DEN OFFENTLIGE OPPLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN OFFENTLIGE OPPLAND"

Transkript

1 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /GSL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig tannhelsetjeneste i Oppland» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden medio 2012 til september 2013 av Guro Selfors Lund. Utkast til rapport er sendt fylkesrådmannen til uttalelse. Svaret fra fylkesrådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, september 2013 Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER DEFINISJONER OG AVGRENSING METODE REVISJONSKRITERIER LOV/ FORSKRIFT INTERNE DOKUMENT UTLEDING AV REVISJONSKRITERIER TIL DE ENKELTE PROBLEMSTILLINGENE: PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING FOR GRUPPE C REVISJONSKRITERIER ORGANISERING AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING REVISJONENS VURDERINGER TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV VEDTATTE RETNINGSLINJER INFORMASJONSFLYT REVISJONSKRITERIER DATA VEDR INFORMASJONSFLYT/ SAMARBEID MELLOM DOT OG KOMMUNENE REVISJONENS VURDERING OPPLÆRING REVISJONSKRITERIER DATA VEDR OPPLÆRING AV PERSONALET REVISJONENS VURDERING Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 5.3 INFORMASJON OM HVEM SOM ER I GRUPPE C? NÅS PASIENTER I GRUPPE C MED INFO OG TILBUD OM GRATIS TANNHELSETJENESTER? REVISJONSKRITERIER DATA VEDR INFORMASJON OM PASIENTGRUPPENE OG OM PASIENTENE NÅS REVISJONENS VURDERING PROBLEMSTILLING KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Bakgrunn Innlandet Revisjon IKS fikk i kontrollutvalgsmøte den i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet «tannhelsetjenester til gruppe C. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». Formålet med prosjektet var å undersøke om eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie får det offentlige tannhelsetjenestetilbudet de etter loven har krav på. Problemstillingene det har vært arbeidet etter: 1. I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 2. Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? 3. Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? Kriteriegrunnlag Revisjonskriteriene er hentet fra bestemmelser i lov og forskrift. Sentralt her er lov om tannhelsetjenesten, forskrift om vederlag for tannhelsetjenester og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Videre er kriteriene hentet fra fylkeskommunale bestemmelser, Kvalitetshåndbok «Tannhelsetjenesten» i Oppland Fylkeskommune og Samarbeidsrutiner mellom kommunene og de offentlige tannklinikkene. Metode Det er gjennomført intervjuer og møter med den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Videre ble det sendt ut brev med spørsmål om tannhelsetjeneste til alle tannklinikkene i Oppland, og til institusjoner og hjemmesykepleie i alle kommuner i Oppland. Fra tannklinikkene fikk vi inn en svarprosent på 77%. Vi fikk svar fra 65% av kommunenes institusjoner og fra 54% av kommunenes hjemmesykepleie. Ser en samlet på alle svarene vi fikk inn, var det kun to kommuner som ikke var representert med svar hverken fra institusjon, hjemmesykepleie eller tannklinikk. Konklusjoner Gjennomgangen viser at Tannhelsetjenesten i Oppland i stor grad har fokus på å nå ut til pasienter i institusjon og pasienter i hjemmesykepleien. Revisjonens inntrykk er at den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland har tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging av tilbud til pasientene i institusjoner og hjemmesykepleie. Det er klargjort i Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 kvalitetshåndbok hvilke mål/ tiltak og prosedyrer som skal gjennomføres av tannklinikkene videre er det laget avtale (samarbeidsrutiner) for å klargjøre ansvarsfordelingen også for kommunene. Tannklinikkene har også rutine bestående av en tiltaksplan der det skal kvitteres for utført handling. For å svare på om ordningen gjennomføres i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer, hadde vi fokus på tre områder, dette var informasjonsflyt, samarbeid og opplæring. Revisjonen anser informasjonsflyten som viktig siden de to forvaltningsnivåene er avhengige av informasjon fra hverandre for å kunne gi pasientene tjenestetilbudet de har krav på. Definert som tannhelsetjenestens ansvar er at «det bør være samarbeidsmøter mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten hvert år». Tannhelsetjenesten har ansvar for å kalle inn til møtene. Funn viser at dette ikke blir gjennomført av alle tannklinikker i alle kommuner. Tannklinikkene besøker årlig institusjonene for screening av pasienter som bor i institusjonene, det vil si at de har en viss kontakt med tjenesten selv der det ikke gjennomføres årlige samarbeidsmøter. Når det gjelder hjemmesykepleien er det ikke slike møtepunkt med tjenesten. Funnene våre viser at flere så behov for et tettere og mer formalisert samarbeid mellom tannhelsetjenesten og kommunene enn det som eksisterer i dag. Tannklinikkene har ansvar for å gi opplæring i munnstell til pleierne i kommunene. Våre funn viser et misforhold i flere kommuner mellom det tilbudet om opplæring tannklinikkene ga, og det tilbudet institusjonene og hjemmesykepleien opplevde å få. Tannklinikkene fortalte om flere forsøk på å tilby opplæring for pleierne der det var få eller ingen som møtte opp til avtalt opplæring. Fra kommunene var det flere som sa de ikke var tilbudt opplæring, og flere som sa de gjerne kunne tenkt seg å motta mer opplæring. Dette misforholdet mellom dem tyder på manglende kommunikasjon mellom de to forvaltningsnivåene. Samtidig er det viktig å understreke at tannhelsetjenesten kun har ansvar for å tilby opplæring, kommunene selv må bidra til å sette av tid og ressurser til at opplæringen faktisk kan gjennomføres. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune, og i hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? Våre funn viste at tannklinikkene har god oversikt over pasientene som bor i institusjon. Denne oversikten skaffer de seg i stor grad selv, gjennom sine årlige besøk ved institusjonene. Når det gjelder pasienter i hjemmesykepleien har tannklinikkene mindre totaloversikt over brukerne, noe som henger sammen med at tannhelsetjenesten er avhengig av å få informasjon fra hjemmesykepleien i kommunene. Flere kommuner sendte systematisk inn skjema til tannklinikken når de fikk nye brukere. I noen kommuner mente de det var pasientens eget ansvar å kontakte tannhelsetjenesten etter at pleier hadde opplyst om rettigheten til å motta tjenesten. Det viser seg at tannhelsetjenesten ikke mottar oversikter (lister over pasienter) fra alle kommunene, blant annet med henvisning til taushetsplikt/personvernhensyn. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Det å informere nye brukere om tannhelsetjenestens tilbud er kommunenes ansvar. Tannhelsetjenesten kan bare forsøke å påvirke kommunene til å være bevisst på ansvaret. Nesten alle tannklinikkene oversender informasjonsmateriell til kommunene, dette er noe alle klinikkene bør sørge for å gjøre. I den tredje problemstillingen ble det konkludert med at ut fra de opplysninger vi har innhentet, fungerte tilbudet til dem som bor ved institusjon langt på veg etter intensjonen. Når det gjelder hjemmesykepleien ble det henvist til de anbefalinger vi viser her. - De offentlige tannklinikkene i Oppland bør formidle skjema «tilbud om gratis tannbehandling» til hjemmesykepleien i alle kommunene i Oppland. - Med bakgrunn i funn anbefaler revisjonen at det innarbeides ett nytt punkt i kvalitetshåndboka. Dette bør omfatte en presisering av at det skal være samarbeid mellom DOT og hjemmesykepleien i kommunene. (Dette er innarbeidet i «samarbeidsrutiner» som noen tannklinikker bruker overfor kommunene). - Revisjonen anbefaler at nytt punkt i kvalitetshåndboka følges opp i tiltaksplanen. - At det skal/bør gjennomføres årlige møter mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien i kommunene. - Revisjonen anbefaler at de offentlige tannklinikkene og kommunene foretar en forventningsavklaring hva gjelder innhold og hyppighet på opplæring som tannklinikkene skal utføre overfor personalet i kommunene. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er organisert som et fylkeskommunalt ansvar i henhold til Lov om tannhelsetjenester. I følge Lov om tannhelsetjenester skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak, og den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. Kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune bestilte i møte en foranalyse om temaet «tannhelse». Foranalysen ble presentert i kontrollutvalgsmøte og det ble vedtatt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det ble vedtatt at prosjektet skulle avgrenses til tannhelsetjenestens tilbud til «gruppe C». Gruppe C består av «Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Tannhelsetilbudet til gruppe C eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie er i stor grad avhengig av gode samarbeidsordninger mellom de fylkeskommunale tannklinikkene og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Kommunale vedtak kvalifiserer brukerne til gratis tannpleie, det vil si at vedtak om hjemmesykepleie over tre måneder og vedtak om institusjonsplass gir brukerne rettigheter. Det er også kommunene som direkte må informere berørte personer om deres rettigheter, forespørre dem om interessen for å benytte seg av tilbudet, og deretter melde dette til nærmeste tannklinikk. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie i Oppland får det offentlige tannhelsetilbudet de etter loven har krav på. I løpet av gjennomføringen av prosjektet har vi endret noe på problemstillingene i forhold til det som ble formulert i prosjektplanen, men formålet med prosjektet har hele tiden har vært det samme. Årsaken til endringer i problemstillingene er først og fremst behovet for å få til en mer hensiktsmessig systematisering av rapporten. Endringene har vært lagt fram for kontrollutvalgets sekretariat. Problemstillingene det har vært arbeidet etter er som følger: 4. I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 5. Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: D. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 E. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? F. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? 6. Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? 1.3 DEFINISJONER OG AVGRENSING Lov om tannhelsetjenesten 1-3. (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten), viser til grupper som Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til. Prioritert gruppe C: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie (gratis behandling etter 3 måneder) Tannhelsetjenesten deler pasientene i gruppe C i to: Gruppe C1: pasienter i institusjoner Gruppe C2: pasienter som har tilbud i hjemmesykepleien. I rapporten vil Den offentlige tannhelsetjenesten omtales med forkortelsen DOT. Det er kun snakk om den offentlige tannhelsetjenesten i rapporten. Pleie- og omsorgstjenester (PLO) i kommunen: I lov om tannhelsetjenesten (1983) brukes begrepene institusjon og hjemmesykepleie. I Oppland Fylkeskommune sin kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten er det definert at disse begrepene tilsvarer «pleie- og omsorgstjenesten» etter dagens organisering i kommunene. Screening: Tannhelsetjenesten bruker begrepet screening av pasienter. Dette innebærer i denne sammenhengen at tannlegene besøker institusjonene og ser over tennene hos beboerne, og ut fra dette foretar en vurdering av om det er behov for nærmere undersøkelse. Avgrensing: Det er vesentlig at undersøkelsene er rettet mot den offentlige tannhelsetjenesten, gjennom problemstillingene er det lagt vekt på dette. Pleie- og omsorgstjenestene i kommunene vil ha innvirkning på tannhelsetilbudet til gruppe C-pasienter. Vi har kontaktet kommuner for å høre deres oppfatning av gjeldende praksis, men forvaltningsrevisjonen er ikke en revisjon av kommunene som sådan. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 2. METODE Gjennomføring av prosjektet er basert på datainnsamling ved dokumentgjennomgang, og vi har hatt møter og intervjuer med DOT i Oppland. Vi har sendt spørreskjema til alle de offentlige tannklinikkene i Oppland. Vi har også sendt spørsmål til alle kommunene i Oppland (både til hjemmesykepleie og til institusjoner) om temaet tannhelse for gruppe C. Spørsmålene ble utformet noe forskjellig til dem som yter hjemmesykepleie og til dem som arbeider ved institusjonene, da deres forhold til pasienten er noe ulikt. Vi sendte også spørsmål til alle tannklinikkene i Oppland. Når vi setter sammen både svar fra hjemmesykepleie og fra institusjoner, ser vi at vi har fått inn svar fra 21 av 26 kommuner, dvs 80%. Av svarene vi fikk inn, var det 65% av kommunenes institusjoner som svarte, og 54% fra kommunenes hjemmesykepleie. Fra tannklinikkene var det en svarprosent på 77%. Oppland fylkeskommune har delt inn tannklinikkene i seks tannhelsedistrikt med hver sin overtannlege/distriktsleder, alle tannhelsedistriktene er representert i svarene. Ser vi samlet på alle svarene vi har fått inn, er det kun to av de 26 kommunene i Oppland der vi hverken har fått inn svar fra tannklinikk eller fra kommunen. Det er ikke innhentet informasjon direkte fra brukerne, revisjonen må derfor ta forbehold om at brukerne kan ha et annet syn på tannhelsetilbudet enn hva som framkommer i rapporten. Vi mener likevel at datagrunnlaget er tilstrekkelig for å underbygge rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. 3.1 LOV/ FORSKRIFT Lov om tannhelsetjenester 1-3a. Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenestene og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt eller i medhold av lov og forskrift. 1-3 første ledd bokstav C. «Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: ( ) c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». 2-1 annet ledd. «Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig tap, tidsspille eller uleilighet». Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester FOR nr 1268: Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten. I 2 framgår blant annet: «Når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet eller pleien varer». Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten FOR nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten: I 3 oppgaver og innhold i tjenesten framkommer blant annet: «For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunene utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med dette menes bl.a 2. nødvendig tannbehandling og munnhygiene» Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Det følger av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorg at det er personalet innen pleie- og omsorg som har ansvar for å sørge for at det daglige munnstellet hos brukerne blir gjennomført. Tannhelsetjenesten har derimot ansvar for å sørge for at personalet blir gitt opplæring i munnstell. Interkontrollforskriften i sosial og helsetjenesten Internkontrollforskriften handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll, og utgjør et ledelsesverktøy. Det følger av forskrift at det skal utarbeides systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen. Formål med forskrift er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav om systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. 3.2 INTERNE DOKUMENT Kvalitetshåndbok «Tannhelsetjenesten» Oppland Fylkeskommune. Gjelder fra Sist oppdatert Kvalitetshåndbok / IK system for Tannhelsetjenesten i Oppland Fylkeskommune Tiltak, tannhelsetjenestens oppgaver: 1. Institusjon: årlig besøk med screening av alle pasienter og opplæring av personalet. 2. Pleie- og omsorgstjenesten: sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet. DOT i Oppland definerer eksplisitt at de skal besøke institusjonene årlig, og gjennomføre screening av pasientene og opplæring av personalet. Det er ikke tilsvarende uttrykt gjennom kvalitetshåndboken hvordan samarbeid og oppfølging av pasientene innen hjemmesykepleie skal følges opp. Punkt 2 under «tiltak» henviser i kvalitetshåndboken til «pleie- og omsorgstjenesten» - ut fra tannhelsetjenestens definisjonsavklaring i samme dokument gjelder dette både institusjonsbeboere og de som mottar hjemmesykepleie. For at tannhelsetjenesten skal kunne gjennomføre eget tiltak der de sørger «for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet» må det nødvendigvis være kontakt mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien. Dette på lik linje med kontakten med institusjonene. Samarbeidsrutiner Fra tannhelsetjenesten har vi fått tilsendt dokumentet «samarbeidsrutiner», som er en standard avtale mellom pleie- og omsorg og tannhelsetjenesten. Dette er i følge Fylkestannlegen dokument som skal brukes av de offentlige tannklinikkene, men det er ikke gitt pålegg om at det skal inngås Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 som en skriftlig avtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene 1. I dokumentet står det under tannhelsetjenestens ansvarsområde at «det bør være samarbeidsmøter mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten hvert år. Tannhelsetjenesten har ansvar for å avtale møtedato og for at referat blir skrevet». Tiltaksplan - tannhelsetjenesten Det er utarbeidet en mal for «tiltaksplan» som brukes av DOT i Oppland. I tiltaksplan for tannklinikkene står det som ett av punktene at det skal gjennomføres årlig besøk på sykehjemmene. Det er personalet på sykehjemmet som har ansvar for den daglige oppfølgingen av beboerne. Tannhelsepersonalets oppgaver er å undersøke/screene beboerne og lære opp sykehjempersonalet. I tiltaksplanen skal det både stå hvem som er ansvarlig for å utføre tiltaket, det skal stå når det er utført, og det skal stå hva som er gjennomført. 3.3 UTLEDING AV REVISJONSKRITERIER TIL DE ENKELTE PROBLEMSTILLINGENE: Tannhelsetjenesten skal etter loven sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. De skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. For å kunne yte de lovpålagte tjenestene, er tannhelsetjenesten avhengig av et fungerende samarbeid med pleie- og omsorg i kommunene, da det er de som fatter vedtak som gir rett til gratis tannhelsetjeneste. Av lov og forskrift som er vist over, har vi utledet vi følgende revisjonskriterium for problemstilling 1. (I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på?) - Det forutsettes at tannhelsetjenesten planlegger, organiserer og legger til rette for at krav fastsatt i lov eller i medhold av lov og forskrift kan oppfylles. - Det må forutsettes at tannhelsetjenesten har system der de beskriver hovedoppgaver og mål for virksomheten. Under den andre problemstillingen valgte vi ut tre underpunkt å se nærmere på. Problemstillingen var om ordningen gjennomføres i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer, og i hvilken grad tannklinikkenes praksis var i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som var fastsatt for gruppe C pasienter? A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? Revisjonskriterium: Det følger av det vi har vist over at tannklinikkene og PLO bør holde årlige samarbeidsmøter. DOT skal årlig besøke institusjonene for screening av pasientene. DOT skal sørge 1 J.fr e-post fra Fylkestannlegen Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 for at personalet innen PLO kjenner brukernes rettigheter og at de har nødvendig informasjon (og opplæring dette tas opp i neste pkt). B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? Revisjonskriterium: Tannhelsetjenestens oppgaver består blant annet av - i følge kvalitetshåndboken - av å foreta årlige besøk ved institusjonene der de skal foreta screening av pasienter og opplæring av personalet. De skal også gi informasjon og foreta opplæring av personalet som yter hjemmesykepleie. C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune, og i hvilken grad nås alle pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannbehandling? Revisjonskriterium: DOT forutsettes å foreta årlig besøk ved institusjonene slik at de gjør seg kjent med brukerne i denne gruppen (C1). DOT har utarbeidet et skjema «Tilbud om gratis tannbehandling». Det forutsettes at dette er gjort kjent for alle som yter hjemmesykepleie, og at hjemmesykepleien i de enkelte kommunene benytter skjemaet i registrering av nye pasienter (C2). For problemstilling 3 er det ikke utarbeidet revisjonskriterium. Innholdet i dette kapittelet er å betrakte som en kommentar til de funn som er gjort i de foregående problemstillingene. Problemstillingen var: Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: - Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? - Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4. PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING FOR GRUPPE C I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 4.1 REVISJONSKRITERIER Av lov og forskrift er følgende revisjonskriterium utledet for den første problemstillingen: - Det forutsettes at tannhelsetjenesten planlegger, organiserer og legger til rette for at krav fastsatt i lov eller i medhold av lov og forskrift kan oppfylles. - Det må forutsettes at tannhelsetjenesten har system der de beskriver hovedoppgaver og mål for virksomheten. 4.2 ORGANISERING AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Oppland ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. I henhold til fylkeskommunens egne hjemmesider driver de helsefremmende og forebyggende arbeid, og de gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Sentraladministrasjonen er lokalisert på fylkeshuset i Lillehammer. Organisasjonskartet for DOT i Oppland er vist i figuren under. Fig 4.1. Organiseringen av tannhelsetjenesten i Oppland: Kilde: Informasjonsbrosjyre Tannhelsetjenesten Oppland fylkeskommune, oktober (Endring etter at denne brosjyren ble lager er at Tannklinikken Hadeland betjener Lunner og Gran). Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 I Oppland består DOT av 22 tannklinikker med til sammen 140 ansatte 2. DOT i Oppland er organisatorisk delt inn i seks tannhelsedistrikter. Disse er Gjøvik-Regionen, Toten, Valdres, Hadeland, Lillehammer-regionen, og Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Fagenhetens ledelse er lokalisert på fylkeshuset og ledes av fylkestannlegen. Vi ser av figuren at fagenheten har stabs- og støttefunksjoner lagt til sentraladministrasjonen. Vi har videre fått opplyst at hvert tannhelsedistrikt er ledet av overtannlege/distriktsleder, og alle klinikkene har en egen klinikkansvarlig. Det gjennomføres et årlig personalseminar for alle ansatte ved tannklinikkene i Oppland. Tema på personalseminarene har blant annet vært fokus på medarbeiderskap, bekymringsmeldinger til barnevernet og den «vanskelige» unge pasienten. Tidligere personalseminar har også etikk, arbeidsmiljø, folkehelse og tannhelsefaget vært tema. Overtannleger/ledere utgjør sammen med fylkestannlegen ledergruppa i DOT i Oppland. Overtannleger/ledere har ansvar for flere klinikker, ikke bare den klinikken der de arbeider selv. Ledergruppen har møter ca. hver tredje måned. Lederansvaret innebærer bl.a. personalansvar, medarbeidersamtaler og økonomioppfølging (distriktsramme, kursramme m.m.). Ansvaret innebærer også å se til at planer følges opp, arrangere distriktsmøter og det innebærer å være tilgjengelig for medarbeidere ved spørsmål om praktisk drift, arbeidsmiljø, pasienter m.m. Alle klinikkene har en klinikkansvarlig, dette er oftest en tannhelsesekretær. Klinikkansvarlig har ikke personalansvar, men har det praktiske ansvaret for at oppgaver ved kontoret blir utført. Dette kan være oppgaver som f.eks. fraværslister, bestille varer, attestasjonsfullmakt m.m. 4.3 PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING Kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten i Oppland DOT har utarbeidet et kvalitetssystem i form av «kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten i Oppland». Kvalitetssystemet har vært gjeldende fra Systemet fungerer som overordnede/ styrende dokument og inneholder bl.a. stillingsbeskrivelser for alle yrkesgrupper; tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær, fylkestannlege, overtannlege og klinikkansvarlig. I følge opplysninger innhentet via intervju, foreligger ikke kvalitetssystemet i papirutgaver/permer, men som elektroniske dokumenter på Fellesområdet til Tannhelsetjenesten på fylkeskommunens sentralserver. Dette er for å sikre at det alltid er den nyeste versjonen som er tilgjengelig ute ved tannhelsetjenestens klinikker. 2 Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Kvalitetshåndbokens kapittel 6 omhandler «tannhelsetjenestetilbud til gruppe C», det vil si til eldre og uføre i institusjon og som mottar hjemmesykepleie. I kvalitetshåndboken avgrenses hvem som befinner seg i gruppe C, det er definert mål for tjenesten og det er definert hvilke tiltak som skal gjennomføres. Følgende står i kvalitetshåndboken: «Tannhelsetjenestens oppgaver: 1. Institusjon: årlig besøk med screening av alle pasienter og opplæring av personalet 2. Pleie-/ omsorgstjenesten: sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet. 3. Undervisning helse- og sosiallinjer, sykepleierhøgskole etc. Pleie- og omsorgstjenesten (inkl. institusjonene) har ansvar for at brukerne får nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene (Kvalitetsforskriften)». Kapittel 6 inneholder også prosedyrer for tilsyn, for forebyggende tiltak og for behandling for denne gruppen. Når det gjelder tilsyn skal det gis et gratis oppsøkende tilbud til alle som er i gruppe C. Forebyggende skal alle få nødvendig hjelp til munnstell, og alle med egne tenner skal ha ekstra fluortilskudd. Behandling skal vurderes etter pasientens medisinske status. Tiltak skal tilpasses etter om den medisinske statusen er lav, mindre god, akseptabel eller god. Målene kan være å lindre, fordrøye, bevare eller rehabilitere. Det ble sagt i intervju med en av overtannlegene at Kvalitetshåndboka oppdateres jevnlig og at eventuelle endringer drøftes i ledergruppa. Tiltaksplan Alle tannklinikkene i Oppland skal sette opp en årlig tiltaksplan. I tiltaksplanen er ett av punktene fra kvalitetshåndbokens kapittel 6 videreført dette er «årlig besøk på sykehjemmene for screening av pasientene og opplæring av personalet». De øvrige punktene i tiltaksplanen er: «årlig møte med helsestasjon» og «årlig besøk i 8. klasse». Ut over disse tre faste punktene er det i tiltaksplanen rom for at den enkelte tannklinikk kan legge inn flere punkt som skal gjennomføres i løpet av året. Tiltaksplanen skal være klar ved årets begynnelse, og ansvarlig for utførelsen av det aktuelle punkt skal stå ved navns nevnelse. Ved årets slutt skal vedkommende signere på at tiltaket er gjennomført. Det er den enkelte tannklinikk som bestemmer hvem som skal utføre de ulike oppgavene. Vi har sendt ut brev til alle de offentlige tannklinikkene i Oppland, og vi fikk svar fra tannklinikker som til sammen dekker 20 av kommunene i Oppland. 14 av disse la ved tiltaksplaner slik vi ba dem om. I ni tiltaksplaner var det kvittert for gjennomført årlig besøk ved sykehjem med screening og opplæring av personalet. Fire klinikker sendte over tiltaksplaner for 2013 disse var ikke kvittert for gjennomført tiltak enda. Fire klinikker (som til sammen dekker 6 kommuner) sa de både var kjent med og brukte tiltaksplaner, men de sendte dem ikke over til revisjonen for å dokumentere dette. Vi har sendt ut tilsvarende spørreskjema til alle 26 kommuner i Oppland. Det kom inn svar fra 17 sykehjem. Fra femten kommuner ble det bekreftet at tannklinikkene gjennomført årlig screening ved institusjonen, en kommune svarte ikke på spørsmålet. Fra en kommune ble det sagt at det ikke ble gjennomført årlig screening av pasientene ved deres institusjon, de sier derimot at de mottar årlig Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 opplæring av tannhelsetjenesten i munnstell. (Her er det uenighet, da tannklinikken i samme kommune sier at de foretar årlig screening). Vi så i forrige avsnitt at tiltaksplanen inneholder punkt fra kvalitetshåndbokens kapittel 6 hva gjelder «årlig besøk på sykehjemmene for screening av pasientene og opplæring av personalet». Når det gjelder samarbeidet overfor pasienter i hjemmesykepleien er ikke dette ikke tatt inn i tiltaksplanen. Fire klinikker har selv valgt å legge inn et punkt i tiltaksplanen som omhandler «årlig møte med hjemmesykepleie». Det vil si at det interne kvalitetssystemet ikke har i seg en «kvittering» for det arbeidet som gjøres overfor denne prioriterte gruppen. Samarbeidsrutiner Det kan være en utfordring at to forvaltningsnivåer må samarbeide for å få til et godt tilbud om tannhelsetjenester til gruppe C1 og C2 i kommunene. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner for hvordan samarbeidet mellom pleie- og omsorg og DOT skal foregå. Revisjonen har fått kopi av disse samarbeidsrutinene fra flere av tannklinikkene. I tilbakemeldinger fra tannklinikkene legges det ulike vekt på disse avtalene. Fylkestannlegen sier at innholdet i dokumentet skal følges av de offentlige tannklinikkene, men at det ikke er gitt «pålegg» til tannklinikkene om at de skal ha skriftlige avtaler med kommunene. Innholdet i «samarbeidsrutinene» gir en oversikt over hvilke lover som er styrende for arbeidet, Lov om tannhelsetjenester og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre defineres det i avtalen hva som er pleie- og omsorgstjenestens ansvar og hva som er tannhelsetjenestens ansvar. I dette kapittelet registrerer vi at det er opprettet dokument som definerer innhold i samarbeidet. Dette er med på å dokumentere hvordan Fylkeskommunen har planlagt og lagt til rette og organisert tjenesten. Vi kommer nærmere inn på hvordan dette faktisk følges opp i neste kapittel som bl.a omhandler informasjonsflyt og opplæring av personalet i pleie og omsorg i kommunene. Informasjonsmateriell DOT har utarbeidet er skjema «tilbud om gratis tannbehandling». Skjemaet skal brukes som informasjon til brukere av hjemmesykepleie i kommunene i Oppland. I skjemaet står det at «du som har hjemmesykepleie og har behov for hjelp til personlig hygiene minst 1 gang pr. uke i 3 måneder eller mer, kan få tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Tannbehandlingen er gratis. Det er egenandel ved skyssutgifter. Vennligst lever skjemaet tilbake til pleier». På skjemaet står det at brukerne skal krysse av for om de ønsker tilbudet eller ikke, og returnere skjemaet til pleier. Intern spørreundersøkelse fra tannhelsetjenesten overfor kommunene I 2011 laget tannhelsetjenestens ledergruppe en spørreundersøkelse overfor alle kommunene i Oppland. De ba om opplysninger om hvordan kommunene fulgte opp sin informasjonsplikt overfor brukerne. Hensikten med kartleggingen var å undersøke hvilken informasjon som ble gitt til den enkelte bruker i kommunene i Oppland. Det ble sendt ut spørsmål til kommunene i Oppland, og de mottok 16 svar. Resultatene ble drøftet i fagenhetens ledergruppe. Konklusjonen etter undersøkelsen var at DOT ikke ville følge opp undersøkelsen ytterligere, og at de anså hensikten med kartleggingen som oppnådd. Det ble konkludert med at de ikke ville sette i verk ytterligere tiltak for å Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 formidle informasjon til de enkelte kommunenes pleie- og omsorg. Ledergruppen konkluderte med at de ønsket å fortsette med formidling av informasjon gjennom årlige samarbeidsmøter med pleieog omsorgsavdelingene i de enkelte kommunene 3. Lokalisering av tannklinikker Når det gjelder hvordan det legges til rette for at pasienter som har rett til gratis tannpleie skal få denne tjenesten, har lokalisering av tannklinikkene vært et aktuelt tema for fylkeskommunen. Vi har fått opplyst at det tidvis har vært problematisk å rekruttere tannleger til tannklinikkene i distriktet. For å møte problemet med rekruttering, har DOT i Oppland jobbet med å etablere større fagmiljø for tannlegene. De har sett et behov for å komme bort ifra små tannklinikker med kun én tannlege tilsatt. Av denne grunnen ble det blant annet etablert en felles tannklinikk for Midtdals-kommunene. 4.4 REVISJONENS VURDERINGER Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi langtidssyke og funksjonshemmede som forventes å bli i institusjon eller i hjemmesykepleie i mer enn tre måneder gratis tannbehandling. Fylkeskommunen har utarbeidet et skriftlig system som inneholder plan for tjenesten, det er klare linjer i organisasjonen og det er avklart ansvarsforhold til de enkelte i tjenesten gjennom stillingsbeskrivelser i kvalitetshåndboka. Tiltak som er satt opp i kvalitetshåndboka kapittel 6 er fulgt opp i egen tiltaksplan der det skal kvitteres for utført handling. Her er blant annet årlig besøk ved institusjonene satt opp som eget punkt. Revisjonen registrerer at tilsvarende kvittering for kontakt med kommunenes hjemmesykepleie ikke er tatt inn i tiltaksplanen og mener dette burde vært tatt inn for også å ha fokus på at denne pasientgruppen følges opp. Tannhelsetjenesten har utarbeidet samarbeidsrutiner en avtale som avklarer ansvarsforhold i forholdet mellom DOT og kommune. For at kommunene skal være kjent med hva tannhelsetjenesten tilbyr og at de skal gi lik informasjon ut til pasientene i hjemmesykepleien er det utarbeidet skjema som hjemmesykepleien skal bruke for å informere pasienter, og for å registrere behov som meldes tilbake til tannhelsetjenesten. Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra DOT i Oppland, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp pasienter i gruppe C. De krav lovgiver har stilt synes i stor grad å være satt på dagsorden, og fulgt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Vårt inntrykk er at dette er gode systemer som legger til rette for at pasientene skal kunne få tilbudet de har krav på dersom systemet følges. 3 Informasjon om spørreundersøkelsen er mottatt fra overtannlege Siri Høsteng-Haugen i intervju 3.des Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 5. TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV VEDTATTE RETNINGSLINJER Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkens praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannbehandling? 5.1 INFORMASJONSFLYT Vi har undersøkt hvordan informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet i kommunene fungerer REVISJONSKRITERIER - Tannklinikkene og PLO (herunder både sykehjemmene og hjemmesykepleie) bør holde årlige samarbeidsmøter. - DOT skal årlig besøke institusjonene for screening av pasientene. - DOT skal sørge for at personalet innen PLO kjenner brukernes rettigheter og at de har nødvendig informasjon og opplæring DATA VEDR INFORMASJONSFLYT/ SAMARBEID MELLOM DOT OG KOMMUNENE For å vurdere informasjonsflyten mellom tannklinikkene og kommunene har vi for det første sett på hvilket samarbeid det er mellom tannhelsetjenesten og kommunene i Oppland. Deretter har vi sett på hvilken informasjon som utveksles ut over eventuell gjennomføring av samarbeidsmøter. Samarbeid I henvendelsen vår som ble sent ut til både kommunene og tannklinikkene spurte vi om det gjennomføres samarbeidsmøter mellom kommunen og den offentlige tannhelsetjeneste. Slik vi har forstått det, er «samarbeidsmøter» og «årlig screening» ikke det samme. (Noen tannklinikker velger å legge samarbeidsmøtene med institusjonene på samme dag som de har screening, men det er likevel to forskjellige hendelser det er snakk om her er det samarbeidsmøtene det refereres til). I samarbeidsrutinene står det at det er tannklinikkene som har ansvar for å avtale møtedato og for at referat blir skrevet. Innlandet Revisjon IKS Side 20

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer