PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012"

Transkript

1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

2 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7 millioner, mens tilsvarende for 2011 var kr. 16,7 millioner. Egenkapitalavkastning på 9,1 % etter skatt Styrket rentenetto som følge av gode utlånsmarginer og utlånsvekst Styrket kjernekapitaldekning gjennom opptak av et nytt fondsobligasjonslån Banken har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultat elementer knyttet til finansielle derivater i regnskapet. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. 2

3 RESULTATREGNSKAPET Netto renteinntekter utgjorde kr. 35,8 mill. (kr. 32,3 mill.) i første kvartal. Den underliggende trenden er en bedret rentenetto, som følge av utlånsvekst, høyere utlånsmarginer og en høyere andel kredittrelaterte gebyr- og provisjonsinntekter. Dette på tross av at bankens innlånskostnad grad vis har økt siste år. Økningen skyldes utstedelse av fondsobligasjonslån, og en generelt høyere innlånskostnad på kundeinnskudd og sertifikat- og obligasjonslån. Renten på innskudd fra kunder har vært uforandret på tross av lavere markedsrenter. Banken har varslet en rentenedsettelse på 0,20 % poeng på alle lån og innskudd med flytende rente fra 4. juni Provisjonsinntekter og kostnader, samt inntekter og kostnader fra banktjenester inngår i netto andre driftsinntekter og utgjorde netto kr. 4,4 mill. (kr. 0,6 mill.). Disse består dels av ordinære garantiprovisjoner, og dels av provisjoner på fulltegningsgarantier. Netto andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst/ (tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Banken søker løpende å nøytralisere all rente- og valutarisiko. Banken vil imidlertid være eksponert for endringer i kredittspreader på bankens porteføljer av rentebærende verdipapirer, egenutstedte verdipapirer og fastrenteinnskudd. Som følge av endringer i regnskapsprinsipper gjeldende fra 2012, vil heretter alle resultatelementer knyttet til finansielle derivater inngå i netto gevinst/(tap) på bankens portefølje av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Dette medfører at resultateffekten på finansielle derivater som inngås for å nøytralisere bankens renterisiko, i sin helhet føres på linjen for netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter. Tidligere ble renteelementet på disse derivatene ført mot bankens rentenetto. Banken har ikke lenger anledning til å føre dette renteelementet mot rentenettoen. Endringen medfører at bankens rentenetto fremover vil bli mer volatil og påvirket av endringer i markedsrentene. Rentenettoen må heretter i større grad sees i sammenheng med utviklingen i netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. I første kvartal utgjorde netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter kr. 0,8 mill. (kr. 4,5 mill.). Driftskostnadene utgjorde i første kvartal kr. 16,4 mill. (kr. 14,2 mill.), hvorav lønn og andre personalkostnader utgjorde kr. 9,3 mill. (kr. 8,2 mill.). Økningen skyldes i hovedsak høyere bemanning. Utover dette gjennomførte banken to annonsekampanjer i første kvartal og markedskostnadene er derfor noe høyere enn i tilsvarende periode i Den underliggende kostnadsutvikling er moderat. Banken har ikke tap på utlån og garantier i første kvartal. Dette ga et resultat før skatt i første kvartal på kr. 24,6 mill. (kr. 23,2 mill.). Etter skatt ble resultatet kr. 17,7 mill. (kr. 16,7 mill.), hvilket tilsvarer kr. 20,8 pr. aksje og en egenkapitalavkastning på 9,1 % (8,8 %). BALANSE Banken hadde ved utgangen av første kvartal 2012 en forvaltningskapital på kr mill. (kr mill.). I første kvartal økte utlånene med kr. 226 mill. til kr mill. (kr mill.), mens ubenyttede kredittrammer og garantier beløp seg til kr mill. Utlån, ubenyttede kredittrammer og garantier fordeler seg med 59,6 % på eiendomsfinansiering, 7,4 % på boliglån, 26,4 % på verdipapirfinansiering og 3,0 % på annen finansiering. Bankens eksponering innenfor maritime næringer var på kr. 206 mill., hvilket tilsvarer 2,9 % av den samlede kreditteksponeringen. Innskudd fra kunder viste en vekst i første kvartal på kr. 508 mill. til kr mill. (kr mill.). Sum fastrenteinnskudd utgjorde ved utgangen av kvartalet 65,0 % av kundeinnskuddene. Innskuddsdekningen var samtidig på 95,6 %. Banken legger til grunn en innskuddsdekning på rundt 80 %. Netto utestående verdipapirgjeld utgjorde ved kvartalsskiftet kr mill. med pålydende på kr mill. fordelt på 6 sertifikat- og obligasjonslån. Innskudd fra andre banker utgjorde kr. 161 mill. Banken hadde ved kvartalsskiftet en overskuddslikviditet på kr mill. Likviditeten plasseres i rentebærende verdipapirer med kort løpetid og i større norske banker. Det stilles krav til investment grade på alle motparter i tillegg til egen kredittvurdering. Banken rapporterer løpende likviditetsindikatoren Liquidity Coverage Ratio (LCR). LCR-rapportering er et element i det nye Basel III forslaget for å styrke bankenes likviditet, og er foreslått innarbeidet i norsk lov som en del av det europeiske forslaget CRD IV. Banken har foreløpig valgt å ikke foreta en full tilpassing av sin likviditetsportefølje i forhold til såkalte nivå 1 eiendeler og rapporterer derfor en moderat lav LCR-verdi. TAP OG MISLIGHOLD Banken har ett misligholdt engasjement og et engasjement klassifisert som tapsutsatt, hvor det er foretatt individuelle nedskrivning. Begge engasjementene er sikret med pant i fast eiendom. Netto misligholdt volum er redusert fra årsskiftet, og utgjorde ved kvartalsskiftet kr. 15,5 mill. mens netto tapsutsatte engasjementer utgjorde kr. 46,5 mill. Samlede individuelle nedskrivninger utgjorde kr. 13,6 mill. Banken har ikke observert objektive bevis for verdifall på grupper av lån. SOLIDITET OG KAPITALKRAV Pareto Bank utstedte i mars 2012 ytterligere et evigvarende fondsobligasjonslån på kr. 110 mill. med rente 3 mnd. NIBOR bp. Formålet med låneopptaket var å styrke bankens kjernekapitaldekning. Fondsobligasjonslånet er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år og uten insentiv til tilbakebetaling. Totalt er det utstedt to fondsobligasjonslån pålydende kr. 236 mill. 3

4 Bokført egenkapital utgjorde ved kvartalsskiftet kr. 787,4 mill. Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital var på kr. 980,1 mill., hvilket ga en kjernekapital- og kapitaldekning på 15,52 % etter kapitalkravet i Pilar I (8,00 %). Dette tilsvarer et overskudd av ansvarlig kapital utover minstekravet på kr. 474,9 mill. Beregnet kapitalbehov etter Pilar II er kr. 666,8 mill. tilsvarende et kapitalkrav på 10,56 %. Dette er kr 161,7 mill. eller 2,56 prosentpoeng høyere enn minstekravet i Pilar I. Bankens egenkapital utgjorde 9,74 % av bankens forvaltnings kapital pr Tilsvarende utgjorde ansvarlig kapital 12,12 % av forvaltningskapitalen. RISIKOSTYRING Pareto Bank har en bevisst holdning til styring, kontroll og oppfølging av bankens samlede risikobilde. Bankens viktigste risikoområder er beskrevet under. Kredittrisiko: Kredittrisiko vil være den vesentligste risikoen Pareto Bank vil håndtere. Kredittrisiko er den risiko en bank har for at et kreditt- eller garantiengasjement går i mislighold, og for at kunden ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser overfor banken. Bankens kredittrisiko påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen og bankens håndverk ved innvilgelse og oppfølging av engasjementet. Pareto Bank vil ha et bevisst forhold til diversifisering av utlånsporteføljen hva gjelder bransje, sikkerhet og størrelse på enkeltengasjementer. Banken søker å diversifisere mellom de ulike segmentene og unngå risiko i bransjer hvor banken ikke har tilstrekkelig kompetanse eller er usikre på den generelle fremtidige risikoen i bransjen. Banken har lagt vekt på å etablere kredittstyringssystemer som ivaretar en tilfredsstillende rapportering. Særlig innenfor verdipapirområdet er det lagt vekt på at informasjonstilgjengeligheten og kontrollen er god og mest mulig automatisert. Likviditetsrisiko: Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt, herunder at innskuddsdekningen må være høy. Videre er det et mål for banken å til en hver tid ha en god likviditetsbuffer, som vil bestemmes av bankens utvikling og balansestruktur. Banken skal ha en robust likviditetsstyring basert på retningslinjer fastsatt av styret. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av bankens likviditets risiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. Det er utarbeidet et policydokument som definerer likviditetsrisikotoleransen og rammer i tråd med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Markedsrisiko: Pareto Bank skal ikke ta egne posisjoner i rente- og valutamarkedet og skal fortløpende og i størst mulig grad avdekke oppstått eksponering. Alle poster på og utenfor balansen med tilhørende inntekts- og kostnadsposter blir avdekket, hvilket innebærer at bankens eksponering vil være begrenset. Eksponeringen skal være innenfor rammer og fullmakter gitt av styret. Banken har interne rammer for den samlede renterisiko i norske kroner og valuta, og måler denne henholdsvis innen for definerte løpetidsintervaller og på summen fra to og to nærliggende løpetidsintervaller. Rammen gjelder løpende og omfatter alle løpetider, alle finansielle instrumenter og alle valutaer. Banken måler valutarisiko som bankens nettoposisjon i den enkelte valuta. I tillegg måler banken summen av nettoposisjonene i hver valuta som en brutto størrelse uten netting mellom valutaer. Nettoposisjonene er omregnet til norske kroner. Banken stresstester valutaposisjonene ved å analysere resultateffekten av en markedsendring på 10 prosentpoeng for hver enkelt valuta og i alle valutaer samlet. Operasjonell risiko: Banken reduserer operasjonell risiko gjennom god styring og kontroll gjennom gode kontrollrutiner, godt etablert rutineverk og en egen compliance funksjon. Andre risikoforhold: Banken vurderer løpende de endringer og krav banken står ovenfor som kan påvirke såvel resultat- som balanseutvikling. ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPPER Banken har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater. Renteinntekter og -kostnader for finansielle derivater har tidligere inngått i Netto rente- og kredittprovisjons inntekter mens øvrige verdiendringer har inngått i Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. For 2012 vil alle resultatelementer knyttet til finansielle derivater inngå i Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. For 2011 ble det omklassifisert kr. 8,8 mill. fra «Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter» til «Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi». UTSIKTER FREMOVER Nye kapital- og likviditetskrav (Basel III/CRD IV) har økt bankens kapital- og likviditetsbehov, hvilket har medført økte innlånskostnader og et økt avkastningskrav på bankens kredittengasjementer. Dette sammen med et usikkert makro bilde vil påvirke markedet og konkurransesituasjonen for banken i tiden fremover. Pareto Bank har som følge av dette styrket kjernekapitalen i første kvartal gjennom opptak av en ny evigvarende fondsobligasjon. God soliditet og likviditet ved utgangen av kvartalet gir banken en solid plattform for å utnytte mulighetene innenfor sine markeder fremover. Oslo, 25. april 2012 Styret i Pareto Bank ASA 4

5 RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) Note 1. kvartal kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instr. til virkelig verdi 2, Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier 2, Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

6 BALANSE (NOK 1.000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder 3, Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser

7 KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING (NOK 1.000) 1. kv kv kv kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instr. til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

8 KVARTALSVIS BALANSEUTVIKLING (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser

9 ENDRING I EGENKAPITALEN Fond for urealiserte Annen Sum (NOK 1.000) Aksjekapital Overkursfond gevinster egenkapital egenkapital Egenkapital pr Utbytte Totalresultat for perioden Egenkapital pr Totalresultat for perioden Egenkapital pr KONTANTSTRØMOPPSTILLING (NOK 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Inn-/utbetalinger på lån til kunder Inn-/utbetalinger fordringer på sentralbanker Inn-/utbetalinger på lån til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger på sertifikater og obligasjoner Inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Inn-/utbetalinger av innskudd fra kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger utstedelse av verdipapirer Inn-/utbetalinger ansvarlig lånekapital Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter Periodiserte renter Endring i tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter og kontantekvivalenter er definert som fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist. 9

10 NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Delårsrapporten er satt opp i overensstemmelse med IAS 34. Delårsregnskapet omfatter perioden til , og er utarbeidet i samsvar med forenklet IFRS. Banken har med virkning fra 2012 endret sin presentasjon av resultatelementer knyttet til finansielle derivater. Renteinntekter og -kostnader for finansielle derivater har tidligere inngått i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mens øvrige verdiendringer har inngått i Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. For 2012 vil alle resultatelementer knyttet til finansielle derivater inngå i Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Utover dette fremkommer en beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn i årsregnskapet for NOTE 2: REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Anvendelse av estimater Bankens regnskapsavleggelse vil i noe grad være basert på estimater og skjønnsmessige vurderinger. Disse er basert på historisk erfaring, og forventninger om fremtidig hendelser som anses å være sannsynlig på balansedagen. De regnskapsmessige estimatene vil sjelden være fullt ut i samsvar med endelig utfall, og representerer en risiko for fremtidige vesentlige endringer i balanseført verdi på finansielle instrumenter og immaterielle eiendeler. De samme estimeringsteknikker og forutsetninger som er beskrevet i årsregnskapet for 2011, er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet pr Verdimåling til virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan byttes i, eller en forpliktelse kan gjøres opp i mellom uavhengige parter. Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved bruk av verdsettelsesteknikker. Banken vurderer og bruker metoder og forutsetninger som så langt som mulig, er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette omfatter bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner, finansielle derivater samt innskudd og utlån med rentebinding. Metoder og forutsetninger for beregning av virkelig verdi er forøvrig beskrevet i bankens regnskapsprinsipper og note 13 i årsregnskapet for nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer ned diskontert med eiendelens internrente. Objektive bevis for verdifall omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontrakts brudd, tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller der andre konkrete forhold har inntruffet. Det har ikke vært observert objektive bevis for verdifall i på grupper av lån som har gitt grunnlag for nedskrivninger. I dette ligger at vurderingene skjer med utgangspunkt i tilnærminger og erfaringsmateriale både på det enkelte engasjement som relatert til makroøkonomiske forhold og forventninger til disse. Det vises også til bankens regnskapsprinsipper som fremkommer av årsregnskapet for Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Eiendelenes restverdier og brukstider vurderes årlig og justeres om nødvendig. Det vurderes også løpende hvorvidt det foreligger behov for nedskrivning. Andre forhold Banken er ikke part i noen rettstvister. Nedskrivning av finansielle eiendeler Dersom objektive bevis for verdifall på utlån kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i balansen og NOTE 3: SEGMENTER Utfra bankens størrelse og satsningsområder er alle kredittaktiviteter samlet i en kredittavdeling. Banken vurderer kredittaktivitetene som et samlet virksomhetsområde. 10

11 NOTE 4: NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kredittinst., amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av utlån til og fordr. på kunder, amortisert kost Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, virkelig verdi Renteinnt. og lign.innt. av sertifikater og obligasjoner, amortisert kost Etableringsprovisjoner m.v Provisjonsinntekter m.v Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på gjeld til finansinst., amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på innskudd fra kunder, amortisert kost Rentekostn. og lign. kostn. på utstedte verdipapirer, virkelig verdi Rentekostn. og lign. kostn. på ansvarlig lånekapital, amortisert kost Andre rentekostnader og lignende kostnader, amortisert kost Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter NOTE 5: NETTO GEVINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 1. kvartal 1. kvartal (NOK Netto gevinst/(tap) på valuta Netto gevinst/(tap) på valutaderivater Netto gevinst/(tap) på rentederivater Netto gevinst/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinst/(tap) på utlån til kunder Netto gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinst/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinst/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinst/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

12 NOTE 6: GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER (NOK 1.000) Sertifikatgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte sertifikater, nominell verdi Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sum sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld, nominell verdi Egne ikke-amortiserte obligasjoner Påløpte renter Justering til virkelig verdi Sum obligasjonsgjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Banken emiterer verdipapirer som en del av likviditetsstyringen. NOTE 7: ANSVARLIG LÅNEKAPITAL (NOK 1.000) Fondsobligasjon, nominell verdi Påløpte renter Amortiseringer Sum ansvarlig lånekapital Pareto Bank har utstedt to evigvarende fondsobligasjonslån på totalt kr. 236 millioner. Det ene lånet på kr. 126 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp, det andre lånet på kr. 110 millioner løper med en rente på 3 mnd. NIBOR bp. Formålet er å styrke bankens kjernekapitaldekning. Begge lånene er evigvarende med innløsningsrett for utsteder etter 5 år, uten insentiv til tilbakebetaling. Utsteder har også rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital. 12

13 NOTE 8: LIKVIDITETSRISIKO Pareto Bank har som mål å holde en moderat likviditetsrisiko på både kort og lang sikt. Det innebærer at banken skal ha en høy innskuddsdekning sammenlignet med gjennomsnittet for norske banker de neste årene. Videre betyr det at banken til en hver tid skal ha en høy likviditetsbuffer. Bufferen består av plasseringer i andre banker og verdipapirer med investment grade rating. Størrelsen på likviditetsbufferen er en funksjon av forventet utlånsvekst og balansestruktur. Den kvantitative vurderingen av bankens likviditetsrisikonivå gjøres i det korte perspektiv ved å beregne bankens likviditetsgap på daglig basis og for de neste tre måneder. Gapet, som er differansen mellom bankens overskuddslikviditet og et beregnet likviditetskrav, skal være positivt i hele perioden. I det lengre perspektiv gjøres vurderingen blant annet på grunnlag av Finanstilsynets indikator 1 og 2. Som et supplement til den kvantitative vurderingen gjøres en mer skjønnsmessig vurdering av andre faktorer som påvirker likviditetsrisikonivået i banken. Ved utgangen av første kvartal 2012 var bankens positive likviditetsgap på kr. 704,0 millioner. Finanstilsynets likviditets indikator 1 var 127% og likviditetsindikator 2 var 136%. Innskuddsdekningen utgjorde 96% ved utgangen av første kvartal 2012 mot 81% ved utgangen av første kvartal Bankens likviditetsstyring er basert på retningslinjer fastsatt av bankens styre. Disse er basert på anbefalinger gitt av Finanstilsynet. Banken har utarbeidet rammer og prinsipper for styring av likviditetsrisiko. I tillegg er det utarbeidet prognoser og beredskap for mulige likviditetskriser. 13

14 NOTE 9: KREDITTRISIKO Under følger oppstilling av bankens kredittengasjementer, utlån til kredittinstitusjoner og investeringer i sertifikater og obligasjoner fordelt etter risikogrupper, etter deres hovedsikkerhet eller offisiell rating. Tabellene viser maksimal kreditteksponering. Se også note 27 i årsregnskapet for Kunder: Kredittengasjementer fordelt på risikogrupper Kreditteksponering (NOK 1.000) Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering kunder Kunder: Kredittengasjementer fordelt etter hovedsikkerhet/eksponering 1) Kreditteksponering (NOK 1.000) Aksjer og andeler Obligasjoner Næringseiendom - Kontor Næringseiendom - Lager/Kombinasjonsbygg Næringseiendom - Forretningslokaler Næringseiendom - Bolig Næringseiendom - Tomt Næringseiendom - Annet Maritime næringer Boliglån/-kreditter Kontantdepot Annet Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer Samlet kreditteksponering kunder ) De fleste engasjementer med unntak av ordinære boliglån/-kreditter har normalt sikkerhetsstrukturer som består av flere elementer. Dette kan være ulike sidesikkerheter som eiendom, verdipapirer, kausjoner og kontantdepot mv. 14

15 NOTE 9: KREDITTRISIKO, FORTSATT Kredittinstitusjoner: Klassifisering av motparter fordelt etter rating. Kreditteksponering (NOK 1.000) Ekstern rating S&P, AA- /A Ekstern rating S&P, A+ /A Ekstern rating S&P, A /A Ekstern rating S&P, BBB+/A Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sertifikater og obligasjoner: Klassifisering av utstedere fordelt etter rating. Virkelig verdi over resultat (NOK 1.000) AAA AA-/AA/AA A-/A/A BBB-/BBB/BBB BB Sertifikater og obligasjoner For utstedere som ikke har offisiell rating er skyggeratingen fra DnB NOR og Nordea lagt til grunn. 15

16 NOTE 10: TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER M.V. (NOK 1.000) Periodens tapskostnader Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens endring i amortiseringseffekter Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er tapsavsatt Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er tapsavsatt Periodens tapskostnader Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden konstaterte tap i perioden på utlån,garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger tilbakeføring av tidligere års nedskrivning tapsavs. på engasjement hvor det tidligere ikke er tapsavsatt økning i nedskrivninger på engasjement hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger amortiseringseffekter Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån,garantier m.v. ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån,garamtier m.v Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån,garantier m.v. ved slutten av perioden Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 8,81 % 0,00 % 2,17 % Brutto misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 0,0 % 1,4 % Øvrige tapsutsatte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad 20,6 % 0,0 % 20,5 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,0 % 0,0 % 1,2 % 16

17 NOTE 11: KAPITALDEKNING (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 15,52 % 13,99 % 14,78 % Kjernekapitaldekning 15,52 % 13,99 % 14,78 % NOTE 12: AKSJONÆRER PR Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,60 % Rasmussengruppen AS ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,88 % Pecunia Forvaltning AS ,74 % Centennial AS ,29 % Ojada AS ,98 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Kolberg Motors AS ,90 % Helland AS ,84 % Parra AS ,82 % Sempra AS ,76 % Andre ,39 % Sum ,00% Pareto Bank ASA hadde per en aksjekapital på kr ,- fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,-. Banken hadde på samme tidspunkt 236 aksjonærer. Alle aksjer gir lik stemmerett. Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Pareto Gruppen eier aksjer tilsvarende 4,38% av aksjene direkte eller gjennom aksjeselskaper hvor de har bestemmende innflytelse. 17

18 NØKKELTALL 1. kvartal 1. kvartal Rentabilitet/lønnsomhet Cost/Income (%) 40,1 % 37,9 % 45,2 % Andre inntekter i % av totale inntekter 12,7 % 7,8 % 14,8 % EK-avkastning etter tap 12,6 % 12,3 % 8,8 % EK-avkastning etter skatt 9,1 % 8,8 % 6,3 % Aksje Resultat pr. aksje etter skatt (NOK) 20,8 19,6 56,1 Bokført egenkapital pr. aksje (NOK) 926, Antall aksjer utestående (Mill.) Pålydende pr. aksje (NOK) Utbytte pr. aksje (NOK) 0,0 0,0 30,0 Balanseregnskap Forvaltningskapital (NOK 1.000) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (NOK 1.000) Innskudd i % av utlån 95,6 % 80,8 % 90,3 % Langsiktige innlån i % av utlån 135,4 % 134,7 % 135,5 % Egenkapital i % av forvaltningskapital 9,74 % 11,6 % 10,1 % Bemanning Antall fast ansatte 28,0 26,0 28,0 Antall årsverk 27,7 26,0 28,0 Resultat etter skatt pr. årsverk (NOK 1.000) Kostnader pr. årsverk (NOK 1.000) Forvaltning pr. årsverk (NOK 1.000)

19 Pareto Bank AS Dronning Mauds gt. 3 Postboks 1823 Vika N-0123 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett:

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer