Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank delårsrapport 1/2014"

Transkript

1 Pareto Bank delårsrapport 1/2014

2 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 18,2 % (8,9 %). Netto renteinntekter viste en positiv utvikling gjennom fjoråret som følge av en høyere netto rentemargin og utlånsvekst innenfor produkter med god kredittmargin. Sammen med høye andre inntekter, lave driftskostnader og tap, har dette bidratt til et godt resultat for kvartalet. Sum utlån endte ved utgangen av kvartalet omtrent på nivå med sum utlån ved utgangen av første kvartal Utlånsvolumet gikk ned med kr 295,1 mill. fra utgangen av fjerde kvartal Nedgangen er et resultat av at banken tilpasser kredittveksten for å møte økte kapitalkrav. Ren kjernekapitaldekning utgjorde ved kvartalsskiftet 11,45 %, mens kjernekapital- og kapitaldekningen utgjorde 14,55 %. Banken fortsetter med å bygge opp egenkapitalen gjennom resultatet og en lav netto kredittvekst. Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er fortsatt god. Det ble i første kvartal gjort en tilbakeføring på individuelle nedskrivninger, mens de gruppevise nedskrivningene ble økt noe. 1. kvartal 1. kvartal NOK Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt 18,2 % 8,9 % 12,7 % Cost / Income 20,6 % 38,8 % 31,5 % Forvaltningskapital Kapitaldekning 14,6 % 13,6 % 14,7 % Ren kjernekapitaldekning 11,5 % 10,5 % 11,5 % Utbytte (NOK)

3 Resultatregnskapet Netto renteinntekter utgjorde kr 62,9 mill. i første kvartal (kr 46,2 mill.). Store deler av kredittporteføljen har blitt repriset i løpet av I tillegg kommer kredittvekst på gode kredittmarginer. Banken satte også ned renten på innskudd i 2013, hvilket har bidratt til en lavere innlånskostnad. Rentemarginen mellom utlån og innskudd var lik 3,85 prosentpoeng i første kvartal, hvilket var en økning på 1,03 prosentpoeng fra første kvartal i 2013 og en økning på 0,20 prosentpoeng fra fjerde kvartal Provisjonsinntekter og kostnader fra banktjenester utgjorde i første kvartal netto kr 2,5 mill. (kr 1,5 mill.). Banken stiller ulike kortsiktige garantier eksempelvis i forbindelse med noteringer av aksjer og obligasjoner, og disse inntektene vil derfor kunne variere fra kvartal til kvartal. Netto andre driftsinntekter inkluderer netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. I første kvartal var netto gevinst kr 10,4 mill. (kr -5,2 mill.). Netto gevinst kommer primært som følge av endringer i kredittspreader på verdipapirer og på fastrenteinnskudd fra kunder. I tillegg kommer netto gevinst på rentederivater gjort for å avdekke bankens renterisiko på verdipapirer og fastrenteinnskudd. Prinsippet om å vurdere finansielle instrumenter til virkelig verdi medfører at bankens resultater vil kunne variere betydelig kvartalene imellom. Driftskostnader før nedskrivninger og tap utgjorde kr 15,6 mill. (kr 16,5 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr 9,3 mill. (kr 9,7 mill.). Reduksjonen skyldes lavere bemanning og ulike kostnadsreduserende tiltak. Dette ga en kostnadsprosent på 20,6 % (38,8 %) i kvartalet. Utlånsporteføljen holder fortsatt en god kredittkvalitet, og misligholdt volum er på et lavt nivå. Det ble i første kvartal tilbakeført kr 0,6 mill. i individuelle nedskrivninger. De gruppevise nedskrivningene er imidlertid økt med kr 2,0 mill. til 20,7 mill. Nedskrivninger og tap på utlån og garantier viser etter dette en kostnad på kr 1,4 mill. Dette ga et resultat før skatt i første kvartal på kr 58,8 mill. (kr 26,0 mill.) og etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 mill.). Resultatet etter skatt tilsvarer kr 50,4 pr. aksje og en egenkapitalavkastning på 18,2 % (8,9 %). Balanse Banken hadde ved kvartalsskiftet en forvaltningskapital på kr mill. (kr mill.). Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordelte seg med 62,8 % (67,9 %) på eiendomsfinansiering, 5,3 % (5,8 %) på boliglån, 20,9 % (19,8 %) på verdipapirfinansiering og 8,4 % (4,9 %) på shipping- og offshorefinansiering. Innskuddsveksten har siste år vært på kr 381,1 mill. til kr mill. Banken satte i andre og tredje kvartal 2013 ned renten på innskudd, og lanserte samtidig nye innskuddsprodukter. Endringene ble gjennomført som en tilpasning til nye og fremtidige likviditetskrav og for å styrke bankens resultat. Banken hadde en innskuddsdekning på 90,9 % ved kvartalsskiftet (86,2 %). Den høye innskuddsdekningen skyldes noen større, kortsiktige innskudd som ventelig vil gå ut av banken innen halvårsskiftet. Sum fastrenteinnskudd utgjorde ved utgangen av kvartalet 49,6 % (62,9 %) av de samlede kundeinnskuddene. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr mill. med pålydende på kr mill. fordelt på syv obligasjonslån. Banken hadde ved kvartalsskiftet en overskuddslikviditet på kr mill. Likviditeten er hovedsakelig plassert i rentebærende verdipapirer, som innskudd i større norske banker og fond. Verdipapir plasseringene er fordelt mellom en likviditetsportefølje og en investeringsportefølje. Likviditetsporteføljen utgjorde kr mill., og omfatter plasseringer med investment grade rating. Investeringsporteføljen omfatter plasseringer i fond og enkeltobligasjoner med kredittrating under investment grade og minimum BB-. Totalt utgjorde investeringsporteføljen kr 169 mill. ved kvartalsskiftet. Tap og mislighold Brutto misligholdte kredittengasjementer utgjorde per kvartalsskiftet kr 9,1 mill. (kr 90,3 mill.), tilsvarende 0,13 % av brutto utlån (0,99 %). Banken hadde ingen individuelle nedskrivninger, og netto mislighold utgjorde således også kr 9,1 mill. (kr 67,0 mill.) Banken vurderer de misligholdte engasjementene til å være godt sikret og ikke tapsutsatte. Banken konstaterte i første kvartal kr 0,2 mill. i tap og inntektsførte kr 0,6 mill. i tap relatert til et misligholdt kredittengasjement. Banken har etter dette ingen individuelle nedskrivninger. Banken vurderte behovet for gruppevise nedskrivninger for første gang i fjerde kvartal 2012 og foretok en nedskrivning på kr 5,9 mill. Det ble videre tatt en nedskrivning på kr 12,8 mill. i I første kvartal 2014 økes disse med ytterligere kr 2,0 mill. til kr 20,7 mill. Sum gruppevise nedskrivninger utgjør etter dette 0,30 % av brutto utlån. Utlån til kunder beløp seg til kr mill. (kr mill.) pr , og ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr mill. (kr mill.). Kredittporteføljen har en høy andel korte kreditter, noe som innebærer at utlånsporteføljens innfrielsestakt er naturlig høy. Det gir banken god handlefrihet med å tilpasse utlånsporteføljens størrelse til de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. Aktiviteten har vært høy så langt i 2014, og det har samlet vært innvilget kredittrammer for kr mill. 3

4 Soliditet og kapitalkrav Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital utgjorde kr 1.108,8 mill. ved utgangen av første kvartal, hvilket ga en kjernekapital- og kapitaldekning på 14,55 % beregnet etter standardmetoden. Ren kjernekapitaldekning utgjorde 11,45 %. Banken har ved kvartalsskiftet ikke tillagt delårsresultatet til ansvarlig kapital. Dette ville økt kapital- og ren kjernekapitaldekningen med 0,4 prosentpoeng. Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr 964,3 mill. tilsvarende 10,1 % av bankens forvaltningskapital. Tilsvarende utgjorde ansvarlig kapital 11,6 % av forvaltningskapitalen. Banken styrer etter målnivåer og minimumsnivåer for bankens kapital- og ren kjernekapitaldekning. Motsyklisk konjunktur buffer ble fastsatt i desember I den forbindelse ble bankens minimumsnivåer og målnivåer for kapital satt til mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskravene. Utsikter fremover Det er større usikkerhet knyttet til markedet for brukte boliger i dag enn på samme tidspunkt i fjor. Boligprisstatistikken viser at boligprisene er marginalt lavere og at gjennomsnittlig formidlingstid er noe lenger enn i første kvartal i fjor. Det er imidlertid relativt store forskjeller mellom regioner og boligtyper. Salg og igangsetting av nye boliger har falt betraktelig de siste månedene. Det er imidlertid tegn til at både salg og bygging tar seg noe opp. Som følge av den økte usikkerheten er det bankens mål for 2014 å holde eiendomseksponeringen på samme nivå som ved inngangen til året. Innenfor shipping-finansiering har banken for øyeblikket høy aktivitet og oppnår strukturer med lav belåning av historisk lave markedsverdier og god lønnsomhet. Det er en målsetning for Pareto Bank å bygge shipping- og offshoreporteføljen videre opp til rundt 1 milliard kroner i løpet av Den 7. mars ble Pareto Bank-aksjen listet på NOTC. NOTC er et informasjonssystem for unoterte aksjer administrert av Verdipapirforetakenes forening. Bakgrunnen for noteringen er et ønske om å øke synligheten og å etablere en mer etablert markedsplass for bankens aksje. Oslo, 30. april 2014 Styret i Pareto Bank ASA 4

5 Resultatregnskap (NOK 1 000) Note 1. kvartal kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på fin.instrumenter til virkelig verdi 2, Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før nedskrivninger og tap Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier 2, Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden Resultat per aksje (NOK) ordinær og utvannet 50,4 22,1 129,1 5

6 Balanse (NOK 1 000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 9, Utlån til kunder 3,9,10,11,12, Sertifikater og obligasjoner 9,12, Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater 12, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1 000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder 12, Verdipapirgjeld 6, Finansielle derivater 12, Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital 7, Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser

7 Endring i egenkapitalen (NOK 1 000) Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Totalresultat for perioden Tilbakekjøp egne aksjer Utbetalt utbytte for Sum transaksjoner med aksjonærene Egenkapital pr Totalresultat for perioden Tilbakekjøp egne aksjer Sum transaksjoner med aksjonærene Egenkapital pr

8 Kontantstrømoppstilling (NOK 1 000) Ordinært resultat før skattekostnad Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Inn-/utbetalinger på aksjer, andeler og andre verdipapirer Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Inn-/utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger verdipapirgjeld Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Endring i finansielle derivater og verdiendringer finansielle instrumenter Endring i periodiserte renter og provisjoner Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Kjøp/salg av egne aksjer Inn-/utbetalinger ansvarlig lånekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter er definert som fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist. 8

9 Note 1: Regnskapsprinsipper Generelt Delårsrapporten er satt opp i overensstemmelse med IAS 34. Delårsregnskapet omfatter perioden til , og er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU og trådt i kraft per 31. desember En beskrivelse av regnskapsprinsippene banken har lagt til grunn fremkommer i årsrapporten for Note 2: Regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Anvendelse av estimater Bankens regnskapsavleggelse vil i noe grad være basert på estimater og skjønnsmessige vurderinger. Disse er basert på historisk erfaring, og forventninger om fremtidig hendelser som anses å være sannsynlig på balansedagen. De regnskapsmessige estimatene vil sjelden være fullt ut i samsvar med endelig utfall, og representerer en risiko for fremtidige vesentlige endringer i balanseført verdi på finansielle instrumenter og immaterielle eiendeler. De samme estimeringsteknikker og forutsetninger som er beskrevet i årsregnskapet for 2013, er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet pr Note 3: Segmenter Utfra bankens størrelse og satsningsområder er alle kredittaktiviteter samlet i en kredittavdeling. Banken vurderer kredittaktivitetene som et samlet virksomhetsområde. 9

10 NOTE 4: NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, amortisert kost Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på verdipapirgjeld, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på verdipapirgjeld, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på ansvarlig lånekapital, amortisert kost Sikringsfondsavgift Andre rentekostnader og lignende kostnader, amortisert kost Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

11 Note 5: Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1 000) Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst /(tap) på finansielle instrumenter, trading Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på aksjer og andeler Netto gevinst/(tap) på verdipapirgjeld Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi Netto gevinst/(tap) på derivater sikring Netto gevinst/(tap) på obligasjoner sikret Netto gevinst/(tap) på sikrede poster Netto gevinst/(tap) på fin. instrumenter til virkelig verdi

12 note 6: GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER (NOK 1 000) Sertifikatgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte sertifikater, nominell verdi Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte obligasjoner Påløpte renter Justering til virkelig verdi Obligasjonsgjeld Verdipapirgjeld note 7: ansvarlig lånekapital (NOK 1 000) Fondsobligasjon, nominell verdi Påløpte renter Amortiseringer Sum ansvarlig lånekapital Pareto Bank har utstedt to evigvarende fondsobligasjonslån på totalt kr. 236 millioner. Det ene lånet utstedt på kr. 126 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp, det andre lånet utstedt på kr. 110 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp. Formålet er å styrke bankens kjernekapitaldekning. Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år fra utstedelsesdato, uten insentiv til tilbakebetaling. Utsteder har også rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital. Note 8: Likviditetsrisiko Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt. Det innebærer at banken skal ha en høy innskuddsdekning sammenlignet med gjennomsnittet for norske banker de neste årene. Videre betyr det at banken til en hver tid skal ha en høy likviditetsbuffer. Bufferen består av plasseringer i andre banker og verdipapirer med investment grade rating. Størrelsen på likviditetsbufferen er en funksjon av forventet utlånsvekst og balansestruktur. Den kvantitative vurderingen av bankens likviditetsrisikonivå gjøres i det korte perspektiv ved å beregne bankens likviditetsgap på daglig basis og for de neste tre måneder. Gapet, som er differansen mellom bankens overskuddslikviditet og et beregnet likviditetskrav, skal være positivt i hele perioden. I det lengre perspektiv gjøres vurderingen blant annet på grunnlag av Finanstilsynets indikator 1 og 2. Som et supplement til den kvantitative vurderingen gjøres en mer skjønnsmessig vurdering av andre faktorer som påvirker likviditetsrisikonivået i banken. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var bankens positive likviditetsgap på kr millioner (kr. 702 millioner). Finanstilsynets likviditetsindikator 1 var 131 % (123 %) og likviditetsindikator 2 var 137 % (125 %). Innskuddsdekningen utgjorde 90,9 % ved utgangen av 1. kvartal 2014 mot 86,2 % ved utgangen av 1. kvartal Bankens likviditetsstyring er basert på retningslinjer fastsatt av bankens styre. Disse er basert på anbefalinger gitt av Finanstilsynet. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser 12

13 note 9: kredittrisiko Under følger oppstilling av bankens kredittengasjementer, utlån til kredittinstitusjoner og investeringer i sertifikater og obligasjoner fordelt etter risikogrupper, etter deres hovedsikkerhet eller offisiell rating. Tabellene viser maksimal kreditteksponering. Se også note 30 i årsregnskapet for Kunder: Kredittengasjementer fordelt på risikogrupper Kreditteksponering (NOK 1 000) Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer og nedskrivninger Samlet kreditteksponering kunder Kunder: Kredittengasjementer fordelt etter hovedsikkerhet/eksponering 1) Kreditteksponering (NOK 1 000) Aksjer og andeler Obligasjoner Næringseiendom - Kontor Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg Næringseiendom - Forretningslokaler Næringseiendom - Bolig Næringseiendom - Tomt Næringseiendom - Annet Maritime næringer Boliglån/-kreditter Kontantdepot Annet Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer og nedskrivninger Samlet kreditteksponering kunder ) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. Dette kan være ulike sidesikkerheter som eiendom, verdipapirer, kausjoner og kontantdepot mv. 13

14 note 9: kredittrisiko, fortsatt Kredittinstitusjoner: Klassifisering av motparter fordelt etter rating. Kreditteksponering (NOK 1 000) Ekstern rating S&P, AA- /A Ekstern rating S&P, A+ /A Ekstern rating S&P, A /A Ekstern rating S&P, BBB+/A Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sertifikater og obligasjoner: Klassifisering av utstedere fordelt etter rating. Kreditteksponering (NOK 1 000) AAA AA-/AA/AA A-/A/A BBB-/BBB/BBB BB/BB B Sertifikater og obligasjoner For utstedere som ikke har offisiell rating er skyggeratingen fra DnB og Nordea lagt til grunn. 14

15 note 10: tap på utlån og garantier mv. (NOK 1 000) Periodens tapskostnader Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivning Konstaterte tap uten tidligere nedskrivning Inngang på tidligere konstaterte tap Endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivninger Avsetninger for garantiansvar Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Periodens endring i avsetninger Spesifiserte avsetninger på garantiansvar note 11: Misligholdte og tapsutsatte engasjement (NOK 1 000) Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 0,00 % 25,85 % 4,16 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,13 % 0,99 % 0,27 % Tapsutsatte midligholdte engasjement (over 90 dager) hvor misligholdet overstiger NOK på en av engasjementets konti. Øvrige tapsutsatte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 0,0 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15

16 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi Klassifisering av verdivurdering etter pålitelighet i benyttet informasjon Per Finansielle (NOK 1 000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld Per Finansielle (NOK 1 000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld Per Finansielle (NOK 1 000) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 instrumenter Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Andeler i fond Finansielle derivater Eiendeler Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Gjeld

17 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi, forts. Det har ikke vært bevegelser mellom nivå 1 og 2 i periodene. Finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi er vurdert i et virkelig verdi-hierarki som reflekterer påliteligheten av benyttet informasjon etter følgende nivåer: Nivå 1: Markedspris (ujustert) som er notert i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser. Nivå 2: Markedspris som ikke er notert, men som er observerbar for eiendeler eller forpliktelser enten direkte (for eksempel som priser) eller indirekte (for eksempel utledet fra priser). Nivå 3: Informasjon som ikke er basert på observerbare markedsdata. Metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi: Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente inklusive en kredittpremie på balansetidspunktet. Kredittpremie innhentes fra uavhengige meglere i større finansinstitusjoner. Sertifikater og obligasjoner Banken innhenter markedsverdier fra tre uavhengig meglere fra større finansinstitusjoner for å beregne virkelig verdi. Andeler i fond Banken innhenter markedsverdien av fondsandeler fra den enkelte fondsforvalter. Innskudd fra kunder, finansinstitusjoner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Banken beregner kontraktsfestede kontantstrømmer neddiskontert med markedsrente med påslag av bankens anslåtte kredittspread i markedet på balansetidspunktet. Finansielle derivater Virkelig verdi av finansielle derivater beregnes utfra neddiskonterte kontantstrømmer basert på valutakurser og aktuelle rentekurver på balansetidspunktet. Se også beskrivelse i note 2 Regnskapsprinsipper i årsrapport for Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinstitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på fin. instrumenter til virkelig verdi

18 Note 12: finansielle intrumenter til virkelig verdi, forts. Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinsitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Endringer i finansielle instrumenter nivå 3 Per (NOK 1 000) Utlån og fordringer på kunder Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til finansinsitusjoner Sum gjeld Balanse pr Gevinst/(tap) ført i resultat under linjen for netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Inn- og utbetalinger til motparter Balanse pr Sum gevinst/tap for perioden for finansielle instrumenter som er i behold på balansedagen er ført på netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Sensitivitetsanalyse, nivå 3 Balanseført verdi pr Effekt av forutsetninger Utlån og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder For utlån til kunder til virkelig verdi er det kun marginendringer som er en ikke oberverbar input til virkelig verdi beregningen. Marginendringer påvirker ikke beregningen av virkelig i vesentlig grad og er av den grunn ikke kvantifisert. For å vise sensitiviteten på innskudd fra og gjeld til kunder er det lagt til grunn en endring i 10 basispunkter på kredittspreaden/ diskonteringsrenten. 18

19 Note 13: virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost (NOK 1 000) Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Sertifikater og obligasjoner Eiendeler Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Gjeld Metode for beregning av virkelig verdi på finansielle instrumenter til amortisert kost Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Verdiene er beregnet med utgangspunkt i priser notert i aktive markeder der slik informasjon er tilgjengelig, interne modeller som beregner en teoretisk verdi når det ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning mellom priser på instrumentene i porteføljen i forhold til siste tilgengelige transaksjonspriser. Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og verdier på balansetidspunktet. Slike verdivurderinger vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurdering av de samme instrumenter. Avvik skyldes blant annet forskjellig oppfatning av markedsutsikter, markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis informasjon. Sertifikater og obligasjoner Banken innhenter markedsverdier fra informasjonssystemet Bloomberg fra større finansinstitusjoner for å beregne virkelig verdi. Ansvarlig lånekapital Virkelig verdi av ansvarlig lånekapital er satt til Norges Fondsmeglerforbundets antatte omsetningsverdi. Sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital vurdert til amortisert kost er klassifisert som finansielle instrumenter i nivå 2. For balansepostene kontanter og fordringer på sentralbanker, utlån og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til kunder, innskudd fra kredittinstitusjoner, innskudd fra kunder er balanseført verdi tilnærmet lik virkelig verdi. 19

20 Note 14: NETTO OPPGJØR FINANSIELLE INSTRUMENTER Per Eiendeler (NOK 1 000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (14 873) Sum (14 873) Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1.000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (14 873) (827) Sum (14 873) (827) Per Eiendeler (NOK 1 000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (20 340) Sum (20 340) Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1 000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (20 340) (6 357) - Sum (20 340) (6 357) - Per Eiendeler (NOK 1 000) Brutto balanseførte finansielle eiendeler Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle eiendeler i balansen Relaterte beløp som ikke er presentert netto Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (mottatt) Netto beløp Derivater (19 549) Sum (19 549) Forpliktelser Relaterte beløp som ikke er presentert netto (NOK 1 000) Brutto balanseførte finansielle forpliktelser Brutto gjeld som er presentert netto Netto finans ielle forpliktelser Finansielle instrumenter Sikkerheter i kontanter (avgitt) Netto beløp Derivater (19 549) (21 965) (14 708) Sum (19 549) (19 549) (21 965) (14 708) 20

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 1. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap...6

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

6.driftsår. Årsrapport2014

6.driftsår. Årsrapport2014 6.driftsår Årsrapport2014 Innhold Nøkkeltall... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Endring egenkapital... 9 Noter til årsregnskapet...

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer