Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009"

Transkript

1 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september

2 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 2

3 Bakgrunn for etableringen Pareto AS tok i februar 2007 initiativ til å opprette en prosjektgruppe med formål å søke bankkonsesjon og etablere en ny forretningsbank i Norge. I lys av den positive markedsutviklingen de siste årene var grunnlaget for etableringen av en ny og uavhengig forretningsbank god. Forretningsideen er å bidra til realisering av verdiskapende prosjekter og investeringer for profesjonelle privatkunder og deres selskaper med et særlig fokus på eiendoms - og verdipapirfinansiering. 3

4 En uavhengig partner til Pareto-konsernet Verdipapirmegling Aksjer Obligasjoner Derivater Valuta Corporate Finance Børsintroduksjoner M&A Finansiering Emisjoner Prosjekttilrettelegging S/P selskaper Private Equity fond Unoterte selskaper Aktivamegling Shipping Olje og offshore Eiendom Skipsmegling Forvaltning Aksjer/obligasjoner Fond Str. produkter Eiendom, shipping og offshore Banktjenester 4

5 Vår historikk Bankprosjektet ble etablert i februar 2007 Banken mottok konsesjon den 1. november 2007 Emisjon NOK 750 mill. medio november nær 100% overtegnet Banken åpnet 2. januar 2008 Forholdet til Pareto - Gir tilgang på kunder, men banken er operasjonelt og organisasjonsmessig uavhengig - Egen avtale regulerer bankens bruk av Pareto-navnet - Samarbeidsavtaler inngås for hver enkelt produkt og godkjennes av Kredittilsynet - Pareto AS kan ikke ha en eierandel på mer enn 15 % - Pareto AS, eiere av selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i banken og ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet kan ikke samlet ha en eierandel på mer enn 20 % - Banken kan ikke yte kreditt til eller stille garanti til fordel for selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet eller personer/selskaper som eier 10 % eller mer av aksjene i selskaper i Pareto-konsernet 5

6 Kompetent og spesialisert organisasjon med korte beslutningsveier Adm. direktør Trond Adland IKT/Sikkerhet Steinar Sæther Kreditt og compliance Per Ø. Schiong André Schorpen Treasury/Marked Tiril Haug Villum Kreditt Sven Erik Klepp Økonomi/Drift Ole Tandberg Treasury Erling Mork André Schorpen Markedsføring Tiril Haug Villum Eiendomsfinansiering Mariann Heggelien Lena Krog Verdipapirfin. Erik Skarbøvik Tom-Jonny Solvang Bjørn Havsgård Benedicte Njøten Iselin Tanke Berg Regnskap Ann-Grid Wiik Dagligbank Svein Jansen Berit Hollup Tine B. Ludvigsen Andreas Gravalid Depot Trude S. Eidsheim Vera Eirang Styrets formann: Styremedlemmer: Kontrollkomiteens formann: Representantskapets formann: Ekstern revisor: Bjarne Borgersen, advokat Tormod Schartum, Brita Eilertsen og Mette Andersen Erik Thrane, advokat John Rein, advokat Reidar Henriksen, PWC 6

7 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Indigo Invest AS ,24 % Rasmussengruppen AS ,50 % Geveran Tradin Co Ltd ,50 % Goldman Sachs Int. (NOM) ,57 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,76 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Credit Suisse Securities (USA) LLC ,73 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Flying Elephant AS ,50 % Ojada AS ,37 % Sundt AS ,20 % Credit Suisse Securities (NOM) ,00 % JPMorgan Chase Bank (NOM) ,96 % Sjavarsyn EHF ,95 % Pecunia Forvaltning AS ,90 % Kolberg Motors AS ,90 % Andre ,95 % Sum ,00 % Aksjekapital på kr ,- fordelt på akser hver pålydende kr. 600,- I alt 247 aksjonærer - få endringer i aksjonærstrukturen siden emisjonen Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 2,06 % av bankens aksjekapital 7

8 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 8

9 Vår strategi En liten spesialbank som gjennom meget høy kompetanse og rask reaksjonsevne skal hjelpe seriøse eiendoms- og verdipapirinvestorer i Oslo å tjene mer penger. Evne til å forstå kundens marked, enkeltprosjekter og risikoen i disse Driver ikke rådgivning, men er flink med flinke kunder Liten, og har tett og nær kontakt med kundene Rask saksbehandling og kort time-to-market Selger ikke kundeprogrammer, men er løsningsfokusert Positiv holdning med et ekte ønske om at kunden skal lykkes og tjene penger 9

10 Våre fokusområder Eiendomsfinansiering Prosjektfinansiering Langsiktig 1. prioritetsfinansiering Boliglån Annen eiendomsfinansiering Verdipapirfinansiering Aksjekreditt Obligasjonskreditt Annen verdipapirfinansiering Dagligbank Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Dagligbanktjenester Innskudd med flytende og fast rente Nettbank privat og bedrift Betalingsformidling innland og utland Debetkort og kredittkort 10

11 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 11

12 Status pr Forvaltningskapital NOK 3,5 mrd. Innskuddsvolum NOK 2,0 mrd. Overskuddslikviditet NOK 1,6 mrd. Høy innskuddsdekning og gode likviditetsindikatorer Utlånsvolum NOK 1,8 mrd. Svakt økende aktivitet og god vekst innenfor både eiendom- og verdipapirfinansering i tredje kvartal Ingen mislighold eller tap God utlånsvekst i tredje kvartal Ingen mislighold eller tap Fortsatt høy innskuddsdekning og likvidtetsindikator Første låneopptak i obligasjonsmarkedet og notering på Oslo ABM kunder hvorav 224 utlånskunder 12

13 Gode resultater siden oppstart 3. kvartal 3. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt kvartal 3. kvartal RENTABILITET/LØNNSOMHET Cost/Income (%) 51,4 % 66,6 % 61,2 % 74,4 % 76,8 % Andre inntekter i % av totale inntekter 39,2 % -0,8 % 24,1 % -0,7 % -2,8 % EK-avkastning etter tap 5,9 % 2,6 % 3,8 % 1,7 % 1,6 % EK-avkastning etter skatt 4,3 % 1,9 % 2,7 % 1,2 % 1,2 % 13

14 Verdiendringer og netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 3. kvartal 3. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinster/(tap) på valuta Netto gevinster/(tap) på finansielle derivater Netto gevinster/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinster/(tap) på utlån til kunder Netto gevinster/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinster/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinster/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Prinsipper for risikostyring Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Banken har absolutte rammer for valuta- og renterisiko og skal i liten grad ta egne posisjoner. Bankens utlån i valuta er tilnærmet 100 % sikret med valutaswapper. Bankens renterisiko på kundeinnskudd er sikret med kjøp av sertifikater, FRNer, fastrenteobligasjoner og i noen utstrekning renteswapper og FRAer. Verdiendringer og netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Endringer i rentenivå og valutakurser vil kunne medføre større verdiendringer på enkeltposter, men er i stor grad nøytralisert. Verdiendringer på finansielle instrumenter med rentebinding reverseres mot forfall. Endringer i kredittspreader vil medføre verdiendringer som ikke er nøytralisert. Sertifikat- og obligasjonsporteføljen forvaltes aktivt og har vist en økning i markedsverdi i 2009 som følge av nedgang i kredittspreadene. 14

15 Nedgang i resultat som følge av fall i markedsrentene 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Et fall i markedsrenten fører til lavere avkastning på bankens egenkapital og svekker bankens netto renteinntekter. Et fall i markedsrenten på 1 prosentpoeng svekker bankens netto renteinntekter med ca. MNOK 7 på årsbasis. 15

16 God vekst i både utlån og innskudd (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Forskuddsbetale kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og EK Betingede forpliktelser

17 Høy kapitaldekning (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 27,84 % 58,01 % 36,54 % Kjernekapitaldekning 27,84 % 58,01 % 36,54 % Bankens egenkapital utgjorde 21,6 % av forvaltningskapitalen per kvartalsskiftet. 17

18 Dagens kapitalbase gir rom for vekst de neste 2 til 3 årene NOK mill Q Estimert ansvarlig kapital Estimert kapitalbehov Pilar II tilsier at banken per må ha en ansvarlig kapital utover minstekravet på NOK 102 mill. Pilar II tilsier at banken kan ha en minimum kapitaldekning over tid på mellom 11 til 12% avhengig av kredittporteføljens kvalitet. Banken vil i 2011 måtte vurdere ulike strategier for å øke kapitalen, for eksempel øke kjernekapitalen eller tilleggskapitalen, redusere kredittvolumet, eller ikke utbetale utbytte. 18

19 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 19

20 Eiendomsfinansiering Medarbeidere med lang erfaring og spesialistkompetanse innenfor eiendomsfinansiering Vi konsentrerer oss om attraktive beliggenheter i Oslo og det sentrale Østlandsområdet hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet Skreddersydde løsninger for profesjonelle eiendomsinvestorer Prosjektfinansiering Byggherre med erfaring og kompetanse Lav resteksponering mot usolgte enheter Solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne Vurdering av markedet for salg og utleie Solide leietagere og lange leieavtaler Langsiktig eiendomsfinansiering Normalt maks. 70 % belåningsgrad Solide leietagere og lange leieavtaler Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Dagligbank Finansiering av bolig Inntil 85 % belåningsgrad Relasjonsprodukt 20

21 Verdipapirfinansiering Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til både privatpersoner og investeringsselskaper Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet Kun finansiering av aksjer notert på Oslo Børs Belåningsgrad avhengig av volatilitet og likviditet og ligger mellom 0-80 % OBX-selskapene normalt mellom % Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-70 % Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen Verdipapirfinansiering Prosjektfinansiering Dagligbank Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc). Konkret og individuell vurdering 21

22 Verdipapirfinansiering forts. Medarbeidere med lang erfaring fra det norske verdipapirmarkedet Robust modell for beregning av belåningsgrader 100% automatiserte rutiner for kjøp/salg av aksjer gjennom megler Banken har en god og etablert kontrollfunksjon ved fall i markedsverdier. Daglig oppfølgning av alle aksjekreditter ved børsslutt Kunden blir umiddelbart fulgt opp ved brudd Banken fikk høsten 2008 stresstestet alle rutinene Verdipapirfinansiering Prosjektfinansiering Dagligbank Ukentlig oppdatering av alle obligasjonskurser Ukentlige status på e-post til alle kunder med en detaljert oversikt Robuste rutiner ved brudd 22

23 Høy andel kunder med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,4 81,6 % 1.419,1 79,2 % Liten risiko (AC, BB, CA) ,5 12,3 % 238,4 13,3 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 13 84,1 3,7 % 83,5 4,7 % Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 4 55,5 2,4 % 49,8 2,8 % Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 2 1,4 0,1 % 1,4 0,1 % Svært stor risiko (CE,DD,EC) - - 0,0 % - 0,0 % Tapsutsatt (DE,ED,EE) - - 0,0 % - 0,0 % Sum ,9 100,0 % 1.792,3 100,0 % Alle engasjementer klassifiseres fra A til E i dimensjonene debitor og sikkerhet. Stor risiko (BE, CD, DC, EB) 0 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 82 % Liten risiko (AC, BB, CA) 12 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 4 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 2 % 23

24 God spredning på ulike sikkerheter Engasjementer fordelt etter sikkerhet (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Aksjekreditt ,2 23 % 233,0 13 % Obligasjonskreditt ,5 10 % 222,3 12 % Annen VP-finansiering ,3 11 % 191,4 11 % Eiendom - langsiktig ,8 29 % 651,5 36 % Eiendom - prosjekt ,9 14 % 260,5 15 % Annen Næring 4 19,6 1 % 15,7 1 % Boliglån ,3 11 % 213,9 12 % Annen Privat 4 4,2 0 % 4,0 0 % Sum ,9 100 % 1.792,3 100 % Eiendom - langsiktig 30 % Eiendom - prosjekt 14 % Annen Næring 1 % Boliglån 11 % Annen VPfinansiering 11 % Annen Privat 0 % Aksjekreditt 23 % Obligasjonskreditt 10 % 24

25 Fokus på diversifisering Kreditter per kunde etter størrelse (NOK mill.) Engasjement Antall Snitt Andel > ,1 9 90,5 35,5 % > 20 < , ,8 27,7 % > 10 < , ,8 13,4 % > 5 < ,4 42 6,1 11,1 % > 2 < 5 229,3 75 3,1 10,0 % > 1 < 2 46,7 39 1,2 2,0 % < 1 5,6 13 0,4 0,2 % Sum utlån 2.291, ,2 100,0 % > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 Største engasjement 25 % av ansvarlig kapital NOK 179 mill. Selvpålagt krav om maks. 15 %/NOK 107 mill. på enkeltkunde og maks. 20 %/NOK 143 mill. på gruppe 25

26 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 26

27 Finansiering og likviditetsstyring Finansiere en voksende utlånsportefølje Skape soliditet med høy innskuddsdekning Stor likviditetsbuffer og høy likviditetsindikator Finansiering Vellykket første emisjon i obligasjonsmarkedet der 210,5 millioner i et 2 års lån ble utstedt og solgt i markedet Vi satser på å fortsette med regelmessige emisjoner for å skape bedre likviditet i egne papirer Vårt mål er at verdipapirer på sikt skal utgjøre ca. 10% - 15% av balansen Langsiktig arbeid mot banker for å etablere kredittlinjer og på sikt kommiterte trekkfasiliteter Kredittlinjer F-Lån Verdipapirlån Kundeinnskudd Egenkapital Forvaltning Plassering av overskuddslikviditet i trygge verdipapirer Risikostyring Daglig rapportering av likviditetstall gir en kort og langsiktig oversikt over likviditeten 27

28 Vekst i balansen Balanse Q Utlån 1,8 mrd. Innskuddsdekning 113 % Estimert balanse 2011 Utlånsvekst 1-1,5 mrd. per år Utlån 5 mrd. Innskuddsdekning 110 % Verdipapirlån % av balansen VP 400 F-lån 300 Overskuddslikviditet Verdipapirer F-lån 300 Overskuddslikviditet Kundeinnskudd 2030 Utlån Kundeinnskudd EK 750 Utlån EK 950 Alle tall i MNOK 28

29 Kundeinnskudd - den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig på kort og mellomlang sikt som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om 110 % innskuddsdekning Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging av dagligbank Annonsering Kredittkunder som "totalkunder" Konkurransedyktig rentesetting Stor andel fastrenteinnskudd Gunstig posisjonering på rentebarometeret Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Kundeinnskudd i finanskrisen Mulighet til å bygge opp nye kunderelasjoner Mange sprer sine innskudd blant flere banker Banksparing gir sikkerhet i usikre tider Fare for ustabile innskudd Kunder "shopper" etter beste pris Innskudd bortfaller ved sikrere tider eller oppgang i aksjemarkedet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for bortfall av innskudd. 29

30 Høy, stabil innskuddsdekning Innskuddsdekning 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug

31 Likviditetsgap Likviditetsgapet er bankens indikator på at vi har tilstrekkelig likviditet til å dekke estimerte og mulige krav. Likviditetsgapet skal alltid være positiv for de neste 3 månedene. Kontanter og plasseringer 395 Verdipapirer Overskuddslikviditet Reserve for utlån 289 Reserve mulig bortfall av kundeinnskudd 314 Likviditetskrav 603 Likvidtetsgap Reserve mulig bortfall av kundeinnskudd Volum Sats Reserve sum innskudd > 20 MNOK % 70 sum innskudd 2 til 20 MNOK % 206 sum innskudd < 2 MNOK % 38 Sum reserve Forutsetninger for beregning av likviditetskravet: Ordrereserven for utlån 50% av bevilgede, ubenyttede rammer verdipapir- og eiendomskreditter Estimat for mulig bortfall av kundeinnskudd Alle tall i MNOK 31

32 Kredittilsynets likviditetsindikator Finansiering = Kundeinnskudd + seniorlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + illikvide VP + anleggsmidler Likviditetsindikator 1: 145 Likviditetsindikator 2: % 180 % Referanseverdier sep Likviditetsindikator 1: 100 Likviditetsindikator 2: % 140 % 120 % Stresstest Likviditetsindikatoren tåler godt et samtidig 30 % bortfall av innskudd og en 30 % økning av utlån. Likviditetsindikator 1: 95 Likviditetsindikator 2: % okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug. 09 Likviditetsindikator 1 Likviditetsindikator 2 32

33 Fordeling av innskudd per kunde > 20 mill mill 2-10 mill 0-2 mill Kundeinnskudd verdi Flytende innskudd Fastinnskudd Kundeinnskudd antall MNOK Fordeling av innskudd: Diversifiserte, stabile innskudd på opptil 10 mill. Økende andel innskudd fra 0-2 mill. De største innskuddene utgjør den største risikoen En stor likviditetsbuffer gjør det mulig å ta store innskudd uten å utsette balansen for stor risiko > 20 mill mill 2-10 mill 0-2 mill Kunder Flytende innskudd Fastinnskudd 33

34 Fordeling flytende og fastrenteinnskudd Fordeling løpetider fastrente 3M 1 % 6M 11 % Flytende rente 59 % Fastrente 41 % 12M 23 % 2Y 1 % 3Y 5 % 34

35 Forfallsprofil Jevn spredning av forfall på verdipapirer som sikrer overskuddslikviditeten (50) (150) (250) (350) Utlån Innlån 35 okt.09 jan.10 apr.10 jul.10 okt.10 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 NOK mill. jan.14 apr.14 jul.14 okt.14

36 Forvaltning av overskuddslikviditet Høy andel kundeinnskudd gir behov for å plassere overskuddslikviditet Industri 24 % Bank 45 % Portefølje på ca. NOK 1,3 mrd. Korte sertifikater og FRNer som i størst mulig grad har samme løpetid som kundeinnskudd En konservativ holdning til kredittlinjer - kun lån i selskaper med investment grade rating Alle kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Spredning blant sektorer Stor vekt på å holde likvide papirer Energi 28 % BB+* 3 % Eiendom 3 % AA/AA- 9 % A/A- 30 % BBB+/BBB 56 % * Andel BB+ representerer papirer i Nortura som ble nylig nedgradert til BB+ av SEB. Papirene holdes til forfall i februar

37 Styring av markedsrisiko NOK mill Renterisiko Risikoramme Valutarisiko Risikoeksponering Renterisiko Eksponering er lik 2%-poeng stigning i nullkupongrenter basert på NIBOR Tilsvarende rammer på nærliggende løpetidsintervaller Valutarisiko Ramme på totaleksponering i enkelte valuta (10 mill.) og totalt (20 mill.) Valutaposisjoner stresstestes med 10 % endring i valutakurser 37

38 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6 Vedlegg 38

39 Styre Bjarne Borgersen (56) Formann Tormod Schartum (53) Selvstendig næringsdrivende med flere styreverv Adm. dir. Fokus Bank Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo Eier og daglig leder av Prosjektpartner AS Master of Business administration, Fribourg, Sveits Brita Eilertsen (47) Mette Andersen (44) Bjørn Havsgård (42) Ansatterepresentant Mer enn 10 års erfaring fra investment banking primært hos Enskilda Securitites ASA Erfaring fra en rekke ulike styreverv Siviløkonom og autorisert finansanalytiker, NHH Kontroller, Pareto Forvaltning ASA SEB Privatbanken Senior kundeansvarlig eiendomsfinansiering Master of Business administration, Heriot-Watt, Scotland 39

40 Erfaren ledergruppe Trond Adland (49) Administrerende direktør Grunnlegger av og adm. dir. Total Verdianalyse Leder for Management IT Risk Consulting, Ernst & Young Management Risk Consulting, PricewaterhouseCoopers Leder for markedsavdelingen bank og finans, Telenor Novit Cash management, Nordea Tiril Haug Villum (40) Treasury og markedsføring Sven Erik Klepp (46) Head of Lending Finansdirektør og medlem av kredittkomitéen, SEB Privatbanken Viseadm. Dir. og leder for Treasury, SEB Privatbanken Finanssjef ABB AS - ABB Financial Services, ABB Industri Direktør næringsliv og medlem av kredittkomitéen, SEB Privatbanken Direktør privatmarked og medlem av kredittkomitéen, Finansbanken Senior kundeansvarlig eiendom, Finansbanken Ole Tandberg (45) Controller/ Operations manager Per Øyvind Schiong (44) Kreditt og compliance Steinar Sæther (40) Security and ICT Økonomidirektør og medlem av kredittkomitéen, SEB Privatbanken Økonomidirektør og medlem av kredittkomitéen, Finansbanken Kontroller, Sparebanken NOR Dommer Direktør/advokat, Storebrand Bank Direktør/advokat, Finansbanken Forretningsadvokat, Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma Direktør IKT, SEB Privatbanken Leder for IKT, Gyldendal Rettsdata 40

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer