Delårspresentasjon 4. kvartal En drivkraft for vekst på Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland"

Transkript

1 Delårspresentasjon 4. kvartal

2 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør 2

3 Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 3

4 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 4

5 Hovedtrekk pr. 4. kvartal Resultat God basisdrift resultat før skatt 283 (266) mill. kr. resultatforbedring på 17 mill. kr. Nettorente økt med 19 mill. kr. Avkastning på finansielle investeringer økt med 30 mill. kr. Økte kostnader i siste kvartal delvis engangskostnader Moderate utlånstap Lønnsomhet Stabil egenkapitalavkastning (etter skatt) 10,5 (10,4) % Foreslått kontantutbytte kr 2,50 per EK-bevis, utdelingsgrad 31,8 % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 13,4 (12,3) % totalkapital 17,2 (16,0) % 5

6 Hovedtrekk pr. 4. kvartal Utlån Redusert 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % Personmarked 3,0 (7,9) % - lavere enn forventet Bedriftsmarked -3,9 (-0,4) % - redusert vekst BM i tråd med bankens målsetting Innskudd Økt 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % god innskuddsdekning 65,9 (62,7) % Personmarked 6,8 (7,8) % Bedriftsmarked 4,0 (31,1) % Ny avtale EVRY gjelder ut 2019, med opsjon ut 2021 Banken har i samarbeid med 3 andre banker reforhandlet avtale med Evry om levering av banktjenester. Avtalen omfatter også deltakelse i Evrys fornyelse av kjernesystemer. 6

7 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 7

8 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av nedgang nibor 0 Engangseffekt 45 Engangseffekt Resultat før skatt 8

9 Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning 201 9,2 % Engangseffekt ,6 % Engangseffekt ,2 % ,4 % 10,5 % Godt resultat hittil i år Stabil nettorente Møter priskonkurransen, reduksjon boliglånsrenten Reduksjon innskuddsrenten i samme periode Nettorenten ikke svekket som følge av masseendring Individuell tilpasning enkelt engasjement, spesielt BM Positiv effekt av nedgang nibor EK-avkastning Mål minst 10 % Pr Q4 10,5 (10,4) % Resultat før skatt EK-avkastning 9

10 Nøkkeltall 2% 1% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra % Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. 10

11 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra 2013 Driftskostnader Fallende nivå fra 2010 Økning i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra

12 Nøkkeltall 2% 1% 0% Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Uendret 4 siste kvartal Nettoprovisjon Stabilt nivå fra ,31 % - uendret fra 2013 Driftskostnader Fallende nivå fra 2010 Økning i 2014 Utlånstap Moderat nivå fra 2010 Finansinvesteringer Positiv utvikling i 2014 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. 12

13 Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Tap på utlån og garantier Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil basisdrift Økte kostnader, spesielt siste kvartal Delvis engangskostnader; ett års etterlønn samt pensjon tidligere adm. direktør og gave ansatte Økt arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader ansatte I utvidet resultat inngår økt pensjonsforpliktelse over egenkapitalen 13

14 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK ,79 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,74 % Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Nettorente i kr Nettorente i % Kommentar Nettorenten opprettholdt fra Q1 til Q4 Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten, finansiert med reduksjon innskuddsrente gjennomført Ny renteendring er besluttet, med virkning fra 15. mars. Finansieres også med reduksjon innskuddsrente. Individuelle tilpasninger 14

15 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt ,5 % 57,7 % ,9 % ,5 % 44,6 % Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Kommentar Økt kostnader i kroner, kostnadsprosent opprettholdt i forhold til inntekter. Årsverk redusert fra 177 i 2013 til 168 ved utgangen av Kontanttjenesten i kassene avviklet - Naturlige avganger som ikke er erstattet Ny avtale IT leverandør gir fallende kostnader over avtaleperioden 15

16 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 16

17 Forvaltningskapital FVK-utvikling (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Forvaltningskapital 17

18 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Utlån Q4 20,8 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 120 mill. kr Forvaltningskapital Utlån 18

19 Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar Styrt vekst Avlastning BM-engasjement Tilpasset likviditetsreserve Utlån Q4 20,8 (20,7) mrd. kr. 12 mnd vekst 120 mill. kr. Innskudd Q4 13,7 (13,0) mrd. kr. 12 mnd vekst 736 mill. kr Forvaltningskapital Utlån Innskudd 19

20 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 20

21 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar Styrt utlånsvekst 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % PM 67,1 % BM 32,9 % Helgeland 83,8 % Norge 16,1 % PM-andel Mål minst 60 % Per Q4-67,1 (65,6) % Helgeland-andel Per Q4-83,8 (83,2) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 21

22 Utlånsvekst BM og PM 15% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 15% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 0,6 (4,4) % hvorav BM -3,9 (-0,4) % og PM 3,0 (7,9) % 22

23 Markedet på Helgeland Markedsandeler hovedbank på Helgeland Markedsandeler boligforsikring på Helgeland 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 56% 54% 52% 49% 49% Helgeland Sparebank 15% 15% 14% 15% 12% 12% Sparebank 1 Nord- Norge 28% 27% 26% 26% 27% 28% DNB % 8% 5% 5% 5% 6% Andre Banker HSB / Frende Terra/Eika Sparebank1 Forsikring DNB Gjensidige IF Tryg Vesta Storebrand Jernbanepersonalets BF Organisasjonstilknyttet Vardia Andre 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 3% 7% 7% 6% 5% 6% 6% 7% 6% 9% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 14% 14% 19% 18% 19% 18% 22% 26% er fortsatt største banken i regionen Markedssituasjon relativt stabil men økt konkurranse i byene HSB er nå størst innenfor alle forsikringsområder på Helgeland 23

24 Boligprisutvikling Prisutviking - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutviking - solgte eneboliger i kr/kvm Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Kommentar Prisøkning leiligheter i 2014 på landsbasis ble 8,7%, mens prisene på Helgeland økte med 7,1% i samme periode. Prisøkning solgte eneboliger i 2014 på landsbasis ble 8,2%, mens prisene på Helgeland økte med 1,5% i samme periode (Kilde: Eiendomsverdi). 24

25 Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling BM av brutto utlån 4,3 % 3,9 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,9 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 6,5 % 6,3 % Industri 17 % Eiendom 40 % 12,4 % 13,1 % Mat 29 % Tjenester 14 % Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Utlån til BM utgjør 6,8 (7,2) mrd. kr. Andel BM av totale utlån 32,9 (34,4) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 29 % av utlån BM Garantiforpliktelse valutalån utgjorde per i motverdi MNOK 140 sikret i fast eiendom/innskudd 25

26 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Utflating netto misligholdte og tapsutsatte engasjement ,9 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye. Kontinuerlig oppfølging gjennom konkrete tiltak Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 26

27 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 27

28 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar God innskuddsvekst 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % PM 61,6 % BM 38,4 % Helgeland 91,6 % Norge 7,7 % PM-andel Per Q4-61,6 (61,0) % Helgeland-andel Per Q4-91,6 (92,2) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q4 65,9 (62,7) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 28

29 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) -5% % HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 5,7 (15,9) % hvorav BM 4,0 (31,1) % og PM 6,8 (7,8) % Større kommunalt innskudd i 2013 Innskuddsvekst både fra bedriftskunder og fra personkunder på nivå med Norge 29

30 Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 3,7 % 3,1 % 3,1 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % 3,6 % 2,4 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 6,5 % 6,1 % 5,4 % 5,9 % Industri 19 % Eiendom 8 % 11,6 % 11,0 % Mat 15 % Kommune 29 % Tjenester 24 % Finans 5 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,3 (5,1) mrd. kr. Andel BM 38,4 (39,0) % av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 29 % av BM-innskuddene 30

31 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 31

32 Finansiering Finansiering (mill. kr.) Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap er ratet Aaa og vil være en viktig innlånskilde fremover Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 32

33 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 83,8 % (80,7) % Samlet durasjon på 2,6 (2,5) år Planlegger gradvis økning av durasjon i boligkredittselskapet Senior OMF Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt, 30 % av brutto utlån. Per er 20,3 % overført. 33

34 Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling Kommentar Samlet LTV 52 (52) % % 10% 15% 20% 21% 25% Sikkerhetsmassen Kvalifiserte utlån (4.698) mill. kr. Innskudd 224 (238) mill. kr. Overdekning 29 (23) % Innlån OMF 3,4 mrd kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Resultat etter skatt 48 (50) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 16,7 (15,1)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 34

35 Likviditetsbuffer OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft Likviditetsbufferfordeling i % sektor 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 5% 5% 4% 9% 16% 17% 20% 22% 28% 28% % Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (4,5) mrd. kr. tilsvarende 16,7 (17,4) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbuffere,og tilpasser gradvis bufferne til Basel III/LCR Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,1 (2,0) år 70 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. 90 % er ratet A- eller bedre 35

36 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 36

37 Forslag disponering av resultat Forslag disponering resultat 2014 Kommentar Økt utdelingsgrad 31,8 (25,7) % Kontantutbytte EK-bevis Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Resultat pr EK-bevis Kr 7,90 i morbanken og kr 8,70 i konsernet Styret foreslår utbytte for 2014: Utbyttegrunnlag morbankens resultat 196 mill kr Kontantutbytte kr 2,50 (1,80) per egenkapitalbevis Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital Uendret brøk 75,1 %

38 Kapitaldekning 18% Kapitaldekningsutvikling i % 2,4 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjerne 13,4 (12,3) % Kjerne 14,8 (13,9) % Totalkapital 17,2 (16,0) % 12% 6% 1,4 % 13,4 % Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %) Økt pensjonsforpliktelse er belastet egenkapitalen i 2014 med 44 mill kr Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Nye målkrav revideres iht CRD IV krav, strategiprosess våren 2015 Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner 38

39 HELG de 20 største eierne Morbank Per Ant all %-andel Ant all %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Lamholmen AS ,0 % Pareto AS ,7 % Helgelandskraft AS ,8 % MP Pensjon PK ,5 % AS Atlantis Vest ,8 % UBS AG, London Branc A/C ,3 % Bergen Kommunale pensj ,3 % Citibank ,2 % Sniptind Holding AS ,1 % VPF Nordea Norge ,1 % Verdipapirfondet ,8 % Merrill Lynch Prof ,8 % Johs. Haugerudsvei AS ,8 % Pareto online AS ,7 % Melum Mølle AS ,7 % Sparebankstiftelsen DNB ,4 % Mellem Nes invest ,6 % Verdipapirfondet Eik ,2 % Steffen Nervik ,6 % Sum 10 største eiere ,2 % Sum 20 største eiere ,6 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 39

40 HELG kursutvikling og likviditet Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 4. kvartal 2014 Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs omsatt hittil i år 5,7mill. bevis, hvorav 3.0 mill. bevis fra Stiftelsen Kurs HELG per ble kr 55,00 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 7,80, eller 16,5 % siden forrig årsskifte. 40

41 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 41

42 Prioriteringer og fremtidsutsikter Styrket konkurransekraft Tilpasset boliglånspriser og markedstilpasset innskuddsvilkår i person- og bedriftsmarkedet Forbedret konkurransekraft ovenfor Statens Pensjonskasse Konkrete tiltak for å øke veksten i personmarkedet Dreid fokus fra innskudd til utlån i personlige budsjett og målinger Bevisstgjøring av innhold i «Best på kundeopplevelser» Nye BM ledere med spisset kompetanse og stort nettverk En fremtidsrettet bank Større digital satsning sammen med tre andre sparebanker Avviklet kassetjenester Utvidet tilgjengelighet kundeservice Ny og forbedret nettportal Bank ID på mobil E-signering fullt implementert i løpet av 1. halvår

43 Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift Opprettholdelse av nettorenten Nivå provisjonsinntekter forventes videreført Gode resultater i produktselskapene Frende og Brage Utfordringer på kostnadsområdet møtes med en rekke tiltak Reduksjon antall årsverk 9 som en følge av avvikling kontanthåndtering/naturlig avgang Ytterligere reduksjon årsverk vurderes fortløpende Ny vurdering av bankens pensjonsordning Ny avtale med IT leverandør gir reduserte kostnader frem mot Intern fokus på rasjonell drift og riktig kostnadsbruk Nedskrivninger utlån på nivå med bransjen Balanse Fremtidig vekst på linje med bransjen Lavt rentenivå kan gjøre andre spareformer enn innskudd mer attraktivt og dermed påvirke innskuddsveksten 43

44 Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgelandsregionen Lav oljepris og lav kronekurs positivt for de store eksportbedriftene på Helgeland ( industri og havbruk) flere store investeringer er vedtatt og delvis igangsatt Konjunkturskifte øker tilgjengeligheten til erfarne fagarbeidere og ingeniører Økt fokus på fornybar energi gir muligheter for kombinasjon av regionens ressurser på vannkraft og metallproduksjon Økt satsning på forskning og utvikling av maritime næringer øker verdiskapningen innenfor marin sektor Gode utsikter for bygg- og anleggssektoren i 2015/første del av flere store utbygginger i offentlig regi skoler, alders- og sykehjem, nytt bygg til Brønnøysundregistrene, store investeringer i infrastruktur Kommunereformen blir krevende, men bør gi større og sterkere kommuner og dermed styrket evne til å drive næringsutvikling Ingen tegn til økende ledighet varierende innenfor regionen, statlige virksomheter bidrar til stabilitet Boligprisene forventes å holde seg på et stabilt nivå vesentlig lavere enn de store byene Befolkningsvekst men svakere enn snitt Norge En vedvarende svak oljepris og lave konjunkturer vil på lengre sikt stille krav til omstilling også i vår region 44

45 Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST

46 Tema Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 46

47 HSB bred kunnskapssatsning Antall underviste elever skoleåret 2013/14 Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010 Ungdomsskole elever Videregående skole 185 elever Forskning 8,4 mill. kr. Høgskoletilbud 5,2 mill. kr. Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken undervist over elever i ungdomsskolen og den videregående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi. Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO. Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet. Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet). Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien. 47

48 Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 48

49 Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Revisjonssjef Marit Jakobsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 49

50 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør / Ranveig Kråkstad, økonomidirektør / Investor Reations Sverre Klausen, finansdirektør / Tore Stamnes, finanssjef /

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer