VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE"

Transkript

1 VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal januar 2014 SIDE 1

2 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER

3 ÅRET 2013 Resultat etter nedskrivninger og skatt MNOK 109,9 (MNOK 67,7) Egenkapitalavkastning etter skatt 12,7 % (8,6 %) Foreslått utbytte i kroner 30,0 (30,0) Kostnadsprosent 31,5 % (37,6 %) Ren kjernekapitaldekning (standardmetoden) 11,5 % (11,1 %) SIDE 3

4 HISTORISK UTVIKLING I NØKKELTALL Resultat etter skatt (MNOK) Kostnadsprosent 109,9 73,8 63,8 12,6 22,5 47,6 67,7 45,2 37,6 31, Egenkapitalavkastning etter skatt Innskuddsdekning (prosent) 6,1 % 8,6 % 12,7 % 103,1 86,2 90,3 79,8 85,3 1,7 % 3,0 % SIDE 4

5 AKSJERELATERTE NØKKELTALL (NOK) Resultat pr. aksje etter skatt 129,3 79,6 56,1 26,5 Utbytte pr. aksje 30,0 30,0 30,0 25,0 Utdelingsforhold 0,23 0,38 0,53 0,94 Direkteavkastning 3,1% 4,2 % Bokført egenkapital pr. aksje 1081,1 985,1 935,5 904,5 P/E 7,5x 8,9x P/BV 0,90x 0,72x Aksjekurs Antall aksjer Resultat per aksje (kroner) 129,3 Utbytte 79,6 56,1 26,5 14, SIDE 5

6 RESULTATREGNSKAP 2013 (NOK 1.000) Endring NOK Endring % Renteinntekter og lignende inntekter ,0 % Rentekostnader og lignende kostnader ,4 % Netto renteinntekter ,1 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,8 % Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester ,0 % Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi ,5 % Andre driftsinntekter ,0 % Netto andre driftsinntekter ,7 % Sum inntekter ,0 % Lønn og andre personalkostnader ,4 % Administrasjonskostnader ,9 % Ordinære avskrivninger ,5 % Andre driftskostnader ,4 % Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap ,9 % Driftsresultat før nedskrivninger og tap ,3 % Nedskrivninger og tap på utlån og garantier ,5 % Driftsresultat før skatt ,0 % Skattekostnad ,0 % Resultat for perioden ,4 % SIDE 6

7 ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Sikringsfondsavgift Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet Langsiktige finansieringskostnader SIDE 7

8 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 4,16 % 38,71 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,26 % 0,55 % Et mindre misligholdt eiendomsengasjement hvor det i 2011 og 2012 ble foretatt individuelle nedskrivninger To engasjementer i betalingsmislighold som ikke er vurdert som tapsutsatte Ingen tapsutsatte engasjementer Samlede individuelle nedskrivninger på MNOK 0,8 SIDE 8

9 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Periodens tapskostnad (NOK 1.000) Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivning Konstaterte tap uten tidligere nedskrivning 0 0 Inngang på tidligere konstaterte tap 0 0 Endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar 0 0 Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger (NOK 1.000) Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger økes med ytterligere MNOK 4,8 i fjerde kvartal på bakgrunn av en vurdert høyere risiko i boligutviklingsporteføljen Samlede gruppevise nedskrivninger utgjør MNOK 18,7 tilsvarende 0,26 % av brutto utlån pr Gruppenedskrivninger (NOK 1.000) Gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivninger SIDE 9

10 FJERDE KVARTAL 2013 Resultat etter skatt (MNOK) 27,0 21,2 18,7 30,6 33,5 Resultat etter nedskrivninger og skatt MNOK 33,5 (MNOK 21,2) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,8 % (10,3 %) 4. kv kv kv kv kv Kostnadsprosent 35,1 % (34,1 %) Egenkapitalavkastning etter skatt 10,3 % 9,0 % 12,6 % 14,0 % 14,8 % 4. kv kv kv kv kv SIDE 10

11 KVARTALSVIS UTVIKLINGEN I NETTO RENTEINNTEKTER ,6 % ,5 % ,6 % ,0 % ,7 % ,5 % SIDE 11

12 REPRISING AV UTLÅN OG INNSKUDD HAR GOD EFFEKT PÅ NETTO RENTEMARGIN 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Margin utlån til kunder Målt mot 3 mnd. NIBOR (NOK mill.) 4. kv kv Margin innskudd fra kunder 4. kvartal 2013 Netto margin 4. kvartal 2012 Endring Snittvolum utlån til kunder Snittvolum innskudd fra kunder Netto margin mellom innskudd og utlån er økt med 0,8 prosentpoeng siste 12 måneder: Reprising av eiendoms- og verdipapirkreditter Høyere margin på nye kreditter og endret sammensetning av utlånsporteføljen Reprising av innskudd Lavere kredittspreader ved fornyelser av fastrenteinnskudd og på nye fastrenteinnskudd Margin utlån til kunder 4,9 % 4.3 % 0,6 % Margin innskudd fra kunder -1,3 % -1,5 % 0,2 % Netto margin 3,6 % 2,8 % 0,8 % SIDE 12

13 UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIGE MARGINER Målt mot 3 mnd. NIBOR 3,23% 2,50% 2,95% 2,87% 2,97% 2,14% 2,15% 2,23% 3,58% 2,61% 3,73% 3,97% 2,40% 2,48% 4,33% 4,25% 2,82% 2,82% 4,68% 4,71% 3,17% 3,31% 4,91% 3,65% Utlånsmargin Netto rentemargin -0,74% -0,81% -0,72% -0,74% -0,97% -1,34% -1,50% -1,52% -1,43% -1,51% -1,40% -1,26% Innskuddsmargin SIDE 13

14 RESULTATREGNSKAP FJERDE KVARTAL 4. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Endring NOK Endring % Renteinntekter og lignende inntekter % Rentekostnader og lignende kostnader % Netto renteinntekter % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester % Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester % Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi % Andre driftsinntekter % Netto andre driftsinntekter % Sum inntekter % Lønn og andre personalkostnader % Administrasjonskostnader % Ordinære avskrivninger % Andre driftskostnader % Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap % Driftsresultat før nedskrivninger og tap % Nedskrivninger og tap på utlån og garantier % Driftsresultat før skatt % Skattekostnad % Resultat for perioden % SIDE 14

15 ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER FJERDE KVARTAL kv kv Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Sikringsfondsavgift Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet Langsiktige finansieringskostnader SIDE 15

16 KVARTALSVIS UTVIKLING I RESULTATREGNSKAPET 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden SIDE 16

17 UTVIKLINGEN I UTLÅN OG INNSKUDD Utlån Innskudd SIDE 17

18 EIENDELER (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Netto utlån til kunder økte med MNOK 116 i fjerde kvartal 2013 og MNOK 428 i Lavere veksttakt som følge av tilpasning til nye likviditets- og kapitalkrav. Høy omløpshastighet på kreditter: Omlag 30 % av bankens utlånsportefølje forfaller innenfor et år. SIDE 18

19 GJELD OG EGENKAPITAL (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Økning i innskudd fra kunder på MNOK 216 i fjerde kvartal 2013 og MNOK 739 i Justering av innskuddsvilkårene for å møte høyere kapitalkrav og tilfredsstille nye likviditetskrav. SIDE 19

20 KAPITALKRAV Pareto Bank styrer etter min- og målnivåer for ren kjernekapitaldekning og kapitaldekning på fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskrav Per utgangen av 2014 skal ren kjernekapitaldekning ligge i intervallet fra 11,50 % til 12,00 %, mens kapitaldekningen skal være fra 15,00 % til 15,50 % 14,7 % 3,1 % 12,5% 3,5 % 15,5 % 3,5 % 14,5 % 3,5 % Banken møter økte kapitalkrav gjennom moderat utlånsvekst og et moderat utbytte 11,5 % 9,0 % 12,0 % 11,0 % En høy andel korte kreditter gjør at banken relativt raskt tilpasser seg de nye kravene ved å reduserer og tilpasse risikovektet balanse Kapitaldekning Myndighetskrav Målnivå Myndighetskrav Ren kjernekapital Hybridkapital (Tier 1) SIDE 20

21 NYE KRAV TIL REN KJERNEKAPITAL 14,00% 12,00% 11,1 % 11,5 % 11,0 % Styrket nettomargin 10,00% 1,0 % Motsyklisk konjunkturbuffer 8,00% 3,0 % Systemrisikobuffer Flate driftskostnader 6,00% 4,00% 2,00% 2,5 % 4,5 % Bevaringsbuffer Minstekrav til ren kjernekapital Utlånsporteføljens sammensetning 0,00% Regnskap Regnskap Kapitalkrav Sum utlån 7,3 mrd. ved utgangen av 2014 SIDE 21

22 KAPITALDEKNING Banken har to evigvarende fondsobligasjoner med innløsningsrett for utsteder etter 5 år og uten insentiv til tilbakebetaling Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko er beregnet etter standardmetoden og ikke etter interne målemetoder (IRB) Kapitalkravet ville vært lavere om et snitt av norske IRB-bankers risikovekter hadde vært lagt til grunn (NOK 1.000) Egenkapital Utbytte Fradrag immaterielle eiendeler Sum ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum kjernkapital/ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag for nedskrivninger på grupper av utlån og avsetninger for garantiforpliktelser Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,66 % 14,40 % 14,46 % Kjernekapitaldekning 14,66 % 14,40 % 14,46 % Ren kjernekapitaldekning 11,53 % 11,07 % 12,37 % SIDE 22

23 UTVIKLING I REN KJERNEKAPITALDEKNING Leverage ratio Ren kjernekapital / sum eiendeler (%) 18,50% Ren kjernekapitaldekning (%) 23,83% 12,09% 9,73% 9,48% 9,79% 4,90 % 15,44% 12,37% 11,07% 11,53% 11,0% SIDE 23

24 AKSJONÆROVERSIKT PR Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Rasmussengruppen AS ,50 % Centennial AS ,52 % Pecunia Forvaltning AS ,38 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,70 % Ojada AS ,61 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Larre Eiendom 2 AS ,18 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Profond AS ,41 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,02 % Ola Rustad AS ,00 % Helland AS ,84 % Andre ,66 % Sum ,00 % Totalt 225 aksjonærer Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,73 % aksjer pålydende NOK 600 Pareto Bank har foretatt tilbakekjøp av aksjer SIDE 24

25 SIDE 25 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER

26 NISJEBANK MED FOKUS PÅ FINANSIERING INNEN EIENDOM, VERDIPAPIRER, SHIPPING OG OFFSHORE 1. Eiendomsfinansiering med et spesielt fokus på boligutvikling i Oslo-regionen 2. Et komplett tilbud innenfor verdipapirfinansiering inkludert investeringstjenester 3. En gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje innenfor shipping og offshore Kreditteksponering MNOK ,1 % 63,3 % 4,1 % 8,5 % 5,4 % Obligasjoner Aksjer og andeler Eiendom Boliglån-/kreditter Shipping og offshore Annet SIDE 26

27 EN STERK POSISJON INNENFOR FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER I OSLO-REGIONEN Tomtekreditter primært til regulerte tomter i påvente av utvikling og hvor banken vurderer utviklingspotensialet Byggekreditter for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med f.eks. oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på MNOK for bygging av 4-8 boliger i Stor-Oslo Kreditteksponering MNOK ,4 % 6,2 % 11,6 % 41,9 % 11,7 % 8,0 % Kontor Lager/Kombinasjonsbygg Forretningslokaler Bolig Tomt Annet SIDE 27

28 EN LEVERANDØR AV ET KOMPLETT PRODUKTTILBUD INNEN VERDIPAPIRFINANSIERING STANDARDPRODUKTER Finansiering av kjøp av aksjer notert på Oslo Børs med belåningsgrader fra 0% to 80 % Finansiering av shorthandel i aksjer notert på Oslo Børs Finansiering av high-yield obligasjoner hvor Pareto Securities normalt er tilrettelegger med belåningsgrad i snitt 50 % Finansiering av ulike typer fond ANDRE SPESIALISERTE PRODUKTER Terminer på aksjer Total return swaps på aksjer Garanti i favør av Oslo Børs i forbindelse med tilbudsplikt ØKT FOKUS PÅ FINANSIERING AV CORPORATE PROSJEKTER OFTE I SAMARBEID MED PARETO SECURITIES Kort kreditt til selskap som er i ferd med å gjøre en emisjon Ulike former for mellomfinansiering i forbindelse med investeringer og emisjoner SIDE 28

29 GRADVIS OPPBYGGING AV EN DIVERSIFISERT PORTEFØLJE INNEN SHIPPING OG OFFSHORE 3,8 % Kreditteksponering MNOK 756 Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap Solid befrakter som gir innsyn i regnskaper og har en diversifisert og god kontantstrøm Objektene som finansieres skal ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget på kvalitetsverksteder Tilfredsstillende egenkapital normalt fra 60 % til 30 % 21,7 % 12,2 % 22,5 % 19,4 % Offshore Rigg Ro-ro Container Product Bulk Annet Foretrukket engasjementsstørrelse MUSD 5 til MUSD 20 7,2 % 13,3 % SIDE 29

30 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER RISIKOKLASSE Kreditteksponering (NOK Mill.) Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Svært stor risiko 0 0 Tapsutsatt 1 40 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 6 35 Samlet kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Noe risiko 2 % Ingen/ svært liten risiko 42 % Moderat risiko 10 % Liten risiko 43 % SIDE 30

31 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER STØRRELSE Kreditteksponering (NOK Mill.) > >20 < >10 < >5 < >2 < >1 < < Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 6 35 Samlet kreditteksponering > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 SIDE 31

32 SIDE 32 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER

33 FINANSIERINGSKILDER Innskudd Fastrenteandel 50% Bedriftsandel 61% Senior verdipapirgjeld Innskuddsdekning 85% Annen gjeld mv. 90 Fondsobligasjoner 234 Egenkapital 919 Likviditetsindikator 1 Likviditetsbufferindeks 118% 123% SIDE 33

34 OVERSKUDDSLIKVIDITET Fasilitet Invest. pf. Mill Likviditetsportefølje Utlån/trekk Kontanter Buffer innskuddsbortfall jan. 14 jul. 14 jan. 15 jul. 15 jan. 16 jul. 16 jan. 17 jul. 17 Overskuddslikviditet etter avkortninger Likviditetskrav: buffer for bortfall av innskudd og trekk på kreditter Likviditetsbuffer etter verdipapirforfall SIDE 34

35 KUNDEINNSKUDD Fordeling per kundetype Gjenværende løpetid fastrenteinnskudd Antall kunder NOKM % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Privatperson Bedrift >25 mnd mnd 8-14 mnd 5-7 mnd 3-4 mnd Mill. NOK Fordeling per størrelse > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Mill. NOK Gjennomsnittlig innestående pr. kunde Totalt 1,2 mill. Bedrift 2,1 mill. Privatperson 0,7 mill. SIDE 35

36 VERDIPAPIRLÅN KREDITTSPREADER PR Kredittspread (bp) PARB05 PARB07 PARB09 PARB08 PARB10 PARB13 Pareto Bank senior lån (Spread over 3M NIBOR) Løpetid (år) SIDE 36

37 VERDIPAPIRBEHOLDNING LIKVIDITETSPORTEFØLJEN Investment grade portefølje med høy andel OMF er og AAA-papirer Størrelse på ca. MNOK inkl. kontantbeholdning (MNOK 895 i verdipapirer) Spredningskrav på sektor Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Stat & Kommune Bet. tegning Investeringer OMF Kontanter Bank INVESTERINGSPORTEFØLJEN Investeringer i verdipapirmarkedet som erstatning for utlån, og investeringsmandat fastsatt av bankens styre Krav til rating er min. BB-, og hver enkeltinvestering får en fullverdig behandling i bankens kredittkomité på lik linje med et utlån. Porteføljen kan også inneholde andeler i obligasjonsfond Størrelse på ca. MNOK 151 MNOK, og skal ikke overstige MNOK 420 BB-/BB+ B+/B- AAA BETINGEDE TEGNINGER Banken kan få tildelt enkelte obligasjoner ifm. at den gjør betingede tegninger Banken er transaksjonsorientert og en eventuell beholdning selges ut så fort som mulig Beholdning på ca. MNOK 49 og skal ikke overstige MNOK 100 BBB+/BB B- A+/A- AA+/AA- SIDE 37

38 SIDE 38 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER

39 VEIEN VIDERE FOR PARETO BANK EIENDOM: VI KONSENTRERER OSS OM PROSJEKTFINANSIERING Usikre markedsutsikter innenfor boligutvikling og en høy naturlig innfrielsestakt betyr tilnærmet uendret netto eksponering i 2014 Videreutvikle en sterk posisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter også gjennom samarbeid med andre VERDIPAPIR: VI DREIER MOT CORPORATE-FINANSIERING Noe høyere aktivitet innenfor standardproduktene Vurdert bra potensiale innenfor «corporate-saker» eksempelvis mellomfinansiering og eierfinansiering SHIPPING- OG OFFSHORE: VI BYGGER STEN PÅ STEN Rom for videre vekst i et marked hvor det fortsatt er begrenset konkurranse Gode muligheter til å finansiere prosjekter med høy EK-andel og god lønnsomhet Kreditteksponering MNOK ,1 % 68,1 % 3,2 % 8,5 % Verdipapirer Eiendom Shipping og offshore Annet SIDE 39

40 SIDE 40

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer