Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.unn.no/category11302.html"

Transkript

1

2 Innhold Innhold Innhold... ii Sammendrag...1 Innledning...2 Teori...4 Klassifikasjon...4 Sjukepleiediagnose...5 Fritekst og sjukepleiediagnoser...6 Metode...7 Bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen...7 Alderspsykiatrisk post...7 Kvantitativ metode...7 Undersøkende Metode...8 Kvalitativ metode...9 Utvalg for intervju...9 Tema og gjennomføring intervju...10 Litteratursøk...10 Presentasjon av funn...11 Statistikk/tallmateriale...11 Mapping...12 Oppsummering...14 Literatur...14 Innlegging av diagnoser i pleieplanen i DIPS...15 Intervju...17 Kilder for å finne NANDA diagnoser...17 Språk...18 Språkbruk i fritekstdiagnoser, påvirkning fra NANDA...18 Mangler eller hull i NANDA...19 Fritekstfelt...19 Brukervennlighet i behandlingsplanmodulen i DIPS...19 Kvalitet på dokumentasjonen...19 Ressurspersoner i posten...20 Egen klassifikasjon på APP...20 Diskusjon...21 Diskusjon av funn...21 Kritikken mot klassifikasjoner...23 Mangler ved NANDA...24 Litteraturliste...27 Vedlegg...30 Vedlegg 1: Beskrivelse av Prosjekt ESD Vedlegg 2: Retningslinjer for sykepleiedokumentasjon ved SPA...30 Vedlegg 3: Hovedpunkter i intervjuguiden...34 Vedlegg 4: Veiledende pleieplan...35 ii

3 Sammendrag Sammendrag!! "! # 1

4 Innledning Innledning () ( ) *++, -. (ESD-prosjektet 2005)- / ( ) *++,! 0 0!" "!" " " # *++, * 2 / 2

5 Innledning (3* *++,47 *++8)9 3

6 Teori Teori Klassifikasjon!"! : ;; (NANDA 2007) : :; (:*++<) =:= ;:; (=:*++8) :=: (-::;; >*++/) (?*++8) # 1* VIPS er et akronym for Velvære, Integritet, Profylakse og Sikkerhet. Det er et rammeverk for strukturert sjukepleiedokumentasjon utviklet i Sverige(Björkdahl 1999) 4

7 Teori # - (:A166*4B *++<4-*++*4-C *++D4E *+++4B *++<) F Terminologi er betegnelsen på et forråd av ord, uttrykk og termer som er spesifikke for et bestemt fagområde. Terminologiens formål å lette kommunikasjonen mellom personer som arbeider innenfor det samme fagfelt. Terminologier oppstår vanligvis spontant når behovet foreligger (Wikipedia 2008) (B =*++14B =*++1)A (B =*++1G1)? Sjukepleiediagnose = " 2 Etter forfatternes mening er sjukepleiediagnose er et uheldig begrep. Diagnose gir assosiasjoner til medisinske diagnoser. I tillegg forbinder mange diagnose med en forholdsvis statisk tilstand, mens en sjukepleiediagnose kan beskrive et pasientproblem av svært kort varighet. Diagnosebegrepet kan dermed være med på å hindre en dynamisk bruk av pleieplanen. 5

8 Teori (-*++*)? (#*++8) B (;A5 *++*4*++,) 0!! " Fritekst og sjukepleiediagnoser # " ( *++,)? 1,, (*++/) 168+! *++8!*++D1DD (*++8) " 6

9 Metode Metode Bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen ( )9 # *++8 B 9 H *++D # 1 3! (*++,) *E A1+/.=:-. (C *++84H *++,4H *++84H *++D) Alderspsykiatrisk post 2 1. <@D;1++ <, *8 /< 16 " Kvantitativ metode B 0!*668()*!* "!/++, "!1++.D.1*!*+ # :. 7

10 Metode B? E ,@/1+/+< * !/11*+8 Undersøkende metode # # 3 (*++8) (*++/) (*++8) B (*++/) 8

11 Metode!?(*++8) (*++8) (*++8) I (166D)0 J- J JE J! J JE J J JE J ( Kvalitativ metode Utvalg for intervju # 2 <! K! 2!?!!? 9

12 Metode! ; Tema og gjennomføring intervju 3?(1668) 8( /) H 9 - Litteratursøk " *!*" " 433K B 9 10

13 Presentasjon av funn Presentasjon av funn Statistikk/tallmateriale?: *++, (*++,"*++<) ( *++8) / NANDA Fritekst NANDA Fritekst Sikkerhetspost A Sikkerhetspost B Rus og Psykiatripost Alderspsykiatrisk post 4 * 88@*++,"*++< </* / Antall pasienter Gjennomsnittlig liggedager 51 40,4 NANDA og fritekst 8,2 7,6 sjukepleiediagnoser/pas 11

14 Presentasjon av funn /! 6/6L,86L <1L.*1L 2005/ Totalt antall diagnoser NANDA-diagnoser , ,9 Fritekstdiagnoser 49 6, ,1 ( )3,<<L *++,"*++< 8++L*++8 Mapping 1++L! "J J, "-* " 1++L 2005/ Fritekstdiagnoser Funnet relevant NANDA 35 71, ,0!. I C (166D),*++,"*++< 12

15 Presentasjon av funn Totalt antall fritekstdiagnoser ,00 Lik 41 10,7 Lignende 80 20,9 Mer generell 24 6,3 Mer spesifikk ,4 Ikke samsvar ,8 "!""#? /*L 4</L ( *++,) 4 <9 " " / 66L.*L! *++8? <! 2007 Ant av fritekstdiagn. av alle diagnoser Ikke samsvar ,8 12,5 Diagnoser relatert til 15 3,9 1,7 følelser/aggresjon/eufori Risiko for bivirkninger av medisiner 15 3,9 1,7 Risiko for allergi 8 2,1 0,9 Intervensjon 4 1,0 0,4 Observasjon 20 5,2 2,2 Medisinsk diagnose 25 6,5 2,8 Annet 27 7,0 3,0 D8,L*++8 81*,L.*L 13

16 Presentasjon av funn D.L 2005/ Totalt antall diagnoser NANDA-diagnoser , ,5 fritekstdiagn. mappet til NANDA Fritekstdiagnoser 14 1, ,5 6,,L *++8 Oppsummering 3 - Literatur C (*++8) 6*DL( *++8)- :; ; ;(: ) *++1? (9 *++/) E,D,L ( *++*) I C (166D),D,L B 14

17 Presentasjon av funn 4 Innlegging av sjukepleiediagnoser i pleieplanen i DIPS #*/ / 8 ( /) (,) 15

18 Presentasjon av funn! #. 16

19 Presentasjon av funn!( *!. 1+, Intervju Kilder for å finne NANDA diagnoser! (1 *!D)3* * 17

20 Presentasjon av 1 Språk 1 * J J JJ # " (0 )J J JJ J JJ Spørsmål: Hva synes du generelt om språkbruken i NANDA? Svar: Både og egentlig. Noe er helt greit og relevant, men jeg kjenner veldig på det å bruke relatert til for å liksom få litt mer kjøtt på det (informant 1) Språkbruk i fritekstdiagnoser, påvirkning fra 1 18

21 Presentasjon av funn Mangler eller hull i NANDA. J MJ. * ( ) Brukervennlighet i behandlingsplanmodulen i DIPS 1 * 1 Kvalitet på dokumentasjonen :. 4 tror ikke egentlig at jeg legger merke til hva som er NANDA-diagnoser og hva som er fritekst når jeg sitter og leser. Det er liksom ikke mitt fokus. (informant 1) 19

22 Presentasjon av funn / JJ Ressurspersoner i posten? Egen klassifikasjon på APP (.)JJ 20

23 Diskusjon Diskusjon Diskusjon av funn 6.L,DL 6DLDDL D.L / 6,,L *++8# /1<L B = - /+L E 3 Mange av de 76 sjukepleiediagnosene som er feilført i 2007 er et resultat av økt mengde fritekst. Feilføringer med potensielle misforståelser og sikkerhetsrisikoer minsker med større grad av standardisering. 21

24 Diskusjon 8+L 4,8L 8+ L (NSFid 2007) # <6L */ D<L 2 (H *++,) 2? # *++ B 2 (.) 22

25 Diskusjon ;! ; ; ; ; (C *++8)B!5 = (.) 0 " 3 Kritikken mot klassifikasjoner # : (*++,)? E (E *+++01//) 3(*++.) 4 E (E *+++01/.) 23

26 Diskusjon # 1++L? 35 (1666) 2 (?*++.) 3 8,L *,L (:!166D) F J./0JJ, JJ, ""J ;. Mangler ved NANDA 0 4 I den siste versjonen av NANDA (NANDA 2007) er det kommet en ny diagnose Risk for unstable blood Glucose, der risikofaktorene gjenspeiler årsaksforhold som kan imøtekommes av sjukepleietiltak. 24

27 Diskusjon! 0! 03! " 0!! J" #! (-C *++8) # - (*++8) # J1JJ, J J, J2 / 1* 25

28 Diskusjon J JJ2 JJ2 JJ2 J 26

29 Litteraturliste Litteraturliste 1. Ackley, Betty J. and Ladwig, Gail B. Nursing diagnosis handbook: a guide to planning care. xiii, St. Louis, Mosby. 2. Benner, P. Designing formal classification systems to better articulate knowledge, skills, and meanings in nursing practice. Am.J.Crit Care 13[5], Björkdahl, A. Psyk - VIPS Lund, Studentlitteratur. 4. Bowker, Geoffrey C. and Star, Susan Leigh. Sorting things out: classification and its consequences Cambridge, Mass., MIT Press Clark, J. and Lang, N. Nursings next advance: an internal classification for nursing practice. Int.Nurs.Rev. 39[4], , PM: Courtens, A. M. and Abu-Saad, H. H. Nursing diagnoses in patients with leukemia. Nurs.Diagn. 9[2], PM: Dahl, Kari. Sykepleiedokumentasjon. Heggdal, Kristin and Standal, Sølvi. Grunnleggende sykepleie. [4] Oslo, Gyldendal. 8. Ellingsen, G, Monteiro, E, and Munkvold, G. Standardization of Work: Co-constructed Practice. The Information Society 23, ESD prosjektet. Prosjektrapport Elektronisk sykepleiedokumentasjon ESD-prosjektet. Prosjektrapport Elektronisk sykepleiedokumentasjon Glomsås, Heidi Snoen. Er ICNP velegnet for klassifikasjon av sykepleiedokumentasjonen ved et norsk somatisk sykehus? Heggdal, Kristin. Sykepleiedokumentasjon Oslo, Gyldendal akademisk. 13. HOD. Forskrift om pasientjournal a. 14. HOD. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) html. 2001b. 15. Igesund, Harald. Writing electronic nursing care plans: an approach to facilitate navigating the standardized nursing vocabularies NANDA and NIC Karlsen, Rune. Fin i kontakten. Vanlige svakheter ved sykepleiedokumentasjonen i psykiatriske sykehusavdelinger

30 Litteraturliste 17. Krogh, Gunn von and Dale, Cecilie. KPO-modellen: kvalitetssikring, problemløsing, omsorg : en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ Oslo, Akribe. 18. Kvale, Steinar. Det kvalitative forskningsintervju Oslo, Ad notam Gyldendal. 19. MCCloscey Dochterman, J and Jones, D. A. Unifying Nursing Languages. The Harmonization of NANDA, NIC and NOC Washington, American Nurses Association. 20. Meyer, G. A., Lavin, M. A., and Perry, A. G. Is it time for a new category of nursing diagnosis? Int.J.Nurs.Terminol.Classif. 18[2], PM: Moen, Anne. Dokumentasjon og informasjonshåndtering: faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere Oslo, Akribe. 22. Moen, Anne, Hellesø, Ragnhild, Berge, Asbjørn, Mølstad, Kathy, and Quivey, Martha. Sykepleieres journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering Oslo, Akribe. 23. NANDA. NANDA sykepleiediagnoser: definisjoner klassifikasjon, [Oslo], Akribe. 24. NANDA. NANDA-I nursing diagnoses: definitions classification, Philadelphia, NANDA International. 25. NIC. Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC). Dochterman, Joanne McCloskey, Bulechek, Gloria M., and Mølstad, P. XXXX, [Oslo], Akribe. 26. NOC. Klassifikasjon av sykepleieresultater (NOC). Moorhead, Sue, Johnson, Marion, Maas, Meridean, Mølstad, Kathy, and Thorsen, Glen. XXXXIII, [Oslo], Akribe. 27. NSFid. Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. 0veileder.201.mars.pdf Øien, L. Kodeverk i sykepleiedokumentasjonen - ja takk? Universitetet i Tromsø Ruland, C. M. Helse- og sykepleieinformatikk Oslo, Gyldendal. 30. SHdir. Program for Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren Oslo, SHdir Thoroddsen, A. and Thorsteinsson, H. S. Nursing diagnosis taxonomy across the Atlantic Ocean: congruence between nurses charting and the NANDA taxonomy. J.Adv.Nurs. 37[4], Vangen, Åshild. Preformulert tekst - kvalitetssikring innen psykiatrisk sykepleie eller keisernes nye klær? Bivrost [3] NSFs landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. 33. Varsi, Cecilie. Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser Wangensteen, Gro. Fra penn til tastatur: Kan det bli flere og bedre sjukepleiediagnoser i pleieplanene etter innføring av elektronisk dokumentasjonsverktøy?

31 Litteraturliste 20Internett/Avdelinger/Spesialpsykiatrisk20avdeling/El20spl20dok/Dokumente r/avsluttende20eksamen20molde.pdf Wangensteen, Gro. Da NIC og NANDA kom til Alderspsykiatrisk post Wangensteen, Gro and Nivison, Mary. Aktiv bruk av pleieplan Wikipedia. Terminologi Zielstorff, R. D., Tronni, C., Basque, J., Griffin, L. R., and Welebob, E. M. Mapping nursing diagnosis nomenclatures for coordinated care. Image J.Nurs.Sch 30[4],

32 Vedlegg Vedlegg Vedlegg 1: Beskrivelse av Prosjekt ESD 2008 Vi vet at bruk av standardiserte sjukepleierdiagnoser på APP har gått ned siden oppstart i På bakgrunn av dette ser vi det hensiktsmessing å se på hvor stor denne nedgangen har vært, og eventuelt finne fram til årsaker til nedgangen. ) * +, * +-. / Undersøkelsen tar sikte på å sammenfatte erfaringer med bruk sjukepleierdiagnoser, standardiserte og fritekst, etter 3 år med fokus på sjukepleiedokumentasjon. Standardiserte sjukepleiebegreper har først de siste årene blitt oversatt til norsk, og det har ikke blitt publisert noen artikler om erfaring med bruken av dem som vi kjenner til. Norsk sykepleierforbund anbefaler bruk av klassifikasjoner i sjukepleiedokumentasjon, og etterspør norske erfaringer. Vedlegg 2: Retningslinjer for sykepleiedokumentasjon ved SPA! " #! ( ) * + " ", 30

33 Vedlegg - + ". /0 1 2 " ) ) ) ) ) / ) +3 4!! " 9!!!! # : ; <! + + " # 1 = +) > ) - 31

34 < = - 2 = -? +) > A = 1 += # B? - = 1 - * = 2 -? +) > ) ) + > -? ) + + ) +3 " + " / / ; ) ) " - ( " ) ) 4 ( ) +3 / ) ) ) +3 " C - " ( 32

35 Vedlegg " ( )" *, + ), ) " D - " ( ) ( ( ( " - ) # " ( < +. )/ 0 / " " 1 ) < - E " F E(E " E 2 ) 3 > - " 4 )0, G 2 H IG 33

36 Vedlegg Vedlegg 3: Hovedpunkter i intervjuguiden 0 1 *++( "( (,- *."*"+", /*# +( ) * *++( 0)+( )/1"+( *)#",."* ##" "--(" ) 23 0)4 *+(."*""--- ( ) 53 0)#-#+"- *#)##)# +-"( ) 63 0)+" )*" "" *.-4 )+(( -"#--+",*") "--+#--# ( ) 73 0)+" )*" "" *)#--,/*# +*( -/+--" 1") ( #/+( ) 83 +( -"##+-)##"-)-( ( ) 34

37 Vedlegg Vedlegg 4: Veiledende pleieplan 35

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN Målsettingen er at alle pasienter innlagt ved SPA skal ha pleieplan/behandlingsplan. Pleieplan og bruk av sjukepleieprosessen er virkemidler som styrer

Detaljer

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS Grunnleggende teori Innhold Juridiske og etiske aspekter Sykehusets overordnede prosedyre for dokumentasjon av sykepleie Grunnstruktur i DIPS: Nye begreper,

Detaljer

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Gloria M. Bulechek. Kjøp Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) fra Cappelendamm

Detaljer

Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon. Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal

Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon. Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal 2004-2005 2005 Halvard Dalen Kurt Nedenes Problemstilling Hvordan påvirker bruk av beslutningsstøttesystemer

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse: 14.03 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis

Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis VEDLEGG 9 1 Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis Blir pleiere bedre å beskrive hva de gjør når de skriver på data? Prosjektansvarlig leder psykiatrisk

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2001

Nyhetsbrev Desember 2001 Nyhetsbrev Desember 2001 Kjære medlem! Her kommer årets siste nyhetsbrev fra SfID. Fra og med neste år håper vi å gi ut nyhetsbrev minst fire ganger årlig. Det skjer mye innen IKT og dokumentasjon, og

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse:12.45 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser

Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser Cecilie Varsi Masteroppgave i sykepleievitenskap ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultet

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag Avsluttende oppgave i Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal FRA PENN TIL TASTATUR: KAN DET BLI FLERE OG BEDRE SJUKEPLEIEDIAGNOSER

Detaljer

Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk avdeling.

Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk avdeling. UNN,, SPESIIALPSYKIIATRIISK AVDELIING ÅSGÅRD PROSJEKTRAPPORT ELEKTRONISK SJUKEPLEIEDOKUMENTASJON 2005 Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk

Detaljer

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere?

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Noen betraktninger fra et utdanningsperspektiv på dokumentasjonspraksis, på ICNP og på utdanningenes bidrag i

Detaljer

PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER!

PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER! Wangensteen & Nivison, Pleieplan som arbeidsredskap 1 PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER! Gro Wangensteen Psykiatrisk sjukepleier Seksjon for Alderspsykiatri

Detaljer

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, stipendiat, OuS / UiO Innhold Om terminologier Om Internasjonal Klassifikasjon for Sykepleiepraksis

Detaljer

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17.

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. februar 2017 FORELØPIG PROGRAM Torsdag 16.februar 09.00-10.00 Registrering

Detaljer

Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer. 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver

Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer. 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver NSF strategi: SYKEPLEIERPROFESJON I UTVIKLING: EHELSE

Detaljer

Er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentasjon i EPJ?

Er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentasjon i EPJ? Er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentasjon i EPJ? En kvalitativ studie Team Prosjektleder: Førstelektor Kari Dahl Prosjektmedarbeider: Høgskolelektor Signe

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Masteroppgave i Helsefag. Lisa Øien. Avdeling for Sykepleie og Helsefag Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

Masteroppgave i Helsefag. Lisa Øien. Avdeling for Sykepleie og Helsefag Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Masteroppgave i Helsefag Lisa Øien Avdeling for Sykepleie og Helsefag Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Mai, 2007 Sammendrag Denne oppgavens tema er bruk av

Detaljer

Faglige og Tverrfaglige pasientplaner:

Faglige og Tverrfaglige pasientplaner: Faglige og Tverrfaglige pasientplaner: Veiledende sykepleieplan vs Forventet pasientforløp NSFs e-helsekonferanse 2009, Tønsberg Hilda Riddervold Aslaug Berge Berit Haugan Ann Kristin Rotegård Historikk

Detaljer

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Sykepleie i elektronisk samspill ehelsekonferanse 2010 Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Tor Johan Helgesen, Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge Sykehuset

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2002

Nyhetsbrev Desember 2002 Nyhetsbrev Desember 2002 God Jul og Godt Nytt År! 2. årgang Kjære medlem! Det er gledelig å kunne informere dere om at SfID har fått til sammen kr 20 000 i stipend som skal tildeles medlemmene i 2003!

Detaljer

Forum for IKT og dokumentasjon (NSFID) Nyhetsbrev, mars 2006

Forum for IKT og dokumentasjon (NSFID) Nyhetsbrev, mars 2006 1 Innhold i nyhetsbrev 1/2006: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 2 FRA VALGKOMITEEN 2 IKT SEMINAR I TROMSØ 3 FYLKESKONTAKTER - NSFID 3 NURSING INFORMATICS (NI) - DELTAKELSE 3 STIPEND TIL NI I KOREA

Detaljer

Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog. Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum

Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog. Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum Ord gjør noe med hvordan vi tenker. Diffust tåkeprat skaper avstand

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS

Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS 1 Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS ble

Detaljer

PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30

PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30 PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30 PROGRAM: 08.30-09.00 INNLEDNING VED LAILA ENGEN OG GRETE FURU 08.45 09.15 FRAMLEGG AV PROSJEKTRAPPORTEN

Detaljer

Implementering av elektronisk sykepleieplan - resultater og erfaringer

Implementering av elektronisk sykepleieplan - resultater og erfaringer Implementering av elektronisk sykepleieplan - resultater og erfaringer Sidsel R. Børmark, RN, CCN, MNSc Klinisk stipendiat, Seksjon for sykepleieforskning UUS Torunn Wibe, RN, MNSc Prosjektleder/Oversykepleier

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP - et langvarig prosjekt i en startfase Bryggen i Bergen Foto: Jarle Bjordal Bergen 24 og 25 mars 2010 Can.san Heidi Snoen Glomsås Bakgrunn Nes kommune benyttet ROR

Detaljer

Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet

Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet Ann Kristin Rotegård, PhD, Avdelingssjef PPS Brukerforum undervisningssektoren 20.11.14. VIPS modellen en visualisering

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost

SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost SYKEPLEIEKUNNSKAPER MELLOM REFLEKSON, INTERAKSJON OG DRG Sykepleieres erfaringer i situasjoner med forverring hos pasienter innlagt på sengepost Noen grunner for min interesse for dette temaet Snart 30

Detaljer

Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf.

Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf. Først i Norge med Sykepleie elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi Asddfsdf Bjørg Kjos Fagutviklingssykepleier Medisinsk avdeling, Seksjon for Fordøyelsessykdommer,

Detaljer

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Arketyper Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Status for EPJ EPJ er dominert av fritekst Stasjonær, tekstdominert elektronisk pasientjournal

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal

Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal Torunn Wibe torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no Bakgrunn Retten til å lese egen journal ble formalisert ved iverksetting av Lov om pasientrettigheter

Detaljer

24.04.2012. Hva er ICNP? Historikk ICNP

24.04.2012. Hva er ICNP? Historikk ICNP ICNP Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis Elisabeth Ursfjord Sykepleier Medlem av redaksjonsutvalg for oversettelse av ICNP Hva er ICNP? En internasjonal klassifikasjon som kan brukes til

Detaljer

Å veie eller ikke veie?

Å veie eller ikke veie? Å veie eller ikke veie? -om årsaker til manglende registrering av vekt. -Av: Anne Helene Mortensen Bakgrunns informasjon 30-60% av pasientene som behandles ved Norske og Danske sykehus er underernærte

Detaljer

Hvordan selge PICO? SMH-seminaret Trondheim 29. okt. 2008 VED JAPKE STOBBE

Hvordan selge PICO? SMH-seminaret Trondheim 29. okt. 2008 VED JAPKE STOBBE Hvdan selge PICO? SMH-seminaret Trondheim 29. okt. 2008 VED JAPKE STOBBE Refleksjoner i.f.m. motto f dagen: Vi vil gjøre nye ting hvdan gi slipp på det gamle? Vil vi eller må vi? Vil vi gi slipp på alt

Detaljer

Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger

Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger Utilsiktede konsekvenser av innføring av pleie- og omsorgsmeldinger Line Melby, Ragnhild Hellesø, Merete Lyngstad, Universitetet i Oslo HelsIT, Trondheim 19. sept. 2013 3 Case: ELIN-k/innføring av PLO-meldinger

Detaljer

Pasientens helsetilstand og utfordringer i journalføringen. Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn NSF Workshop 4.- 5.

Pasientens helsetilstand og utfordringer i journalføringen. Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn NSF Workshop 4.- 5. Pasientens helsetilstand og utfordringer i journalføringen Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn NSF Workshop 4.- 5. desember 2012 Tema Kort om praksissituasjoner og journalføring Pasienterfaringer

Detaljer

MASTEROPPGAVE Masterstudium i intensivsykepleie, kull 2015 November 2017 INTENSIVSYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV KLINISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON

MASTEROPPGAVE Masterstudium i intensivsykepleie, kull 2015 November 2017 INTENSIVSYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV KLINISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON MASTEROPPGAVE Masterstudium i intensivsykepleie, kull 2015 November 2017 INTENSIVSYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV KLINISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

med blikk for livsviktige detaljer 25.august 2006 Julie Dolva, Linda Mihaila Hansen, Gabriele Oehninger-Storvoll

med blikk for livsviktige detaljer 25.august 2006 Julie Dolva, Linda Mihaila Hansen, Gabriele Oehninger-Storvoll med blikk for livsviktige detaljer 25.august 2006 Julie Dolva, Linda Mihaila Hansen, Gabriele Oehninger-Storvoll problemformulering Hvordan samler sykepleieren informasjon til overblikk i en klinisk hverdag,

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO BRUK AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON I SYKEPLEIETJENESTEN Papir- eller elektronisk dokumentasjon gjør det noen forskjell? Anne Berger Sørli Hovedoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag UNIVERSITETET

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi Dokumentasjonsplikt Holdninger Eletronisk Pasientjournal Mari S. Berge Leder NSFs Faggruppe for IKT og Dokumentasjon (NSFID) Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling

Detaljer

Standarders betydning for IKTverktøy

Standarders betydning for IKTverktøy Standarders betydning for IKTverktøy og samhandling NOKIOS Konferansen 14. oktober 2009 www.kith.no KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit

Detaljer

ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post.

ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post. Opppsummering innførinngsuka på APP ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post. Prosjektet har vært forberedt over lang tid hvor det er tatt ut 6 superbrukere i posten.

Detaljer

Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706)

Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706) Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

1. Innledning. Veileder for bruk av veiledende planer med ICNP. Desember

1. Innledning. Veileder for bruk av veiledende planer med ICNP. Desember 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 DEL 1... 5 2. Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP )... 6 3. Veiledende planer med ICNP... 6 4. Innføring av veiledende planer i virksomheten...

Detaljer

Kompetanseutvikling og EPJ

Kompetanseutvikling og EPJ Kompetanseutvikling og EPJ Anne Moen Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, UiO 04.12.12 Agenda Utfordringer bakteppe for kompetanse og EPJ ehelsekompetanse (2010) Kompetanse

Detaljer

Felles fagspråk i sykepleie dokumentasjon

Felles fagspråk i sykepleie dokumentasjon FAGUTVIKLING Felles fagspråk i sykepleie dokumentasjon Et felles fagspråk for sykepleie kan bidra til å vise kvaliteten på og innholdet i sykepleietjenesten gjennom å dokumentere sykepleie bedre. Forfattere

Detaljer

Felles klinisk språk i Helse-Norge for bedre informasjonsutveksling. Insight 2018, 29. mai, kl

Felles klinisk språk i Helse-Norge for bedre informasjonsutveksling. Insight 2018, 29. mai, kl Felles klinisk språk i Helse-Norge for bedre informasjonsutveksling Insight 2018, 29. mai, kl. 10.00-10.30 Dagens utfordringer Fragmentert IT-landskap Krevende å sikre samhandling Silotankegang Lav utnyttelse

Detaljer

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir

Detaljer

Resultat: Det var ingen signifikante endringer i kvalitet eller kvantitet i pasientjournalens sykepleiedokumentasjon

Resultat: Det var ingen signifikante endringer i kvalitet eller kvantitet i pasientjournalens sykepleiedokumentasjon forskning nr 1, 214; 9: 44-52 doi: 1.422/sykepleienf.214.25 Arkivfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Behovet for god sykepleiedokumentasjon har blitt aktualisert gjennom samhandlingsreformen og flere

Detaljer

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15 Problemløsende tilnærming i kliniske vurderingsprosesser Hva noe er? Hva en ønsker å oppnå? Hvordan gå frem for å oppnå det ønskede (målet)?

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Terminologi for sykepleiepraksis. Konseptutredning

Terminologi for sykepleiepraksis. Konseptutredning 10 Terminologi for sykepleiepraksis Konseptutredning 1028 Kolofon Publikasjonens tittel: Terminologi for sykepleiepraksis- konseptutredning Utgitt: 06.06.2018 Publikasjonsnummer: 1028 Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl)

PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl) PICO (alternative MIE SPICE SPIDER mfl) Rammeverk for å stille gode spørsmål og strukturere litteratursøket Ellen.Sejersted@uia.no 1 Slik bygger du søket ditt opp («blokksøking»): Hva er ditt spørsmål?

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF. 6. RVBP Selvmord - Risiko for RHF/13/03/ Innhold FO NANDA Sykepleiediagnoser Risiko for selvmord

Helse Sør-Øst RHF. 6. RVBP Selvmord - Risiko for RHF/13/03/ Innhold FO NANDA Sykepleiediagnoser Risiko for selvmord Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Utgave: 2.00 Utarbeidet/revidert av: Sykehuset Østfold HF

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser

Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken og Beate André Torunn Hatlen Nøst, Avdelingssjef FoU, MSc, sykepleier, St. Olavs Hospital, Kirurgisk

Detaljer

Å leve hele livet - hjemme. Inspirasjonskonferanse «Leve hele livet»

Å leve hele livet - hjemme. Inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» Inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» 27.5.19 Hva betyr hjemmet for den alvorlig syke, gamle? Eget hjem rammen rundt levd liv Mat og måltider Aktivitet Fellesskap De fleste ønsker å bo hjemme lengst

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem?

Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem? Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem? Bjørn Lichtwarck, spesialist i allmennmedisin, godkjent i kompetanseområdet. alders og sykehjemsmedisin Spesiallege/forsker Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter,

Detaljer

Forum for IKT og dokumentasjon Nyhetsbrev, desember 2005

Forum for IKT og dokumentasjon Nyhetsbrev, desember 2005 Nyheter i desemberutgaven: Reisestipend til Nursing Informatics, Seoul Korea i juni 2006. Til debatt! Tema: Signaturark Sykepleiefaget og enorge 2009 Det digitale spranget Elektronisk sykepleiedokumentasjon

Detaljer

Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet

Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet Tverrfaglig EPJ Pasienten i sentrum? Sidsel R. Børmark, anestesisykepleier, PhD Delprosjektleder Klinisk Dokumentasjon Sykepleie KDS Regional EPJ ved OUS Alt for lange journaler truer pasientsikkerhet

Detaljer

ICNP og veiledende planer

ICNP og veiledende planer ICNP og veiledende planer Bedre helse med e-helse 16.02.17. Unni Stensvold Prosjektleder NSF og USHT Vestfold Funksjonalitet i EPJ-systemene i dag For det meste ustrukturerte data Lite sammenheng mellom

Detaljer

Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal

Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Helse Sør Øst Logo Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Dokument ID: 65714 Versjon: 3 Status: Godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study

Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Use of research in undergraduate nursing students' theses: a mixed methods study Anita Nordsteien Universitetsbibliotekar, HSN PhD-student, Bibliotek og informasjonsvitenskap, HiOA 6/15/2017 Nurse Education

Detaljer

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Mari Wolff Skaalvik Førsteamanuensis/postdoc Institutt for helse- og omsorgsfag Universitetet i Tromsø 2 Disposisjon

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering?

Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering? Simulering en læringsmetode i oppøving av studentenes evne til klinisk vurdering? Helene M. Storebø Opheim Inger Taasen Høgskolen i Oslo og Akershus Skandinavisk konferanse om simulering Gjøvik 10.april

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Terminologier i dokumentasjon. Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, nestleder i NSFID / Stipendiat

Terminologier i dokumentasjon. Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, nestleder i NSFID / Stipendiat Terminologier i dokumentasjon 14. mai 2009 Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, nestleder i NSFID / Stipendiat Innhold Litt om terminologier generelt Terminologirådets arbeid Diskusjon

Detaljer

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Evaluering av Rasker Tilbake «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Hva viser forskning om arbeidshelse Det er en sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og

Detaljer

På General forsamling den 14. september ble følgende styre sammensatt: Handlingsplan

På General forsamling den 14. september ble følgende styre sammensatt: Handlingsplan Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og dokumentasjon (NSFID) Nyhetsbrev oktober 2005 4. årgang På General forsamling den 14. september ble følgende styre sammensatt: Styret 2005-2006 Leder: Kathy Mølstad

Detaljer

Veiledende behandlingsplan Kognitiv svikt - Nev - SSHF Godkjent dato: 03.12.2013

Veiledende behandlingsplan Kognitiv svikt - Nev - SSHF Godkjent dato: 03.12.2013 Dokument ID: G e n e r el l e f a g p ro s e d y r e r Gyldig til: 03.12.2015 Generelt dokument Side 1 av 6 FUNKSJONSOMRÅDER(FO) 1 Kommunikasjon/sanser 2 Kunnskap/utvikling/psykisk 3 Åndedrett/sirkulasjon

Detaljer

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Marit Sørensen Professor Anders Farholm Doktorgradsstipendiat Hva

Detaljer

Introduksjon til 3290

Introduksjon til 3290 Introduksjon til 3290 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 29 / 30.08.2017 Gruppetimene Presentasjon og diskusjon av ukens tema, pensum og begreper. Tirsdager 14:15-16:00 Onsdager 12:15-14:00 Dere kan møte

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Studien er en del av en PhD -avhandling og har til hensikt å belyse nyutdannede sykepleieres erfaringer

Detaljer

Work Experience Survey Rheumatic Conditions N WES-RC. Undersøkelse om arbeidserfaringer for mennesker med revmatiske sykdommer. Norsk versjon.

Work Experience Survey Rheumatic Conditions N WES-RC. Undersøkelse om arbeidserfaringer for mennesker med revmatiske sykdommer. Norsk versjon. Work Experience Survey Rheumatic Conditions N WES-RC Undersøkelse om arbeidserfaringer for mennesker med revmatiske sykdommer. Norsk versjon. Bakgrunn. Jobber med arbeidshelse. Bruker COPM og egenprodusert

Detaljer

Miljøterapi på tross av mye kontroll og tvang

Miljøterapi på tross av mye kontroll og tvang Miljøterapi på tross av mye kontroll og tvang Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter

Detaljer

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER Slik gjør vi det i Sykehuset Innlandet Anne Marit Hagen og Anita Dobloug Rådgivere i Avdeling for Kunnskapsstøtte Avdeling for kunnskapsstøtte Består av:

Detaljer

Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger

Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger HelsIT 2015, 20.okt. Trondheim Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger Line Melby, SINTEF Berit Brattheim, HiST, NTNU Ragnhild Hellesø,

Detaljer

MØTEREFERAT 1/07 Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK)

MØTEREFERAT 1/07 Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) Møtereferat MØTEREFERAT 1/07 Kodeverk, Klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK) Dato: 2007-01-25 kl. 10:30 15:00 Sted: SHdir, rom 206 Tema: Referansegruppemøte Møtenummer: 1/07 Deltakere:

Detaljer

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT

Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Palliativ behandling og terminalpleie, Stell av døde og Syning METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om palliativ behandling og terminalpleie, stell av døde og syning. Formålet med prosedyrene:

Detaljer

Elektronisk dokumentasjonssystem for sykepleie

Elektronisk dokumentasjonssystem for sykepleie EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for sykepleie HØRINGSUTTALELSER med kommentarer VERSJON 1.0! 30.november 2003! KITH-rapport 33/03 KITH-rapport TITTEL EPJ standardisering: Elektronisk

Detaljer