GENERELL MERKNAD UTKAST NY KPA - DERES SAKSNUMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELL MERKNAD UTKAST NY KPA - DERES SAKSNUMMER:"

Transkript

1 Ntat Til: Bergen kmmune Fra: Advkatfirmaet Harris v/advkat/partner Olav Pedersen Dat: 21. desember 2017 Saknr.: GENERELL MERKNAD UTKAST NY KPA - DERES SAKSNUMMER: INNLEDNING Vi viser til Byrådssak 2017/ g inngir med dette våre merknader til frslag til ny kmmuneplan arealdel (KPA) med frslag til endringer. Etter vår ppfatning er frslaget fr detaljrik til å være en verrdnet plan g svarer ikke til den plitiske bestillingen av g behvene fr en frenklet KPA fr å stimulere til videre utvikling av Bergen sm Nrges nest største by. Planfrslaget innehlder fr mange abslutte krav sm gir lite grunnlag fr plitisk g praktisk skjønn. Den er etter vårt syn heller ikke egnet til å skape ssial utjevning g en by fr alle. Virkemidlene i så henseende er langt på vei fraværende. Krt ppsummert anføres: Ny KPA er fr mfattende g ressurskrevende (pkt 2) Plannivåene g «analysene» er uklare risik fr mtstrid Flere planer g analyser vil innebære altfr lang saksbehandlingstid Det er betydelig usikkerhet ift hva sm skjer i periden før kmmunen får alle planer, temakart g analyser på plass 2 plannivå er nrmalt nk g ppfyller lvens krav Plankravet er fr mfattende g innebærer en utvidelse ift gjeldende KPA Mulighet fr skjønnsutøvelse g unntakene fra plankravene er fr få Bergen kmmune har ikke tilstrekkelige ressurser g tilstrekkelig kmpetanse til å gjennmføre KPA Det er fr abslutte føringer m frtetting nen B-mråder, g eventuelt andre egnede mråder, må avsettes til blig fr å ppfylle kmmunens mål m ssial utjevning g en by fr alle (pkt 3) Utfrdringene ved frtetting er betydelige (pkt 4) Miljøaspektet er ikke tilfredsstillende utredet (pkt 5) Avslutningsvis vil vi knytte kmmentarer til enkelte av bestemmelsene (pkt 6) / harris.n Side 1 av 12

2 2 NY KPA ER FOR OMFATTENDE OG RESSURSKREVENDE 2.1 Innledning Illustrasjnen nedenfr viser ulike plannivåer i ny KPA: Før byggesak kan behandles, må følgende planer g analyser være utført: Bergen sentrum (S1) KDP gjelder fremdeles (, men ikke ved mtstrid med KPA) Stedsanalyse (utarbeides av kmmunen) Reguleringsplan De øvrige sentrumsmrådene (S2-S32): Områdereguleringsplan (utarbeides av kmmunen) Stedsanalyse (utarbeides av kmmunen) Detaljreguleringsplan (utarbeides av private) ROS-analyse (utarbeides av private) Lven: Kun i plansaker g hvr tiltaket vil ha str innvirkning på miljøet Sne 2 g 3: Stedsanalyse (utarbeides av kmmunen) 62196/ harris.n Side 2 av 12

3 Detaljreguleringsplan (utarbeides av private) Kmmunen skal gså utarbeide: Kulturminneplan (KDP) fr hele kmmunen Temakart fr sammenhengende blågrønn strategi (på høring - skal være juridisk bindende) Ny handelsanalyse Ny kartlegging av LNF-areal Ny arkitekturstrategi M.fl. Frslaget til KPA legger således pp til flere juridiske plannivå i tillegg det nye verktøyet «Stedsanalyse» g andre «temakart» g «analyser». 2.2 Plannivåene g «analysene» er uklare risik fr mtstrid Det fremstår freløpig uklart hvrdan de ulike planene skal virke sammen, hvrdan skal de samrdnes? Hvilke rettsvirkninger har f eks stedsanalyse? Hvilken mulighet har innbyggerne til påvirkning? g hvrdan det skal være mulig å få versikt ver alle detaljer sm vil være bindende fr nye tiltak. Erfaringsmessig medfører dette str fare fr mtstrid g uklarhet, g manglende frutsigbarhet fr utbyggere g grunneiere. Frslaget til KPA må klargjøres på dette punkt. 2.3 Tidsmment flere planer g «analysene» tar tid Vi ser en reell fare fr at alle planene blir en «prpp i systemet». Tidsaspektet skal ikke undervurderes her; erfaringsmessig tar f eks mrådeplaner flere år å få vedtatt. I den videre behandling må en vurdere m en virkelig ønsker alle disse planene. Siden det i frslaget er lagt pp til at kmmunen selv skal utarbeide mange av planene g analysene må det settes TIDSFRISTER fr når de ulike planer g analyser skal ferdigstilles / harris.n Side 3 av 12

4 2.4 Tidsmmentet hva skjer i periden før kmmunen får alle planer, temakart g analyser på plass? I realiteten et bygge- g delefrbud Bystyret har vedtatt at sm hvedregel skal planarbeid i ppstartsfase avslås før ny KPA er vedtatt. 1 Kmmunen skal etter frslaget utarbeide mrådereguleringsplan g stedsanalyse i sentermrådene før detaljregulering kan fretas, jfr bestemmelsene 8 pkt 2. Vi finner grunn til å spørre hva sm skal skje i periden før dette freligger. Er det i realiteten et bygge- g delefrbud sm freslås? Det vil i tilfelle kunne frsinke hensiktsmessig utvikling betydelig, g bør vurderes grundig av kmmunen. Endelig KPA må regulere hva kmmunen mener skal gjelde. 2.5 T plannivå bør være nk Plan- g bygningslven angir i prinsippet t plannivåer: 1) Kmmuneplanens arealdel (KPA) 2) Reguleringsplan I dag er det i realiteten 4 plannivå i Bergen kmmune sm ny KPA søker å videreføre: 1) Kmmuneplan 2) Kmmunedelplan 3) Områderegulering 4) Detaljregulering Sm gjennmgått ver pkt 2.1 legger kmmunen i tillegg pp til stedsanalyse sm et ytterligere krav, samt at det skal utarbeides en rekke øvrige planer g analyser. Et av frmålene bak KPA var frenkling g mer effektive planprsesser. Det ppnår en ikke med det frslag sm ligger til høring. 2 plannivå bør være nk. 2.6 Plankravet er fr mfattende g innebærer en utvidelse i frhld til gjeldende KPA Etter frslag til ny KPA gjelder et generelt plankrav fr tiltak, jf. bestemmelsene 3 punkt 1: 1 Private planfrslag i samsvar med gjeldende KPA sm er utlagt til ffentlig ettersyn før vedtakelse av strategisk temakart 2030 (21. september 2016), skal sm hvedregel fremlegges fr sluttbehandling 62196/ harris.n Side 4 av 12

5 «Tiltak etter pbl bkstav a, d, g, k, l g m skal inngå i reguleringsplan vedtatt med hjemmel i pbl eller nyere lv» Dette mfatter følgende tiltak: Nybygg, tilbygg, påbygg Bruksendring (nytt) Oppdeling / sammenføyning av bruksenheter (nytt) Vesentlige terrenginngrep Veg, parkeringsplass, landingsplass Fradeling (nytt) Ny KPA representerer en utvidelse i frhld til plankravet fr nye tiltak i gjeldende KPA. Dette innebærer igjen ytterligere byrder på tiltakshavere, g vi finner grunn til å spørre m det er hensiktsmessig med en så mfattende utvidelse. En utvidelse sm er strengere enn plan g bygningslven. Vi ser ingen grunn til at KPA skal være strengere enn lven ift plankrav. Bestemmelsene til ny KPA innehlder videre krav m mråderegulering, jf. 3 punkt 4: «Det skal utarbeides mrådereguleringsplan, jf. pbl. 12-2, før detaljreguleringsplan i mrådene S2- S32. Unntak fra dette gjelder fr Bergen sentrum, der avgrensning av reguleringsplan fastsettes av kmmunen etter en knkret vurdering.» Det gjelder altså krav m mråderegulering fr alle sentrumsmrådene (unntatt Bergen sentrum) Ny KPA vil ved mtstrid gjelde fremfr reguleringsplaner sm er eldre enn Dette skjæringspunktet mener vi bør endres til at de reguleringsplaner sm er vedtatt under gjeldende KPA (201/2011) bør gå fran. Dette handler m frutberegnelighet. Flere av sentrumsmrådene er i dag ikke mfattet av mrådeplaner, mens mange av sentrumsmrådene er mfattet av mrådeplaner fra før Kun S8 (Lagunen), S25 (Paradis) g S30 (Råstøl) har mrådeplaner nyere enn 2013 Vil man i praksis måtte vente på ny mrådereguleringsplan fr de fleste sentrumsmrådene? I så tilfelle vil dette kravet kunne innebære betydelige frsinkelser ved utbygging. Endelig KPA må være helt klar på hva sm skal gjelde. Se nærmere nedenfr pkt m dette gså. 2.7.Mulighetene fr skjønnsutøvelse burde vært større. Unntakene fra plankravene er fr få Når det gjelder unntak fra plankrav, er følgende unntatt i bestemmelsene til KPA 3 punkt 2: «Tiltak etter pbl bkstav a, b, e g 20-5» 20-4 mhandler søknadspliktige tiltak sm kan frestås av tiltakshaver selv: Mindre tiltak på bebygd eiendm (a) 62196/ harris.n Side 5 av 12

6 Alminnelige driftsbygninger i landbruket (b) Andre mindre tiltak (e) mhandler mindre tiltak sm er helt unntatt søknadsplikt, typisk garasje, små tilbygg, altaner mv. Unntaket i frslaget til KPA 3 pkt. 2 synes derfr å være av mindre praktisk betydning. Av bestemmelsene til ny KPA 3 punkt 3, fremgår følgende unntak: «Tiltak sm kan unntas fra plankravet: 3.1 Tiltak i sentrumskjerne S1 Bergen sentrum, byfrtettingssne g ytre frtettingssne der stedsanalyse viser at: Tiltaket ikke utløser behv fr ytterligere mrådevurderinger, g Felles infrastruktur har tilstrekkelig kvalitet g kapasitet, eller at nødvendig ppgradering/nyetablering kan ivaretas i byggesak 3.2 Tiltak i øvrig byggesne ( 26.5) g i øvrige arealfrmål ( 27-32) sm samsvarer med KPA fr øvrig» Unntaksbestemmelsen krever bl.a. at Tiltaket ikke utløser krav m mrådevurderinger, jf. stedsanalyse Infrastruktur har tilstrekkelig kapasitet/kvalitet eller kan få det ifm. byggesak, jf. stedsanalysen Tiltaket må samsvare med øvrige bestemmelser i KPA Ikke andre tungtveiende grunner til at tiltaket må reguleres Utfrdringen slik vi ser den, er at det er få «reelle» unntak (mindre tiltak). Vi etterlyser her større handlingsrm fr kmmunens skjønn i enkeltsaker. 2.8 Bergen kmmune har ikke ressurser g kmpetanse til å gjennmføre KPA Vår erfaring er at planarbeid i Bergen kmmune ftest har vært svært langvarige prsesser. Det har en ikke råd til m ny KPA skal være et praktisk verktøy fr utvikling.. KPA vil bli en «prpp» i systemet istedenfr det effektive virkemiddel det er ment sm. En arealplan sm går så langt i å verføre ansvaret fr fremdrift g utvikling til kmmunen vil stille helt andre krav til kmmunen enn i dag g frdrer etter vårt syn et massivt «løft» innen den kmmunale frvaltning i frhld til dagens situasjn. Dette går både på tilgjengelige ressurser, kmpetanse, gjennmføringsvilje g en langt mer effektiv saksbehandling / harris.n Side 6 av 12

7 3 DET ER FOR ABSOLUTTE FØRINGER OM FORTETTING NOEN B-OMRÅDER, OG EVENTUELT ANDRE EGNEDE OMRÅDER, MÅ OGSÅ AVSETTES TIL BOLIGFOR Å OPPFYLLE KOMMUNENS MÅL OM SOSIAL UTJEVNING OG EN BY FOR ALLE Frslaget til KPA søker å gjennmføre de verrdnede målsettinger i kmmuneplanens samfunnsdel i frm av by-frtetting, redusert transprtbehv, kmpakt by g gangavstand. Prinsippsak Strategisk temakart BERGEN 2030 med syv kmpakte byutviklingsmråder g syv næringsareal til lager g industri viser kmmunens verrdnete arealstrategi frem mt I følge vedtak i bystyret i sak , skal byens vekst «i hvedsak kmme i disse mrådene.» Bystyret uttalte likevel i merknader til vedtaket at det må utvises skjønn i en vergangsperide, g at hensynet til tilgang på bliger av variert størrelse g kstnad veier tungt. Arealkartet med tilhørende bestemmelser gir likevel inntrykk av at rmmet fr utbygging utenfr angitte sner er begrenset, m det er ne rm i det hele. Dette vil kunne føre til en ensartet utbygging med svært høye tmtekstnader, rivnings/saneringskstnader g byggekstnader. Frslaget til KPA tar i liten grad hensyn til at fr eksempel barnefamilier kan ha ønske m å b andre steder enn i dyre små leiligheter i gangavstand til bybanen. Etter vår ppfatning må skjønnsmuligheten g hensynet til en mer variert utbygging enn frslaget legger pp til, kmme tydeligere frem i frslaget til KPA. Byrådet uttrykker at det vil priritere sårbare g utsatte grupper, bekjempe fattigdm g utjevne ssiale frskjeller. Det er vår ppfatning at dette ikke er mulig å ppnå uten gså å åpne pp fr utbygging i nen av B-mrådene, samt eventuelt andre mråder sm er gdt egnet fr frtetting sm ligger i eller i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse Byrådet har pekt på utbyggingsavtaler med utbyggerne sm virkemiddel fr å frebygge ssial skjevhet. En ønsker bl.a. å spre den ssiale bligmassen, sette krav m familiebliger i byfrtettingssnen g innføre kmmunal frkjøpsrett til markedspris i nye utbyggingsprsjekter til ssiale bliger. Man vil gså at hensynet til barn g unge skal være premissgivende fr byutviklingen i hele frtettingsmrådet. Det er lite å si på disse mål, men er massiv frtetting i et begrenset antall mråder rette virkemiddel? Vi trr ikke det. I g med at utbyggingen i det alt vesentlige vil skje ved private, vil det bli en meget utfrdrende kabal å få til å gå pp. Her freligger en rekke kryssende hensyn sm skal frenes. Kravene til kmmunen er betydelige fr å få dette til. Er de fr «slappe» i klypen, vil de ssiale frskjellene frsterkes. Er de fr hard i klypen, vil utbyggerne heller bygge i nabkmmunene. Vår ppfatning er at kmmunens verktøykasse ikke har det innhld sm kreves fr å få dette til. Til det er utfrdringene fr stre, m en ikke tar nen av B-mrådene i bruk / harris.n Side 7 av 12

8 Fr eksempel vil Haukås (B8) være et meget velegnet mråde å åpne pp: Gang- g sykkelavstanden til bybane g Åsane sentrum g Haukås senter er i tråd med prinsippene fr Gåbyen Bergen. Grunneierne er rganisert ingen knflikter. Området er ubebygget ingen knflikter. Rimelige g gde familiebliger er mulig å tilrettelegge siden mrådet ikke allerede er utbygget. Området har stre bkvaliteter med sl g grøntarealer. Service g næring ligger i umiddelbar nærhet. Kmmunen har anledning til å avsette flere slike mråder til bligfelt i ny KPA. Det er i str grad pp til kmmunens skjønn hvrvidt den vil avsette slike mråder til bebyggelse. Da Bystyret i september 2016 vedtk strategisk temakart fr frtetting (sak ), ble det presisert etter frslag fra Kmiteen at byens vekst «i hvedsak» skulle skje i byutviklingsmrådene. Ved gjennmgang av gjeldende planfrslag, kan vi ikke se at klausulen «i hvedsak» er å finne igjen i frslaget, verken i bestemmelsene eller plankartet. Det ser ut til at samtlige frslag til utleggelse av mråder til bebyggelse utenfr byutviklingsmrådene er avslått i frslaget. Alle B-mrådene fra frrige KPA er tatt ut. Det virker ikke sm det er gjrt en tilstrekkelig knkret vurdering av de enkelte mrådene. Var det dette plitikerne hadde i tankene ved vedtagelse av temakartet? Det er heller ikke «urealistisk» at flere av de påtenkte B-mrådene vill kunne bli utbygd. Flere av mrådene er i dag gdt dekket av kllektivtilbud g lkalisert tett pp til påtenkte frtettingssner. Det er ikke nødvendig å fjerne samtlige B-mråder fra ny KPA. Det er rm fr knkret skjønnsutøvelse i henhld til nasjnale, reginale g kmmunale føringer. Bergen Bystyre har ved utlegging av frslag til ny KPA på høring frbehldt seg muligheten fr skjønnsutøvelse, g har uttrykt ønske m en mer variert bligutbygging enn det sm kan ppnås gjennm frtetting kun i de utvalgte syv snene. Den verrdnede målsettingen m redusert persnbiltrafikk g kmpakt by kan nås gså m kmmunen tillater mderat feltutbygging i mråder sm er velegnet fr dette. 4 UTFORDRINGER VED FORTETTING ER BETYDELIGE Det er betydelige utfrdringer ved å gjennmføre en slik frtetting sm frslaget til KPA legger pp til: Tidsaspektet: Planlegging g utbygging i allerede utbygde mråder tar erfaringsmessig langt mer tid enn m en skal bygge på «jmfruelig» mark / harris.n Side 8 av 12

9 Det er en rekke privatrettslige utfrdringer ved å gjennmføre frtetting i sentrumsmrådene. Hva gjør en m nen ikke vil selge, eller det mangler vegrett, rett til vann/ avløp, eller det er påheftet villaklausuler? Er kmmunen innstilt på å eksprpriere fr å gjennmføre frtetting? Det er dyrt å frtette, g vi finner grunn til å spørre m de markedsmessige knsekvensene er gjennmtenkt i frslaget til KPA. Det fremstår sm uavklart m utbyggere g bligkjøpere vil dette. Mange av disse utfrdringene vil en dempe m en gså vurderer å tillate utbygging utenfr de 7 mrådene, i alle fall i en vergangsfase. 5 MILJØKONSEKVENSENE ER IKKE TILFREDSSTILLENDE UTREDET Det synes sm m den vesentlige frtetting skal skje ved sanering av eksisterende bebyggelse g ppføring av bygg med langt høyere utnyttelse, til sammen enheter. Mange vil få sine bmiljø ødelagt m frslaget til KPA realiseres. Næring, sm f eks på Mindemyren skal flyttes til landbruksareal i nærheten av Flesland. Dette er dramatiske endringer. Plan g bygningslven 4-2, 2. ledd lyder 4-2.Planbeskrivelse g knsekvensutredning Fr reginale planer 1 g kmmuneplaner 2 med retningslinjer eller rammer fr framtidig utbygging g fr reguleringsplaner sm kan få vesentlige virkninger fr miljø g samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering g beskrivelse - knsekvensutredning - av planens virkninger fr miljø g samfunn.» Planbeskrivelsen gir ingen tilfredsstillende «særskilt vurdering g beskrivelse knsekvensutredning av planens virkninger fr miljø g samfunn». Det er ikke tilfredsstillende kun å se på det psitive ved å frtette langs bybanen. Dette har knsekvenser langt utver dette. Vi kan vanskelig se at plan g bygningslvens krav er ppfylt i dette tilfellet. 6. KOMMENTARER TIL NOEN AV BESTEMMELSENE 6.1 Generelt Det har gså vært fkus på at kmmuneplanen ikke skal være fr detaljert, slik at man får lite spillerm g mange dispensasjnssaker. Se f.eks. hen til Osl kmmune, hvr det blir færre g færre bestemmelser g hvr de prfesjnelle utbyggere får en mer sentral rlle ved siden av kmmunen.i mtsetning til dette fremstår planfrslaget sm svært detaljert med direktiver til utbyggerne / harris.n Side 9 av 12

10 I frslaget er det gså en utstrakt bruk av retningslinjer. I praksis blir fte disse retningslinjene benyttet sm m de var juridisk bindende, ne de ikke er. Bør skillet mellm bestemmelser g retningslinjer fremgå tydeligere? Og er det behv fr så inngående retningslinjer? På flere punkter er arealplanen gså strenger enn lven, både materielle krav g saksbehandlingsregler. Har dette vært intensjnen? 6.2 Knkrete eksempler Plankrav Plankravet skal etter 3 gjelde fr ppføring av nye tiltak, påbygg g tilbygg, bruksendring, ppdeling/sammenføyning av benheter, terrenginngrep, anlegg av veg/parkering/landingsplass, g fradeling/arealverføring. Dette innfører et mer mfattende plankrav enn i gjeldende KPA, hvr fradeling ikke er mfattet. Hva er begrunnelsen fr å innføre et plankrav fr fradeling? Dette vil f.eks. bli unødvendig kmpliserende ifm. generasjnsskifter. Unntak fra plankravet er regulert i 3 nr. 2. Unntaket gjelder bare dersm «øvrige krav» i KPA er ppfylt. Er man avhengig av dispensasjn fra andre bestemmelser i KPA, vil m.a.. ikke unntaket fra plankravet gjelde. Dette anses strengt, særlig f.eks. ved utlegging av såkalte resttmter hvr behvet fr plan er mindre. Frslaget til KPA er gjrt så detaljert at det skal lite til fr at man strider med nen av bestemmelsene. I plankravet ( 3 nr. 4) står det at fr sentrumsmrådene «skal tiltak inngå sm en del av en samlet reguleringsplan fr minimum hele sentrumskjernen». Vi tlker bestemmelsen slik at det allerede må freligger én reguleringsplan sm mfatter hele mrådet sm er avsatt til «Sentrumskjerne» i ny kmmuneplanen, fr at man skal slippe utarbeidelse av en ny felles reguleringsplan. Dersm deler av mrådet ikke er regulert, eller hvr det er flere planer sm til sammen dekker hele sentrumskjernen, må det utarbeides en ny reguleringsplan. Et eksempel er sentrumskjernen i Åsane. Der ligger Hrisnt i en annen reguleringsplan enn Åsane Senter g det øvrige sentrumsmrådet. Er det dette sm er kmmunens intensjn? Dette bør presiseres Stedsanalyse Det er gså freslått et nytt krav i 8 nr 2 m at det «skal lages en frenklet stedsanalyse fr nye tiltak i sentrumskjerne, byfrtettingssne g ytre frtettingssne». At kravet m stedssanalyse gjelder fr alle «tiltak» g ikke bare fr nye planer, betyr at stedsanalysen må utarbeides uavhengig m man skal bygge iht. gjeldende plan eller på uregulert tmt. Den gjelder gså fr fasadeendringer, arealverføringer m.v. I realiteten innfører man her et nytt «plannivå» sm kan føre til frsinkelser av planprsesser. Det er presisert i retningslinjene at det er kmmunen sm skal utarbeide stedsanalysen. Her frykter vi at fremtidig utvikling blir satt på vent i påvente av kmmunens utarbeiding av analysen. Det kan ptensielt frsinke kmmunens egne målsetninger m bygging av tilstrekkelig antall bliger fr å møte veksten i antall nye innbyggere. Settes det ne tidsfrist fr når kmmunen skal være ferdig med Stedsanalysen, slik at det ikke blir byggestpp ver en lengre peride i påvente av analysen, jfr ver? 62196/ harris.n Side 10 av 12

11 6.2.3 Rettsvirkninger / mtstrid Etter 2 skal KPA gjelde fremfr reguleringsplaner sm er eldre enn Lven åpner fr eksprpriasjn iht. reguleringsplan i 10 år. Dette bl.a. frdi det kan ta lang tid å få gjennmført byggesaker. Dersm man setter skjæringstidspunktet til fr når reguleringsplanene mister sin frrang fr kmmuneplanen, vil dette samsvare med lvens frist fr eksprpriasjn. Det fremgår videre av Retningslinjen til 2 at «Reguleringsplaner med hjemmel i pbl 1985 eller eldre lver bør ikke endres eller utfylles av hensyn til vedlikehld av planarkivet» I byrådsntatet s. 8 fremgår imidlertid: «Fagetaten freslår at reguleringsplaner vedtatt før pbl 1985 trådte i kraft ikke skal gi grunnlag fr nye tiltak, men kreve ny regulering. Byråden ber m innspill til dette grepet i høringen.» Dette er uklart. Hva mener en her? Rettsteknisk er fagetatens frslag å fretrekke Parkering I retningslinjene til 17 m parkering er det fastslått at «Biler må kunne snu på egen eiendm». Dette kan bli vanskelig i praksis i etablerte strøk, f.eks. i Fjellsiden. Ordlyden «må» vil trlig tlkes slik at man må søke m dispensasjn dersm det ikke kan parkeres på egen tmt. Det vil da ikke kunne åpnes fr unntak i tilfeller med gde alternative løsninger, f.eks. hvr det er felles snuplass i gaten Støy I 22 pkt 1.2 bkstav c sies det i byrådets frslag til bestemmelser: «c. Utepphldsareal Lydnivå på utepphldsareal (jf 14) skal ikke verstige grenseverdiene. Spesielt fr sentrumskjerner S1-8 ( 26.2): - Private utepphldsarealer kan verbygges eller innglasses fr å ppfylle støykrav. Skjerm må kunne åpnes. - Offentlig areal sm benyttes fr å dekke arealkrav fr blig kan ha inntil 3 db høyere lydnivå enn grenseverdi.» Byrådet tar imidlertid ut fagetatens gde frslag m særbestemmelser fr flystøysner, sm vi pplever sm meget knstruktivt g praktisk: «Spesielt fr flystøysner: - Kravet til lydnivå fr privat utepphldsareal skal ppfylles fr minimum 10 m2 pr benhet. Arealet kan verbygges eller innglasses fr å ppnå kravet. Skjerm må kunne åpnes. Eventuelt verskytende areal kan ha inntil 3 db høyere lydnivå / harris.n Side 11 av 12

12 - Lydnivå på minst 25 % av felles utepphldsareal skal ikke verstige grenseverdi fr flystøy. Resten av arealet kan ha inntil 3 db høyere lydnivå.» Dette bør inn igjen i bestemmelsene KPA er på nen punkt strengere enn lven KPA er på flere punkter strengere enn lven, både ved materielle krav g saksbehandlings-/ dkumentasjnskrav. Etter 19 skal ROS-analyser «inngå i arealplanlegging g søknad m tiltak». Etter lvens system skal imidlertid ROS-analysene nrmalt kreves ifm. knsekvensutredningen ved utarbeidelse av regulerings- g kmmuneplaner, ikke i byggesøknader. Slik rdlyden i KPA nå er frmulert må man utarbeide ROS-analyser fr samtlige tiltak gså mindre tiltak sm fasadeendringer, mindre tilbygg eller fradelinger. Lven innehlder etter vårt syn tilstrekkelige virkemidler fr å kreve tilleggsdkumentasjn hvr det er fare fr skade. Kravet m ROSanalyse anses fr mfattende, slik det nå er frmulert. Et annet eksempel er bestemmelsene m vern av kulturminner/kulturmiljø i 12. Etter retningslinje 2.1 kan det kun gis dispensasjn fra bestemmelsene m kulturvern «dersm viktige samfunnshensyn tilsier dette». Lven innehlder vilkår fr når det kan gis dispensasjn. I disse vilkårene er det ikke et krav m at «viktige samfunnshensyn» skal tale fr dispensasjn. Dette ble drøftet ifm. lvendringen av 19-2 i 2017, men ikke vedtatt/frkastet av Strtinget. Kmmunen stiller her strengere krav fr dispensasjn enn det lvgiver har fastslått. 7. AVSLUTNING Ny KPA er et særdeles viktig dkument fr Bergen kmmune. Hvedsvakheten med frslaget til ny KPA er etter vårt syn at vi er redd den ikke vil være det virkemiddelet den er ønsket å være. Frtettingsstrategien må bli mer dynamisk, i alle fall i en vergangsfase, slik bystyret har ønsket. KPA må videre frenkle, ikke kmplisere, g bli en prpp i systemet. Den må gså i langt større grad bidra til ssial utjevning g at Bergen skal bli en by fr alle. Det vises til fremstillingen ver. Vi ber Bergen kmmune hensynta venstående i sitt videre planarbeide. Fr Advkatfirmaet Harris Olav Pedersen Advkat/partner Tlf 62196/ harris.n Side 12 av 12

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram.

Kommuneplanens arealdel Godkjenning av planprogram. Dat: 7. september 2009 Byrådssak 348/09 Byrådet Kmmuneplanens arealdel 2010-2021. Gdkjenning av planprgram. NIHO SARK-1122-200817958-115 Hva saken gjelder Bergen bystyre vedtk Kmmuneplanens arealdel den

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

Boligsosiale hensyn i utbyggingsavtaler. Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kommune

Boligsosiale hensyn i utbyggingsavtaler. Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kommune Bligssiale hensyn i utbyggingsavtaler Juridisk rådgiver Linda Vindenes Asker kmmune Mål fra Kmmuneplan > 1,5 % beflkningsvekst årlig i periden > 350 nye bliger i året > 75 % leiligheter g rekkehus > 50

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bligplitikk i Melhus Ordfører Jrid Oliv Jagtøyen Melhus er en mangfldig kmmune der det skal være mulig å være mdig Bligplitikk i Melhus Tiltaksplan fr bligbygging bestilt av kmmunestyret frdi: Frtgang

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo

Plan for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan for Nordre Follo Saksframlegg Saksbehandler: Stein Egil Drevdal Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/147-1 Plan fr utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan fr Nrdre Fll Vedlegg: 1. Prgramplan Nrdre Fll 2. Gevinst 3. SØF-rapprt 01/17,

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Grønn mobilitet i boligplanlegging og utbygging Eksempel fra vestre Billingstad i Asker kommune

Grønn mobilitet i boligplanlegging og utbygging Eksempel fra vestre Billingstad i Asker kommune Grønn mbilitet i bligplanlegging g utbygging Eksempel fra vestre Billingstad i Asker kmmune Mbilitetsseminar i Stavanger 21. mars 2019 Samferdselsplanlegger Tril Skvli. Tril.skvli@asker.kmmune.n 194 daa

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257

Saksframlegg. Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257 Saksframlegg Ark.: 144 Lnr.: 3178/19 Arkivsaksnr.: 19/108-5 / 17/1257 Saksbehandler: Rannveig Mgren TEMAPLAN BARN OG UNGE - SLUTTBEHANDLING Vedlegg: Sammenstilling fra innspill i tjenestekmitéens medvirkningsrunde

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

NOTAT Utredningsarbeid og kostnader i forbindelse med revidering av KDP Øyer Sør

NOTAT Utredningsarbeid og kostnader i forbindelse med revidering av KDP Øyer Sør NOTAT 24.10.2018 Utredningsarbeid g kstnader i frbindelse med revidering av KDP Øyer Sør Utredninger g temaer inkludert kstnader sm det må utføres i planarbeidet før 1. gangs behandling. Oppsummering Arbeid

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Planutvalget 30.11.2010 051/10 TSM Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201001, K2-L12 : Arkivsaknr.: 10/235 Reguleringsplan 201001

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff

Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen sanksjoner og straff Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dat 16/550 FMA 17/00139 08.09.2017 Høringsuttalelse til høring NOU 2017: 14- gjennmføring av markedsmisbruksfrrdningen sanksjner g straff

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SEMINAR OM PLANFORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 23. august 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Utleggelse på høring av forslag til ny KPA Byrådet har ikke konkludert i

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

impr JITUST KRBUNDET Høring ny nemndsordning kommentarer fra Skatteetatens Juristforening

impr JITUST KRBUNDET Høring ny nemndsordning kommentarer fra Skatteetatens Juristforening impr JITUST KRBUNDET SKATTEETATEN Finansdepartementet v/skattelvavdelingen Pstbks 8008 dep 0030 Osl 1. august 2014 Høring ny nemndsrdning kmmentarer fra Skatteetatens Juristfrening Det vises til brev av

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven

Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven Tmtefesteralliansen 15.5.2015. Prp. 73 L (2014-2015) Endringer i tmtefestelven Tmtefesteralliansen (TFA) er et samarbeid mellm Nrges Huseierfrbund, Nrges Hyttefrbund, Tmtefesterfrbundet g Nrske Bligbyggelags

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Ola Elvestuen Klima- g miljødepartementet Pstbks 8013 Dep 0030 Osl DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 18/1422- Ann Katrine Birkeland 9 Innspill til ny strtingsmelding m kulturminneplitikken Tusen takk

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Alexander Stettin mm02.dcx 2012-03-2814 PROSJEKT KDP Gl PROSJEKTLEDER DATO PROSJEKTNUMMER 50721001 OPPRETTET AV STED Gl kmmunehus DATO TID 12-16 DELTAKERE Svein Eide Hanne Cecilie Nes Steffan Landsmann Wiwe Trd Bakke KOPI

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

Bestilling: Prosjekt for effektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader - svar fra Kystverkets hovedkontor

Bestilling: Prosjekt for effektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader - svar fra Kystverkets hovedkontor Hvedkntret Samferdselsdepartementet Pstbks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/1931- Vår ref.: 2016/5801-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dat: 01.12.2016 Bestilling: Prsjekt fr effektivisering

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) Strtingets justiskmité Osl, 7. mai 2015 Deres ref. Vår ref. 3713-14018/HL Prp. 73 L (2014-2015) Kmmentarer fra Nrske Bligbyggelags Landsfrbund SA (NBBL) Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) er interesserganisasjnen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 18/69 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Nye Asker - Gebyrer g kmmunale avgifter ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

Arkivkode: PLAN

Arkivkode: PLAN 1 av 7 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkde: PLAN 1620201602 Arkivsaksnr: 16/1531 Gradering: Behandling: 69/17 Hvedutvalg fr frvaltning 17.08.2017 28/18 Hvedutvalg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter Frmannskapet 20.mars 2018 Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Infrmasjn m videre prsess med nærmiljømøter FNs bærekraftsmål Gruppeppgave 27. februar Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jbbe

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Reguleringsplan rammer for strandområdet på Jessnes

Reguleringsplan rammer for strandområdet på Jessnes Jessnes strandmråde planfaglig vurdering Bsetting g utbygging/bruk av fritidseiendmmer jf. reguleringsplan g kmmuneplanens arealdel med intensjner Oversikt ver innhld Innledning g bakgrunn... 1 Gjeldende

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Regjeringens Nasjonale forventinger innspill

Regjeringens Nasjonale forventinger innspill Nedre Slttsgate 25 0157 OSLO Tlf: 23310980 pst@nrskfriluftsliv.n www.nrskfriluftsliv.n Org.nr. 971 262 834 Til Kmmunal- g mderniseringsdepartementet Osl, 20. september 2018 Regjeringens Nasjnale frventinger

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Rapport by- og knutepunktutvikling Sandefjord kommune - vedlegg 1

Rapport by- og knutepunktutvikling Sandefjord kommune - vedlegg 1 Rapprt by- g knutepunktutvikling Sandefjrd kmmune - vedlegg 1 Kmmunedelplan (KDP) med knsekvensutredning (KU) Dbbeltspr Stkke - Larvik InterCity Vestfldbanen Desember 2018 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 MULIGHETER

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Meløy kmmune Frslag til planprgram Reguleringsplan fr Kilvik næringsmråde med knsekvensutredning Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 2017-07-18 Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 Frslag

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Høringsuttalelse fra NVE- Forslag om ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader - Naturskadeloven

Høringsuttalelse fra NVE- Forslag om ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader - Naturskadeloven Landbruks- g matdepartementet Pstbks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dat: Vår ref.: NVE 200904677-7 aj/sgu Arkiv: 008 Saksbehandler: Deres dat: Silje Gundersen Deres ref.: 200800093-/EIE 22 95 92 76 Høringsuttalelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak g bydeler/etat fr byggesak g private planer Fagntat Til: Byrådsavdeling fr byggesak g bydeler Fra: Etat fr byggesak g private planer Dat: 21.11.2007 Saksnr.: 200606506/28 Emnekde:

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer