Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

2 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6 mill. første kvartal 2010) Sterk rentenetto som følge av utlånsvekst og en økt andel korte kreditter, hvilket gir økende utlånsmargin og en høyere andel kredittrelaterte gebyr- og provisjonsinntekter Positive verdiendringer og stabile kostnader Ingen mislighold eller kredittap Egenkapitalavkastning/ROE lik 8,8 % Forvaltningskapital NOK 6,6 mrd. (NOK 5,0 mrd.) Utstedelse av to nye verdipapirlån pålydende NOK 500 mill. Utlånsvolum NOK 4,8 mrd. (NOK 2,7 mrd.) Høy aktivitet innenfor alle områder og lansering av nye verdipapirtjenester Vekst innen både verdipapirfinansiering og byggelåns- og prosjektfinansiering av eiendom Innskuddsvolum NOK 3,9 mrd. (NOK 3.3 mrd.) God underliggende trend: Andelen store innskudd har gått ned på bekostning av mindre innskudd Innskuddsdekning på 81 %, høy andel fastrenteinnskudd og god finansieringsstruktur 3

4 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

5 Høye netto renteinntekter 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

6 Høye netto gebyr- og provisjonsinntekter 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på utstedte verdipapirer, virkelig verdi Avgift Bankenes Sikringsfond Renteinntekter/-kostnader derivater (split-accounting) Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

7 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære volatil resultatutvikling. Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

8 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekstvekst på NOK 372 mill. i første kvartal

9 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst på 71 mill. i første kvartal

10 God soliditet (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 13,99 % 15,44 % 15,46 % 16,06 % 18,92 % Kjernekapitaldekning 13,99 % 15,44 % 15,46 % 16,06 % 18,92 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 11,63 % 12,14 % 12,78 % 13,79 % 14,92 % Beslutning om å styrke bankens ansvarlige kapital og prosess i startfasen Kapitaldekning og overskudd av ansvarlig kapital faller med planlagt utlånsvekst Fortsatt godt overskudd av ansvarlig kapital i forhold til minimumskrav og bankens kapitalvurderingsprosess (ICAAP) Høy egenkapitalprosent og lavt "gearet" utlånsportefølje 10

11 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,60 % Centennial AS ,18 % Ojada AS ,93 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Sempra AS ,76 % Parra AS ,72 % Andre ,87 % Sum ,00 % Aksjekapital på NOK 510 mill. fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,- I alt 251 aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,37 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital 11

12 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 12

13 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten til Pareto-gruppen, høy kredittkompetanse og et fokus på finansiering av fast eiendom, verdipapirer og prosjekter innenfor maritime næringer. 13

14 Verdipapirkonsesjon Den 14. februar 2011 mottok banken konsesjon til å yte investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1). Bakgrunnen for søknaden om verdipapirkonsesjon var ønsket om å kunne tilby et utvidet produktspekter til våre kunder, og da særlig innen verdipapirfinansiering. Banken har i første kvartal 2011 lansert både aksjekreditt med shorthandel og intradagskreditt i aksjer notert på Oslo Børs. Banken vil fremover gradvis lansere flere investeringstjenester: Terminfinansiering av aksjer, rente- og valutaderivater for sikring av eksponering. 14

15 Eiendom Hovedfokus på Oslo og Østlandsområdet hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet Utvidelse av geografisk nedslagsfelt gitt et samlet akseptabelt risikonivå Byggelånsfinansiering Byggelån til både bolig- og næringsprosjekter Fokus på byggherre med erfaring og kompetanse og solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne Verdipapirer Eiendom Prosjektfinansiering Egenkapital- og mezzaninefinansiering Lån i forbindelse med utviklingseiendom Tomtefinansiering hvor banken kan vurdere potensialet Maritime næringer Langsiktig finansiering Primært 2. prioritets finansiering Robust kontantstrøm med trygghet for gjeldsbetjening Solide leietagere og lange leieavtaler 15

16 Verdipapirer Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til solide privatpersoner og investeringsselskaper. Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet Primært finansiering av aksjer notert på Oslo Børs Belåningsgrad mellom 0-80% avhengig av volatilitet og likviditet Lansert intradaghandel og shorthandel i 1. kvartal 2011 Maritime Prosjektfinansiering næringer Verdipapirfinansiering Verdipapirer Eiendomsfinansiering Eiendom Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-50 % Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc) Konkret og individuell vurdering 16

17 Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde for maritime næringer Utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i det norske markedet for finansielle tjenester innenfor maritim sektor Hovedregelen er at kunden har en norsk eierkonstellasjon og at finansieringen er innenfor bankens retningslinjer med hensyn på størrelse og kompleksitet Gradvis oppbygging, begrenset utlånsvolum og størrelse på enkeltengasjementer Verdipapirer Eiendom Definere næringer og produkttilbud i løpet av 2011 Bygge opp kunnskap om utvalgte næringer og kunder Maritime næringer Rekruttere 1 til 2 medarbeidere i løpet av

18 Høy andel engasjementer med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,7 54,8 969, , ,5 Liten risiko (AC, BB, CA) ,4 58,7 218, ,7 862,1 Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,8 7,6 23,83 550,2 238,4 Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 11 87,3 3,8 12,06 103,1 39,9 Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 1 0,4-0,00 0,4 1,4 Svært stor risiko (CE,DD,EC) Tapsutsatt (DE,ED,EE) Utlån til og fordringer på kunder ,6 124, , , ,3 Liten risiko (AC, BB, CA) 39,0 % Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 8,9 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 50,4 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 1,7 % 18

19 Høy andel engasjementer innenfor eiendom Engasjementer fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Aksjer 798,6-691, , ,2 Obligasjoner 201,1-91,2 292,3 205,6 Andeler 15,6-0,0 15,7 15,7 Næringseiendom - Kontor 818,3 15,7 3,1 837,1 564,6 Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg 522,9 13,8 3,9 540,6 149,4 Næringseiendom - Forretningslokaler 334,3 3,2 1,1 338,6 91,9 Næringseiendom - Bolig 1.328,7 79,5 336, ,5 758,8 Næringseiendom - Tomt 36,6 3,1 10,5 50,2 77,5 Næringseiendom - Annet 178,1-1,4 179,5 105,7 Offshore supply 86,7-0,5 87,2 - Boliglån/-kreditter 392,1-84,3 476,4 335,5 Kontantdepot 2,1 5,8 0,0 7,9 6,3 Usikret/annet 116,4 3,8 0,9 121,1 83,3 Sum 4.831,6 124, , , ,3 1) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt en sikkerhetsstruktur som består av flere elementer. Dette kan være ulike sidesikkerheter som eiendom, verdipapirer, kausjoner og kontantdepot mv. Næringseiendom 59,7 % Andeler 0,3 % Boliglån/- kreditter 7,7 % Obligasjoner 4,7 % Usikret/annet 2,0 % Aksjer 24,1 % Offshore supply 1,4 % 19

20 Høy andel store engasjementer Engasjement per kunde etter størrelse Kreditter pr. kunde etter størrelse Kreditt- (NOK mill.) Antall eksponering Andel Snitt Endring 2011 > ,5 50,6 % 86,8 424,6 > 20 < ,9 21,4 % 30,0 (102,8) > 10 < ,1 9,6 % 12,9 53,0 > 5 < ,7 9,1 % 6,4 79,1 > 2 < ,9 7,7 % 3,0 42,6 > 1 < ,8 1,3 % 1,2 6,9 < ,0 0,4 % 0,5 2,6 Utlån til og fordringer på kunder ,8 100 % 12,6 506,0 > 50 > 20 < 50 > 10 < Moderat risiko 8 % Noe risiko 2 % Ingen/ svært liten risiko 44 % > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 Liten risiko 45 % Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer NOK 186 mill. Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / NOK 111 mill. på enkeltkunde og maksimalt 20% / NOK 149 mill. på gruppe Engasjementer > 50 mill 82,3 % av engasjementene over NOK 50 mill. er eiendomslån 20

21 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 21

22 Mål for vekst og finansiering i de neste tre årene VP F-lån 300 Kundeinnskudd Overskuddslikviditet Utlån Forventet utlånsvekst på NOK 1 mrd. per år Innskuddsdekning på rundt 80 % Andel verdipapirlån på rundt 20 % av forvaltningskapitalen Fokus på verdipapirfunding med løpetid 3-5 år EK 764 Balanse (tall i MNOK) 22

23 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om at innskuddsdekning holdes på rundt 80 % Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging Konkurransedyktig rentesetting Annonsering og gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 23

24 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd 140 % Innskuddsdekning 120 % Fordeling løpetider fastrente 100 % 6M 6,2 % 80 % 60 % Flytende 42,9 % Fast 57,1 % 12M 29,2 % 2Y 7,2 % 40 % 3Y 13,7 % 20 % 0 % apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb

25 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Antall kunder Andel innskudd Privat og Bedrift NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Privatperson Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter 72 % fra Oslo og Akershus 11 % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. Dårligere betingelser på innskudd over 20 mill. Kundeinnskudd verdi MNOK > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Gjennomsnitt størrelse pr. kunde: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Flytende innskudd Fastinnskudd 25

26 Verdipapirlån Banken har hittil utstedt 8 verdipapirlån: 4 sertifikater og 4 obligasjoner med løpetider opp til 3 år Prises med en premie over VFF Finans 5 pga. kort historie. Premien over VFF faller etter hvert som banken når flere investorer og blir bedre kjent Banken stiller priser i egne papirer: Kjøper tilbake egne papirer og selger fra egen beholdning Vurderer å utvide eller emittere hvis det er særskilt interesse 26

27 Likviditetsbuffer Banken beregner et likviditetskrav for: Ordrereserven for utlån 15 % av ubenyttede rammer verdipapirfinansiering 20 % av ubenyttede rammer eiendomskredittfinansiering 100 % bortfall innskudd fra andre banker Mulig bortfall av kundeinnskudd (se tabell) Gruppe Bortfall Fastrenteinnskudd med gjenstående løpetid 3 mnd 2,5 % P.t. innskudd og fastrente < 3 mnd 0-2 mill 5,0 % P.t. innskudd og fastrente < 3 mnd 2-10 mill 7,5 % P.t. innskudd og fastrente < 3 mnd mill 30 % P.t. innskudd og fastrente < 3 mnd 20 mill + 45 % Valutainnskudd 100 % Vi måler et likviditetsgap som er differansen mellom overskuddslikviditet og likviditetskravet. Dette gapet skal være positiv nå og i de neste fire månedene. 27

28 Finanstilsynets likviditetsindikatorer Pr Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 112 % 99,5 % Likviditetsindikator 2 (>1 mnd.) 118 % 109,1 % Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital Beregning av nivået på Basel III indikatorene Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio er under utvikling. 28

29 Spredning i forfallsstrukturen Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirer og andre lån. 29

30 Plassering i verdipapirer Portefølje på ca. NOK 1,2 mrd. Andelen lange bankpapirer er redusert Andelen obligasjoner med fortrinnsrett er økt Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating Alle kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Spredning blant sektorer OMF og Eiendom 62 % A+/A- 11 % AA+/AA- 10 % BBB+/BBB 16 % Industri 5 % Stat & Kommune 9 % Bank 24 % AAA 63 % 30

31 Forvaltning av overskuddslikviditet Kredittinstitusjoner: Klassifisering av motparter fordelt etter rating Samlet kreditteksponering (NOK 1.000) Ekstern rating S&P, AA- /A Ekstern rating S&P, A+ /A Ekstern rating S&P, A /A Ekstern rating S&P, BBB+/A Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , Sertifikater og obligasjoner: Klassifisering av utstedere etter rating Virkelig verdi over resultat (NOK 1.000) AAA AA-/AA/AA A-/A/A BBB/BBB Sertifikater og obligasjoner, til virkelig verdi For utstedere som ikke har offisiell rating er "skyggeratingen" fra DnB NOR og Nordea lagt til grunn. Likviditeten plasseres i rentebærende verdipapirer og i større norske banker med kort løpetid Det stilles krav til investment grade på alle motparter i tillegg til egen kredittvurdering