Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

2 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon med høy kredittkompetanse gjør at vi kan ta raske og presise beslutninger i vår kredittgivning. Vi er fleksible og orientert mot "skreddersøm." Dette er viktig i et dynamisk marked hvor raske og kvalifiserte tilbakemeldinger ofte er avgjørende for å lykkes. EIENDOM VERDIPAPIRER MARITME NÆRINGER 2

3 Eiendom: En ledende aktør innen prosjektfinansiering i Østlandsområdet PRODUKTFOKUS Byggelån for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig, rivning av gammel bebyggelse for oppføring av ny bebyggelse Tomtelån hvor banken vurderer utviklingspotensialet og primært regulerte tomter i påvente av utvikling «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på fra MNOK for bygging av 4-8 tomannsboliger i en eplehage i Stor-Oslo KOMPETANSEFOKUS Reguleringsrisiko: Reguleringsbestemmelser og kommuneplaner Gjennomføringsrisiko: Prosjektgjennomføring, entreprenører, byggekostnader Salgsrisiko: Til hvilken pris boligene kan selges gitt beliggenheten Et spesialisert team i kombinasjon med effektiv og fleksibel kundebehandling gir banken et klart konkurransefortrinn og gode marginer. 3

4 Verdipapirer: En leverandør av et fullstendig produktspekter PRODUKTFOKUS Belåning/finansiering av aksjer på Oslo Børs, shorthandel i aksjer på Oslo Børs, intradagskreditt aksjer på Oslo Børs Belåning av high-yield obligasjoner Belåning av fond, unoterte aksjer og skreddersydde finansieringsløsninger «Standardproduktet» er en aksjekreditt på fra MNOK 1 til 10 med belåning av OBX aksjer i kombinasjon med belåning av aksjer hvor Pareto-gruppen har bistått med kapitalinnhenting KOMPETANSEFOKUS Kunnskap om selskapene på Oslo Børs Utvikling av risikostyringssystemer som gir sanntidsoversikt over alle kunder Klare interne regler for bruddoppfølging, spesielt ved kraftig børsfall og brudd på belåningsgrader Robuste realtidssystemer, effektivitet og konkurrenter som nedskalerer gir banken nye muligheter og gode marginer. 4

5 Maritime næringer: Gradvis oppbygging av et nytt forretningsområde Banken har bevisst ventet med denne type finansiering, og har gradvis bygget opp kompetanse Banken har innenfor bevisst ventet sektoren med gjennom denne type verdipapirområdet finansiering, og har gradvis bygget opp kompetanse innenfor sektoren gjennom verdipapirområdet I løpet av 2011 har banken gjort de første prosjektene: I løpet av 2011 har banken gjort de første prosjektene: Deltakelse i banksyndikat for bygging av tender rigg Deltakelse i banksyndikat for bygging av tender rigg Kortsiktige driftskreditter til selskaper i vekst Kortsiktige driftskreditter til norsk selskap i vekst Finansiering av PSVer og AHTS Finansiering av PSVer som opererer i Nordsjøen Deltagelse i banksyndikat for finansiering av product tanker Deltagelse i banksyndikat for finansiering av product tanker Finansiering av bilskip Leder for forretningsområdet startet i november 2011 Leder Halvor Sveen startet i november 2011 Færre banker opererer innenfor sektoren, god timing og Paretogruppens sterke posisjon innenfor sektoren gir et konkurransefortrinn og mulighet for gode marginer. 5

6 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 6

7 Hovedtrekk for resultatregnskapet pr. 31. mars 2012 Driftsresultat NOK 24,6 mill. (NOK 23,2 mill. pr. 31. mars 2011) God rentenetto som følge av utlånsvekst og gode marginer Noe høyere aktivitet innenfor verdipapirfinansiering og da spesielt innenfor skreddersydde finansieringsløsninger Fortsatt god aktivitet innenfor prosjektfinansiering av eiendom, men en høy andel korte eiendomskreditter innebærer at videre vekst er krevende Arbeidet med strategi og policy for maritim sektor er i sluttfasen og flere kreditter er vurdert Økte innlånskostnader som følge av utstedelse av fondsobligasjon og høyere kredittspreader på både kundeinnskudd og verdipapirlån Positiv utvikling i andre inntekter som følge av provisjoner på garantier stillet av banken i forbindelse med utstedelse av obligasjonslån Kostnadsøkning sammenlignet med første kvartal 2011 som følge av høyere bemanning og gjennomføring av to innskuddskampanjer Ingen tap på utlån og garantier Resultat etter tap og skatt NOK 17,7 mill. (NOK 16,7 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt 9,1 % (8,8 %) 7

8 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Pareto Bank har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

9 Fortsatt god utvikling i netto renteinntekter 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden Netto renteinntekter for første kvartal 2011 var preget av høye kredittrelaterte gebyrer. Variasjoner i netto renteinntekter fra kvartal til kvartal er ikke unormalt for Pareto Banks virksomhet. 9

10 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekst i første kvartal NOK 226,1 mill. 10

11 Gjeld og egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst i første kvartal på NOK 507,6 mill. Vekst i verdipapirgjeld i første kvartal på NOK 13,6 mill. Opptak av ny evigvarende fondsobligasjon på NOK 110,0 mill. 11

12 Ny presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi Dette gir regnskapsmessig symmetri, men vil kunne innebære en volatil resultatutvikling Som følge av endringer i regnskapsprinsipper vil heretter alle resultatelementer knyttet til finansielle derivater inngå i netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Banken fører heretter renteelementet på derivater benyttet for å nøytralisere renterisiko mot netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi og ikke som tidligere mot rentenettoen I første kvartal utgjorde renteelementet NOK 1,9 mill. Historiske sammenligningstall er endret tilsvarende 12

13 Verdimåling til virkelig verdi gir volatilitet i andre inntekter Forhold som påvirker verdiendringene Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

14 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Et misligholdt engasjement NOK 17,0 mill. hvor det er foretatt en nedskrivning på NOK 1,5 mill. Et tapsutsatt engasjement NOK 58,6 mill. hvor det er foretatt en nedskrivning på NOK 12,1 mill. Begge engasjementer er sikret med pant i fast eiendom Sum tapsavsetninger uendret fra årsskiftet NOK 13,6 mill. Misligholdte engasjement (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 8,81 % 0,00 % 2,17 % Brutto misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 0,0 % 1,4 % Øvrige tapsutsatte engasjement (NOK 1.000) Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 20,6 % 0,0 % 20,5 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,0 % 0,0 % 1,2 % 14

15 God kjernekapitaldekning (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 15,52 % 14,78 % 14,89 % 14,79 % 13,99 % Kjernekapitaldekning 15,52 % 14,78 % 14,89 % 14,79 % 13,99 % Bankens kjernekapital ble styrket med emisjon av fondsobligasjon på NOK 110 mill. i mars 2012 Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er NOK 666,8 mill. tilsvarende et kapitalkrav på 10,56 % Fortsatt godt overskudd av ansvarlig kapital i forhold til minimumskrav og bankens egen kapitalvurderingsprosess (ICAAP) 15

16 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,60 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,74 % Centennial AS ,29 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Parra AS ,82 % Sempra AS ,76 % Andre ,39 % Sum ,00 % Aksjekapital på NOK 510 mill. fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,- I alt 236 aksjonærer Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,38 % av bankens aksjekapital Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,00 % av bankens aksjekapital 16

17 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 17

18 Engasjementer fordelt etter risikoklasse Engasjementer klassifiseres i dimensjonene debitor og sikkerhet. Ubenyttede Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Antall Ulån Garantier kredittlinjer Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,7 63,2 914, , ,3 Liten risiko (AC, BB, CA) ,9 68,4 329, , ,7 Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,3 17,5 74, ,3 550,2 Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 9 40,3 1,6 0,7 42,7 103,1 Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Svært stor risiko (CE,DD,EC) 1 46,5 0,0 0,0 46,5 0,0 Tapsutsatt (DE,ED,EE) 1 15,1 2,3 1,8 19,2 0,0 Verdiendringer, pål-rtr og amortisering 0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ,0 153, , , ,8 Liten risiko 38,4 % Moderat risiko 16,3 % Noe risiko 0,6 % Svært stor risiko 0,7 % Ingen/svært liten risiko 43,8 % Tapsutatt 0,3 % Ingen/svært liten risiko Moderat risiko Stor risiko Tapsutsatt Liten risiko Noe risiko Svært stor risiko 18

19 Høy andel engasjementer innenfor eiendom Fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittlinjer Aksjer og andeler 759,3 0,0 707, , ,4 Obligasjoner 254,0 0,0 169,0 423,0 292,3 Eiendom 3 784,2 144,8 334, , ,4 Maritime næringer 206,5 0,0 0,0 206,5 87,2 Boliglån/-kreditter 455,4 0,0 73,9 529,3 476,4 Kontantdepot 10,0 4,4 0,0 14,4 7,9 Annet 199,6 3,8 14,5 217,9 121,1 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 Sum 5 699,0 153, , , ,8 Eiendom 59,9 % Maritime næringer 2,9 % Boliglån/-kreditt 7,4 % Annet 3,1 % Obligasjoner 5,9 % Aksjer og andeler 20,6 % De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. 19

20 Fordeling av eiendomskreditter Fordelt etter sikkerhet/eksponering Ubenyttede Samlet kreditteksponering (NOK mill.) Utlån Garantier kredittlinjer Kontor 608,5 0,0 0,4 608,9 837,1 Lager/Kombinasjonsbygg 475,5 9,8 0,0 485,3 540,6 Forretningslokaler 453,4 4,8 23,8 482,0 338,6 Bolig 1 523,9 130,1 306, , ,5 Tomt 572,6 0,0 3,0 575,6 50,2 Annet 150,3 0,0 0,1 150,4 179,5 Sum 3 784,2 144,8 334, , ,4 Bolig 46,1 % Tomt 13,5 % Forretningslokaler 11,3 % Lager/ Komb.bygg 11,1 % Annet 3,5 % Kontor 14,3 % 20

21 Høy andel store engasjementer Fordelt etter størrelse Ubenyttede Samlet Kreditteksponering (NOK mill.) Antall Ulån Garantier kredittlinjer > ,6 99,6 371, , ,5 > 20 < ,1 22,8 268, , ,9 > 10 < ,9 3,4 157,1 752,4 594,1 > 5 < ,4 11,5 139,5 629,3 560,7 > 2 < ,1 7,5 209,1 478,7 473,9 > 1 < ,3 3,0 93,0 132,3 82,8 < ,7 5,1 60,3 83,1 23,0 Verdiendringer, pål-rtr og amortisering 0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 Sum ,0 153, , , ,9 > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største tillatte engasjement iht. Finanstilsynet: 25 % av ansvarlig kapital som tilsvarer NOK 245 mill. Selvpålagt krav om maksimalt 15 % / NOK 147 mill. på enkeltkunde og maksimalt 20% / NOK 196 mill. på gruppe 82,5 % av engasjementene over NOK 50 mill. er eiendomslån Ingen/ svært liten risiko 41 % Engasjementer > 50 mill Liten risiko 43,7 % Moderat risiko 15,0 % 21

22 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 22

23 Mål for vekst og finansiering 2012 Innskudd MNOK Senior verdi-papirer MNOK Fondsobligasjoner MNOK 250 Egenkapital MNOK 800 Finansiering av en utlånsvekst på NOK 1,3 mrd. Innskuddsdekning på rundt 80 % Andel verdipapirlån på rundt 20 % av forvaltningskapitalen Aktiv deltakelse i verdipapirmarkedet gjennom fornyelse av verdipapirer og utstedelse av nye verdipapirer Opptak av ansvarlig kapital i form av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjon Finansieringskilder pr (avrundet) 23

24 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om at innskuddsdekning holdes på rundt 80 % Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging Konkurransedyktig rentesetting Annonsering og gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 24

25 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd Fordeling løpetider fastrente 134 % 6M 19% 126 % Flytende 35% Fast 65 % 12M 24% 2Y 6% 3Y 16% 95 % Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker eller valutainnskudd. 25

26 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskudd Privat og Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter 70 % fra Oslo og Akershus Antall kunder % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister mm. Privatperson Kundeinnskudd verdi Bedrift MNOK Andre betingelser for store innskudd > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Gjennomsnitt størrelse pr. kunde: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK Innskuddstall inkluderer ikke innskudd fra andre banker. 26

27 Verdipapirlån Banken har utestående 7 verdipapirer: 2 sertifikater og 5 obligasjoner med løpetider opp til 3 år Prises med en premie over VFF Finans 5: Bankens korte historie og forretningsområder gjør at aktører krever en premie over sparebanker av samme størrelse Banken stiller priser i egne papirer: Kjøper tilbake egne papirer og selger fra egen beholdning Vurderer å utvide eller emittere hvis det er særskilt interesse 27

28 Likviditetsbuffer Banken beregner et likviditetskrav for: Ordrereserven for utlån 15 % av ubenyttede rammer verdipapirfinansiering 20 % av ubenyttede rammer eiendomskredittfinansiering 20 % av ubenyttede rammer maritimfinansiering 100 % bortfall innskudd fra andre banker og valutainnskudd Mulig bortfall av kundeinnskudd Vi forutsetter et relativt større bortfall for store innskudd Banken måler et likviditetsgap som er differansen mellom overskuddslikviditet og likviditetskravet. Dette gapet skal være positiv nå og i de neste fire månedene. Overskuddslikviditeten er summen av bankens likvide, udeponerte verdipapirer og plasseringer. 28

29 Spredning i forfallsstrukturen Banken tar hensyn til forfall i fastrenteinnskudd så vel som i verdipapirer og andre lån. 29

30 Likvidtetsporteføljens verdipapirer Verdi ca. NOK 1,3 mrd. Høy andel obligasjoner med fortrinnsrett Begrenset andel usikrede bankobligasjoner Økt andel likvide papirer, deriblant kommune- og statssertifikater En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating Kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Spredning blant sektorer AA+/AA- 2 % Energi 3 % OMF 52 % Industri 9 % BBB+/BBB 9 % A+/A- 14 % Stat & Kommune 20 % Bank 16 % AAA 75 % 30

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer