VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE"

Transkript

1 VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal april 2014 SIDE 1

2 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

3 FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat etter nedskrivninger og skatt MNOK 42,8 (MNOK 18,7) Egenkapitalavkastning etter skatt 18,2 % (8,9 %) Kostnadsprosent 20,6 % (38,8 %) Ren kjernekapitaldekning (standardmetoden) 11,5 % (10,5 %) SIDE 3

4 UTVIKLING I NØKKELTALL Resultat etter skatt (MNOK) Ren kjernekapitaldekning 18,7 27,0 30,6 33,3 42,8 10,5 % 11,0 % 11,5 % 11,5 % 11,5 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Egenkapitalavkastning etter skatt Kostnadsprosent 9,1 % 12,8 % 14,7 % 14,8 % 18,2 % 38,8 % 28,8 % 24,4 % 35,1 % 20,6 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv SIDE 4

5 STERK RESULTATVEKST OG GOD EGENKAPITALAVKASTNING STERK VEKST I NETTO RENTEINNTEKTER Høyere netto rentemargin som følge av kredittvekst med god kredittmargin og reprising av kreditter og innskudd fra kunder. HØYE ANDRE DRIFTSINNTEKTER Høye netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi. LAVERE DRIFTSKOSTNADER Kostnadsreduserende tiltak og en mer optimal ressursutnyttelse. HØY KREDITTKVALITET OG LAVT MISLIGHOLD Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger og liten økning av gruppevise nedskrivninger. SIDE 5

6 RESULTATREGNSKAP FØRSTE KVARTAL 2014 (NOK 1.000) 1. kvartal kvartal Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden SIDE 6

7 REPRISING AV UTLÅN OG INNSKUDD HAR GOD EFFEKT PÅ NETTO RENTEMARGIN 6,0 % 4,0 % 1. kv kv ,0 % 0,0 % -2,0 % Margin utlån til kunder Målt mot 3 mnd. NIBOR (NOK mill.) Margin innskudd fra kunder 1. kvartal 2014 Netto margin 1. kvartal 2013 Endring Snittvolum utlån til kunder Snittvolum innskudd fra kunder Netto rentemargin mellom innskudd og utlån er økt med 1,0 prosentpoeng siste 12 måneder: Reprising av eiendoms- og verdipapirkreditter Høyere margin på nye kreditter og endret sammensetning av utlånsporteføljen Reprising av innskudd Lavere kredittspreader ved fornyelser av fastrenteinnskudd og på nye fastrenteinnskudd Margin utlån til kunder 5,0 % 4.3 % 0,7 % Margin innskudd fra kunder -1,1 % -1,5 % 0,4 % Netto margin 3,8 % 2,8 % 1,0 % SIDE 7

8 ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER FØRSTE KVARTAL kv kv (NOK 1 000) Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Langsiktige finansieringskostnader Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet SIDE 8

9 UTVIKLINGEN I NETTO RENTEINNTEKTER ,6 % ,6 % ,5 % ,0 % ,7 % ,2 % ,5 % (NOK 1 000) SIDE 9

10 UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIGE MARGINER Målt mot 3 mnd. NIBOR 3,23% 2,50% 2,95% 2,87% 2,97% 2,14% 2,15% 2,23% 3,58% 2,61% 3,73% 3,97% 2,40% 2,48% 4,33% 4,25% 2,82% 2,82% 4,68% 4,71% 3,17% 3,31% 4,91% 4,98% 3,65% 3,85% Utlånsmargin Netto rentemargin -0,74% -0,81% -0,72% -0,74% -0,97% -1,34% -1,50% -1,52% -1,43% -1,51% -1,40% -1,26% -1,13% Innskuddsmargin SIDE 10

11 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 25,85 % 4,16 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,13 % 0,99 % 0,27 % Banken har to engasjementer i betalingsmislighold, og disse er ikke vurdert som tapsutsatte Ingen tapsutsatte engasjementer Ingen individuelle nedskrivninger SIDE 11

12 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Periodens tapskostnad (NOK 1.000) Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivning Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger (NOK 1.000) Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger (NOK 1.000) På et mindre eiendomsengasjement ble det konstatert MNOK 0,2 i tap og tilbakeført MNOK 0,6 i individuelle nedskrivninger i første kvartal 2014 Banken har etter dette ingen individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger økes med ytterligere MNOK 2,0 i første kvartal Samlede gruppevise nedskrivninger utgjør MNOK 20,7 tilsvarende 0,30 % av brutto utlån pr Gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivninger SIDE 12

13 UTVIKLING I RESULTATREGNSKAPET (NOK 1.000) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden SIDE 13

14 UTVIKLINGEN I UTLÅN OG INNSKUDD Utlån Innskudd SIDE 14

15 EIENDELER (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Netto utlån til kunder gikk ned med MNOK 295 i første kvartal Lavere veksttakt som følge av tilpasning til nye likviditets- og kapitalkrav. Høy omløpshastighet på kreditter: Omlag 30 % av bankens utlånsportefølje forfaller innenfor et år. SIDE 15

16 GJELD OG EGENKAPITAL (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Økning i innskudd fra kunder på MNOK 132 i første kvartal Justering av innskuddsvilkårene for å møte høyere kapitalkrav og tilfredsstille nye likviditetskrav. SIDE 16

17 KAPITALKRAV Pareto Bank styrer etter min- og målnivåer for ren kjernekapitaldekning og kapitaldekning på fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskrav Per utgangen av 2014 skal ren kjernekapitaldekning ligge i intervallet fra 11,50 % til 12,00 %, mens kapitaldekningen skal være fra 15,00 % til 15,50 % 14,6 % 3,1 % 12,5 % 3,5 % 15,5 % 3,5 % 14,5 % 3,5 % Banken møter økte kapitalkrav gjennom moderat utlånsvekst og et moderat utbytte 11,5 % 9,0 % 12,0 % 11,0 % En høy andel korte kreditter gjør at banken relativt raskt tilpasser seg de nye kravene ved å redusere og tilpasse risikovektet balanse Kapitaldekning Myndighetskrav Målnivå Myndighetskrav Ren kjernekapital Hybridkapital (Tier 1) SIDE 17

18 NYE KRAV TIL REN KJERNEKAPITAL 14,00% 12,00% 10,00% 11,1 % 11,5 % 11,0 % 1,0 % Motsyklisk konjunkturbuffer Styrket nettomargin og flate driftskostnader 8,00% 3,0 % Systemrisikobuffer Moderat utbytte 6,00% 4,00% 2,5 % Bevaringsbuffer Moderat utlånsvekst 2,00% 4,5 % Minstekrav til ren kjernekapital 0,00% Regnskap Regnskap Kapitalkrav Sum utlån 7,3 mrd. ved utgangen av 2014 SIDE 18

19 KAPITALDEKNING Banken har to evigvarende fondsobligasjoner med innløsningsrett for utsteder etter 5 år og uten insentiv til tilbakebetaling Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko er beregnet etter standardmetoden og ikke etter interne målemetoder (IRB) Kapitalkravet ville vært lavere om et snitt av norske IRB-bankers risikovekter hadde vært lagt til grunn (NOK 1.000) Egenkapital Utbytte Fradrag immaterielle eiendeler Delårsresultat som ikke inngår i kjernekapitalen Sum ren kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum kjernekapital/ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag for nedskrivninger på grupper av utlån Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,55 % 13,60 % 14,65 % Kjernekapitaldekning 14,55 % 13,60 % 14,65 % Ren kjernekapitaldekning 11,45 % 10,46 % 11,52 % SIDE 19

20 UTVIKLING I REN KJERNEKAPITALDEKNING Leverage ratio Ren kjernekapital / sum eiendeler (%) Ren kjernekapitaldekning (%) 12,09% 9,73% 9,48% 9,79% 10,09% 15,44% 12,37% 11,07% 11,53% 11,45% 13,70 % 6,28 % *) DNB Bank ASA SIDE 20

21 AKSJERELATERTE NØKKELTALL (NOK) 1. kvartal Resultat per aksje (kroner) 129,3 Resultat pr. aksje etter skatt 50,4 129,3 79,6 56,1 26,5 Utbytte pr. aksje 30,0 30,0 30,0 25,0 Utdelingsforhold 0,23 0,38 0,53 0,94 Direkteavkastning 3,1% 4,2 % Bokført egenkapital pr. aksje 1.134, ,1 985,1 935,5 904,5 P/E 5,1x 7,5x 8,9x P/BV 0,90x 0,90x 0,72x Utbytte 14,5 26,5 56,1 79,6 50,4 Aksjekurs Antall aksjer kv Pareto Bank aksjen ble listet på NOTC den 7. mars SIDE 21

22 AKSJONÆROVERSIKT PR Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Rasmussengruppen AS ,50 % DNB ASA ,52 % Pecunia Forvaltning AS ,38 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,70 % Ojada AS ,61 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Larre Eiendom 2 AS ,18 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Profond AS ,41 % Castel AS ,19 % Kolberg Motors AS ,02 % Ola Rustad AS ,00 % Helland AS ,84 % Andre ,78 % Sum ,00 % Totalt 238 aksjonærer Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,87 % aksjer pålydende NOK 600 SIDE 22

23 SIDE 23 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

24 NISJEBANK MED FOKUS PÅ FINANSIERING INNEN EIENDOM, VERDIPAPIRER, SHIPPING OG OFFSHORE 1. Eiendomsfinansiering med et spesielt fokus på boligutvikling i Oslo-regionen 2. Et komplett tilbud innenfor verdipapirfinansiering inkludert investeringstjenester 3. En gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje innenfor shipping og offshore Kreditteksponering MNOK ,8 % 62,8 % 4,1 % 8,4 % 5,3 % Obligasjoner Aksjer og andeler Eiendom Boliglån-/kreditter Shipping og offshore Annen selskapsfinansiering Annet SIDE 24

25 EN STERK POSISJON INNENFOR FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER I OSLO-REGIONEN Tomtekreditter primært til regulerte tomter i påvente av utvikling og hvor banken vurderer utviklingspotensialet Byggekreditter for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med f.eks. oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på MNOK for bygging av 4-8 boliger i Stor-Oslo Kreditteksponering MNOK ,4 % 5,1 % 11,6 % 44,0 % 9,6 % 8,3 % Kontor Lager/Kombinasjonsbygg Forretningslokaler Bolig Tomt Annet SIDE 25

26 VILKÅR FOR EIENDOMSFINANSIERING FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLING Krav om fra 20 til 40 % egenkapital for finansiering av kjøp av tomt. Primært finansiering av regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit. Utbygger må kunne dokumentere god gjennomføringsevne og erfaring med boligutvikling. Krav om at usolgte enheter skal kunne halveres i pris i forhold til forhåndssolgte enheter, og at salgssummen er tilstrekkelig til å dekke bankens kreditt. Primært finansiering av prosjekter i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM Egenkapitalkrav på fra 20 til 40 %. Normalt krav om lange leieavtaler med solide leietagere. Primært finansiering av eiendommer i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. SIDE 26

27 EN LEVERANDØR AV ET KOMPLETT PRODUKTTILBUD INNEN VERDIPAPIRFINANSIERING STANDARDPRODUKTER Finansiering av kjøp av aksjer notert på Oslo Børs med belåningsgrader fra 0% to 80 % Finansiering av shorthandel i aksjer notert på Oslo Børs Finansiering av high-yield obligasjoner hvor Pareto Securities normalt er tilrettelegger med belåningsgrad i snitt 50 % Finansiering av ulike typer fond ANDRE SPESIALISERTE PRODUKTER Terminer på aksjer Total return swaps på aksjer Garanti i favør av Oslo Børs i forbindelse med tilbudsplikt ØKT FOKUS PÅ FINANSIERING AV CORPORATE PROSJEKTER OFTE I SAMARBEID MED PARETO SECURITIES Kort kreditt til selskap som er i ferd med å gjøre en emisjon Ulike former for mellomfinansiering i forbindelse med investeringer og emisjoner SIDE 27

28 GRADVIS OPPBYGGING AV EN DIVERSIFISERT PORTEFØLJE INNEN SHIPPING OG OFFSHORE Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap Solid befrakter som gir innsyn i regnskaper og har en diversifisert og god kontantstrøm Objektene som finansieres skal ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget på kvalitetsverksteder Tilfredsstillende egenkapital normalt fra 60 % til 30 % Kreditteksponering MNOK ,4 % 22,1 % 16,0 % 11,9 % 19,1 % Offshore Rigg Ro-ro Container Product Bulk Annet Foretrukket engasjementsstørrelse MUSD 5 til MUSD 20 7,3 % 13,2 % SIDE 28

29 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER RISIKOKLASSE (NOK Mill.) Kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Noe risiko 2 % Ingen/ svært liten risiko 48 % Moderat risiko 10 % Liten risiko 40 % SIDE 29

30 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER STØRRELSE (NOK Mill.) Kreditteksponering > >20 < >10 < >5 < >2 < >1 < < Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 SIDE 30

31 VÅRE MARKEDER I 2014 MODERAT UTLÅNSVEKST OG MÅL OM SUM UTLÅN PÅ MNOK VED UTGANGEN AV ÅRET. EIENDOM: VI KONSENTRERER OSS OM PROSJEKTFINANSIERING Usikre markedsutsikter innenfor boligutvikling og en høy naturlig innfrielsestakt betyr tilnærmet uendret netto eksponering i 2014 Videreutvikle en sterk posisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter også gjennom samarbeid med andre VERDIPAPIR: VI DREIER MOT CORPORATE-FINANSIERING Noe høyere aktivitet innenfor standardproduktene Vurdert bra potensiale innenfor «corporate-saker» eksempelvis mellomfinansiering og eierfinansiering SHIPPING- OG OFFSHORE: VI BYGGER PORTEFØLJEN OPP GRADVIS Rom for videre vekst i et marked hvor det fortsatt er begrenset konkurranse Gode muligheter til å finansiere prosjekter med høy EK-andel og god lønnsomhet SIDE 31

32 SIDE 32 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

33 FINANSIERINGSKILDER Innskudd Fastrenteandel 49% Senior verdipapirgjeld Bedriftsandel Innskuddsdekning 60% 91% Annen gjeld mv. 141 Fondsobligasjoner 234 Egenkapital 964 Likviditetsindikator 1 Likviditetsbufferindeks 131% 231% SIDE 33

34 KUNDEINNSKUDD Fordeling per kundetype Gjenværende løpetid fastrenteinnskudd Antall kunder NOKM % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Privatperson Bedrift >25 mnd mnd 8-14 mnd 5-7 mnd 3-4 mnd Mill. NOK Fordeling per størrelse > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Mill. NOK Gjennomsnittlig innestående pr. kunde Totalt 1,2 mill. Bedrift 2,1 mill. Privatperson 0,7 mill. SIDE 34

35 OVERSKUDDSLIKVIDITET Fasilitet Invest. pf Likviditetsportefølje Stat & Kommune 16% OMF Bet. tegning 55% 1% Investeringer 9% Kontanter Utlån/trekk Buffer innskuddsbortfall Bank 19% - Overskuddslikviditet etter avkortninger Likviditetskrav: buffer for bortfall av innskudd og trekk på kreditter Obligasjonsporteføljen: består av en likviditetsportefølje med hovedsakelig AAA-papirer, en investeringsportefølje (maks. ramme 420 MNOK) og en portefølje av betingede tegninger (maks. ramme 100 MNOK) SIDE 35

36 MARKEDSFINANSIERING , >2018 Forfall markedsfinansiering (NOK mill.) Pareto Bank har utstedt 7 senior usikret obligasjoner og to fondsobligasjoner per Obligasjonene er listet på Nordic ABM og Oslo Børs. SIDE 36

37 SIDE 37

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer