Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonsprosjektet"

Transkript

1 Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS

2 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen i Nordland Fylkeskommune Lønnet utdanningspermisjon for overleger ved sykehusene i Nordland Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del I Konsesjonskraftmidler og rettigheter i Svartisen Flyreiseavtalen med Braathens Boligforvaltningen Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del II og III Innkjøpsordningen Lønn gjennomgående kontroller IKT- funksjonen styring og organisering skommunes kunstsamling Telefonisaken Ressurssentervirksomheten Lønn, praktisering av hovedtariffavtalen Økonomifunksjonen i tannhelsetjenesten Momskompensasjonsordningen Lønn overføring undervisningspersonell fra statlig til kommunalt tariffområde Regionale utviklingsmidler i næringsog samferdselsavdelingen Inventar og utstyrskontroll IKT i fylkeskommunen Vedtaksoppfølging Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Tilskuddsmidler i kulturavdelingen Rammeavtaler og innkjøpspraksis For ytterligere informasjon om våre undersøkelser se våre hjemmesider

3

4 SAMMENDRAG Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie får det tannhelsetilbudet som de har krav på. Vi vurderer det slik at fylkeskommunen i stor grad har planer og organisering som tilsier at det er lagt til rette for et godt tannhelsetilbudet til denne gruppen pasienter. Etter vår vurdering bør det imidlertid utarbeides en ajourført overordnet tannhelseplan. Vi mener også at tannhelsetjenestens kvalitetssystem i større grad bør omtale kvalitet i forhold til pasienter i hjemmesykepleie, slik som det er gjort i forhold til pasienter i institusjon. Ved bruk av spørreundersøkelser rettet mot tannklinikker og mot pleie- og omsorgspersonalet i utvalgte kommuner, har vi samlet inn informasjon og vurdert om tannklinikkenes praksis er i tråd med de retningslinjer som gjelder. Vi finner at dette i ganske stor grad kan bekreftes. Det er dog flere områder som peker seg ut med forbedringspotensial, herunder bedre informasjonsflyt mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet, bedre opplæringsrutiner, bedre rutiner for formidling av rettigheter og bedre rutiner for innmelding av pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. Personalet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene er mindre fornøyd enn tannklinikkene når det gjelder samarbeid generelt sett. Disse forbedringspotensialer mener vi den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland bør arbeides videre med. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 2 av 14

5 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING FYLKESKOMMUNENS PLANLEGGING, ORGANISERING OG TILRETTELEGGING TANNKLINIKKENES OPPFØLGING AV FYLKESKOMMUNENS RETNINGSLINJER Informasjonsflyten Opplæring i munnstell Tilbud om tannbehandling Innkallingsintervall KONKLUSJON OG ANBEFALINGER FYLKESRÅDSLEDERS KOMMENTAR.. 13 LITTERATURLISTE: Vedlegg: Fylkesrådsleders brev datert Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 3 av 14

6 1. INNLEDNING I henhold til Lov om tannhelsetjenesten 1-1, 2. ledd er det fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. En av de prioriterte gruppene er eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, jf lovens 1-3, 1. ledd. I 2003 gjennomførte Helsetilsynet 1 en undersøkelse hvor blant annet omfanget av tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie ble vurdert. Ifølge Helsetilsynets rapport (2004:7) gir tannhelsetilbudet til denne gruppen særlig grunn til bekymring i mange fylker. I flere fylkeskommuner har det også blitt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter opp mot den offentlige tannhelsetjenestens oppfølging av de prioriterte gruppene. I disse rapportene er det gjort funn av forhold som bør forbedres. Med dette som bakteppe har skommunes kontrollkomité i samråd med fylkesrevisjonen besluttet å undersøke tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER Formål Hovedmålsettingen med denne undersøkelsen er å finne ut om eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie i Nordland får det tannhelsetilbudet de etter loven har krav på. Problemstillinger Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 2.1 I hvilken grad har fylkeskommunen planlagt, organisert og lagt til rette for at gruppe C pasienter skal få det tilbudet de har krav på? 2.2 I hvilken grad er tannklinikkenes praksis i overensstemmelse med de retningslinjer 1 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004 Tannhelsetjenesten i Norge og planer som er fastsatt for gruppe C- pasienter? Ved vurdering av problemstilling 2.2 har vi sett nærmere på: Fungerer informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene? Gir tannklinikkene kommunenes pleieog omsorgspersonell opplæring i munnstell? Nås alle pasienter i gruppe C med informasjon om det offentlige tannhelsetilbudet? Får gruppe C pasientene en regelmessig innkalling i tråd med gjeldende bestemmelser? Avgrensning Som det fremgår av problemstillingene er undersøkelsen rettet mot tannhelsetjenesten. Kommunenes pleie og omsorgstjeneste vil også ha innvirkning på tannhelsetilbudet til gruppe C- pasienter. Det ligger imidlertid utenfor fylkesrevisjonens mandat å vurdere kommunenes praksis. Det presiseres også at vår undersøkelse ikke tar for seg kvaliteten på den utførte tannhelsetjenesten. Vårt fokus er om det er fastsatt rutiner og om disse fungerer i tråd med de krav og forutsetninger som er satt. Definisjoner/forkortelser DOT: Den Offentlige Tannhelsetjenesten Gruppe C-pasienter: Pasienter på sykehjem/sykehjemsavdeling Pasienter i hjemmesykepleien Alderspensjonister i aldershjem og ved aldershjemsavdeling Pasienter i dagopphold registreres som C-pasienter dersom de får et medisinsk behandlingstilbud ved institusjonen minst en gang i uken. Psykiatriske pasienter behandlet v/nordlandssykehuset Psykiatri eller har et regelmessig behandlingstilbud gjennom det lokale/kommunale behandlingsapparatet. Gruppe C1: Pasienter i institusjon Gruppe C2: Pasienter i hjemmesykepleien Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 4 av 14

7 3. METODER OG GJENNOMFØRING 4. REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). Vi har innhentet fakta gjennom dokumentanalyser, bruk av offisiell statistikk fra KOSTRA 2 og DOT, tre spørreundersøkelser, og ved samtaler med fylkestannlegen og nestleder ved fylkestannlegens kontor. Spørreundersøkelsene er gjennomført ved hjelp av verktøyet Questback. Vi har valgt fem kommuner innenfor hvert av de 5 av 6 tannhelsedistriktene 3 i Nordland. Disse fem kommunene er valgt i forhold til befolkningstall. Kommunene er gradert som stor, middels og liten. Store kommuner har over innbyggere, middels kommuner har mellom innbyggere og små kommuner har opptil 2000 innbyggere. Innenfor hvert tannhelsedistrikt har vi valgt en stor kommune, to middels kommuner og to små kommuner. Kommunene er valgt tilfeldig ved loddtrekning. To av spørreundersøkelsene ble sendt til ledere innen pleie- og omsorgstjenesten i 24 kommuner i Nordland, henholdsvis 39 institusjoner og 38 enheter for hjemmesykepleie. Svarprosenten på spørreundersøkelsene lå på 85% for institusjon og 84% på hjemmesykepleie. Den tredje spørreundersøkelsen ble sendt til alle bemannede hovedtannklinikker som behandler C-pasienter. Det ble sendt ut 46 skjema og svarprosenten ble 94%. Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis mot revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons-/ vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. De kriteriene som vi vurderer fakta mot i denne undersøkelsen er hentet fra følgende dokumenter: Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (20 des 2002 nr. 1731) Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (24. mai 1984 nr. 1268) Lov om helsetjenesten i kommunene (19. november 1982 nr. 66) Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (27.juni 2003 nr 792) Rundskriv I-13/97 Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene Veileder Statens helsetilsyn 1999 Tenner for livet Veiledninga Kvalitetssystem for Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland 5. FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING 5.1. Fylkeskommunens planlegging, organisering og tilrettelegging. 2 KOSTRA (KOmmune STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 3 De seks tannhelsedistriktene er: Sør- Helgeland, Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og Tannhelsetjenestens kompetansesenter. Kompetansesenteret (distrikt 6) er ikke med i undersøkelsen, da denne omfatter alle spesialist- og spesialtannlegeklinikkene i Nordland. I dette punktet gjør vi en vurdering av hvorvidt fylkeskommunen har innført system, planer og rutiner som sikrer at gruppe c- pasienter får det tannhelsetilbud de etter loven har krav på Revisjonskriterier I henhold til tannhelsetjenestelovens 1-3a skal fylkeskommunen planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 5 av 14

8 Videre følger det av forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten at det skal utarbeides systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen. Av forskriftens 3 og 4 utleder vi at tannhelsetjenesten skal beskrive hovedoppgaver og mål for virksomheten og sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Det skal videre foretas en systematisk gjennomgang av interkontrollen for å sike at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Internkontrollen skal iflg forskriftens 5 dokumenteres og til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig Fakta Tannhelsetjenesten opplyser at de overordnede planer og styringsdokumenter som gjelder på området er Lov om tannhelsetjeneste og hovedstrategiene fra tannhelseplanen for Etter 1998 har det ikke vært utarbeidet tannhelseplaner. I stedet har det vært utarbeidet 3 rapporter om klinikkstruktur i Nordland, jf fylkestingssakene 123/01, 58/06 og 78/08. Fylkestannlegen opplyser at hun ser behov for å utarbeide ny tannhelseplan hvor fylkestinget får anledning til å vurdere og vedta mer oppdaterte mål og strategier for hele virksomheten. Det opplyses at det vil tas initiativ til å få utarbeidet ny tannhelseplan. Det er laget et skriftlig kvalitetssystem for tannhelsetjenesten i Nordland. Dette består av Veiledninga" og HMS-perm. I Veiledninga er det tatt inn beskrivelse av mål, organisering, lover, forskrifter og rundskriv, rutiner rundt pasientbehandling, administrative rutiner og rutiner rundt arbeidsforhold. Veiledninga oppdateres med jevne mellomrom, fra en til flere ganger i året. Hver tannklinikk har et eksemplar av Veiledninga. Endring av rutiner, oppdateringer med mer av Veiledninga blir sendt ut som rundskriv til tannklinikkene. Tannhelsepersonell som henvender seg til overtannlegekontorene og til fylkestannlegens kontor, blir henvist til og oppfordret til å slå opp i Veiledninga når det blir stilt spørsmål hvor svarene er beskrevet. I Veiledninga kap 3.5 fremgår plankravet/aktivitetskravet for gruppe C: Alle pasienter med egne tenner, alle nye pasienter og alle planlagte innkalte pasienter skal behandles i løpet av året. Pasienter som er helt tannløse og har helprotese i over- og underkjeve eller bare i overkjeven, kan dersom tannlege/tannpleier mener protesen(e) fungerer godt og pasienten og pårørende er fornøyd, ha lange innkallingsintervaller, også lenger enn 2 år. Gruppe C inngår i det frie klientell og har prioritet foran betalende pasienter. Det betyr at gruppe C prioriteres foran ungdom år og voksne betalende pasienter. Dette er beskrevet i Veiledninga. Fylkestannlegen mener at ut fra vedtatt klinikkstruktur og bemanning ved tannklinikkene samt årsplaner og driftsrutiner for tannhelsetjenesten, så vurderes tilbudet til gruppe C pasienter som godt og dekkende. Tannhelsetjenesten har et plan- og rapporteringssystem for virksomheten som er rettet inn mot å dekke både sentrale krav i forhold til KOSTRA-rapportering og plankrav som er fastlagt for å ta i bruk bonusordningen 4 i tannhelsetjenesten i Nordland. Overtannleger/ledere og fylkestannlegen utarbeider for det enkelte driftsår klinikkplaner, distriktsplaner og plan for hele fylket. Fylkesplanen og distriktsplanene er basert på klinikkplanene. Årsplanene inneholder informasjon om personellressurser, antall personer i de prioriterte gruppene (herunder gruppe C) og forventet inntekt fra tannbehandling av betalende pasienter. Tannklinikkene rapporterer også månedlig til overtannlege/leder som sender distriktsrapporten til fylkestannlegen. Disse inneholder informasjon om tilgjengelige personellressurser, hvordan personellressursene er anvendt, antall ferdigbehandlede pasienter og hvilken inntjening som er oppnådd. Overtannleger/ledere har ved gjennomgang av oversendt månedsrapport kommunikasjon med klinikkene dersom det er forhold som avviker fra forventet resultat. Fylkestannlegen avholder 7-8 overtannlegemøter pr år. Her blir blant annet utført aktivitet gjennomgått og vurdert, herunder tannhelse og dekningsgrad for de prioriterte gruppene (inkl gruppe C). Det foreligger ingen skriftlige avtaler mellom pleie og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten vedrørende gruppe C. Samarbeidet 4 Lokal særavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten mellom Nordland fylkeskommune og Den norske tannlegeforening, fagforbundet, KFO og flerfaglig fellesorganisasjon. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 6 av 14

9 foregår ved kontakt- /samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og ledere for pleie- og omsorgsinstitusjoner og hjemmesykepleien. Fylkestannlegen vurderer samarbeidet som godt i mange kommuner. I kommuner som har høy turnover blant pleie- og omsorgspersonale, kan det være problemer med å få til god kontinuitet i samarbeidet. På samme måte er det en utfordring for Tannhelsetjenesten å holde kontakt med pleie- og omsorgstjenesten når det er ledighet i tannlegestillinger på entannlegeklinikker. Tannhelsetjenesten har utarbeidet skriftlige rutiner som pleie- og omsorgstjenesten samarbeider med tannhelsetjenesten om å utføre. Disse rutinene er beskrevet i Veiledninga. Det er også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om Dine rettigheter som pasient ved tannklinikkene i Den offentlige tannhelsetjenesten. Brosjyrene er sendt til tannklinikkene og er forutsatt lagt ut på venteværelsene. Det er videre utarbeidet informasjonsskriv om tannhelsetilbudet til gruppe C. Kommunens personell deler ut dette skrivet til nye pasienter. Det er også utarbeidet egne informasjonsskriv til pleiepersonell i kommunene. Pasienter i hjemmesykepleien får tilsendt innkallingen pr post fra tannklinikken. Pasienter i institusjon blir undersøkt i institusjon av tannlege eller tannpleier. Pasienter som vurderes å ha behov for tannbehandling blir innkalt til tannklinikken gjennom henvendelse til institusjonen enten pr post eller telefon Revisjonens vurdering institusjon, mens pasienter i hjemmesykepleie ikke omtales like ofte. Det stilles derfor spørsmål ved om rutiner rundt C2-pasienter (i hjemmesykepleie) bør presiseres bedre, eventuelt at det tydeligere fremgår at det som gjelder for C1-pasienter (i institusjon) i stor grad også gjelder for C2-pasienter. Vi har fått dette bekreftet skriftlig av fylkestannlegen, men mener det er grunn til å presisere dette også i DOTs kvalitetssystem Tannklinikkenes oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer I dette punktet ser vi nærmere på om tannhelsetjenestens praksis er i tråd med de beskrevne rutiner og retningslinjer for behandling av denne gruppen pasienter Informasjonsflyten Her har vi undersøkt hvordan informasjonsflyten mellom tannklinikkene og pleie- og omsorgspersonalet i kommunene fungerer Revisjonskriterier Tannklinikkene skal holde et samarbeidsmøte med institusjonen årlig. Dette følger av Veiledninga s kap 2B.1 om kvalitetskriterier for eldre i institusjon. Det samme er imidlertid ikke skriftlig uttrykt for hjemmesykepleien, men Fylkestannlegen uttaler at det også skal holdes et årlig samarbeidsmøte med hjemmesykepleien 5. Vi mener at det bør utarbeides en ajourført tannhelseplan, da den som foreligger er fra Vi ser positivt på fylkestannlegens initiativ til å oppdatere denne. Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra Fylkestannlegen, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp gruppe C pasienter. De krav som lovgiver har satt til internkontroll synes i stor grad å være satt på dagsorden og fullt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen tannhelsetjenesten i Nordland. Vårt inntrykk er at dette er et godt system som legger til rette for gode rutiner. Som det fremgår av rapportens kapittel 5.2 omtaler kvalitetssystemet ofte pasienter i For å vedlikeholde og oppdatere oversikten over C-pasienter skal tannklinikken sende flere skjema til institusjon og hjemmesykepleie. Pleie- og omsorgstjenesten melder inn pasienter ved å sende inn egne forhåndsdefinerte skjema. Dette følger av Veiledninga kap 2B Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det gjennomføres et årlig samarbeidsmøte. 75% av tannklinikkene som betjener en institusjon og 60% av tannklinikkene som betjener flere institusjoner bekrefter at det gjennomføres samarbeidsmøte med alle institusjonene. Av tannklinikkene som betjener flere institusjoner svarer 10% at møter 5 Jf. Referat fra møtet med Fylkestannlegen den Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 7 av 14

10 avholdes med mange og 26% at møter avholdes med noen. Innen hjemmesykepleien er det 45% av tannklinikkene som opplyser å avholde slike årlige samarbeidsmøter. Når vi spør kommunens pleie- og omsorgstjeneste om det samme, er svaret at 49% av institusjonene og kun 10% av hjemmesykepleien har årlige samarbeidsmøter med tannklinikkene. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om utsendelse av de aktuelle skriv og skjema. Resultatet av dette fremgår av tabellene nedenfor Tabell nr. 5.1 Utsendelse til institusjoner: Skjema 2G 6 2H 7 2I 8 Arkivliste Bekreftes utsendt av 98% 87% 74% 79% tannklinikker Bekreftes mottatt av institusjoner 59% 42% 31% 59% Tabell nr. 5.2 Utsendelse til hjemmesykepleie: Skjema 2G 2H 2I Arkivliste Bekreftes utsendt av 95% 84% 76% 95% tannklinikker Bekreftes mottatt av hjemmesykepleien 75% 44% 31% 69% Som det fremgår av tabellene over så sender tannklinikkene i stor grad ut alle nødvendige informasjonsskriv til både institusjonene og til hjemmesykepleien. Av de samme tabellene ser vi dog at det er en betydelig lavere andel av respondenter i kommunene som bekrefter det samme. Vi har også spurt tannklinikkene og kommunene om en vurdering 10 av samarbeidet med tanke på innmelding av nye pasienter, oppdatering av pasientlister og generell informasjonsutvikling. Samarbeidet rundt innmelding av nye pasienter vurderes av tannklinikkene som positivt 11, dog mer positiv med institusjonene (80% er positive) enn med hjemmesykepleien (75% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 57% av de spurte innen institusjon og 53% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt. Samarbeidet rundt oppdatering av pasientliste vurderes av tannklinikkene som positivt, dog mer positiv med institusjonene (88% er positive) enn med hjemmesykepleien (70% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 54% av de spurte innen institusjon og 49% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt. Samarbeidet rundt generell informasjonsutveksling vurderes av tannklinikkene som positivt, dog mer positiv mot institusjonene (80% er positive) enn mot hjemmesykepleien (60% er positive). Kommunens personale er mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene. 45% av de spurte innen institusjon og 22% innen hjemmesykepleie svarer at de opplever samarbeidet som positivt Revisjonens vurdering 6 2G: Innmeldingsskjema registrering av pasienter i hjemmesykepleie, psykiatrisk pleie og institusjon. 7 2H: Informasjonsskriv til personell ved kommunale alders- og sykehjem, psykiatrisk pleie og hjemmesykepleie i. 8 2I: Informasjon til nye klienter i kommunale alders- og sykehjem, hjemmesykepleie og psykiatriomsorgen i. 9 Arkivliste: Liste som skal sendes ut ved årets start for ajourføring av pasientgruppen. I utgangspunktet forventer vi at alle tannklinikkene gjennomfører et årlig samarbeidsmøte siden dette følger av Veiledninga i tannhelsetjenesten i Nordland. En relativt stor andel av tannklinikkene gjennomfører da også disse møtene, men vi er noe overrasket over den relativt store andel av tannklinikker som opplyser at dette ikke gjennomføres. Dette gjelder særlig i forhold til hjemmesykepleien. Når vi ser på svarene fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste blir 10 Vurderingen er gradert fra 1 til 6. 1 er veldig dårlig og 6 er veldig bra. 11 Positiv: sum av svaralternativene 4, 5 og 6. Negativt: sum av svaralternativene 1, 2 og 3. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 8 av 14

11 resultatet enda dårligere. Kun halvparten av institusjonene og 10% av hjemmesykepleien mener det gjennomføres årlige samarbeidsmøter. Det er etter revisjonens oppfatning uheldig at det ikke gjennomføres årlige samarbeidsmøter som forutsatt i veiledningen. Vi anbefaler at det ses nærmere på hva årsaken til de manglende samarbeidsmøter er, og hvorfor det er forskjeller i oppfatning mellom tannklinikker og kommunene. Selv om mange av tannklinikkene opplyser at de sender ut de forventede skjema og skriv er det likevel flere klinikker som ikke følger rutinene på dette punktet. Et annet problem i denne sammenheng er at kommunene i langt større grad enn tannklinikkene mener at de ikke får tilsendt de aktuelle skjema. Kommunens personale er generelt sett mindre fornøyd med samarbeidet enn personalet ved tannklinikkene innen alle de områder vi har spurt om. Oppsummert mener vi at informasjonsflyten mellom tannklinikkene og kommunene kan bli bedre Dette gjelder både gjennomføringsgraden av avholdte samarbeidsmøter og utsending av skriv og skjema Opplæring i munnstell Her har vi sett nærmere på om tannklinikkene gir kommunens pleie- og omsorgspersonale faglig veiledning/ opplæring Revisjonskriterier Det er omsorgspersonalet i kommunene som skal sørge for at det daglige munnstellet hos brukeren blir gjennomført, dette følger av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. DOT skal imidlertid bidra til at pleieog omsorgspersonellet får nødvendig opplæring (Tenner for livet, 1999:11). DOT har satt kvalitetskriterier for forebyggende tiltak. Alle tannklinikkene skal gjennomføre noen bestemte forebyggende tiltak og det skal være en minimumsstandard på innholdet i disse. Et av tiltakene er å gjennomføre et samarbeidsmøte med institusjon pr år og dokumentere dette. Formålet med kvalitetskriteriene er å bistå helsepersonell i institusjon slik at den daglige munnpleien kan gjennomføres til beste for beboerne. Innholdet i det årlige samarbeidsmøtet skal være undervisning/ veiledning av pleiepersonell i munnstell, rådgivning om hjelpemidler og munnpleieprodukter til munnstell og å bistå ved utarbeidelse av munnstellrutiner som inngår i beboernes individuelle plan. Dette følger av Veiledninga kap 2B.1. Det er ikke uttrykkelig satt tilsvarende kvalitetskriterier overfor pasienter i hjemmesykepleien. Fylkestannlegen uttaler dog at tannklinikkene skal ha samarbeidsmøter med både institusjoner og med hjemmesykepleien. Sett i forhold til bonuskravene i tannhelsetjenesten, kreves det bare dokumentasjon på møter med institusjonene Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det gis tilbud om opplæring. 95% av tannklinikkene bekrefter at det gis opplæring i institusjon. 5% svarer dog at det ikke gis opplæring og veiledning. Kun 62% av tannklinikkene opplyser at det gis opplæring rettet mot ansatte i hjemmesykepleien, dette er altså vesentlig lavere enn opplæring rettet mot ansatte ved institusjon. På samme spørsmål til kommunene bekrefter 73% av de spurte ved institusjoner at de mottar tilbud om slik opplæring. Innen hjemmesykepleie er det imidlertid kun 32% som bekrefter at de får tilbud om opplæring. Avvikene mellom tannklinikkenes og kommunenes opplysninger er som en ser relativt store. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene hvor ofte det gis tilbud. Tannklinikkene svarer at det i all hovedsak gis opplæring/veiledning en til flere ganger i året. For de klinikker som har ansvaret for flere institusjoner svarer hele 93% at de gir slik opplæring minst en gang per år. For de klinikker som har ansvaret for kun en institusjon er det 64% av klinikkene som gir årlig opplæring. Tannklinikkene yter oftere opplæring/veiledning til institusjonene enn til hjemmesykepleien. 70% av tannklinikkene svarer at der hjemmesykepleien ønsker opplæring så gis dette en gang i året, mens 11,5% svarer at de gir dette sjeldnere enn hvert 3. år. 84% av de ansatte ved institusjon svarer at det gis opplæring en eller flere ganger i året. De ansatte i hjemmesykepleien svarer at ca 20% av dem takker nei til tilbudet fra tannklinikkene, at 30% får opplæring en gang i året, 10% annen hvert år, 10% hvert tredje år og at 30% får dette sjeldnere enn hvert 3. år. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om tema for samarbeidsmøtene. Tannklinikkene Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 9 av 14

12 svarer at alle de tema som er angitt i DOTs kvalitetskriterier i stor grad blir berørt på samarbeidsmøtene. Det er relativt få svar fra kommunens side på dette spørsmålet, dette fordi det var få enheter som hadde gjennomført samarbeidsmøter. Hovedtema synes dog å være undervisning i munnstell og rådgivning om hjelpemidler og produkter. Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om en vurdering av samarbeidet med tanke på opplæring. Tannklinikkene har en veldig variabel vurdering av samarbeidet mot kommunens pleie og omsorgstjeneste. Tannklinikkene er gjennomgående mer positiv i vurderingen av samarbeidet mot institusjon enn mot hjemmesykepleie. Samlet sett mener 62% av tannklinikkene at samarbeidet med institusjonene er bra. Kun 38,5% av tannklinikkene mener samarbeidet med hjemmesykepleien er bra. Når vi spør personellet i kommunens pleie- og omsorgstjeneste er tendensen litt mindre positiv. 54% av de spurte innen institusjon og 22% av de spurte innen hjemmesykepleien synes samarbeidet med tannklinikkene er bra Revisjonens vurdering Det synes å være en betydelig forskjell i omfanget av tannklinikkenes opplæringstilbud rettet mot henholdsvis institusjoner og hjemmesykepleien. Opplæringen innen hjemmesykepleie er av betydelig mindre omfang enn mot institusjon. Innen hjemmesykepleie er det imidlertid mange enheter som takker nei til tilbudet. Hos de som takker ja gis det likevel relativt sjeldent opplæring Tilbud om tannbehandling Her har vi vurdert i hvilken grad alle pasienter i gruppe C nås med informasjon og tilbud om tannbehandling Revisjonskriterier Tannhelsetjenesten har ansvaret for å etablere en tilsynsordning for målgruppen C- pasienter. Hver institusjon skal ha fått oppnevnt en personlig tilsynstannlege som kan kontaktes når særlige behov melder seg. Dette følger av Veiledninga kap 2B.7. Fylkestannlegen presiserer at også hjemmesykepleien skal ha tilsynstannlege. C-pasienter skal få gratis nødvendig tannbehandling fra første dag de er lagt inn på institusjon, så lenge en vet at oppholdet ved institusjonen blir på 3 måneder eller mer. For pasienter i hjemmesykepleien betyr det at de skal få gratis nødvendig tannbehandling fra første dag de mottar hjemmesykepleie. Det er dog en forutsetning at de skal ha hjemmesykepleie i 3 måneder eller mer og at de får det minst en gang i uken. I henhold til tannhelsetjenesteloven 1-3 første ledd bokstav C skal DOT gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. For at en skal kunne få dette tilbudet må en bli registrert inn i DOTs system. Dersom innmeldingsrutinene mellom kommunene og tannklinikkene følges, skal alle eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie kunne nås med tilbud om gratis, nødvendig tannbehandling. Alle tannklinikkene skal i utgangspunktet gi årlig tilbud om opplæring til både institusjoner og hjemmesykepleie. Dette synes ikke å være gjennomført fullt ut i praksis. Der det faktisk gjennomføres samarbeidsmøter blir de pålagte tema i all hovedsak tatt opp. Både tannklinikkene og pleiepersonalet synes å være middels fornøyd med samarbeidet rundt opplæring. Tannklinikkene er dog mer fornøyd enn pleiepersonalet. Her ligger det et potensial til forbedring av opplæringsrutinene. Oppsummert vurderer vi det slik at det gis relativt god og hyppig opplæring innen institusjon, mens det gis betydelig mindre og sjeldnere opplæring innen hjemmesykepleie Fakta Vi har spurt tannklinikkene og kommunene om det er oppnevnt tilsynstannlege. De fleste tannklinikker bekrefter å ha oppnevnt tilsynstannlege ved de ulike institusjonene og i hjemmesykepleien. De tannklinikker som ikke svarer bekreftende på dette forklarer dette med at klinikken for tiden er uten tannlege (vakanse/permisjon) eller at det er tannpleier som har tilsynsansvaret. Graden av oppnevnt tilsynstannlege er ca 75% ved tannklinikker som betjener en institusjon og 87% hos de som betjener flere institusjoner. Ved de tannklinikkene som betjener hjemmesykepleien er graden ca 79%. Når vi spør lederne innen institusjon og hjemmesykepleie i kommunene om de har fått Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2008 Side 10 av 14

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer