VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE"

Transkript

1 VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal juli 2014 SIDE 1

2 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

3 ANDRE KVARTAL 2014 Resultat etter nedskrivninger og skatt MNOK 39,6 (MNOK 27,0) Egenkapitalavkastning etter skatt 16,3 % (12,8 %) Kostnadsprosent 21,5 % (28,8 %) Ren kjernekapitaldekning (standardmetoden) 11,44 % (10,97 %)* * Inkluderer 85 % av resultat etter skatt hittil i år SIDE 3

4 UTVIKLING I NØKKELTALL Resultat etter skatt (MNOK) Ren kjernekapitaldekning 27,0 30,6 33,3 42,8 39,6 11,0 % 11,5 % 11,5 % 11,5 % 11,4 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Egenkapitalavkastning etter skatt Kostnadsprosent 12,8 % 14,7 % 14,8 % 18,2 % 16,3 % 28,8 % 24,4 % 35,1 % 20,6 % 21,5 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv SIDE 4

5 NORMALISERT RESULTAT OG EGENKAPITALAVKASTNING Resultat og egenkapitalavkastning etter skatt er korrigert for verdiendringer på egenutstedte verdipapirlån og fastrenteinnskudd fra kunder. Latent kostnad knyttet til overskuddsdeling for 2014 er lagt til. Faktisk variabel godtgjørelse for 2013 er periodisert kvartalsvis. Resultat etter skatt (MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt 27,3 29,2 35,2 36,7 40,3 12,7 % 13,4 % 15,6 % 15,6 % 16,6 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv SIDE 5

6 STERK RESULTATVEKST OG GOD EGENKAPITALAVKASTNING FORTSATT GOD VEKST I NETTO RENTEINNTEKTER Høyere netto rentemargin som følge av kredittvekst med god kredittmargin og reprising av kreditter og innskudd fra kunder. HØYE ANDRE DRIFTSINNTEKTER Høy netto gevinst på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. LAVERE DRIFTSKOSTNADER Kostnadsreduserende tiltak og en mer optimal ressursutnyttelse. HØY KREDITTKVALITET OG LAVT MISLIGHOLD Økning av gruppevise nedskrivninger på utlån. SIDE 6

7 SAMARBEID MED ADV. SEM OG JOHNSEN EIENDOMSMEGLING Pareto Bank tegnet seg for 9,8 % av aksjene i og inngikk samarbeidsavtale med Adv. Sem & Johnsen Eiendomsmegling i mai. Avtalen omfatter det opprinnelige Adv. Sem & Johnsen-kontoret på Briskeby, som ble startet av Tom Johnsen og Camilla Sem i I tillegg er alle de tre kontorene på Frogner, Majorstuen og i Vika omfattet. Adv. Sem og Johnsen Eiendomsmegling er en av de ledende aktørene innenfor eiendomsmegling på Oslo Vest. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske fra begge parter om å dra veksler på hverandres kompetanse på bankvirksomhet og meglervirksomhet. Begge virksomheter besitter lang erfaring og solid kunnskap om eiendomsmarkedet i Oslo. Pareto Bank vurderer det som verdifullt å knytte til seg en eiendomsmegler som opererer i eiendomsmarkedet i Oslo og omegn og kan være en god lyttepost. Adv. Sem & Johnsen Eiendomsmegling er under utvikling og vil ha nytte av en bankpartner i denne fasen. SIDE 7

8 RESULTATREGNSKAP ANDRE KVARTAL 2014 (NOK 1.000) 2. kvartal kvartal halvår halvår Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden SIDE 8

9 REPRISING AV UTLÅN OG INNSKUDD GIR GOD EFFEKT PÅ NETTO RENTEMARGIN 6,0 % 4,0 % 2. kv kv ,0 % 0,0 % -2,0 % Margin utlån til kunder Målt mot 3 mnd. NIBOR (NOK mill.) Margin innskudd fra kunder 2. kvartal 2014 Netto margin 2. kvartal 2013 Endring Snittvolum utlån til kunder Snittvolum innskudd fra kunder Netto rentemargin mellom innskudd og utlån er økt med 1,0 prosentpoeng siste 12 måneder: Reprising av eiendoms- og verdipapirkreditter Høyere margin på nye kreditter og endret sammensetning av utlånsporteføljen Reprising av innskudd Lavere kredittspreader ved fornyelser av fastrenteinnskudd og på nye fastrenteinnskudd Margin utlån til kunder 5,1 % 4.7 % 0,4 % Margin innskudd fra kunder -0,9 % -1,5 % 0,6 % Netto margin 4.2 % 3.2 % 1,0 % SIDE 9

10 ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER ANDRE KVARTAL kv kv (NOK 1 000) Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Langsiktige finansieringskostnader Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet SIDE 10

11 UTVIKLINGEN I NETTO RENTEINNTEKTER ,5 % ,6 % ,6 % ,0 % +15,5 % ,7 % + 2,2 % ,3 % (NOK 1 000) SIDE 11

12 UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIGE MARGINER Målt mot 3 mnd. NIBOR 3,23% 2,50% 2,95% 2,87% 2,97% 2,14% 2,15% 2,23% 3,58% 2,61% 3,73% 3,97% 2,40% 2,48% 4,33% 4,25% 2,82% 2,82% 4,68% 4,71% 3,17% 3,31% 4,91% 4,98% 3,65% 3,85% 5,11% 4,15% Utlånsmargin Netto rentemargin -0,74% -0,81% -0,72% -0,74% -0,97% -1,34% -1,50% -1,52% -1,43% -1,51% -1,40% -1,26% -1,13% -0,96% Innskuddsmargin SIDE 12

13 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 94,1 % 4,16 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,37 % 0,00 % 0,27 % Banken hadde tre engasjementer i betalingsmislighold per kvartalsskiftet. Disse er ikke vurdert som tapsutsatte Ingen øvrige tapsutsatte engasjementer Ingen individuelle nedskrivninger SIDE 13

14 NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Periodens tapskostnad (NOK 1.000) Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivning Endring i spesifiserte avsetninger på garantiansvar Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger (NOK 1.000) Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap mot tidligere nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger økes med ytterligere MNOK 2,0 i andre kvartal Samlede gruppevise nedskrivninger utgjør MNOK 22,7 tilsvarende 0,31 % av brutto utlån per kvartalsskiftet Gruppenedskrivninger (NOK 1.000) Gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivninger Avsetninger for garantiansvar (NOK 1.000) Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Periodens endring i avsetninger Spesifiserte avsetninger på garantiansvar SIDE 14

15 UTVIKLING I RESULTATREGNSKAPET (NOK 1.000) 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden SIDE 15

16 UTVIKLINGEN I UTLÅN OG INNSKUDD Utlån Innskudd SIDE 16

17 EIENDELER (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Netto utlån til kunder økte med MNOK 378,9 i andre kvartal Høy omløpshastighet på kreditter: Omlag 30 % av bankens utlånsportefølje forfaller innenfor et år. SIDE 17

18 GJELD OG EGENKAPITAL (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Økning i innskudd fra kunder på MNOK 660 i andre kvartal Justering av innskuddsvilkårene for å bedre innskuddsmarginen og tilfredsstille nye likviditetskrav. SIDE 18

19 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Pareto Bank utstedte våren 2011 en fondsobligasjon pålydende kr 126 mill. Det er egenskaper ved dette obligasjonslånet som ikke lenger tilfredsstiller det nye kapitaldekningsregelverket slik at lånet fremover ikke vil telle fullt ut som kjernekapital. Banken har av den grunn en rett til å innløse obligasjonslånet på kurs 100 % (regulatorisk call). Banken planlegger å erstatte fondsobligasjonen med en kombinasjon av en ny fondsobligasjon og et 3,0 % ansvarlig lån på til sammen inntil kr 200 mill. Planen er å foreta låneopptaket etter godkjenning fra Finanstilsynet i løpet av høsten. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 4. juli ,5 % hvor det ble fattet vedtak om tilbakekjøp eller innløsning av fondsobligasjonslån og opptak av ny kapital. Låneopptaket vil gi en samlet styrket kapitaldekning og en kapitalstruktur som bedre utnytter bruk av de 4,5 % ulike typene kapitalinstrumenter. SIDE 19

20 KAPITALKRAV Pareto Bank styrer etter min- og målnivåer for ren kjernekapitaldekning og kapitaldekning på fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskrav Per utgangen av 2014 skal ren kjernekapitaldekning ligge i intervallet fra 11,50 % til 12,00 %, mens kapitaldekningen skal ligge i intervallet fra 15,00 % til 15,50 % 14,3 % 2,9 % 12,5 % 3,5 % 15,5 % 3,5 % 14,5 % 3,5 % En høy andel korte kreditter gjør at banken relativt raskt kan tilpasse seg de nye kravene ved å redusere og tilpasse risikovektet balanse 11,4 % 9,0 % 12,0 % 11,0 % Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko er basert på standardmetoden og ikke interne målemetoder (IRB) Kapitaldekning Myndighetskrav Målnivå Myndighetskrav Ren kjernekapital Hybridkapital (Tier 1) SIDE 20

21 NYE KRAV TIL REN KJERNEKAPITAL 14,00% 12,00% 10,00% 11,0 % 11,4 % 12,0 % 11,0 % 1,0 % Motsyklisk konjunkturbuffer Styrket nettomargin og flate driftskostnader 8,00% 3,0 % Systemrisikobuffer Moderat utbytte 6,00% 4,00% 2,5 % Bevaringsbuffer Moderat utlånsvekst 2,00% 0,00% Regnskap Regnskap Målnivå ,5 % Kapitalkrav Minstekrav til ren kjernekapital Sum utlån 7,3 mrd. ved utgangen av 2014 SIDE 21

22 AKSJERELATERTE NØKKELTALL (NOK) 1. halvår Resultat pr. aksje etter skatt 96,9 129,3 79,6 56,1 26,5 Utbytte pr. aksje 30,0 30,0 30,0 25,0 Utdelingsforhold 0,23 0,38 0,53 0,94 Direkteavkastning 3,1% 4,2 % Bokført egenkapital pr. aksje 1 151, ,1 985,1 935,5 904,5 P/E 5,4x 7,5x 8,9x P/BV 0,91x 0,90x 0,72x Aksjekurs Antall aksjer Resultat per aksje (kroner) Utbytte 14, ,5 56,1 79,6 129, , halvår 2014 Pareto Bank aksjen ble listet på NOTC den 7. mars SIDE 22

23 AKSJONÆROVERSIKT PR Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Apolllo Asset limited ,47 % Pecunia Forvaltning AS ,38 % Perestroika AS ,24 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,70 % Ojada AS ,61 % Tycoon Industrier AS ,55 % Larre Eiendom 2 AS ,18 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Profond AS ,41 % Castel AS ,19 % Kolberg Motors AS ,02 % Ola Rustad AS ,00 % Parra AS ,82 % Andre ,96 % Sum ,00 % Totalt 249 aksjonærer Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,87 % aksjer pålydende NOK 600 I andre kvartal 2014 har det vært omsatt aksjer tilsvarende 12,8 % av aksjene Aksjen har vært omsatt på kurser fra kr 970,- til kr 1.100,- SIDE 23

24 SIDE 24 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

25 NISJEBANK MED FOKUS PÅ FINANSIERING INNEN EIENDOM, VERDIPAPIRER, SHIPPING OG OFFSHORE 1. Eiendomsfinansiering med et spesielt fokus på boligutvikling i Oslo-regionen 2. Et komplett tilbud innenfor verdipapirfinansiering inkludert investeringstjenester 3. En gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje innenfor shipping og offshore Kreditteksponering MNOK ,7 % 60,3 % 3,9 % 10,6 % 5,1 % Obligasjoner Aksjer og andeler Eiendom Boliglån-/kreditter Shipping og offshore Annet SIDE 25

26 EN STERK POSISJON INNENFOR FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER I OSLO-REGIONEN Tomtekreditter primært til regulerte tomter i påvente av utvikling og hvor banken kan vurdere utviklingspotensialet Byggekreditter for oppføring av leiligheter eller boliger Lån i forbindelse med f.eks. oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på MNOK for bygging av 4-8 boliger i Stor-Oslo Kreditteksponering MNOK ,8 % 5,3 % 9,6 % 47,9 % 9,1 % 8,2 % Kontor Lager/Kombinasjonsbygg Forretningslokaler Bolig Tomt Annet SIDE 26

27 VILKÅR FOR EIENDOMSFINANSIERING FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLING Krav om fra 20 til 40 % egenkapital for finansiering av kjøp av tomt. Primært finansiering av regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit. Utbygger må kunne dokumentere god gjennomføringsevne og erfaring med boligutvikling. Krav om at usolgte enheter skal kunne halveres i pris i forhold til forhåndsolgte enheter, og at salgssummen er tilstrekkelig til å dekke bankens kreditt. Primært finansiering av prosjekter i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM Egenkapitalkrav på fra 20 til 40 %. Normalt krav om lange leieavtaler med solide leietagere. Primært finansiering av eiendommer i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. SIDE 27

28 EN LEVERANDØR AV ET KOMPLETT PRODUKTTILBUD INNEN VERDIPAPIRFINANSIERING STANDARDPRODUKTER Finansiering av kjøp av aksjer notert på Oslo Børs med belåningsgrader fra 0% to 80 % Finansiering av shorthandel i aksjer notert på Oslo Børs Finansiering av high-yield obligasjoner hvor Pareto Securities normalt er tilrettelegger med belåningsgrad i snitt 50 % Finansiering av ulike typer fond ANDRE SPESIALISERTE PRODUKTER Terminer på aksjer Total return swaps på aksjer Garanti i favør av Oslo Børs i forbindelse med tilbudsplikt ØKT FOKUS PÅ FINANSIERING AV CORPORATE PROSJEKTER OFTE I SAMARBEID MED PARETO SECURITIES Kort kreditt til selskap som er i ferd med å gjøre en emisjon Ulike former for mellomfinansiering i forbindelse med investeringer og emisjoner SIDE 28

29 GRADVIS OPPBYGGING AV EN DIVERSIFISERT PORTEFØLJE INNEN SHIPPING OG OFFSHORE Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap Solid befrakter som gir innsyn i regnskaper og har en diversifisert og god kontantstrøm Objektene som finansieres skal ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget på kvalitetsverksteder Tilfredsstillende egenkapital normalt fra 60 % til 30 % Foretrukket engasjementsstørrelse MUSD 5 til MUSD 20 Kreditteksponering MNOK ,2 % 10,1 % 18,6 % 16,7 % 9,0 % 5,7 % 10,2 % 14,2 % Offshore Rigg Ro-ro Container Product Bulk Tank Gass Annet SIDE 29

30 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER RISIKOKLASSE (NOK Mill.) Kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Ingen/ svært liten risiko 51 % Noe risiko 3 % Moderat risiko 10 % Liten risiko 39 % SIDE 30

31 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER STØRRELSE (NOK Mill.) Kreditteksponering > >20 < >10 < >5 < >2 < >1 < < Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 SIDE 31

32 VÅRE MARKEDER I 2014 MODERAT UTLÅNSVEKST OG MÅL OM SUM UTLÅN PÅ MNOK VED UTGANGEN AV ÅRET. EIENDOM: VI KONSENTRERER OSS OM PROSJEKTFINANSIERING Usikre markedsutsikter innenfor boligutvikling og en høy naturlig innfrielsestakt betyr tilnærmet uendret netto eksponering i 2014 Videreutvikle en sterk posisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter også gjennom samarbeid med andre VERDIPAPIR: VI DREIER MOT CORPORATE-FINANSIERING Noe høyere aktivitet innenfor standardproduktene Vurdert bra potensiale innenfor «corporate-saker» eksempelvis mellomfinansiering og eierfinansiering SHIPPING- OG OFFSHORE: VI BYGGER PORTEFØLJEN OPP GRADVIS Rom for videre vekst i et marked hvor det fortsatt er begrenset konkurranse Gode muligheter til å finansiere prosjekter med høy EK-andel og god lønnsomhet SIDE 32

33 SAMLET KREDITTEKSPONERING (NOK mill.) Utlån Garantier Samlet kreditteksponering Ubenyttede kredittrammer Langsiktig eiendomsfinansiering 1 996,2 22,0 22, , ,0 Prosjektfinansiering eiendom 2 570,2 266,2 534, , ,7 Verdipapirfinansiering 748,7 0,0 978, , ,4 Shipping- & Offshorefinansiering 974,9 0,0 0,0 974,9 589,1 Selskapsfinansiering 456,3 15,7 25,9 497,9 372,2 Personfinansiering 499,54 21,6 48,2 569,3 527,0 Sum 7 245,8 325, , , ,9 SIDE 33

34 SIDE 34 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

35 FINANSIERINGSKILDER Innskudd Fastrenteandel 47% Bedriftsandel 64% Senior verdipapirgjeld Innskuddsdekning 95% Annen gjeld mv. 129 Fondsobligasjoner 234 Egenkapital 978 Likviditetsindikator 1 Likviditetsbufferindeks 134% 137% SIDE 35

36 KUNDEINNSKUDD Fordeling per kundetype Gjenværende løpetid fastrenteinnskudd Antall kunder NOKM % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % >25 mnd mnd 8-14 mnd 5-7 mnd 3-4 mnd Privatperson Bedrift Mill. NOK Fordeling per størrelse Gjennomsnittlig innestående pr. kunde > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Totalt Bedrift Privatperson 1,3 mill. 2,3 mill. 0,7 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Mill. NOK SIDE 36

37 OVERSKUDDSLIKVIDITET Fasilitet Invest. pf Stat & Kommune 11% OMF 48% Buffer innskuddsbortfall Likviditetsportefølje Kontanter Utlån/trekk Investeringer 13% Kraft 3% Industri 6% Bank 18% Overskuddslikviditet etter avkortninger Likviditetskrav: buffer for bortfall av innskudd og trekk på kreditter Obligasjonsporteføljen: består av en likviditetsportefølje med hovedsakelig AAA-papirer, en investeringsportefølje (maks. ramme 420 MNOK) og en portefølje av betingede tegninger (maks. ramme 100 MNOK) SIDE 37

38 MARKEDSFINANSIERING NOK SEK >2018 Forfall markedsfinansiering (NOK mill.) Pareto Bank har utstedt 7 senior usikret obligasjoner og to fondsobligasjoner per Obligasjonene er listet på Nordic ABM og Oslo Børs. SIDE 38

39 SIDE 39

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 35 32 Millioner 30 25 20 15 18 12 10 5-2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat før skatt 32 millioner kroner (18) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer