Regnskap 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2012

2 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og langsiktige lån mot pant i fast eiendom. Konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Eiendomskreditt tok i mai 2009 i bruk konsesjon som kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Tilpasningen til reglene om OMF vil for Eiendomskreditt AS, i motsetning til banker, ikke innebære noen overdragelse av lån til et annet kredittforetak som kan utstede OMF. Det skjer heller ingen organisasjonsmessige endringer i Eiendomskreditt AS. Eiendomskreditt har opprettet to sikkerhetsmasser, en for bolighypoteklån og en for eiendomshypoteklån. Regnskap per Resultatregnskap I første kvartal var resultat før skatt kr mot kr i samme periode i fjor. Årsaken til resultatøkningen er i hovedsak en forbedring i verdipapirgevinster som følge av tilbakeføring av tidligere nedskrivninger og økte netto renteinntekter. I første kvartal utgjorde netto renteinntekter kr mot kr i samme periode i fjor. Netto renteinntekter utgjør 0,93% av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis mot 0,90% i samme periode i Andre driftsinntekter var ved utgangen av 1. kvartal kr (0,03%) mot kr (0,03%) i samme periode i fjor. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjorde totalt kr (0,37%) ved utgangen av første kvartal mot kr (0,35%) i tilsvarende periode i fjor. Andre driftskostnader var på kr (0,04%) per , mot kr (0,03%) i samme periode i Ved utgangen av første kvartal var fire engasjementer med utestående krav til sammen kr misligholdt over 90 dager. Engasjementene ligger godt innenfor markedsverdien av pantesikkerheten. Selskapet har ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i første kvartal. Etter at regnskapet er belastet for kr i skatter er resultatet etter skatt kr per mot kr i tilsvarende periode i fjor. Annualisert egenkapitalrentabilitet var i 1. kvartal 10,9% (10,6%) før skatt og 7,9% (7,6%) etter skatt. Utlån og forvaltningskapital. Det er hittil i år utbetalt kr 174 mill. i nedbetalingslån, mot kr 325 mill. i samme periode i fjor. Utbetalte lån fordeler seg med kr 73 mill. i bolighypoteklån og kr 101 mill. i eiendomshypoteklån. Totale nedbetalingslån fordeler seg med 30% på fast rente og 70% på flytende rente. Høyeste belåningsgrad er etter vedtektene 65% for bolig, 60% for boliger til næringsmessig utleie og 55% til næringseiendom for øvrig.. 3

3 Det har hittil i år vært en økning i nedbetalingslån på kr 26,6 mill. som tilsvarer 0,8%. Økningen de siste 12 måneder er på kr 250,8 mill. som tilsvarer 8,5%. Nedbetalingslån utgjør kr og fordeler seg slik: Tall i kr % % % Bolighypotek (lån med pant i boligeiendom) , , ,0 Eiendomshypotek (lån med pant i næringseiendom) , , ,6 Andre lån (ikke klassifisert som OMF) , , ,4 Sum , , ,0 Det vesentligste av utlånsporteføljen er nå overført til de to sikkerhetsmassene for OMF. Alle nye lån gis nå enten som bolighypotek eller som eiendomshypotek. Forvaltningskapitalen er de siste 12 måneder øket fra kr mill. til kr mill., som tilsvarer en økning på 10,1%. Siden årsskiftet er forvaltningskapitalen øket med 1,5%. Innlån. Eiendomskreditt finansierer seg i hovedsak gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det utstedes to typer OMF, obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av boliglån (bolighypotek) og obligasjoner med fortrinnsrett til en portefølje av næringslån (eiendomshypotek). Selskapet har i første kvartal emittert obligasjoner for pålydende NOK 84 mill. i OMF eiendomshypotek og NOK 50 i OMF bolighypotek. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør kr mill. Kapitaldekning Ved utgangen av første kvartal 2012 hadde selskapet en samlet tellende ansvarlig kapital på kr som ga en kapitaldekning på 14,00% hvorav kjernekapitalen utgjorde 10,05%. Årets resultat er da ikke medregnet. Fremtidsutsikter Styret regner med en sterkere vekst i resten av året. Rentenettoen antas å holde seg på om lag samme nivå fremover. Misligholdet forventes å forbli på et lavt nivå fremover og det antas så langt å ikke oppstå tap. Under forutsetning av et stabilt finansmarked, forventes et godt resultat for året samlet. Bergen den 10. mai 2012 Eiendomskreditt AS Styret 4

4 Resultatregnskap Tall i kr Renteinntekter og lignende inntekter 1. kvartal kvartal Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 294 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Gevinst/Tap (-) på verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

5 Balanse (Tall i kr) 31-mars mars des-11 Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Utsatt skatt 131 Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

6 Note 1 - Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven, årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsselskaper og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Regnskapet for 1. kvartal 2012 følger de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Note 2 Utlån - etablering av sikkerhetsmasser for OMF og belåningsgradene i disse I forbindelse med at Eiendomskreditt tilpasser seg regelverket for utstedere av OMF, etableres to ulike sikkerhetsmasser; en for bolighypotek og en for eiendomshypotek. I sikkerhetsmassen for bolighypotek legges alle boliglån som etter kapitaldekningsforskriften vekter 35%. Dvs. boliglån til eget bruk, utleieboliger som ikke ansees som forretningsmessig virksomhet og som samtidig i hovedsak kan betjenes av debitor uten å vektlegge leieinntekten, fellesgjeld til borettslag, lån til boligaksjeselskaper hvor eiendommen bebos av aksjonærene, samt fritidseiendommer til eget bruk. Lån som inngår i bolighypotek skal etter loven ligge innenfor 75% av markedsverdi bortsett fra fritidseiendommer som må ligge innenfor 60%. Etter vedtektene og praksis i Eiendomskreditt må boligeiendommer ligge innenfor ca 65% av markedsverdi mens fritidseiendommer må ligge innefor ca 55% Vedtekter og praksis er altså vesentlig strengere enn OMF-regelverket. Lån til leiegårder og andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene har hittil fulgt vedtektenes lånegrense for boliglån. Disse lånene kan imidlertid ikke inngå i bolighypotek men må legges i sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Her er lovens krav at lånet skal ligge innenfor 60% av en forsvarlig markedsverdi. Eiendomskreditt tilpasser seg til OMF-kravet og dette innebærer altså en innstramming i forhold til vedtekter og tidligere praksis. I sikkerhetsmassen for eiendomshypotek legges lån til leiegårder, andre utleieboliger som skal vektes 100% etter kapitaldekningsreglene, kombinerte bolig- og næringseiendommer og ordinære næringseiendommer. Lån som inngår i eiendomshypotek skal etter loven ligge innenfor 60% av markedsverdi. Ser man bort fra leiegårder og andre utleieboliger som vil inngå i denne sikkerhetsmassen, har vedtekter og praksis gitt en øvre lånegrense på ca 54% av markedsverdi. Boligrelaterte eiendommer som inngår i sikkerhetsmassen vil som det fremgår over ligge innenfor 60%. Boligrelaterte eiendommer vil utgjøre ca 1/3-del av sikkerhetsmassen for eiendomshypotek. Note 3 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Verdipapir- Type Aktuell Neste rente- Brutto nr. (ISIN) Lånebeskrivelse Løpetid lån 1) rente regulering utestående Sertifikatlån ,65% Eiendomskreditt FF 3,65 % ,43% Eiendomskreditt FF 2,86 % ,40% Eiendomskreditt FF 3,40 % ,26% Eiendomskreditt FF 3,26 % Seniorobligasjoner: ,55% Eiendomskreditt FF 5,55 % FRN 3mnd. nibor+25bp FF RR 2,87 % ,95% Eiendomskreditt FF 5,95 % FRN 3mnd. nibor+70bp FF RR 3,02 % FRN 3mnd. nibor+100bp FF RR 3,74 % Bolighypotek FRN 3mnd. nibor+55bp FF RR 3,27 % FRN 3mnd. nibor+50bp FF RR 3,18 % FRN 3mnd. nibor+66bp FF RR 3,47 % Eiendomshypotek FRN 3mnd. nibor+60bp (14) FF RR 3,17 % FRN 3mnd. nibor+85bp (16) FF RR 3,42 % FRN 3mnd. nibor+73bp (16) FF RR 3,39 % FRN 3mnd. nibor+95bp (16) FF RR 3,59 % Sum

7 Note 4 Utlån og sikkerhetsmasse (Tall i kr) Bolighypotek Brutto utlån til kunder bolighypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 25,2 % 25,8% 21,9% Flytende rente 74,8 % 74,2% 78,1% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 36,5 % 37,1 % 35,9% Sikkerhetsmassens sammensetning Boliglån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 12,3% 11,3% 11 % Eiendomshypotek Brutto utlån til kunder eiendomshypotek Gjennomsnittlig lån per kunde Antall lån Fast rente 28,8% 26,2% 24,1% Flytende rente 71,2% 73,8% 75,9% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 41,6 % 40,0 % 41,2% Sikkerhetsmassens sammensetning Eiendomshypoteklån Fyllingssikkerhet Sum Obligasjoner i omløp Overpantsettelse 69,2% 64,3% 73,0% 8

8 Note 5 Utlån geografisk fordeling Bolighypotek Tabellen nedenfor viser bolighypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Akershus ,2 % ,0 % ,5 % Oslo ,0 % ,9 % ,0 % Hordaland ,5 % ,6 % ,7 % Rogaland ,1 % ,8 % ,5 % Vestfold ,0 % ,1 % ,3 % Buskerud ,7 % ,0 % ,6 % Vest-Agder ,2 % ,8 % ,5 % Østfold ,0 % ,3 % ,0 % Øvrige fylker ,4 % ,6 % ,8 % Sum ,0 % ,0 % ,0% Eiendomshypotek Tabellen nedenfor viser eiendomshypoteklånene fordelt på fylke for det vesentligste av porteføljen Fylke 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Hordaland ,5 % ,6 % ,3 % Akershus ,2 % ,1 % ,2 % Oslo ,2 % ,2 % ,2 % Rogaland ,1 % ,5 % ,6 % Østfold ,3 % ,4 % ,3 % Buskerud ,2 % ,7 % ,9 % Øvrige fylker ,4 % ,5 % ,6 % Sum ,0 % ,0 % ,0% Note 6 Mislighold og tap på utlån Misligholdte lån (1.000 kr) Misligholdte lån bolighypotek Misligholdte lån eiendomshypotek Misligholdte andre lån Sum Selskapet har ikke hatt tap på utlån. Det er heller ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån i første kvartal

9 Note 7 Kapitaldekning Eiendomskreditt benytter følgende metoder for fastsettelse av beregningsgrunnlaget: Kredittrisiko: Operasjonell risiko: Standardmetoden Basismetoden Kapitaldekning (beløp i kr) Kjernekapital Aksjekapital (innbetalt) Overkursfond Annen egenkapital Fradrag i ansvarlig kapital Sum kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag for kredittrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag Kapitalkrav Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,00 % 13,64 % 14,11 % Kjernekapitaldekning 10,05 % 9,22 % 10,12 % 10

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året Tall i tusen kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer