«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir gjort når du er tilstede også blir gjort når du ikke er der» Nightingale 1858/

2 1 Innledning Utviklingssentrene for sykehjem og for hjemmetjeneste i Troms (USHT) skal gjennomføre et prosjekt med sikte på å bedre strukturen og kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune. Prosjektet skal gjennomføres fra januar 2012 til juni Samtlige enheter i kommunen ble invitert til å delta, og ved oppstarten var følgende med: Kroken Sykehjem med 5 avdelinger Omsorgstjenesten Jadeveien med 3 avdelinger Kvaløysletta Sykehjem med 4 avdelinger Sør- Tromsøya sykehjem med 2 avdelinger Mortensnes sykehjem 1 avdeling Nordøya hjemmetjeneste med 9 avdelinger Omsorgstjenesten Sentrum med 3 avdelinger Omsorgstjenesten Fastlandet med 1 avdeling PU tjenesten Kvaløya med 2 avdelinger 2 Bakgrunn Flere studier i Norge de siste 10 årene har vist at sykepleiernes dokumentasjon ofte ikke holder mål. Det er kun en del av pasientens problem som blir dokumentert, eller så er dokumentasjonen ikke hensiktsmessig (NSFID 2007). Med bakgrunn i flere prosjekt i regi av Utviklingssenter for sykehjem (USH), og ikke minst ernæringsprosjektene som begge utviklingssentrene i Troms har, eller er i gang med å gjennomføre - avdekkes det manglende sykepleiedokumentasjon når det gjelder helsehjelp til pasientene. Ofte mangler det tiltaksplaner (pleieplaner) som kan leses av alle. Det praktiseres også såkalt «flat rapport», noe som gjør at tidligere dokumentasjon av gitt helsehjelp nesten er umulig å finne tilbake til. USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 1

3 3 Problemstillinger / utfordringer Dokumentasjon av helsehjelp må inneholde et minimum av informasjon for å innfri de faglige og juridiske krav som stilles. Dokumentasjon skal dessuten synliggjøre god pasientsentrert og etisk forsvarlig omsorg og pleie. Helsepersonellet skal vurdere om handlingen er effektiv, og om pasientens problemer er redusert, lindret eller fjernet. Ved dagens dokumentasjonspraksis ivaretas ikke alltid dette (NSFID 2007). 3.1 Teoretisk forankring Dokumentasjon av sykepleie har vært gjort helt tilbake fra Florence Nightingales dager, men det var først i 2001 at denne praksis ble lovfestet for sykepleiere. De lovene som har størst aktualitet for dokumentasjon er «Lov om helsepersonell mv» og «Lov om pasient- og brukerrettigheter», men også kravene i «Lov om behandling av personopplysninger» må være oppfylt. I tillegg kommer «Forskrift om pasientjournal» som bl.a. omhandler krav til journalansvarlig og krav til journalens innhold (NSFID, 2007). I følge «Lov om helsepersonell mv» 39 gjelder dokumentasjonsplikten for alle som yter helsehjelp uten å være under direkte rettledning eller instruksjon fra annet helsepersonell. Det vil med andre ord si de aller fleste som jobber innen pleie- og omsorgstjenesten omfattes av dokumentasjonsplikten. Lovens 47 hjemler også en plikt for autorisert helsepersonell til å sørge for at det føres pasientjournal, altså å påse at også andre dokumenterer helsehjelp. I «Forskrift om pasientjournal» 8 beskrives krav til journalens innhold. Det inkluderer krav om en plan eller avtale om videre oppfølging av pasienten i tillegg til diagnose, undersøkelser, funn, behandling, pleie og annen oppfølgning. Dokumentasjon av helsehjelp innebærer med andre ord å beskrive tydelig de tiltak som er planlagt gjennomført, de tiltak som er gjennomført og eventuelle avvik fra planene med begrunnelse. Begrunnelsen for tiltak som avviker fra gjeldende retningslinjer, skal også dokumenteres. Dette gir grunnlag for kontinuitet i pleien (NSFID, 2007/ Sandvand og Vabo, 2007). USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 2

4 For å strukturere dokumentasjonen kan det benyttes prosedyrer, veiledende pleie-/ tiltaksplaner eller klassifikasjonssystemer, men den individuelle tilpasningen til hver enkelte pasient må også dokumenteres. En mulig modell er VIPS som står for Velbefinnende, Integritet, Profylakse og Sikkerhet. Bakgrunn for modellen er forskning på sykepleie, men den bygger ikke på én spesiell definisjon eller sykepleieteori, og kan derfor brukes sammen med ulike dokumentasjonssystemer og ulike teoretiske perspektiver (NSFID,2007/Ehnfors et al, 1998). Et annet aspekt i forhold til dokumentasjon er etterkontroll og opplæring. Dersom dokumentasjonen synliggjør pasientens behov, og viser den helsehjelp som er gitt, er det holdepunkter for å vurdere om pasienten har fått den helsehjelp vedkommende har rett på. I motsatt fall vil det være vanskelig å vurdere om pasienten har fått den helsehjelp han har krav på (Sandvand og Vabo, 2007). En gyllen regel kan være «er det ikke skrevet så er det ikke gjort» 4 Mål 4.1 Hovedmål Prosjektets hoved mål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie- og omsorgstjenester i Tromsø kommune skal foregå i Profil. Dokumentasjonen skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. 4.2 Delmål Prosjektet har følgende delmål: Dokumentasjonen i Profil skal ha en enhetlig struktur. Kommunen er én juridisk enhet og har felles brukere/ pasienter som flytter seg mellom tjenester. Det må avspeiles i et felles oppsett for dokumentasjonen. Alle brukere/ pasienter skal ha journaler med oppdaterte tiltaksplaner som gir grunnlag for korrekt og effektiv rapportering. USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 3

5 Alle ansatte som yter selvstendig helsehjelp skal ha tilstrekkelig kunnskap om dokumentasjon generelt og bruk av Profil til å kunne ivareta sitt dokumentasjonsansvar. Alle enheter skal ha oppdaterte prosedyrer og plan for opplæring i forhold til dokumentasjon. 5 Virkemidler for gjennomføring Følgende områder skal inngå i prosjektet. Gjennomgang av dagens dokumentasjonssystem og rutiner på samtlige deltagende avdelinger. Gjennomgang av dokumentasjonsstruktur i Profil - hvilke muligheter og begrensninger finnes i programvaren, og hvordan innholdet i Profil bør struktureres og bygges opp slik at det kan brukes på en mest mulig enhetlig måte i kommunen. Opplæring til ansatte innen følgende hovedområder: o Pleiefaglig innhold o Etikk o Juss o Datateknisk Utarbeidelse av plan for ivaretakelse av rutiner og kompetanse etter prosjektslutt. For detaljer henvises til milepælsplan som vil bli holdt fortløpende oppdatert. 6 Organisering Prosjektansvarlig: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms (USHT) USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 4

6 Styringsgruppe: Elisabet Sausjord, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms (UHT) Kirsti Hagen, Utviklingssenter for sykehjem i Troms (USH) Ingebjørg Riise, Rådgiver IKT-pleie/omsorg Jan Erik Risvik, Enhetsleder Kroken sykehjem Bodil Eldnes Skotnes, Enhetsleder Nordøya hjemmetjeneste Faglig referansegruppe: Wenche Hansen, Kroken sykehjem Stein Petter Antonsen, Kvaløysletta sykehjem Mari Anne S. Barstad, Sør Tromsøya sykehjem Judith Nerskogen, Mortensnes sykehjem Kari Torgersen, Nordøya hjemmetjeneste Anne Andreassen, Omsorgstjenesten Sentrum Rikke Berg- Olsen, Omsorgstjenesten Fastlandet Ann- Kristin Sollied Johansen, Omsorgstjenesten Sørøya Kirsti Haldorsen, Omsorgstjenesten Langnes Nina Wihuri, Jurist Prosjektgruppe: Lisbeth Remlo Abelsen, Prosjektleder Birgitte Forsaa Åbotsvik, sykepleier Nordøya hjemmetjeneste Hege Elstad, IT konsulent Kroken sykehjem Jack Solvang, IT konsulent Nordøya hjemmetjeneste Arbeidsgrupper: Alle deltagende avdelinger skal ha arbeidsgrupper bestående av avdelingsleder, en sykepleier/ vernepleier og en hjelpepleier/ omsorgsarbeider. 6.1 Overordnet tidsplan: 1.halvår 2012: Planlegging, forankring og organisering. Kartlegging av egen virksomhet 2.halvår 2012: Gjennomføring av opplæringsplaner USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 5

7 1.halvår 2013: Implementering i alle deltagende enheter og spredning til andre enheter 6.2 Rapportering Gjennom prosjektperioden forventes det at arbeidsgruppene på den enkelte avdeling rapporterer til prosjektleder minimum hver 14. dag. Rapporten bør gis skriftlig og skal inneholde kort oppsummering av hva som er gjennomført fra forrige rapport, status og planer for kommende periode. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa minimum 1 gang hver måned. Dette gjøres enten skriftlig eller via møte. Også her skal tema være oppsummering, status og plan for neste periode. Dersom det oppstår store avvik fra prosjektplanen, skal styringsgruppa orienters umiddelbart. 7 Budsjett Prosjektet finansieres i sin helhet over budsjettene til utviklingssentrene for sykehjem og for hjemmetjenester i Troms. Hver av sentrene bidrar med lønn tilsvarende 20 % stilling til prosjektleder. Øvrige utgifter fordeles mellom sentrene etter nærmere avtaler. For de deltagende enheter er det ikke satt av midler, men prosjektet vil innebære en betydelig mengde egeninnsats for alle soner/ avdelinger. 8 Sammendrag Prosjekttittel: «Dokumentasjon Helsehjelp» Tidsperiode: Januar 2012 juni 2013 Prosjektansvarlig: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms Formål: Dokumentasjon av helsehjelp skal foregå i Profil, og skal fylle alle aktuelle faglige, etiske og juridiske krav. Deltagere: 30 avdelinger fordelt på 10 enheter i Tromsø kommune. Status: I drift USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 6

8 9 Kilder NSFID 2007 Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. [Oslo], Norsk sykepleierforbunds forum for IKT og dokumentasjon (2007). Lovdata.no «Lov om helsepersonell mv» ( ) «Lov om pasient- og brukerrettigheter» ( ) «Lov om behandling av personopplysninger» ( ) «Forskrift om pasientjournal» ( ) Sandvand og Vabo Ehnfors m.flere Dokumentasjon i sykepleien.[kristiansand], Høyskoleforlaget (2007) VIPS-boken, Om en forskningsbaserad modell för dokumentasjon av omvårnad.[stockholm] FoU 48, Vårdforbundet (2000) USHT 2012 «Dokumentasjon Helsehjelp» 7

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen

Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen Handlingsplan 2012 Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde... 4 1.0

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 7. mars 2014 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Mat er den beste medisin

Mat er den beste medisin Rapport publisert 10. september 2913 ved prosjektleder Birgitte Forsaa Åbotsvik Mat er den beste medisin Forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten i Tromsø 1 Rapport etter gjennomført

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester November 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tjøme kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Hjemmetjenestene

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Prosjektrapport Velferdsteknologi

Prosjektrapport Velferdsteknologi 2011-2012 Prosjektrapport Velferdsteknologi Vandrealarm i sykehjem Utviklingssenteret i Kristiansund Utvikling gjennom kunnskap Forord Kristiansund kommune er en del av et Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949. 1. Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 2. Framdrift:

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949. 1. Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 2. Framdrift: SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949 Tittel på tiltak/prosjekt: Undervisingssykehjemmet (USH) i Troms Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: Statsbudsjettet kapittel 0761.67 for 2009 Frist: 31.03.10

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk -

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Rapport publisert 23.06. 2015 Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Ellen Mogård Larsen Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rapport 1/2015 2 Sammendrag

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 3. - OKTOBER 2014 DET GODE DAGSENTERET I HJEMMETJENESTEN Side 3 LÆRINGSNETTVERK

Detaljer

INTERNKONTROLL I PLEIE- OG OMSORG GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

INTERNKONTROLL I PLEIE- OG OMSORG GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INTERNKONTROLL I PLEIE- OG OMSORG GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 77 nr. 4. Formålet med

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer