Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)"

Transkript

1 Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder

2 Innhld 1 Innledning Prinsipper Målgrupper Mål Tiltak Tiltak i frhld til mål 1, 4 g Tiltak i frhld til mål Tiltak i frhld til mål Endringslgg Versj. Dat Kapittel Endring Prdusent Alle Nytt dkument Ole Kr. Helgesen Alle Endret etter gjennmgang med Gunn Karin Karlsen g Heidi Vildskg Alle Endret etter gjennmgang med Gunn Karin Karlsen g Heidi Vildskg Ole Kr. Helgesen Ole Kr. Helgesen Ingen Klargjrt fr saksfremlegg Ole Kr. Helgesen Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 2 av 11

3 1 Innledning Infrmasjnsplanen gir en versikt ver hvilke målsetninger g rutiner prsjektet skal følge i frhld til infrmasjnsarbeid. Infrmasjnsplanen sier gså hvem sm er ansvarlig fr å utarbeide, verifisere g gjennmføre infrmasjnstiltakene i prsjektet. Kystverkets prsjektrganisasjn er infrmert m innhldet i denne versjnen av planen. Kystverket vil bli sterkere invlvert etter endelig vedtak m ppstart av prsjektet g samrdne sine infrmasjnstiltak i frhld til denne planen. Alle videre revisjner av planen vil gjennmføres i samarbeide Kystverkets prsjektrganisasjn. Dkument er levende g vil løpende bli ppdatert g kmplettert etter hvert sm prsjektet skrider frem. Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 3 av 11

4 2 Prinsipper Prinsipper fr gd kmmunikasjn i prsjektet: ÅPENHET MEDVIRKNING NÅ ALLE AKTIV HELHET I sin kmmunikasjn med berørte skal prsjektet være åpen, tydelig g tilgjengelig Det skal tilgjengeliggjøres kanaler fr alle hvr de kan gi tilbakemeldinger g stille spørsmål til ansvarlige fr prsjektet. Prsjektet skal sørge fr at relevant infrmasjn når frem til alle berørte Prsjektet skal aktivt g i tide gi infrmasjn m rettigheter, plikter g muligheter Kmmunikasjnen skal ppfattes sm enhetlig g samrdnet. Under eventuelle kriser settes denne infrmasjnsplanen til side. Kmmunen g Kystverkets rdinære rutiner fr krisehåndtering trer da i kraft. Ved eventuell krise vil Kystverket (g eventuelt entreprenør) tilgjengeliggjøre en representant fr kmmunens krisestab. Hvaler kmmunes prsjektleder (PL-HK) avgjør i samarbeid med prsjektansvarlig (PA) m hendelser i prsjektet er å betrakte sm en krise sm krever slik avvikshåndtering. 3 Målgrupper Prsjektet vil ha både generell ffentlig infrmasjn, g infrmasjn rettet direkte til spesifikke målgrupper. Den enkelte målgruppe fr infrmasjnsarbeidet er spesifisert under det enkelte tiltak. De ulike målgruppene er definert slik: Målgruppe Beskrivelse/definisjn Kntaktpersn Beflkningen, allmennheten Interesserganisasjner (IORG) Referansegrupper Organisasjn sm kan ha interesse av prsjektet g sm er mer eller mindre invlvert. Det kan være Velfreningen Båtfreningen Hvaler Fiskefrening Hvaler Hyttefrening Naturvernfrbundet Fjrdfisk AS Referansegrupper i henhld til prsjektplanens beskrivelse av rganisasjn. I gjeldende prsjektplan er følgende referansegrupper definert: Rlf Baltzersen Ola Thmas Mrin Jan Gunnarsen Gunnar Dahl-Jhansen Elisabeth Trkildsen Kurt Allan Hansen Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 4 av 11

5 Målgruppe Beskrivelse/definisjn Kntaktpersn RG Mål g visjn RG Behv RG Gunneiere RG Utbygging Utbyggingsrganisasjn (UORG) Plitiske partier (POL) Mål g visjn Består av Thr Tangen, FrP Eivind N. Brge, FrP Ottar Jhansen, H Pål E. Bugge, V Paul Henriksen, Ap Øyvind Wevling, Ap Øivind Fjeldberg, SV Kjell Btne, Sp Jan Gunnarsen, Hvaler Fiskefrening Heidi Vildskg, Hvaler kmmune Behv består av Jan Gunnarsen, Hvaler Fiskefrening Kurt Allan Hansen, Fjrdfisk AS Hans Henrik Grundvig, Fiskeridir. Reg. Sør Kari Grundvig, Fiskeridir. Reg. Sør Grunneiere består av Hans Herman Utgård Kai Myhre Hans Hartvig Seilø / Adv. Harald B. Wibye Kari Helen Sørum Utbygging består av Gerd Smedstuen, Kystverket Utbygging Hans Henrik Grundvig, Fiskeridir. Reg. Sør Hans Erik Fsby, Østfld Fylkeskmmune Yngvar Hansn, Multicnsult AS Gunn Karin Karlsen, Hvaler kmmune Ole Kristian Helgesen, Hvaler kmmune Alle direkte invlverte i utførelsen av utbygging på tidspunktet fr utstedelse av infrmasjn. Det vil være Entreprenør(er) Byggeleder(e) Rådgivende ingeniør(er) Evt. andre leverandører av varer eller tjenester. Plitiske partier sm er representert i kmmunestyret. Det enkelte medlem Det enkelte medlem Det enkelte medlem Det enkelte medlem <Fylles ut når dette er kjent> Gruppeledere: Wigg Sørlien (FrP) Sverre Jhnsen (H) Pål Bugge (V) Paul Henriksen (Ap) Øyvind Fjeldberg (SV) Hans Herman Utgård (SP) UMT Utvalg fr miljø g teknikk Utvalgsleder: Ottar Jhansen (H) Frmannskap (FS) Kmmunestyre (KS) Media Frmannskapet Kmmunestyret NRK Østfld Fredrikstad Blad Demkraten Ordfører Ordfører Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 5 av 11

6 4 Mål Følgende målsetninger ønskes ppnådd gjennm infrmasjnsarbeidet i prsjektet: 1. Infrmasjnen sm gis skal være krrekt g ha full åpenhet i frhld til eventuelle ulemper g usikkerheter prsjektet medfører fr berørte. Alt infrmasjnsarbeid skal i størst mulig grad ta hensyn til mttakernes frutsetninger g behv. 2. Alle invlverte i prsjektet (kmmunen, Kystverket, utøvende entreprenør g rådgivere) skal gi sammenfallende infrmasjn. 3. Hvaler kmmunens innbyggere skal til enhver tid gis mulighet fr å kunne rientere seg m fremdriften g de verrdnede planer fr utbyggingen. 4. Infrmasjnen skal i størst mulig grad gis i frkant av vesentlige hendelser i prsjektet til de sm berøres av hendelsene. Vesentlige hendelser er fastsatt sm hvedaktiviteter styrt av milepæler i fremdriftsplanen. 5. Prsjektets infrmasjnsarbeid til berørte parter skal primært drives igjennm prsjektets rapprteringslinjer (ppnevnte arbeidsgrupper g referansegrupper). Direkte berørte sm ikke er en del av prsjektrganisasjnen, sm beskrevet i prsjektplanen, skal behandles særskilt. Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 6 av 11

7 5 Tiltak 5.1 Tiltak i frhld til mål 1, 4 g 5 Infrmasjnen sm gis skal være krrekt g ha full åpenhet i frhld til eventuelle ulemper g usikkerheter prsjektet medfører fr berørte. Alt infrmasjnsarbeid skal i størst mulig grad ta hensyn til mttakernes frutsetninger g behv. Infrmasjnen skal i størst mulig grad gis i frkant av vesentlige hendelser i prsjektet til de sm berøres av hendelsene. Vesentlige hendelser er fastsatt sm hvedaktiviteter styrt av milepæler i fremdriftsplanen. Prsjektets infrmasjnsarbeid til berørte parter skal primært drives igjennm prsjektets rapprteringslinjer (ppnevnte arbeidsgrupper g referansegrupper). Direkte berørte sm ikke er en del av prsjektrganisasjnen sm beskrevet i prsjektplanen skal behandles særskilt. Hvedtiltak Tiltak Målgruppe Infrmasjnen skal være rensket fr tekniske faguttrykk mttageren ikke har nen frutsetning fr å frstå All infrmasjn ment fr publikum kvalitetssikres ved gjennmlesning av persner utenfr prsjektet før den distribueres. I planleggingsarbeidet skal det fr alle aktiviteter legges inn sjekkpunkt i frhld til eventuelle ulemper. Alle ulemper skal meddeles de berørte så snart prsjektledelsen er kjent at de vil ppstå dette gjelde planlagte g ikke-planlagte hendelser Prsjektplanen utvides med infrmasjnsaktiviteter i frkant av aktiviteter sm kan medføre ulemper Infrmasjnsaktiviteter skal vises i entreprenørenes fremdriftsplan g tas pp til diskusjn/rientering i byggemøter før de ppstår Prsjektledelsen kntakter berørte m planlagte ulemper så snart de er kjent Prsjektledelsen kntakter berørte m ikke-planlagte ulemper så snart de er kjent Prsjektledelsen rienterer m prsjektet ved større endringer i planene, g presenterer hvilke knsekvenser aktiviteter får fr den enkelte berørte. Interesserg. RG Grunneiere Utbyggingsrg. Interesserg. RG Grunneiere Interesserg. RG Grunneiere Interesserg. RG Grunneiere Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 7 av 11

8 5.1.1 Ansvarsfrdeling g tidsrm Tiltak Ansvarlig Utførende Knsulteres Infrmeres Tidsrm PL-HK Andre PA Løpende PL-HK PL-HK, PL-KV UORG PA Ved endringer i prsjektplanen PL-HK PL-HK, PL-KV UORG PA På byggemøter g ved endringer i entreprenørens fremdriftsplan PL-HK PL-HK PL-KV,PA Løpende PL-HK PL-HK PL-KV,PA SG PL-HK PL-HK, PA, PL-KV PA SG Ved større endringer i prsjektplanen PL-HK=Prsjektleder Hvaler kmmune, PA=Prsjektansvarlig, SG=Styringsgruppe, PL-KV=Prsjektleder Kystverket, UORG=Utbyggingsrganisasjn, Andre=Andre persner i kmmunens administrasjn 5.2 Tiltak i frhld til mål 2 Alle invlverte i prsjektet (kmmunen, Kystverket, utøvende entreprenør g rådgivere) skal gi sammenfallende infrmasjn. Hvedtiltak Tiltak Målgruppe Utbyggingsrganisa sjn etablerer g følger felles rutiner fr å gi infrmasjn Utarbeide g innlemme infrmasjnsrutiner i Prsjaktadministrativ håndbk (regulerer samhandlingen mellm aktørene i utbyggingsganisasjnen, både interne g eksterne). Utbyggingsrg. Rutinene regulerer hvem sm uttaler seg m hva, hvrdan g når Infrmasjnsrutiner gjennmgås g følges pp (evalueres) ved jevne mellmrm med alle invlverte innenfr utbyggingsrganisasjnen. Utbyggingsrg. Tiltaket referatføres når det gjennmføres Nødvendig infrmasjnsarbeid i kmmende peride legges inn sm fast punkt i alle byggemøter. Punktet referatføres. Utbyggingsrg. Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 8 av 11

9 Ansvarsfrdeling g tidsrm Tiltak Ansvarlig Utførende Knsulteres Infrmeres Tidsrm PL-HK PL-HK, PL-KV, UORG SG Før ppstart anleggsarbeider PL-HK PL-HK, PL-KV, PA Løpende UORG PL-HK PL-HK, PL-KV, UORG PA Løpende PL-HK=Prsjektleder Hvaler kmmune, PA=Prsjektansvarlig, SG=Styringsgruppe, UORG=Utbyggingsrganisasjn, PL-KV=Prsjektleder Kysteverket 5.3 Tiltak i frhld til mål 3 Hvaler kmmunens innbyggere skal til enhver tid gis mulighet fr å kunne rientere seg m fremdriften g de verrdnede planer fr utbyggingen. Hvedtiltak Tiltak Målgruppe Etter endelig vedtak m ppstart g ved større endringer av prsjektplanen, skal infrmasjn publiseres Hvaler kmmunes internett sider skal ppdateres med infrmasjn m endringene i prsjektplanen Det vurderes m det skal utarbeides en pressemelding. Evt. sende ut pressemelding. Media Plitikere skal rienteres særskilt ved større endringer av prsjektplanen. Denne infrmasjnen skal i størst mulig grad gis før den publiseres fr allmennheten Lkalbeflkning g andre berørte kan inviteres til infrmasjnsmøte. Dette vurderes ut i fra mfang av endringen Vurdere deltagelse på interesserganisasjners møter fr å rientere. Evt. delta på møter hs interesserganisasjner Prsjektansvarlig g/eller prsjektleder kan infrmere plitikerne eller be m å bli invitert til plitikernes gruppemøter fr å rientere m prsjektet Prsjekteier infrmerer m prsjektet gjennm egne rienteringssaker i utvalg, frmannskap g/eller kmmunestyre Interesserg. RG-grunneiere Interesserg. Plitiske partier UMT Frmannskapet Kmmunestyret Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 9 av 11

10 Hvedtiltak Tiltak Målgruppe Kmmunens prsjektleder eller prsjektansvarlig skal være tilgjengelige fr publikums spørsmål knyttet til prsjektet Det etableres en hjemmeside fr prsjektet på internett. Opplysninger m kntaktpersner (navn, mailadresse g telefnnr arbeid) legges inn her. Svar på spørsmål gis uten ubegrunnet pphld Oppslag ver kntaktpersner (navn, mailadresse g telefnnr arbeid) settes pp på anleggsmrådets rigg g ved sentral plass i Utgårdskilens havnemråde. Nyheter m prsjektet publiseres på kmmunens internettsider Servicetrget skal ha kjennskap til prsjektet Nyheter m prsjektet legges ut på kmmunens internettside. Frekvens g innhld vurderes i frhld til aktivitet i prsjektet Servicetrget rienteres m prsjektet. Hvem sm er ansvarlig, hvr man kan søke infrmasjn etc Prsjektleder vurdere m spesielle hendelser frventes å skape strt interesse hs allmennheten. Evnt. infrmere servicetrget spesielt m dette Ansvarsfrdeling g tidsrm Tiltak Ansvarlig Utførende Knsulteres Infrmeres Tidsrm PL-HK IK PL-KV, PA SG Ved større endringer av prsjektplanen PA PL-HK SG POL, FS PL-KV Ved større endringer av prsjektplanen PA PA,PL- HK PL-KV, SG Ved større endringer av prsjektplanen PA PA,PL- HK PL-KV, SG, IORG Ved større endringer av prsjektplanen PA PA,PL- SG, POL PL-KV Ved større endringer av HK PA PA PL-HK, SG PL-KV, UMT, FS, KS prsjektplanen Ved større endringer av prsjektplanen PL-HK IK PA, PL-KV SG Etter endelig vedtak m ppstart Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 10 av 11

11 Tiltak Ansvarlig Utførende Knsulteres Infrmeres Tidsrm PL-HK PL-HK PA, PL-KV, SG Ved start anleggsarbeider UORG PL-HK IK PA, PL-KV, Løpende UORG PL-HK PL-HK PA ST Etter endelig vedtak m ppstart PL-HK PL-HK PA ST Løpende PLH=Prsjektleder Hvaler kmmune, IK=Infrmasjnsknsulent,PA=Prsjektansvarlig, SG=Styringsgruppe, POL=Plitikere, UMT=Utvalg fr miljø g teknikk, FS=Frmannskapet, KS=Kmmunestyret, IORG=Interesserganisasjner, UORG=Utbyggingsrganisasjn, ST=Servicetrget Utskriftsdat: BR Utgårdskilen reginale fiskerihavn - Infrmasjnsplan versjn 1.0 Side 11 av 11

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer