Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis"

Transkript

1 VEDLEGG 9 1 Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon Effekten på beskrivelse av sjukepleie praksis Blir pleiere bedre å beskrive hva de gjør når de skriver på data? Prosjektansvarlig leder psykiatrisk sykepleier Gro Wangensteen Veileder sjefpsykolog/dr. philos. Mary Nivison Ansvarlig institusjon Spesialpsykiatrisk avdeling, UNN ved leder Grete Furu Samarbeidende enhet Alderspsykiatrisk post ved leder Margit Måsø Bakgrunn Prosjektbeskrivelse Lov om Helsepersonell gjeldende fra 2001 skjerpet dokumentasjonskravene til alle som yter helsehjelp (HPL 3). Når lovverket har pålagt pleietjenestens bidrag inn i pasientjournalen er blant annet pleieplan noe de framhever skal dokumenteres i journalforskriften 8 e og f; (Sosial- og Helse Departementet, 2002). Det spesifiseres også at det gjelder pleieplan i nasjonal kravspesifikasjon for elektronisk pasientjournal (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren, 2003). Pleietjenesten har via sin yrkesidentitet og utdanning ideal om å beskrive sin virksomhet. Sjukepleiepraksis er nedtegnet i flere former alt ettersom hva slags virksomhet sjukepleieren arbeider i og det vanligste er å skrive daglige rapporter, pasientens personalia og signere for gitt medikasjon og lignende. En dokumenterer sjølstendig praksis og samarbeidende praksis (Moen, Hellesø, Qiuvey, Berge 2002). Den gode pleie regnes for den planlagte pleie og nedtegnelsen av sjukepleiepraksis i sin rendyrkede form føres i dokumentet vi kaller pleieplan. Denne planen er en skrifteliggjøring av vårt yrkes problemløsningsmetode: sjukepleieprosessen. Sjukepleieprosessens oppbygging er som andre problemløsingsmetoder: 1. Datasamling 2. Problemidentifisering 3. Målsetting 4. Tiltak og utførelsen av disse 5. Evaluering (Smedby & Karoliussen 1981) Det er en gjentakende prosess som sjukepleieren og pasienten samhandler og virker i til pasientens behov for sjukepleie er opphørt eller pasienten drar fra oppholdsstedet/ virksomheten (se Figur 1). Prosessen beskrives i mange former og med forskjellige antall faser i ulik litteratur. I og med at det er en sirkulær analytisk prosess som er gjentakende og følger pasientens utvikling over tid vil alle stadiene i prosessen måtte bytte plass og endres i løpet av en pleieperiode.

2 VEDLEGG 9 2 Figur 1. Sykepleieprosessen er en systematisk, sirkulær og iterativ prosess (Moen et. al 2002 s 69) Sjukepleieprosessen er en analytisk prosess som kan være krevende å dokumentere. (Smedby & Karoliussen, 1981; Moen et. al 2002; Berge, 1998). Papirmediet er på mange måter lite egnet til denne dokumentasjonsformen da endringer i planen vil medføre at pleieren ofte vil måtte skrive hele planen på nytt. Det er tidkrevende i pleierens hardt pressede arbeidsdag (Mason, 1999). Det faglige idealet om dokumentasjon av sjukepleierens virke har i praktisk hverdag måttet vike og realiteten består i stor grad av daglige rapporter. Disse rapportene inneholder gjerne et vell av opplysninger alt fra observasjoner, beskjeder og vurderinger (Karlsen, 2004). Daglig rapport skrives kronologisk og er vanskelig å få oversikt over. Observasjoner som er gjort og beskjeder angående pleien som gis forsvinner når en tar nytt ark. Pleieplanen som arbeidsdokument er derfor å foretrekke av denne og flere andre grunner. Som en følge av sjukepleiens tidspress, tidligere manglede juridiske dokumentasjonsplikt og papirformenes dårlige redigeringsmuligheter har pleiegruppa i varierende grad fulgt opp sitt ideal om dokumentasjon i pleieplan. Årevis tradisjon med daglige rapporter har også bidratt til at evnen til å beskrive og sette opp prosessen ikke er tilstrekkelig utviklet. En ser ofte pleieplaner som er ufullstendige da de kan mangle for eksempel problemidentifisering og målsetting. Selv om pasientene har en pleieplan, ser vi at det kan være lite samsvar mellom pasientens tilstand og behov for sjukepleie ettersom den ofte ikke er oppdatert. Med tanke på lovverket vil man si at den pleie som er beskrevet er den som regnes juridisk for gitt. (Moen et al 2002) Det er et inntrykk at pleiegruppen ikke fullstendig oppfyller dokumentasjonsplikten sin. Dette inntrykket bekreftes i en oppgave under utarbeidelse som krav til studiet Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal som er en nettbasert videreutdanning ved Høgskolen i Molde. (Wangensteen, under arbeid) Erfaringer med dataverktøy Med dataverktøyet har nye muligheter for sjukepleiedokumentasjonen kommet til. Dette ser vi etter kort tids bruk av data ved Alderspsykiatrisk post. (Wangensteen, under arbeid). Endring av dokumentasjonsverktøy påvirker flere forhold når det gjelder yrkesutøvelsen vår og det vi dokumenterer. Redigeringsmuligheten betyr at sjukepleieplanene lettere kan revideres og dermed være oppdatert med mindre tidsbruk. Redigeringsmuligheten fører også til at det til enhver tid er kun det aktuelle som er synlig/leselig og muligheten for feil minsker. Tilgang til pleieplanen bedres i og med at den er tilgjengelig for alle som har

3 VEDLEGG 9 3 adgang til dataprogrammet i motsetting til papirversjonen som av fysisk karakter er tilgjengelig for en av gangen og dessuten har det med å forsvinne. Kontinuiteten øker når alle til enhver tid har adgang til informasjonen om den planlagte pleien og følgelig vil pasienten få planlagt pleie dvs den gode pleie. Klassifikasjonssystemer innen sjukepleie Sjukepleiedokumentasjon har tradisjonelt vært ført som fritekst med penn på papir. Dataverktøyet bringer med seg muligheten for bruk av standardisering og økt presisering. Organisasjons- og fagmiljøene i sjukepleien har startet arbeidet med skriftliggjøring gjennom klassifisering av sjukepleiepraksis (Norsk Sykepleier Forbund 2004). Dette er et internasjonalt arbeid som har pågått gjennom de siste 30 år. Det er et møysommelig arbeid som følger vitenskapelige kriterier for å bygge opp taksonomi og standardspråk som kan bidra til å beskrive sjukepleiepraksis. Det er utarbeidet flere slike klassifikasjonssystemer, vi nevner bare noen av dem i denne søknaden. Klassifisering er noe vi kjenner fra andre yrker. Klassifisering av sjukdommer i den ICD-10 diagnostiske systemet (Statens Helsetilsyn, 2000) er et eksempel på å definere fellesbegreper som gjør en i stand til å gjenkjenne, men også å kommunisere viten om pasienten og praksis rundt pasientarbeidet. Ønsket og behovet for å klassifisere sjukepleiepraksis oppsto i USA hvor helsevesenet ofte er kommersielt basert og helsetjenester kan kjøpes. Behovet for betalings- og refusjonssatser medvirket til at sjukepleietjenesten burde kunne beskrive sitt virke og bidrag i gitt helsehjelp (Ruland, 2000). North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) har siden 1970 tallet arbeidet med utviklinga av et klassifiseringsspråk for sjukepleiediagnoser, det som vil tilsvare sjukepleieprosessens punkt 2: problemidentifikasjon/fokus for pleie. Definisjoner og klassifikasjoner av sjukepleiediagnoser utkommer i revisjon hvert andre år og er dermed en pågående prosess (NANDA, ). Likeledes finnes klassifikasjoner for tiltak/forordninger og målsetting/evaluering som Nursing Intervention Classification (NIC) (Dochterman & Bulechek, 2004) og Nursing Outcome Classification (NOC) (Johnson & Maas, 1997). Disse tre systemene er ikke laget som en enhet. NANDA er en kommersiell organisasjon, mens NIC og NOC er utvikla i akademiske miljøer ved Universitet i Iowa, USA. Hver for seg vil de ikke dekke behovet når en søker å dokumentere sjukepleieprosessen, men de kan brukes sammen. Det internasjonale sjukepleieforbundet (International Counsil of Nursing) har også satt seg som mål å lage et klassifiseringssystem som skal kunne brukes av sjukepleiere verden over. Klassifiseringssystemet heter International Classification of Nursing Practice (ICNP) (ICN, 2005) Det er ennå ikke praktisk brukbart (Glomsås, 2003), men er et tredelt system der både diagnoser, målsetting og tiltak er beskrevet. Det er mye diskusjon i fagmiljøene både i klinisk praksis og de akademiske miljøer om hvorvidt en kompleks yrkespraksis som sjukepleien lar seg godt nok beskrive gjennom klassifiseringas standardbegreper. (Ruland, 2000; Clarke, 1998). Reduksjonisme og positivisme vil fange sjukepleien inn i et hjørne hvor dens holistiske verdier vil utestenges (Berge, 1998; Moen, 2002). Fra egen hverdag ser vi denne diskusjonen uttrykt ved det faktum at Spesialpsykiatrisk avdeling ved Universitetssjukehuset i Nord Norge har valgt å prøve ut bruk av standardbegreper i pleieplanskriving til forskjell fra Allmennpsykiatrisk avdeling der de (foreløpig) skriver sine planer på data som de gjorde på papir: med fritekst. Imidlertid er behovet for synliggjøring av sjukepleietjenestens bidrag svært viktig. Ved arbeidet med ICNP sier forfatterne at det haster med å finne ord som dekker vår yrkespraksis fordi:

4 VEDLEGG 9 4 if we cannot name it, we cannot control it, finance it, teach it, research it, or put it into public policy (Clark & Lang, 1992) Kompetansesenteret for informasjonsteknologi i helse- og sosialsektoren (KITH) arbeider med tilrettelegging for elektronisk pasient journal ihht lovverket som hjemler bruk av informasjon og kommunikasjonsverktøy i pasientjournalen. KITH tilrettelegger for bruk av standarder og kodeverk. Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (Sosial- og helsedirektoratet, 2003) sier at kodeverk og klassifikasjoner er nødvendig for å ivareta kvaliteten på statistikk fra sektoren, der registreringer skal gi et riktig bilde av aktiviteten. De sier også at sjukepleietjenesten skal bruke kodete termer. På bakgrunn av dette må pleietjenesten forholde seg til lovverket. De yrkesfaglige verdiene i sjukepleien finner vi igjen i lov og rammeverk for sjukepleiedokumentasjon. Det finnes imidlertid undersøkelser både norske og internasjonale som viser at dokumentasjonen av pleietjenesten er svært problematisk og mangelfull. Det er ikke samsvar mellom det sjukepleiere mener de utfører av pleie og det de dokumenterer. Sjukepleiedokumentasjon holder ikke som materiale for forskning (Dale & Dale, Boldreghini & Larrabee, Martin, Hale, Thomas, Bond & Todd, 1997). Det finnes også kunnskap om at klassifikasjonssystemer kan bidra positivt til faglig samarbeid og utvikling (Ellingsen, 2002). Kunnskap og erfaring om hva som kan bedre sjukepleiernes dokumentasjons praksis og de effektene dette kan ha på andre forhold som tverrfaglig samarbeid er det vi håper å bidra med i vår undersøkelse. Universitetssjukehuset i Nord Norge har våren 2005 tatt i bruk elektronisk verktøy for dokumentasjon av pleietjenestens bidrag i den helsehjelpa sjukehuset gir. Alderspsykiatrisk post ved Spesialpsykiatrisk avdeling var en av postene som deltok i pilotprosjektet i februar I pasientregistreringsprogrammet DIPS som Universitetssjukehuset i Nord Norge bruker er to sjukepleieklassifiseringsspråk lagt inn. Det er NANDA sjukepleiediagnoser og NIC tiltaks- og forordningsbegreper. Det vil si at pr i dag kan sjukepleieren velge ut fra en liste begreper når hun skal skrive pleieplan og slipper å finne opp formuleringer sjøl. Hvorvidt dette er nyttig i forhold til tidsbruk og presisering av beskrivelsen av sjukpleiepraksis har ikke vært undersøkt systematisk i vår avdeling. På Alderspsykiatrisk post er det startet en erfaringsprosess hvor en ønsker å lære og ta i bruk klassifikasjonssystemene for å se hvilke effekter dette har på dokumentasjonsferdighetene. Bedrede ferdigheter og økt presisjonsnivå i dokumentasjonen burde få konsekvenser for den gode pleie. Gir dataverktøyet økt kvalitet på dokumentasjonen og vil dette medføre at vi bedre oppfyller vår dokumentasjonsplikt og gir bedre behandling til våre pasienter? Vil det også ha en tilleggsgevinst på bedre samarbeid mellom faggrupper? Formål med prosjektet Hovedmål Se systematisk på hva erfaringene etter innføring av data har medført for Alderspsykiatrisk post. Delmål 1 Undersøke hva slags mulighet standardisert språk har versus fritekst som bidragsyter til en mer presis skriftliggjøring av vår praksis. Det er også ønskelig å se om muligheten for bruk av klassifikasjonssystemene gjør at pleierne faktisk bruker den.

5 VEDLEGG 9 5 Metode Delmål 2 Undersøke hvilke følger pleieplaner på data har fått for samarbeidsstrukuren innad i pleiegruppa og med andre yrkesgrupper. Samarbeidende grupper har tidligere vært avhengig av det konkrete møtet med sjukepleieren for å få del i hennes informasjon og opplysinger om pasienten. Bruk av data gir mulighet for endring av kommunikasjonsstrukturene og kan føre til økt kvalitet i helsehjelpa pasienten får i vår post. Delmål 3 Forprosjektet skal lede til en søknad for en sammenlikningsstudie der vi ønsker å inkludere Almenpsykiatrisk avdeling om hvilken betydning valget av dokumentasjonsmetode får for god sjukepleiedokumentasjon. Alderspsykiatrisk post Alderspsykiatrisk post har 14 sengeplasser og driver aktiv utredning og behandling. Målgruppen er primært eldre over 65 år med psykiatriske lidelser, depresjoner og ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi. Gjennomsnittlig liggetid er 6-8 uker. Pårørende- og nettverksarbeid er en viktig del av målsettingen. Alderspsykiatrisk post har totalt 37,16 stillinger fordelt på 29 helstillinger og 21 deltidsstillinger. Sengeposten har en pleiefaktor på 1, Innleggelser Liggedager Utskrivinger Gj.sn liggetid (dager) 43,4 46,9 Gj.sn belegg (pasienter) 13,8 13,8

6 VEDLEGG 9 6 Diagnoser 10 % 11 % 6 % 3 % 3 % 6 % 4 % 4 % F00 Demens v/alzheimers F01 Vaskulær demens Annen demens F06 Andre psyk.lidelse s.sk skade el dysf F10 Psyk.lidelse s.sk br av alkohol F20 Schizofreni F22 Paranoid psykose F23 Akutt og forb.psykose 4 % F25 Schizoaff.lidelse F31 Bipolar aff.lidelse 22 % 7 % 4 % 1 % 3 % 1 % 11 % F32 Depr.episode F33 Tibv.depr.lidelse F41 Andre angstlid F60 Spes.pers.ligh.forstyrr G30 Alzheimers sykdom Annet Innføring av elektronisk sjukepleiedokumentasjon på Alderspsykiatrisk post Elektronisk sjukepleie dokumentasjon ble innført på Alderspsykiatrisk post i februar Fra 7. februar har alle daglige vaktrapporter vært skrevet inn i DIPS. Opplæring skjer ved metoden learning by doing. Det var før oppstart i februar lært opp 6 pleiepersonal i posten som superbrukere. De 6 superbrukerne har systematisk lært opp kollegene når disse har vært i rapportskrivingssituasjonen. Grunnideen er at superbrukerne jobber som de andre pleierne og derfor er tilstede når sjukepleiedokumentasjon produseres. Veiledning og opplæring gis der og da når behovet oppstår. Det er lite/ingen administrasjon og kostnader forbudet med denne ordningen. Pleieplanskrivinga er fremdeles under innføring når denne søknaden skrives. Det er et krevende opplæringsarbeid og komplisert da det ikke bare er praktisk utfordrende på grunn av DIPS` brukergrensesnitt, men også pga de ukjente klassifiseringssystemene NANDA og NIC. Prosjektet: DIPS Innføring Sjukepleie ved Universitetssjukehuset i Nord Norge har ikke hatt som mål å lære pleiegruppa ved sjukehuset å skrive pleieplaner. Derfor har superbrukerne ikke innledningsvis fått opplæring i denne ferdigheten. Det ble gitt opplæring til superbrukerne og via disse opplæring til øvrig pleiepersonal utover våren og høsten regner med å fullføre mesteparten av dette innen oktober Prosedyre Delmål 1: Pleieplaner skrevet før blir sammenliknet med planer skrevet etter innføring av data. Antall planer som blir sammenliknet er beregnet til ca. 20 før og 20 etter. Planene vil ikke være fra samme pasienter. Det vil tilstrebes å sammenlikne planer mellom pasienter med lignende problematikk, kjønn og alder. Vi vil sammenlikne bruken av fritekst i papirplaner med standardiserte begreper i dataplaner. I tillegg vil vi undersøke om dette har medført endringer i forhold til kvalitet når

7 VEDLEGG 9 7 vi vurderer planene i forhold til sjukepleieprosessens stadier og lovverkets krav til dokumentasjon av sjukepleiepraksis. Vi vil også se om muligheten for å velge standardbegreper gjør at pleierne bruker dem eller ser dem så lite anvendbare at de heller bruker fritekst også når de skriver pleieplaner på dataverktøy. Parametrene vi ønsker å se etter egner seg til både en kvalitativ og en kvantitativ/beskrivende metode. Delmål 2: For å undersøke om samarbeidsstrukturer har endret seg og om dette kan sies å ha bedret kvaliteten på helsehjelpa som gis ved Alderspsykiatrisk post vil vi foreta intervjuer med samarbeidende personal i posten. Vi tenker også en spørreundersøkelse blant pleiepersonale for å undersøke om samarbeidet innad i pleiegruppa har endret seg etter innføringa av data. Formidling og implikasjoner av prosjektet Formidling av våre funn er en viktig del av prosjektet. Det vi finner fra undersøkelsen er et bidrag til den pågående diskusjonen vi tidligere skisserte: er dokumentasjonen god nok og hva skal den brukes til når den er produsert; representerer bruken av standardisert språk versus fritekst en verdiendring i pleietjenesten? Det vil utarbeides en prosjektrapport og ut i fra den en artikkel som kan søkes publisert i norsk sjukepleiefaglig tidsskrift likesom utenlandske tidsskifter. Vi vil også henvende oss til ulike poster ved Spesialpsykiatrisk avdeling for å videreformidle våre funn ved å holde foredrag. Dette er noe vi også kan tilby sjukepleiehøgskolen i Tromsø. Prosjektet kan få implikasjoner for egen dokumentasjonspraksis på Alderspykiatrisk post. Vi kan få begrunna vårt erfaringssøkende forhold til klassifikasjonssystemene NANDA og NIC. Det vil oppmuntre oss til å ta i bruk klassifisering som dokumentasjonsmetode og oppøve vår kritiske evne til å vurdere andre klassifiseringssystemer som vil komme i framtida. Prosjektet vi her omtaler kan derfor bli en bidragsyter til fagutvikling og bedrede pleietjenester og dokumentasjon av disse. Etikk Fokuset i prosjektet er pleieres bruk av dataverktøy evaluert ut fra arkivdata. I så måte er pasientinformasjon ikke det vesentlige. Det vil ikke bli nedtegnet pasient helseopplysning. Det er dermed ikke nødvendig å søke godkjenning hos Datatilsynet. Søknad til Etisk Komité vil sendes for å få studien evaluert. Det vil vurderes om studien krever dispensasjon for taushetsplikt ved søknad til Sosial- og Helsedepartementet. Budsjett Det søkes om lønn til prosjektansvarlig leder i 3 måneder (kr. inkludert sosiale utgifter og 20% overhead).

8 VEDLEGG 9 8 Referanser Berge, G.T. (1998) Etiske utfordringer ved bruk av IT i sykepleien Boldreghini, S & Laarabee, J.H. (1998) Difference in Nursing Documentation before and after comuterization: A pilot study Online Journal of Nursing Informatics 1998; 2 (1) Clark, J., Lang,N. (1992) Nursing next advance: an international classification for nursing practice. International Nursing Review 1992 nr 39 (4) Clarke, M (1998) Implementation of Nursing Standardized Languages: NANDA, NIC & NOC Online Journal of Nursing Informatics 1998, 2(2) Dale, J.G. & Dale, B.(2004 ): Fra fri tekst til faste former. Sykepleien nr Dochterman, J. McCloskey & Bulechek, G.M.(2004): Nursing Interventions Classification (Nic). Fourth Edition. Mosby Ellingsen, G. (2002): Coordinating work in hospitals through a global tool Scandinavian Journal of Information Systems, 2002, 13: 7-20 Glomsås,H.S. (2003) ICNP ikke god nok for bruk i klinisk praksis Sykepleien 2003 nr 4 Hale, C.A., Thomas, L.H., Bond, S., Todd, C. (1997) The nursing record as a research tool to identify nursing interventions Journal of Clinical Nursing 1997; International Counil of Nurses (2005) International Classification of Nursing Practice, ICNP. Johnson,M. Maas,M (1997) Nursing Outcom Cassification (NOC) IOWA Outcome Prosject. St.Louise: Mosby Karlsen, R (2004): Fin i kontakten. Sykepleien.no nr Kompetansesenteret for IT helsesektoren (2003): Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie, nasjonal standard 2003 side 7-54 Trondheim: KITH

9 VEDLEGG 9 9 Lov om helsepersonell ( nr.64) (Helsepersonelloven) Fra internett: Mason, C. (1999): Guide to practice or load of rubbish? The influence of plans on nursing practice in five clinical areas in northern irland. Journal of advanced nursing nr 29 (2) Martin, T. (2003) Exploring evidence of the therapeutic realtionship in forensic psychiatric nursing Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , Moen, A., Hellesø, R., Quivey, M. & Berge, A. (2002): Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere. Akribe forlag. Oslo. 1 utgave, 2 opplag, Nanda ( ): Sykepleie- diagnoser. Definisjoner & klassifikasjon Akribe. Norsk Sykepleier Forbund (2004,revidert utgave): Dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen. En veileder fra sykepleiernes forum for IKT og Dokumentasjon. Norsk sykepleieforbund Ruland, C.M. (2000) Helse- og sykepleieinformatikk. Hvordan kan IKT bidra til utvikling av en bedre helsetjeneste. Gyldendal Norsk Forlag AS 2000 Smedby,M., Karoliussen, K.L. Sykepleie- fag og prosess Universitetsforlaget 1981 Sosial- og helsedepartementet (2002): Forskrifter for pasientjournal (forskrift nr. 1358) Oslo. Lest fra internett: Sosial- og helsedirektoratet (2003) KOK programmet. eller Statens Helsetilsyn (2000) ICD-10 Den internasjoenale statistiske klassifikajonen av sykdommer og beslektede helseproblemer Norsk utgave, utgitt av Statens Helsetilsyn på oppdrag og vegne av Verdens helseorganisasjon Wangensteen, G (under utarbeidelse). Kan dataverktøy bedre kvaliteten på pleieplaner? Erfaring gjort ved en alderspsykiatrisk post Avsluttende oppgave innlevering 12. desember Nettbasert studium ved Høgskolen i Molde: Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal. Kull 2005.

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN Målsettingen er at alle pasienter innlagt ved SPA skal ha pleieplan/behandlingsplan. Pleieplan og bruk av sjukepleieprosessen er virkemidler som styrer

Detaljer

PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER!

PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER! Wangensteen & Nivison, Pleieplan som arbeidsredskap 1 PLEIEPLANEN SOM ARBEIDSREDSKAP - PLEIEPLANENS TID I SKRIVEBORDSSKUFFEN ER OVER! Gro Wangensteen Psykiatrisk sjukepleier Seksjon for Alderspsykiatri

Detaljer

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS Grunnleggende teori Innhold Juridiske og etiske aspekter Sykehusets overordnede prosedyre for dokumentasjon av sykepleie Grunnstruktur i DIPS: Nye begreper,

Detaljer

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, stipendiat, OuS / UiO Innhold Om terminologier Om Internasjonal Klassifikasjon for Sykepleiepraksis

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag

HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag HØGSKOLEN I MOLDE Avdeling for helse- og sosialfag Avsluttende oppgave i Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal FRA PENN TIL TASTATUR: KAN DET BLI FLERE OG BEDRE SJUKEPLEIEDIAGNOSER

Detaljer

Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon. Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal

Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon. Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal Beslutningsstøttesystemer og sykepleiedokumentasjon Et studentprosjekt ved Høgskolen i Agder, Arendal 2004-2005 2005 Halvard Dalen Kurt Nedenes Problemstilling Hvordan påvirker bruk av beslutningsstøttesystemer

Detaljer

http://www.unn.no/category11302.html

http://www.unn.no/category11302.html http://www.unn.no/category11302.html Innhold Innhold Innhold... ii Sammendrag...1 Innledning...2 Teori...4 Klassifikasjon...4 Sjukepleiediagnose...5 Fritekst og sjukepleiediagnoser...6 Metode...7 Bakgrunnsopplysninger

Detaljer

Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk avdeling.

Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk avdeling. UNN,, SPESIIALPSYKIIATRIISK AVDELIING ÅSGÅRD PROSJEKTRAPPORT ELEKTRONISK SJUKEPLEIEDOKUMENTASJON 2005 Erfaringer fra innføring av DIPS og kvalitetssikring av sjukepleiedokumentasjon ved Spesialpsykiatrisk

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse: 14.03 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30

PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30 PROGRAM FOR DAGSSEMINAR SPA ELEKTRONISK SYKEPLEIEDOKUMENTASJON FYRHUSET FREDAG 02.09.05 KL 08.30-15.30 PROGRAM: 08.30-09.00 INNLEDNING VED LAILA ENGEN OG GRETE FURU 08.45 09.15 FRAMLEGG AV PROSJEKTRAPPORTEN

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse:12.45 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold

Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15. Camilla Gjellebæk Høgskolen i Østfold Pasient- og brukerrettet dokumentasjon - nettverkssamling 12.11.15 Problemløsende tilnærming i kliniske vurderingsprosesser Hva noe er? Hva en ønsker å oppnå? Hvordan gå frem for å oppnå det ønskede (målet)?

Detaljer

START behandlingsplan. START behandlingsplan. Marita Solem Barseth Erik Kroppan. Sykepleieprosessen. START Implementering

START behandlingsplan. START behandlingsplan. Marita Solem Barseth Erik Kroppan. Sykepleieprosessen. START Implementering START behandlingsplan Marita Solem Barseth Erik Kroppan START behandlingsplan Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) er et strukturert klinisk instrument for vurdering av risiko og behandling

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2001

Nyhetsbrev Desember 2001 Nyhetsbrev Desember 2001 Kjære medlem! Her kommer årets siste nyhetsbrev fra SfID. Fra og med neste år håper vi å gi ut nyhetsbrev minst fire ganger årlig. Det skjer mye innen IKT og dokumentasjon, og

Detaljer

ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post.

ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post. Opppsummering innførinngsuka på APP ESD gruppa har deltatt i innføring av DIPS uke 6 2005 på alderspsykiatrisk post. Prosjektet har vært forberedt over lang tid hvor det er tatt ut 6 superbrukere i posten.

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Sykepleiedokumentasjon Prosjekt i Setesdal

Sykepleiedokumentasjon Prosjekt i Setesdal Sykepleiedokumentasjon Prosjekt i Setesdal 2010-2012 Erfaringskonferanse Kragerø Resort Kragerø Resort 4.desember 2014 Interkommunalt helseprosjekt i Setesdal Bakgrunn Forstudie høsten 2009 Sammen om utfordringene

Detaljer

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere?

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Noen betraktninger fra et utdanningsperspektiv på dokumentasjonspraksis, på ICNP og på utdanningenes bidrag i

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Informasjonssøking i sykepleiers praksis

Informasjonssøking i sykepleiers praksis Informasjonssøking i sykepleiers praksis eller MIND THE GAP! Margrethe B. Søvik UH-Bibliotekkonferansen 18.-19. juni 2015 En presentasjon av prosjektet Et forprosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi

Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling Holdninger Elektronisk dokumentasjon Å ta i bruk ny teknologi Dokumentasjonsplikt Holdninger Eletronisk Pasientjournal Mari S. Berge Leder NSFs Faggruppe for IKT og Dokumentasjon (NSFID) Disposisjon Dokumentasjon av sykepleie Dokumentasjonsplikt Sikker informasjonsbehandling

Detaljer

Monica Strand Deede Gammon, Lillian Eng, Cornelia Ruland NSFs psykisk helse og rus konferanse 6.juni 2018

Monica Strand Deede Gammon, Lillian Eng, Cornelia Ruland NSFs psykisk helse og rus konferanse 6.juni 2018 Å skape recovery-orienterte tjenester - hvordan kan sykepleiere bidra ved bruk av et nettbasert støtteverktøy for samarbeid og bedring innen psykisk helse? Monica Strand Deede Gammon, Lillian Eng, Cornelia

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin.

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. HelsIT 2013 Trondheim 19.09.13 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. Styremedlem Nfas Disposisjon - Kort historikk - Journal som

Detaljer

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Dokumentasjonhvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Journalføring Forskrift om pasientjournal (endret 2013) Retningslinjer i journalføring Helselovene LOV OM HELSEPERSONELL (HELSEPERSONELLOVEN). 1.

Detaljer

Høringsbrev Vår ref.: 19/1516

Høringsbrev Vår ref.: 19/1516 Høringsbrev Vår ref.: 19/1516 Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie Bakgrunn Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp. «Erfaringer i et nøtteskall»

Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp. «Erfaringer i et nøtteskall» Juridiske rammer for dokumentasjon av helsehjelp «Erfaringer i et nøtteskall» 23.4.2018 Eli Åsgård Seniorrådgiver/jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Kortfattet I telegramstil Knapp Konsentrert Konsis

Detaljer

Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn?

Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn? Innføring i Good Clinical Practice (GCP) og hva er spesielt hos barn? Martha Colban, Avdelingsleder Avdeling for klinisk forskningsstøtte Virksomhetsområde forskningsstøtte Oslo universitetssykehus HF

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ. Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI

Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ. Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI IKT løsninger/systemer i pasientforløpet HSØ EPJ Modernisering

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Femtidsperspektiver og helsemyndighetenes forventninger. Hvorfor satser vi på ICF? 20.09.2005 Tema for presentasjonen 2 Historikk ICF er utarbeidet av og eies av Verdens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP - et langvarig prosjekt i en startfase Bryggen i Bergen Foto: Jarle Bjordal Bergen 24 og 25 mars 2010 Can.san Heidi Snoen Glomsås Bakgrunn Nes kommune benyttet ROR

Detaljer

Dokumentasjon og betydningen for en helhetlig og personorientert omsorg

Dokumentasjon og betydningen for en helhetlig og personorientert omsorg Dokumentasjon og betydningen for en helhetlig og personorientert omsorg Demensomsorgens ABC Seminar 11 og 12 juni 2013 Geir-Tore Stensvik Høgskolelektor HiST Fagutviklingssykepleier USH Tema for økta Hvilke

Detaljer

Presentasjon 3. september Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH)

Presentasjon 3. september Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH) Presentasjon 3. september 2019 Innføring og oppfølging av pasientforløp i Oppegård kommune ( HPH) Forutsetninger for å lykkes Krever at «terrenget er klarlagt» Forståelse for hvorfor i personalgruppa og

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2002

Nyhetsbrev Desember 2002 Nyhetsbrev Desember 2002 God Jul og Godt Nytt År! 2. årgang Kjære medlem! Det er gledelig å kunne informere dere om at SfID har fått til sammen kr 20 000 i stipend som skal tildeles medlemmene i 2003!

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr. 9 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO BRUK AV ELEKTRONISK DOKUMENTASJON I SYKEPLEIETJENESTEN Papir- eller elektronisk dokumentasjon gjør det noen forskjell? Anne Berger Sørli Hovedoppgave ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag UNIVERSITETET

Detaljer

Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus

Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Oppgaven: Evidens for omlegginger i sykehus Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Evidens Vitenskapelig dokumenterte effekter

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Systematiske samtaler etter mekaniske tvangsmidler og holding. Hva vet vi?

Systematiske samtaler etter mekaniske tvangsmidler og holding. Hva vet vi? Systematiske samtaler etter mekaniske tvangsmidler og holding. Hva vet vi? Unn Elisabeth Hammervold Psykiatrisk sykepleier/stipendiat Universitetet i Stavanger uis.no Samtaler etter bruk av mekaniske tvangsmidler

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir

Detaljer

Lokalt akuttmedisinsk team

Lokalt akuttmedisinsk team Sykepleiernes erfaring med akuttmedisin og lokal teamtrening i Bjarkøy kommune en undersøkelse fra 2009 Petra Parschat, Kommunelege i Bjarkøy Sissel P. Fenes, Pleie- omsorgleder I Bjarkøy kommune Frank

Detaljer

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste Strategi for ernæring 2015-2020 Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp Nyskaper i tjeneste for vår neste Bakgrunn Feil- og underernæring øker risikoen for komplikasjoner,

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Artikkel nr. Metode Resultater Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi Voksne med risiko for fall. 1 2013 Nasjonalt

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Trine Lise Bakken, PhD, Cand.san, RN. 1. amanuensis ved HIOA, Leder Regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemning / autisme, Oslo universitetssykehus.

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt Bakgrunn Tvang og makt brukt mot utviklingshemmede ble lenge tatt for gitt. Dagens lovregulering (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv.

Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Du koga sånn ja,dar e forskjillige måda å koga på (Tønes) Variasjoner over faglig forsvarlighet på intensiv. Vi beklager.. Faglig forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Dokumentasjon i frisklivsarbeidet

Dokumentasjon i frisklivsarbeidet Dokumentasjon i frisklivsarbeidet 29.11.2018 Kven har plikt til å føre journal? Helsepersonellova 39 Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i 40 i en journal for

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting

NEDLASTING LES PÅ NETTET. Beskrivelse. Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) PDF nedlasting NEDLASTING LES PÅ NETTET Beskrivelse Författare: Gloria M. Bulechek. Kjøp Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC) fra Cappelendamm

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

- Hvordan sikre at vi vet hva vi gjør og for hvem?

- Hvordan sikre at vi vet hva vi gjør og for hvem? - Hvordan sikre at vi vet hva vi gjør og for hvem? «Legene derimot har lang erfaring med bruk av elektroniske journalsystem og dokumentasjon» For mange systemer som bare delvis snakker sammen Pleieplaner

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Helsehjelp sett gjennom ulike briller: Styrke pasienten eller løse problemer? Ann Kristin Rotegård RN, PhD

Helsehjelp sett gjennom ulike briller: Styrke pasienten eller løse problemer? Ann Kristin Rotegård RN, PhD Helsehjelp sett gjennom ulike briller: Styrke pasienten eller løse problemer? Ann Kristin Rotegård RN, PhD Takk Communication and Information Sharing between Patients and Their Care Providers (CONNECT)

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Forskning og kvalitetssikring to sider av samme sak? Georg Høyer Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø HVORFOR HAR DETTE INTERESSE? Ulike rammevilkår for forskning og kvalitetsarbeid Ulike

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Utrygg tilrettelegging rundt legemiddelbehandlingen i sykehjem. Erfaringer fra tilsyn i tre sykehjem i Troms

Utrygg tilrettelegging rundt legemiddelbehandlingen i sykehjem. Erfaringer fra tilsyn i tre sykehjem i Troms Utrygg tilrettelegging rundt legemiddelbehandlingen i sykehjem. Erfaringer fra tilsyn i tre sykehjem i Troms Lena Nordås, seniorrådgiver Klaus Melf, assisterende fylkeslege Fylkesmannen/Helsetilsynet i

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten hva hun/han

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Anbefalt ehelsekompetanse

Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt ehelsekompetanse Anbefalt e- helsekompetanse er publisert men hva trenger helsepersonell av digital kompetanse? 26.oktober 2010 www.kith.no Disposisjon Forventninger og kompetanse I arbeidslivet

Detaljer

Én journal i Midt-Norge bakgrunn, målsetting, status

Én journal i Midt-Norge bakgrunn, målsetting, status Én journal i Midt-Norge bakgrunn, målsetting, status InnoMed møteplass Trondheim, 29.november 2018 Sigrun Berge Engen, kommunikasjonssjef Helseplattformen i Midt-Norge: Én felles løsning med pasientens

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter. Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Erfaringer med implementering av pasientforløp for kronisk syke og eldre pasienter Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helhetlig pasientforløp i hjemmet Molde Trondheim Orkdal Molde sykehus

Detaljer

Helsepersonelloven NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

Helsepersonelloven NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi Helsepersonelloven NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi Lillehammer 5. februar 2009 Wenche Jensen Seniorrådgiver Rådgivningstjenesten, Norsk Sykepleierforbund Lov om helsepersonell mv (lov

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

(napha.no, mars 2016)

(napha.no, mars 2016) (napha.no, mars 2016) RUNDSKRIV I-4/2017 OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVGIVNINGENS ANVENDELSE VED LAVTERSKELTILBUD SÆRLIG OM KRAV TIL DOKUMENTASJON OG DIAGNOSTISERING BAKGRUNN FOR RUNDSKRIVET «Helse- og

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2019 kl. 17.35 PDF-versjon 2. juli 2019 21.06.2019 nr. 789 Forskrift om medisinske

Detaljer

Nye artikler som publiseres i forbindelse med publiseringen av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye artikler som publiseres i forbindelse med publiseringen av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye artikler som publiseres 29.06.2017 i forbindelse med publiseringen av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem... 2 Oppfølging av ernæring hos beboere

Detaljer

Håndbok for journalgjennomganger. DRG-konferansen 2007

Håndbok for journalgjennomganger. DRG-konferansen 2007 Håndbok for journalgjennomganger DRG-konferansen 2007 Bakgrunn: Ledd i å styrke kvaliteten på- og kontrollen av kodingen av medisinske data: SINTEF Helse foreslo overfor HOD å beskrive retningslinjer og

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Per Tømmer Seksjonsleder - IKT Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning (SPS) Oslo

Detaljer

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Sykepleie i elektronisk samspill ehelsekonferanse 2010 Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Tor Johan Helgesen, Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge Sykehuset

Detaljer

Pårørendes rolle i sykehjem

Pårørendes rolle i sykehjem Pårørendes rolle i sykehjem En kvalitativ studie Anne Dreyer, Gardermoen 13. Mars 2012 1 Tilhørighet Senter for medisinsk etikk (SME) UiO Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Oslo og Akershus Anne Dreyer, Gardermoen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger

Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger HelsIT 2015, 20.okt. Trondheim Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger Line Melby, SINTEF Berit Brattheim, HiST, NTNU Ragnhild Hellesø,

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser

Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser Samsvar mellom sykepleieproblemer i sykepleieplaner og NANDA sykepleiediagnoser Cecilie Varsi Masteroppgave i sykepleievitenskap ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultet

Detaljer