DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

2 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1. kvartal 2008 Banken åpnet som planlagt 4. januar 2008 Aksje- og obligasjonskreditt lansert Eiendoms-/prosjektfinansiering lansert Innskudds- og dagligbankprodukter lansert Forvaltningskapital NOK mill. Utlånsvolum NOK 189 mill. Innskuddsvolum NOK 401 mill. Resultat etter skatt NOK 1,3 mill Bakgrunnen for etableringen I januar 2007 tok Pareto AS initiativ til å opprette en prosjektgruppe med det formål å søke bankkonsesjon og etablere et nytt bankforetak i Norge. Pareto så mulighet for å utnytte en nisje i markedet gjennom etablering av en ny forretningsbank som kunne tilby spesialiserte banktjenester innenfor finansiering av verdipapirer og eiendom. 1. november 2007 ga Finansdepartementet tillatelse til opprettelse av ny forretningsbank, og banken åpnet for drift 2. januar Status etter 90 dager I sum kan vi etter 90 dager konstatere at banken følger de planer som ble lagt, og at banken har hatt en god respons i markedet med et godt tilfang av kunder og forretningsvolum. Banken klarte imidlertid ikke å lansere Visa-kortet som planlagt, men forventer at dette er på plass i 2. kvartal. Uroen i finansmarkedet har endret konkurransesituasjonen på så vel innskudds- som utlånssiden. Dette har medført at banken utviser en stor aktsomhet på kredittgivningen og prioriterer riktige kunder, gode prosjekter og lønnsomhet. Vi kan også konstatere at banken oppnår noe høyere marginer på lån og kreditter enn forventet i kombinasjon med strammere lånestrukturer. Sammen med en svært god likviditetssituasjon kan vi således konstatere at markedssituasjonen ikke er noen ulempe for banken. Vi har også etablert et godt samarbeid med ulike selskaper i Pareto-gruppen, og i sum har samarbeidet allerede tilført mye forretningsvolum. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde i 1. kvartal NOK 10,1 mill, tilsvarende 3,73% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentemarginen er og vil naturlig i en oppstartsfase være preget av bankens høye egenkapitalandel inntil forretningsvolum på inn- og utlånssiden er bygget opp. Fremover vil bankens rentenetto øke som et resultat av økt volum på inn- og utlånssiden. Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer og provisjoner fra betalingsformidling og garantier, men også kostnader ved bankens betalingsformidling. I sum ga dette et negativt bidrag på NOK 0,1 mill. Andre inntekter vil øke fremover i takt med at våre kunders bruk av banken øker, samt et økende garantivolum. Andre driftskostnader ble lavere en planlagt i 1. kvartal og utgjorde NOK 8,2 mill. Dette har bakgrunn i noe lavere bemanning enn planlagt, samt at banken så langt ikke har gjennomført markedsaktiviteter av betydning. Det forventes at kostnadene som planlagt vil øke noe utover i året som følge av økt aktivitet og høyere bemanning. Banken har ingen tap og fikk et resultat før og etter tap NOK 1,9 mill. og NOK 1,3 mill etter skatt. Pareto Bank ASA DELÅRsrapport 1. KVARTAL

3 Balanse Bankens utlån utgjorde NOK 189,4 mill. mens ubenyttede kredittrammer og garantier utgjorde NOK 68 mill. I tillegg kommer aksepterte ikke utbetalt lån og kreditter med nærmere NOK 0,3 mrd. Aksepterte lån og kreditter fordeler seg med om lag 40% på verdipapirfinansiering, 40% på prosjekt/eiendomsfinansiering og 20% på boliglån. Banken fikk NOK 401 mill. i innskudd fra kunder i 1. kvartal. Konkurransesituasjonen i markedet er skjerpet og stadig flere aktører reklamerer med høye innskuddsrenter enn for kort tid tilbake. Dette vil nok være en vedvarende situasjon i tiden fremover og banken må påregne løpende å justere betingelsene i lys av markedssituasjon for i forkant oppnå ønsket volum. Bankens overskuddslikviditet på NOK 918 mill. plasseres løpende på tidsinnskudd i banker og i rentebærende verdipapirer. Soliditet Banken har en ansvarlig kapital på NOK 702,5 mill. og en kjerne- og kapitaldekning på 159,9% ved utgangen av 1. kvartal. Banken vil etter både kapitalkravet i pilar I (8,00%) og kapitalkravet i Pilar II være betydelig overkapitalisert på kort og mellomlang sikt. Banken har gjennomført en prosess av hele virksomhetens risikoprofil og tilhørende kapitalbehov (Pilar II). Utfra dagens forutsetninger og modeller tilsier denne et kapitalbehov på mellom NOK 140 og 160 mill. utover minstekravet i Pilar I i en 3- års horisont. Banken vil fremover arbeide med å offentliggjøre finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften (Pilar III) på våre hjemmesider. Banken har absolutte mål for styring av sin markedsrisiko og har en lav valutarisiko og renterisiko som fortløpende avdekkes ved bruk av finansielle derivater. Bankens likviditetssituasjon er også svært tilfredsstillende på kort og mellomlang sikt. Banken har absolutte mål for sin stabile funding og arbeider aktivt med å bygge opp en nødvendig likviditetsreserve- og beredskap på lengre sikt. Generelt 1. kvartal 2008 er Pareto Banks første delårsrapport. Regnskapet er utarbeidet etter forenklet IFRS. Delårsregnskapet er ikke revidert og det er heller ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens stilling utover det som er beskrevet. Utsikter fremover Ved inngangen til 2. kvartal 2008 kan vi konstatere at banken har fått en god start. Styret legger imidlertid til grunn at uroen i finansmarkedet og at banken som nyetablert, kan stå ovenfor utfordringer som kan endre foreliggende planer og forutsetningene i disse. Styret vurderer dette fortløpende, men regner med en fortsatt stabil og positiv utvikling i Oslo, 31. mars 2008 Styret i Pareto Bank ASA Risikoområder Ved utgangen av 1. kvartal har banken ingen lån eller kreditter i uorden eller mislighold, da heller ingen nedskrivninger/ tap. Pareto Bank ASA DELÅRsrapport 1. KVARTAL

4 Resultatregnskap (NOK 1.000) 1. kvartal 2007 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 8 0 Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer 2 0 Sum andre driftsinntekter Sum Inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån og garantier 0 0 Driftsresultat Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift Balanse (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikate, obligasjoner og andre verdipapirer Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler 4 0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum gjeld Aksjekapital Overkursfond Årets resultat Sum egenkapital Gjeld og EK Betingede forpliktelser Pareto Bank ASA DELÅRsrapport 1. KVARTAL

5 OPPSTILLING OVER ENDRING I EGENKAPITALEN (NOK 1.000) Egenkapital pr Emisjon Emisjon Emisjonskostnader Korreksjon for skatt på direkte balanseførte forskjeller Resultat i perioden Egenkapital pr / KONTANTSTRØMOPPSTILLING (NOK 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Inn-/utbetalinger på lån til kredittinstitsujoner Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Emisjon aksjekapital/overkursfond Emisjonsomkostninger Netto kontantstrøm Finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsregnskapet for Pareto Bank ASA omfatter perioden til Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med forenklet IFRS og delårsrapporten er satt opp i overensstemmelse med NRS 11. Pareto Bank startet bankvirksomhet pr og det foreligger ikke sammenligningstall for tilsvarende perioder tidligere år. Regnskapet for 2007 er omarbeidet etter ny oppstillingsplan og etter forenklet IFRS uten endring i resultat og egenkapital. Alle beløp er oppgitt i hele tusen. Finansielle eiendeler og gjeld Finansielle eiendeler og gjeld er verdsatt i samsvar med IAS39. Finansielle eiendeler er klassifisert i samsvar med IAS39. Virkelig verdi på børsnoterte investeringer er basert på gjeldende kurs på balansetidspunktet. For verdipapirer som ikke er børsnotert og der det ikke er et aktivt marked, benytter banken verdsettelsesteknikker for å fastsette virkelig verdier. Finansielle derivater er verdsatt til virkelig verdi, og balanseført som eiendel/gjeld brutto pr. kontrakt. Lån med flytende rentebetingelser er balanseført til amortisert kost. Fastrentelån vurderes til virkelig verdi. Pareto Bank ASA DELÅRsrapport 1. KVARTAL

6 Finansiell gjeld med flytende rente er balanseført til amortisert kost. Amortisering skjer ved bruk av effektiv rentemetode. Finansiell gjeld og innskudd med fast rente er verdsatt til virkelig verdi. Immateriell eiendeler Programvarelisenser og bankens tilknytning til norsk infrastruktur for betalingsformidling er klassifisert som immaterielle eiendeler. Disse er balanseført til anskaffelseskost og avskrives i samsvar med avtalenes varighet og eiendelens forventede økonomiske levetid. Utvikling av programvare balanseføres og klassifiseres som immaterielle eiendeler dersom verdien vurderes som vesentlig og forventes ha varig verdi. og avskrives over anslått levetid. Det vurderes løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning. NOTE 2 KAPITALDEKNING (NOK 1.000) 1. kvartal Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 159,86 % Kjernekapitaldekning 159,86 % NOTE 3 AKSJONÆRER PR antall AKSJER ANDEL Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,50 % Rasmussengruppen AS ,50 % Indigo Invest ,74 % Goldman Sachs Int. Equity ,05 % Sabaro Investment Ltd ,82 % Deutsche Bank AG London ,73 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Credit Suisse Securities ,96 % AS Tonsenhagen Forretningssentrum ,80 % Bankinvest KS ,80 % Sphinx Investment Corp ,64 % Flying Elephant AS ,50 % Hodne Kapital AS ,50 % Wenaasgruppen AS ,20 % Sundt AS ,20 % Sjavarsyn EHF ,95 % Kolberg Motors AS ,90 % Pecunia Forvaltning AS ,90 % Helland AS ,84 % Andre ,07 % Sum ,00 % Pareto Bank ASA DELÅRsrapport 1. KVARTAL

7 Pareto Bank ASA Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Postboks 1823 Vika, 0123 Oslo Tel Fax

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

gjensidige.no/banken delårsrapport gjensidige BANK asa

gjensidige.no/banken delårsrapport gjensidige BANK asa gjensidige.no/banken delårsrapport 3. kvartal 2008 gjensidige BANK asa 2 Gjensidige Bank 3. kvartal 2008 delårsrapport pr. 30.09.2008 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert 02.01.2007 og har hovedkontor

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 2/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer