Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal

2 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering, likviditets- og markedsrisiko 2

3 Status pr Forvaltningskapital NOK 5,4 mrd. Høy aktivitet og betydelig balansevekst i andre kvartal. Utlånsvolum NOK 3,4 mrd. Høy aktivitet og sterk utlånsvekst spesielt innenfor eiendomsfinansiering. Ingen mislighold eller tap. Innskuddsvolum NOK 3,5 mrd. Fortsatt god vekst i fastrenteinnskudd fra kunder. Høy overskuddslikviditet og innskuddsdekning og gode likviditetsindikatorer. Fortsatt stigende rentenetto som følge av god utlånsvekst. Økte kredittspreader førte til negative verdiendringer i bankens portefølje av verdipapirer. Ingen mislighold eller tap. Verdipapirgjeld NOK 690 mill. Refinansiering av sertifikatlån i april. BBB rating fra DnB Nor, Nordea, SEB og Pareto Securities. 3

4 Resultatregnskapet 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden

5 Verdimåling til virkelig verdi innebærer volatilitet i andre inntekter Banken benytter forenklet IFRS og vurderer utvalgte finansielle instrumenter til virkelig verdi. Dette gir regnskapsmessig symmetri, men medfører en mer volatil resultatutvikling. Prinsipper for risikostyring Banken søker til enhver tid å nøytralisere bankens totale rente- og valutarisiko. Banken har absolutte rammer for rente- og valutarisiko. Bankens utlån og plasseringer i valuta er tilnærmet 100 % sikret med valutaswapper. Bankens renterisiko på kundeinnskudd og andre innlån er sikret med kjøp av sertifikater, FRNer, fastrenteobligasjoner, renteswapper og i noen utstrekning FRAer. Renterisiko på fastrenteinnskudd med løpetid utover 1 år er tilnærmet 100 % avdekket gjennom renteswapper. Forhold som påvirker verdiendringene Endringer i rentenivå og valutakurser vil medføre verdiendringer på enkeltposter, men er samlet sett tilnærmet nøytralisert. Endringer i kredittspreader vil medføre verdiendringer som ikke er nøytralisert. 5

6 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår 2009 (NOK 1.000) Netto gevinster/(tap) på valuta (1.190) (11.558) (10.384) Netto gevinster/(tap) på valutaderivater (3.261) (5.934) Netto gevinster/(tap) på rentederivater (1.324) (175) 794 (280) 214 Netto gevinster/(tap) på utlån til kredittinstitusjoner 17 (975) (26) (1.801) (3.261) Netto gevinster/(tap) på utlån til kunder 48 (77) Netto gevinster/(tap) på sertifikater og obligasjoner (4.321) (5.182) Netto gevinster/(tap) på utlån fra sentralbanker 194 (275) 73 (796) (215) Netto gevinster/(tap) på egenutstedte verdipapirer (32) (715) (715) (977) Netto gevinster/(tap) på innskudd fra kunder (46) 388 (2.269) Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi (5.440) (5.169)

7 Sterk utlånsvekst gir økte netto renteinntekter 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal (NOK 1.000) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån og garantier Driftsresultat Skatt Resultat etter skatt Vendepunkt for netto renteinntekter i fjerde kvartal 2009 etter kraftig rentefall og følgelig lav avkastning på bankens egenkapital. 7

8 Eiendeler (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetale kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Utlånsvekst i første halvår lik NOK mill. Spesielt høy aktivitet i juni med en samlet vekst på NOK 694 mill. i andre kvartal. 8

9 Gjeld og Egenkapital (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Gjeld Aksjekapital Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital/udisponert resultat Egenkapital Gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Innskuddsvekst i første halvår lik NOK mill., hvorav NOK 246 mill. i andre kvartal. Et 12 måneders sertifikatlån på NOK 200 mill. ble fornyet i april. 9

10 Fortsatt god soliditet, men fallende kapitaldekning som følge av sterk vekst (NOK 1.000) Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko Kapitalkrav for operasjonell risiko Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 16,06 % 31,54 % 23,90 % Kjernekapitaldekning 16,06 % 31,54 % 23,90 % Bankens egenkapital utgjorde 13,8 % av forvaltningskapitalen ved halvårsskiftet. Bankens overskuddslikviditet er i dag plassert i verdipapirer med høy kapitalbinding. Overskuddslikviditeten vil gradvis allokeres til verdipapirer med lavere kapitalvekt. 10

11 Forventet utlånsvekst fører til behov for kapital i Ansvarlig kapital/forvaltningskapital NOK mill Overskudd av ansvarlig kapital Kapitalkrav utover minstekrav - Pilar II Minstekrav - Pilar I Det er i eksemplet lagt til grunn en årlig netto utlånsvekst på NOK 2,0 mrd. i 2010 til Det er forutsatt opptak av NOK 250 mill. i ansvarlig lån i Banken vurderer allokering av overskuddslikviditeten i forhold til kapitalbinding. 11

12 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering, likviditets- og markedsrisiko 12

13 Våre fokusområder Eiendomsfinansiering Prosjektfinansiering Langsiktig 1. prioritetsfinansiering Boliglån Annen eiendomsfinansiering Verdipapirfinansiering Aksjekreditt Obligasjonskreditt Annen verdipapirfinansiering Banktjenester Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Finansiering/ risikostyring Banktjenester Innskudd med flytende og fast rente Nettbank privat og bedrift Betalingsformidling innland og utland Debetkort og kredittkort En spesialbank som gjennom høy kompetanse og rask reaksjonsevne skal hjelpe seriøse eiendoms- og verdipapirinvestorer i Oslo og omegn å tjene mer penger. Finansiering og risikostyring Likviditetsstyring og finansiering Forvaltning av overskuddslikviditet Risikostyring 13

14 En partner til Pareto-gruppen Utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i det norske markedet for finansielle tjenester og i bransjer hvor Norge har spesielle fortrinn. Salg av banktjenester til kunder av Paretogruppen gjennom rask reaksjonsevne, høy kompetanse og en kultur tuftet på "the Pareto spirit." Selektiv satsning innenfor det norske offshore supply-markedet for å utnytte Pareto-gruppens sterke posisjon i bransjen. Pareto AS er bankens største aksjonær med en 15 % eierandel. Pareto-gruppen med ansatte eier rundt 20 % av aksjene. Egen avtale regulerer bankens bruk av Pareto-navnet i 10 år. Corporate Finance Forvaltning Verdipapirmegling Tilrettelegging av prosjekter Aktivamegling Banktjenester 14

15 Kompetent og spesialisert organisasjon Adm. direktør Tiril Haug Villum IKT/Sikkerhet Steinar Sæther Kreditt og compliance Per Ø. Schiong André Schorpen Treasury/Marked Tiril Haug Villum Kreditt Sven Erik Klepp Økonomi/Drift Ole Tandberg Treasury Erling Mork André Schorpen Markedsføring Tiril Haug Villum Eiendomsfinansiering Mariann Heggelien Lena Krog Bjørn Havsgård Katharina Hernæs Bo W. Kielland Verdipapirfinansiering Erik Skarbøvik Tom-Jonny Solvang Benedikte Njøten Iselin Tanke Berg Lars Erik R. Næss Regnskap Ann-Grid Wiik Banktjenester Svein Jansen Berit Hollup Tine B. Ludvigsen Andreas Gravalid Depot Trude S. Eidsheim Vera Eirang Styrets formann: Styremedlemmer: Kontrollkomiteens formann: Representantskapets formann: Ekstern revisor: Bjarne Borgersen, advokat Tormod Schartum, Brita Eilertsen og Mette Andersen Erik Thrane, advokat John Rein, advokat Reidar Henriksen, PWC 15

16 Aksjonæroversikt pr Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Indigo Invest AS ,54 % Rasmussengruppen AS ,50 % Geveran Trading Co Ltd ,50 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,94 % OBOS Forretningsbygg AS ,40 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Skeie Capital Investment AS ,94 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Ojada AS ,81 % Centennial AS ,74 % Sphinx Investment Corp ,64 % Artel Holding AS ,61 % Hodne Kapital AS ,50 % Castel AS ,30 % Sundt AS ,20 % Skandinaviske Enskilda Banken AB (NOM) ,10 % Credit Suisse Securities (NOM) ,00 % Landsyn EHF ,95 % Goldman Sachs Int. (NOM) ,94 % Andre ,52 % Sum ,00 % Aksjekapital på kr ,- fordelt på aksjer hver pålydende kr. 600,-. I alt 263 aksjonærer. Ledende ansatte i banken eier totalt aksjer eller 1,58 % av bankens aksjekapital. Ledende ansatte i Paretogruppen eier totalt aksjer eller 3,42 % av bankens aksjekapital. 16

17 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering, likviditets- og markedsrisiko 17

18 Eiendomsfinansiering Primært attraktive beliggenheter i Oslo og omegn hvor vi har nærhet og kjennskap til markedet. Forsiktig utvidelse av geografisk nedslagsfelt gitt robust kontantstrøm og et samlet akseptabelt risikonivå. Prosjektfinansiering Lav resteksponering mot usolgte enheter og maksimalt 50% av faktisk kjøpesum for solgte enheter. Byggherre med erfaring og kompetanse. Solide entreprenører med erfaring og gjennomføringsevne. Vurdering av markedet for salg og utleie. Vurdering av leietagere og leieavtaler. Langsiktig eiendomsfinansiering Normalt maksimalt 70 % belåningsgrad. Robust kontantstrøm med trygghet for gjeldsbetjening. Solide leietagere og lange leieavtaler. Attraktive beliggenheter. Banktjenester Verdipapirfinansiering Eiendomsfinansiering Finansiering/ risikostyring Finansiering av bolig Inntil 85 % belåningsgrad. Relasjonsprodukt. 18

19 Verdipapirfinansiering Finansiering av aksjeporteføljer, obligasjonsporteføljer og ulike typer aktiva til solide privatpersoner og investeringsselskaper Aksjekreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller aksjer som sikkerhet. Kun finansiering av aksjer notert på Oslo Børs. Belåningsgrad avhengig av volatilitet og likviditet og ligger mellom 0-80 %. OBX-selskapene normalt mellom %. Obligasjonskreditt Lånefasilitet hvor kunden stiller obligasjoner som sikkerhet. Belåningsgrad på obligasjoner ligger mellom 0-50 %. Portefølje skal bestå av minimum fem obligasjoner. En obligasjon kan ikke vekte mer enn 35 % av markedsverdien av porteføljen. finansiering Verdipapirfinansiering Banktjenester Eiendoms- Finansiering/ risikostyring Annen verdipapirfinansiering Lånefasilitet hvor kunden stiller en eller flere ulike aktiva som sikkerhet (aksjer, aksjefond, pengemarkedsfond, aktiv forvaltede porteføljer, etc). Konkret og individuell vurdering. 19

20 Verdipapirfinansiering forts. Aksjekreditt Robust modell for beregning av belåningsgrader. Belåningsgrader er basert på likviditet og volatilitet og oppdateres minimum hvert kvartal. 100% automatiserte rutiner for kjøp/salg av aksjer gjennom megler i Pareto Securities. Banken har en god og etablert kontrollfunksjon ved fall i markedsverdier. Daglig oppfølgning av alle aksjekreditter ved børsslutt. Kunden blir umiddelbart fulgt opp ved brudd og har en frist på 24 timer for å reparere bruddet. finansiering Verdipapirfinansiering Banktjenester Eiendoms- Finansiering/ risikostyring Obligasjonskreditt Ukentlig oppdatering av alle obligasjonskurser. Ukentlige status på e-post til alle kunder med en detaljert oversikt. Robuste rutiner ved brudd. 20

21 Fortsatt høy andel kunder med god risikoklassifisering Engasjementer fordelt etter risikoklasse (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Ingen/svært liten risiko (AA, AB, ,5 61,1 % 2.006,4 58,4 % BA) Liten risiko (AC, BB, CA) ,2 29,3 % 1.092,8 31,8 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) ,5 8,6 % 302,6 8,8 % Noe risiko (AE,BD,CC,DB,EA) 6 42,6 1,0 % 32,3 0,9 % Stor risiko (BE,CD,DC,EB) 1 0,4 0,0 % 0,4 0,0 % Svært stor risiko (CE,DD,EC) - - 0,0 % - 0,0 % Tapsutsatt (DE,ED,EE) - - 0,0 % - 0,0 % Sum ,3 100,0 % 3.434,5 100,0 % Liten risiko (AC, BB, CA) 29,3 % Ingen/svært liten risiko (AA, AB, BA) 61,1 % Moderat risiko (AD, BC, CB, DA) 8,6 % Noe risiko (AE, BD, CC, DB, EA) 1,0 % Engasjementer klassifiseres fra A til E i dimensjonene debitor og sikkerhet. 21

22 God spredning på ulike sikkerheter Engasjementer fordelt etter sikkerhet (NOK mill.) Antall Engasjem. Andel Utlån Andel Aksjer ,3 32,8 % 863,6 25,1 % Obligasjoner ,9 4,8 % 147,4 4,3 % Andeler 5 41,4 0,9 % 41,2 1,2 % Næringseiendom - Kontor ,2 16,2 % 677,0 19,7 % Næringseiendom - Kombinasjonsbygg 3 164,9 3,7 % 164,9 4,8 % Næringseiendom - Forretningslokaler 4 211,1 4,8 % 207,6 6,0 % Næringseiendom - Bolig ,5 18,1 % 621,8 18,1 % Næringseiendom - Tomt 5 94,9 2,1 % 74,7 2,2 % Næringseiendom - Annet 9 256,9 5,8 % 232,5 6,8 % Boliglån/-kreditter ,0 8,2 % 311,2 9,1 % Kontantdepot 6 8,9 0,2 % 2,8 0,1 % Usikret 3 4,2 0,1 % 4,0 0,1 % Annet 9 99,1 2,2 % 85,8 2,5 % Sum ,3 100,0 % 3.434,5 100,0 % Næringseiendom 50,7 % Andeler 0,9 % Kontantdepot 0,2 % Obligasjoner 4,8 % Usikret 0,1 % Aksjer 32,8 % Annet 2,2 % Boliglån/- kreditter 8,2 % 22

23 Fokus på diversifisering Engasjement per kunde etter størrelse (NOK mill.) Antall Engasjement Snitt Andel > ,9 88,4 41,8 % > 20 < ,9 29,3 26,4 % > 10 < ,7 13,4 12,9 % > 5 < ,1 6,1 8,9 % > 2 < ,3 3,0 8,2 % > 1 < ,8 1,2 1,4 % < ,5 0,4 0,3 % Sum utlån ,3 11,9 100,0 % > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < Største engasjement 25 % av ansvarlig kapital tilsvarer NOK 181 mill. Selvpålagt krav om maks. 15 %/NOK 109 mill. på enkeltkunde og maks. 20 %/NOK 145 mill. på gruppe 23

24 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering, likviditets- og markedsrisiko 24

25 Mål for vekst og finansiering i de neste tre årene VP 690 F-lån 300 Kundeinnskudd Overskuddslikviditet Utlån Forventet utlånsvekst på 1 til 1,5 mrd. per år. Forsiktig reduksjon i innskuddsdekningen til rundt 90 %. Gradvis økning av andelen verdipapirlån til rundt 20 % av forvaltningskapitalen. EK 750 Balanse (tall i MNOK) 25

26 Kundeinnskudd: Den viktigste finansieringskilden Kundeinnskudd er viktig som en pålitelig og tilgjengelig finansieringskilde. Mål om en innskuddsdekning på rundt 90 % på mellomlang sikt. Mål om diversifisering på beløpsstørrelser, løpetider og produkter. Fokus på salg Aktiv kundeoppfølging av Dagligbank Annonsering Konkurransedyktig rentesetting Gunstig posisjonering på rentebarometeret Produktutvikling med fokus på kundens behov, rentemarkedet og konkurransesituasjonen Kredittkunder som "totalkunder" Bevisst forhold til kostnaden ved overskuddslikviditet Vi sikrer oss med en diversifisert innskuddsportefølje og høy buffer for mulig bortfall av innskudd. 26

27 Høy innskuddsdekning og høy andel fastrenteinnskudd Innskuddsdekning 160 % 140 % 120 % Fordeling løpetider fastrente 100 % 80 % 60 % Flytende rente 47 % Fastrente 53 % 6M 12 % 12M 21 % 40 % 3Y 13 % 20 % 0 % jun. 09 aug. 09 okt. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 Målområde for innskuddsdekningen er 90 til 110 % i En forsiktig nedbygging av innskuddsdekningen er i tråd med bankens finansieringsstrategi, men det er vanskelig å "time" innskuddsveksten perfekt med utlånsveksten. 27

28 Kundeinnskuddene er godt diversifisert Andel innskuddskonti Privat og Bedrift Antall NOKM % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jevn fordeling mellom innskudd fra privatpersoner og bedrifter. 75 % fra Oslo og Akershus. 15 % fra Pareto-selskaper og ansatte i Pareto. Eksempler på kunder er stiftelser, foreninger, investeringsselskaper, kommuner, eiendomsselskaper, pensjonister med mer. Privatperson Bedrift Kundeinnskudd verdi Gjennomsnittlig størrelse: > 20 mill mill 2-10 mill Totalt NOK Bedrift NOK Privat NOK mill MNOK Flytende innskudd Fastinnskudd 28

29 Fallende kredittpremie etter hvert som vi blir mer etablert mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 Pareto Bank Sertifikat mai 2010 Pareto Bank Sertifikat april 2011 Pareto Bank FRN sept 2011 Pareto Bank FRN mars 2013 Gruppe 7 banker (2 år) Ny bank med kort historikk. Investorer har måttet etablere kredittrammer. Fokus på å nå et så stort antall investorer som mulig ifm. gjennomførte emisjoner. Ingen utestående gjeld tidligere og likviditeten i papiret har vært begrenset. Har stilt spreader selv for å kompensere for lav likviditet. 29

30 Likviditetsgap Likviditetsgapet er bankens indikator på at vi har tilstrekkelig likviditet til å dekke estimerte og mulige krav. Likviditetsgapet skal være positivt for de neste 3 månedene Forventet likviditetsgap 705 mill. 425 mill. 146 mill. jul.10 aug.10 sep.10 Kontanter og plasseringer Verdipapirer Overskuddslikviditet Reserve for utlån Reserve for mulig bortfall av kundeinnskudd Likviditetskrav Forutsetninger for beregning av likviditetskravet: Ordrereserven for utlån 50% av bevilgede, ubenyttede rammer verdipapir- og eiendomskreditter Estimat for mulig bortfall av kundeinnskudd Likviditetsgap Reserve for mulig bortfall av kundeinnskudd Volum Sats Reserve sum innskudd > 20 MNOK % 128 sum innskudd 2 til 20 MNOK % 315 sum innskudd < 2 MNOK % 70 Sum reserve Alle tall i MNOK 30

31 Kredittilsynets likviditetsindikatorer: Stresstest Pr Stresstest 1 Stresstest 2 Referanseverdier Likviditetsindikator 1 (>1 år) 134 % 84 % 70 % 99,6 % Likviditetsindikator 1 (>1 mnd.) 140 % 88 % 99 % 108,9 % Stresstest 1 viser effekten av et samtidig 30 % bortfall av innskudd og en 30 % økning i utlån Stresstest 2 viser effekten av at alle flytende innskudd > 2 millioner bortfaller Likviditetsindikator 1(2) = Finansiering = Kundeinnskudd + innlån + egenkapital Illikvide eiendeler = Utlån + pantsatte VP + realkapital Gjennomført analyse av Baselkomiténs forslag til nye likviditetskrav og estimat på Liquidity Coverage Ratio og Net Stable Funding Ratio. 31

32 Spredning i forfallsstrukturen - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) aug.10 okt.10 des.10 feb.11 apr.11 jun.11 aug.11 okt.11 des.11 feb.12 apr.12 jun.12 aug.12 okt.12 des.12 feb.13 apr.13 jun.13 aug.13 okt.13 des.13 VP-Lån F-Lån Fastrenteinnskudd Aktiv og personlig kundeoppfølging av alle fastrenteinnskudd som forfaller. Bevisst og konkurransedyktig rentesetting sikrer at fastrenteavtaler fornyes. God spredning i forfall på verdipapirlån. 32

33 Forvaltning av overskuddslikviditet Høy andel kundeinnskudd gir behov for å plassere overskuddslikviditet. Industri 32 % Stat & Kommune 5 % Bank 14 % Portefølje på ca. NOK 1,3 mrd. Andelen bankpapirer er redusert. Andelen obligasjoner med fortrinnsrett er økt. En investering i fremtidig utlånsvekst. En konservativ holdning til kredittrisiko - kun lån til selskaper med investment grade rating. Alle kredittrammer er behandlet av bankens kredittkomité og styre. Korte sertifikater og FRNer som gir god avkastning i forhold til risiko. Spredning blant sektorer. Høy andel likvide papirer. BBB+/BBB 39 % Energi 30 % AAA 12 % AA/AA- 2 % Eiendom 19 % A/A- 47 % 33

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 2 Status pr. 31.03.2010 Forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Andre kvartal 2011 Resultat før skatt NOK 19,3 mill. (NOK 2,9 mill.

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Første kvartal 2011 Godt resultat NOK 23,2 mill. før skatt (NOK 1,6

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2011 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2012 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Hovedtrekk pr. 30. juni 2012 Resultat på MNOK 12,5 etter nedskrivninger

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 2/2010

Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Pareto Bank delårsrapport 2/2010 Status per andre kvartal 2010 Pareto Bank har i andre kvartal 2010 hatt høy aktivitet. Dette har resultert i en betydelig vekst innenfor bankens hovedsatsingsområder verdipapir-

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 3/2010

Pareto Bank delårsrapport 3/2010 Pareto Bank delårsrapport 3/2010 En spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper Status per TREDJE kvartal 2010 Tredje kvartal har vært preget

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Finansiell informasjon 2 3 Utlån og kredittrisiko Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank i korte trekk (1) Startet sin virksomhet i januar 2008

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 1/2012 STATUS PER FØRSTE KVARTAL 2012 Pareto Bank kan vise til en fortsatt god balanse- og resultatmessig utvikling i første kvartal 2012. Resultat etter skatt utgjorde kr. 17,7

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 4/2012

Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Pareto Bank delårsrapport 4/2012 Status per fjerde kvartal 2012 Resultat etter skatt på kr. 21,4 mill. Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,0 % Cost/income ratio på 34,0 % Gruppevise nedskrivninger

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2015 22. april 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2015 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2014 28. januar 2015 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ÅRET 2014 Resultat etter

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Status pr. 3. kvartal 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 Status første halvår 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer