Makro ved UiO 30. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makro ved UiO 30. oktober 2008"

Transkript

1 Makro ved UiO 30. oktober 2008

2 Kort om Pareto Bank En spesialbank for større privatkunder og deres selskaper Historie Bankprosjekt etablert februar 2007 og konsesjon tildelt 1.november 2007 Emisjon stor NOK 750 mill. gjennomført medio november 2007 Prosjektkostnad som budsjettert og lik NOK 10 mill. Investeringer i banksystemer og tilknytning til infrastruktur NOK 22 mill. Rutiner, policier og instrukser etablert, medarbeidere rekruttert og IT-systemer implementert Banken åpnet 2. januar 2008 Hovedfokusområder Status Innskuddsvolum NOK 1,2 mrd. Høy overskuddslikviditet NOK 1,0 mrd Utlånsvolum NOK 0,9 mrd. Forvaltningskapital NOK 1,8 mrd. Ingen mislighold/tap Bemanning (20 ansatte) og lavere kostnader enn forutsatt Positivt resultat før skatt på 9,3 mill. pr Eiendomsfinansiering Verdipapir- p finansiering Høyservice dagligbanktjenester kunder, herav 113 utlånskunder 196 visa-kort 802 nettbankavtaler 2

3 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner. Banker låner penger av kundene gjennom innskudd, pengene blir så en del av bankens forvaltningskapital som lånes ut. I og med at innskuddsrenten er lavere enn utlånsrenten, t skapes en rentemargin som er bankenes inntjening. 123 sparebanker 16 forretningsbanker 12 filialer av norske banker i utlandet 10 utenlandske bankers filialer i Norge RESULTATREGNSKAP BANK Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst på finansielle instrumenter Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Sum driftskostnader Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt 3

4 En typisk norsk bank Eiendeler Forpliktelser Kredittinstitusjoner Kredittinstitusjoner Ordinære utlån Kundeinnskudd Rentebærende forpliktelser Rentetjenende eiendeler Sertifikater/Obligasjoner Aksjer/Eiendom/Derivater/ Annet Sertifikater/Obligasjoner/ Ansvarlig lånekapital Derivater/ Andre forpliktelser Egenkapital Off balance sheet: - Garantier - Fond - Strukturerte produkter -Etc. Balansens risiko avgjør størrelsen på nødvendig egenkapitalbase => KAPITAL = KAPASITET 4

5 Bankbalansens ulike typer risiko Kredittrisiko Risiko for tap på utlån til kunder. Likviditetsrisiko Bankens mulighet til å finansiere økning i utlån og evnen til å gjøre opp for sine forpliktelser ved forfall. Renterisiko Risiko for negative verdiendringer som følge av endringer i renter. Valutarisiko Risiko for negative verdiendringer som følge av endringer i valutakurser. Aksjerisiko Risiko for negative verdiendringer som følge av endringer i valutakurser. Operasjonell risiko Risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Andre risiki - strategisk risiko, omdømmerisiko, økonomisk kriminalitet m.m. 5

6 Likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko Bankens mulighet til å finansiere økning i utlån og evnen til å gjøre opp for sine forpliktelser ved forfall. Ingen internasjonal akseptert metode som gir et entydig og kvantifiserbart svar på hvor stor likviditetsrisiko en bank har Tre forhold er av særlig betydning: 1. Bankens balansestruktur, dvs. stor forskjell i bindingstid og omløpshastighet på aktiva- og passivapostene i bankens balanse resulterer i likviditetsrisiko idet banken kontinuerlig er nødt til å plassere eller hente inn midler fra markedet 2. Likviditeten i markedet, dvs. risikoen for å oppnå en dårlig pris i et finansielt marked fordi antallet kjøpere og selgere i markedet er for lite. 3. Bankens kredittverdighet, dvs. så lenge en bank er solid og nyter tillit i markedet, vil den under normale markedsforhold ikke ha noen problemer med å refinansiere eller øke sine innlån. 6

7 Litt generelt om bankenes innlån 7

8 Finansieringskilder Norge versus utlandet Interbanklån fra norske banker Interbanklån fra utenlandske banker Norske Utenlandske Norske Utenlandske sertifikatlån sertifikatlån obligasjonslån obligasjonslån aug des jun des jun aug Innlån norsk sektor: Innlån utenlandsk sektor: Innskudd fra kunder ca.: Utlån til kunder: Forvaltningskapital: 346 mrd mrd mrd mrd mrd. 8

9 9

10 Innlån en utfordring for en nyetablert bank En nyetablert bank som Pareto Bank kan ikke basere seg på verdipapirmarkedet eller innlån fra andre finansinstitusjoner. For å minimere likviditetsrisikoen vil derfor bankens finansiering i hovedsak være innskudd fra kunder de første årene. I lys av finansuroen har denne strategien vist seg enda riktigere og viktigere. Nyetablerte banker har i dag ingen tilgang på kapital fra verdipapirmarkedet eller fra andre finansinstitusjoner og konkurransen om innskudd er sterk. Pareto Bank må ha en konkurransedyktig innskuddsrente og en høy innskuddsdekning de første årene. 10

11 Styring av likviditetsrisiko i Pareto Bank Policy for styring av likviditetsrisiko Kortsiktig likviditetsrisiko Banken skal ha et positivt likviditetsgap i reserveperioden på tre måneder for å begrense sin likviditetsrisiko Likviditetsgapet = bankens likviditetsbuffer - bankens likviditetskrav Langsiktig, strukturell likviditetsrisiko Stabil funding skal minimum utgjøre 100 % av stabile aktiva Kredittilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Tilleggsvurderinger Kundeinnskuddenes sammensetning og stabilitet Grad av likviditet i verdipapirporteføljen Grad av diversifisering av innlån fra kredittinstitusjoner Omfang av ubenyttede trekkfasiliteter Beredskapsplan for bankspesifikk likviditetskrise En situasjon der banken ikke får refinansiert lån som forfaller i markedet på grunn av mistillit Fokus på tiltak som har effekt raskt og helst ved utløp av reserveperioden Policy for forvaltning av overskuddslikviditet Overskuddslikviditet skal plasseres i norske rentebærende verdipapirer med lav risiko Alle motparter kredittvurderes, løpetider inntil 5 år Avkastning på nivå med bankens marginale innlånsrente, dvs. gjennomsnittlig vektet innskuddsrente 11

12 Kortsiktig likviditetsrisiko Banken skal ha et positivt likviditetsgap i reserveperioden på tre måneder Tilgjengjengelig livkviditet per dag EK UB innskudd UB- utlån Overskuddslikviditet Likviditetskrav Til utbetaling denne mnd. (Ordreserve okt.) Ubenyttede VP-rammer (50%) Ubenyttede eiendomsrammer (50%) Estimat t mulig bortfall kundeinnskudd k dd Ordrereserve fastrenteinnskudd okt (50%) ( ) Sum likviditetskrav Likviditetsgap Saldo Antall Likviditetskrav sum innskudd > 20 MNOK sum innskudd 2 til 20 MNOK sum innskudd < 2 MNOK Forutsetninger for beregning av likviditetskravet: 100 % av ordrereserven for utlån for inneværende måned (daglig oppdatering) 50 % av bevilgede, ubenyttede rammer verdipapirkreditter (ukentlig oppdatering) 50 % av bevilgede, ubenyttede rammer eiendomskreditter (månedlig oppdatering) Estimat for mulig bortfall av kundeinnskudd basert på avsetning fra 35% til 5% (månedlig oppdatering) 50 % av ordrereserve for fastrenteinnskudd i inneværende måned (ukentlig oppdatering) Sum

13 Langsiktig likviditetsrisiko - Kredittilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Kredittilsynets likviditetsindikatorer er et uttrykk for i hvilken grad bankers langsiktige og illikvide eiendeler har en finansiering med gjenstående løpetid på mer enn henholdsvis ett år (indikator 1) og en måned (indikator 2). LIKVIDITETSINDIKATOR 1 OG 2 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100, % 13

14 Utviklingen i innskuddsdekning 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 %

15 Sammensetning og stabilitet i kundeinnskuddene Størrelsen på kundeinnskuddene er av betydning for hvor stabile kundeinnskuddene er. Større innskudd er mer flyktige enn mindre innskudd. Det er naturlig å sette en grense på mindre enn 2 MNOK, som er beløpet Bankenes sikringsfond dekker. Innskudd pr. kunde etter størrelse (NOK mill.) september Andel Antall kunder Snitt innskudd > ,2 42,2 % 14 29,7 > 5 < ,1 11,7 % 16 10,5 > 2 < 5 241,3 24,4 % 100 3,7 > 1 < 2 148,1 15,0 % 105 2,2 > 0,5 < 1 50, ,1 % ,1 > 0,1 < 0,5 12,9 1,3 % 58 0,3 > 0,01 < 0,1 3,4 0,3 % 90 0,0 < 0,01 0,3 0,0 % 88 0,0 Sum kunder med innskudd 987,5 100 % 547 1,8 = 0-0,0 % Sum 987, , > 10 > 5 < 10 >2<5 > 1 < 2 > 0,5 < 1 > 0,1 < 0,5 > 0,01 < 0,1 < 0,01 15

16 Pareto Bank Eiendeler Forpliktelser Kredittinstitusjoner 468 mill/27% Kundeinnskudd 987 mill/56% Ordinære utlån 920 mill/53% Egenkapital 742 mill/42% Sertifikater/Obligasjoner 311 mill/18% Balansens risiko avgjør størrelsen på nødvendig egenkapitalbase => KAPITAL = KAPASITET 16

17 Historisk utvikling av kapitaldekningsregler i Norge 1924: Aksjebankloven Minimum 10% egenkapital av totale forpliktelser 1961: Forretningsbankloven Kapitalkrav redusert til 8% 1972: Lovendring Forretningsbankloven Kapitalkrav redusert til 6.5%, endring i beregningsgrunnlag som førte til ytterligere svekkelse av kapitaldekningskravet Slutten av 1970-årene: Bankene fatter interesse for ansvarlig lånekapital 1987: Bruk av evigvarende ansvarlig lånekapital godkjent av Finansdepartementet Ansvarlig lånekapital maks 50% av ansvarskapital, og tidsbegrenset ansvarlig lånekapital maks. 25% av samlet ansvarskapital Førte til at andelen ansvarlig lånekapital gikk betydelig opp 1991/92: Basel I innføres 8% totalkapitalkrav Totalkapital = Kjernekapital + Tilleggskapital Tilleggskapital maks. 50% av kjernekapital og ansvarlig lånekapital maks. 50% av tilleggskapital Risikovektet balanse etter standardisert format tas i bruk Kilde: Rapport fra Stortingets Granskningskommisjon for Bankkrisen 17

18 Basel II: Oversikt over nye kapitaldekningsregler Nye kapitaldekningskrav (Pilar 1) Ansvarlig kapital 8% av beregningsgrunnlaget Valg mellom standardmetoden eller bankens egne modeller for å fastsette risikovektet beregningsgrunnlag Egen vurdering av kapitalbehov (Pilar 2) Risikoer som ikke inngår i Pilar 1 Fremtidig vekst Bufferkapital i forhold til minstekrav Offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3) Kilde: Kredittilsynet 18

19 Viktigste implikasjoner av Basel II Eget kapitalkrav for operasjonell risiko Endring i beregning av kapitalkravet for kredittrisiko Lettelser i kapitalkrav både med standardmetoden og egne metoder Gjennomsnittlig redusert kapitalkrav i standardmetoden på 10-12% For bankene med egne metoder kan kapitalkravet reduseres med % Faktisk kapitalisering av bankene vil avhenge av pilar 2 Pilar 3 setter krav til åpenhet rundt estimeringen Lavere kapitalkrav skal motivere til bedre risikostyring! 19

20 Kjernekapital/risikovektet balanse 10.0% 0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.7% 5.8% 6.1% 6.3% 7.2% 7.3% 8.2% 8.4% 8.6% 50% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 00% 0.0% Swedbank DnB NOR S HB No rdea S R-Ban k S EB Midt-No rge Dansk e Nord-Norg Kilde: Selskapsrapporter, Pareto analyse 20

21 Den faktiske egenkapitalen i forhold til balansen 60% 6.0% 5.0% 4.7% 5.2% 5.3% 4.0% 3.9% 3.0% 2.8% 2.8% 3.1% 3.2% 2.1% 2.0% 1.0% 0.0% Danske SEB Swedbank Nordea SHB DnB NOR SR-Bank Nord-Norge Midt-Norge 21

22 22

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5 2.3

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Kapitaldekningsregler

Detaljer

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 1 BASEL II PILAR III 2013 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012.

BASEL II PILAR III. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012. BASEL II PILAR III 2012 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 2 Konsolidering... 2 2.1

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 21.03.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2014. Pilar III 2014 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2014. Pilar III 2014 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2 KONSOLIDERING... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2013 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 19.03.2014 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 23.03.2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2013 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 18.03.2015 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 1.1 Formål... 2 2 Konsolidering... 2 2.1

Detaljer

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 1.1 Ansvarlig kapital...4 1.2

Detaljer