Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni

2 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien. Dette prosjektet innebærer en kartlegging av gjeldende praksis. Lignende kartlegginger har vist at det er et offentlige underforbruk av tjenesten, og at det er klare forbedringspunkter i utførelsen og samhandlingen omkring tjenestene. Prosjektet skal foregå i Os, Tysnes og Bergen kommune høsten 2013, og vil skje i samarbeid mellom Fylkestannlegen i Hordaland, Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Vest. 1. Bakgrunn Utviklingssenteret har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å foreta en kartlegging av tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien. Utviklingssenteret har og fått midler fra det regionale forskningsfondet, Vestlandet, til forprosjekt innenfor området tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien. Siktemålet vil her være bedre bruk av eksisterende ressurser. Endelig søknad vil bli fremmet høsten Vi har erfaring fra et vellykket gjennomført prosjekt omkring tannhelse til beboere på institusjon, i regi av undervisningssykehjemmet ved Fyllingsdalen i Bergen, jfr Munn og tannstell på sykehjem rapport 1/03 Nasjonalt formidlingsenter i geriatri. Dette prosjektet er godt kjent, og har ført til at en rekke sykehjem har innført forbedret metodikk og forståelse for tannhelse. Erfaringene fra dette prosjektet ønsker vi nå å videreføre på tilsvarende måte for hjemmeboende eldre som har pleie og omsorgstjenester. Vi er usikker på om denne målgruppen får den samme systematiske oppfølgingen som de som bor på institusjoner. Vi vil undersøke i hvilken grad hjemmeboende eldre får det tannhelsetilbudet som lovverket tilsier. Tannhelsetjenesteloven (Lov om tannhelsetjenester, 1983) gir grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon (gruppe C1) og pasienter i hjemmesykepleien (gruppe C2) rett til gratis tannhelsetjenester. Dette innebærer at eldre, langtidssyke og uføre, som har hjemmesykepleie i over 3 måneder og minimum en gang pr uke, skal ha et tannhelsetilbud så lenge pleien vedvarer. Lovens bestemmelse om «å være under tilsyn» betyr at tannlege eller tannpleier skal undersøke pasienten og gi nødvendig tannbehandling. Personen skal også få opplæring i forebyggende tiltak og tilbud om oppfølging. Det er kjent at brukere i hjemmesykepleien i liten grad benytter seg av dette tannhelsetilbudet Samhandlingsreformen tilsier en praksis som legger større vekt på de kommunale oppgavene, hvilket og har betydning for tannhelsetilbudet. 2

3 Siktemålet er å forebygge og å unngå skader. Vi vil se hvorledes gjeldende kvalitetskrav i forskriften for pleie og omsorgstjenestene blir fulgt, og om hvorledes det faktiske samarbeidet mellom hjemmetjenestene og den offentlige tannhelsetjenesten blir utført. Utviklingssenteret i Oslo har gjort en tilsvarende kartlegging tidligere, der det vises til en praksis som har klare forbedringspunkter; Anbefalingene fra denne undersøkelsen er slik; 1) Tannhelsetjenesten Oslo KF bør lage en brosjyre som er rettet kun mot brukergruppe C2. 2) Bestillerkontor deler rutinemessig brosjyren ut til første gangs brukere av hjemmetjenester 3) Brosjyren deles ut til ansatte i hjemmetjenesten 4) Tjenesteansvarlig1 har ansvar for at det standardiserte tilbudsskjemaet gis til bruker. 5) Tjenesteansvarlig skal skriftlig dokumentere at informasjon er gitt. 6) Tjenesteansvarlig har også ansvar for oppfølgingen av informasjonen, det vil si forsikre seg om at informasjonen er oppfattet, og ha ansvar for den skriftlige og/eller muntlige tilbakemeldingen. 7) Hjemmetjenesten bør registrere munnstell som et eget tiltak under personlighygiene i Gerica hos brukere som trenger hjelp til munnstell. Det må daglig kvitteres for utført munnstell (tidsbruk 10 minutter). 8) Brukere som faller ut av systemet fordi de ikke har familie eller andre som kan følge bør få vedtak av bestillerkontoret på følgetjeneste til tannlege. 9) Tannhelsetjenesten Oslo KF bør jobbe for å inkludere brukere med vedtak om psykisk helse inn som en prioritert gruppe i det frie offentlige tannhelsetilbudet. 10) Hjemmetjenesten må ha en prosedyre som kvalitetssikrer at tannhelsetilbudet til brukerne blir ivaretatt, og at den daglige oppfølgingen med munnstell blir bedret. Kartleggingen som nå blir foretatt skal inngå som et element og kunnskapsbakgrunn for et større forskningsprosjekt som initieres høsten Mål 1. Sikre at hjemmeboende eldre med pleie og omsorgstjenester får det tannhelsetilbudet de har krav på 2. Prosjekterfaringene skal brukes til forbedring av praksis 3

4 3. Gjennomføring Prosjektet skulle opprinnelig bare foregå i Os og Tysnes kommuner. For å få et større nedslagsfelt og breiere erfaringsgrunnlag har Bergen kommune også sluttet til prosjektdeltagelsen. Prosjektet er knyttet til tannhelsedistrikt sentrum, i Hordaland fylkeskommune. Nasjonalforeningen for folkehelsen har ønske om å følge prosjektet. Universitetet i Bergen v/ inst for klinisk odontologi, bistår med faglig veiledning og råd. Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Vest, deltar i prosjektet med faglig kunnskap og ressurser. Rent konkret vil vi se på hvorledes informasjonen om det offentlige tannhelsetilbudet blir formidlet ut til brukerne hvordan er vedtakene om pleie og omsorgstjenestene utformet i forhold til tannhelsetjenesten oral status for den gruppen av de hjemmeboende som takker ja til det offentlige tannhelsetilbudet (BSI) årsaker til at brukere takker nei til det offentlige tannhelsetilbudet er det naturlig å koble tannhelsetilbudet sterkere inn på ordninger som trygghetssykepleierordningen eller forebyggende hjemmebesøk? Som oppstart vil en kartlegge gjeldende praksis, og gå gjennom tallgrunnlag om det faktiske antall brukere. Vi vil bruke enkle skjema for disse vurderingene. Det er utarbeidet et spørreskjema som går til hver av gruppene i prosjektet; - Ett til bruker - Ett til personell i pleie og omsorgstjenestene - Ett til personell i tannhelsetjenesten Os og Tysnes kommuner representer en henholdsvis en mellomstor og liten kommune. Bergen kommune er en stor bykommune, og skiller seg vesentlig i volum fra de to andre kommunene. Men for Bergen er det valgt ut en sone for hjemmesykepleien, Landås. Bergen kommune har i flere år hatt en tjeneste i form av trygghetssykepleiere. Os kommune har i 2011 og startet opp en tilsvarende ordning. Utviklingssenteret har og et større regionalt prosjekt innen forebyggende hjemmebesøk hos eldre, med støtte fra Helsedirektoratet. Vi tror det kan være synergieffekter fra dette prosjektet til tannhelseprosjektet og omvendt. Informasjonen vi får gjennom kartleggingen her vil bli brukt til å foreslå forbedringer, og evt endringer i rutiner/bruk av utstyr, informasjon og samarbeid, samt basiskunnskap for det initierte forskningsprosjektet. 4

5 4. Prosjektledelse og organisering Prosjektet eies og styres fra utviklingssenteret. Det etableres strukturerte møtepunkter mellom partene i prosjektet slik; Det etableres en Styringsgruppe som skal ha det overordnete ansvaret for prosjektet - prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og samordning mot forskningsprosjektet. Gruppen får sammensetning; USHT v/per Waardal (leder) Fylkestannlegen v/ Arne Åsan Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest (TkV) Hordaland v/ Ellen Berggreen UniB, Institutt for klinisk odontologi (IKO), v/ Gunhild Strand Nasjonalforeningen for folkehelsen v/. Forbundet Tenner og Helse v/ Dag Einar Liland Senter for omsorgsforskning Vest Prosjektleder Torhild Rasmussen deltar på møtene i styringsgruppen, og rapporterer til denne. Det etableres en prosjektgruppe som skal håndtere den praktiske og utførende del i prosjektet, sikre at aktivitetene blir gjennomført. Gruppen får slik sammensetning: Prosjektleder Torhild Rasmussen, Fylkestannlegen Os kommune v/ Kristin Haukeland Tysnes kommune v/ Therece Aga Bergen kommune v/ Ingvil Nordhus, sone Landås Fylkestannlegen v/ Bente Holmgren Tillitsvalgte Delta v/ Mona Aardal USHT v/ Kari Sunnevåg Prosjektgruppen får faglig bistand fra UniB/IKO ved behov. 5. Finansiering Helsedirektoratet har bevilget ,- til prosjektet. Videre går fylkestannlegen, tannhelsetjenestens kompetansesenter og utviklingssenteret inn med egeninnsats, samlet sett stipulert til ,-. I tillegg kommer egeninnsatsen til det utøvende leddet for gjennomføring av spørreundersøkelsen. 6. Aktivitetsplan Prosjektet har vært forberedt i Den faktiske utførelsen av prosjektet blir høsten Det settes opp slik aktiviteter; 5

6 Aktivitet Forberedelser, finansiering, deltagere, organisering og forutsetninger Avklare forholdet til initiering av forskningsprosjekt Tidsperiode 2012 Vår 2013 Oppstartsmøte Mai 213 Klargjøring av spørreskjema Juni 2013 Gjennomføring av spørreundersøkelse Sept 2013 Bearbeiding av svar fra spørreundersøkelsen Okt nov 2012 Rapport fra prosjektet Nov 2013 Infomøter med deltagende parter Nov/des 2013 Artikkel nettsider/fagblad Des Publisering og informasjonsspredning Det skal skrives rapport fra prosjektet. Den skal inngå som del av rapporteringen til Helsedirektoratet. Den skal og inngå som grunnlag for det forskningsprosjektet som er under klargjøring høsten Det skal og avholdes møter med de involverte parter, som del av utarbeiding av sluttrapport. Dette for at de som har deltatt i prosjektet skal ha anledning til å kommentere rapporten, og lære av erfaringene. Avhengig av erfaringer og funn, vil en ta opp med ledelse og involverte partnere, forslag til forbedringer i praksis og samhandling. Prosjektet vil og bli lansert på ulike møter og konferanser, både lokalt og nasjonalt. Kontaktinfo og prosjektleder Torhild Rasmussen 6

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Prosjektleder: Sønneve Teigen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland sonneve.teigen@bergen.kommune.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer