ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie"

Transkript

1 ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: Med forbehold om endringer.

2 INNHOLD 1. Innledning Organisering av 4. studieår... 4 Høst Vår Obligatorisk tilstedeværelse... 5 Obligatorisk tilstedeværelse i studiegruppe med veiledning... 5 Obligatorisk tilstedeværelse ved seminarer og kulldager... 5 Obligatorisk tilstedeværelse ved øvelse på simulerings- og ferdighetsenhet basert på case Fagmapper... 5 Fagmappe Fagmappe Vurderingskriterier studier Summative vurderinger Litteratur

3 1. Innledning Velkommen til 4. studieår! Om ett år skal følgende mål være nådd ifølge rammeplan for sykepleieutdanning (2008): «Formålet med sykepleieutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av tjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleiens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til fremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om politiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelse. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av og sykdom. Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om personell.» Fokus i 4. studieår i bachelorstudiet deltid er sykepleie til mennesker med psykiske lidelser og konsolidering av og fordypning i sykepleiefaget. 3

4 2. Organisering av 4. studieår Høst 2014 Uke: Program: Start Fagmappe 1 (FM1) Intro og forelesninger FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 FM1 Mappeeksamen FM1 Del 1 Mappeeksamen FM1 Del 1 Uke: Program: Mappeeksamen FM1 Del 2 Start Fagmappe 2 (FM2) Intro og forelesninger FM2 FM2 FM2 SIM FM2 FM2 FM2 Intro Bacheloroppg. (BO) Vår 2015 Uke: Program: BO BO BO BO BO BO BO BO BO Uke: Program: BO BO Innlevering Påske av BO Uke: Program: Refleksjon over praksis og avslutning 4

5 3. Obligatorisk tilstedeværelse Obligatorisk tilstedeværelse i studiegruppe med veiledning Det er obligatorisk tilstedeværelse i studiegruppen. Studenten må være til stede i minst 80 % av den planlagte tiden i studiegruppen innenfor hvert emne for å kunne fremstille seg til eksamen. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil lærer vurdere om det er mulig å kompensere for fraværet gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom dette ikke er tilfelle, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært, og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Kompensasjonsoppgavene må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatorisk tilstedeværelse ved seminarer og kulldager Det er obligatorisk tilstedeværelse ved seminarer og kulldager. Studenten må være til stede 100 % av de timeplanlagte dagene. Ved fravær vil lærer vurdere om det er mulig å kompensere for det gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom dette ikke er tilfelle, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært, og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Kompensasjonsoppgavene må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatorisk tilstedeværelse ved øvelse på simulerings- og ferdighetsenhet basert på case Det er obligatorisk tilstedeværelse ved øvelse på simulerings- og ferdighetsenheten basert på case. Studenter som ikke møter til oppsatt tidspunkt, må levere en film av gjennomført oppgave til studiegruppens lærer. 4. Fagmapper I 4. studieår skal studenten utarbeide 2 fagmapper. Fagmappe 1, som består av studieoppgaver knyttet til pasienter med psykiske lidelser, må være godkjent for å kunne fremstille seg til mappeeksamen med fokus på psykiatri. Fagmappe 2 består av studieoppgaver/studieaktiviteter knyttet til sykepleiefag, profesjon og vitenskap, sykepleiens vurderings- og handlingskompetanse, organisatorisk kompetanse, læring, informasjonskompetanse samt praktiske ferdigheter. Denne fagmappen inngår i eksamenen Prosjektorganiserte studier. Studenten må være aktivt med i utarbeidelse av studieoppgaven for å få navnet sitt på oppgaven. Fagmappe 1 Fagmappe 1 inneholder studieoppgaver knyttet til: hovedemne : Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser hovedemne A og B: Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse hovedemne A: Kliniske kommunikasjon og relasjonskunnskap IV og C: Kliniske resonering og dokumentasjon Fagmappe 1 består av 2 individuelle oppgaver og 1 gruppeoppgave. Alle oppgavene må være utført for at fagmappa skal bli godkjent og studenten kan fremstille seg til eksamen. 5

6 Temaer som må inngå i de individuelle studieoppgavene Sykepleiefaglige vurderinger og intervensjoner i psykisk arbeid Pasientopplevelser og brukererfaringer relatert til psykiske lidelser (pasientfenomener) Dokumentasjon i psykisk arbeid Kommunikasjon/relasjon i psykisk arbeid Bruk av individuelle planer, brukermedvirkning, tverrprofesjonelt samarbeid i psykisk arbeid Flerkulturelt perspektiv på psykisk Temaer som må inngå i gruppeoppgaven Sykepleiefaglige vurderinger og intervensjoner i psykisk arbeid Skjønnlitteratur, film, bilder, musikk osv. som beskriver psykisk lidelse Etikk, lovverk og behandlingsnivåer innen psykisk Bruk av makt og/eller tvang Rammer for studieoppgavene Den totale ordrammen for oppgavene i Fagmappe 1 er på 8000 ord, som skal fordeles på 2 individuelle oppgaver og 1 gruppeoppgave. Individuell fremdriftsplan skal leveres veileder. Fagnotat skal benyttes, og oppgavene skal avgrenses og presiseres i form av en problemstilling. Det skal brukes og refereres til minimum 6 fag-/forskningsartikler med sykepleiefaglig relevans fordelt på studieoppgavene. Minimum 3 av artiklene må være fagfellebedømt (peer-review). Gruppeoppgaven skal legges frem på kulldagen. Medstudentresponser Hver student skal gi og motta medstudentresponser på 1 oppgave, på 2 ulike tidspunkt i skriveprosessen, til og fra samme medstudent. Veilederresponser Hver student skal på 1 fagnotat motta 2 veilederresponser på 2 ulike stadier i skriveprosessen. Disse responsene skal være på en annen oppgave enn den man får medstudentrespons på. Hver gruppe skal motta respons fra veileder på utkast til gruppeoppgaven. Vedlegg til Fagmappe 1 Hver student skriver en vurdering av hvordan medstudentresponser er brukt, både det å gi og motta responser. 6

7 Fagmappe 2 Fagmappe 2 inneholder studieoppgaver knyttet til: hovedemne 1: Sykepleie fag, profesjon og vitenskap hovedemne : Sykepleierens vurderings- og handlingskompetanse hovedemne B: Sykepleierens organisatoriske kompetanse og 4.4.2: Øvrige praksisstudier hovedemne : Læring og informasjonskompetanse IV og B: Praktiske ferdigheter IV. Fagmappe 2 består av: 2 studieoppgaver knyttet til akutt somatisk pasientsituasjon/case som diskuteres i lys av ABCDE-prinsippene 1 studieoppgave knyttet til ledelse, veiledningsteori og metode/case Praktiske prosedyrer og bruk av simuleringsdukken SIM-MAN på SF-enheten inngår i studieoppgavene. Rammer for studieoppgavene knyttet til akutt somatisk pasientsituasjon: Relevante fag- og forskningsartikler skal utgjøre en del av kildehenvisningene. Det gis én veiledning på utkast til besvarelse. Skriftlig løsning av case leveres veileder for godkjenning før den praktiske øvelsen på SFenheten ord. Kriterier 1 5 samt 8. Rammer for studieoppgaven knyttet til ledelse, veiledningsteori og metode: Fagnotat. Gruppe 1 5 skriver om ledelse, mens gruppe 6 10 skriver om veiledningsteori og metode ord. Fremlegg av gruppeoppgavene på seminardag. Kriterier 1 5 samt 8. 7

8 5. Vurderingskriterier Vurderingskriteriene gjenspeiler viktig kompetanse en sykepleier skal ha. Hensikten med kriteriene er at studenten skal få innsikt i de vurderingskriteriene som brukes i vurdering av eksamen. Kriteriesettet er derfor det samme på studieoppgavene som eksamen. For alle studieoppgaver gjelder kriteriene Relevant for sykepleiefaget og 2. Fremstiller fagstoffet på en systematisk semesterets fokus måte og i tråd med oppgavens tekstsjanger 3. Faglig innsikt 4. Avgrenser fagstoffet 5. Anvender anerkjent og relevant litteratur og henviser i tråd med et henvisningssystem, som APA (i spesielle tilfeller hvor det er oppgitt, kan dette fravikes) Studentene velger minimum ett kriterium ut fra 6 15 pr. studieoppgave 6. Reflekterer over handling/situasjon, teori 7. Viser kreativitet eller etikk 8. Integrerer teori og praksis 9. Viser selvstendighet 10. Anvender forskningsresultater 11. Er presis og nøyaktig 12. Anvender kunnskap fra ulike 13. Viser/skaper engasjement fagområder 14. Viser forståelse for ulike perspektiver 15. Utarbeider og fremmer argumenter 16. Er kritisk konstruktiv 6. studier studiene er knyttet til hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse. Se programplanen. 7. Summative vurderinger Se programplanen. 8. Litteratur Se programplanen. 8

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer