Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012"

Transkript

1 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten

2 Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten. Forprosjektet er kommet i stand på bakgrunn av Helsedirektoratets utlysning av midler ( ) om Helsefremmende og forebyggende tiltak innen tema tannhelse. Tilskudd kan søkes av kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner. Tilskuddsåret er 2012 med søknadsfrist

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 4 Prosjektmål... 6 Samarbeidspartnere... 6 Opplæringsverktøy... 7 Budsjett... 7 Fremdriftsplan... 8 Del Del Litteraturhenvisning

4 Innledning Tannhelsen hos dagens eldre er delvis preget av at de vokste opp i en tid uten fluortannkrem og andre former for fluortilskudd. Mange har heller ikke hatt råd eller mulighet til å gå regelmessig til tannlege. Det har imidlertid skjedd store endringer i eldres tannhelse de siste 30 årene prosent av hjemmeboende personer over 70 år vurderte sin tannhelse som god i en landsomfattende spørreundersøkelse fra prosent vurderte sin tannhelse som dårlig (Folkehelseinstituttet)(Statens helsetilsyn). Samtidig som mange er fornøyd med sin tannhelse, til tross for manglende tenner og kanskje en eller to proteser, er det grupper med stort udekket tannbehandlingsbehov, særlig blant pleietrengende. En undersøkelse blant pleietrengende som enten bodde hjemme eller på institusjon i 2004 viser at 15 prosent hadde smerter og plager når de spiste og 30 prosent hadde problemer med å spise på grunn av tannproblemer. Mange eldre bruker medisiner som påvirker spyttsekresjonen og dermed tannhelsen (Folkehelseinstituttet). Andelen hjemmeboende eldre som er tannløse, har blitt stadig færre og nesten halvert fra 1970 og -80 årene til Samtidig har forekomsten av både karies og tannkjøttsykdommer økt hos de som har egne tenner, men dette ser ikke ut til å gjelde eldre som klarer å stelle seg selv (Folkehelseinstituttet). Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) Finnmark har gjennomført undersøkelser i vertskommunens 5 baser for hjemmebasert omsorg for å kartlegge personalets kunnskap om utøvelse av munn- og tannpleie til tjenestens brukere. Det er også kartlagt hvordan personalet utfører munn- og tannpleien sammen med eller for tjenestens brukere. Undersøkelsene resulterte i at UHT Finnmark sammen med vertskommunen Sør-Varanger velger å søke midler fra Helsedirektoratet for å bidra til å forebygge sykdommer og skader og å fremme god munn- og tannhelse blant mottakerne av hjemmetjenester. I følge lov om tannhelsetjeneste skal fylkeskommunen gi et regelmessig og oppfølgende tilbud til flere grupper deriblant eldre, funksjonshemmede og langtidssyke i institusjon eller som mottar hjemmehjelp. Denne gruppen har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune de bor eller midlertidig oppholder seg i (Tannhelsetjenesteloven)(Helse- og omsorgsdepartementet). Helsepersonell som yter hjelp til denne befolkningsgruppen skal oppfylle kravene til forsvarlig yrkesutøvelse. Det å sørge for en god munn- og tannhygiene er en viktig del av pleien og omsorgen som skal utøves daglig enten av den eldre selv eller med hjelp fra helsepersonell. 4

5 I utdrag fra Tannhelseplan for Finnmark Fylkeskommune står det blant annet 7.6 Tannpleie i institusjon og hjemmesykepleie Det er rimelig å forvente at endringer i befolkningssammensetningen og omlegging av helsetjenesten i kommunene, vil føre til en økning i antall personer tilhørende hjemmebaserte tjenester. Det er også flere eldre med egne tenner i denne gruppen i dag enn tidligere, og denne utviklingen vil sannsynligvis forsterkes i årene som kommer. Egne tenner kan fort forfalle hvis ikke tann- og munnhygienen ivaretas. Tannhelsetjenesten skal legge til rette for at pasienten selv, eller ved hjelp av andre personer, fortsatt kan ta ansvar for egen tannhelse. Tannhelsetjenesten skal kontakte ledere ved hjemmesykepleien og institusjonene for å avtale et formelt samarbeidsmøte. Årlige møter skal avholdes og det skal være skriftlige avtaler. Kursing av pleiepersonell og ekstra opplæring av en kontaktperson er ønskelig ved hver institusjon. Årlig tilsyn, enten ved sykehjemmet eller ved klinikken, er viktig selv om en del av beboerne er protesebærere eller uten egne tenner. Både på institusjon og i hjemmesykepleien skal munnstellkort brukes. Tannklinikker i noen kommuner har allerede hatt samarbeidsmøter og etablert et samarbeid med virksomhetsleder for hjemmesykepleien. Andre har tatt kontakt med tilsynslegen for hjemmesykepleien, for å etablere/ bedre samarbeid. Det er særlig målene Tannhelsetjenesten skal kontakte ledere ved hjemmesykepleien og institusjonene for å avtale et formelt samarbeidsmøte. Årlige møter skal avholdes og det skal være skriftlige avtaler. Kursing av pleiepersonell og ekstra opplæring av en kontaktperson er ønskelig ved hver institusjon. dette prosjektet ønsker, i samarbeid med tannhelsetjenesten, å avhjelpe med og forbedre opplæringen av helsepersonell uten at det går ut over kvaliteten på opplæringen når annet personell enn personell fra tannhelsetjenesten utfører kompetansehevingen blant helsepersonell. Sør-Varanger kommune er stor, nesten like stor som Østfold fylke. Og UHT Finnmark har et stort fylke å dekke. Det tar like lang tid å reise fra en ende av fylket til andre som det tar å reise fra Oslo til Namsos. For å kunne nå ut til pleie- og omsorgstjenestene i hele fylket med få økonomiske ressurser må vi være kreative med tanke på alternativer til personlig fremmøte for undervisning. UHT Finnmark ønsker å arbeide frem et undervisningsopplegg som innebærer opplæring via cd/dvd, power-point og lyd/bilde teknikk som eksempelvis Skype i kombinasjon med forelesningshefter. 5

6 Prosjektmål Utvikle effektive opplæringsverktøy Implementering av prosedyrer Målet er å øke helsepersonellets kunnskap om munn- og tannhelse, slik at de vet hva som skal og bør gjøres. Prosjektet har også som mål å øke kunnskapen hos mottakerne av pleie- og omsorgstjenesten slik at de har kjennskap til sine rettigheter om munn- og tannhelse. Delmål i prosjektet er å få verktøy for håndtering av situasjoner hvor brukeren ikke vil ta i mot hjelp selv og hvor unnlatelse av munn- og tannstell vil eller kan medføre forverring av helsetilstanden. Hovedmålet for prosjektet er å lage en Munn- og tannhelse-koffert som inneholder opplæringsverktøy som små og store virksomheter innen pleie og omsorg kan ta i bruk uten nødvendigvis å ha spesialutdannet personell til å undervise eller veilede. Spesielt kvalifisert personell til undervisning og veiledning kan være et alternativ som tilbys for eksempel annen hvert år til kommunene. Munn og tannhelse-kofferten er tenkt å distribueres ut til alle kommunene i Finnmark i første omgang, deretter vil den etter avsluttende evalueringer og kvalitetssikringer bli tilgjengelig for alle. Distribueringen vil skje via UHT Finnmark og som er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sin nasjonale internettside, samt via Finnmark fylkeskommune sin tannhelseside Samarbeidspartnere Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) Finnmark Utviklingssenter for sykehjem (USH) Finnmark Sør-Varanger kommune Finnmark fylkeskommune, Sentralt og ved Tannklinikken Kirkenes Fylkesmann i Finnmark Senter for omsorgsforskning Nord Organiseringen vil bli tydeliggjort dersom prosjektet får tilskudd. UHT Finnmark vil stå som prosjektleder og rapporteringsansvarlig. UHT Finnmark har sin forankring i vertskommunen Sør-Varanger kommune ved Rådmann. 6

7 Opplæringsverktøy Nedenfor er det skissert eksisterende verktøy som vil bli vurdert benyttet. I tillegg vil arbeidsgruppen se på annet opplæringsmateriell som eventuelt vil bli oppdaget underveis i arbeidet. Munn og tannstell, Løvåsen sykehjem, USHT Hordaland Munn og tannpleie til eldre og syke, USHT Hordaland E-læring i tannpleie for helsepersonell, UHT Trøndelag Norsk Tannvern - DVD Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke 2008 Norsk Tannvern informasjons- og opplæringsmateriell PPS Tenner for livet statens helsetilsyn veiledningsserie 1:1999 Tannhelsepermer Tannhelsetjenesten i Vestfold Budsjett Innkjøp av undervisningsmateriell Kr Produksjon av Tannhelse-kofferten Kr Lønnskostnader 2 x 40 % stilling i 8 mnd Kr Samlede prosjektkostnader Kr

8 Fremdriftsplan Ved tildelte midler vil målet være at prosjekt skal være gjennomført i løpet av 8 måneder. Del 1 og 2 skal ha tidsramme på 4 måneder hver. Del 1 Fra forprosjekt til prosjekt Detaljplanlegging Samarbeidsmøter Innhenting av materiell Utprøving av opplæringsmateriell Evalueringer Videre utprøvinger Sluttevaluering og produksjon av Tannhelse-koffert Del 2 Distribuering ut i fylket Utprøving og tilbakemeldinger fra kommunene i Finnmark fylke Oppfølging av kommuner som ikke gir respons innen avtalt tid Sluttevaluering og distribuering ut over Finnmark fylke 8

9 Litteraturhenvisning Tannhelsetjenesten(2010). Tannhelsepermer. Tønsberg: Tannhelsetjenesten i Vestfold USHT Hordaland(2010). Kort for munn- og tannstell. Bergen: USHT Hordaland UHT Trøndelag(2011). E-læring i tannpleie for helsepersonell. Åfjord: UHT Trøndelag USH Hordaland(2003). Munn- og tannpleie til eldre og syke. Bergen: USHT Hordaland Norsk tannvern(2008). Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke DVD. Oslo: Norsk tannvern Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten(2004). PPS. Oslo: Akribe AS Statens helsetilsyn(1999). Tenner for livet, veiledningsserie 1:1999. Oslo: Statens helsetilsyn Folkehelseinstituttet(2011). Tannhelse. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt Folkehelseinstituttet(2010). Eldres helse 65 år og over. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt Tannhelsetjenesteloven(1983). Lov om tannhelsetjenesten, 06, 03 nr 54 av 1983 Helse- og omsorgsdepartementet(2005). Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. NOU 2005:11. Oslo: Statens Forvaltningstjeneste UHT Finnmark Sør-Varanger kommune Kongensgate 10A, 9900 Kirkenes Telefon: E-post: 9

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel

DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune DEL 2 Munn- og tannhelse - Opplæringsdel Fag- og kompetanseheving for helsepersonell i kommunal pleie- og omsorgstjeneste 1 Innhold Innledning... 3 Munnhulen

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer