Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011

2 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Andre kvartal 2011 Resultat før skatt NOK 19,3 mill. (NOK 2,9 mill. andre kvartal 2010) Fortsatt god resultatutvikling som følge av utlånsvekst innenfor områder med høyere marginer og en økt andel kredittrelaterte gebyrinntekter Kostnadsutvikling som forventet og en cost/income på 42,8 % (81,0 %) Ingen mislighold eller kredittap Resultat etter skatt NOK 13,9 mill. (NOK 2,1 mill.) og pr. aksje kr. 16,4 (2,4) Egenkapitalavkastning/ROE lik 7,4 % (1,1 %) Forvaltningskapital NOK 7,4 mrd. (NOK 5,4 mrd.) Utlånsvolum NOK 5,2 mrd. (NOK 3,4 mrd.) Høy aktivitet innenfor byggelåns- og prosjektfinansiering av eiendom Innskuddsvolum NOK 4,5 mrd. (NOK 3,5 mrd.) God underliggende trend: Andelen store innskudd har gått ned på bekostning av mindre innskudd Innskuddsdekning på 86 %, høy andel fastrenteinnskudd og god finansieringsstruktur God soliditet med en kjernekapitaldekning på 14,79 % (16,06 %) Emisjon av evigvarende fondsobligasjon på NOK 126 mill. i juni 3

4 Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

5 Fortsatt god resultatutvikling 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden Netto renteinntekter for første kvartal 2011 var preget av høye kredittrelaterte gebyrer. Variasjoner i netto renteinntekter vil ikke være unormalt for Pareto Banks virksomhet. 5

6 Høye netto gebyr- og provisjonsinntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på utstedte verdipapirer, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på ansvarlig lånekapital, amortisert kost Avgift Bankenes Sikringsfond Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

7 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære en volatil resultatutvikling. Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

8 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekst på NOK 402 mill. i andre kvartal

9 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst på 602 mill. i andre kvartal

10 God soliditet (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,79 % 13,99 % 15,44 % 15,46 % 16,06 % Kjernekapitaldekning 14,79 % 13,99 % 15,44 % 15,46 % 16,06 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 10,49 % 11,63 % 12,11 % 12,78 % 13,79 % Bankens kjernekapital styrket i juni med emisjon av en fondsobligasjon på NOK 126 mill. Evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett for utsteder etter fem år, uten insentiv til tilbakebetaling og rente 3 mnd. nibor bp Fortsatt godt overskudd av ansvarlig kapital i forhold til minimumskrav og bankens kapitalvurderingsprosess (ICAAP) Høy egenkapitalprosent og lavt "gearet" utlånsportefølje 10

11 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,60 % Centennial AS ,25 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Sempra AS ,76 % Parra AS ,72 % Andre ,75 % Sum ,00 % Aksjekapital på NOK 510 mill. fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,- I alt 251 aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,37 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital 11

12 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 12

13 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten til Pareto-gruppen, høy kredittkompetanse og et fokus på finansiering av fast eiendom, verdipapirer og prosjekter innenfor maritime næringer. 13

14 Eiendom Hovedfokus på Oslo og Østlandsområdet hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet Utvidelse av geografisk nedslagsfelt gitt et samlet akseptabelt risikonivå Byggelånsfinansiering Byggelån til både bolig- og næringsprosjekter Fokus på byggherre med erfaring og kompetanse og solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne Prosjektfinansiering Egenkapital- og mezzaninefinansiering Lån i forbindelse med utviklingseiendom Tomtefinansiering hvor banken kan vurdere potensialet Langsiktig finansiering 1. og 2. prioritets finansiering Robust kontantstrøm med trygghet for gjeldsbetjening Solide leietagere og lange leieavtaler 14

15 Verdipapirer Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til solide privatpersoner og investeringsselskaper Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet Primært finansiering av aksjer notert på Oslo Børs Belåningsgrad mellom 0-80% avhengig av volatilitet og likviditet Lansert intradaghandel og shorthandel i 1. kvartal 2011 Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-50 % Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc) Konkret og individuell vurdering 15

16 Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde for maritime næringer Utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i det norske markedet for finansielle tjenester innenfor maritim sektor Hovedregelen er at kunden har en norsk eierkonstellasjon og at finansieringen er innenfor bankens retningslinjer med hensyn på størrelse og kompleksitet Gradvis oppbygging, begrenset utlånsvolum og størrelse på enkeltengasjementer Halvor Sveen ansatt som leder for området Definere næringer og produkttilbud nærmere i løpet av 2011 Bygge opp kunnskap om utvalgte næringer og kunder 16

17 Høy andel engasjementer med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,3 53, , , ,5 Liten risiko (AC, BB, CA) ,7 70,4 302, , ,2 Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,9 18,6 119,1 813,1 383,5 Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 11 92,8 3,6 3,4 96,1 42,6 Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 1 0,1 - (0,0) 0,1 0,4 Svært stor risiko (CE,DD,EC) Tapsutsatt (DE,ED,EE) Utlån til og fordringer på kunder ,8 146, , , ,3 Liten risiko (AC, BB, CA) 38,6 % Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 12,2 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 47,7 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 1,4 % 17

18 Høy andel engasjementer innenfor eiendom Engasjementer fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Aksjer 735,7-761, , ,3 Obligasjoner 193,7-102,4 296,1 212,9 Andeler 15,4-2,1 17,5 41,4 Næringseiendom - Kontor 809,5 15,7 19,2 828,8 719,2 Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg 520,8 13,8 17,9 538,8 164,9 Næringseiendom - Forretningslokaler 411,1 3,2 4,7 415,9 211,1 Næringseiendom - Bolig 1.655,4 97,0 437, ,1 803,5 Næringseiendom - Tomt 103,4 8,1 8,7 112,2 94,9 Næringseiendom - Annet 147,5-1,2 148,7 256,9 Offshore supply 134,3-0,0 134,3 - Boliglån/-kreditter 393,8-67,9 461,7 366,0 Kontantdepot 2,0 4,4 4,9 7,0 8,9 Annet 111,0 3,8 15,5 126,5 103,3 Sum 5.233,8 146, , , ,3 Næringseiendom 62,0 % Andeler 0,3 % Boliglån/- kreditter 6,9 % 1) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/- kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. Obligasjoner 4,4 % Annet 1,9 % Aksjer 22,4 % Offshore supply 2,0 % 18

19 Fordeling av eiendomskreditter Kreditteksponering (NOK 1.000) Næringseiendom - Kontor Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg Næringseiendom - Forretningslokaler Næringseiendom - Bolig Næringseiendom - Tomt Næringseiendom - Annet Samlet kreditteksponering Næringseiendom Bolig 46 % Forretn. lokaler 11 % Tomt 3 % Annet 4 % Lager/ Komb.bygg 14 % Kontor 22 %

20 Høy andel store engasjementer Engasjement per kunde etter størrelse Kreditter pr. kunde etter størrelse Kreditt- (NOK mill.) Antall eksponering Andel Snitt Endring 2011 > ,8 47,4 % 77,1 463,0 > 20 < ,0 25,1 % 32,2 250,3 > 10 < ,8 10,0 % 13,7 129,7 > 5 < ,6 9,2 % 6,5 132,0 > 2 < ,0 6,7 % 3,0 13,7 > 1 < ,9 1,2 % 1,2 7,0 < ,3 0,4 % 0,5 6,9 Utlån til og fordringer på kunder ,3 100 % 13, ,5 > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer NOK 212 mill. Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / NOK 127 mill. på enkeltkunde og maksimalt 20% / NOK 169 mill. på gruppe 83,6 % av engasjementene over NOK 50 mill. er eiendomslån Ingen/ svært liten risiko 41 % Engasjementer > 50 mill Liten risiko 47 % Noe risiko 2 % Moderat risiko 10 % 20

21 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 21

22 Mål for vekst og finansiering i de neste tre årene VP F-lån 300 Kundeinnskudd Overskuddslikviditet Utlån Forventet utlånsvekst på NOK 1 mrd. per år Innskuddsdekning på rundt 80 % Andel verdipapirlån på rundt 20 % av forvaltningskapitalen Fokus på verdipapirfunding med løpetid 3-5 år EK 778 Balanse (tall i MNOK) 22

23 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om at innskuddsdekning holdes på rundt 80 % Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging Konkurransedyktig rentesetting Annonsering og gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 23

24 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd Innskuddsdekning 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % Fordeling løpetider fastrente 6M 4,0 % Flytende 41,9 % Fast 58,1 % 12M 26,0 % 2Y 8,7 % 3Y 18,5 % 20 % 0 % jul. 10 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker eller valutainnskudd. 24

25 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskudd Privat og Bedrift Antall kunder NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Privatperson Bedrift Kundeinnskudd verdi MNOK Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter 72 % fra Oslo og Akershus 15 % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. Dårligere betingelser på innskudd over 20 mill. > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Gjennomsnitt størrelse pr. kunde: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker eller valutainnskudd. 25

26 Verdipapirlån Banken har utestående 6 verdipapirer: 2 sertifikater og 4 obligasjoner med løpetider opp til 3 år Prises med en premie over VFF Finans 5 pga. kort historie. Premien over VFF faller etter hvert som banken når flere investorer og blir bedre kjent Banken stiller priser i egne papirer: Kjøper tilbake egne papirer og selger fra egen beholdning Vurderer å utvide eller emittere hvis det er særskilt interesse 26

27 Likviditetsbuffer Banken beregner et likviditetskrav for: Ordrereserven for utlån 15 % av ubenyttede rammer verdipapirfinansiering 20 % av ubenyttede rammer eiendomskredittfinansiering 100 % bortfall innskudd fra andre banker og valutainnskudd Mulig bortfall av kundeinnskudd Vi forutsetter et relativt større bortfall for store innskudd Banken måler et likviditetsgap som er differansen mellom overskuddslikviditet og likviditetskravet. Dette gapet skal være positiv nå og i de neste fire månedene. Overskuddslikviditeten er summen av bankens likvide, udeponerte verdipapirer og plasseringer. 27

28 Finanstilsynets likviditetsindikatorer Pr Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 118 % 102,8 % Likviditetsindikator 2 (>1 mnd.) 126 % 111,5 % Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital Beregning av nivået på Basel III indikatorene Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio er under utvikling. 28

29 Spredning i forfallsstrukturen - (100) (200) (300) (400) (500) (600) (700) Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirer og andre lån. 29 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 F-Lån Millioner VP-Lån Fastrenteinnskudd

30 Plassering i verdipapirer Portefølje på ca. NOK 1,2 mrd. Høy andel obligasjoner med fortrinnsrett Begrenset andel usikrede bankobligasjoner Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Spredning blant sektorer OMF og Eiendom 58 % BBB+/BBB 17 % A+/A- 14 % AA+/AA- 8 % Industri 5 % Stat & Kommune 9 % Bank 28 % AAA 61 % 30

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer