Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsprosjektet"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS

2 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen i Nordland Fylkeskommune Lønnet utdanningspermisjon for overleger ved sykehusene i Nordland Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del I Konsesjonskraftmidler og rettigheter i Svartisen Flyreiseavtalen med Braathens Boligforvaltningen Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del II og III Innkjøpsordningen Lønn gjennomgående kontroller IKT- funksjonen styring og organisering skommunes kunstsamling Telefonisaken Ressurssentervirksomheten Lønn, praktisering av hovedtariffavtalen Økonomifunksjonen i tannhelsetjenesten Momskompensasjonsordningen Lønn overføring undervisningspersonell fra statlig til kommunalt tariffområde Regionale utviklingsmidler i næringsog samferdselsavdelingen Inventar og utstyrskontroll IKT i fylkeskommunen Vedtaksoppfølging Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Tilskuddsmidler i kulturavdelingen Rammeavtaler og innkjøpspraksis For ytterligere informasjon om våre undersøkelser se våre hjemmesider

3

4 SAMMENDRAG Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie får det tannhelsetilbudet som de har krav på. Vi vurderer det slik at fylkeskommunen i stor grad har planer og organisering som tilsier at det er lagt til rette for et godt tannhelsetilbudet til denne gruppen pasienter. Etter vår vurdering bør det imidlertid utarbeides en ajourført overordnet tannhelseplan. Vi mener også at tannhelsetjenestens kvalitetssystem i større grad bør omtale kvalitet i forhold til pasienter i hjemmesykepleie, slik som det er gjort i forhold til pasienter i institusjon. Ved bruk av spørreundersøkelser rettet mot tannklinikker og mot pleie- og omsorgspersonalet i utvalgte kommuner, har vi samlet inn informasjon og vurdert om tannklinikkenes praksis er i tråd med de retningslinjer som gjelder. Vi finner at dette i ganske stor grad kan bekreftes. Det er dog flere områder som peker seg ut med forbedringspotensial, herunder bedre informasjonsflyt mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet, bedre opplæringsrutiner, bedre rutiner for formidling av rettigheter og bedre rutiner for innmelding av pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. Personalet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene er mindre fornøyd enn tannklinikkene når det gjelder samarbeid generelt sett. Disse forbedringspotensialer mener vi den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland bør arbeides videre med. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 2 av 14

5 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING FYLKESKOMMUNENS PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV FYLKESKOMMUNENS RETNINGSLINJER Informasjonsflyten Opplæring i munnstell Tilbud om tannbehandling Innkallingsintervall KONKLUSJON OG ANBEFALINGER FYLKESRÅDSLEDERS KOMMENTAR.. 13 LITTERATURLISTE: Vedlegg: Fylkesrådsleders brev datert Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 3 av 14

6 1. INNLEDNING I henhold til Lov om tannhelsetjenesten 1-1, 2. ledd er det fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. En av de prioriterte gruppene er eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, jf lovens 1-3, 1. ledd. I 2003 gjennomførte Helsetilsynet 1 en undersøkelse hvor blant annet omfanget av tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie ble vurdert. Ifølge Helsetilsynets rapport (2004:7) gir tannhelsetilbudet til denne gruppen særlig grunn til bekymring i mange fylker. I flere fylkeskommuner har det også blitt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter opp mot den offentlige tannhelsetjenestens oppfølging av de prioriterte gruppene. I disse rapportene er det gjort funn av forhold som bør forbedres. Med dette som bakteppe har skommunes kontrollkomité i samråd med fylkesrevisjonen besluttet å undersøke tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER Formål Hovedmålsettingen med denne undersøkelsen er å finne ut om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie i Nordland får det tannhelsetilbudet de etter loven har krav på. Problemstillinger Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 2.1 I hvilken grad har fylkeskommunen planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få det tilbudet de har krav på? 2.2 I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer 1 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004 Tannhelsetjenesten i Norge og planer som er fastsatt for gruppe C- pasienter? Ved vurdering av problemstilling 2.2 har vi sett nærmere på: Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene? Gir tannklinikkene kommunenes pleieog omsorgspersonell opplæring i munnstell? Nås alle pasienter i gruppe C med informasjon om det offentlige tannhelsetilbudet? Får gruppe C pasientene en regelmessig innkalling i tråd med gjeldende bestemmelser? Avgrensning Som det fremgår av problemstillingene er undersøkelsen rettet mot tannhelsetjenesten. Kommunenes pleie og omsorgstjeneste vil også ha innvirkning på tannhelsetilbudet til gruppe C- pasienter. Det ligger imidlertid utenfor fylkesrevisjonens mandat å vurdere kommunenes praksis. Det presiseres også at vår undersøkelse ikke tar for seg kvaliteten på den utførte tannhelsetjenesten. Vårt fokus er om det er fastsatt rutiner og om disse fungerer i tråd med de krav og forutsetninger som er satt. Definisjoner/forkortelser DOT: Den Offentlige Tannhelsetjenesten Gruppe C-pasienter: Pasienter på sykehjem/sykehjemsavdeling Pasienter i hjemmesykepleien Alderspensjonister i aldershjem og ved aldershjemsavdeling Pasienter i dagopphold registreres som C-pasienter dersom de får et medisinsk behandlingstilbud ved institusjonen minst en gang i uken. Psykiatriske pasienter behandlet v/nordlandssykehuset Psykiatri eller har et regelmessig behandlingstilbud gjennom det lokale/kommunale behandlingsapparatet. Gruppe C1: Pasienter i institusjon Gruppe C2: Pasienter i hjemmesykepleien Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 4 av 14

7 3. METODER OG GJENNOMFØRING 4. REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). Vi har innhentet fakta gjennom dokumentanalyser, bruk av offisiell statistikk fra KOSTRA 2 og DOT, tre spørreundersøkelser, og ved samtaler med fylkestannlegen og nestleder ved fylkestannlegens kontor. Spørreundersøkelsene er gjennomført ved hjelp av verktøyet Questback. Vi har valgt fem kommuner innenfor hvert av de 5 av 6 tannhelsedistriktene 3 i Nordland. Disse fem kommunene er valgt i forhold til befolkningstall. Kommunene er gradert som stor, middels og liten. Store kommuner har over innbyggere, middels kommuner har mellom innbyggere og små kommuner har opptil 2000 innbyggere. Innenfor hvert tannhelsedistrikt har vi valgt en stor kommune, to middels kommuner og to små kommuner. Kommunene er valgt tilfeldig ved loddtrekning. To av spørreundersøkelsene ble sendt til ledere innen pleie- og omsorgstjenesten i 24 kommuner i Nordland, henholdsvis 39 institusjoner og 38 enheter for hjemmesykepleie. Svarprosenten på spørreundersøkelsene lå på 85% for institusjon og 84% på hjemmesykepleie. Den tredje spørreundersøkelsen ble sendt til alle bemannede hovedtannklinikker som behandler C-pasienter. Det ble sendt ut 46 skjema og svarprosenten ble 94%. Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis mot revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons-/ vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. De kriteriene som vi vurderer fakta mot i denne undersøkelsen er hentet fra følgende dokumenter: Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (20 des 2002 nr. 1731) Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (24. mai 1984 nr. 1268) Lov om helsetjenesten i kommunene (19. november 1982 nr. 66) Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (27.juni 2003 nr 792) Rundskriv I-13/97 Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene Veileder Statens helsetilsyn 1999 Tenner for livet Veiledninga Kvalitetssystem for Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland 5. FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING 5.1. Fylkeskommunens planlegging, organisering og tilrettelegging. 2 KOSTRA (KOmmune STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 3 De seks tannhelsedistriktene er: Sør- Helgeland, Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og Tannhelsetjenestens kompetansesenter. Kompetansesenteret (distrikt 6) er ikke med i undersøkelsen, da denne omfatter alle spesialist- og spesialtannlegeklinikkene i Nordland. I dette punktet gjør vi en vurdering av hvorvidt fylkeskommunen har innført system, planer og rutiner som sikrer at gruppe c- pasienter får det tannhelsetilbud de etter loven har krav på Revisjonskriterier I henhold til tannhelsetjenestelovens 1-3a skal fylkeskommunen planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 5 av 14

8 Videre følger det av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten at det skal utarbeides systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen. Av forskriftens 3 og 4 utleder vi at tannhelsetjenesten skal beskrive hovedoppgaver og mål for virksomheten og sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Det skal videre foretas en systematisk gjennomgang av interkontrollen for å sike at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Internkontrollen skal iflg forskriftens 5 dokumenteres og til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig Fakta Tannhelsetjenesten opplyser at de overordnede planer og styringsdokumenter som gjelder på området er Lov om tannhelsetjeneste og hovedstrategiene fra tannhelseplanen for Etter 1998 har det ikke vært utarbeidet tannhelseplaner. I stedet har det vært utarbeidet 3 rapporter om klinikkstruktur i Nordland, jf fylkestingssakene 123/01, 58/06 og 78/08. Fylkestannlegen opplyser at hun ser behov for å utarbeide ny tannhelseplan hvor fylkestinget får anledning til å vurdere og vedta mer oppdaterte mål og strategier for hele virksomheten. Det opplyses at det vil tas initiativ til å få utarbeidet ny tannhelseplan. Det er laget et skriftlig kvalitetssystem for tannhelsetjenesten i Nordland. Dette består av Veiledninga" og HMS-perm. I Veiledninga er det tatt inn beskrivelse av mål, organisering, lover, forskrifter og rundskriv, rutiner rundt pasientbehandling, administrative rutiner og rutiner rundt arbeidsforhold. Veiledninga oppdateres med jevne mellomrom, fra en til flere ganger i året. Hver tannklinikk har et eksemplar av Veiledninga. Endring av rutiner, oppdateringer med mer av Veiledninga blir sendt ut som rundskriv til tannklinikkene. Tannhelsepersonell som henvender seg til overtannlegekontorene og til fylkestannlegens kontor, blir henvist til og oppfordret til å slå opp i Veiledninga når det blir stilt spørsmål hvor svarene er beskrevet. I Veiledninga kap 3.5 fremgår plankravet/aktivitetskravet for gruppe C: Alle pasienter med egne tenner, alle nye pasienter og alle planlagte innkalte pasienter skal behandles i løpet av året. Pasienter som er helt tannløse og har helprotese i over- og underkjeve eller bare i overkjeven, kan dersom tannlege/tannpleier mener protesen(e) fungerer godt og pasienten og pårørende er fornøyd, ha lange innkallingsintervaller, også lenger enn 2 år. Gruppe C inngår i det frie klientell og har prioritet foran betalende pasienter. Det betyr at gruppe C prioriteres foran ungdom år og voksne betalende pasienter. Dette er beskrevet i Veiledninga. Fylkestannlegen mener at ut fra vedtatt klinikkstruktur og bemanning ved tannklinikkene samt årsplaner og driftsrutiner for tannhelsetjenesten, så vurderes tilbudet til gruppe C pasienter som godt og dekkende. Tannhelsetjenesten har et plan- og rapporteringssystem for virksomheten som er rettet inn mot å dekke både sentrale krav i forhold til KOSTRA-rapportering og plankrav som er fastlagt for å ta i bruk bonusordningen 4 i tannhelsetjenesten i Nordland. Overtannleger/ledere og fylkestannlegen utarbeider for det enkelte driftsår klinikkplaner, distriktsplaner og plan for hele fylket. Fylkesplanen og distriktsplanene er basert på klinikkplanene. Årsplanene inneholder informasjon om personellressurser, antall personer i de prioriterte gruppene (herunder gruppe C) og forventet inntekt fra tannbehandling av betalende pasienter. Tannklinikkene rapporterer også månedlig til overtannlege/leder som sender distriktsrapporten til fylkestannlegen. Disse inneholder informasjon om tilgjengelige personellressurser, hvordan personellressursene er anvendt, antall ferdigbehandlede pasienter og hvilken inntjening som er oppnådd. Overtannleger/ledere har ved gjennomgang av oversendt månedsrapport kommunikasjon med klinikkene dersom det er forhold som avviker fra forventet resultat. Fylkestannlegen avholder 7-8 overtannlegemøter pr år. Her blir blant annet utført aktivitet gjennomgått og vurdert, herunder tannhelse og dekningsgrad for de prioriterte gruppene (inkl gruppe C). Det foreligger ingen skriftlige avtaler mellom pleie og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten vedrørende gruppe C. Samarbeidet 4 Lokal særavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten mellom Nordland fylkeskommune og Den norske tannlegeforening, fagforbundet, KFO og flerfaglig fellesorganisasjon. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 6 av 14

9 foregår ved kontakt- /samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og ledere for pleie- og omsorgsinstitusjoner og hjemmesykepleien. Fylkestannlegen vurderer samarbeidet som godt i mange kommuner. I kommuner som har høy turnover blant pleie- og omsorgspersonale, kan det være problemer med å få til god kontinuitet i samarbeidet. På samme måte er det en utfordring for Tannhelsetjenesten å holde kontakt med pleie- og omsorgstjenesten når det er ledighet i tannlegestillinger på entannlegeklinikker. Tannhelsetjenesten har utarbeidet skriftlige rutiner som pleie- og omsorgstjenesten samarbeider med tannhelsetjenesten om å utføre. Disse rutinene er beskrevet i Veiledninga. Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om Dine rettigheter som pasient ved tannklinikkene i Den offentlige tannhelsetjenesten. Brosjyrene er sendt til tannklinikkene og er forutsatt lagt ut på venteværelsene. Det er videre utarbeidet informasjonsskriv om tannhelsetilbudet til gruppe C. Kommunens personell deler ut dette skrivet til nye pasienter. Det er også utarbeidet egne informasjonsskriv til pleiepersonell i kommunene. Pasienter i hjemmesykepleien får tilsendt innkallingen pr post fra tannklinikken. Pasienter i institusjon blir undersøkt i institusjon av tannlege eller tannpleier. Pasienter som vurderes å ha behov for tannbehandling blir innkalt til tannklinikken gjennom henvendelse til institusjonen enten pr post eller telefon Revisjonens vurdering institusjon, mens pasienter i hjemmesykepleie ikke omtales like ofte. Det stilles derfor spørsmål ved om rutiner rundt C2-pasienter (i hjemmesykepleie) bør presiseres bedre, eventuelt at det tydeligere fremgår at det som gjelder for C1-pasienter (i institusjon) i stor grad også gjelder for C2-pasienter. Vi har fått dette bekreftet skriftlig av fylkestannlegen, men mener det er grunn til å presisere dette også i DOTs kvalitetssystem Tannklinikkenes oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer I dette punktet ser vi nærmere på om tannhelsetjenestens praksis er i tråd med de beskrevne rutiner og retningslinjer for behandling av denne gruppen pasienter Informasjonsflyten Her har vi undersøkt hvordan informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet i kommunene fungerer Revisjonskriterier Tannklinikkene skal holde et samarbeidsmøte med institusjonen årlig. Dette følger av Veiledninga s kap 2B.1 om kvalitetskriterier for eldre i institusjon. Det samme er imidlertid ikke skriftlig uttrykt for hjemmesykepleien, men Fylkestannlegen uttaler at det også skal holdes et årlig samarbeidsmøte med hjemmesykepleien 5. Vi mener at det bør utarbeides en ajourført tannhelseplan, da den som foreligger er fra Vi ser positivt på fylkestannlegens initiativ til å oppdatere denne. Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra Fylkestannlegen, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp gruppe C pasienter. De krav som lovgiver har satt til internkontroll synes i stor grad å være satt på dagsorden og fullt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen tannhelsetjenesten i Nordland. Vårt inntrykk er at dette er et godt system som legger til rette for gode rutiner. Som det fremgår av rapportens kapittel 5.2 omtaler kvalitetssystemet ofte pasienter i For å vedlikeholde og oppdatere oversikten over C-pasienter skal tannklinikken sende flere skjema til institusjon og hjemmesykepleie. Pleie- og omsorgstjenesten melder inn pasienter ved å sende inn egne forhåndsdefinerte skjema. Dette følger av Veiledninga kap 2B Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det gjennomføres et årlig samarbeidsmøte. 75% av tannklinikkene som betjener en institusjon og 60% av tannklinikkene som betjener flere institusjoner bekrefter at det gjennomføres samarbeidsmøte med alle institusjonene. Av tannklinikkene som betjener flere institusjoner svarer 10% at møter 5 Jf. Referat fra møtet med Fylkestannlegen den Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 7 av 14

10 avholdes med mange og 26% at møter avholdes med noen. Innen hjemmesykepleien er det 45% av tannklinikkene som opplyser å avholde slike årlige samarbeidsmøter. Når vi spør kommunens pleie- og omsorgstjeneste om det samme, er svaret at 49% av institusjonene og kun 10% av hjemmesykepleien har årlige samarbeidsmøter med tannklinikkene. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om utsendelse av de aktuelle skriv og skjema. Resultatet av dette fremgår av tabellene nedenfor Tabell nr. 5.1 Utsendelse til institusjoner: Skjema 2G 6 2H 7 2I 8 Arkivliste Bekreftes utsendt av 98% 87% 74% 79% tannklinikker Bekreftes mottatt av institusjoner 59% 42% 31% 59% Tabell nr. 5.2 Utsendelse til hjemmesykepleie: Skjema 2G 2H 2I Arkivliste Bekreftes utsendt av 95% 84% 76% 95% tannklinikker Bekreftes mottatt av hjemmesykepleien 75% 44% 31% 69% Som det fremgår av tabellene over så sender tannklinikkene i stor grad ut alle nødvendige informasjonsskriv til både institusjonene og til hjemmesykepleien. Av de samme tabellene ser vi dog at det er en betydelig lavere andel av respondenter i kommunene som bekrefter det samme. Vi har også spurt tannklinikkene og kommunene om en vurdering 10 av samarbeidet med tanke på innmelding av nye pasienter, oppdatering av pasientlister og generell informasjonsutvikling. Samarbeidet rundt innmelding av nye pasienter vurderes av tannklinikkene som positivt 11, dog mer positiv med institusjonene (80% er positive) enn med hjemmesykepleien (75% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 57% av de spurte innen institusjon og 53% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt. Samarbeidet rundt oppdatering av pasientliste vurderes av tannklinikkene som positivt, dog mer positiv med institusjonene (88% er positive) enn med hjemmesykepleien (70% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 54% av de spurte innen institusjon og 49% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt. Samarbeidet rundt generell informasjonsutveksling vurderes av tannklinikkene som positivt, dog mer positiv mot institusjonene (80% er positive) enn mot hjemmesykepleien (60% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 45% av de spurte innen institusjon og 22% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt Revisjonens vurdering 6 2G: Innmeldingsskjema registrering av pasienter i hjemmesykepleie, psykiatrisk pleie og institusjon. 7 2H: Informasjonsskriv til personell ved kommunale alders- og sykehjem, psykiatrisk pleie og hjemmesykepleie i. 8 2I: Informasjon til nye klienter i kommunale alders- og sykehjem, hjemmesykepleie og psykiatriomsorgen i. 9 Arkivliste: Liste som skal sendes ut ved årets start for ajourføring av pasientgruppen. I utgangspunktet forventer vi at alle tannklinikkene gjennomfører et årlig samarbeidsmøte siden dette følger av Veiledninga i tannhelsetjenesten i Nordland. En relativt stor andel av tannklinikkene gjennomfører da også disse møtene, men vi er noe overrasket over den relativt store andel av tannklinikker som opplyser at dette ikke gjennomføres. Dette gjelder særlig i forhold til hjemmesykepleien. Når vi ser på svarene fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste blir 10 Vurderingen er gradert fra 1 til 6. 1 er veldig dårlig og 6 er veldig bra. 11 Positiv: sum av svaralternativene 4, 5 og 6. Negativt: sum av svaralternativene 1, 2 og 3. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 8 av 14

11 resultatet enda dårligere. Kun halvparten av institusjonene og 10% av hjemmesykepleien mener det gjennomføres årlige samarbeidsmøter. Det er etter revisjonens oppfatning uheldig at det ikke gjennomføres årlige samarbeidsmøter som forutsatt i veiledningen. Vi anbefaler at det ses nærmere på hva årsaken til de manglende samarbeidsmøter er, og hvorfor det er forskjeller i oppfatning mellom tannklinikker og kommunene. Selv om mange av tannklinikkene opplyser at de sender ut de forventede skjema og skriv er det likevel flere klinikker som ikke følger rutinene på dette punktet. Et annet problem i denne sammenheng er at kommunene i langt større grad enn tannklinikkene mener at de ikke får tilsendt de aktuelle skjema. Kommunens personale er generelt sett mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene innen alle de områder vi har spurt om. Oppsummert mener vi at informasjonsflyten mellom tannklinikkene og kommunene kan bli bedre Dette gjelder både gjennomføringsgraden av avholdte samarbeidsmøter og utsending av skriv og skjema Opplæring i munnstell Her har vi sett nærmere på om tannklinikkene gir kommunens pleie- og omsorgspersonale faglig veiledning/ opplæring Revisjonskriterier Det er omsorgspersonalet i kommunene som skal sørge for at det daglige munnstellet hos brukeren blir gjennomført, dette følger av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. DOT skal imidlertid bidra til at pleieog omsorgspersonellet får nødvendig opplæring (Tenner for livet, 1999:11). DOT har satt kvalitetskriterier for forebyggende tiltak. Alle tannklinikkene skal gjennomføre noen bestemte forebyggende tiltak og det skal være en minimumsstandard på innholdet i disse. Et av tiltakene er å gjennomføre et samarbeidsmøte med institusjon pr år og dokumentere dette. Formålet med kvalitetskriteriene er å bistå helsepersonell i institusjon slik at den daglige munnpleien kan gjennomføres til beste for beboerne. Innholdet i det årlige samarbeidsmøtet skal være undervisning/ veiledning av pleiepersonell i munnstell, rådgivning om hjelpemidler og munnpleieprodukter til munnstell og å bistå ved utarbeidelse av munnstellrutiner som inngår i beboernes individuelle plan. Dette følger av Veiledninga kap 2B.1. Det er ikke uttrykkelig satt tilsvarende kvalitetskriterier overfor pasienter i hjemmesykepleien. Fylkestannlegen uttaler dog at tannklinikkene skal ha samarbeidsmøter med både institusjoner og med hjemmesykepleien. Sett i forhold til bonuskravene i tannhelsetjenesten, kreves det bare dokumentasjon på møter med institusjonene Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det gis tilbud om opplæring. 95% av tannklinikkene bekrefter at det gis opplæring i institusjon. 5% svarer dog at det ikke gis opplæring og veiledning. Kun 62% av tannklinikkene opplyser at det gis opplæring rettet mot ansatte i hjemmesykepleien, dette er altså vesentlig lavere enn opplæring rettet mot ansatte ved institusjon. På samme spørsmål til kommunene bekrefter 73% av de spurte ved institusjoner at de mottar tilbud om slik opplæring. Innen hjemmesykepleie er det imidlertid kun 32% som bekrefter at de får tilbud om opplæring. Avvikene mellom tannklinikkenes og kommunenes opplysninger er som en ser relativt store. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene hvor ofte det gis tilbud. Tannklinikkene svarer at det i all hovedsak gis opplæring/veiledning en til flere ganger i året. For de klinikker som har ansvaret for flere institusjoner svarer hele 93% at de gir slik opplæring minst en gang per år. For de klinikker som har ansvaret for kun en institusjon er det 64% av klinikkene som gir årlig opplæring. Tannklinikkene yter oftere opplæring/veiledning til institusjonene enn til hjemmesykepleien. 70% av tannklinikkene svarer at der hjemmesykepleien ønsker opplæring så gis dette en gang i året, mens 11,5% svarer at de gir dette sjeldnere enn hvert 3. år. 84% av de ansatte ved institusjon svarer at det gis opplæring en eller flere ganger i året. De ansatte i hjemmesykepleien svarer at ca 20% av dem takker nei til tilbudet fra tannklinikkene, at 30% får opplæring en gang i året, 10% annen hvert år, 10% hvert tredje år og at 30% får dette sjeldnere enn hvert 3. år. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om tema for samarbeidsmøtene. Tannklinikkene Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 9 av 14

12 svarer at alle de tema som er angitt i DOTs kvalitetskriterier i stor grad blir berørt på samarbeidsmøtene. Det er relativt få svar fra kommunens side på dette spørsmålet, dette fordi det var få enheter som hadde gjennomført samarbeidsmøter. Hovedtema synes dog å være undervisning i munnstell og rådgivning om hjelpemidler og produkter. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om en vurdering av samarbeidet med tanke på opplæring. Tannklinikkene har en veldig variabel vurdering av samarbeidet mot kommunens pleie og omsorgstjeneste. Tannklinikkene er gjennomgående mer positiv i vurderingen av samarbeidet mot institusjon enn mot hjemmesykepleie. Samlet sett mener 62% av tannklinikkene at samarbeidet med institusjonene er bra. Kun 38,5% av tannklinikkene mener samarbeidet med hjemmesykepleien er bra. Når vi spør personellet i kommunens pleie- og omsorgstjeneste er tendensen litt mindre positiv. 54% av de spurte innen institusjon og 22% av de spurte innen hjemmesykepleien synes samarbeidet med tannklinikkene er bra Revisjonens vurdering Det synes å være en betydelig forskjell i omfanget av tannklinikkenes opplæringstilbud rettet mot henholdsvis institusjoner og hjemmesykepleien. Opplæringen innen hjemmesykepleie er av betydelig mindre omfang enn mot institusjon. Innen hjemmesykepleie er det imidlertid mange enheter som takker nei til tilbudet. Hos de som takker ja gis det likevel relativt sjeldent opplæring Tilbud om tannbehandling Her har vi vurdert i hvilken grad alle pasienter i gruppe C nås med informasjon og tilbud om tannbehandling Revisjonskriterier Tannhelsetjenesten har ansvaret for å etablere en tilsynsordning for målgruppen C- pasienter. Hver institusjon skal ha fått oppnevnt en personlig tilsynstannlege som kan kontaktes når særlige behov melder seg. Dette følger av Veiledninga kap 2B.7. Fylkestannlegen presiserer at også hjemmesykepleien skal ha tilsynstannlege. C-pasienter skal få gratis nødvendig tannbehandling fra første dag de er lagt inn på institusjon, så lenge en vet at oppholdet ved institusjonen blir på 3 måneder eller mer. For pasienter i hjemmesykepleien betyr det at de skal få gratis nødvendig tannbehandling fra første dag de mottar hjemmesykepleie. Det er dog en forutsetning at de skal ha hjemmesykepleie i 3 måneder eller mer og at de får det minst en gang i uken. I henhold til tannhelsetjenesteloven 1-3 første ledd bokstav C skal DOT gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. For at en skal kunne få dette tilbudet må en bli registrert inn i DOTs system. Dersom innmeldingsrutinene mellom kommunene og tannklinikkene følges, skal alle eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie kunne nås med tilbud om gratis, nødvendig tannbehandling. Alle tannklinikkene skal i utgangspunktet gi årlig tilbud om opplæring til både institusjoner og hjemmesykepleie. Dette synes ikke å være gjennomført fullt ut i praksis. Der det faktisk gjennomføres samarbeidsmøter blir de pålagte tema i all hovedsak tatt opp. Både tannklinikkene og pleiepersonalet synes å være middels fornøyd med samarbeidet rundt opplæring. Tannklinikkene er dog mer fornøyd enn pleiepersonalet. Her ligger det et potensial til forbedring av opplæringsrutinene. Oppsummert vurderer vi det slik at det gis relativt god og hyppig opplæring innen institusjon, mens det gis betydelig mindre og sjeldnere opplæring innen hjemmesykepleie Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det er oppnevnt tilsynstannlege. De fleste tannklinikker bekrefter å ha oppnevnt tilsynstannlege ved de ulike institusjonene og i hjemmesykepleien. De tannklinikker som ikke svarer bekreftende på dette forklarer dette med at klinikken for tiden er uten tannlege (vakanse/permisjon) eller at det er tannpleier som har tilsynsansvaret. Graden av oppnevnt tilsynstannlege er ca 75% ved tannklinikker som betjener en institusjon og 87% hos de som betjener flere institusjoner. Ved de tannklinikkene som betjener hjemmesykepleien er graden ca 79%. Når vi spør lederne innen institusjon og hjemmesykepleie i kommunene om de har fått Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 10 av 14

13 oppnevnt tilsynstannlege, er det imidlertid en relativt stor andel som enten svarer nei eller vet ikke. Kun 53% innen institusjon og 47% innen hjemmesykepleie bekrefter at de har fått oppnevnt tilsynstannlege. Vi har også spurt tannklinikkene og kommunene om de er klar over at C-pasienter har rett til gratis nødvendig tannbehandling fra første dag. 93% av tannklinikkene, 94% av institusjonene og 91% av hjemmesykepleien svarer bekreftende på dette. På spørsmål om hvilken informasjonsform som brukes for å formidle denne rettigheten, svarer de aller fleste at dette gis i møter, via informasjonsskriv eller pr telefon. Vi har samlet inn tall og statistikk for C- pasienter, både fra DOT og fra KOSTRA. I tannhelsetjenesten brukes begrepet under tilsyn. Innholdet i begrepet er endret fra og med året Tallene i tabell 5.3 og 5.4 fremstiller derfor begrepet både slik det var definert før 2007 og fra og med Tabell nr. 5.3 DOTs statistikk for institusjon: Tabell nr. 5.4 DOTs statistikk for hjemmesykepleie: Omfang/år: Undersøkt/behandl % % % Planlagt ikke innkalt % % % Under tilsyn (før) % % % Etterslep % % % Etterslep fra tidl. år % Under tilsyn (nå) % % % Takket nei % % % Innkalt, ikke møtt % % % Ikke innkalt 60 1 % - 0 % - 0 % Ikke under tilsyn % % % Sum 100 % 100 % 100 % Sum pasienter Det har også for C2-pasientene vært en økning i totaltallet de siste årene. For pasienter i hjemmesykepleien har andelen som er under tilsyn gått ned fra 72% til 69% på tre år. Dette samtidig som antall pasienter totalt sett har økt med ca 26%. En betydelig andel av pasientene takker nei til tilbudet. Andelen som takker nei har økt fra 23% til 29% på tre år. Omfang/år: Undersøkt/behandl % % % Planlagt ikke innkalt % % % Under tilsyn (før) % % % Etterslep % % % Etterslep fra tidl. år % Under tilsyn (nå) % % % Takket nei % % % Innkalt, ikke møtt 14 1 % 25 1 % 5 0 % Ikke innkalt 60 2 % - 0 % - 0 % Ikke under tilsyn % % % Sum 100 % 100 % 100 % Sum pasienter Som tabellen viser har det vært en økning i totaltallet for C1-pasienter de siste årene. For pasienter i institusjon har andelen som er under tilsyn av tannhelsetjenesten gått ned fra 90% til 87% på tre år. Dette samtidig som antall pasienter totalt sett har økt med ca 11%. Andelen som takker nei til tilbudet har økt fra 7% til 13% på disse tre årene. 12 Etterslep defineres som personer som ikke Tabell nr. 5.5 Sammenligning mellom DOTs statistikk og KOSTRA innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene - institusjon: Omfang/år: Totalt i gruppen iflg årsrapport DOT Eldre, langtidssyke og uføre *) i institusjon iflg Kostra Differanse Tabell nr. 5.6 Sammenligning mellom DOTs statistikk og KOSTRA innen pleie og omsorgstjenesten i kommunene hjemmesykepleie: Omfang/år: Totalt i gruppen iflg årsrapport DOT Eldre, langtidssyke og uføre *) i hjemmesykepleie iflg Kostra Differanse *) Tall for 2007 foreligger ikke pr. september KOSTRA begrunner dette med at det i 2007 har vært endring i kommunenes rapportering av statistikk vedrørende pleie og omsorg. er innkalt til planlagt tid. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 11 av 14

14 Som tabellene over viser så er det en viss forskjell i tallene på hvem som inngår i gruppe C iflg DOT og de brutto tall som rapporteres inn i KOSTRA fra pleie og omsorgstjenesten i kommunene. Vi registrerer at i 2006 var det 82% av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 60% innen hjemmesykepleie som var registrert inn i DOTs register, enten som under tilsyn eller ikke under tilsyn. Det er spesielt innen hjemmesykepleien at det er store forskjeller i tallene, Vi har derfor spurt både tannklinikkene og kommunene om hva de mener er årsaken til dette. Foruten de pasienter som blir registrer med at de har takket nei, synes årsakene oppsummert å være: Manglende formidling fra hjemmesykepleie til pasient om rettigheter. Manglende innsendelse av innmeldingsskjema fra hjemmesykepleie til tannklinikk for de som takker nei til tilbudet Revisjonens vurdering Størsteparten av tannklinikkene opplyser at de har oppnevnt tilsynstannlege, eventuelt tilsynstannpleier. Det er dog en vesentlig lavere andel av personalet i kommunene som bekrefter dette. Denne meningsforskjellen er uheldig og kan tyde på manglende informasjon /kommunikasjon mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgspersonalet. Det er flere forhold som kan forklare forskjellen i totaltall for gruppen etter vår vurdering. En ting er at brukerne ikke fyller kravene for å bli registrert inn i DOT. Kommunen rapporterer inn alle brukerne, uavhengig av omfang på tjenesten. For å bli registrert i DOT må visse kriterier for omfang oppfylles, jf beskrivelse av revisjonskriterier. Vi kan ikke av Kostra-tallene lese ut om alle som er berettiget, faktisk er registrert inn i DOT. Tannklinikkene er avhengig av at pleie- og omsorgspersonalet rapporterer inn alle som er berettiget tannhelsetjenester fra DOT. Oppsummert vurderer vi det slik at pasientene i gruppe C kun i noen grad nås med informasjon og tilbud om tannbehandling. Vi mener det er grunn til å si at rutinene rundt formidling av rettigheter og rundt innsendelse av innmeldingsskjema bør innskjerpes for å sikre at alle i gruppen nås Innkallingsintervall Her har vi undersøkt om gruppe C pasienter får en regelmessig innkalling til tannbehandling Revisjonskriterier I henhold til tannhelsetjenesteloven 1-3 første ledd, skal tannhelsetjenesten gi et regelmessig tilbud til gruppe C pasienter. Hva som ligger i begrepet regelmessig er ikke nærmere presisert i loven. Frem til året 1984 var det et pålegg om årlig innkalling av pasientene. Dette gjelder ikke lenger. Både prioritert klientell, herunder C pasienter, og betalende voksne innkalles etter individuell vurdering. I henhold til Statens helsetilsyns Tenner for livet (1999:44) har undersøkelser vist at det er faglig forsvarlig å forlenge innkallingsintervallene opp mot 24 måneder for mennesker med god tannhelse. For andre kan det være behov for oppfølging med kortere intervaller. For eldre bør det foreligge en samlet vurdering av helsetilstanden, særlig med henblikk på oral sykdomsutvikling ved bestemmelse av innkallingsintervallene. I henhold til Veiledninga kap. 3.5, er plankravet for gruppe C at alle pasienter med egne tenner skal behandles i løpet av året. Ifølge fylkestannlegen kan C pasienter som er helt tannløse og har helprotese i over- og underkjeve eller bare i underkjeven, dersom tannlege/tannpleier mener protesen(e) fungerer godt og pasienten og pårørende er fornøyd, ha lange innkallingsintervaller, også lengre enn 2 år Fakta Vi har spurt tannklinikkene om innkallingsintervallet for pasienter med egne tenner. 98% av tannklinikkene svarer at det er årlig innkallingsintervall på institusjon og 95% svarer at det er årlig innkallingsintervall blant pasienter i hjemmesykepleien. De øvrige har svart vet ikke. Vi har spurt tannklinikkene om innkallingsintervallet for pasienter som er tannløse og har helprotese i over- og underkjeven eller bare i underkjeven (jf Veiledninga ). Det er stor variasjon på innkallingsintervallet. For pasienter i institusjon svarer 20% av tannklinikkene at det er årlig innkalling, 34% innkaller hvert annet år, 29% innkaller hvert Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 12 av 14

15 tredje år og 15% innkaller sjeldnere enn hvert tredje år. For pasienter i hjemmesykepleien svarer 10% av tannklinikkene at det er årlig innkalling, 36% innkaller hvert annet år, 31% innkaller hvert tredje år og 17% innkaller sjeldnere enn hvert tredje år Revisjonens vurdering Vi registrerer at Statens helsetilsyn mener at god tannhelse hjemler opptil 2 års innkallingsintervall, mens DOT i Nordland mener innkallingsintervallet i visse tilfeller kan overstige 2 år. Kvalitetskravene som er definert i DOT omtaler kun pasienter med egne tenner. Vi mener Veiledninga også bør omtale innkallingsintervall for de som ikke har egne tenner. Fylkestannlegens presisering av ulikt innkallingsintervall på pasienter som har egne tenner og de som ikke har egne tenner, synes å være gjort ut fra en faglig vurdering og er ikke noe revisjonen kan overprøve. For pasienter med egne tenner synes det å være meget god oppfølging ved tannklinikkene og i stor grad i tråd med plankrav i tannhelsetjenesten. For pasienter uten egne tenner er innkallingsintervallet mer variabelt. Dette synes også naturlig og i tråd med fylkeskommunens retningslinjer hvor det legges til grunn en individuell vurdering av behovet. Oppsummert vurderer vi det slik at gruppe C pasienter i stor grad får en regelmessig innkalling til tannbehandling. Der innkallingsintervallet overstiger 2 år forutsetter vi at dette bygger på et faglig skjønn. 6. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Vi mener at skommune i stor grad har planlagt, organisert og lagt til rette for at C-pasienter skal få den tannbehandling de har krav på. Vi mener det bør utarbeides en ajourført tannhelseplan. Kvalitetskriteriene i tannhelsetjenesten bør etter vår vurdering i større grad omtale rutiner for pasienter i hjemmesykepleie, og ikke bare i institusjon. Når det gjelder tannklinikkenes praksis, mener vi denne i ganske stor grad er i tråd med de retningslinjer og planer som er fastsatt for gruppe C-pasienter. Vi mener dog at det er forbedringspotensial innen flere områder. Informasjonsflyten mellom tannklinikkene og kommunene kan bli bedre. Dette gjelder både gjennomføringsgraden av samarbeidsmøter og utsending av skriv og skjema. Vår undersøkelse viser at pleie- og omsorgspersonalet i kommunene generelt sett er mindre fornøyd med samarbeidet enn det tannklinikkene er. Dette bør det etter vår vurdering arbeides videre mer. Det gis relativt god og hyppig opplæring innen institusjon, mens det gis betydelig mindre og sjeldnere opplæring innen hjemmesykepleie. Opplæringsrutinene innen hjemmesykepleie bør derfor etter vår vurdering forbedres. Pasientene i gruppe C nås kun i noen grad med informasjon og tilbud om tannbehandling. Vi mener det er grunn til å si at rutinene rundt formidling av rettigheter og rundt innsendelse av innmeldingsskjema bør innskjerpes for å sikre at alle i gruppen nås, spesielt innen hjemmesykepleie. De pasienter som er registrert inn i den offentlige tannhelsetjenesten får i stor grad en regelmessig innkalling til tannbehandling. 7. FYLKESRÅDSLEDERS KOMMENTAR Rapporten er forelagt fylkesrådsleder som i brev av har avgitt sin uttalelse. Fylkesrådsleder tar revisjonens rapportens innhold og konklusjoner til etterretning. Videre anmodes administrasjonen om å legge revisjonens anbefalinger til grunn i den videre utforming av tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Fylkesrådsleders uttalelse foreligger i sin helhet i vedlegg til denne rapporten. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 13 av 14

16 Litteraturliste: Fylkesrevisjonen i Hordaland. (2002). Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland. Hordaland. 21 s. Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal. (2005). Tiltak for styrka samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunehelsetenesta for å syte for god tannhelse til prioriterte klientgrupper. Molde. 27 s. Fylkesrevisjonen i Sogn og Fjordane. (2003). Tannhelsetilbodet til eldre og sjuke i institusjon og heimesjukepleien. Leikanger. 40 s. Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag. (2004). Den offentlige tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag tjenestetilbud til barn og unge og til eldre i hjemmesykepleie. Trondheim. 33 s. Helsetilsynet. (2004). Tannhelsetjenesten i Norge. Rapport, 5/ s. Helsetilsynet. (2005). Ulike fylke, ulike tannhelsetilbod? Rapport, 8/ s. Veiledniningsserie, 1: s. Holst, Dorthe. (2001). Tannpleietilbud til eldre i Norden. Tandläkartidningen, 93 (2): Holst, Dorthe & Grytten, Jostein. (2002). Hvor skjevfordelte er tannlegene i Norge? Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (3): Holst, Dorthe & Grytten, Jostein. (2005). NOU 2005:11 om tannhelsetjenesten feilaktige fremstillinger og manglende innhold. Den norske tannlegeforenings tidende, 115(14): NOU (2005:11). Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 117 s. Rogaland Revisjon IKS. (2006). Tannhelsetilbudet til gruppe C. Stavanger. 26 s. Statens helsetilsyn. (1999). Tenner for livet Helsefremmende og forbyggende tiltak. Statistisk sentralbyrå. (2005). Tannhelsetjenesten Oslo-Kongsvinger. 32 s. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 14 av 14

17

18

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003

Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 Årsmelding for Den offentlige tannhelsetjenesten 2001 Februar 2003 IK-2766 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Grunnlaget for årsmeldingen... 3 3. Resultater... 4 3.1 Omfangsdata... 4

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport. rådgivning i skolen

Forvaltningsrevisjonsrapport. rådgivning i skolen Forvaltningsrevisjonsrapport Fylkesrevisjonen rådgivning i skolen Januar 2010 Foto: Crestock.com Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2014. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2014 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell... 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2014... 3 Tannhelsedata... 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forvaltningsrevisjon - Juni 2010 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

ELDRE MÅ BITE FRA SEG!

ELDRE MÅ BITE FRA SEG! ELDRE MÅ BITE FRA SEG!! ELDRE I NORGE Aldri før har det vært så mange kompetente og ressurssterke mennesker i pensjonsalder her i landet Forventet levealder i Norge er blant de høyeste i verden (79 år

Detaljer

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN Regjeringens politikk er intenderte effekter, men hva med de uintenderte? Hvilke

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I VENNESLA KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 2008 og 2011 Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Informasjon om tannhelsetjenester. hjemmesykepleie. Bydel Alna og Bydel Vestre Aker. Rapport 11/2012. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping

Informasjon om tannhelsetjenester. hjemmesykepleie. Bydel Alna og Bydel Vestre Aker. Rapport 11/2012. Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping Oslo kommune Rapport 11/2012 2 0 1 2 Informasjon om tannhelsetjenester til mottakere av hjemmesykepleie Bydel Alna og Bydel Vestre Aker - integritet og verdiskaping Rapport 11/2012 Tidligere publikasjoner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

«God tannhelse er god omsorg»

«God tannhelse er god omsorg» «God tannhelse er god omsorg» Et Frie Midler-prosjekt i Kvæfjord kommune, Husby sykehjem 2015 Vårkonferansen 10.mars 2016 Bakgrunn for prosjektet Flere eldre med noen eller alle egne tenner økte utfordringer

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/9 Møtedato: 04.02.2009 Tid: 13.00 Møtested: E 202, Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger Eventuelt forfall

Detaljer