Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen"

Transkript

1 Handlingsplan 2012 Utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, Elisabet Sausjord og May Iren Bendiksen 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER USHT Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal Frie midler UHT Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelser Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenester USH Riktigere legemiddelbruk i sykehjem Ernæring Demensfyrtårn PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER USHT Utvikling av veilederkompetanse UHT Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten USH VG1 - Bedre praksis Aksjon ungdom Mer muskler i helse og omsorgssektoren PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE USHT Fagnettverk i Troms fylke Å jobbe prosjektorientert UHT Læring i praksis fokus ledelse E-læring i tjenesten for utviklingshemmede Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten / tjenesten for utviklingshemmede USH Samarbeid om etisk kompetanseheving Demensomsorgens ABC Lindrende pleie TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE FORMIDLING OG SPREDNING USHT Formidling og spredning Deltagelse i eksterne samarbeidsfora og arbeidsgrupper Vedlegg

3 Innledning Handlingsplanen for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms skal gi et bilde av de satsningsområder utviklingssentrene har valgt å ha fokus på i Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Troms er organisert som to utviklingssentre i Tromsø kommune. Utviklingssenter for sykehjem er knyttet til Kroken sykehjem mens Utviklingssenter for hjemmetjenester er knyttet til Nordøya og Kvaløya hjemmetjeneste. Sentrene har et nært samarbeid og skriver derfor felles handlingsplan. Noen prosjekter er felles, mens andre er særegne for hjemmetjeneste eller sykehjem. Handlingsplanen bygger på Helsedirektoratets strategi for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som sier at sentrenes hovedmål er at de skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Handlingsplanen bygges opp rundt strategiens delmål som er: 1. Pådriver for fag og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder 2. Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4. Tilrettelegge for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Valg av satsningsområder er gjort med bakgrunn i Tromsø kommunenes planer, nasjonale planer og spesielle utfordringer i Troms fylke. Handlingsplanen gir en kort beskrivelse av tiltakene og prosjektene. Alle prosjekt skal når de avsluttes ha en plan for formidling samt beskrive muligheter for implementering. Hovedsatsningsområder for USHT Troms i 2012 er dokumentasjon av sykepleie, ernæring, læringsarena, etikk og nettverksbygging. Utover dette gjennomføres det det årlige tiltak som utlysning av Frie midler, gjennomføring av prosjektkurs og å arrangere Vårkonferansen. USH Troms har et særskilt fokus på demens, da senteret er Demensfyrtårn fram til Utviklingsarbeidet som foregår i USHT Troms skal ikke bare rettes mot egen enhet, men komme egen kommune og andre kommuner i fylke til gode. Strategier for formidling, implementering og spredning av arbeidet som gjøres er derfor en viktig del av planen. Det arbeides kontinuerlig med lokale og nasjonale nettsider, og tidsskriftet «Fagnytt i nord» kommer ut fire ganger per år. 3

4 Kort beskrivelse av USHT Troms sitt virkeområde Sykehjemstjenesten i Tromsø kommune består av fem sykehjem; Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Omsorgstjenesten Jadeveien og Kroken sykehjem. Til sammen har kommunen 346 sykehjemsplasser. Hjemmetjenesten i Tromsø kommune er organisert i 8 enheter. Tjenesten er geografisk inndelt i fire områder ordinær hjemmetjenesteenheter. De øvrige fire områdene er målgruppeorganisert - psykiatri og deler av tjenesten for utviklingshemmede. Tjenestemottakere: ca brukere. Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste representerer sammen nesten hele mangfoldet innen en hjemmebasert omsorg med stor kompleksitet når det gjelder tjenester, brukergrupper og geografiske utfordringer. I Troms fylke fordeler ca innbyggere seg på km2 og består av 25 kommuner. 18 av kommunene har et innbyggertall på under I de fleste distriktskommunene er det en negativ befolkningsutvikling, der andelen eldre mennesker øker samtidig som antallet unge minker. 19 av Tromskommunene hadde en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet i Den sterke befolkningsreduksjonen gjør at mange kommuner har problemer med å dimensjonere tjenestetilbudet til synkende inntekter. I Troms møtes ulike kulturer som den norske, den samiske, den kvenske og mangfoldet av nye landsmenn fra ulike deler av verden. 4

5 1.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER Prosjekter og tiltak i 2012: USHT - Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal - Frie midler UHT - Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten - Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelse - Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenesten USH - Riktigere legemiddelbruk i sykehjem - Ernæring - Demensfyrtårn USHT Dokumentasjon av sykepleie / helsehjelp i elektronisk pasientjournal Dette er et felles prosjekt for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Tromsø kommune. Kroken sykehjem, Nordøya hjemmetjeneste og tjenesten for utviklingshemmede Kvaløya hjemmetjeneste, skal ha hele enheten med i prosjektet. De andre enhetene knyttet til Pleie- og Omsorg i Tromsø kommune blir invitert til å være med i prosjektet. På Kroken sykehjem og Nordøya hjemmetjeneste er det avdekket mangelfulle tiltaksplaner (pleieplaner) i forbindelse med andre prosjekt. (Spesielt ernæringsprosjektet). En kartlegging på Kroken sykehjem avdekker at det er mangelfull kunnskap om skriving av tiltaksplaner i den elektroniske pasientjournalen. Utgangspunktet for prosjektet er faget, etikken og det juridiske innholdet i pasientdokumentasjonen, ikke teknologien og utformingen av programvaren. Målet med prosjektet er at dokumentasjon av pleiernes helsehjelp må inneholde et minimum av informasjon for å innfri de faglige og juridiske krav som stilles. Dokumentasjon skal dessuten synliggjøre god pasientsentrert og etisk forsvarlig sykepleie. Pleieren skal vurdere om 5

6 handlingen er effektiv, og om pasientens problemer er redusert, lindret eller fjernet. Ved dagens dokumentasjonspraksis ivaretas ikke dette på en tilfredsstillende måte. Våren 2012: Planlegging, forankring og organisering Høst 2012: Vår: 2013: Gjennomføring av opplæringsplaner Implementering i alle deltagende enheter og spredning til andre enheter Felles prosjektleder er ansatt, styringsgruppe og prosjektgruppe er dannet. Dette er ett av hovedsatsingsområdene til Utviklingssentrene i Troms 2012 / Frie midler 2012 Frie midler gis som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis som er i tråd med mål og satsningsområder for UHT og USH i Troms. Prosjektene skal fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet til brukere i den kommunale pleie og omsorgstjenesten i Troms. Hensikten er at ansatte selv skal få mulighet til å sette ord på problemstillinger og formulere aktivitet relatert til praksis. Alle prosjektene ferdigstiller rapport fra eget prosjekt og skal ha egen plan for publisering og markedsføring. Enkelte prosjekt oppfordres til å skrive en utvidet rapport og artikkel i fagblader. Frie midler lyses ut årlig fra USHT Troms og søknadsfrist var 15. november i Til sammen kom det inn 25 søknader hvorav 15 ble innvilget. Til sammen ble det tildelt kr Alle prosjektene har egen kontaktperson i USHT Troms. Flere av prosjektene vil bli presentert på Vårkonferansen UHT Implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten Prosjektet startet opp i september 2011 og skal pågå frem til høsten Målet med prosjektet er å implementere nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten. Sammenheng mellom kosthold og helse er veldokumentert. Man vet at underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir auka dødelighet. En prevalensstudie som omfatta over 340 hjemmeheboende eldre som mottok hjemmesykepleie i Oslo og Bærum viste at hele 46 % var underernærte eller i 6

7 ernæringsmessig risiko. Tilsvarende tall er funnet i prosjektperioden i en hjemmetjenesteavdeling i Tromsø kommune. Til tross for at underernæring er et stort problem, mangler det data om ernæringstilstanden i pasientjournalene i Tromsø kommune. Prosjektet har bidratt til at arbeidet med forebygging av underernæring blir systematisert i hjemmetjenesten Tromsø kommune. I tillegg er det satt i gang et mindre prosjekt i forhold til dokumentasjon av forebygging av underernæring i hjemmetjenesten Sammenhengende tjenester for personer med nevrologiske lidelser Prosjektet startet opp i september 2011 og skal pågå frem til høsten Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune. Ved å kombinere de to gruppenes kunnskap sammen med bruker og pårørendes erfaring, ønsker man gjennom prosessen å utvikle to ulike modeller en modell for avlastning i omsorgsbolig og en modell for hjemmerehabilitering. To prosjektledere samarbeider om å utvikle prosjektet. En person fra sykepleietjenesten har hovedansvaret for å utvikle modellen for avlastning i omsorgsbolig og en person fra rehabiliteringstjenesten har hovedansvar for å utvikle en modell for hjemmerehabilitering Fokuset er på personer med nevrologiske sykdommer som ofte har sammensatte behov og som opplever tjenestene dårlig koordinert. Ved ukentlige opphold i avlastningsbolig er det utfordrende å skape en god sammenheng mellom avlastningsbolig, hjem og øvrig tjeneste. Ved hjelp av en hjemmerehabilitering ønsker man å se om en slik prosess kan skape en mer sammenhengende tjeneste hvor brukerens aktivitet og deltagelse står sentralt. Kompetansebygging i hjemmetjenesten i forhold til rehabilitering inngår som en del av prosjektet Riktigere legemiddelbruk i hjemmetjenester I 2011 gjennomførte USHT prosjektet Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet og rapporten publiseres 1. april Målet med prosjektet var å se på dagens situasjon i forhold til legemiddelbehandling og håndtering ved Kvaløysletta sykehjem og Kvaløya hjemmetjeneste, opprette et tverrfaglig samarbeid mellom lege, farmasøyt og sykepleier, for videre å kunne etablere gode rutiner basert på gamle og nye erfaringer. 7

8 Så lang vi har kunne ta rede på har det ikke blitt gjennomført systematiske tverrfaglige (sykepleier, lege og farmasøyt) legemiddelgjennomganger i andre hjemmetjenester, så denne delen av arbeidet må sees på som er pilotprosjekt. Formålet med tiltaket er derfor å ta ut deler av rapporten av april 2012 og se nærmere på de særlige utfordringer man har sett i forhold til tverrfaglig legemiddelgjennomgang i hjemmetjenesten. UHT vil bidra til formidling av erfaringer fra prosjektet og diskutere muligheter for videreføring i andre hjemmetjenesteavdelinger USH Riktigere legemiddelbruk i sykehjem USH Troms skal delta i læringsnettverket «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i regi av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Kroken sykehjem har gjennom prosjektet «En pille for alt som er ille» gjennomført systematisk medikamentgjennomgang på alle langtidsavdelinger på sykehjemmet. Dette prosjektet er spredt til de fleste sykehjem i Tromsø kommune. USHT Troms har også gjennomført prosjektet «Riktigere legemiddelbruk hos eldre i Tromsø kommune». USH Troms vil derfor inkludere kommunene i midt Troms, gjennom det interkommunale samarbeidsorganet Løkta, til å delta i denne kampanjen i Ernæring Kroken sykehjem har gjennomført et prosjekt i 2011 men fokus på «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring». Ressursgruppe er dannet på sykehjemmet med to representanter for hver pleieavdeling i tillegg til hovedkjøkken. Ernæringsmessig status er registrert på alle pasientene. «Mini Nutritional Assessment» er benyttet til denne kartleggingen. Pasienter i fare for underernæring / underernært har fått spesiell oppfølging av sykepleier og lege I tillegg er rutiner for å veie pasientene og ha fokus på BMI lagt inn i IK-rutine ernæring i internkontroll systemet. Det ble også gjennomført nattfasteregistrering på alle pasienter. «Ressursgruppen ernæring» har deltatt på kurs i 2 dager og har fått litteratur / oppslagsverk lett tilgjengelig i den enkelte avdeling. Ernæringsjournal / tiltaksmappe ift ernæring skal være tilgjengelig på alle pasienter. Kvalitetssikring av dokumentasjon i tiltaksmapper / ernæring, følges opp i «Dokumentasjons-prosjektet». I 2012 skal USH Troms og kommunene i Midt-Troms ha en erfaringsdeling om ernæringsprosjektet som ble gjennomført på Kroken sykehjem. Det formidles også via 8

9 Ernæringssenteret på UNN at Utviklingssenter for sykehjem i Troms har erfaring som kan formidles til kommuner i Troms. Rapport om prosjektet skrives våren 2012 og vil legges på nasjonale og lokale nettsider, samt sendes i papirutgave til alle kommuner i Troms. USH Troms vil i 2012, være pådriver og tilrettelegger for andre sykehjem i egen kommune eller andre kommuner i Troms som ønsker kvalitetssikring av ernæringsoppfølging gjennom kompetanseheving og innføring av kliniske rutiner Demensfyrtårn Demensfyrtårnet er forankret i Demensplan 2015 er et stort, integrert prosjekt i USH Troms. Prosjektperioden er og prosjektet finansieres med særskilte midler fra Helsedirektoratet. USH Troms bidrar ytterligere med ressurser i forhold til kompetanse og personell. Det foreligger en egen prosjektbeskrivelse for 2012 (se vedlegg). Delprosjekt i 2012 er: Demensdagene i Tromsø 2012, Forståelse og mestring av endret/utfordrende adferd hos personer med demenssykdom, Ressursavdelinger og Pårørende i sykehjem. Prosjektleder i 50 % stilling blir ansatt i 2012 for hele prosjektperioden. 2.0 PÅDRIVER FOR VIDEREUTVIKLING AV PRAKSISTILBUDET TIL ELEVER, LÆRLINGER OG STUDENTER Prosjekter og tiltak 2012: USHT - Utvikling av veilederkompetanse UHT - Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten USH - VG1 Bedre praksis - Aksjon ungdom Mer muskler USHT Utvikling av veilederkompetanse Målsettingen er å utvikle et kompetansebyggende prosjekt innenfor elev/studentveiledning som nyttiggjør seg eksisterende fagdager/kurs og som evt. kan bygges inn i en formell utdanning. I dag eksisterer det på den ene siden en formell utdanning i veiledningspedagogikk 9

10 på UiT. På den andre siden finnes det enkeltstående kursdager som tilbys praksisfeltet. Dette prosjektet planlegger å utvikle et tilbud mellom disse «ytterpunktene». USHT vil sammen med hovedkoordinator for praksis og kompetanse være bidragsytere i dette tiltaket. Kompetanse til veiledere i praksis vil være et av flere tiltak for å øke rekrutteringen av fagfolk til kommunehelsetjenesten Dette vil være et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Helsefakultetet på UiT. Utdanningen vil være direkte knyttet opp mot praksis ved at det kreves at deltager skal være veileder for en student i studieperioden. Man har som plan å kombinerer mellom forelesninger, videoforelesninger, veiledning i gruppe, filming av veiledningsseanser og skriftlige oppgaver. Det skal avklares om fullførte moduler kan gi avkortning i forhold til formell utdanning UHT Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten Prosjektet startet opp i september 2011 og skal ha en oppfølgingsdag i mars Formålet med prosjektet er å gjøre Mari Wolff Skaalviks forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem, kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten. I sin forskning har Mari Wolff Skaalvik hatt fokus på læringsmiljø, læring av personsentrerte tilnærminger til personer med demenssykdom og rapporten som en potensiell læringssituasjon. Dette er alle relevante tema også innen hjemmesykepleien. Med basis i forskningen ønsket man å lage strategier for å videreutvikle sykepleierstudentenes praksis i hjemmesykepleien. Det ble arrangert et heldagsseminar der Mari W. Skaalvik la fram sin forskning og deltok i diskusjonen om hvordan resultatene kan brukes til å videreutvikle hjemmetjenesten som praksisplass. Deltagerne jobbet gruppevis og la til slutt en plan i forhold til egen arbeidsplass. Oppfølgingsdagen i mars skal ha fokus på hvordan dette har gått og veien videre i forhold til dette tema. 10

11 2.3.0 USH VG1 - Bedre praksis Å rekruttere og å utdanne flere helsefagarbeidere er en nasjonal målsetting. For å nå denne målsettingen er det viktig at «praksisen» / bedriften som VG1 elevene møter blir gjennomført på en slik måte at de får en positiv opplevelse av yrket. Kroken sykehjem har sagt seg villig til å være utprøvingsarena for en mer sammenhengende praksis enn det som praktiseres i dag. (En dag per uke) I samarbeid med hovedkoordinator for praksis og kompetanse ønsker vi på Kroken sykehjem å prøve og utvide praksisen til å bli mer sammenhengende for VG1 elevene høsten Målet er at skolen og praksisstedet i samarbeid må møte utfordringen med å gi en positiv opplevelse av yrket og utøvelse av faget. Dette krever også nært samarbeid mellom bedrift og skole før elevene kommer i praksis, og oppfølging av elevene i praksis både fra lærerveileder og praksisveileders side. Satsingen på VG1 helse- og sosialfag er viktig for økt søking til VG2 helsefagarbeider. USH Troms sine gode erfaringer med å tilby ungdomsskoleelever «sommerjobb» må kunne nyttiggjøres også når det gjelder gode praksisplasser for VG 1 elever Aksjon ungdom 2012 Prosjektets hoved mål er å øke interessen for eldreomsorg, og rekruttere ungdom til å velge en helsefaglig utdanning, primært helsefagarbeider utdanningen. Prosjektets hovedfokus er at rekruttering til helsetjenesten må starte på ungdomsskolen, før ungdom begynner i 10. klasse. Samarbeidsparter i prosjektet vil være Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, KS ved prosjektet «Bli helsefagarbeider», Fagforbundet og aktuelle ungdomsskoler i Tromsø. Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektene «Aksjon sommerjobb 2009, 2010 og 2011». Erfaringer fra disse prosjektene viser at ungdom er interessert i eldreomsorg når de får kunnskap og mulighet til å arbeide med eldre med arbeidsoppgaver som er tilpasset unge arbeidstakere. Ungdommer som har deltatt i prosjektet «Aksjon sommerjobb» søker sommerjobb året etter på samme tjenestested, og flere av ungdommene fremhever at de vil velge helsefagutdanning på videregående skole. I prosjektet «Aksjon sommerjobb 2011» søkte 90 ungdommer på 36 sommerjobbstillinger. I prosjektet «Aksjon ungdom 2012» inkluderes foruten sykehjem og dagsenter, også hjemmetjenesten. Det lyses ut sommerjobb til ungdom som har avsluttet 9. og 10. klassetrinn. 11

12 Utvalgte enheter, fortrinnsvis sykehjem, vil også tilby ungdom jobb, enkelte ettermiddager gjennom skoleåret, der ungdommene er en aktivitetsressurs for pasienter i sykehjem. Erfaringer fra prosjektet vil være utgangspunkt for å utarbeide en veileder. Denne veilederen skal spres til alle kommuner i Troms fylke, og men også på nasjonale nettsider. USH Troms ønsker med dette å være en pådriver for at flere kommuner tilbyr ungdom sommerjobb innen kommunehelsetjenesten. Prosjektet omfatter også en følgekartlegging av ungdommene for å undersøke om sommerjobb i kommunehelsetjenesten påvirker ungdommenes utdanningsvalg med en økning til helsefagutdanninger Mer muskler i helse og omsorgssektoren Prosjektet er i initiert av NAV Troms. Samarbeidsparter er NAV Troms, Karriere Troms, Tromsø kommune, Kroken sykehjem Utviklingssenter i Troms. Hensikten er å rette fokus på rekruttering av menn inn i helse og omsorgsyrker, og spesielt mot utdanning av helsefagarbeidere. USH Troms har vært pådriver og tilrettelegger for et 8 ukers introduksjonskurs samt systematisk veiledet praksis relatert til kandidatenes læringsmål i utdanningen i Prosjektet er nå implementert i Tromsø kommune. USH Troms deltar i ressursgruppen og vil følge prosjektet fram til det avsluttes i PÅDRIVER FOR KOMPETANSEUTVIKLING HOS ANSATTE Prosjekter og tiltak i 2012: USHT - Fagnettverk I Troms fylke - Å jobbe prosjektorientert UHT - Læring i praksis fokus ledelse - E-læring i tjenesten for utviklingshemmede - Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede - Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten USH - Samarbeid om etisk kompetanseheving - Demensomsorgens ABC - Lindrende pleie 12

13 3.1.0 USHT Fagnettverk i Troms fylke Samhandlingsreformen som trer i kraft i 2012 legger sterke føringer for økt samhandling i helse- og omsorgstjenesten til beste for brukerne. Læringsnettverk er definert som et område som fremmer samhandling på tvers av fag, profesjon og organisasjon. Man ser at læringsnettverkene kan ha en funksjon både mht. kompetanseutvikling og i forhold til opplæring i systematisk forbedringsarbeid. USHT vil i 2012 ha fokus på fag- og læringsnettverk i kommunene i Troms fylke. I første omgang er målet å skaffe seg en oversikt over hva som finnes av nettverk som man evt. kan bygge videre på. Nettverk er etablert både i kommuner, i spesialisthelsetjenesten, på tvers av nivåene og mellom kommuner. Det er derfor ønskelig å etablere kontakt med både UNN og Fylkesmannen i Troms i dette kartleggingsarbeidet Å jobbe prosjektorientert Helsepersonell har generelt liten erfaring i å arbeide prosjektorientert. USHT Troms ønsker å motivere og stimulere helsepersonell til å arbeide prosjektorientert, ved at de gjennomfører egne prosjekt. Det er utarbeidet har et årshjul der dagskursene «Gøy å jobbe i fagprosjekt», «Fra ide til prosjekt», «Å være prosjektleder» og «Ferdigstilling av prosjekt» inngår. Denne kursrekken er knyttet opp mot Frie midler prosjekt, men kursene kan også være åpne for andre interesserte. Kursrekken er et verktøy for systematisk planlegging, gjennomføring, avslutning, implementering og publisering av egne prosjekt. USH Troms er med dette både pådriver og tilrettelegger for kompetanseheving i form av opplæring og veiledning om prosjektorientert arbeid til helsepersonell i Troms fylke UHT Læring i praksis fokus ledelse Gjennom prosjektet ønsker man å spre kunnskap om læring i praksis til ledere i hjemmetjenesten. Man vil ha fokus på hvordan ansatte lærer i praksis, få frem hvilke hindringer som fins samt hvordan tilrettelegge for økt læring i praksis. Prosjektet er en videreføring av en undersøkelse som ble gjort i UHT 2010 og 2011 som hadde som mål å øke kunnskapen og bevisstheten om hvordan man lærer i praksis i hjemmetjenesten. Man ønsket å dokumentere hvordan hverdagslæringa foregikk slik at UHT 13

14 kunne bygge videre på det og stimulere til mer systematisk læring og refleksjon over praksis. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar og man ønsker å spre kunnskapen og funnene fra undersøkelsen til ledere i tjenesten. Årsaken til det spesielle fokus på lederne er at de er sentrale med hensyn til tilrettelegging for læring i praksis E-læring i tjenesten for utviklingshemmede Målet med prosjektet er at man i større grad skal bruke E-læring som hjelpemiddel for å øke kompetansen blant ansatte som jobber med utviklingshemmede. Det er utviklet flere kurs som ligger åpent på nett tiltenkt ansatte i denne tjenesten. Erfaringene blant ansatte er at til tross for kjennskap til kursene, så blir de lite brukt. Gjennom prosjektet ønsker man å se på metoder og måter å organisere undervisningen på som gjør at man kan utvikle kompetansen blant de ansatte vha. disse kursene. Fokuset på kompetansebygging i 2012 vil være på psykisk helse blant personer med utviklingshemming. NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming) har utviklet kompetanseprogram i forhold til dette som ligger på nett samt at Habiliteringsenheten på rehabiliteringsklinikken på UNN i 2012 tilbyr forelesninger om temaet i en nettbasert form Etablere en årlig konferanse for tjenesten for utviklingshemmede Utviklingssenter for sykehjem Troms har etablert Vårkonferansen som et tilbud for sykehjem og hjemmetjeneste. Konferansen skaper inspirasjon til fagutvikling og bidrar til kompetansebygging. Tjenesten for utviklingshemmede opplever at de tema som tas opp her ikke er relevant for dem da de har andre utfordringer og kunnskapsbehov enn ordinær hjemmetjeneste. UHT ønsker i 2012 å ha fokus på kompetanseutvikling i tjenesten for utviklingshemmede og vil i samarbeid med ansatte i tjenesten for utviklingshemmede, planlegge og arrangere en konferanse som er tilpasset denne tjenestens behov Utvikling av etisk kompetanseheving i hjemmetjenesten / tjenesten for utviklingshemmede Etisk kompetanseheving og refleksjon rundt dette tema er et satsningsområde i Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste kommende år. Hjemmetjenesten Nordøya er i gang med å prøve ut 14

15 KS sitt etikkprogram. I Kvaløya hjemmetjeneste / tjenesten for utviklingshemmede planlegger man en etikksatsning til høsten. UHT vil bidra ved å være pådriver og tilrettelegger samt evaluere og samle erfaringer fra dette tiltaket, og på bakgrunn av dette formidle kunnskapen til andre hjemmetjenester USH Samarbeid om etisk kompetanseheving Dett er et samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse- og omsorg, der KS inviterer landets kommuner til et prosjekt for etisk kompetanseheving. Prosjektet startet 2007, Tromsø kommune kom med i pulje tre, med oppstart høsten Prosjektet er forankret politisk og administrativt i Tromsø kommune Målet er å styrke den etiske kompetansen og stimulere kommunene til å etablere møteplasser for systematisk refleksjon over etiske utfordringer og dilemma i det daglige arbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenester USH Troms har hatt prosjektveilederansvar for etikk satsingen i Tromsø kommune i tre år. I 2011 ble det opprinnelige prosjektet avsluttet. Ny organisering og nye satsingsområder skal defineres i Tromsø kommunene. USHT ønsker å være pådriver og tilrettelegger for etikkprosjekt både i egen kommune og kommuner i Troms. Betydningen av pådriverrollen, både som koordinator og tilrettelegger, for etikksatsing i egen kommune og kommuner i Troms er et av hovedsatsingsområdene for USHT i Egne prosjektplaner vil bli utarbeidet Demensomsorgens ABC Bakgrunnen for tiltaket er Demensplan 2015 der «Demensomsorgens ABC» anbefales som kompetansehevende tiltak i omsorgen for personer med demens. Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har utviklet studiematerialet. USH Troms har hatt koordineringsansvar for kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Lyngen som har gjennomført studiesirkler med ABC-en i 2010/2011. Utviklingssenteret mottar gode tilbakemeldinger fra kommunene som deltar i denne kompetansesatsingen. Betydningen av koordinatorfunksjonen som USH Troms har hatt i når det gjelder fagseminar og oppfølging av kommunekontakter er viktig. Med dette som bakgrunn ønsker USHT å stimulere til oppstart av nye studiesirkler i de samarbeidende kommunene. Dette stimuleringsarbeidet planlegges til høsten 2012, men oppstart av nye studiesirkler i

16 3.3.3 Lindrende pleie Ressursgruppen for «lindrende pleie» på Kroken sykehjem, i alt fem ansatte, skal i 2012 delta i kompetanseprogrammet «Lære - for å lære videre» i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Det er tre sykepleiere og to hjelpepleiere som deltar. I denne utdanningen som går over et år vil det bli egne prosjekt som knyttes til Kroken sykehjem. Denne utdanningen støttes av USH Troms og det gis også veiledning lokalt. Sør-Tromsøya sykehjem i Tromsø kommune har også ansatte som har gjennomgått denne opplæringen. USH sin rolle blir også å knytte disse fagpersonene med felles kompetansebakgrunn sammen - med den hensikt å spre kompetansen om lindrende pleie til ansatte i hele Tromsø kommune. 4.0 TILRETTELEGGE FOR FORSKNING OG UTVIKLING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE USHT Troms vil stimulere til forskning rettet mot sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke i samarbeid med Senter for omsorgsforskning. USHT kan bidra med rekruttering informanter, legge til rette for datainnsamling, gi tilskudd til eller lån av forskningsutstyr etc..usht vil videreformidle til forskningsmiljøer tema knyttet opp mot praksis som man ser som aktuelle for forskning. Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge formidler på hva som skjer av relevant forskning i Nord-Norge via informasjon som gis i nettverksmøtene mellom USHT og Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge. Pågående og avsluttede forskningsprosjekter formidles også til ansatte i sykehjem og hjemmetjenester via Fagnytt i Nord. UHT Troms er involvert i kompetansekartlegging i hjemmetjenesten i Tromsø kommune. I den sammenheng er det arbeid på gang i forhold til å vurdere hvilke type videreutdanninger og masterutdanninger man har behov for i tjenesten. 16

17 5.0 FORMIDLING OG SPREDNING USHT Formidling og spredning Alle prosjekter skal når de avsluttes, i rapporten ha en plan for formidling samt beskrive muligheter for implementering. USHT sprer kunnskap og erfaringer fra tiltak og prosjekt i mange ulike fora: Via nettsidene og Via "Fagnytt i Nord" - det utgis fire nummer i Artiklene i bladet gjenspeiler aktiviteten og fagfokus i USHT og Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge som samarbeider om utgivelsen. Bladet spres elektronisk, i papirutgave samt på lokal og nasjonal nettside. Via "Vårkonferansen" som har et deltagerantall på i overkant av 200. Målet med konferansen er å formidle resultatet av fra 5-6 "Frie midler"-prosjekter samt en hovedforelesning hvor man har som mål å få spredd ny kunnskap og forskning innen feltet. Ved å holde innlegg på lokale, regionale og nasjonale konferanser Bruke media; radio, TV, aviser Tidsskrift; Pingvin, Innblikk, fagtidsskrifter etc Deltagelse i eksterne samarbeidsfora og arbeidsgrupper Regionalt nettverk for USHT i helseregion nord og Senter for omsorgsforskning i Nord -Norge, 2-3 nettverkssamlinger årlig. Deltagelse i nettverk for Kompetanseløftet 2015, en koordinerende gruppe i regi av Fylkesmannen i Troms. Deltagelse i nettverket Tangenten, et samarbeidsorgan mellom sykepleierutdanningen i Tromsø og Tromsø kommune og fagkonsulenter i kommunen. USH deltar i programkomiteen for Fylkesmesterskap i helsearbeiderfag som skal avholdes i Tromsø. Målgruppe er elever på 9.trinn og vg 1 helse og sosialfag. Programkomiteen består av KS v/bli helsefagarbeider Fylkesmannen i Troms, Fylkeskommunen, Tromsø kommune, Fagforbundet og USH Troms. Faglig forum for pleie og omsorgskonsulenter i Tromsø kommune. 17

18 Ressursgruppe velferdsteknologi UHT deltar i en gruppe med personer fra ulike enheter i Tromsø kommune som skal innhente kunnskap og teste ut muligheter for økt bruk av teknologisk assistanse i helse og omsorgstjenesten Vedlegg Prosjektplan: Demensfyrtårn 2012USH Troms Prosjektperiode Bakgrunn for prosjektet Videreføring av Demensfyrtårnprosjektet, for Prosjektet er forankret i Demensplan Tre utviklingssentre for sykehjem har et særskilt ansvar for fag- og kompetanseutvikling innenfor demensomsorgen og sikre fortsatt kompetanseutvikling og spredning i henhold til demensplanens satsningsområder. Mål for prosjektet Spre kunnskap om demens til allmenn befolkning. Bidra til økt dokumentert kompetanse og implementering av kunnskap om metoder til helsepersonell Bidra til tjenesteutvikling innen demensomsorgen Målgruppe: Allmenne befolkning, helsepersonell, pasienter og pårørende til personer med demenssykdom. Det vil bli tilsatt prosjektleder i 50 % stilling for prosjektperioden Delprosjekt: 1. Demensdagene i Tromsø 2012 Tiltaket Demensdagene i Tromsø 2011 videreføres i 2012 i perioden september. Målgruppe vil være innbyggere i Tromsø og omegn. Hensikten vil være å spre informasjon og kunnskap om sykdommen, samt hvilke tilbud som finnes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra 2011 vil bli vektlagt. Biblioteket i Tromsø som ligger midt i sentrum og har mange besøker daglig vil være hovedarena for 18

19 tiltaket. Samarbeidsparter: USHT Troms, Tromsø bibliotek og byarkiv, Nasjonalforeningen for folkehelse Tromsø demensforening, demenskoordinator i Tromsø kommune, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset for Nord-Norge og flere frivillige organisasjoner. Egen prosjektplan og rapport for 2011 foreligger. Tiltak: Filmkvelder, utstillinger, foredrag, paneldebatter, orienteringsmøter etc. Gjennomføres på biblioteket og Verdensteateret. Bokstand, med demensinformasjon på biblioteket. Stand med mulighet for uformelle samtaler med helsepersonell og frivillige. Demensdagene Demensdagene planlegges videreført fram til I denne perioden planlegges det også demensdager i Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. 2. Forståelse og mestring av endret/utfordrende adferd hos personer med demenssykdom Kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av endret/utfordrende atferd» er oppført som et prosjekt i Sør-Troms da det ikke vært gjennomført der tidligere. Hensikten med prosjektet er å skolere enkeltpersoner til å bli ressurspersoner i egen kommune. Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i tre forhold; kartlegging, holdningsarbeid og verbal og fysisk tilnærming til personer med demenssykdom. Prosjektet startet opp 15. august 2011 og avsluttes 30. juni Kommunene Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy deltar. Det er ønskelig at prosjektet også skal stimulere kommunene til å danne interkommunale fagnettverk/sykehjemsnettverk. Egen prosjektplan foreligger Videreføring av kompetanseprogrammet tenkes i denne perioden å knyttes mot ressursavdelinger i fylket i samarbeid med USH Troms. Se delprosjekt «Ressursavdelinger». 3. Ressursavdelinger. To ressursavdelinger ble etablert i Troms fylke høsten Det er Sonjatun omsorgssenter i Nordreisa og Omsorgstjenesten Jadeveien, avd. Dalheim i Tromsø. Kriterier for utvelgelse var at ansatte på disse avdelingene tidligere hadde gjennomgått kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av utfordrende adferd» i regi av Demensfyrtårnet. Ressursavdelingene skal bli en type mønsteravdelinger som kan være modeller i arbeidet med endret/utfordrende atferd hos personer med demenssykdom. Målet er at disse avdelingene skal arbeide aktivt med tillitsskapende tiltak og som forebygger bruk av tvang, og der etisk refleksjon og miljøtiltak tilpasset den enkelte pasient vektlegges. Nettverk mellom avdelingen er etablert. Egen prosjektplan foreligger. En kartlegging av ansattes kompetanse på ressursavdelingene ble gjennomført høsten Den enkelte ressursavdeling skal utarbeide en egen særskilt kompetanseplan som 19

20 bygger på funn fra kartleggingsundersøkelsen. Funn fra denne undersøkelsen vil også bli benyttet for å evaluere kompetanseprogrammet «Forståelse og mestring av utfordrende adferd» som ble gjennomført i perioden I 2012 videreføres arbeidet med ressursavdelinger. Det er ønskelig å etablere to nye ressursavdelinger i Troms fylke; i midt Troms og i Sør- Troms. Planlegging av dette starter i Ressursavdelingene skal i samarbeid med USH Troms og Fylkesmannen i Troms arbeide aktivt for å øke kompetansen innen følgende områder: Utfordrende og endret adferd Miljøtiltak som fremmer tillitsskapende tiltak og som forebygger bruk av tvang Etisk refleksjon Pasientrettighetsloven Kap. 4a Det etableres to nye ressursavdelinger i Troms fylke. Nettverk mellom de fire ressursavdelingene etableres. Modellen utprøves og kan videreføres til andre fylker. Et annet mål er at det dannes sykehjemsnettverk i samarbeid med ressursavdelingene i Troms fylke. Fokus i nettverket vil være demens og det vil være sentralt å få fram gode tiltak og prosjekt i kommunene i fylket. 4. Pårørende i sykehjem. Etablerer grupper på Kroken sykehjem i 2012 etter modell fra pårørende skolen. Pårørende på sykehjem har behov for oppfølging og støtte for å mestre hverdagen også etter at den syke får institusjonsplass. USH Troms har også tenkt å benytte modellen som et utgangspunkt for skolering av frivillige og frivillige organisasjoner. 5. Ferdigstille rapporter og arbeidshefter. Dette arbeidet vektlegges for å spre kunnskap om prosjekt og tiltak i regi av fyrtårnet. 6. Omsorgsteknologi. Omsorgsteknologi er et stort satsningsområde som USH fram til nå ikke har hatt kapasitet til å jobbe med. Vi ser at dette er et svært sentralt område som Utviklingssentrene må involveres i. Vi tenker i prosjektperioden at USH ved demensfyrtårnet oppdaterer seg på det som foregår og tar en aktiv rolle her. Ansvarlige: Enhetsleder Kroken sykehjem: Enhetsleder Jan Erik Risvik og FoU-leder Toril B. Mobakken Milepæler 1= Demensdagene, = Ufordrende adferd, kartlegging 3= Utfordrende adferd, kompetanseprogram 4= Opprettelse av ressursavdelinger 5= Pårørende i sykehjem, oppfølgingstilbud 6= Rapportering og dokumentering Planlegging Gjennomføring Ferdigstille/sluttføre/etterarbeid 20

21 Datoer på tidsskalaen 2011 Jan Febr Mars Apri Mai Juni Juli/ Sept Okt Nov Des Nr. Aug 1 Demensdagene Forståelse og mestring 3 Ressursavdelinger To nye ressursavdelinger 4 Pårørende i sykehjem 5 Ferdigstille rapporter og arbeidshefter 6 Omsorgsteknologi 21

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012

FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2012 Velkommen som medarbeider! Side 2 Smerter hos personer med demens i sykehjem side 3 Fagfordypning gjør at vi føler oss tryggere i faglige sammenhenger side 6 Avlastning

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 7. mars 2014 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan revideres årlig i planperioden Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE

«DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «DOKUMENTASJON HELSEHJELP» PROSJEKTBESKRIVELSE «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller ved at du ikke klarer å innrette deg slik at det som blir

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT

Kristiansund april Regional nettverkssamling for USH og UHT Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt - Norge Kristiansund 20 21 april - 2010 Regional nettverkssamling for USH og UHT Foto: Geir Hageskal Etablering av FoU nettverk Trondheim kommune Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang Eirin Sofie Pedersen, fagsykepleier ved Nordøya hjemmetjeneste Ellen Riksvold, farmasøyt avd. Helse og omsorg Tromsø kommune Hva er en legemiddelgjennomgang?

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Undervisningshjemmetjenester

Undervisningshjemmetjenester Undervisningshjemmetjenester Prosjektleder Berit Skjerve Bærum kommune Prosjekt 2009-2011 BÆRUM KOMMUNE 109 700 innbyggere Landskap som spenner fra bysentrum til strand, fjord, skog og fjell. Bærum har

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø

Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø Målsetting, strategi og handlingsplan 2006 / 2007 USH Tromsø Hovedmålsettingen er å bidra til kvalitet i omsorgen for skrøpelige gamle og å skape en lærende organisasjon preget av kritisk refleksjon og

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord

Undervisningsheimetenesta i TROMS. Elisabet Sausjord Undervisningsheimetenesta i TROMS Elisabet Sausjord 17.03.10 ES 2010 Etablering av undervisningsheimetenester er ei ny omfattande satsing innan helse- og omsorgstenesta der det vert gitt tilskotsmidlar

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Erfaring med åvære pådriver

Erfaring med åvære pådriver Erfaring med åvære pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter www.utviklingssenter.no Kirsti Hagen Fagutviklingssykepleier UTVIKLINGSSENTER for sykehjem i Troms

Detaljer

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever,

Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, Vestfold Sandefjord kommune Pådriver for fag-og tjenesteutvikling Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. Tilrettelegge

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949. 1. Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 2. Framdrift:

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949. 1. Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 2. Framdrift: SKJEMA FOR STATUSRAPPORT 2008006949 Tittel på tiltak/prosjekt: Undervisingssykehjemmet (USH) i Troms Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: Statsbudsjettet kapittel 0761.67 for 2009 Frist: 31.03.10

Detaljer

Blir en årlig tradisjon

Blir en årlig tradisjon FAGNYTT I NORD NR 4. - DESEMBER 2011 LAVVO EN INNGANGSPORT TIL NATUROPPLEVELSER SIDE 2 DEMENSPRISEN 2011 FOR TROMS SIDE 3 HJEMMESYKEPLEIEN SOM LÆRINGSARENA FOR SYKEPLEIESTUDENTER SIDE 6 Å ANVENDE EGEN

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Rapport UHT Troms 2015

Rapport UHT Troms 2015 Rapport UHT Troms 2015 Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune Innleiing Hovudmål for Utviklingssenter for heimetenester Troms (UHT) ved Kvaløya og Nordøya heimeteneste, er å være pådrivar for kunnskap og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Planen er nov/des. 2013

Planen er nov/des. 2013 Oversikt over satsingsområdene 2013 Pr. august 2013 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2012

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Handlingsplan 2011 for

Handlingsplan 2011 for Handlingsplan 2011 for utarbeidet av Toril Bülow Mobakken, Kirsti Hagen, May Iren Bendiksen og Elisabet Sausjord 30.03.11 1 1. INNLEDNING... 3 LOKALE FORHOLD I TROMS... 3 UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP I TROMS...

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem

Nasjonalt råd 6.juni Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Nasjonalt råd 6.juni 2011 Nasjonale føringer for kvalitet i sykehjem Sykehjem i dag 44 000 plasser sykehjem Type plasser: langtids, korttids med formål; rehabilitering, opptrening, avlastning. Kompetanse:

Detaljer

Orienteringer fra Fylkesmannen

Orienteringer fra Fylkesmannen Orienteringer fra Fylkesmannen Gunn Elise Mathisen Seniorrådgiver Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling Fylkeslege Stedsfortredere ass. fylkesleger Fagansvarlig: Virksomhetstilsyn, plan og utviklingsoppgaver

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT) Lisbeth Bakken, Utviklingsleder Drammen kommune og Leder USHT Buskerud ORGANISERINGEN I BUSKERUD enestående i landet 20. nov 2017 2 Historikk:

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift.

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift. ABC-opplæringen Kompetanseløft 2020 Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift www.aldringoghelse.no Versjon 1-2017 Alle bilder: Martin Lundsvoll, Aldring og helse Sikre nasjonal kompetanseoppbygging ved kunnskapsspredning

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter

Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter Seniorrådgiver Karina Kolflaath 3.11.16 Kompetanseløft 2020 Kort historikk fra forrige satsing Kompetanseløft 2015 hva er utfordringsbildet? Ny satsing Kompetanseløft

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer