DEN OFFENTLIGE OPPLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN OFFENTLIGE OPPLAND"

Transkript

1 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /GSL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig tannhelsetjeneste i Oppland» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden medio 2012 til september 2013 av Guro Selfors Lund. Utkast til rapport er sendt fylkesrådmannen til uttalelse. Svaret fra fylkesrådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, september 2013 Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER DEFINISJONER OG AVGRENSING METODE REVISJONSKRITERIER LOV/ FORSKRIFT INTERNE DOKUMENT UTLEDING AV REVISJONSKRITERIER TIL DE ENKELTE PROBLEMSTILLINGENE: PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING FOR GRUPPE C REVISJONSKRITERIER ORGANISERING AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING REVISJONENS VURDERINGER TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV VEDTATTE RETNINGSLINJER INFORMASJONSFLYT REVISJONSKRITERIER DATA VEDR INFORMASJONSFLYT/ SAMARBEID MELLOM DOT OG KOMMUNENE REVISJONENS VURDERING OPPLÆRING REVISJONSKRITERIER DATA VEDR OPPLÆRING AV PERSONALET REVISJONENS VURDERING Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 5.3 INFORMASJON OM HVEM SOM ER I GRUPPE C? NÅS PASIENTER I GRUPPE C MED INFO OG TILBUD OM GRATIS TANNHELSETJENESTER? REVISJONSKRITERIER DATA VEDR INFORMASJON OM PASIENTGRUPPENE OG OM PASIENTENE NÅS REVISJONENS VURDERING PROBLEMSTILLING KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Bakgrunn Innlandet Revisjon IKS fikk i kontrollutvalgsmøte den i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet «tannhelsetjenester til gruppe C. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». Formålet med prosjektet var å undersøke om eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie får det offentlige tannhelsetjenestetilbudet de etter loven har krav på. Problemstillingene det har vært arbeidet etter: 1. I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 2. Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? 3. Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? Kriteriegrunnlag Revisjonskriteriene er hentet fra bestemmelser i lov og forskrift. Sentralt her er lov om tannhelsetjenesten, forskrift om vederlag for tannhelsetjenester og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Videre er kriteriene hentet fra fylkeskommunale bestemmelser, Kvalitetshåndbok «Tannhelsetjenesten» i Oppland Fylkeskommune og Samarbeidsrutiner mellom kommunene og de offentlige tannklinikkene. Metode Det er gjennomført intervjuer og møter med den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Videre ble det sendt ut brev med spørsmål om tannhelsetjeneste til alle tannklinikkene i Oppland, og til institusjoner og hjemmesykepleie i alle kommuner i Oppland. Fra tannklinikkene fikk vi inn en svarprosent på 77%. Vi fikk svar fra 65% av kommunenes institusjoner og fra 54% av kommunenes hjemmesykepleie. Ser en samlet på alle svarene vi fikk inn, var det kun to kommuner som ikke var representert med svar hverken fra institusjon, hjemmesykepleie eller tannklinikk. Konklusjoner Gjennomgangen viser at Tannhelsetjenesten i Oppland i stor grad har fokus på å nå ut til pasienter i institusjon og pasienter i hjemmesykepleien. Revisjonens inntrykk er at den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland har tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging av tilbud til pasientene i institusjoner og hjemmesykepleie. Det er klargjort i Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 kvalitetshåndbok hvilke mål/ tiltak og prosedyrer som skal gjennomføres av tannklinikkene videre er det laget avtale (samarbeidsrutiner) for å klargjøre ansvarsfordelingen også for kommunene. Tannklinikkene har også rutine bestående av en tiltaksplan der det skal kvitteres for utført handling. For å svare på om ordningen gjennomføres i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer, hadde vi fokus på tre områder, dette var informasjonsflyt, samarbeid og opplæring. Revisjonen anser informasjonsflyten som viktig siden de to forvaltningsnivåene er avhengige av informasjon fra hverandre for å kunne gi pasientene tjenestetilbudet de har krav på. Definert som tannhelsetjenestens ansvar er at «det bør være samarbeidsmøter mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten hvert år». Tannhelsetjenesten har ansvar for å kalle inn til møtene. Funn viser at dette ikke blir gjennomført av alle tannklinikker i alle kommuner. Tannklinikkene besøker årlig institusjonene for screening av pasienter som bor i institusjonene, det vil si at de har en viss kontakt med tjenesten selv der det ikke gjennomføres årlige samarbeidsmøter. Når det gjelder hjemmesykepleien er det ikke slike møtepunkt med tjenesten. Funnene våre viser at flere så behov for et tettere og mer formalisert samarbeid mellom tannhelsetjenesten og kommunene enn det som eksisterer i dag. Tannklinikkene har ansvar for å gi opplæring i munnstell til pleierne i kommunene. Våre funn viser et misforhold i flere kommuner mellom det tilbudet om opplæring tannklinikkene ga, og det tilbudet institusjonene og hjemmesykepleien opplevde å få. Tannklinikkene fortalte om flere forsøk på å tilby opplæring for pleierne der det var få eller ingen som møtte opp til avtalt opplæring. Fra kommunene var det flere som sa de ikke var tilbudt opplæring, og flere som sa de gjerne kunne tenkt seg å motta mer opplæring. Dette misforholdet mellom dem tyder på manglende kommunikasjon mellom de to forvaltningsnivåene. Samtidig er det viktig å understreke at tannhelsetjenesten kun har ansvar for å tilby opplæring, kommunene selv må bidra til å sette av tid og ressurser til at opplæringen faktisk kan gjennomføres. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune, og i hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? Våre funn viste at tannklinikkene har god oversikt over pasientene som bor i institusjon. Denne oversikten skaffer de seg i stor grad selv, gjennom sine årlige besøk ved institusjonene. Når det gjelder pasienter i hjemmesykepleien har tannklinikkene mindre totaloversikt over brukerne, noe som henger sammen med at tannhelsetjenesten er avhengig av å få informasjon fra hjemmesykepleien i kommunene. Flere kommuner sendte systematisk inn skjema til tannklinikken når de fikk nye brukere. I noen kommuner mente de det var pasientens eget ansvar å kontakte tannhelsetjenesten etter at pleier hadde opplyst om rettigheten til å motta tjenesten. Det viser seg at tannhelsetjenesten ikke mottar oversikter (lister over pasienter) fra alle kommunene, blant annet med henvisning til taushetsplikt/personvernhensyn. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Det å informere nye brukere om tannhelsetjenestens tilbud er kommunenes ansvar. Tannhelsetjenesten kan bare forsøke å påvirke kommunene til å være bevisst på ansvaret. Nesten alle tannklinikkene oversender informasjonsmateriell til kommunene, dette er noe alle klinikkene bør sørge for å gjøre. I den tredje problemstillingen ble det konkludert med at ut fra de opplysninger vi har innhentet, fungerte tilbudet til dem som bor ved institusjon langt på veg etter intensjonen. Når det gjelder hjemmesykepleien ble det henvist til de anbefalinger vi viser her. - De offentlige tannklinikkene i Oppland bør formidle skjema «tilbud om gratis tannbehandling» til hjemmesykepleien i alle kommunene i Oppland. - Med bakgrunn i funn anbefaler revisjonen at det innarbeides ett nytt punkt i kvalitetshåndboka. Dette bør omfatte en presisering av at det skal være samarbeid mellom DOT og hjemmesykepleien i kommunene. (Dette er innarbeidet i «samarbeidsrutiner» som noen tannklinikker bruker overfor kommunene). - Revisjonen anbefaler at nytt punkt i kvalitetshåndboka følges opp i tiltaksplanen. - At det skal/bør gjennomføres årlige møter mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien i kommunene. - Revisjonen anbefaler at de offentlige tannklinikkene og kommunene foretar en forventningsavklaring hva gjelder innhold og hyppighet på opplæring som tannklinikkene skal utføre overfor personalet i kommunene. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er organisert som et fylkeskommunalt ansvar i henhold til Lov om tannhelsetjenester. I følge Lov om tannhelsetjenester skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak, og den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. Kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune bestilte i møte en foranalyse om temaet «tannhelse». Foranalysen ble presentert i kontrollutvalgsmøte og det ble vedtatt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Det ble vedtatt at prosjektet skulle avgrenses til tannhelsetjenestens tilbud til «gruppe C». Gruppe C består av «Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Tannhelsetilbudet til gruppe C eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie er i stor grad avhengig av gode samarbeidsordninger mellom de fylkeskommunale tannklinikkene og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Kommunale vedtak kvalifiserer brukerne til gratis tannpleie, det vil si at vedtak om hjemmesykepleie over tre måneder og vedtak om institusjonsplass gir brukerne rettigheter. Det er også kommunene som direkte må informere berørte personer om deres rettigheter, forespørre dem om interessen for å benytte seg av tilbudet, og deretter melde dette til nærmeste tannklinikk. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie i Oppland får det offentlige tannhelsetilbudet de etter loven har krav på. I løpet av gjennomføringen av prosjektet har vi endret noe på problemstillingene i forhold til det som ble formulert i prosjektplanen, men formålet med prosjektet har hele tiden har vært det samme. Årsaken til endringer i problemstillingene er først og fremst behovet for å få til en mer hensiktsmessig systematisering av rapporten. Endringene har vært lagt fram for kontrollutvalgets sekretariat. Problemstillingene det har vært arbeidet etter er som følger: 4. I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 5. Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: D. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 E. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? F. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannhelsetjenester? 6. Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? 1.3 DEFINISJONER OG AVGRENSING Lov om tannhelsetjenesten 1-3. (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten), viser til grupper som Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til. Prioritert gruppe C: Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie (gratis behandling etter 3 måneder) Tannhelsetjenesten deler pasientene i gruppe C i to: Gruppe C1: pasienter i institusjoner Gruppe C2: pasienter som har tilbud i hjemmesykepleien. I rapporten vil Den offentlige tannhelsetjenesten omtales med forkortelsen DOT. Det er kun snakk om den offentlige tannhelsetjenesten i rapporten. Pleie- og omsorgstjenester (PLO) i kommunen: I lov om tannhelsetjenesten (1983) brukes begrepene institusjon og hjemmesykepleie. I Oppland Fylkeskommune sin kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten er det definert at disse begrepene tilsvarer «pleie- og omsorgstjenesten» etter dagens organisering i kommunene. Screening: Tannhelsetjenesten bruker begrepet screening av pasienter. Dette innebærer i denne sammenhengen at tannlegene besøker institusjonene og ser over tennene hos beboerne, og ut fra dette foretar en vurdering av om det er behov for nærmere undersøkelse. Avgrensing: Det er vesentlig at undersøkelsene er rettet mot den offentlige tannhelsetjenesten, gjennom problemstillingene er det lagt vekt på dette. Pleie- og omsorgstjenestene i kommunene vil ha innvirkning på tannhelsetilbudet til gruppe C-pasienter. Vi har kontaktet kommuner for å høre deres oppfatning av gjeldende praksis, men forvaltningsrevisjonen er ikke en revisjon av kommunene som sådan. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 2. METODE Gjennomføring av prosjektet er basert på datainnsamling ved dokumentgjennomgang, og vi har hatt møter og intervjuer med DOT i Oppland. Vi har sendt spørreskjema til alle de offentlige tannklinikkene i Oppland. Vi har også sendt spørsmål til alle kommunene i Oppland (både til hjemmesykepleie og til institusjoner) om temaet tannhelse for gruppe C. Spørsmålene ble utformet noe forskjellig til dem som yter hjemmesykepleie og til dem som arbeider ved institusjonene, da deres forhold til pasienten er noe ulikt. Vi sendte også spørsmål til alle tannklinikkene i Oppland. Når vi setter sammen både svar fra hjemmesykepleie og fra institusjoner, ser vi at vi har fått inn svar fra 21 av 26 kommuner, dvs 80%. Av svarene vi fikk inn, var det 65% av kommunenes institusjoner som svarte, og 54% fra kommunenes hjemmesykepleie. Fra tannklinikkene var det en svarprosent på 77%. Oppland fylkeskommune har delt inn tannklinikkene i seks tannhelsedistrikt med hver sin overtannlege/distriktsleder, alle tannhelsedistriktene er representert i svarene. Ser vi samlet på alle svarene vi har fått inn, er det kun to av de 26 kommunene i Oppland der vi hverken har fått inn svar fra tannklinikk eller fra kommunen. Det er ikke innhentet informasjon direkte fra brukerne, revisjonen må derfor ta forbehold om at brukerne kan ha et annet syn på tannhelsetilbudet enn hva som framkommer i rapporten. Vi mener likevel at datagrunnlaget er tilstrekkelig for å underbygge rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. 3.1 LOV/ FORSKRIFT Lov om tannhelsetjenester 1-3a. Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenestene og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt eller i medhold av lov og forskrift. 1-3 første ledd bokstav C. «Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: ( ) c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie». 2-1 annet ledd. «Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig tap, tidsspille eller uleilighet». Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester FOR nr 1268: Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten. I 2 framgår blant annet: «Når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet eller pleien varer». Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten FOR nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten: I 3 oppgaver og innhold i tjenesten framkommer blant annet: «For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunene utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med dette menes bl.a 2. nødvendig tannbehandling og munnhygiene» Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Det følger av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorg at det er personalet innen pleie- og omsorg som har ansvar for å sørge for at det daglige munnstellet hos brukerne blir gjennomført. Tannhelsetjenesten har derimot ansvar for å sørge for at personalet blir gitt opplæring i munnstell. Interkontrollforskriften i sosial og helsetjenesten Internkontrollforskriften handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll, og utgjør et ledelsesverktøy. Det følger av forskrift at det skal utarbeides systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen. Formål med forskrift er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav om systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. 3.2 INTERNE DOKUMENT Kvalitetshåndbok «Tannhelsetjenesten» Oppland Fylkeskommune. Gjelder fra Sist oppdatert Kvalitetshåndbok / IK system for Tannhelsetjenesten i Oppland Fylkeskommune Tiltak, tannhelsetjenestens oppgaver: 1. Institusjon: årlig besøk med screening av alle pasienter og opplæring av personalet. 2. Pleie- og omsorgstjenesten: sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet. DOT i Oppland definerer eksplisitt at de skal besøke institusjonene årlig, og gjennomføre screening av pasientene og opplæring av personalet. Det er ikke tilsvarende uttrykt gjennom kvalitetshåndboken hvordan samarbeid og oppfølging av pasientene innen hjemmesykepleie skal følges opp. Punkt 2 under «tiltak» henviser i kvalitetshåndboken til «pleie- og omsorgstjenesten» - ut fra tannhelsetjenestens definisjonsavklaring i samme dokument gjelder dette både institusjonsbeboere og de som mottar hjemmesykepleie. For at tannhelsetjenesten skal kunne gjennomføre eget tiltak der de sørger «for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet» må det nødvendigvis være kontakt mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien. Dette på lik linje med kontakten med institusjonene. Samarbeidsrutiner Fra tannhelsetjenesten har vi fått tilsendt dokumentet «samarbeidsrutiner», som er en standard avtale mellom pleie- og omsorg og tannhelsetjenesten. Dette er i følge Fylkestannlegen dokument som skal brukes av de offentlige tannklinikkene, men det er ikke gitt pålegg om at det skal inngås Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 som en skriftlig avtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene 1. I dokumentet står det under tannhelsetjenestens ansvarsområde at «det bør være samarbeidsmøter mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten hvert år. Tannhelsetjenesten har ansvar for å avtale møtedato og for at referat blir skrevet». Tiltaksplan - tannhelsetjenesten Det er utarbeidet en mal for «tiltaksplan» som brukes av DOT i Oppland. I tiltaksplan for tannklinikkene står det som ett av punktene at det skal gjennomføres årlig besøk på sykehjemmene. Det er personalet på sykehjemmet som har ansvar for den daglige oppfølgingen av beboerne. Tannhelsepersonalets oppgaver er å undersøke/screene beboerne og lære opp sykehjempersonalet. I tiltaksplanen skal det både stå hvem som er ansvarlig for å utføre tiltaket, det skal stå når det er utført, og det skal stå hva som er gjennomført. 3.3 UTLEDING AV REVISJONSKRITERIER TIL DE ENKELTE PROBLEMSTILLINGENE: Tannhelsetjenesten skal etter loven sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. De skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. For å kunne yte de lovpålagte tjenestene, er tannhelsetjenesten avhengig av et fungerende samarbeid med pleie- og omsorg i kommunene, da det er de som fatter vedtak som gir rett til gratis tannhelsetjeneste. Av lov og forskrift som er vist over, har vi utledet vi følgende revisjonskriterium for problemstilling 1. (I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på?) - Det forutsettes at tannhelsetjenesten planlegger, organiserer og legger til rette for at krav fastsatt i lov eller i medhold av lov og forskrift kan oppfylles. - Det må forutsettes at tannhelsetjenesten har system der de beskriver hovedoppgaver og mål for virksomheten. Under den andre problemstillingen valgte vi ut tre underpunkt å se nærmere på. Problemstillingen var om ordningen gjennomføres i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer, og i hvilken grad tannklinikkenes praksis var i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som var fastsatt for gruppe C pasienter? A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? Revisjonskriterium: Det følger av det vi har vist over at tannklinikkene og PLO bør holde årlige samarbeidsmøter. DOT skal årlig besøke institusjonene for screening av pasientene. DOT skal sørge 1 J.fr e-post fra Fylkestannlegen Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 for at personalet innen PLO kjenner brukernes rettigheter og at de har nødvendig informasjon (og opplæring dette tas opp i neste pkt). B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? Revisjonskriterium: Tannhelsetjenestens oppgaver består blant annet av - i følge kvalitetshåndboken - av å foreta årlige besøk ved institusjonene der de skal foreta screening av pasienter og opplæring av personalet. De skal også gi informasjon og foreta opplæring av personalet som yter hjemmesykepleie. C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune, og i hvilken grad nås alle pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannbehandling? Revisjonskriterium: DOT forutsettes å foreta årlig besøk ved institusjonene slik at de gjør seg kjent med brukerne i denne gruppen (C1). DOT har utarbeidet et skjema «Tilbud om gratis tannbehandling». Det forutsettes at dette er gjort kjent for alle som yter hjemmesykepleie, og at hjemmesykepleien i de enkelte kommunene benytter skjemaet i registrering av nye pasienter (C2). For problemstilling 3 er det ikke utarbeidet revisjonskriterium. Innholdet i dette kapittelet er å betrakte som en kommentar til de funn som er gjort i de foregående problemstillingene. Problemstillingen var: Gitt at det avdekkes manglende overholdelse av lovverk eller vedtatte retningslinjer: - Hva er konsekvensene av manglende overholdelse? - Hva er årsaken(e) til at ordningen ikke fungerer optimalt? Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4. PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING FOR GRUPPE C I hvilken grad har Oppland fylkeskommune planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få tilbudet de har krav på? 4.1 REVISJONSKRITERIER Av lov og forskrift er følgende revisjonskriterium utledet for den første problemstillingen: - Det forutsettes at tannhelsetjenesten planlegger, organiserer og legger til rette for at krav fastsatt i lov eller i medhold av lov og forskrift kan oppfylles. - Det må forutsettes at tannhelsetjenesten har system der de beskriver hovedoppgaver og mål for virksomheten. 4.2 ORGANISERING AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Oppland ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. I henhold til fylkeskommunens egne hjemmesider driver de helsefremmende og forebyggende arbeid, og de gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Sentraladministrasjonen er lokalisert på fylkeshuset i Lillehammer. Organisasjonskartet for DOT i Oppland er vist i figuren under. Fig 4.1. Organiseringen av tannhelsetjenesten i Oppland: Kilde: Informasjonsbrosjyre Tannhelsetjenesten Oppland fylkeskommune, oktober (Endring etter at denne brosjyren ble lager er at Tannklinikken Hadeland betjener Lunner og Gran). Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 I Oppland består DOT av 22 tannklinikker med til sammen 140 ansatte 2. DOT i Oppland er organisatorisk delt inn i seks tannhelsedistrikter. Disse er Gjøvik-Regionen, Toten, Valdres, Hadeland, Lillehammer-regionen, og Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Fagenhetens ledelse er lokalisert på fylkeshuset og ledes av fylkestannlegen. Vi ser av figuren at fagenheten har stabs- og støttefunksjoner lagt til sentraladministrasjonen. Vi har videre fått opplyst at hvert tannhelsedistrikt er ledet av overtannlege/distriktsleder, og alle klinikkene har en egen klinikkansvarlig. Det gjennomføres et årlig personalseminar for alle ansatte ved tannklinikkene i Oppland. Tema på personalseminarene har blant annet vært fokus på medarbeiderskap, bekymringsmeldinger til barnevernet og den «vanskelige» unge pasienten. Tidligere personalseminar har også etikk, arbeidsmiljø, folkehelse og tannhelsefaget vært tema. Overtannleger/ledere utgjør sammen med fylkestannlegen ledergruppa i DOT i Oppland. Overtannleger/ledere har ansvar for flere klinikker, ikke bare den klinikken der de arbeider selv. Ledergruppen har møter ca. hver tredje måned. Lederansvaret innebærer bl.a. personalansvar, medarbeidersamtaler og økonomioppfølging (distriktsramme, kursramme m.m.). Ansvaret innebærer også å se til at planer følges opp, arrangere distriktsmøter og det innebærer å være tilgjengelig for medarbeidere ved spørsmål om praktisk drift, arbeidsmiljø, pasienter m.m. Alle klinikkene har en klinikkansvarlig, dette er oftest en tannhelsesekretær. Klinikkansvarlig har ikke personalansvar, men har det praktiske ansvaret for at oppgaver ved kontoret blir utført. Dette kan være oppgaver som f.eks. fraværslister, bestille varer, attestasjonsfullmakt m.m. 4.3 PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING Kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten i Oppland DOT har utarbeidet et kvalitetssystem i form av «kvalitetshåndbok for tannhelsetjenesten i Oppland». Kvalitetssystemet har vært gjeldende fra Systemet fungerer som overordnede/ styrende dokument og inneholder bl.a. stillingsbeskrivelser for alle yrkesgrupper; tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær, fylkestannlege, overtannlege og klinikkansvarlig. I følge opplysninger innhentet via intervju, foreligger ikke kvalitetssystemet i papirutgaver/permer, men som elektroniske dokumenter på Fellesområdet til Tannhelsetjenesten på fylkeskommunens sentralserver. Dette er for å sikre at det alltid er den nyeste versjonen som er tilgjengelig ute ved tannhelsetjenestens klinikker. 2 Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Kvalitetshåndbokens kapittel 6 omhandler «tannhelsetjenestetilbud til gruppe C», det vil si til eldre og uføre i institusjon og som mottar hjemmesykepleie. I kvalitetshåndboken avgrenses hvem som befinner seg i gruppe C, det er definert mål for tjenesten og det er definert hvilke tiltak som skal gjennomføres. Følgende står i kvalitetshåndboken: «Tannhelsetjenestens oppgaver: 1. Institusjon: årlig besøk med screening av alle pasienter og opplæring av personalet 2. Pleie-/ omsorgstjenesten: sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon, opplæring av personalet. 3. Undervisning helse- og sosiallinjer, sykepleierhøgskole etc. Pleie- og omsorgstjenesten (inkl. institusjonene) har ansvar for at brukerne får nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene (Kvalitetsforskriften)». Kapittel 6 inneholder også prosedyrer for tilsyn, for forebyggende tiltak og for behandling for denne gruppen. Når det gjelder tilsyn skal det gis et gratis oppsøkende tilbud til alle som er i gruppe C. Forebyggende skal alle få nødvendig hjelp til munnstell, og alle med egne tenner skal ha ekstra fluortilskudd. Behandling skal vurderes etter pasientens medisinske status. Tiltak skal tilpasses etter om den medisinske statusen er lav, mindre god, akseptabel eller god. Målene kan være å lindre, fordrøye, bevare eller rehabilitere. Det ble sagt i intervju med en av overtannlegene at Kvalitetshåndboka oppdateres jevnlig og at eventuelle endringer drøftes i ledergruppa. Tiltaksplan Alle tannklinikkene i Oppland skal sette opp en årlig tiltaksplan. I tiltaksplanen er ett av punktene fra kvalitetshåndbokens kapittel 6 videreført dette er «årlig besøk på sykehjemmene for screening av pasientene og opplæring av personalet». De øvrige punktene i tiltaksplanen er: «årlig møte med helsestasjon» og «årlig besøk i 8. klasse». Ut over disse tre faste punktene er det i tiltaksplanen rom for at den enkelte tannklinikk kan legge inn flere punkt som skal gjennomføres i løpet av året. Tiltaksplanen skal være klar ved årets begynnelse, og ansvarlig for utførelsen av det aktuelle punkt skal stå ved navns nevnelse. Ved årets slutt skal vedkommende signere på at tiltaket er gjennomført. Det er den enkelte tannklinikk som bestemmer hvem som skal utføre de ulike oppgavene. Vi har sendt ut brev til alle de offentlige tannklinikkene i Oppland, og vi fikk svar fra tannklinikker som til sammen dekker 20 av kommunene i Oppland. 14 av disse la ved tiltaksplaner slik vi ba dem om. I ni tiltaksplaner var det kvittert for gjennomført årlig besøk ved sykehjem med screening og opplæring av personalet. Fire klinikker sendte over tiltaksplaner for 2013 disse var ikke kvittert for gjennomført tiltak enda. Fire klinikker (som til sammen dekker 6 kommuner) sa de både var kjent med og brukte tiltaksplaner, men de sendte dem ikke over til revisjonen for å dokumentere dette. Vi har sendt ut tilsvarende spørreskjema til alle 26 kommuner i Oppland. Det kom inn svar fra 17 sykehjem. Fra femten kommuner ble det bekreftet at tannklinikkene gjennomført årlig screening ved institusjonen, en kommune svarte ikke på spørsmålet. Fra en kommune ble det sagt at det ikke ble gjennomført årlig screening av pasientene ved deres institusjon, de sier derimot at de mottar årlig Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 opplæring av tannhelsetjenesten i munnstell. (Her er det uenighet, da tannklinikken i samme kommune sier at de foretar årlig screening). Vi så i forrige avsnitt at tiltaksplanen inneholder punkt fra kvalitetshåndbokens kapittel 6 hva gjelder «årlig besøk på sykehjemmene for screening av pasientene og opplæring av personalet». Når det gjelder samarbeidet overfor pasienter i hjemmesykepleien er ikke dette ikke tatt inn i tiltaksplanen. Fire klinikker har selv valgt å legge inn et punkt i tiltaksplanen som omhandler «årlig møte med hjemmesykepleie». Det vil si at det interne kvalitetssystemet ikke har i seg en «kvittering» for det arbeidet som gjøres overfor denne prioriterte gruppen. Samarbeidsrutiner Det kan være en utfordring at to forvaltningsnivåer må samarbeide for å få til et godt tilbud om tannhelsetjenester til gruppe C1 og C2 i kommunene. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner for hvordan samarbeidet mellom pleie- og omsorg og DOT skal foregå. Revisjonen har fått kopi av disse samarbeidsrutinene fra flere av tannklinikkene. I tilbakemeldinger fra tannklinikkene legges det ulike vekt på disse avtalene. Fylkestannlegen sier at innholdet i dokumentet skal følges av de offentlige tannklinikkene, men at det ikke er gitt «pålegg» til tannklinikkene om at de skal ha skriftlige avtaler med kommunene. Innholdet i «samarbeidsrutinene» gir en oversikt over hvilke lover som er styrende for arbeidet, Lov om tannhelsetjenester og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre defineres det i avtalen hva som er pleie- og omsorgstjenestens ansvar og hva som er tannhelsetjenestens ansvar. I dette kapittelet registrerer vi at det er opprettet dokument som definerer innhold i samarbeidet. Dette er med på å dokumentere hvordan Fylkeskommunen har planlagt og lagt til rette og organisert tjenesten. Vi kommer nærmere inn på hvordan dette faktisk følges opp i neste kapittel som bl.a omhandler informasjonsflyt og opplæring av personalet i pleie og omsorg i kommunene. Informasjonsmateriell DOT har utarbeidet er skjema «tilbud om gratis tannbehandling». Skjemaet skal brukes som informasjon til brukere av hjemmesykepleie i kommunene i Oppland. I skjemaet står det at «du som har hjemmesykepleie og har behov for hjelp til personlig hygiene minst 1 gang pr. uke i 3 måneder eller mer, kan få tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Tannbehandlingen er gratis. Det er egenandel ved skyssutgifter. Vennligst lever skjemaet tilbake til pleier». På skjemaet står det at brukerne skal krysse av for om de ønsker tilbudet eller ikke, og returnere skjemaet til pleier. Intern spørreundersøkelse fra tannhelsetjenesten overfor kommunene I 2011 laget tannhelsetjenestens ledergruppe en spørreundersøkelse overfor alle kommunene i Oppland. De ba om opplysninger om hvordan kommunene fulgte opp sin informasjonsplikt overfor brukerne. Hensikten med kartleggingen var å undersøke hvilken informasjon som ble gitt til den enkelte bruker i kommunene i Oppland. Det ble sendt ut spørsmål til kommunene i Oppland, og de mottok 16 svar. Resultatene ble drøftet i fagenhetens ledergruppe. Konklusjonen etter undersøkelsen var at DOT ikke ville følge opp undersøkelsen ytterligere, og at de anså hensikten med kartleggingen som oppnådd. Det ble konkludert med at de ikke ville sette i verk ytterligere tiltak for å Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 formidle informasjon til de enkelte kommunenes pleie- og omsorg. Ledergruppen konkluderte med at de ønsket å fortsette med formidling av informasjon gjennom årlige samarbeidsmøter med pleieog omsorgsavdelingene i de enkelte kommunene 3. Lokalisering av tannklinikker Når det gjelder hvordan det legges til rette for at pasienter som har rett til gratis tannpleie skal få denne tjenesten, har lokalisering av tannklinikkene vært et aktuelt tema for fylkeskommunen. Vi har fått opplyst at det tidvis har vært problematisk å rekruttere tannleger til tannklinikkene i distriktet. For å møte problemet med rekruttering, har DOT i Oppland jobbet med å etablere større fagmiljø for tannlegene. De har sett et behov for å komme bort ifra små tannklinikker med kun én tannlege tilsatt. Av denne grunnen ble det blant annet etablert en felles tannklinikk for Midtdals-kommunene. 4.4 REVISJONENS VURDERINGER Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi langtidssyke og funksjonshemmede som forventes å bli i institusjon eller i hjemmesykepleie i mer enn tre måneder gratis tannbehandling. Fylkeskommunen har utarbeidet et skriftlig system som inneholder plan for tjenesten, det er klare linjer i organisasjonen og det er avklart ansvarsforhold til de enkelte i tjenesten gjennom stillingsbeskrivelser i kvalitetshåndboka. Tiltak som er satt opp i kvalitetshåndboka kapittel 6 er fulgt opp i egen tiltaksplan der det skal kvitteres for utført handling. Her er blant annet årlig besøk ved institusjonene satt opp som eget punkt. Revisjonen registrerer at tilsvarende kvittering for kontakt med kommunenes hjemmesykepleie ikke er tatt inn i tiltaksplanen og mener dette burde vært tatt inn for også å ha fokus på at denne pasientgruppen følges opp. Tannhelsetjenesten har utarbeidet samarbeidsrutiner en avtale som avklarer ansvarsforhold i forholdet mellom DOT og kommune. For at kommunene skal være kjent med hva tannhelsetjenesten tilbyr og at de skal gi lik informasjon ut til pasientene i hjemmesykepleien er det utarbeidet skjema som hjemmesykepleien skal bruke for å informere pasienter, og for å registrere behov som meldes tilbake til tannhelsetjenesten. Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra DOT i Oppland, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp pasienter i gruppe C. De krav lovgiver har stilt synes i stor grad å være satt på dagsorden, og fulgt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Vårt inntrykk er at dette er gode systemer som legger til rette for at pasientene skal kunne få tilbudet de har krav på dersom systemet følges. 3 Informasjon om spørreundersøkelsen er mottatt fra overtannlege Siri Høsteng-Haugen i intervju 3.des Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 5. TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV VEDTATTE RETNINGSLINJER Gjennomføres ordningen i tråd med lovverket og vedtatte retningslinjer? (I hvilken grad er tannklinikkens praksis i overensstemmelse med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C pasienter?) Ved vurdering av den andre problemstillingen har vi hatt et særlig fokus på følgende: A. Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorg i kommunene? B. Gir tannklinikken kommunenes personell innen pleie- og omsorg opplæring i munnstell for gruppe C? C. Mottar tannklinikkene informasjon om hvem som er i gruppe C i den enkelte kommune? I hvilken grad nås pasienter i gruppe C med info og tilbud om gratis tannbehandling? 5.1 INFORMASJONSFLYT Vi har undersøkt hvordan informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet i kommunene fungerer REVISJONSKRITERIER - Tannklinikkene og PLO (herunder både sykehjemmene og hjemmesykepleie) bør holde årlige samarbeidsmøter. - DOT skal årlig besøke institusjonene for screening av pasientene. - DOT skal sørge for at personalet innen PLO kjenner brukernes rettigheter og at de har nødvendig informasjon og opplæring DATA VEDR INFORMASJONSFLYT/ SAMARBEID MELLOM DOT OG KOMMUNENE For å vurdere informasjonsflyten mellom tannklinikkene og kommunene har vi for det første sett på hvilket samarbeid det er mellom tannhelsetjenesten og kommunene i Oppland. Deretter har vi sett på hvilken informasjon som utveksles ut over eventuell gjennomføring av samarbeidsmøter. Samarbeid I henvendelsen vår som ble sent ut til både kommunene og tannklinikkene spurte vi om det gjennomføres samarbeidsmøter mellom kommunen og den offentlige tannhelsetjeneste. Slik vi har forstått det, er «samarbeidsmøter» og «årlig screening» ikke det samme. (Noen tannklinikker velger å legge samarbeidsmøtene med institusjonene på samme dag som de har screening, men det er likevel to forskjellige hendelser det er snakk om her er det samarbeidsmøtene det refereres til). I samarbeidsrutinene står det at det er tannklinikkene som har ansvar for å avtale møtedato og for at referat blir skrevet. Innlandet Revisjon IKS Side 20

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

ELDRE MÅ BITE FRA SEG!

ELDRE MÅ BITE FRA SEG! ELDRE MÅ BITE FRA SEG!! ELDRE I NORGE Aldri før har det vært så mange kompetente og ressurssterke mennesker i pensjonsalder her i landet Forventet levealder i Norge er blant de høyeste i verden (79 år

Detaljer

TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013

TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013 TANNVERNSEMINAR 12. MARS 2013 Pilotprosjekt C2 i Elverum kommune Ledende tannpleier Ellen Birgi9e Kveen 1 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM TANNHELSETJENESTEN OG ELVERUM KOMMUNE ved pleie- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016 VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 216 Forord Denne rapporten gir en oversikt over munnhygiene status hos sykehjemsbeboere i Oslo etter kartlegging gjennomført i 216. Resultatene er ment som

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Tilsyn med kommunale tjenester til personer med ROP-lidelser 2013 Erfaringssamling 13. februar 2014 Lasse Johnsen, Eli Ådnøy og Håkon Steigum Løes Program 9.00-11.30 Tilsynsteamets funn og vurderinger

Detaljer

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN Fylkesmannen i Oppland Helse- og sosialavdelingen Postboks 987 2626 Lillehammer Unntatt fra offentlighet, pga taushetsplikt jf. off. l 13, jf. fvl. 13 OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtebok Sted: Råholt ungdomsskole, personalrom. Tid: Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 21:30. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Anne M. Sandholt Gunn Elin Blakkisrud Tilstede

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Informasjon om tannhelsetjenester. hjemmesykepleie. Bydel Alna og Bydel Vestre Aker. Rapport 11/2012. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping

Informasjon om tannhelsetjenester. hjemmesykepleie. Bydel Alna og Bydel Vestre Aker. Rapport 11/2012. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping Oslo kommune Rapport 11/2012 2 0 1 2 Informasjon om tannhelsetjenester til mottakere av hjemmesykepleie Bydel Alna og Bydel Vestre Aker - integritet og verdiskaping Rapport 11/2012 Tidligere publikasjoner

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Fagdag Ernæring. Helsenettverk Lister. Innledning til grupper Torsdag 15.09.2011

Fagdag Ernæring. Helsenettverk Lister. Innledning til grupper Torsdag 15.09.2011 Fagdag Ernæring Helsenettverk Lister Innledning til grupper Torsdag 15.09.2011 Implementering av ernæringsomsorg Kartlegging våren 2011 kommunene Resultatet grunnlag for forbedringer Spørsmål på bakgrunn

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/208 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern 2013 Adressen til virksomheten: Nygårdgaten

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

«God tannhelse er god omsorg»

«God tannhelse er god omsorg» «God tannhelse er god omsorg» Et Frie Midler-prosjekt i Kvæfjord kommune, Husby sykehjem 2015 Vårkonferansen 10.mars 2016 Bakgrunn for prosjektet Flere eldre med noen eller alle egne tenner økte utfordringer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

Definisjon av palliasjon: Palliasjon er aktiv symptombehandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Definisjon av palliasjon: Palliasjon er aktiv symptombehandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Palliativ tjeneste Generelt Beskrivelse Sande kommune har tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Med lindrende behandling menes omsorg for pasienter som ikke

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONTROLL OG OPPFØLGING VED KONKURRANSEUTSETTING AV SYKEHJEM Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KONTROLL OG OPPFØLGING VED KONKURRANSEUTSETTING AV SYKEHJEM Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg KONTROLL OG OPPFØLGING VED KONKURRANSEUTSETTING AV SYKEHJEM Arkivsaksnr.: 04/36004 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 04/36004 1 Saksutredning: Bakgrunn og problemstilling

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE Deres referanse: Vâr referanse: Saksbehandler: TIf.: Arkivkode: 14/01007-20 Cecilie Karisen +47 23486819 126 Dato: 16.01.2015 Kontrollutvalget (E) Kommunerevisjonen Adresse: Avdeling for forvaltningsrevisjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO»

BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» Notat som vedlegg til evalueringsrapport; kommunestyre 31.10.2013 BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. «Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS 1 regi, som benyttes av samtlige

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer