Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland"

Transkript

1 Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

2 WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysisk smerte og andre plagsomme symptomer står sentralt, samt tiltak rette mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. (European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon,who)

3 Fra ide til prosjekt Pilotprosjekt innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt koordinert av Bjørgene USH, september desember Arbeidsgruppe på tvers i kommunen. Målsetning å se på kvaliteten innen lindrende behandling og foreslå tiltak.

4 Arbeidsgruppens tilbakemelding : Personavhengig hvilken palliativ pleie som blir utøvet i praksis avhengig av kunnskap og kompetanse hos personalet på vakt. Personalet er ofte utrygge og føler at de ikke strekker til i å skulle gi pleie og omsorg til pasienter og deres pårørende i livets sluttfase.

5 De fire hjørnesteiner: Symptomkontroll Kommunikasjon og relasjon Støtte til pårørende Teamarbeid Hjørnesteinene beskrives ut ifra fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle dimensjoner som berører både pasienten og pårørende.

6 Arbeidsgruppens forslag til tiltak: Bygge opp og styrke kompetansen på fagområdet hos ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen Utarbeide felles rutiner/prosedyrer med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og gjennom det sikre lik behandling uavhengig av avdelingstilhørighet Utvikle og etablere gode samhandlingsrutiner mellom aktørene både internt og eksternt, og mellom 1. og 2. linjetjenesten

7 Videreføring av prosjektet Søknad til Helsedirektoratet om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt To-årig prosjekt i Haugesund kommune. Prosjekt innen Helsetorgmodellen.

8 Overordnet målsetning At pasienter som har behov for lindrende behandling i Haugesund kommune skal få et optimalt tilbud som sikrer best mulig livskvalitet og trygghet, basert på utvikling og supplering av tilgjengelige ressurser i kommunen, og innenfor rammen for nasjonale føringer At pårørende er best mulig ivaretatt

9 Samarbeid Bjørgene Omsorgsenter USH Helse Fonna helseforetak Høgskolen Stord/Haugesund Kompetansesenter i lindrende behandling Helse Vest (KLB) Kreftomsorg Rogaland (KOR)

10 Prosjektorganisering Prosjektorganisasjon bestående av en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe Prosjektet ledes av en sammensatt prosjektgruppe og en ansatt prosjektleder i 60 % stilling

11 Prosjektgruppen Her er prosjektgruppen samlet. Fra venstre prosjektleder Anne Kristine Ådland, Marlen Hovland (Udland omsorgssenter) Solveig Brynjelsen (Bestillerkontoret) Tove Asbjørnsen (Bjørgene omsorgssenter) Eva Johansen (Hjemmebaserte tjenester) May Kristin Valen (HSH) Lillian H. Johansen (Vardafjell omsorgssenter) Therese Thorsteinsen (Haraldsvang omsorgssenter)

12 Beskrivelse av prosjekt Prosjektet har tre delmål: Opprette ressursgruppe innen lindrende behandling i kommunen som skal bidra til å utvikle gode tjenester Helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenesten i Haugesund kommune som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter får økt sin kompetanse innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og bruk av relevant kartleggingsverktøy Utarbeide og etablere rutiner og retningslinjer i forhold til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for å sikre felles plattform, forsvarlig yrkesutøvelse og god samhandling mellom aktørene.

13 Status pr idag Kartlegging av behov for kompetanseheving blant personal i sykehjem og hjemmetjenesten. Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Veiledning i presentasjonsteknikk for prosjektgruppen Møter med interne og eksterne samarbeidsparter for å kartlegge, utvikle og samordne rutiner og retningslinjer for samhandling.

14 Plan for videre arbeid Mandat for ressursgruppen Definert tid til arbeidet som ressurssykepleier. Kompetanseheving Hospitering Etisk refleksjon ESAS og IP Kurs Samhandling Samarbeidsmøter internt og eksternt system for kompetanseoppbygging Informasjonsperm Evaluering

15 Nasjonale føringer og faglig forankring Samhandlingsreformen; Rett behandling på rett sted til rett tid ( ) Nasjonal strategi for kreftområdet ( ) Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2010)

16 Suksessfaktorer Prosjektgruppen har bidratt til økt samarbeid og samhørighet på tvers av enhetene i kommunen Prosjektgruppemedlemmene tar lettere kontakt med hverandre for råd, veiledning og hospitering. Prosjektgruppen opplever å bli kontaktet i større grad enn før av kolleger og annet helsepersonell for råd og veiledning. Økt kompetanse og engasjement for fagfeltet Plakaten Omsorg ved livets slutt har vært en kilde til økt refleksjon i avdelingene. Informasjonsperm på alle avdelingene gjør kunnskapen tilgjengelig Flere ønsker å ta videreutdanning i kreftomsorg/palliasjon.

17 Helbrede kan vi noen ganger, Lindre kan vi ofte, Trøste kan vi alltid. Hippokrates Palliativ Care Jenny Foss Abrahamsen Bergen Røde Kors Sykehjem mars 09 17