SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN"

Transkript

1 SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert

2 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse med nødvendig sekretariat g støttefunksjner. Kriseledelsen skal kunne etableres på krt varsel g kunne priritere samt ta viktige avgjørelser i akutte situasjner. Nrmalt krdineres kriseledelsen av rådmannen. Denne planen er en rammeplan kmbinert med veiledning. Den skal være til støtte fr de i kmmunen sm er i kriseledelsen. Det å ha en gd g versiktlig beredskapsplan er en viktig faktr fr en vellykket krisehåndtering. Beredskapsplanen er laget i et antall papirutgaver sm ppbevares sentralt. Men planen er gså å finne på kmmunens intranett slik at alle aktuelle persner i kmmunen har lett tilgang til planen. Tnstad, Jnny Liland Ordfører 1

3 INNHOLD Plan fr kriseledelse i Sirdal kmmune Frrd Innhld 1.0. Innledning 1.1. Generelt 1.2. Katastrfer/ulykker 1.3. Redningstjenesten i Nrge 1.4. Kmmunens ansvar g ppgaver 1.5 Mål fr beredskapsplanleggingen 1.6 Fullmakter gitt til rådmannen 1.7 Oversikt ver fagberedskapsplaner i kmmunen 1.8 Den sivile kriseledelsen 1.9 Kvalitetssikring 2.0 Etablering av kmmunens kriserganisasjn 2.1 Generelt 2.2 Kriseledelsens sammensetning 2.3 Kriseledelsens ppgaver 2.4 Kriseledelsens lkaler g kmmunikasjn 2.5 Sekretariats sammensetning 2.6 Sekretariatets ppgaver 2.7 Sekretariatets lkaler g kmmunikasjn 2.8 Hjelpemidler fr kriseledelsen g sekretariatet 2.9 Etablering av kriselgg 2.10 Etablering av Psykssialt kriseteam Side Plan fr Infrmasjnsberedskap 3.1 Målsetting 3.2 Infrmasjnsplicy 3.3 Infrmasjnsleders ansvar g arbeidsppgaver 4.0 Varslingslister 4.1 Varslingsliste Kriseledelsen 4.2 Varslingsliste Sekretariatet 4.3 Varslingsliste Presse- g infsenter g Publikumstjenesten 4.4 Varslingsliste Publikumstjenesten 4.5 Varslingsliste Evakuerte- g pårørendesenter (EPS) 4.6 Varslingsliste Psykssialt kriseteam, sammensetning 4.7 Varslingsliste instanser sm dispnerer redningsressurser i kmmunen 4.8 Varslingsliste andre backup persner knyttet til kriseteam 4.9 Varslingsliste dambrudd 5.0 Tiltakskrt frberedt fr spesielle hendelser 5.1 Tiltakskrt 16 Vedlegg Vedleggsliste

4 1.0. Innledning 1.1. Generelt Katastrfer, alvrlige ulykker g svikt i samfunnsviktige systemer avslører fte at samfunnet ikke er gdt nk frberedt på å håndtere vanskelige situasjner tilfredsstillende. Selv mindre frstyrrelser resulterer fte i vesentlige tap fr mennesker, miljø eller virksmheter. Med enkle midler vil mange slike situasjner kunne unngås. Naturkatastrfer har vi alltid måttet leve med, men i tillegg har den tekniske g øknmiske utvikling ført til et stadig økende antall uønskede hendelser, sm branner g eksplsjner, miljøfrstyrrelser, driftsfrstyrrelser, driftsstans g frsyningssvikt Katastrfer/ulykker Sm eksempler på større ulykker/katastrfer sm kan inntreffe i vårt mråde kan nevnes: Strm/rkan Flm/versvømmelser Snøras/jrdras/leirras Større skgbranner Industribranner Sabtasje eller hærverk Olje- g kjemikaliefrurensning Svikt i elektrisitetsfrsyningen Radiaktivt nedfall Svikt i vann- g avløpssystemer Større trafikkulykker Eksplsjner I de fleste tilfeller vil ulykker g katastrfer sm nevnt venfr være av et slikt mfang at redningstjenesten, sm ledes av plitiet g består av brannvesenet, industrivernet, frsvaret, sivilfrsvaret m. f., vil ha kapasitet til å takle situasjnen. Dersm en mfattende ulykke eller katastrfesituasjn inntreffer, g de rdinære innsatsrganers ressurser ikke strekker til, kan kmmunen bli engasjert i rednings- g ppryddingsaksjner. I slike situasjner vil det bli stilt stre krav til innsats fra berørte kmmuner, gså utver det å stille ressurser til dispsisjn Redningstjenesten i Nrge Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samrdnet innsats fr å avgrense skadevirkningene. Nrmalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av plitiet eller det kmmunale brannvesen, sm rykker ut g takler branner, uhell g ulykker. Den sivile redningstjenesten i Nrge er et samvirke mellm en rekke ffentlige etater, frivillige rganisasjner g private selskaper med ressurser innen redningstjeneste. Fr å utnytte de samlede redningsressurser vil det ved en større ulykke bli etablert en lkal redningssentral (LRS) i det aktuelle plitidistrikt under ledelse av plitimesteren. Hvedredningssentrale n (HRS) fr Sør-Nrge på Sla Lkal redningssentral (LRS) Ledes av lkal plitimester Innsatsleder fra plitiet 3

5 Ved ulykker til havs eller ulykker med betydelig mfang, vil redningsinnsatsen bli ledet av en av landets t hvedredningssentraler, frkrtet HRS. På skadestedet er det innsatsleder sm krdinerer g leder redningsinnsatsen. Innsatsleder kan være lensmannen eller en annen plitimann Kmmunene er pliktige til vederlagsfritt å stille ressurser til dispsisjn fr redningstjenesten ved anmdning. Dette er hjemlet i Direktiv fr plitiets redningstjeneste, pkt. 1.2 g 1.7. Ressursene kan være brannvernmateriell g persnell, teknisk materiell g utstyr, helse- g msrgsressurser, ljevern- g havnemateriell, bygninger, lkaliteter, kjøretøyer sv Kmmunens ansvar g ppgaver Kmmunens ansvar i en krisesituasjn er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak fr å sikre mennesker, miljø g øknmiske verdier. Det kan gså være situasjner hvr kmmunen selv er ansvarlig fr å håndtere hendelser. Fr eksempel ved smitteutbrudd e.l. Eksempler på ppgaver sm kmmunene kan få ansvaret fr å håndtere i en krisesituasjn: ta hånd m skadde persner msrg fr persner sm har vært utsatt fr stre påkjenninger bistand ved evakuering av persner fra et utsatt mråde innkvartering av skadede eller redningsmannskaper infrmere m situasjnen i kmmunen g gi frhldsregler frpleining eller annen frsyningsstøtte sikre helsemessig trygge næringsmidler g drikkevann gjennmføre regulerings-/rasjneringstiltak rette pp skader på kmmunikasjner g andre anlegg pprydding, pprensking, avfallsdepnering g annen innsats fr miljøet vern m kulturelle verdier 1.5 Mål fr beredskapsplanleggingen Sirdal kmmune ønsker å ha gd beredskap mt alle aktuelle kriser g uønskede hendelser. 1.6 Fullmakter gitt til rådmannen Fullmakt fr kriseledelsen er vedtatt i kmmunestyret K-sak. Stans av all tjenesteyting der det er påkrevd. Rett til å berdre ansatte til nødvendig krisetjeneste. Rett til å rekvirere kmmunalt materiell g eiendmmer, samt å benytte nødvendige øknmiske midler i skadefrhindrende g frebyggende arbeid i kriser. 1.7 Oversikt ver fagberedskapsplaner i kmmunen Gjelder planer med tanke på aktuelle hendelser sm kmmunens ledelse g kriseledelse må være infrmert m: 4

6 Tjenestemråde Fagberedskapsplaner i kmmunen Ansvar Oppbevares hvr Administrasjn Plan fr infrmasjn til beflkningen Kriseplaner rutiner enhetene Ordfører/HMS/ Persnalsjef DSB-cim fagsystem Sentralarkiv I perm på enheten Teknikk, landbruk g miljø Avløpsplan Hvedplan fr vannfrsyning Tnstad vannverk. Beredskapsplan g ROS-analyse. Sinnes vannverk. Beredskapsplan g ROS-analyse. Skgbruksplan Mtrferdselsplan Kmmunal avfallsplan Beredskapsplan mt akutt frurensning Driftsinstrukser. Internkntrll. Kmmunalsjef DSB-cim fagsystem Sentralarkiv I perm på enheten Oppvekst g levekår Helse- g ssial beredskapsplan. Evakueringsplan ved dambrudd, Tnstad skule. Evakueringsplan ved dambrudd, Sinnes skule. Evakueringsplan ved dambrudd, Tnstad barnehage. Evakueringsplan ved dambrudd, Øvre Sirdal barnehage. Evakueringsplan ved dambrudd, Sirdalsheimen institusjn. Smittevernplan. Plan fr psykisk helsearbeid i Sirdal kmmune. Rusmiddelplan. Sklehelsetjenesteplan. Habilitering g rehabiliteringsplan. Retningslinjer frpleie g msrgstjenesten. Trygghetsalarm. Tiltaksplan fr ufrutsette hendelser ved Tnstad skule, Sinnes skule g ved barnehagene. Kmmunalsjef DSB-cim fagsystem Sentralarkiv I perm på enheten Samtlige beredskapsplanerplaner skal ligge lagret i DSB-cim, i papirutgave i Sentralarkivet samt i perm ute på hver enhet. 5

7 1.8 Den sivile kriseledelsen Hs Fylkesmannen vil det ved stre ulykker eller katastrfer bli etablert en Krisestab direkte under fylkesmannens ledelse sm skal perere på døgnbasis. Fylkesmannes krisestab har ingen perative ppgaver innen den sivile redningstjenesten, men skal kunne ta imt, effektuere eller viderefrmidle anmdninger m eventuell støtte. Krisestaben skal snarest mulig etter at den er etablert ta kntakt med kmmunene i fylket g etablere frbindelse. Kmmunen skal straks rientere fylkesmannen m situasjnen, utviklingen g ellers m det er tiltak kmmunen ønsker iverksatt fra fylkesmannens side. 1.9 Kvalitetssikring Systematisk sikkerhets- g beredskapsarbeid etter internkntrllmetden innebærer at kmmunen etablerer en prsess med krav m skriftlig dkumentasjn. Dkumentasjnen vil tjene både sm grunnlag fr kmmunens egen evaluering g utvikling av sikkerhets- g beredskapsarbeidet g fylkesmannens tilsyn med kmmunen. Den vil gså medvirke til at persner med ppgaver g ansvar fr sikkerhet g beredskap er i stand til å utføre arbeidet. Dette vil være viktig ved utskifting av persnell. Fr å ppnå en effektiv beredskap i kmmunen er det viktig at tiltakene inngår i en helhetlig g sammenhengende beredskapsprsess etter internkntrllmetden. Hver enhet i kmmunen har ansvar fr at dkumentasjn er innarbeidet i internkntrllsystemet. Beredskapsprsess består av følgende faser: Fase 1: Kartlegging Kartlegge risiksituasjner, krav g frventninger gjennm ROS analyse Fase 2: Mål g rganisering Sette mål fr sikkerhet g beredskap Organisere arbeidet med sikkerhet g beredskap Fase 3: Gjennmføring Utarbeide handlingsplaner med grunnlag i ROS Styrke beredskapskmpetansen Ivareta sikkerhet g beredskap i planlegging, tjenesteyting g saksbehandling Fase 4: Evaluering Evaluere g utvikle sikkerhets- g beredskapsarbeidet ved rutiner fr ajurhld, beredskapsgjennmgang g tilsyn. Praktisk gjennmføring. Beredskapskrdinatr har ansvar fr det at beredskapsarbeidet i kmmunen følges pp. Beredskapskrdinatr innkaller kriseledelsen minst 1.gang pr. år fr gjennmgang g vurdering av beredskapsplanen g beredskapsarbeidet. 6

8 Utfylt sjekkliste versendes Fylkesmannen g utgjør resultatdkumentasjnen fr hvert år. Listen innehlder en årsrapprt m status av beredskapsarbeidet g frslag til krrigerende tiltak. Rapprten sammen med sjekkliste legges frem fr rådmannen g kriseledelsen til rientering. Alle enhetsledere innkalles minst 1. gang pr. år fr gjennmgang av handlingsplaner sm er knyttet til arbeidet med Risik- g sårbarhetsanalysen (ROS ), samt dkumentasjn av internkntrllarbeidet. Sirdal kmmune har frpliktet seg til samarbeid m felles ROS fr Lister. Dette innebærer bla. en årlig evaluering av ROS Lister i samarbeid med kmmunene i Lister. 2.0 Etablering av kmmunens kriserganisasjn 2.1 Generelt Kmmunale beredskapsråd Hjemlet i Nrmalreglementet fr kmmunens beredskapsarbeid Består av rdfører (frmann), rådmann, representant fr kmmunale g statlige fagrganer i kmmunen, pliti, Sivilfrsvaret, Frsvaret, frivillige rganisasjner, Sira-Kvina bør møte minst en gang pr. år. Oppgaver: Treffe avtaler m samarbeid Finne felles løsninger Gi gjensidig infrmasjn m beredskaps frhld Gi råd til besluttende myndigheter på kmmuneplan Ta initiativ til beredskapsfrberedelser Effekter: Gjensidig kjennskap Økt beredskapsbevissthet Mer effektiv kriseplanlegging Mer effektiv krisehåndtering Kmmunens kriseledelse Kriseledelsens funksjn er å ha myndighet g kunnskaper til å kunne ta raske g viktige avgjørelser i en akutt situasjn. Persner i kriseledelsen skal parallelt være ledere fr sine faste funksjner i kmmunen, men skal kunne kmme sammen fr å krdinere krisehåndteringen. Kriseledelsens sekretariat har sm ppgave å følge situasjnen kntinuerlig, føre jurnal, rapprtere, ajurføre situasjnskart, mtta telefner g meldinger samt ppdatere kriseledelsen når den trer sammen. Kmmunens kriserganisasjn kan illustreres slik: Kmmunens plitiske g administrative ledelse Beredskapsråd Kmmunens kriseledelse Kriseledelsens sekretariat 7

9 Kmmunens samlede administrasjn g enheter Ordfører eller rådmann eventuelt deres stedfrtredere skal uten unødvendig pphld varsles ved kriser g katastrfer. De skal deretter vurdere m katastrfen/krisen er så alvrlig/mfattende at kmmunens kriserganisasjn skal etableres helt eller delvis. 2.2 Kriseledelsens sammensetning Kmmunens kriseledelse ledes av rådmannen. Ordfører er med i kriseledelsen g skal ha sm funksjn å frnte media, samt være linken til det plitiske nivået. Kmmunens kriseledelse har følgende sammensetning: KRISELEDELSEN Ordinær funksjn Funksjn ved beredskap Rettighet i DSBcim Rådmann Leder fr Kriseledelse/medl kriseledelsen em Ordfører Frnte media Kriseledelse/medl em Kmmunalsjef TLM Seksjnsleder fr Beredskapskrdi fagmrådet natr Kmmunalsjef Seksjnsleder fr Kriseledelse/medl ppvekst levekår fagmrådet em HMS/Persnalknsu Infrmasjn Infrmasjnsleder lent Brannsjef Brannvesenets fagmråde Stedfrtreder Beredskapskrdi natr Sekretær Sekretariat Systemadministra tr Stedfrtreder Dersm nen i kriseledelsen er frhindret fra å møte skal det være utpekt stedfrtreder sm skal møte. Nrmalt vil det være den rdinære stedfrtreder til vedkmmendes stilling. Avhengig av situasjnen, kan andre nøkkelpersner innkalles til å delta i kriseledelsen. Frivillige rganisasjner innkalles gså etter behv. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 2.3 Kriseledelsens ppgaver Tiltak ved etablering Beslutte at kmmunens kriserganisasjn skal etableres helt eller delvis Innhente pplysninger g få en best mulig versikt ver situasjnen i kmmunen Etablere en felles frståelse i kriseledelsen fr hva g hvr mfattende prblemene er. 8

10 Avgjøre mfang av støttetjenestene: Presse- g infsenter, Publikumstjeneste g Evakuerte- g pårørendesenter Avklare, blant annet med skadestedsleder, behv fr kmmunens utstyr/ materiell. Når liv g helse er truet er det alltid plitiet sm eier skadestedet. Avklare m annen faglig kmpetanse skal innkalles/ infrmeres. Fr eksempel innkalling av Krisepsykiatrisk team Utarbeide infrmasjn g iverksette nødvendige infrmasjnstiltak internt i rganisasjnen, fr innbyggerne, media g andre. Krdinere med infansvarlige g skadestedsledelse Sikre en gd infrmasjnsstrategi, herunder: - Hvilken infrmasjn skal vektlegges - Hvilke spørsmål vil vår infrmasjn skape? - Hvilke tema bør unngås/ man ikke skal kmmentere? Iverksette strakstiltak fr å hindre ytterligere skader på persner, miljø g materielle verdier i samarbeid med prfesjnelle redningsmannskap. Tiltak i driftsfasen Kntinuerlig vurdere hendelser, knsekvenser, nødvendige handlinger g tidsramme Vurdere behvet fr g evt. å rekvirere nødvendig utstyr/ materiell. Vurdere m kmmunen må iverksette ytterligere tiltak fr å hindre/ begrense skader på persner, miljø g materielle verdier. Ivareta kntakt med innsatsledelsen i plitiet, eventuelt LRS g perasjnssentralen. Hlde kntakt g versikt med kmmunens utplasserte persnell g materiell. Husk skifte av persnell ved langvarig innsats. Avgjøre/avklare m det er aktuelt med persnalressurser fra frivillige rganisasjner. Vurdere fremtidig behv ut fra valg sm blir tatt. 2.4 Kriseledelsens lkaler g kmmunikasjn Lkaler g kmmunikasjn Frmannskapssalen Rådhuset, 4440 Tnstad Telefn sentralbrd Telefaks Telefn nr internt Mbil telefn nr / E-pst adresse 2.5 Sekretariats sammensetning Kriseledelsens sekretariat skal ha en utpekt leder sm kan tre ut av sin faste stilling i kmmunen ved etablering. I tillegg må sekretariatet være bemannet med persnell med kmpetanse innen administrative funksjner, herunder jurnalføring, telefnpplegg, elektrnisk kmmunikasjn, databehandling, elektrniske kart, svartjeneste, infrmasjns- håndtering sv. SEKRETARIET Ordinær funksjn Arkivleder Ingeniør fr ppmåling IKT Leder servicetrg Funksjn ved beredskap Leder fr sekretariatet Sekretariatmedarbeider Sekretariatmedarbeider Sekretariatmedarbeider 9

11 2.6 Sekretariatets ppgaver Tiltak ved etablering Innkalle nøkkelpersnell i kriserganisasjnen når beslutning m innkalling er gitt Etablere en kriselgg hvr all viktig infrmasjn i frbindelse med hendelsen skal jurnalføres g dkumenteres Starte lggføring i kriselggen så tidlig sm mulig. Berører alle steder sm mttar henvendelser g sm iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen Være sekretariat fr kriseledelsen hele døgnet g skaffe best mulig versikt ver situasjnen Føre karter g versikter sm gjør at situasjnen lett g raskt kan leses Følge med på infrmasjn m hendelsen sm refereres i media g føre dette på fr eks. en flippver Påse at kmmunens sentralbrd g servicetrg er åpent g har gd nk kapasitet Etablere kntakt med fylkesmannen g avgi rapprt m situasjnen Etablere kntakt med andre instanser g nabkmmunene, infrmer m situasjnen, g frespør m ressurser dersm det er aktuelt Etablere kntakt med frivillige lag g freninger sm vil kunne bli invlvert i krisen på et senere stadium Tiltak i driftsfasen Føre lgg g hente inn infrmasjn fra de frskjellige aktører i krisearbeidet Vurdere behvet fr g evt. å rekvirere nødvendig utstyr/ materiell Sørge fr mat g frsyninger til kmmunens eget persnell g materiell Avgjøre/avklare m det er aktuelt med persnalressurser fra frivillige rganisasjner Utarbeide g frmidle statusrapprter til Fylkesmannen 2.7 Sekretariatets lkaler g kmmunikasjn Lkaler g kmmunikasjn Servicekntret Rådhuset, 4440 Tnstad Telefn sentralbrd Telefaks Telefn nr internt Mbil telefn nr E-pst adresse 2.8 Hjelpemidler fr kriseledelsen g sekretariatet Lederen fr kriseledelsens sekretariat skal sørge fr at følgende hjelpemidler er tilgjengelig fr kriseledelsen g sekretariatet: Oversiktskart ver hele kmmunen pluss eventuelt sentrumsmråder En PC med elektrnisk kart ver kmmunen 3 PC er med internettppkbling (hvrav 1 til lgg tilkblet skriver) 3 telefnpunkter samt tre ekstra telefnapparater Telefaks g kpimaskin Flippvere til statusversikter 10

12 Lggblankett sm føres frtløpende Psthylle fr inn- g utmeldinger I tillegg skal nødstrømsaggregat være tilgjengelige/ klargjrte slik at telefnsentral g annet elektrnisk kmmunikasjnsutstyr kan fungere ved strømbrudd. 2.9 Etablering av kriselgg Føring av en kriselgg bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de første infrmasjnsbevegelsene under en krise/katastrfe. Alle registreringer skal fretas systematisk g vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige infrmasjnsbildet, hlde versikt ver situasjnen g gjøre de riktige pririteringene. Det er bedre med en registrering fr mye, enn en fr lite. Kmmunene har fått installert g blitt gitt pplæring i nytt krisestøtteverktøy hvr blant annet elektrnisk lgg er en av mdulene. Sekretariatet har fått brukernavn g passrd til CIM.n. Det må først pprettes en Hendelse g derunder finner man Lgg sm skal brukes i krisehåndteringen. Ved eventuelt utfall av internett slik at DSB-CIM ikke fungerer, brukes papirbasert lgg. Lagret F:/Felles Sirdal/Beredskapsplaner/Kriseberedskap_maler_skjema. (hentet fra Fylkesmannens hjemmeside: Trykk på avsnittet Samfunnssikkerhet g beredskap g til høyre finnes en bks med Maler, g under denne finnes Jurnal kriseledelsen ) 2.10 Etablering av Psykssialt kriseteam Psykssialt kriseteam skal ha kmpetanse til å bistå g utfylle det rdinære hjelpeapparatet i kmmunen. Teamet hjelper rammede, pårørende, hjelpepersnell g berørte institusjner/ rganisasjner g kan gi g krdinere psyklgisk førstehjelp samt vurdere behv fr videre ppfølging. Kntaktpersn er: Slbjørg Tjørhm tlf eller Ruth Lillian Hmpland tlf Leder kriseteamet bør uansett varsles g infrmeres når kriseledelsen etableres selv m det der g da tilsynelatende ikke er behv fr teamets tjenester. Psykssialt kriseteam, sammensetning Funksjn Navn Telefn Mbiltelefn Kmmunelege 1 Psyk.sykepleier Psyk.sykepleier Lensmann Ivan Jvvic Ruth Lillian Hmpland Slbjørg Tjørhm, leder Egil Netland Perny Haugen Jbb M Jbb H Jbb H Jbb H Jbb

13 Prest Sigurd Flydal H H Jbb H Plan fr infrmasjnsberedskap 3.1 Målsetting Kmmunen skal ved kriser kunne infrmere media, egne ansatte g kmmunens innbyggere på en effektiv, ffensiv g tilfredsstillende måte. Dette skal ivaretas av kriseledelsen. Alle kmmunens pressemeldinger, presseknferanser g ppslag på hjemmesiden skal avklares med eventuell pprettet innsatsledelse med mindre rådmannen bestemmer ne annet Infrmasjnsplicy Fr å sikre at infrmasjnen sm kmmunen gir i en krisesituasjn når riktige grupper g gir den ønskede effekten, bør kriseledelsen tenke gjennm nen mmenter før en mer detaljert infrmasjnsplan legges: - Hvem har ansvaret fr å håndtere hendelsen? Det vil i mange tilfeller være andre enn kmmunen sm har ansvaret fr å håndtere en hendelse samtidig sm kmmunen har sentrale støtteppgaver. Det er da viktig å avklare ansvarsfrhldene slik at riktig infrmasjn kmmer fra riktig myndighet. Det er en gd regel at man kun uttaler seg m det man har ansvaret fr. - Hvem er målgruppen fr infrmasjnen? En hendelse kan ramme hele beflkningen i en kmmune eller kun en bestemt gruppe. Det er viktig å frmulere infrmasjnen slik at den når målgruppen. Aldersmessige, språklige g kulturelle frhld må tas med i en slik vurdering. - Hvilke medier kan brukes til infrmasjnsfrmidlingen? Kmmunen vil nrmalt ha gd versikt ver hvilke medier sm er tilgjengelige fr infrmasjnsfrmidling, men det er viktig å velge riktig medium ut fra hvem man ønsker å nå med infrmasjn g hva man ønsker å ppnå. Aktuelle medier kan være SMS, e-pst, flyveblad, pst, aviser, kringkasting, internett, ppslag, ssiale medier, høyttalerbiler, med mer. Det vil eksempelvis kunne være vanskelig å nå eldre via ssial medier eller å sikre rask handling ved hjelp av avisppslag. - Hva ønsker man å ppnå med infrmasjnen? Det er viktig å avklare hva den verrdnede hensikten med infrmasjnsutsendingen er. Er hensikten å få mttakerne til å gjøre ne eller ønsker man at de hlder seg passive? Dette vil bestemme utfrmingen av budskapet g valg av medium. Det vises gså til pkt 2.3 Kriseledelsens ppgaver/tiltak ved etablering. 3.3 Infrmasjnsleders ansvar g arbeidsppgaver Ansvar 12

14 Etablere g lede kmmunens infrmasjnstjeneste i henhld til Plan fr infrmasjnsberedskap g tilrettelegge fr infrmasjn. Arbeidsppgaver Innhente pplysninger m situasjnen g rapprtere videre til kriseledelsen. Infrmere m farlige situasjner sm kan ppstå, g bidra til å hindre ytterligere skade. Infrmere m helsemessige g ssiale frhld, ressurssituasjn, energispørsmål, kmmunikasjn sv. I samråd med plitiet: - Innhente infrmasjn til publikum/pårørende under g etter krisen - Innhente infrmasjn til innbyggerne m situasjnen - Innhente media infrmasjn m presseknferanse - Utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen - Vise mediepersner til pphldsrm der de kan vente på ny infrmasjn Infrmere egne ansatte. Støttefunksjner Fr å knkretisere ansvar, ppgaver g frventet utførelse kan det etableres støttefunksjner sm rapprterer til infrmasjnsleder: Presse- g infrmasjnssenter Publikumstjenesten på telefn, e-pst g fremmøte Evakuerte g pårørendesenter (EPS) 4.0 Varslingslister 4.1 Varslingsliste - Kriseledelsen Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil Rådmann Kjell Arvid Berland Ordfører Jnny Liland Kmmunalsjef TLM Endre Bjelland Kmmunalsjef OL Jhn Birkeland HMS/persnalkns. Ommund Fintland Brannsjef Ivar Skreå Arkivleder/kns. Marit Auset Varslingsliste - Sekretariatet Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil Arkivleder/kns. Marit Auset Ingeniør ppmåling Rune Risnes IKT Eirik Wasmuth Leder servicetrg Trnd Arne Thmassen

15 4.3 Varslingsliste Presse- g infrmasjnssenter g Publikumstjenesten Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil HMS/persnalkns. Ommund Fintland Psyk.sykepleier Slbjørg Tjørhm Ordfører Jnny Liland Publikumstjenesten Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil Leder servicetrg Trnd Arne Thmassen Servicemedarbeider Anita Jsdal Servicemedarbeider Sigrunn Bjørnestad Servicemedarbeider Perry Glenn Ovedal Varslingsliste Evakuerte- g pårørendesenter (EPS) Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil Helsesøster Slbjørg Tjørhm Labratriet Bjørg Anny Tjørhm Labratriet Berit Haughm Varslingsliste Psykssialt kriseteam, sammensetning Stillingsbetegnelse Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. arbeid Tlf. mbil Kmmunelege 1 Ivan Jvvic Psyk.sykepleier Ruth Lillian Hmpland Psyk.sykepleier Slbjørg Tjørhm, leder Lensmann Egil Netland Perny Haugen Prest Sigurd Flydal Varslingsliste instanser sm dispnerer redningsressurser i kmmunen Instanser Kntaktpersn Tlf. arbeid Tlf. mbil Brannvernmateriell Brannsjef Nabbrannvesen Flekkefjrd Nabbrannvesen Kvinesdal

16 Frsvaret/HVs ressurser Områdesjef- Kenneth Lhne Sivilfrsvarsressurser Sør Rgaland sivilfrsvarskrets Pliti/lensmannsressurser Lensmannen Frskemannsutstyr Lensmannen Lavinemateriell Lensmannen Sanitetsmateriell/aptekvarer Flekkefjrd aptek Næringsmiddeltilsyn/labratrium Avd. Kvinesdal Anleggsmaskiner Risa AS Nødstrømsaggregater TLM Løfteutstyr TLM Transprtmateriell Sirdalsruta Strhushldning/innkvartering Elevheim/hteller Militært/Sivilt, HV-Liasn Olaf Søgård Nrsk Flkehjelp Røde Krs Rver 4.8 Varslingsliste andre backup persner knyttet til kriseteam Stillingsinnehaver Tlf. privat Tlf. mbil Bjørg Anny Tjørhm Antje Dahlgren Olav Heggdal Laila Øksendal Hanne Fdstad Per Øistein Rgstad Ragnhild Jsdal Anna Kvæven Kent Seland Aud Ingrid L Fidjeland Lena Knutsen Varslingsliste dambrudd I Sirdal har Sivilfrsvaret installert tyfner i tilfelle dambrudd. Dambruddsvarselet er utarbeidet fr dam Svartevann, men kan bli brukt fr andre dammer i Sirdal. Dambrudd i fredstid er meget lite sannsynlig. Dambruddsvarselssignalet består av flere støt. Hvert støt varer i seks sekunder g det er ni sekunders pphld mellm støtene. Hele signalet varer ca. fem minutter. Når signalet går,må beflkningen raskest mulig bevege seg ppver i terrenget. Hvis varsel m dambrudd skulle bli sendt utved en feil, vil det snarest mulig bli sendt et tilbakekallingssignal. Dette signalet vil bestå av sammenhengende støt av 30 sekunders varighet. De sm br i de mråder sm nevnes, må når varsel m dambrudd blir gitt, begi seg til de sikre mrådene. 15

17 Tid til rådighet Fraflyttingsmråde Sikre mråder Timer Minutter 45 Grydalen Til høyder mt vest (minst 50m ver Sira) 1 00 Ådneram/Suleskard Til høyder mt vest/nrd (vel 20m verfr husene) eller langs FV 45 til bmmen i Suleskard (v/hyttefeltet) 1 00 Strekvæv Opp langs bekkene mt Hilleknuten (minst 55 m pp ver Ortevann) 1 00 Sirekrk Opp til tppen av Kvithellerknuten 1 20 Fidjeland Opp til htellet på Fidjeland 1 25 Kvæven/Kvævemen Mt Kvævehei (va. 55m ver elveløpet) 1 30 Haugen Inn mt Hønedalen til tppen av Haugenbakkene 1 35 Sinnesmrådet Vest fr Andestjønn (minst 50m ver Sinnesvannet) 1 40 Svartevatnmrådet Mt Svartevatnåsen (minst 45m ver Svartevatn) 1 40 Nesset Inn Nessetdalen (minst 50m ver elveløpet) 2 00 Tjørhm Til høyder minst 50m ver elveløpet eller fylkesvei til Slheim 2 15 Handeland Til høyder mt vest minst 75m ver elveløpet eller fylkesvei til Slheim 2 20 Drga Minst 45m ver Drga bru 2 45 Lindeland Opp mt bekkedalen (minst 50m ver elveløpet) eller pp bebyggelsen på Liland 2 50 Hmpland Opp kleivene mt Steiane (mint 45m ver elveløpet), eller riksveg til Helleland 2 55 Bjunes/Seland/Regevik/ Tjmlid Til høyder minst 45m ver eleveløpet eller riksveg til Helleland 3 00 Fintland/Fintlandsmnan Til høyder minst 50m ver elveløpet eller riksveg til Helleland 3 00 Tnstad Riksveg til Helleland/Sandvatn, eller mt Jsdal (minst 50m ver Sirdalsvatn) Når signalet m dambrudd går, skal du, hvis du har tid: Varsle alle i nærheten sm kanskje ikke har hørt signalet Hjelpe andre sm har vanskeligheter med å kmme seg fram Eventuelt slippe løs husdyr Ta med batteriradi g litt mat Ikke bruk telefnene unødvendig Ikke lag trafikkrk T ganger årlig første mandag i februar g i september kl vil det bli hldt fyull lydprøve. Denne prøven vil bli annnsert på frhånd. Kristiansand Sivilfrvarskrets, Kristiansand tlf

18 5.0 Tiltakskrt frberedt fr spesielle hendelser Det er lv m kmmunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak g Sivilfrsvaret ( sivilbeskyttelseslven) sm krever at kmmunene skal utarbeide risik- g sårbarhetsanalyser ( ROS- analyser). I frskrift m kmmunal beredskapsplikt finner man bestemmelser m bl.a. innhldet i ROS- analysene. Listerreginen bestående av kmmunene Farsund, Lyngdal, Hægebstad, Kvinesdal, Flekkefjrd g Sirdal har inngått avtale m å utarbeide felles ROS Liste. Hvert kmmunestyre i Lister kmmunene skal vedta ROS Lister. ROS Lister skal være en hjelp til å finne fram til risikene sm er i Lister g i hvilke situasjner lkalsamfunnet er spesielt sårbart. Analysen skal være et grunnlag fr å utarbeide beredskapsplaner i kmmunene. Gjennmen analysen skal man gså identifisere hvilke frebyggende g avhjelpende tiltak sm bør iverksettes fr å redusere sannsynligheten fr ulike typer hendelser g begrense knsekvensene dersm disse hendelser likevel skjer. Tiltakskrt. Gjennm ROS Lister er fremkmmet hendelser med spesielt høy risik. Det vil være viktig å utarbeide tiltakskrt fr disse hendelser. Tiltakskrtene vil være til str hjelp fr kriseledelsen dersm en uønsket hendelse skulle inntreffe. Hendelser med spesielt høy risik fr Lister g Sirdal kmmune: 1. Brtfall av strøm i ver 8 timer 2. Brann i rådhus 3. Brann i skler g barnehager 4. Brann i institusjn g msrgsblig 5. Epidemi med smittsm sykdm i beflkningen 6. Radiaktivt nedfall/atmulykker 7. Str ulykke med mange skadde 8. Svikt i avløp/ frurensende utslipp. 9. Sterkt snøfall 10. Ekstrem vind 11. Hendelser sm er versett i kmmunal arealplanlegging g byggesaksbehandling. Innhldet i tiltakskrtene må beskrive hvilke knsekvenser den uønskede hendelse kan frårsake, g hvilke tiltak kmmunen skal iverksette fr å begrense knsekvensene i størst mulig grad Vedlegg 1. Tiltakskrt Retningslinjer psykssialt kriseteam 3. Kntaktdata fr beredskap i Vest-Agder ppdatert

19 18

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14)

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE april 2014 (Krrigert i h.h.t kmmunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Mandal kommune

Overordnet beredskapsplan for Mandal kommune Overrdnet beredskapsplan fr Mandal kmmune Overrdnet beredskapsplan fr Mandal kmmune Utarbeidet høsten 2013 Gdkjent av bystyret 16.01.2014 Under revisjn av TMV, sist ppdatert 08.01.2016 Gjeldende plan skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps Beredskapsplan fr Bekkelaget Skles Musikkrps 1. Innledning Beredskapsplanen fr Bekkelaget Skles Musikkrps er utarbeidet i henhld til vedtak på NMFs landsmøte i 2008. Bekkelaget Skles Musikkrps har utarbeidet

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05 ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE Revidert mars 05 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 2.1 Organisering.

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Leirfjord kommune. Overordnet beredskapsplan for Leirfjord kommune. Utarbeidet dato: Desember 2015 Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for Leirfjord kommune. Overordnet beredskapsplan for Leirfjord kommune. Utarbeidet dato: Desember 2015 Oppdatert dato: Overrdnet beredskapsplan fr Leirfjrd kmmune Overrdnet beredskapsplan fr Leirfjrd kmmune Utarbeidet dat: Desember 2015 Oppdatert dat: 0 Overrdnet beredskapsplan fr Leirfjrd kmmune Innhld 1. INNLEDNING...

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5

Funksjonsplan miljø Side: 1 av 5 Funksjnsplan miljø Side: 1 av 5 1. HENSIKT OG OMFANG Hensikten med dette dkumentet er å beskrive vedtatte rammer fr arbeidet til funksjn miljø under alle frmer fr aksjner mt akutt frurensning. Funksjnsbeskrivelsen

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Høgsklen i Telemark PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Innledning Denne pandemiplanen fr Høgsklen i Telemark (HiT) er et vedlegg til høgsklens rdinære krisehåndteringsplan. Vår pandemiplan er utarbeidet

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Sigdal kommune

Overordnet beredskapsplan for Sigdal kommune Psykssial kriseteam Kriseledelse (kmm.styresalen) sekretariat (NAV- rmmet) Evakuering - g p å r ø rende Senter > 15 persner Overrdnet beredskapsplan fr Sigdal kmmune 0 Rådmannens frrd Kmmunene har de siste

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske

Overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva er samhandlingsreformen? Mitt ønske Overgangen mellm spesialist- g kmmunehelsetjeneste HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS? Ann Helene Arnestad, virksmhetsleder Asker kmmune Hva er samhandlingsrefrmen? Hva betyr samhandlingsrefrmen fr flk flest?

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer