Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal

2 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten til Pareto-gruppen, høy kredittkompetanse og et fokus på finansiering av fast eiendom, finansielle instrumenter og prosjekter.

4 Pareto Bank er spesialisert, utradisjonell og lønnsom Spesialisert Vår kjernekompetanse er kreditt og risikoforståelse Fokusert eiendomssatsning bygget opp over flere år Ekspert på byggelån- og prosjektfinansiering til transaksjonsorienterte kunder i Oslo og Østlandsområdet Ulike løsninger for finansiering av finansielle instrumenter er utviklet sammen med Pareto Fullskala løsning for belåning av norske aksjer og utvalgte obligasjoner Skreddersydde løsninger til kunder ifm. oppkjøp, bookbuilding prosesser etc. Utradisjonell Raske med meget korte beslutningsveier Fleksible og høy grad av skreddersøm til kunder innenfor våre fokusområder Kompetente med evne til å strukturere komplekse saker Høy tilgjengelighet Eksperter fremfor saksbehandlere Lønnsom Ingen kredittsak vurderes så fremt den ikke gir en tilfredsstillende risikojustert lønnsomhet Fokus på kreditter med kort løpetid Forretningsorienterte og gode på å prise risiko, kompetanse og skreddersøm Effektiv drift og kostnadsbevissthet

5 Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde Utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i det norske markedet for finansielle tjenester og i næringer hvor Norge har spesielle fortrinn. Verdipapirmegling Corporate Finance Tilrettelegging av prosjekter Utnytte tilgangen på kompetanse og kunder som tilknytningen til Pareto-gruppen representerer. Definere fokus i løpet av Bygge opp kunnskap om utvalgte næringer og kunder i løpet av de neste tre årene. Aktivamegling Forvaltning Banktjenester 5

6 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 6

7 Status fjerde kvartal 2010 Godt resultat i fjerde kvartal Høyere rentenetto og netto gevinst på finansielle instrumenter Økte lønnskostnader som følge av avsetning til bonus for bankens ansatte - for øvrig stabil kostnadsutvikling Ingen mislighold eller kredittap Forvaltningskapitalen + NOK 215 mill. Utleggelse av 12 måneders sertifikatlån Utlånsvekst + NOK 776 mill. Utlånsvekst primært innenfor byggelån- og prosjektfinansiering eiendom Forbereder verdipapirkonsesjon og nye produkter innenfor verdipapirområdet Flat innskuddsvekst Høy innskuddsdekning og gode likviditetsindikatorer Høy og økende andel fastrenteinnskudd

8 Status 2010 Resultat etter tap NOK 31,3 mill. Andre halvår var preget av høyere rentenetto, relativt stabil kostnadsutvikling og nettogevinst på bankens portefølje av finansielle instrumenter Første halvår var preget av kostnader til sluttoppgjør med tidligere administrerende direktør og nettotap på bankens portefølje av finansielle instrumenter Ingen mislighold eller kredittap Forvaltningskapital økt til NOK 6,2 mrd. Vekst + NOK mill. Robust finansieringsstruktur og utleggelse av 2 obligasjonslån og 2 sertifikatlån Utlånsvolum NOK 4,5 mrd. Vekst i utlån til kunder + NOK mill. Høy aktivitet og i siste halvår spesielt innenfor byggelåns- og prosjektfinansiering eiendom Innskuddsvolum NOK 3,8 mrd. Vekst i innskudd fra kunder + NOK mill. Høy innskuddsdekning, gode likviditetsindikatorer og en høy andel fastrenteinnskudd 8

9 Resultatregnskap 4. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

10 Økte netto renteinntekter 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

11 Verdimåling til virkelig verdi vil innebære volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære en mer volatil resultatutvikling. Prinsipper for risikostyring Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Banken har absolutte rammer for rente- og valutarisiko. Bankens utlån og plasseringer i valuta er tilnærmet 100 % sikret med valutaswapper. Bankens renterisiko på kundeinnskudd og andre innlån er sikret med kjøp av sertifikater, FRNer, fastrenteobligasjoner, renteswapper og i noen utstrekning FRAer. Renterisiko på fastrenteinnskudd med løpetid utover 1 år er tilnærmet 100 % avdekket gjennom renteswapper. Forhold som påvirker verdiendringene Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Endringer i kredittspreader på verdipapirer vil medføre verdiendringer som ikke er nøytralisert. 11

12 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter 4. kvartal 4. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

13 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekstvekst på NOK 2,1 mrd. i 2010, hvorav NOK 774 mill. i fjerde kvartal. 13

14 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst på NOK 1,4 mrd. i 2010, hvorav NOK 28 mill. i fjerde kvartal. 14

15 God soliditet (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 15,44 % 15,46 % 16,06 % 18,92 % 23,90 % Kjernekapitaldekning 15,44 % 15,46 % 16,06 % 18,92 % 23,90 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 12,14 % 12,78 % 13,79 % 14,92 % 18,87 % Kapitaldekning og overskudd av ansvarlig kapital faller med planlagt utlånsvekst. Verdipapirporteføljen er restrukturert og andel papirer med høy kapitalbinding er redusert. Høy egenkapitalprosent og lavt "gearet" utlånsportefølje. Vurderer tiltak for å styrke ansvarlig kapital i

16 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Geveran Trading Co Ltd ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,60 % Centennial AS ,18 % Ojada AS ,63 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Landsyn EHF ,95 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Sempra AS ,76 % Andre ,46 % Sum ,00 % Aksjekapital på NOK 510 mill. fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,-. I alt 258 aksjonærer. Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,36 % av bankens aksjekapital. Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital. 16

17 Utbyttepolicy og utbytte for 2010 Pareto Banks aksjonærer skal over tid oppnå en konkurransedyktig samlet avkastning i form av utbytte og aksjekursutvikling. Pareto Bank skal utbetale et utbytte tilnærmet lik 100 % av bankens resultat etter skatt for 2011, 2012 og Utdelingsforholdet er definert som utbytte pr. aksje/resultat etter skatt pr. aksje. Pareto Bank skal over tid utbetale et utbytte på rundt 60 % av bankens resultat etter skatt. Utdelingsforholdet må vurderes i lys av bankens kapitalsituasjon, forventet vekst, regulatoriske forhold m.v. Styret har foreslått et utbytte på NOK 25,- pr. aksje og tilsvarende NOK 21,3 mill.

18 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 18

19 Eiendomsfinansiering Hovedfokus på Oslo og Østlandsområdet hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet. Utvidelse av geografisk nedslagsfelt gitt et samlet akseptabelt risikonivå. Byggelånsfinansiering Byggelån til både bolig- og næringsprosjekter. Fokus på byggherre med erfaring og kompetanse og solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne. Prosjektfinansiering Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Prosjektfinansiering Egenkapital- og mezzaninefinansiering. Lån i forbindelse med utviklingseiendom. Tomtefinansiering hvor banken kan vurdere potensialet. Langsiktig finansiering Primært 2. prioritets finansiering. Robust kontantstrøm med trygghet for gjeldsbetjening. Solide leietagere og lange leieavtaler. 19

20 Verdipapirfinansiering Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til solide privatpersoner og investeringsselskaper. Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet. Primært finansiering av aksjer notert på Oslo Børs. Belåningsgrad mellom 0-80% avhengig av volatilitet og likviditet. Produktet utvikles til å omfatte intradaghandel og shorthandel. Prosjektfinansiering Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet. Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-70 %. Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner. En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen. Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc). Konkret og individuell vurdering. 20

21 Prosjektfinansiering utover eiendom Utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i det norske markedet for finansielle tjenester og i næringer hvor Norge har spesielle fortrinn. Definere næringer og produkttilbud i løpet av Eksempler på næringer er oljeservice, offshore supply og fornybar energi. Rekruttere 1 til 2 senior medarbeidere i løpet av Bygge opp kunnskap om utvalgte næringer og kunder i løpet av de neste tre årene. Bruke eksterne rådgivere i saker hvor det er behov for å avklare og kvalitetssikre juridiske, kommersielle og tekniske spørsmål. Prosjektfinansiering Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering

22 Høy andel engasjementer med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer Ingen/svært liten risiko ,4 24,0 745, , ,0 Liten risiko ,1 46,4 321, ,1 546,5 Moderat risiko ,6 34,2 35,3 652,1 201,5 Noe risiko 11 27,2 0,1 0,5 27,8 40,7 Stor risiko 1 0,4 0,0 0,0 0,4 1,4 Svært stor risiko 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tapsutsatt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utlån til og fordringer på kunder ,7 104, , , ,1 Liten risiko (AC, BB, CA) 39,6 % Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 11,5 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 48,3 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 0,5 % 22

23 Økt andel engasjementer innenfor eiendom Engasjementer fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Aksjer 687,1 0,5 680, ,8 817,1 Obligasjoner 173,5 0,0 76,3 249,7 262,5 Andeler 15,4 0,0 0,0 15,4 44,9 Næringseiendom - Kontor 746,1 15,7 0,0 761,8 513,8 Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg 524,3 9,8 0,0 534,1 128,6 Næringseiendom - Forretningslokaler 327,7 3,2 0,0 330,9 70,2 Næringseiendom - Bolig 1.091,0 61,5 241, ,6 622,1 Næringseiendom - Tomt 53,9 0,9 15,0 69,8 47,1 Næringseiendom - Annet 192,1 4,0 46,2 242,3 80,5 Offshore supply 89,5 0,0 0,0 89,5 0,0 Boliglån/-kreditter 437,1 0,0 44,2 481,2 299,5 Kontantdepot 3,4 5,8 0,0 9,2 6,4 Usikret/annet 118,6 3,3 0,1 122,0 14,5 Utlån til og fordringer på kunder hovedstol 4.459,7 104, , , ,1 1) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. Dette kan være ulike sidesikkerheter som eiendom, verdipapirer, kausjoner og kontantdepot mv. Næringseiendom 58,8 % Andeler 0,3 % Boliglån/- kreditter 8,5 % Obligasjoner 4,4 % Usikret/annet 2,2 % Aksjer 24,1 % Offshore supply 1,6 % 23

24 Høy andel store engasjementer Engasjement per kunde etter størrelse Kreditt- Endring (NOK mill.) Antall eksponering Andel Snitt 2010 > ,5 47,6 % 84, ,7 > 20 < ,2 25,1 % 29,6 591,5 > 10 < ,6 9,5 % 12,8 120,0 > 5 < ,9 8,4 % 6,2 164,9 > 2 < ,0 7,7 % 3,0 169,0 > 1 < ,9 1,3 % 1,2 18,0 < ,3 0,4 % 0,5 12,1 Utlån til og fordringer på kunder ,4 100,0 % 12, ,2 > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største engasjement 25 % av ansvarlig kapital tilsvarer NOK 181 mill. Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / NOK 109 mill. på enkeltkunde og maksimalt 20% / NOK 145 mill. på gruppe 24

25 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 25

26 Mål for vekst og finansiering i de neste tre årene VP F-lån 300 Kundeinnskudd EK 748 Overskuddslikviditet Utlån Forventet utlånsvekst på NOK 1 mrd. per år. Forsiktig reduksjon i innskuddsdekningen til rundt 80 %. Gradvis økning av andelen verdipapirlån til rundt 20 % av forvaltningskapitalen. Fokus på verdipapirlån med lang løpetid. Balanse (tall i MNOK) 26

27 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde. Mål om en innskuddsdekning på rundt 80 til 90 % på mellomlang sikt. Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter. Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging av Dagligbank. Annonsering. Konkurransedyktig rentesetting. Gunstig posisjonering på rentebarometeret. Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen. Kredittkunder som "totalkunder." Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet. Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 27

28 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd 140 % Innskuddsdekning 120 % Fordeling løpetider fastrente 100 % 6M 10,3 % 80 % 60 % Flytende 41,4 % Fast 58,6 % 12M 29,3 % 2Y 4,7 % 40 % 3Y 12,9 % 20 % 0 % jan. 10 mar. 10 mai. 10 jul. 10 sep. 10 nov. 10 Målområde for innskuddsdekningen er 80 til 90 % i En forsiktig nedbygging av innskuddsdekningen er i tråd med bankens finansieringsstrategi, og det er vanskelig å "time" innskuddsveksten perfekt med utlånsveksten. 28

29 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskuddskonti Privat og Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter. Antall % fra Oslo og Akershus. 12 % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto. NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Privatperson Bedrift Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. > 20 mill mill 2-10 mill 0-2 mill Kundeinnskudd verdi MNOK Gj.snitt størrelse: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Flytende innskudd Fastinnskudd 29

30 Fallende kredittpremie etter hvert som vi blir mer etablert Banken har utstedt hittil 6 verdipapirer: 3 sertifikater og 3 obligasjoner En portefølje av verdipapirer med gjenværende løpetider fra 3 måneder til 3 år Økende antall investorer men likviditeten er fortsatt noe begrenset Banken stiller alltid kjøps- og salgspriser til investorer 30

31 Finanstilsynets likviditetsindikatorer Pr Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 115 % 99,5 % Likviditetsindikator 2 (>1 mnd.) 127 % 109,1 % Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital Løpende beregning av nivået på Basel III indikatorene Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio er under utvikling. 31

32 Spredning i forfallsstrukturen Aktiv og personlig kundeoppfølging av alle fastrenteinnskudd som forfaller. Bevisst og konkurransedyktig rentesetting sikrer at fastrenteavtaler fornyes. God spredning i forfall på verdipapirlån. 32

33 Forvaltning av overskuddslikviditet Høy andel kundeinnskudd gir behov for å plassere overskuddslikviditet. Industri 5 % Stat & Kommune 22 % Portefølje på ca. NOK 1,2 mrd. Andelen lange bankpapirer er redusert. Andelen obligasjoner med fortrinnsrett er økt. Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating. Alle kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre. Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko. Spredning blant sektorer. OMF og Eiendom 47 % A+/A- 18 % AA+/AA- 11 % BBB+/BBB 12 % Bank 26 % AAA 59 % 33

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer