Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen"

Transkript

1 Handlingsplan 2012 Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER USHT Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal Frie midler UHT Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelser Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenester USH Riktigere legemiddelbruk i sykehjem Ernæring Demensfyrtårn PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER USHT Utvikling av veilederkompetanse UHT Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten USH VG1 - Bedre praksis Aksjon ungdom Mer muskler i helse og omsorgssektoren PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE USHT Fagnettverk i Troms fylke Å jobbe prosjektorientert UHT Læring i praksis fokus ledelse E-læring i tjenesten for utviklingshemmede Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten / tjenesten for utviklingshemmede USH Samarbeid om etisk kompetanseheving Demensomsorgens ABC Lindrende pleie TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE FORMIDLING OG SPREDNING USHT Formidling og spredning Deltagelse i eksterne samarbeidsfora og arbeidsgrupper Vedlegg

3 Innledning Handlingsplanen for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms skal gi et bilde av de satsningsområder utviklingssentrene har valgt å ha fokus på i Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Troms er organisert som to utviklingssentre i Tromsø kommune. Utviklingssenter for sykehjem er knyttet til Kroken sykehjem mens Utviklingssenter for hjemmetjenester er knyttet til Nordøya og Kvaløya hjemmetjeneste. Sentrene har et nært samarbeid og skriver derfor felles handlingsplan. Noen prosjekter er felles, mens andre er særegne for hjemmetjeneste eller sykehjem. Handlingsplanen bygger på Helsedirektoratets strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som sier at sentrenes hovedmål er at de skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Handlingsplanen bygges opp rundt strategiens delmål som er: 1. Pådriver for fag og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder 2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4. Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Valg av satsningsområder er gjort med bakgrunn i Tromsø kommunenes planer, nasjonale planer og spesielle utfordringer i Troms fylke. Handlingsplanen gir en kort beskrivelse av tiltakene og prosjektene. Alle prosjekt skal når de avsluttes ha en plan for formidling samt beskrive muligheter for implementering. Hovedsatsningsområder for USHT Troms i 2012 er dokumentasjon av sykepleie, ernæring, læringsarena, etikk og nettverksbygging. Utover dette gjennomføres det det årlige tiltak som utlysning av Frie midler, gjennomføring av prosjektkurs og å arrangere Vårkonferansen. USH Troms har et særskilt fokus på demens, da senteret er Demensfyrtårn fram til Utviklingsarbeidet som foregår i USHT Troms skal ikke bare rettes mot egen enhet, men komme egen kommune og andre kommuner i fylke til gode. Strategier for formidling, implementering og spredning av arbeidet som gjøres er derfor en viktig del av planen. Det arbeides kontinuerlig med lokale og nasjonale nettsider, og tidsskriftet «Fagnytt i nord» kommer ut fire ganger per år. 3

4 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde Sykehjemstjenesten i Tromsø kommune består av fem sykehjem; Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Omsorgstjenesten Jadeveien og Kroken sykehjem. Til sammen har kommunen 346 sykehjemsplasser. Hjemmetjenesten i Tromsø kommune er organisert i 8 enheter. Tjenesten er geografisk inndelt i fire områder ordinær hjemmetjenesteenheter. De øvrige fire områdene er målgruppeorganisert - psykiatri og deler av tjenesten for utviklingshemmede. Tjenestemottakere: ca brukere. Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste representerer sammen nesten hele mangfoldet innen en hjemmebasert omsorg med stor kompleksitet når det gjelder tjenester, brukergrupper og geografiske utfordringer. I Troms fylke fordeler ca innbyggere seg på km2 og består av 25 kommuner. 18 av kommunene har et innbyggertall på under I de fleste distriktskommunene er det en negativ befolkningsutvikling, der andelen eldre mennesker øker samtidig som antallet unge minker. 19 av Tromskommunene hadde en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet i Den sterke befolkningsreduksjonen gjør at mange kommuner har problemer med å dimensjonere tjenestetilbudet til synkende inntekter. I Troms møtes ulike kulturer som den norske, den samiske, den kvenske og mangfoldet av nye landsmenn fra ulike deler av verden. 4

5 1.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER Prosjekter og tiltak i 2012: USHT - Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal - Frie midler UHT - Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten - Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelse - Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenesten USH - Riktigere legemiddelbruk i sykehjem - Ernæring - Demensfyrtårn USHT Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal Dette er et felles prosjekt for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Tromsø kommune. Kroken sykehjem, Nordøya hjemmetjeneste og tjenesten for utviklingshemmede Kvaløya hjemmetjeneste, skal ha hele enheten med i prosjektet. De andre enhetene knyttet til Pleie- og Omsorg i Tromsø kommune blir invitert til å være med i prosjektet. På Kroken sykehjem og Nordøya hjemmetjeneste er det avdekket mangelfulle tiltaksplaner (pleieplaner) i forbindelse med andre prosjekt. (Spesielt ernæringsprosjektet). En kartlegging på Kroken sykehjem avdekker at det er mangelfull kunnskap om skriving av tiltaksplaner i den elektroniske pasientjournalen. Utgangspunktet for prosjektet er faget, etikken og det juridiske innholdet i pasientdokumentasjonen, ikke teknologien og utformingen av programvaren. Målet med prosjektet er at dokumentasjon av pleiernes helsehjelp må inneholde et minimum av informasjon for å innfri de faglige og juridiske krav som stilles. Dokumentasjon skal dessuten synliggjøre god pasientsentrert og etisk forsvarlig sykepleie. Pleieren skal vurdere om 5

6 handlingen er effektiv, og om pasientens problemer er redusert, lindret eller fjernet. Ved dagens dokumentasjonspraksis ivaretas ikke dette på en tilfredsstillende måte. Våren 2012: Planlegging, forankring og organisering Høst 2012: Vår: 2013: Gjennomføring av opplæringsplaner Implementering i alle deltagende enheter og spredning til andre enheter Felles prosjektleder er ansatt, styringsgruppe og prosjektgruppe er dannet. Dette er ett av hovedsatsingsområdene til Utviklingssentrene i Troms 2012 / Frie midler 2012 Frie midler gis som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis som er i tråd med mål og satsningsområder for UHT og USH i Troms. Prosjektene skal fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet til brukere i den kommunale pleie og omsorgstjenesten i Troms. Hensikten er at ansatte selv skal få mulighet til å sette ord på problemstillinger og formulere aktivitet relatert til praksis. Alle prosjektene ferdigstiller rapport fra eget prosjekt og skal ha egen plan for publisering og markedsføring. Enkelte prosjekt oppfordres til å skrive en utvidet rapport og artikkel i fagblader. Frie midler lyses ut årlig fra USHT Troms og søknadsfrist var 15. november i Til sammen kom det inn 25 søknader hvorav 15 ble innvilget. Til sammen ble det tildelt kr Alle prosjektene har egen kontaktperson i USHT Troms. Flere av prosjektene vil bli presentert på Vårkonferansen UHT Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten Prosjektet startet opp i september 2011 og skal pågå frem til høsten Målet med prosjektet er å implementere nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten. Sammenheng mellom kosthold og helse er veldokumentert. Man vet at underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir auka dødelighet. En prevalensstudie som omfatta over 340 hjemmeheboende eldre som mottok hjemmesykepleie i Oslo og Bærum viste at hele 46 % var underernærte eller i 6

7 ernæringsmessig risiko. Tilsvarende tall er funnet i prosjektperioden i en hjemmetjenesteavdeling i Tromsø kommune. Til tross for at underernæring er et stort problem, mangler det data om ernæringstilstanden i pasientjournalene i Tromsø kommune. Prosjektet har bidratt til at arbeidet med forebygging av underernæring blir systematisert i hjemmetjenesten Tromsø kommune. I tillegg er det satt i gang et mindre prosjekt i forhold til dokumentasjon av forebygging av underernæring i hjemmetjenesten Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelser Prosjektet startet opp i september 2011 og skal pågå frem til høsten Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune. Ved å kombinere de to gruppenes kunnskap sammen med bruker og pårørendes erfaring, ønsker man gjennom prosessen å utvikle to ulike modeller en modell for avlastning i omsorgsbolig og en modell for hjemmerehabilitering. To prosjektledere samarbeider om å utvikle prosjektet. En person fra sykepleietjenesten har hovedansvaret for å utvikle modellen for avlastning i omsorgsbolig og en person fra rehabiliteringstjenesten har hovedansvar for å utvikle en modell for hjemmerehabilitering Fokuset er på personer med nevrologiske sykdommer som ofte har sammensatte behov og som opplever tjenestene dårlig koordinert. Ved ukentlige opphold i avlastningsbolig er det utfordrende å skape en god sammenheng mellom avlastningsbolig, hjem og øvrig tjeneste. Ved hjelp av en hjemmerehabilitering ønsker man å se om en slik prosess kan skape en mer sammenhengende tjeneste hvor brukerens aktivitet og deltagelse står sentralt. Kompetansebygging i hjemmetjenesten i forhold til rehabilitering inngår som en del av prosjektet Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenester I 2011 gjennomførte USHT prosjektet Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet og rapporten publiseres 1. april Målet med prosjektet var å se på dagens situasjon i forhold til legemiddelbehandling og håndtering ved Kvaløysletta sykehjem og Kvaløya hjemmetjeneste, opprette et tverrfaglig samarbeid mellom lege, farmasøyt og sykepleier, for videre å kunne etablere gode rutiner basert på gamle og nye erfaringer. 7

8 Så lang vi har kunne ta rede på har det ikke blitt gjennomført systematiske tverrfaglige (sykepleier, lege og farmasøyt) legemiddelgjennomganger i andre hjemmetjenester, så denne delen av arbeidet må sees på som er pilotprosjekt. Formålet med tiltaket er derfor å ta ut deler av rapporten av april 2012 og se nærmere på de særlige utfordringer man har sett i forhold til tverrfaglig legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten. UHT vil bidra til formidling av erfaringer fra prosjektet og diskutere muligheter for videreføring i andre hjemmetjenesteavdelinger USH Riktigere legemiddelbruk i sykehjem USH Troms skal delta i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Kroken sykehjem har gjennom prosjektet «En pille for alt som er ille» gjennomført systematisk medikamentgjennomgang på alle langtidsavdelinger på sykehjemmet. Dette prosjektet er spredt til de fleste sykehjem i Tromsø kommune. USHT Troms har også gjennomført prosjektet «Riktigere legemiddelbruk hos eldre i Tromsø kommune». USH Troms vil derfor inkludere kommunene i midt Troms, gjennom det interkommunale samarbeidsorganet Løkta, til å delta i denne kampanjen i Ernæring Kroken sykehjem har gjennomført et prosjekt i 2011 men fokus på «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring». Ressursgruppe er dannet på sykehjemmet med to representanter for hver pleieavdeling i tillegg til hovedkjøkken. Ernæringsmessig status er registrert på alle pasientene. «Mini Nutritional Assessment» er benyttet til denne kartleggingen. Pasienter i fare for underernæring / underernært har fått spesiell oppfølging av sykepleier og lege I tillegg er rutiner for å veie pasientene og ha fokus på BMI lagt inn i IK-rutine ernæring i internkontroll systemet. Det ble også gjennomført nattfasteregistrering på alle pasienter. «Ressursgruppen ernæring» har deltatt på kurs i 2 dager og har fått litteratur / oppslagsverk lett tilgjengelig i den enkelte avdeling. Ernæringsjournal / tiltaksmappe ift ernæring skal være tilgjengelig på alle pasienter. Kvalitetssikring av dokumentasjon i tiltaksmapper / ernæring, følges opp i «Dokumentasjons-prosjektet». I 2012 skal USH Troms og kommunene i Midt-Troms ha en erfaringsdeling om ernæringsprosjektet som ble gjennomført på Kroken sykehjem. Det formidles også via 8

9 Ernæringssenteret på UNN at Utviklingssenter for sykehjem i Troms har erfaring som kan formidles til kommuner i Troms. Rapport om prosjektet skrives våren 2012 og vil legges på nasjonale og lokale nettsider, samt sendes i papirutgave til alle kommuner i Troms. USH Troms vil i 2012, være pådriver og tilrettelegger for andre sykehjem i egen kommune eller andre kommuner i Troms som ønsker kvalitetssikring av ernæringsoppfølging gjennom kompetanseheving og innføring av kliniske rutiner Demensfyrtårn Demensfyrtårnet er forankret i Demensplan 2015 er et stort, integrert prosjekt i USH Troms. Prosjektperioden er og prosjektet finansieres med særskilte midler fra Helsedirektoratet. USH Troms bidrar ytterligere med ressurser i forhold til kompetanse og personell. Det foreligger en egen prosjektbeskrivelse for 2012 (se vedlegg). Delprosjekt i 2012 er: Demensdagene i Tromsø 2012, Forståelse og mestring av endret/utfordrende adferd hos personer med demenssykdom, Ressursavdelinger og Pårørende i sykehjem. Prosjektleder i 50 % stilling blir ansatt i 2012 for hele prosjektperioden. 2.0 PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER Prosjekter og tiltak 2012: USHT - Utvikling av veilederkompetanse UHT - Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten USH - VG1 Bedre praksis - Aksjon ungdom Mer muskler USHT Utvikling av veilederkompetanse Målsettingen er å utvikle et kompetansebyggende prosjekt innenfor elev/studentveiledning som nyttiggjør seg eksisterende fagdager/kurs og som evt. kan bygges inn i en formell utdanning. I dag eksisterer det på den ene siden en formell utdanning i veiledningspedagogikk 9

10 på UiT. På den andre siden finnes det enkeltstående kursdager som tilbys praksisfeltet. Dette prosjektet planlegger å utvikle et tilbud mellom disse «ytterpunktene». USHT vil sammen med hovedkoordinator for praksis og kompetanse være bidragsytere i dette tiltaket. Kompetanse til veiledere i praksis vil være et av flere tiltak for å øke rekrutteringen av fagfolk til kommunehelsetjenesten Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Helsefakultetet på UiT. Utdanningen vil være direkte knyttet opp mot praksis ved at det kreves at deltager skal være veileder for en student i studieperioden. Man har som plan å kombinerer mellom forelesninger, videoforelesninger, veiledning i gruppe, filming av veiledningsseanser og skriftlige oppgaver. Det skal avklares om fullførte moduler kan gi avkortning i forhold til formell utdanning UHT Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten Prosjektet startet opp i september 2011 og skal ha en oppfølgingsdag i mars Formålet med prosjektet er å gjøre Mari Wolff Skaalviks forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem, kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten. I sin forskning har Mari Wolff Skaalvik hatt fokus på læringsmiljø, læring av personsentrerte tilnærminger til personer med demenssykdom og rapporten som en potensiell læringssituasjon. Dette er alle relevante tema også innen hjemmesykepleien. Med basis i forskningen ønsket man å lage strategier for å videreutvikle sykepleierstudentenes praksis i hjemmesykepleien. Det ble arrangert et heldagsseminar der Mari W. Skaalvik la fram sin forskning og deltok i diskusjonen om hvordan resultatene kan brukes til å videreutvikle hjemmetjenesten som praksisplass. Deltagerne jobbet gruppevis og la til slutt en plan i forhold til egen arbeidsplass. Oppfølgingsdagen i mars skal ha fokus på hvordan dette har gått og veien videre i forhold til dette tema. 10

11 2.3.0 USH VG1 - Bedre praksis Å rekruttere og å utdanne flere helsefagarbeidere er en nasjonal målsetting. For å nå denne målsettingen er det viktig at «praksisen» / bedriften som VG1 elevene møter blir gjennomført på en slik måte at de får en positiv opplevelse av yrket. Kroken sykehjem har sagt seg villig til å være utprøvingsarena for en mer sammenhengende praksis enn det som praktiseres i dag. (En dag per uke) I samarbeid med hovedkoordinator for praksis og kompetanse ønsker vi på Kroken sykehjem å prøve og utvide praksisen til å bli mer sammenhengende for VG1 elevene høsten Målet er at skolen og praksisstedet i samarbeid må møte utfordringen med å gi en positiv opplevelse av yrket og utøvelse av faget. Dette krever også nært samarbeid mellom bedrift og skole før elevene kommer i praksis, og oppfølging av elevene i praksis både fra lærerveileder og praksisveileders side. Satsingen på VG1 helse- og sosialfag er viktig for økt søking til VG2 helsefagarbeider. USH Troms sine gode erfaringer med å tilby ungdomsskoleelever «sommerjobb» må kunne nyttiggjøres også når det gjelder gode praksisplasser for VG 1 elever Aksjon ungdom 2012 Prosjektets hoved mål er å øke interessen for eldreomsorg, og rekruttere ungdom til å velge en helsefaglig utdanning, primært helsefagarbeider utdanningen. Prosjektets hovedfokus er at rekruttering til helsetjenesten må starte på ungdomsskolen, før ungdom begynner i 10. klasse. Samarbeidsparter i prosjektet vil være Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, KS ved prosjektet «Bli helsefagarbeider», Fagforbundet og aktuelle ungdomsskoler i Tromsø. Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektene «Aksjon sommerjobb 2009, 2010 og 2011». Erfaringer fra disse prosjektene viser at ungdom er interessert i eldreomsorg når de får kunnskap og mulighet til å arbeide med eldre med arbeidsoppgaver som er tilpasset unge arbeidstakere. Ungdommer som har deltatt i prosjektet «Aksjon sommerjobb» søker sommerjobb året etter på samme tjenestested, og flere av ungdommene fremhever at de vil velge helsefagutdanning på videregående skole. I prosjektet «Aksjon sommerjobb 2011» søkte 90 ungdommer på 36 sommerjobbstillinger. I prosjektet «Aksjon ungdom 2012» inkluderes foruten sykehjem og dagsenter, også hjemmetjenesten. Det lyses ut sommerjobb til ungdom som har avsluttet 9. og 10. klassetrinn. 11

12 Utvalgte enheter, fortrinnsvis sykehjem, vil også tilby ungdom jobb, enkelte ettermiddager gjennom skoleåret, der ungdommene er en aktivitetsressurs for pasienter i sykehjem. Erfaringer fra prosjektet vil være utgangspunkt for å utarbeide en veileder. Denne veilederen skal spres til alle kommuner i Troms fylke, og men også på nasjonale nettsider. USH Troms ønsker med dette å være en pådriver for at flere kommuner tilbyr ungdom sommerjobb innen kommunehelsetjenesten. Prosjektet omfatter også en følgekartlegging av ungdommene for å undersøke om sommerjobb i kommunehelsetjenesten påvirker ungdommenes utdanningsvalg med en økning til helsefagutdanninger Mer muskler i helse og omsorgssektoren Prosjektet er i initiert av NAV Troms. Samarbeidsparter er NAV Troms, Karriere Troms, Tromsø kommune, Kroken sykehjem Utviklingssenter i Troms. Hensikten er å rette fokus på rekruttering av menn inn i helse og omsorgsyrker, og spesielt mot utdanning av helsefagarbeidere. USH Troms har vært pådriver og tilrettelegger for et 8 ukers introduksjonskurs samt systematisk veiledet praksis relatert til kandidatenes læringsmål i utdanningen i Prosjektet er nå implementert i Tromsø kommune. USH Troms deltar i ressursgruppen og vil følge prosjektet fram til det avsluttes i PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE Prosjekter og tiltak i 2012: USHT - Fagnettverk I Troms fylke - Å jobbe prosjektorientert UHT - Læring i praksis fokus ledelse - E-læring i tjenesten for utviklingshemmede - Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede - Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten USH - Samarbeid om etisk kompetanseheving - Demensomsorgens ABC - Lindrende pleie 12

13 3.1.0 USHT Fagnettverk i Troms fylke Samhandlingsreformen som trer i kraft i 2012 legger sterke føringer for økt samhandling i helse- og omsorgstjenesten til beste for brukerne. Læringsnettverk er definert som et område som fremmer samhandling på tvers av fag, profesjon og organisasjon. Man ser at læringsnettverkene kan ha en funksjon både mht. kompetanseutvikling og i forhold til opplæring i systematisk forbedringsarbeid. USHT vil i 2012 ha fokus på fag- og læringsnettverk i kommunene i Troms fylke. I første omgang er målet å skaffe seg en oversikt over hva som finnes av nettverk som man evt. kan bygge videre på. Nettverk er etablert både i kommuner, i spesialisthelsetjenesten, på tvers av nivåene og mellom kommuner. Det er derfor ønskelig å etablere kontakt med både UNN og Fylkesmannen i Troms i dette kartleggingsarbeidet Å jobbe prosjektorientert Helsepersonell har generelt liten erfaring i å arbeide prosjektorientert. USHT Troms ønsker å motivere og stimulere helsepersonell til å arbeide prosjektorientert, ved at de gjennomfører egne prosjekt. Det er utarbeidet har et årshjul der dagskursene «Gøy å jobbe i fagprosjekt», «Fra ide til prosjekt», «Å være prosjektleder» og «Ferdigstilling av prosjekt» inngår. Denne kursrekken er knyttet opp mot Frie midler prosjekt, men kursene kan også være åpne for andre interesserte. Kursrekken er et verktøy for systematisk planlegging, gjennomføring, avslutning, implementering og publisering av egne prosjekt. USH Troms er med dette både pådriver og tilrettelegger for kompetanseheving i form av opplæring og veiledning om prosjektorientert arbeid til helsepersonell i Troms fylke UHT Læring i praksis fokus ledelse Gjennom prosjektet ønsker man å spre kunnskap om læring i praksis til ledere i hjemmetjenesten. Man vil ha fokus på hvordan ansatte lærer i praksis, få frem hvilke hindringer som fins samt hvordan tilrettelegge for økt læring i praksis. Prosjektet er en videreføring av en undersøkelse som ble gjort i UHT 2010 og 2011 som hadde som mål å øke kunnskapen og bevisstheten om hvordan man lærer i praksis i hjemmetjenesten. Man ønsket å dokumentere hvordan hverdagslæringa foregikk slik at UHT 13

14 kunne bygge videre på det og stimulere til mer systematisk læring og refleksjon over praksis. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar og man ønsker å spre kunnskapen og funnene fra undersøkelsen til ledere i tjenesten. Årsaken til det spesielle fokus på lederne er at de er sentrale med hensyn til tilrettelegging for læring i praksis E-læring i tjenesten for utviklingshemmede Målet med prosjektet er at man i større grad skal bruke E-læring som hjelpemiddel for å øke kompetansen blant ansatte som jobber med utviklingshemmede. Det er utviklet flere kurs som ligger åpent på nett tiltenkt ansatte i denne tjenesten. Erfaringene blant ansatte er at til tross for kjennskap til kursene, så blir de lite brukt. Gjennom prosjektet ønsker man å se på metoder og måter å organisere undervisningen på som gjør at man kan utvikle kompetansen blant de ansatte vha. disse kursene. Fokuset på kompetansebygging i 2012 vil være på psykisk helse blant personer med utviklingshemming. NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming) har utviklet kompetanseprogram i forhold til dette som ligger på nett samt at Habiliteringsenheten på rehabiliteringsklinikken på UNN i 2012 tilbyr forelesninger om temaet i en nettbasert form Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede Utviklingssenter for sykehjem Troms har etablert Vårkonferansen som et tilbud for sykehjem og hjemmetjeneste. Konferansen skaper inspirasjon til fagutvikling og bidrar til kompetansebygging. Tjenesten for utviklingshemmede opplever at de tema som tas opp her ikke er relevant for dem da de har andre utfordringer og kunnskapsbehov enn ordinær hjemmetjeneste. UHT ønsker i 2012 å ha fokus på kompetanseutvikling i tjenesten for utviklingshemmede og vil i samarbeid med ansatte i tjenesten for utviklingshemmede, planlegge og arrangere en konferanse som er tilpasset denne tjenestens behov Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten / tjenesten for utviklingshemmede Etisk kompetanseheving og refleksjon rundt dette tema er et satsningsområde i Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste kommende år. Hjemmetjenesten Nordøya er i gang med å prøve ut 14

15 KS sitt etikkprogram. I Kvaløya hjemmetjeneste / tjenesten for utviklingshemmede planlegger man en etikksatsning til høsten. UHT vil bidra ved å være pådriver og tilrettelegger samt evaluere og samle erfaringer fra dette tiltaket, og på bakgrunn av dette formidle kunnskapen til andre hjemmetjenester USH Samarbeid om etisk kompetanseheving Dett er et samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg, der KS inviterer landets kommuner til et prosjekt for etisk kompetanseheving. Prosjektet startet 2007, Tromsø kommune kom med i pulje tre, med oppstart høsten Prosjektet er forankret politisk og administrativt i Tromsø kommune Målet er å styrke den etiske kompetansen og stimulere kommunene til å etablere møteplasser for systematisk refleksjon over etiske utfordringer og dilemma i det daglige arbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenester USH Troms har hatt prosjektveilederansvar for etikk satsingen i Tromsø kommune i tre år. I 2011 ble det opprinnelige prosjektet avsluttet. Ny organisering og nye satsingsområder skal defineres i Tromsø kommunene. USHT ønsker å være pådriver og tilrettelegger for etikkprosjekt både i egen kommune og kommuner i Troms. Betydningen av pådriverrollen, både som koordinator og tilrettelegger, for etikksatsing i egen kommune og kommuner i Troms er et av hovedsatsingsområdene for USHT i Egne prosjektplaner vil bli utarbeidet Demensomsorgens ABC Bakgrunnen for tiltaket er Demensplan 2015 der «Demensomsorgens ABC» anbefales som kompetansehevende tiltak i omsorgen for personer med demens. Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har utviklet studiematerialet. USH Troms har hatt koordineringsansvar for kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Lyngen som har gjennomført studiesirkler med ABC-en i 2010/2011. Utviklingssenteret mottar gode tilbakemeldinger fra kommunene som deltar i denne kompetansesatsingen. Betydningen av koordinatorfunksjonen som USH Troms har hatt i når det gjelder fagseminar og oppfølging av kommunekontakter er viktig. Med dette som bakgrunn ønsker USHT å stimulere til oppstart av nye studiesirkler i de samarbeidende kommunene. Dette stimuleringsarbeidet planlegges til høsten 2012, men oppstart av nye studiesirkler i

16 3.3.3 Lindrende pleie Ressursgruppen for «lindrende pleie» på Kroken sykehjem, i alt fem ansatte, skal i 2012 delta i kompetanseprogrammet «Lære - for å lære videre» i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Det er tre sykepleiere og to hjelpepleiere som deltar. I denne utdanningen som går over et år vil det bli egne prosjekt som knyttes til Kroken sykehjem. Denne utdanningen støttes av USH Troms og det gis også veiledning lokalt. Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø kommune har også ansatte som har gjennomgått denne opplæringen. USH sin rolle blir også å knytte disse fagpersonene med felles kompetansebakgrunn sammen - med den hensikt å spre kompetansen om lindrende pleie til ansatte i hele Tromsø kommune. 4.0 TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE USHT Troms vil stimulere til forskning rettet mot sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke i samarbeid med Senter for omsorgsforskning. USHT kan bidra med rekruttering informanter, legge til rette for datainnsamling, gi tilskudd til eller lån av forskningsutstyr etc..usht vil videreformidle til forskningsmiljøer tema knyttet opp mot praksis som man ser som aktuelle for forskning. Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge formidler på hva som skjer av relevant forskning i Nord-Norge via informasjon som gis i nettverksmøtene mellom USHT og Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge. Pågående og avsluttede forskningsprosjekter formidles også til ansatte i sykehjem og hjemmetjenester via Fagnytt i Nord. UHT Troms er involvert i kompetansekartlegging i hjemmetjenesten i Tromsø kommune. I den sammenheng er det arbeid på gang i forhold til å vurdere hvilke type videreutdanninger og masterutdanninger man har behov for i tjenesten. 16

17 5.0 FORMIDLING OG SPREDNING USHT Formidling og spredning Alle prosjekter skal når de avsluttes, i rapporten ha en plan for formidling samt beskrive muligheter for implementering. USHT sprer kunnskap og erfaringer fra tiltak og prosjekt i mange ulike fora: Via nettsidene og Via "Fagnytt i Nord" - det utgis fire nummer i Artiklene i bladet gjenspeiler aktiviteten og fagfokus i USHT og Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge som samarbeider om utgivelsen. Bladet spres elektronisk, i papirutgave samt på lokal og nasjonal nettside. Via "Vårkonferansen" som har et deltagerantall på i overkant av 200. Målet med konferansen er å formidle resultatet av fra 5-6 "Frie midler"-prosjekter samt en hovedforelesning hvor man har som mål å få spredd ny kunnskap og forskning innen feltet. Ved å holde innlegg på lokale, regionale og nasjonale konferanser Bruke media; radio, TV, aviser Tidsskrift; Pingvin, Innblikk, fagtidsskrifter etc Deltagelse i eksterne samarbeidsfora og arbeidsgrupper Regionalt nettverk for USHT i helseregion nord og Senter for omsorgsforskning i Nord -Norge, 2-3 nettverkssamlinger årlig. Deltagelse i nettverk for Kompetanseløftet 2015, en koordinerende gruppe i regi av Fylkesmannen i Troms. Deltagelse i nettverket Tangenten, et samarbeidsorgan mellom sykepleierutdanningen i Tromsø og Tromsø kommune og fagkonsulenter i kommunen. USH deltar i programkomiteen for Fylkesmesterskap i helsearbeiderfag som skal avholdes i Tromsø. Målgruppe er elever på 9.trinn og vg 1 helse og sosialfag. Programkomiteen består av KS v/bli helsefagarbeider Fylkesmannen i Troms, Fylkeskommunen, Tromsø kommune, Fagforbundet og USH Troms. Faglig forum for pleie og omsorgskonsulenter i Tromsø kommune. 17

18 Ressursgruppe velferdsteknologi UHT deltar i en gruppe med personer fra ulike enheter i Tromsø kommune som skal innhente kunnskap og teste ut muligheter for økt bruk av teknologisk assistanse i helse og omsorgstjenesten Vedlegg Prosjektplan: Demensfyrtårn 2012USH Troms Prosjektperiode Bakgrunn for prosjektet Videreføring av Demensfyrtårnprosjektet, for Prosjektet er forankret i Demensplan Tre utviklingssentre for sykehjem har et særskilt ansvar for fag- og kompetanseutvikling innenfor demensomsorgen og sikre fortsatt kompetanseutvikling og spredning i henhold til demensplanens satsningsområder. Mål for prosjektet Spre kunnskap om demens til allmenn befolkning. Bidra til økt dokumentert kompetanse og implementering av kunnskap om metoder til helsepersonell Bidra til tjenesteutvikling innen demensomsorgen Målgruppe: Allmenne befolkning, helsepersonell, pasienter og pårørende til personer med demenssykdom. Det vil bli tilsatt prosjektleder i 50 % stilling for prosjektperioden Delprosjekt: 1. Demensdagene i Tromsø 2012 Tiltaket Demensdagene i Tromsø 2011 videreføres i 2012 i perioden september. Målgruppe vil være innbyggere i Tromsø og omegn. Hensikten vil være å spre informasjon og kunnskap om sykdommen, samt hvilke tilbud som finnes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra 2011 vil bli vektlagt. Biblioteket i Tromsø som ligger midt i sentrum og har mange besøker daglig vil være hovedarena for 18

19 tiltaket. Samarbeidsparter: USHT Troms, Tromsø bibliotek og byarkiv, Nasjonalforeningen for folkehelse Tromsø demensforening, demenskoordinator i Tromsø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset for Nord-Norge og flere frivillige organisasjoner. Egen prosjektplan og rapport for 2011 foreligger. Tiltak: Filmkvelder, utstillinger, foredrag, paneldebatter, orienteringsmøter etc. Gjennomføres på biblioteket og Verdensteateret. Bokstand, med demensinformasjon på biblioteket. Stand med mulighet for uformelle samtaler med helsepersonell og frivillige. Demensdagene Demensdagene planlegges videreført fram til I denne perioden planlegges det også demensdager i Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. 2. Forståelse og mestring av endret/utfordrende adferd hos personer med demenssykdom Kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av endret/utfordrende atferd» er oppført som et prosjekt i Sør-Troms da det ikke vært gjennomført der tidligere. Hensikten med prosjektet er å skolere enkeltpersoner til å bli ressurspersoner i egen kommune. Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i tre forhold; kartlegging, holdningsarbeid og verbal og fysisk tilnærming til personer med demenssykdom. Prosjektet startet opp 15. august 2011 og avsluttes 30. juni Kommunene Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy deltar. Det er ønskelig at prosjektet også skal stimulere kommunene til å danne interkommunale fagnettverk/sykehjemsnettverk. Egen prosjektplan foreligger Videreføring av kompetanseprogrammet tenkes i denne perioden å knyttes mot ressursavdelinger i fylket i samarbeid med USH Troms. Se delprosjekt «Ressursavdelinger». 3. Ressursavdelinger. To ressursavdelinger ble etablert i Troms fylke høsten Det er Sonjatun omsorgssenter i Nordreisa og Omsorgstjenesten Jadeveien, avd. Dalheim i Tromsø. Kriterier for utvelgelse var at ansatte på disse avdelingene tidligere hadde gjennomgått kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av utfordrende adferd» i regi av Demensfyrtårnet. Ressursavdelingene skal bli en type mønsteravdelinger som kan være modeller i arbeidet med endret/utfordrende atferd hos personer med demenssykdom. Målet er at disse avdelingene skal arbeide aktivt med tillitsskapende tiltak og som forebygger bruk av tvang, og der etisk refleksjon og miljøtiltak tilpasset den enkelte pasient vektlegges. Nettverk mellom avdelingen er etablert. Egen prosjektplan foreligger. En kartlegging av ansattes kompetanse på ressursavdelingene ble gjennomført høsten Den enkelte ressursavdeling skal utarbeide en egen særskilt kompetanseplan som 19

20 bygger på funn fra kartleggingsundersøkelsen. Funn fra denne undersøkelsen vil også bli benyttet for å evaluere kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av utfordrende adferd» som ble gjennomført i perioden I 2012 videreføres arbeidet med ressursavdelinger. Det er ønskelig å etablere to nye ressursavdelinger i Troms fylke; i midt Troms og i Sør- Troms. Planlegging av dette starter i Ressursavdelingene skal i samarbeid med USH Troms og Fylkesmannen i Troms arbeide aktivt for å øke kompetansen innen følgende områder: Utfordrende og endret adferd Miljøtiltak som fremmer tillitsskapende tiltak og som forebygger bruk av tvang Etisk refleksjon Pasientrettighetsloven Kap. 4a Det etableres to nye ressursavdelinger i Troms fylke. Nettverk mellom de fire ressursavdelingene etableres. Modellen utprøves og kan videreføres til andre fylker. Et annet mål er at det dannes sykehjemsnettverk i samarbeid med ressursavdelingene i Troms fylke. Fokus i nettverket vil være demens og det vil være sentralt å få fram gode tiltak og prosjekt i kommunene i fylket. 4. Pårørende i sykehjem. Etablerer grupper på Kroken sykehjem i 2012 etter modell fra pårørende skolen. Pårørende på sykehjem har behov for oppfølging og støtte for å mestre hverdagen også etter at den syke får institusjonsplass. USH Troms har også tenkt å benytte modellen som et utgangspunkt for skolering av frivillige og frivillige organisasjoner. 5. Ferdigstille rapporter og arbeidshefter. Dette arbeidet vektlegges for å spre kunnskap om prosjekt og tiltak i regi av fyrtårnet. 6. Omsorgsteknologi. Omsorgsteknologi er et stort satsningsområde som USH fram til nå ikke har hatt kapasitet til å jobbe med. Vi ser at dette er et svært sentralt område som Utviklingssentrene må involveres i. Vi tenker i prosjektperioden at USH ved demensfyrtårnet oppdaterer seg på det som foregår og tar en aktiv rolle her. Ansvarlige: Enhetsleder Kroken sykehjem: Enhetsleder Jan Erik Risvik og FoU-leder Toril B. Mobakken Milepæler 1= Demensdagene, = Ufordrende adferd, kartlegging 3= Utfordrende adferd, kompetanseprogram 4= Opprettelse av ressursavdelinger 5= Pårørende i sykehjem, oppfølgingstilbud 6= Rapportering og dokumentering Planlegging Gjennomføring Ferdigstille/sluttføre/etterarbeid 20

21 Datoer på tidsskalaen 2011 Jan Febr Mars Apri Mai Juni Juli/ Sept Okt Nov Des Nr. Aug 1 Demensdagene Forståelse og mestring 3 Ressursavdelinger To nye ressursavdelinger 4 Pårørende i sykehjem 5 Ferdigstille rapporter og arbeidshefter 6 Omsorgsteknologi 21

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 bbk 2 20.03.2015 Innhold 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER... 6 2.1 Ernæring... 6 2.2 MEDCED Studien:

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi (2011-2015) for Utviklingssenter for sykehjem

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom Rapport publisert 16.08.2012 Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom - et kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms 2011-2012 2 Forord Kroken sykehjem,

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag

Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Årsrapport 2013 UHT Nord-Trøndelag Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ leder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale føringer...

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk -

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Rapport publisert 23.06. 2015 Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Ellen Mogård Larsen Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rapport 1/2015 2 Sammendrag

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Foto: Bård Gudim, Helsedirektoratet MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Fra nasjonale retningslinjer til god ernæringspraksis i kommunen Rapport publisert 3. Mars 212 / Vibeke Bostrøm, Ellinor Bakke

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer