Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011

2 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon med høy kredittkompetanse gjør at vi kan ta raske og presise beslutninger i vår kredittgivning. Vi er fleksible og orientert mot "skreddersøm." Dette er viktig i et dynamisk marked hvor raske og kvalifiserte tilbakemeldinger ofte er avgjørende for å lykkes. EIENDOM VERDIPAPIRER MARITME NÆRINGER 3

4 Hovedtrekk for resultatregnskapet pr. 31. desember 2011 Driftsresultat NOK 66,4 mill. (NOK 31,3 mill. pr. 31. desember 2010) Styrket rentenetto som følge av utlånsvekst og høye utlånsmarginer Press på innlånsmarginen mot slutten av året som følge av hard konkurranse om kundeinnskudd og høye kredittspreader i verdipapirmarkedet Moderat kostnadsvekst, og avsetning til overskuddsdeling med ansatte påvirker resultatet for fjerde kvartal Sum individuelle nedskrivninger på utlån NOK 13,6 mill. (NOK 0,0 mill.) Resultat etter tap og skatt NOK 47,6 mill. (NOK 22,5 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt 6,3 % (3,0 %) God soliditet med en kjernekapitaldekning på 14,46 % (15,44 %) 4

5 Hovedtrekk for fjerde kvartal 2011 Driftsresultat NOK 3,3 mill. (NOK 12,7 mill. i fjerde kvartal 2010) Styrket rentenetto som følge av gode utlånsmarginer og utlånsvekst Økte innlånskostnader som følge av høyere kredittspread på både kundeinnskudd og verdipapirlån Høye kostnader som følge av avsetning til overskuddsdeling med ansatte Tap på utlån for første gang siden etableringen i 2008 Sum individuelle nedskrivninger NOK 13,6 mill. Et misligholdt engasjement NOK 69,0 mill. hvor det er tatt en nedskrivning på NOK 1,5 mill. Et tapsutsatt engasjement NOK 59,0 mill. hvor det er tatt en nedskrivning på NOK 12,1 mill. Begge engasjementer er sikret med pant i fast eiendom 5

6 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekst i fjerde kvartal på NOK 357,9 mill. Utlånsvekst i 2011 på NOK 1.013,2 mill. 6

7 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst i fjerde kvartal på NOK 249,6 mill. Innskuddsvekst i 2011 på NOK 1.099,1 mill. Vekst i verdipapirgjeld i fjerde kvartal på NOK 90,3 mill. Vekst i verdipapirgjeld i 2011 på NOK 241,6 mill. 7

8 Resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

9 Styrket rentenetto i fjerde kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden Netto renteinntekter var i første kvartal 2011 preget av høye kredittrelaterte gebyrer. Variasjoner i netto renteinntekter vil ikke være unormalt for Pareto Banks virksomhet. 9

10 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære en volatil resultatutvikling. Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. 4. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

11 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Et misligholdt engasjement NOK 69,0 mill. hvor det er tatt en nedskrivning på NOK 1,5 mill. Et tapsutsatt engasjement NOK 59,0 mill. hvor det er tatt en nedskrivning på NOK 12,1 mill. Begge engasjementer er sikret med pant i fast eiendom Sum tapsavsetninger NOK 13,6 mill. Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 2,17 % 0,00 % Brutto misligholdte engasjement i % av brutto utlån 1,3 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement (NOK 1.000) Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 20,5 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,1 % 0,0 % 11

12 God kjernekapitaldekning (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,46 % 14,89 % 14,79 % 13,59 % 15,00 % Kjernekapitaldekning 14,46 % 14,89 % 14,79 % 13,59 % 15,00 % Bankens kjernekapital styrket i juni 2011 med emisjon av en fondsobligasjon på NOK 126 mill. Fortsatt godt overskudd av ansvarlig kapital i forhold til minimumskrav og bankens egen kapitalvurderingsprosess (ICAAP) Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er NOK 632,9 mill. tilsvarende et kapitalkrav på 10,45 % 12

13 God finansiell styrke Fond for urealiserte Annen Sum (NOK 1.000) Aksjekapital Overkursfond gevinster egenkapital egenkapital Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Kvartalsregnskapet Egenkapital 1. Bankens Generelt regnskapsavleggelse pr for Pareto Bank vil i noe ASA grad omfatter være perioden basert på estimater og til skjønnsmessige vurderinger Disse er basert på historisk Lavt "gearet" utlånsportefølje da hovedtyngden av bankens utlån vekter 100 % Egenkapitalandel på 10,1 % av forvaltningskapitalen Uvektede eiendeler og forpliktelser utenom balansen på NOK mill. Justert egenkapitalandel på 8,5% 13

14 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,60 % Centennial AS ,25 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Sempra AS ,76 % Parra AS ,72 % Andre ,75 % Sum ,00 % Aksjekapital på NOK 510 mill. fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,- I alt 241 aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,37 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital 14

15 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 15

16 Eiendom: En ledende aktør innen prosjektfinansiering i Østlandsområdet PRODUKTFOKUS Byggelån for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig, rivning av gammel bebyggelse for oppføring av ny bebyggelse Tomtelån hvor banken vurderer utviklingspotensialet og primært regulerte tomter i påvente av utvikling KOMPETANSEFOKUS Reguleringsrisiko: Reguleringsbestemmelser og kommuneplaner Gjennomføringsrisiko: Prosjektgjennomføring, entreprenører, byggekostnader Salgsrisiko: Til hvilken pris boligene kan selges gitt beliggenheten HVEM: Team på 6 ledet av Sven Erik Klepp Et spesialisert team i kombinasjon med effektiv og fleksibel kundebehandling gir et klart konkurransefortrinn og gode marginer. 16

17 Verdipapirer: En leverandør av et bredt produktspekter PRODUKTFOKUS Belåning/finansiering av aksjer på Oslo Børs, shorthandel i aksjer på Oslo Børs, intradagskreditt aksjer på Oslo Børs Belåning av high-yield obligasjoner Belåning av fond, unoterte aksjer og skreddersydde finansieringsløsninger KOMPETANSEFOKUS Kunnskap om selskapene på Oslo Børs Utvikling av risikostyringssystemer som gir sanntidsoversikt over alle kunder Klare interne regler for bruddoppfølging, spesielt ved kraftig børsfall og brudd på belåningsgrader HVEM: Team på 4 ledet av Erik Skarbøvig Gode systemer, effektiv kundebehandling og konkurrenter som nedskalerer gir nye muligheter og gode marginer. 17

18 Maritime næringer: Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde Banken har bevisst ventet med med denne type type finansiering, og har og gradvis har gradvis bygget opp kompetanse innenfor sektoren gjennom gjennom verdipapirområdet Hovedregelen er at kunden har har en en norsk norsk eierkonstellasjon og at og at finansieringen er er innenfor bankens retningslinjer med med hensyn hensyn på størrelse på størrelse og kompleksitet Leder Halvor Sveen startet i november i Banken har gjort de de første prosjektene i 2011 i 2011 Færre banker som opererer innenfor sektoren, god timing og Pareto-gruppens sterke posisjon innenfor maritim sektor gir konkurransefortrinn og mulighet for gode forretninger. 18

19 Høy andel engasjementer med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse Ubenyttede Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Antall Ulån Garantier kredittlinjer Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,9 77,6 799, , ,3 Liten risiko (AC, BB, CA) ,2 58,1 349, , ,1 Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,6 12,4 93,9 893,0 651,1 Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 11 46,8 1,6 0,6 48,9 27,8 Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Svært stor risiko (CE,DD,EC) 1 46,9 0,0 0,0 46,9 0,0 Tapsutsatt (DE,ED,EE) 1 64,1 2,0 1,3 67,4 0,0 Verdiendringer, pål-rtr og amortisering 0 22,3 0,0 0,0 22,3 13,7 Sum ,8 151, , , , Liten risiko 37,7 % Moderat risiko 13,0 % Noe risiko 0,7 % Svært stor risiko 0,7 % Ingen/svært liten risiko 46,8 % Tapsutatt 1,0 % Ingen/svært liten risiko Moderat risiko Stor risiko Tapsutsatt Liten risiko Noe risiko Svært stor risiko 19

20 Høy andel engasjementer innenfor eiendom Engasjementer fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Ulån Garantier kredittlinjer Aksjer og andeler 728,4-738, , ,2 Obligasjoner 235,8-110,4 346,2 249,7 Eiendom 3.810,5 143,2 295, , ,8 Maritime næringer 155,5-32,9 188,4 89,5 Boliglån/-kreditt 441,2-58,9 500,1 481,2 Kontantdepot 10,0 4,7-14,7 9,2 Annet 69,2 3,8 9,2 82,1 122,0 Verdiendringer, pål-rtr og amortisering 22, ,3 13,7 Sum 5.472,8 151, , , ,4 Eiendom 62,1 % Maritime næringer 2,8 % Obligasjoner 5,1 % Aksjer og andeler 21,4 % Boliglån/-kreditt 7,3 % Annet 1,2 % De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhets-strukturer som består av flere elementer. 20

21 Fordeling av eiendomskreditter Ubenyttede Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Ulån Garantier kredittlinjer Kontor 737,8-0,0 737,8 756,1 Lager/Kombinasjonsbygg 534,5 13,8 0,0 548,3 534,1 Forretningslokaler 384,2 4,9-389,1 330,9 Bolig 1.505,1 124,5 287, , ,6 Tomt 490,8-8,1 498,9 69,8 Annet 158,0-0,0 158,0 242,3 Sum 3.810,5 143,2 295, , ,8 Bolig 45,1 % Tomt 11,7 % Forretn. lokaler 9,2 % Lager/ Komb.bygg 12,9 % Kontor 17,4 % Annet 3,7 % 21

22 Høy andel store engasjementer Engasjement per kunde etter størrelse Ubenyttede Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Antall Ulån Garantier kredittlinjer > ,3 95,7 372, , ,0 > 20 < ,6 20,8 252, , ,8 > 10 < ,2 11,0 161,6 712,8 538,3 > 5 < ,7 6,0 179,0 583,7 474,7 > 2 < ,0 10,6 196,4 464,0 434,9 > 1 < ,7 3,0 63,6 94,4 74,7 < ,9 4,6 19,2 33,7 21,2 Verdiendringer, pål-rtr og amortisering 0 22,3 0,0 0,0 22,3 13,7 Sum ,8 151, , , ,4 > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer NOK 223 mill. Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / NOK 134 mill. på enkeltkunde og maksimalt 20% / NOK 178 mill. på gruppe 89,0 % av engasjementene over NOK 50 mill. er eiendomslån Ingen/ svært liten risiko 41 % Engasjementer > 50 mill Liten risiko 39,6 % Moderat risiko 10,8 % Svært stor 2,0 % Tapsutsatt 2,3 % 22

23 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 23

24 Mål for vekst og finansiering 2012 Finansiering av en utlånsvekst på NOK 1,3 mrd. Innskuddsdekning på rundt 80 % Andel verdipapirlån på rundt 20 % av forvaltningskapitalen Fornyelse av tre eksisterende verdipapirer Utstedelse av nye verdipapirer med løpetid opp til 3 år Innfrielse av F-lån på NOK 300 mill. i februar Balanse (tall i MNOK) 24

25 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om at innskuddsdekning holdes på rundt 80 % Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging Konkurransedyktig rentesetting Annonsering og gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 25

26 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd Innskuddsdekning 90 % Fast 63,0 % Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker eller valutainnskudd. 26

27 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskudd Privat og Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter 70 % fra Oslo og Akershus Antall kunder % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. Privatperson Kundeinnskudd verdi Bedrift MNOK Dårligere betingelser på innskudd over 20 mill. > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Gjennomsnitt størrelse pr. kunde: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 27

28 Verdipapirlån PARB06 Banken har utestående 7 verdipapirer: 2 sertifikater og 5 obligasjoner med løpetider opp til 3 år Prises med en premie over VFF Finans 5: Bankens kort historie og forretningsområder gjør at aktører krever en premie over sparebanker av samme størrelse Kredittspreadene har steget i siste halvdel 2011 grunnet en kraftig økning i finansieringskostnader for bank Banken stiller priser i egne papirer: Kjøper tilbake egne papirer og selger fra egen beholdning Vurderer å utvide eller emittere hvis det er særskilt interesse 28

29 Likviditetsbuffer Banken beregner et likviditetskrav for: Ordrereserven for utlån 15 % av ubenyttede rammer verdipapirfinansiering 20 % av ubenyttede rammer eiendomskredittfinansiering 20 % av ubenyttede rammer maritimfinansiering 100 % bortfall innskudd fra andre banker og valutainnskudd Mulig bortfall av kundeinnskudd Vi forutsetter et relativt større bortfall for store innskudd Banken måler et likviditetsgap som er differansen mellom overskuddslikviditet og likviditetskravet. Dette gapet skal være positiv nå og i de neste fire månedene. Overskuddslikviditeten er summen av bankens likvide, udeponerte verdipapirer og plasseringer. 29

30 Finanstilsynets likviditetsindikatorer Pr Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 125 % 102,4 % Likviditetsindikator 2 (>1 mnd.) 127 % 108,6 % Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital 30

31 Liquidity Coverage Ratio Grunnlag etter Etter (tusen NOK) avkortning / beregning begrensninger Likvide aktiva (nivå 1) Likvide aktiva (nivå 2) Totalt likvide aktiva Potensielt bortfall av innskudd Verdipapirforfall Trekk på ubenyttede kreditter Andre (verdifall av sikkerhet) Innbetalinger/innskudd i andre banker Totalt netto utbetalinger pr 30 dager LCR 134,6 % 33,9 % LCR = Totale likvide aktiva etter haircut og begrensninger Utbetalinger per 30 dager - innbetalinger per 30 dager etter begrensninger Banken rapporterte likviditetsindikatoren Liquidity Coverage Ratio (LCR) for første gang i per 30. september LCR-rapportering er ett element i det nye Basel III forslaget for å styrke bankenes likviditet, og er foreslått innarbeidet i norsk lov som en del av det europeiske forslaget CRD IV. Banken har foreløpig valgt å ikke foreta en tidlig tilpassing av sin likviditetsportefølje i forhold til såkalte "nivå 1 eiendeler" og vil for tiden rapportere en relativ lav LCR-verdi. 31

32 Spredning i forfallsstrukturen Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirer og andre lån. 32

33 Likvidtetsporteføljens verdipapirer Verdi ca. NOK 1,6 mrd. Høy andel obligasjoner med fortrinnsrett Begrenset andel usikrede bankobligasjoner Energi 2 % Industri 8 % Stat & Kommune 8 % Bank 16 % Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre A+/A- 16% OMF 66 % BBB+/BBB 7% Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Spredning blant sektorer AA+/AA- 9% AAA 67% 33

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Andre kvartal 2011 Resultat før skatt NOK 19,3 mill. (NOK 2,9 mill.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Hovedtrekk pr. 30. juni 2012 Resultat på MNOK 12,5 etter nedskrivninger

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer