Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012

2 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Hovedtrekk pr. 30. juni 2012 Resultat på MNOK 12,5 etter nedskrivninger og skatt (MNOK 13,9 i samme periode i fjor) Små endringer i misligholdt og tapsutsatt volum, men økte nedskrivninger MNOK 9,1 på to eiendomsengasjementer hvor det tidligere er foretatt nedskrivning Driftsresultat før nedskrivninger og skatt MNOK 26,6 (MNOK 19,3 mill.) God innskuddsvekst og høy innskuddsdekning Lav utlånsvekst som følge av høy innfrielsestakt Redusert innskuddsmargin som følge av fallende markedsrenter og sterk konkurranse om kundeinnskudd Økte innlånskostnader etter opptak av fondsobligasjon i første kvartal Høyere utlånsmargin som følge av et godt marked innenfor bankens forretningsområder God utvikling i samlede inntekter som følge av høye andre driftsinntekter Fremover ventes netto renteinntekter å være under press på grunn av lav utlånsvekst og økte innlånskostnader 3

4 Nøkkeltall per kvartal 16,4 17,5 Resultat per aksje (Kroner) 3,4 20,3 14,8 Egenkapitalavkastning etter skatt (Prosent) 7,4 7,9 1,5 8,9 6,4 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kostnadsgrad (Prosent) Innskuddsdekning (Prosent) 42,8 47,3 50,4 41,5 37,0 80,8 91,7 90,3 95,6 101,5 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv

5 Utviklingen i margin på utlån og innskudd 2. kvartal 2. kvartal Endring (NOK 1.000) Snittvolum utlån til kunder Snittvolum innskudd fra kunder Margin utlån til kunder*) 3,7 % 3,0 % 0,7 % Margin innskudd fra kunder*) -1,3 % -0,9 % -0,4 % *) Mot 3-måneders NIBOR 5

6 Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Pareto Bank har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. 6

7 Endringer i netto renteinntekter (NOK 1.000) Q Utlån- og innskuddsmargin Utlån- og innskuddsvolum Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet Ansvarlig lånekapital Langsiktige finansieringskostnader Q

8 Kvartalsvis utvikling i resultatregnskapet 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Pareto Bank har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. 8

9 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler I første halvår 2012 har utlånsvolumet vist en tilnærmet flat utvikling med en økning på MNOK 31 som følge av høy innfrielsestakt MNOK i utlån ble innfridd i første halvår 9

10 Gjeld og egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst i første halvår MNOK 646,8 Vekst i verdipapirgjeld i første halvår MNOK 138,0 10

11 Ny presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære en volatil resultatutvikling Som følge av endringer i regnskapsprinsipper vil heretter alle resultatelementer knyttet til finansielle derivater inngå i netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Banken fører heretter renteelementet på derivater benyttet for å nøytralisere renterisiko mot netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi og ikke som tidligere mot rentenettoen I andre kvartal utgjorde renteelementet en gevinst på NOK 3,0 mill. (NOK 2,8 mill.) Historiske sammenligningstall er endret tilsvarende 11

12 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Valuta Valutaderivater Rentederivater Finansielle instrumenter, trading Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Utlån fra sentralbanker Verdipapirgjeld Innskudd fra kunder Finansielle instrumenter til virkelig verdi Derivater sikring Obligasjoner sikret Sikrede poster Finansielle instrumenter til virkelig verdi Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. 12

13 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal 2012 et misligholdt engasjement og et engasjement klassifisert som tapsutsatt. Begge engasjementene er sikret med pant i fast eiendom. I andre kvartal 2012 er nedskrivningene på de tapsutsatte engasjementene økt med MNOK 9,1 mill. Banken har ikke observert objektive bevis for verdifall på grupper av lån. Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 11,46 % 0,00 % 2,17 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 0,0 % 1,3 % Øvrige tapsutsatte engasjement (NOK 1.000) Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 35,3 % 0,0 % 20,5 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,7 % 0,0 % 0,9 % 13

14 God kjernekapitaldekning (NOK 1.000) Egenkapital Fradrag immaterielle eiendeler Sum ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum kjernkapital/ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 15,27 % 14,79 % 14,46 % Kjernekapitaldekning 15,27 % 14,79 % 14,46 % Ren kjernekapitaldekning 11,59 % 12,60 % 12,37 % Bankens kjernekapital ble styrket med emisjon av fondsobligasjon på MNOK 110 i mars 2012 med en rente på 3 mnd. NIBOR bp Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år, uten insentiv til tilbakebetaling. Banken styrer etter målnivåer for ren kjernekapitaldekning på 10,5 % og kapitaldekning på 14,0 % Bokført egenkapital i prosent av forvaltningskapitalen 9,5 % 14

15 Nøkkeltall 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår RENTABILITET/LØNNSOMHET Cost/Income (%) 37,0 % 42,8 % 38,5 % 40,3 % 45,2 % Andre inntekter i % av totale inntekter 21,2 % 11,0 % 17,0 % 12,3 % 14,8 % EK-avkastning etter tap 9,0 % 10,2 % 10,7 % 11,1 % 8,8 % EK-avkastning etter skatt 6,4 % 7,4 % 7,7 % 8,0 % 6,3 % AKSJE Resultat pr. aksje etter skatt (NOK) 14,8 16,4 35,6 36,0 56,1 Bokført egenkapital pr. aksje (NOK) 941,1 915,5 941,1 915,5 905,6 Antall aksjer utestående (NOKM) Pålydende pr. aksje (NOK) Utbytte pr. aksje (NOK) 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 BEMANNING Antall fast ansatte 29,0 26,0 28,2 26,0 28,0 Antall årsverk 28,5 26,0 27,6 26,0 28,0 15

16 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,60 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,74 % Centennial AS ,44 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Parra AS ,82 % Sempra AS ,76 % Andre ,24 % Sum ,00 % Aksjekapital på MNOK 510 fordelt på aksjer hver pålydende NOK aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,38 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Pareto-gruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital 16

17 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 17

18 Engasjementer fordelt etter risikoklasse Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,9 88, , , ,9 Liten risiko (AC, BB, CA) ,6 66,2 561, , ,0 Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,3 16,4 93, ,1 813,1 Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 9 50,9 1,6 0,4 53,0 96,1 Stor risiko (BE,CD,DC,EB) ,1 Svært stor risiko (CE,DD,EC) 1 37, ,8 - Tapsutsatt (DE,ED,EE) 1 16,3 3,7-20,0 - Utlån til og fordringer på kunder ,8 176, , , , Liten risiko 39,1 % Moderat risiko 16,0 % Noe risiko 0,7 % Svært stor risiko 0,6 % Ingen/svært liten risiko 43,3 % Tapsutatt 0,3 % Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt 18

19 Engasjementer fordelt etter størrelse Kreditter pr. kunde etter størrelse Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer > ,7 92,1 583, , ,8 > 20 < ,6 47,7 394, , ,0 > 10 < ,8 7,2 218,0 851,0 670,8 > 5 < ,7 12,7 183,8 647,2 613,6 > 2 < ,7 7,6 198,2 463,5 445,0 > 1 < ,6 4,5 62,5 93,6 82,9 < ,7 4,7 21,1 35,5 27,3 Utlån til og fordringer på kunder ,8 176, , , ,3 > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer MNOK 245 Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / MNOK 147 på enkeltkunde og maksimalt 20 % / MNOK 196 på gruppe 79,0 % av engasjementene over MNOK 50 er eiendomslån Ingen/ svært liten risiko 40,1 % Liten risiko 46,6 % Engasjementer > NOKM 50 Moderat risiko 13,3 % 19

20 Høy andel engasjementer innenfor eiendom Fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Aksjer og andeler 740,1 32,8 825, , ,3 Obligasjoner 250,2-186,8 436,9 296,1 Eiendom 3 887,2 138,6 575, , ,3 Boliglån/-kreditter 374,0-72,8 446,8 461,7 Maritime næringer 212,8-0,2 213,0 134,3 Kontantdepot 12,3 5,0 0,3 17,6 7,0 Annet 27,2-0,1 27,4 126,5 Sum 5 503,8 176, , , ,3 Eiendom 62,7 % Boliglån/-kreditt 6,1 % Maritime næringer 1,6 % Obligasjoner 6,0 % Aksjer og andeler 23,1 % Annet 0,4 % De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. 20

21 Fordeling av eiendomskreditter Fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Kontor 643,7 0,5 2,9 647,1 828,8 Lager/Kombinasjonsbygg 475,3 9,8 1,9 486,9 538,8 Forretningslokaler 393,8 4,8 15,6 414,2 415,9 Bolig 1.523,6 118,3 500, , ,1 Tomt 578,8 1,9 14,1 594,8 112,2 Annet 272,1 3,3 40,7 316,1 148,7 Sum 3.887,2 138,6 575, , ,3 Bolig 46,6 % Tomt 12,9 % Forretningslokaler 9,0 % Lager/ Komb.bygg 10,6 % Kontor 14,1 % Annet 6,9 % 21

22 Stresstest av boligutviklingsporteføljen Prisveksten på boliger og tomter i Oslo og Akershus har vært meget sterk de siste årene Stresstest av boligutviklingsporteføljen gjennomføres hvert halvår Porteføljen er spredt på mange enkeltadresser og debitorer, og kredittene har kort løpetid 50% av porteføljen har lav/ingen markedsrisiko som følge av gjennomførte forhåndssalg Solide og profesjonelle debitorer og/eller kausjonister står bak prosjektene Geografisk konsentrert i Oslo, Asker og Bærum 99 prosjekter med en total kreditteksponering på MNOK er vurdert i forhold til et boligprisfall på fra 10 % til 40%. Det enkelte prosjekt ble vurdert isolert uten hensyn til debitors soliditet Stresstesten viser at banken har en robust portefølje i forhold til et boligprisfall. Gitt et 40% boligprisfall vil bankens udekkede eksponering være MNOK 50 til

23 Maritime næringer: Strategi og kredittpolicy Vilkår for finansiering Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap Solid befrakter som gir innsyn i regnskaper og har en diversifisert og god kontantstrøm Objektene som finansieres skal ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget på kvalitetsverksteder Tilfredsstillende egenkapital (45% til 25 %) og tydelig exit for banken Størrelse på engasjementene Normalt fra MUSD 5 til MUSD 20 Engasjementer utover denne størrelsen krever at kunden er særlig kredittverdig eller at lånet er særlig godt sikret Segmenter Shipping: Bulk- og tanktonnasje basert på kurant design, deep sea kjemikalietonnasje, LNG/LPG, bilskip Offshore: PSV, AHTS, CSV, rig, accommodation barges 23

24 Maritime næringer: Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde Banken har bevisst ventet med denne type finansiering, og har gradvis bygget opp kompetanse innenfor sektoren gjennom verdipapirområdet Samlet kreditteksponering innenfor maritim sektor var ved halvårsskiftet MNOK 213 Hittil i har banken innvilget følgende kreditter: Finansiering av to PSVer som opererer i Nordsjøen Deltakelse i banksyndikat for bygging av tender rigg Kortsiktige driftskreditter til norsk selskap i vekst Deltagelse i banksyndikat for finansiering av tre product tankere Kassekreditt til lite oljeserviceselskap i vekst Finansiering av to bilskip Finansiering av AHTS for levering i tredje kvartal 24

25 Verdipapirer: En leverandør av et fullstendig produktspekter Banken tilbyr alle former for verdipapirfinansiering Belåning av aksjer på Oslo Børs, shorthandel i aksjer på Oslo Børs, intradagskreditt aksjer på Oslo Børs Belåning av high-yield obligasjoner Belåning av fond, unoterte aksjer og skreddersydde løsninger Et vanskelig aksjemarkedet har gjort at etterspørselen etter tradisjonelle aksjekreditter er lav og samlet kreditteksponering er tilnærmet uendret siste 12 måneder Banken har økt fokuset på investeringstjenester Terminer i aksjer hvor banken tilbyr belåning TRS (total return swaps) avtaler til større kunder Banken kan delta som garantist i et garantikonsortium ifm. låneopptak i obligasjonsmarkedet 25

26 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 26

27 Mål for vekst og finansiering 2012 Finansiering i takt med utlånsveksten Innskudd MNOK Konkurransedyktig på innskudd i et krevende marked, med et mål for innskuddsdekning på rundt 80 % Flat utlånsvekst har gitt en høy innskuddsdekning. Overskuddslikviditet plasseres i en likvid og diversifisert verdipapirportefølje. Andel verdipapirlån på rundt 20 % av forvaltningskapitalen. Utnytte muligheter i verdipapirmarkedet til å sikre lang finansiering. Senior verdipapirer MNOK Fondsobligasjoner MNOK 250 Egenkapital MNOK 800 Opptak av ansvarlig kapital med en fondsobligasjon utstedt i Q Finansieringskilder pr (avrundet) 27

28 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd har alltid vært viktig for banken som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde. Høye kostnader i verdipapirmarkedet og nye regulatoriske hensyn gjør kundeinnskudd enda viktigere. Mål om at innskuddsdekning holdes på rundt 80 % på sikt, men kan svinge en del. Banken utnytter vinduer og sesongsvingninger i innskuddsmarkedet. Mål om diversifisering på kunder, beløpsstørrelser, løpetider og produkter. Fokus på fastrenteinnskudd: et fleksibelt produkt som gir kunden den beste renten og som gir banken forutsigbar finansiering. Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging Konkurransedyktig rentesetting Annonsering og gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og en høy, dynamisk buffer for mulig bortfall av innskudd. 28

29 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd 144 % Fordeling løpetider fastrente 136 % 6M 18% 99 % Flytende 35% Fast 65 % 12M 23% 2Y 6% 3Y 16% Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 29

30 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskudd Privat og Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter 72 % fra Oslo og Akershus Antall kunder % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. Privatperson Bedrift Andre betingelser for store innskudd Kundeinnskudd verdi MNOK > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Gjennomsnitt størrelse pr. kunde: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 30

31 Verdipapirlån Banken har utestående 7 verdipapirer: 1 sertifikat og 6 obligasjoner med løpetider opp til 3 år Prises med en premie over VFF Finans 5: Bankens korte historie og forretningsområder gjør at aktører krever en premie over sparebanker av samme størrelse Uroen i Europa har gjort at det blir dyrere og vanskeligere å låne i verdipapirmarkedet. Banken utnytter vinduer med positiv markedsstemning til å utstede nye og utvide eksisterende verdipapirer. Banken fremmer likviditet i sine egne verdipapirer ved å stille toveispriser. 31

32 Likviditetsbuffer Banken beregner et likviditetskrav for: Ordrereserven for utlån 15 % av ubenyttede rammer verdipapirfinansiering 20 % av ubenyttede rammer eiendomskredittfinansiering 20 % av ubenyttede rammer maritimfinansiering 100 % bortfall innskudd fra andre banker og valutainnskudd Mulig bortfall av kundeinnskudd med et relativt større bortfall for store innskudd Banken måler et likviditetsgap som er differansen mellom overskuddslikviditet og likviditetskravet. Dette gapet skal være positiv nå og i de neste fire månedene. Overskuddslikviditeten er summen av bankens likvide, udeponerte verdipapirer og plasseringer. 32

33 Spredning i forfallsstrukturen Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirer og andre lån. 33

34 Likvidtetsporteføljens verdipapirer Verdi ca. NOK 1,6 mrd. Høy andel obligasjoner med fortrinnsrett Begrenset andel usikrede bankobligasjoner Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater Som hovedregel kun lån til selskaper med investment grade rating En begrenset andel er investert i BB-segmentet som et alternativ til utlån Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Spredning blant sektorer Energi 4 % Industri 13 % Stat & Kommune 12 % Bank 15 % BBB+/BBB- 13 % BB+ 2 % AAA 64 % A+/A- 16 % OMF 56 % AA+/AA- 5 % 34

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer