Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

2 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2

3 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008 En nisjebank med fokus på finansiering av eiendom og verdipapirer, og gradvis også shipping- og offshorefinansiering Forvaltningskapital (MNOK) En robust utlånsportefølje er bygget opp i løpet av bankens fem første driftsår Etableringsfasen er tilbakelagt og fokus fremover er på å øke marginer og resultat snarere enn på høy utlånsvekst kv

4 Pareto Bank i korte trekk (2) UTLÅN TIL KUNDER En utlånsportefølje konsentrert om bankens tre primærområder Primært korte lån hvor ca. 30 % av utlånsporteføljen forfaller i 2013 Kort løpetid på kreditter gir handlefrihet med hensyn på tilpasning til nye kapital- og likviditetskrav INNSKUDD FRA KUNDER Innskudd fra privat- og bedriftskunder er bankens viktigste finansieringskilde Ca innskuddskunder med et gjennomsnittlig innskudd på MNOK 1,1 Innskuddsdekning på 86 % VERDIPAPIRGJELD Banken har gradvis bygget opp en posisjon i verdipapirmarkedet Netto utestående verdipapirgjeld MNOK Kredittrating BBB fra Nordea og DNB pr Utlån til kunder (MNOK) kv Innskudd fra kunder (MNOK) kv

5 Hovedtrekk for første kvartal 2013 Resultat etter nedskrivninger og skatt på MNOK 18,7 (MNOK 17,7 i samme periode i fjor) Egenkapitalavkastning etter skatt 9,1 % (9,1 %) Resultat etter skatt (MNOK) 21,4 17,7 18,7 16,2 12,5 Netto renteinntekter økte med 29 % fra samme periode i fjor Lavere provisjonsinntekter og netto tap på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi trekker resultatet ned sammenlignet med i fjor 1. kv kv kv kv kv Driftskostnader på samme nivå som i fjor Fortsatt høy kredittkvalitet og ingen endring i de individuelle eller gruppevise nedskrivningene på utlån 5

6 Utvikling i nøkkeltall 74% Cost/Income (%) 64% 46% 38% 39% 1,7 % Egenkapitalavkastning etter skatt (%) 3,0 % 6,1 % 8,6 % 9,1 % kv kv Ren kjernekapitaldekning (%) Innskuddsdekning 23,83% 15,44% 12,37% 11,07% 10,46% 103% 86% 90% 80% 86% kv kv

7 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (NOK) *) 22,1 20,8 79,6 7

8 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst /(tap) på finansielle instrumenter, trading Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på andeler Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på verdipapirgjeld Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Netto gevinst/(tap) på derivater sikring Netto gevinst/(tap) på obligasjoner sikret Netto gevinst/(tap) på sikrede poster Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert Endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd vil medføre verdiendringer i regnskapet 8

9 Fortsatt bedring i margin mellom utlån og innskudd 1. kvartal 1. kvartal Endring (NOK mill.) Snittvolum utlån til kunder 6 645, Snittvolum innskudd fra kunder 5 812, Margin utlån til kunder 4,3 % 3,6 % 0,7 % Margin innskudd fra kunder -1,5 % -1,0 % -0,5 % Netto margin 2,9 % 2,6 % 0,3 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 1. kv kv Netto marginen ble økt med 0,6 prosentpoeng gjennom 2012 Netto marginen er ytterligere styrket i første kvartal 2013 Banken har i mai 2013 gjort endringer i innskuddsprodukter til bedrifter som vil bidra økt margin. -2,0 % Margin utlån til kunder Margin innskudd fra kunder Netto margin 9

10 Endringer i netto renteinntekter (NOK 1.000) Q Q Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet Ansvarlig lånekapital Langsiktige finansieringskostnader Sikringsfondsavgift 10

11 Kvartalsvis utvikling i resultatregnskapet 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (NOK) 22,1 25,0 19,1 14,8 20,8 11

12 Nedskrivninger på utlån Banken hadde ved utgangen av kvartalet to misligholdte eiendomsengasjementer hvor det i 2011 og 2012 ble foretatt individuelle nedskrivninger Øvrig mislighold som beløper seg til MNOK 26 er utvilsomt godt sikret og ikke vurdert som utsatte. Ingen endringer i individuelle eller gruppevise nedskrivninger i første kvartal 2013 Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 25,85 % 8,81 % 38,71 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 1,0 % 0,3 % 0,5 % Øvrige tapsutsatte engasjement (NOK 1.000) Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 20,6 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,0 % 0,8 % 0,0 % Tapsutsatte midligholdte engasjementer (over 90 dager) hvor misligholdet overstiger NOK på en av engasjementets konti. 12

13 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Sum utlån økte med MNOK 63 i første kvartal 2013 Høy andel kreditter innebærer at rundt 30 % av bankens utlånsportefølje forfaller innenfor et år 13

14 Gjeld og egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Innskuddsvekst på MNOK 490 i første kvartal 2013 Vekst i verdipapirgjeld på MNOK 19 i første kvartal

15 God soliditet Finansdepartementet offentliggjorde før påske som innebærer en tilpasning til CRD IV og en innskjerping av bankenes kapitalkrav Pareto Bank styrer for øyeblikket etter mål- og minimumsnivåer for ren kjernekapitaldekning og kapitaldekning på henholdsvis 10,5 %/9,5 % og 14,0 %/13,0 %. Banken vil revidere målog minimums nivåene i lys av lovforslaget Banken har en høy andel korte kreditter og en høy kapitalbinding på overskuddslikviditeten som gjør at den relativt raskt kan tilpasse seg de nye kravene Bankens styre legger til grunn at det kan bli behov for å styrke bankens kapitaldekning i form av opptak av fondsobligasjon og/eller ansvarlig lån i ,60 % 3,14% 11,65% 2,69% 10,46 % 8,96% Egenkapital Kapitaldekning Ansvarlig kapital i % av forvaltningskapital 9,47 % Egenkapitalandel Ren kjernekapital Hybridkapital (Tier 1) 15

16 Kapitaldekning (NOK 1.000) Egenkapital Fradrag immaterielle eiendeler Delårsresultat som ikke inngår i kjernekapitalen Sum ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum kjernkapital/ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 13,60 % 15,52 % 14,40 % Kjernekapitaldekning 13,60 % 15,52 % 14,40 % Ren kjernekapitaldekning 10,46 % 11,78 % 11,07 % Banken har to evigvarende fondsobligasjoner med innløsningsrett for utsteder etter 5 år og uten insentiv til tilbakebetaling Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko er beregnet etter standardmetoden og ikke etter interne målemetoder (IRB) Bankens kapitalkrav ville vært lavere om et snitt av norske IRB-bankers risikovekter hadde vært lagt til grunn 16

17 Aksjerelaterte nøkkeltall (NOK) 1. kv ROE 9,10 % 8,6 % 6,3 % 3,0 % Cost/income 38,8 % 37,6 % 45,2 % 63,8 % Resulat pr. aksje etter skatt 22,1 79,8 56,1 26,5 Utbytte pr aksje - 30,0 30,0 25,0 Utdelingsforhold - 0,4 0,5 0,9 Bokført egenkapital pr. aksje 977,1 955,2 905,5 879,5 P/E 9,0x 8,9x P/BV 0,8x 0,7x Dividend yield 4,2 % Siste omsetningskurs på kr. 800,- er lagt til grunn Ved årsskiftet ble aksjekurs på kr. 710,- lagt til grunn Antall aksjer Pålydende pr. aksje kr. 600,- 17

18 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Centennial AS ,52 % Pecunia Forvaltning AS ,74 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Ola Rustad AS ,00 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Parra AS ,82 % Sempra AS ,76 % Andre ,87 % Sum ,00 % Aksjekapital på MNOK 510 fordelt på aksjer hver pålydende NOK aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,39 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Pareto-gruppen eier totalt aksjer eller 2,46 % av bankens aksjekapital 18

19 Hovedmål for 2013 Videreutvikle bankens rolle som en nisjebank for å øke resultatet og lønnsomheten Mål om 10 % ROE i 2013 Høy fokus på å øke kredittmarginen Lavere fokus på ren utlånsvekst «Ulønnsomme» lån erstattes med lønnsomme lån Høy fokus på å styrke innlånsmarginen Øke kostnadseffektiviteten Kapitalisere på samarbeidet med Pareto-gruppen og utnytte de forretningsmuligheter som finnes 10,0 % 8,6 % 6,1 % 3,0 % 1,7 %

20 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 20

21 En nisjebank med fokus på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer, shipping og offshore 1. Eiendomsfinansiering med et spesielt fokus på boligutvikling i Oslo-regionen 4,9% 5,8% 15,8 % Aksjer og andeler 2. Et komplett tilbud innenfor verdipapirfinansiering inkludert investeringstjenester 4,1 % Obligasjoner Eiendom Boliglån/-kreditter 3. En gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje innenfor shipping og offshore 68,0 % Maritime næringer Kontantdepot Annet Sum kreditteksponering MNOK

22 Eiendom: En sterk posisjon innenfor finansiering av boligutviklingsprosjekter i Oslo-regionen Tomtekreditter primært til regulerte tomter i påvente av utvikling og hvor banken vurderer utviklingspotensialet Byggekreditter for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med f.eks. oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på fra MNOK for bygging av 4-8 tomannsboliger i en eplehage i Stor-Oslo Tomt 15 % Annet 4 % Bolig 47 % Kontor 11 % Lager/Kombi 15 % Forretningslokaler 8 % Sum kreditteksponering MNOK

23 Verdipapirer: En leverandør av et komplett produkttilbud Finansiering av kjøp av aksjer notert på Oslo Børs med belåningsgrader fra 0% to 80 % Finansiering av shorthandel i aksjer notert på Oslo Børs Finansiering av high-yield obligasjoner hvor Pareto Securities normalt er tilrettelegger og med en belåningsgrad på i snitt 50 % Finansiering av ulike typer fond Andre mer spesialiserte produkter: Terminer på aksjer Total return swaps på aksjer Garanti i favør av Oslo Børs i forbindelse med tilbudsplikt Økt fokus på finansiering av corporate prosjekter i samarbeid med Pareto Securities: Kort kreditt til selskap som er i ferd med å gjøre en emisjon Mellomfinansiering og lengre finansiering til private equity selskap Mellomfinansiering til investor som skal delta i en egenkapitalemisjon 23

24 Shipping og offshore: Gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap Solid befrakter som gir innsyn i regnskaper og har en diversifisert og god kontantstrøm Bulk 8 % Annet 11 % Offshore 27 % Objektene som finansieres skal ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget på kvalitetsverksteder Tilfredsstillende egenkapital normalt fra 60 % to 30 % Foretrukken engasjementsstørrelse MUSD 5 til MUSD 20 Product 21 % Container 7 % Ro-ro 23 % Sum kreditteksponering MNOK

25 Engasjementer fordelt etter risikoklasse Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Ingen/svært liten risiko 2.463,2 54,3 915, , ,8 Liten risiko 2.900,2 98,2 672, , ,2 Moderat risiko 1.079,9 18,6 86, , ,3 Noe risiko 293,6 1,8 2,7 298,1 42,7 Stor risiko Svært stor risiko ,5 Tapsutsatt 37,8 1,6 1,2 40,6 19,2 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 22,4 22,4 29,9 Utlån til og fordringer på kunder 6.797,0 174, , , , Liten risiko 43 % Moderat risiko 14 % Ingen/svært liten risiko 40 % Noe risiko 3 % Svært stor risiko 0 % Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt 25

26 Engasjementer fordelt etter størrelse Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Antall Utlån Garantier kredittrammer > ,6 108,6 777, , ,3 > 20 < ,9 26,6 323, , ,6 > 10 < ,8 3,7 188,1 886,7 752,4 > 5 < ,6 16,6 151,8 632,9 629,3 > 2 < ,1 8,0 155,3 404,4 478,7 > 1 < ,6 7,8 58,9 93,3 132,3 < ,0 3,2 23,3 38,4 83,1 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 22,4 22,4 29,9 Utlån til og fordringer på kunder ,0 174, , , , > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 Ingen/ svært liten risiko 43,3 % Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer MNOK 255 Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / MNOK 153 på enkeltkunde og maksimalt 20 % / MNOK 204 på gruppe 80,2 % av engasjementene over MNOK 50 er eiendomslån Engasjementer > NOKM 50 Liten risiko 46,8 % Moderat risiko 8,3 % Noe risiko 1,6 % 26

27 Engasjementer fordelt etter hovedsikkerhet Fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittrammer Aksjer og andeler 707,8-651, , ,6 Obligasjoner 255,3-95,3 350,6 423,0 Eiendom 4.861,9 153,0 855, , ,0 Boliglån/-kreditter 431,8 2,1 63,5 497,4 529,3 Maritime næringer 426, ,2 206,5 Kontantdepot 10,0 15,5-25,5 14,4 Annet 81,6 3,8 12,9 98,3 217,9 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 22,4 22,4 29,9 Sum 6.797,0 174, , , ,6 Eiendom 65,9 % Boliglån/- kreditt 6,0 % Maritime næringer 5,4 % Kontantdepot 0,5 % Obligasjoner 4,1 % Aksjer og andeler 16,7 % Annet 1,4 % De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. 27

28 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 28

29 Mål for vekst og finansiering Innskudd MNOK Kundeinnskudd er den viktigste finansieringskilden. Banken er konkurransedyktig på innskudd og har en stor andel fastrenteinnskudd. Innskuddsdekningen på rundt 80 %. Verdipapirfinansiering er en betydelig finansieringskilde og utgjør ca. 20 % av balansen. Banken arbeider målrettet for å bygge opp likviditet i lånene ved jevne utstedelser og ved å nå ut til stadig flere investorer. Banken planlegger ytterligere opptak av ansvarlig kapital i Senior verdipapirer MNOK Annen gjeld MNOK 210 Fondsobligasjoner MNOK 230 Egenkapital MNOK 830 Finansieringskilder pr (avrundet) 29

30 Fortsatt høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd Fordeling løpetider fastrente 125 % 3M 2% 6M 9% 123 % Flytende 37% Fast 63 % 12M 38% 2Y 4% 3Y 10% 86 % Banken har som mål å ha en innskuddsdekning rundt 80 % og en likviditetsindikator 1 og 2 på over hhv. 110 % og 118 %. Finansieringstiltak planlagt i 2013 har som hensikt å holde likviditeten på eller over disse nivåene. Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 30

31 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Antall kunder NOKM Andel innskudd Privat og Bedrift % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Privatperson Bedrift Banken tilbyr et attraktivt fastrenteprodukt og opprettholder lojalitet ved gode betingelser og personlig oppfølging. Økende andel innskudd fra bedrifter. Banken tilbyr forskjellige betingelser avhengig av bedriftens behov og innskuddets størrelse. 70 % fra Oslo og Akershus 6 % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Kundeinnskudd verdi MNOK Gjennomsnittlig innestående pr. kunde: (MNOK) Totalt 1,1 Bedrift 1,8 Privat 0,8 Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 31

32 Verdipapirlån 7 verdipapirer er utestående : 1 sertifikat og 6 obligasjoner Fallende kredittspreader gjør verdipapirlån til en stadig viktigere og mer attraktiv finansieringskilde i forhold til innskudd. Banken arbeider for å øke interessen fra investorer ved jevne utstedelser, aktivt markedsarbeid og fokus på likviditet. Likviditeten styrkes ved å stille toveispriser i egne lån. Bankens mål er å gradvis øke sin andel verdipapirfinansiering. 32

33 Bankens likviditetskrav Positivt likviditetsgap Banken beregner et likviditetskrav som må tilfredsstilles med tilstrekkelig overskuddslikviditet. Dette er et målnivå for styring av bankens kortsiktige likviditet. Likviditetskravet består av ordrereserven for utlån, trekk på ubenyttede kreditter og potensielt bortfall av innskudd. Overskuddslikviditeten er beregnet med en avkortning på 3 % på investment grade papirer, og 20 % avkortning på øvrige papirer. 33

34 Spredning i forfallsstrukturen Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirlån. 34

35 Overskuddslikviditet og verdipapirbeholdning Likviditetsporteføljen Investment grade portefølje med høy andel OMFer og AAA-papirer. Størrelse på ca. MNOK inkl. kontantbeholdning (MNOK i verdipapirer). Spredningskrav på sektor. Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre. Investeringsporteføljen Investeringer i verdipapirmarkedet som erstatning for utlån, og investeringsmandat fastsatt av bankens styre. Krav til rating er min. BB-, og hver enkeltinvestering får en fullverdig behandling i bankens kredittkomité på lik linje med et utlån. Porteføljen kan også inneholde andeler i obligasjonsfond. Størrelse på ca. MNOK 327 MNOK*, og skal ikke overstige MNOK 420. Emisjonsgarantier Banken kan få tildelt enkelte obligasjoner ifm. at den stiller emisjonsgarantier. Banken er transaksjonsorientert og en eventuell beholdning selges ut så fort som mulig. Størrelse på ca. MNOK 15, og skal ikke overstige MNOK 100. * Derav var det verdier for MNOK 58 med forfall Eksponering etter forfallet ble MNOK

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014 Investorpresentasjon Regnskap 1. halvår 2014 Innhold 1 Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 2 Hovedpunkter Bank 2 Etablert i 2005

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer