Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal

2 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2

3 Status pr Forvaltningskapital NOK 5,0 mrd. Utlånsvolum NOK 2,7 mrd. Høy aktivitet og god utlånsvekst innen både eiendoms- og verdipapirfinansiering Ingen mislighold eller tap Innskuddsvolum NOK 3,3 mrd. Meget sterk innskuddsvekst i hovedsak på fastrenteinnskudd Høy overskuddslikviditet og innskuddsdekning og gode likviditetsindikatorer Økt rentenetto som følge av god utlånsvekst. Høy overskuddslikviditet og en konservativ forvaltning må betraktes som en investering i fremtidig utlånsvekst. Verdipapirgjeld NOK 582 mill. Nytt låneopptak i obligasjonsmarkedet NOK 300 mill. med løpetid 3 år BBB rating fra DnB Nor, Nordea, SEB og Pareto Securities 3

4 Resultatregnskapet 1. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt

5 Verdimåling til virkelig verdi: Økt volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men medfører en mer volatil resultatutvikling. Prinsipper for risikostyring Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko Banken har absolutte rammer for rente- og valutarisiko Bankens utlån og plasseringer i valuta er tilnærmet 100 % sikret med valutaswapper Bankens renterisiko på kundeinnskudd og andre innlån er sikret med kjøp av sertifikater, FRNer, fastrenteobligasjoner, renteswapper og i noen utstrekning FRAer Renterisiko på fastrenteinnskudd med løpetid utover 1 år er tilnærmet 100 % avdekket gjennom renteswapper Forhold som påvirker verdiendringene Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert Endringer i kredittspreader vil medføre verdiendringer som ikke er nøytralisert 5

6 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 1. kvartal 1. kvartal 2009 (NOK 1.000) Netto gevinster/(tap) på valuta Netto gevinster/(tap) på finansielle derivater Netto gevinster/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner Netto gevinster/(tap) på utlån til kunder Netto gevinster/(tap) på sertifikater og obligasjoner Netto gevinster/(tap) på utlån fra sentralbanker Netto gevinster/(tap) på egenutstedte verdipapirer Netto gevinster/(tap) på innskudd fra kunder Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi

7 God utlånsvekst gir økte netto renteinntekter 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Vendepunkt for netto renteinntekter i 4. kvartal 2009 etter kraftig rentefall, lavere avkastning på bankens egenkapital og svekkede netto renteinntekter i

8 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Forskuddsbetale kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Høy aktivitet og god vekst innenfor både eiendoms- og verdipapirfinansiering Netto utlånsvekst på NOK 393 mill. i første kvartal 8

9 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Meget sterk innskuddsvekst i første kvartal på hele NOK 843 mill. Banken la ut sitt første 3 års obligasjonslån i mars

10 Høy kapitaldekning (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 18,92 % 30,05 % 23,90 % Kjernekapitaldekning 18,92 % 30,05 % 23,90 % Bankens egenkapital utgjorde 14,9 % av forvaltningskapitalen ved kvartalsskiftet 10

11 Dagens kapitalbase gir rom for vekst % NOK mill Ansvarlig kapital/ Forvaltningskapital % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Estimert ansvarlig kapital Estimert kapitalbehov Pilar II tilsier at banken per må ha en ansvarlig kapital utover minstekravet på NOK 118 mill. Banken vil i 2011 måtte vurdere ulike strategier for å øke kapitalen primært opptak av ansvarlig lån Det er i 2012 forutsatt opptak av NOK 150 mill. i ansvarlig lån 11

12 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 12

13 Vår strategi En spesialbank som gjennom høy kompetanse og rask reaksjonsevne skal hjelpe seriøse eiendoms- og verdipapirinvestorer i Oslo å tjene mer penger. Evne til å forstå kundens marked, enkeltprosjekter og risikoen i disse Driver ikke formuesrådgivning, men er flink med flinke kunder Liten, og har tett og nær kontakt med kundene Rask saksbehandling og kort time-to-market. Selger ikke kundeprogrammer, men er løsningsfokusert Positiv holdning med et ekte ønske om at kunden skal lykkes og tjene penger 13

14 Våre fokusområder Eiendomsfinansiering Prosjektfinansiering Langsiktig 1. prioritetsfinansiering Boliglån Annen eiendomsfinansiering Verdipapirfinansiering Aksjekreditt Obligasjonskreditt Annen verdipapirfinansiering Banktjenester Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Finansiering/ risikostyring Banktjenester Innskudd med flytende og fast rente Nettbank privat og bedrift Betalingsformidling innland og utland Debetkort og kredittkort Finansiering og risikostyring Likviditetsstyring og finansiering Forvaltning Risikostyring 14

15 Kompetent og spesialisert organisasjon (konst) Adm. direktør Ole Tandberg IKT/Sikkerhet Steinar Sæther Kreditt og compliance Per Ø. Schiong André Schorpen Treasury/Marked Tiril Haug Villum Kreditt Sven Erik Klepp Økonomi/Drift Ole Tandberg Treasury Erling Mork André Schorpen Markedsføring Tiril Haug Villum Eiendomsfinansiering Mariann Heggelien Lena Krog Bjørn Havsgård Catharina Hernæs Verdipapirfinansiering Erik Skarbøvik Tom-Jonny Solvang Benedikte Njøten Iselin Tanke Berg Regnskap Ann-Grid Wiik Banktjenester Svein Jansen Berit Hollup Tine B. Ludvigsen Andreas Gravalid Depot Trude S. Eidsheim Vera Eirang Styrets formann: Styremedlemmer: Kontrollkomiteens formann: Representantskapets formann: Ekstern revisor: Bjarne Borgersen, advokat Tormod Schartum, Brita Eilertsen og Mette Andersen Erik Thrane, advokat John Rein, advokat Reidar Henriksen, PWC 15

16 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Geveran Trading Co Ltd ,50 % Goldman Sachs Int. (NOM) ,57 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,76 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Ojada AS ,81 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Flying Elephant AS ,50 % Sundt AS ,20 % Skandinaviske Enskilda Banken AB (NOM) ,10 % Credit Suisse Securities (NOM) ,00 % Landsyn EHF ,95 % JPMorgan Chase Bank (NOM) ,91 % Pecunia Forvaltning AS ,90 % Kolberg Motors AS ,90 % Andre ,90 % Sum ,00 % Aksjekapital på kr ,- fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,- I alt 261 aksjonærer Få endringer i aksjonærstrukturen siden emisjonen Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,58 % av bankens aksjekapital 16

17 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 17

18 Eiendomsfinansiering Primært attraktive beliggenheter i Oslo og omegn hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet Forsiktig utvidelse av geografisk nedslagsfelt gitt robust kontantstrøm og et samlet akseptabelt risikonivå Prosjektfinansiering Lav resteksponering mot usolgte enheter og maksimalt 50% av faktisk kjøpesum for solgte enheter Byggherre med erfaring og kompetanse Solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne Vurdering av markedet for salg og utleie Vurdering av leietagere og leieavtaler Langsiktig eiendomsfinansiering Normalt maksimalt 70 % belåningsgrad Robust kontantstrøm med trygghet for gjeldsbetjening Attraktive beliggenheter Solide leietagere og lange leieavtaler Banktjenester Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Finansiering/ risikostyring Finansiering av bolig Inntil 85 % belåningsgrad Relasjonsprodukt 18

19 Verdipapirfinansiering Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til solide privatpersoner og investeringsselskaper Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet Kun finansiering av aksjer notert på Oslo Børs Belåningsgrad avhengig av volatilitet og likviditet og ligger mellom 0-80 % OBX-selskapene normalt mellom % Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-50 % Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen finansiering Verdipapirfinansiering Banktjenester Eiendoms- Finansiering/ risikostyring Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc). Konkret og individuell vurdering 19

20 Verdipapirfinansiering forts. Aksjekreditt Robust modell for beregning av belåningsgrader Belåningsgrader er basert på likviditet og volatilitet og oppdateres minimum hvert kvartal 100% automatiserte rutiner for kjøp/salg av aksjer gjennom megler i Pareto Securities Banken har en god og etablert kontrollfunksjon ved fall i markedsverdier Daglig oppfølgning av alle aksjekreditter ved børsslutt Kunden blir umiddelbart fulgt opp ved brudd og har en frist på 24 timer for å reparere bruddet finansiering Verdipapirfinansiering Banktjenester Eiendoms- Finansiering/ risikostyring Obligasjonskreditt Ukentlig oppdatering av alle obligasjonskurser Ukentlige status på e-post til alle kunder med en detaljert oversikt Robuste rutiner ved brudd 20

21 Høy andel kunder med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) ,5 67,8 % 1.836,3 67,0 % Liten risiko (AC, BB, CA) ,1 24,3 % 638,4 23,3 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,4 6,7 % 234,3 8,5 % Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 5 39,9 1,1 % 30,1 1,1 % Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 2 1,4 0,0 % 1,4 0,1 % Svært stor risiko (CE,DD,EC) - - 0,0 % - 0,0 % Tapsutsatt (DE,ED,EE) - - 0,0 % - 0,0 % Sum ,3 100,0 % 2.740,6 100,0 % Liten risiko (AC, BB, CA) 24,3 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 67,8 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 6,7 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 1,1 % Engasjementer klassifiseres fra A til E i dimensjonene debitor og sikkerhet. 21

22 God spredning på ulike sikkerheter Engasjementer fordelt etter sikkerhet (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Aksjekreditt ,0 27,1 % 572,8 20,9 % Obligasjonskreditt ,6 5,0 % 90,8 3,3 % Annen VP-finansiering ,4 6,9 % 192,1 7,0 % Eiendom - langsiktig ,9 32,8 % 1.120,4 40,9 % Eiendom - prosjektfinansiering ,9 16,4 % 410,7 15,0 % Annen Næring 10 74,7 2,1 % 68,5 2,5 % Boliglån ,5 9,4 % 281,2 10,3 % Annen Privat 4 4,4 0,1 % 4,0 0,1 % Sum ,3 100,0 % 2.740,6 100,0 % Eiendom - langsiktig 32,8 % Eiendom - prosjekt 16,4 % Annen Næring 2,1 % Annen VP 6,9 % Obligasjoner 5,0 % Aksjer 27,1 % Boliglån 9,4 % Annen Privat 0,1 % 22

23 Fokus på diversifisering Engasjement per kunde etter størrelse (NOK mill.) Antall Engasjem. Snitt Andel > 50 17, ,7 78,2 37,4 % > 20 < 50 36, ,7 28,3 28,7 % > 10 < 20 35,0 452,5 12,9 12,7 % > 5 < 10 60,0 355,5 5,9 10,0 % > 2 < 5 109,0 326,4 3,0 9,2 % > 1 < 2 47,0 56,8 1,2 1,6 % < 1 23,0 10,6 0,5 0,3 % Sum utlån 327, ,3 10,9 100,0 % > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største engasjement 25 % av ansvarlig kapital tilsvarer NOK 183 mill. Selvpålagt krav om maks. 15 %/NOK 110 mill. på enkeltkunde og maks. 20 %/NOK 146 mill. på gruppe 23

24 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 24

25 Mål for vekst og finansiering i de neste tre årene VP 580 F-lån 300 Kundeinnskudd Overskuddslikviditet Forventet utlånsvekst på 1 til 1,5 mrd. per år Forsiktig reduksjon i innskuddsdekningen til rundt 90 % Gradvis økning av andelen verdipapirlån til 15 til 20 % av forvaltningskapitalen Utlån EK 750 Balanse (tall i MNOK) 25

26 Innskuddsdekning: Målområde 90 til 110 % i 2010 Innskuddsdekning 180 % 160 % 140 % 120 % Konkurransedyktige innskuddsrenter i et uoversiktlig marked Vellykket kampanje for fastrenteinnskudd på både 12 og 6 måneder 100 % 80 % Vellykket kampanje for fastrenteinnskudd med tre års binding 60 % 40 % 20 % 0 % mar. 09 mai. 09 jul. 09 sep. 09 nov. 09 jan. 10 mar. 10 En forsiktig nedbygging av innskuddsdekningen er i tråd med bankens finansieringsstrategi, men det er vanskelig å "time" innskuddsveksten perfekt med utlånsveksten. 26

27 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde Mål om en innskuddsdekning på rundt 90 % på mellomlang sikt Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging av Dagligbank Annonsering Konkurransedyktig rentesetting Gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for bortfall av innskudd. 27

28 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskuddskonti Privat og Bedrift Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter (i NOK) Antall % fra Oslo og Akershus 16 % fra Pareto selskaper og ansatte i Pareto NOKM Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister med mer 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Privatperson Bedrift Gjennomsnittlig størrelse på innskudd: Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK

29 Høy andel mindre innskudd Kundeinnskudd verdi > 20 mill mill 2-10 mill 0-2 mill MNOK Flytende innskudd Fastinnskudd Kundeinnskudd antall > 20 mill mill 2-10 mill 0-2 mill Konti Flytende innskudd Fastinnskudd 29

30 Fastrenteinnskudd: God spredning på ulike løpetider Fordeling løpetider fastrente 6M 8 % Flytende rente 52 % Fastrente 48 % 12M 21 % 2Y 4 % 3Y 14 % Fordelingen på løpetider endrer seg med bankens prissetting og prioritering Fokus på lengre løpetider 30

31 Fastrentetilbudet følger markedets forventninger 4,50 4,00 3,50 Pareto Banks fastrentetilbud 3,00 2,50 Nibor/swaprenten 2,00 1,50 1,00 3M 6M 12M 2Y 3Y Kan tilby høyere fastrenter til kunder pga. en stigende rentekurve Betaler en premie for finansiering med lengre løpetid tilsvarende det vi betaler i obligasjonsmarkedet Innskuddet låses inn og skaper økt forutsigbarhet for banken 31

32 Fallende kredittpremie etter hvert som vi blir mer etablert mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 Pareto Bank Sertifikat mai 2010 Pareto Bank FRN sept 2011 Pareto Bank FRN mars 2013 Gruppe 7 banker (2 år) Ny bank med kort historikk Investorer har måttet etablere kredittrammer Fokus på å nå et så stort antall investorer som mulig ifm. gjennomførte emisjoner Ingen utestående gjeld tidligere og likviditeten i papiret har vært begrenset Har stilt spreader selv for å kompensere for lav likviditet 32

33 Likviditetsgap Forventet likviditetsgap Likviditetsgapet er bankens indikator på at vi har tilstrekkelig likviditet til å dekke estimerte og mulige krav. Likviditetsgapet skal være positivt for de neste 3 månedene apr.10 mai.10 jun.10 Kontanter og plasseringer Verdipapirer Overskuddslikviditet Reserve for utlån Reserve for mulig bortfall av kundeinnskudd Likviditetskrav Forutsetninger for beregning av likviditetskravet: Ordrereserven for utlån 50% av bevilgede, ubenyttede rammer verdipapir- og eiendomskreditter Estimat for mulig bortfall av kundeinnskudd Likviditetsgap Reserve for mulig bortfall av kundeinnskudd Volum Sats Reserve sum innskudd > 20 MNOK % 115 sum innskudd 2 til 20 MNOK % 276 sum innskudd < 2 MNOK % 56 Sum reserve Alle tall i MNOK 33

34 Kredittilsynets likviditetsindikatorer: Stresstest Pr Stresstest 1 Stresstest 2 Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 157 % 99 % 81 % 97,4 % Likviditetsindikator 1 (>1 mnd.) 160 % 101 % 105 % 106,3 % Stresstest 1 viser effekten av et samtidig 30 % bortfall av innskudd og en 30 % økning i utlån Stresstest 2 viser effekten av at alle flytende innskudd > 2 millioner bortfaller Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital 34

35 Forvaltning av overskuddslikviditet Høy andel kundeinnskudd gir behov for å plassere overskuddslikviditet Portefølje på ca. NOK 1,55 mrd. En konservativ holdning til kredittlinjer - kun lån i selskaper med investment grade rating En investering i fremtidig utlånsvekst Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko Alle kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre Spredning blant sektorer Høy andel likvide papirer BBB+/BBB 38 % Industri 26 % Energi 21 % Stat & Kommune 3 % Eiendom 11 % AAA 6 % AA/AA- 2 % Bank 39 % A/A- 54 % 35

36 Styring av markedsrisiko Banken tar ikke spekulative posisjoner i rente- og valutamarkedet. NOK mill Renterisiko Risikoramme Valutarisiko Risikoeksponering Renterisiko Rammer for total renterisiko (20 mill.) og for nærliggende løpetidsintervaller Eksponering er lik 2 prosentpoeng økning i nullkupongrenter basert på NIBOR Valutarisiko Ramme på totaleksponering i enkelte valuta (10 mill.) og totalt (20 mill.) Valutaposisjoner stresstestes med 10 % endring i valutakurser 36

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Pareto Bank skal i det norske markedet være en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Status pr. 1.

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet...2 2 Konsolidering...2 2.1 Oversikt

Detaljer