Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen"

Transkript

1 Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

2 Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Bakgrunn Forankring i strategier/planer Forprosjektets mål og ramme Hovedmål Delmål Avgrensing i prosjektet Gjennomføring Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppen Budsjett og finansieringsplan Timerapportering Milepælsplan Planlegging, oppfølging og statusrapportering Rettigheter og taushetserklæringer Signatur Referanser

3 Godkjent av: Side 3 av Innledning 1.1 Bakgrunn Pleie- og omsorgsavdelingen i Saltdal kommune har siden 2002 benyttet omsorgsprogrammet Profil i sykehjem og deler av hjemmetjenesten. I løpet av vinteren 2008/09 blir det gjennomført opplæring i de øvrige enhetene i omsorg. Psykiatritjenesten benytter også Profil til daglig dokumentasjon. Saltdal Helsesenter Saltdal Helsesenter benytter i dag Winmed som journalsystem for legetjenesten. Saltdal Helseseter har vært oppkoblet mot Nordnorsk Helsenett siden 2002, og er oppkoblet mot Norsk Helsenett. Helsesenteret har egne servere for sine program. Tilsynslege fører journal på en frittstående PC ved sykehjemmet. For å få over journal fra Winmed, kopieres i dag journalen over på en diskett, for så å ta denne med til sykehjemmet. Helsesenteret mottar i dag elektroniske laboratoriesvar og epikriser fra Nordlandssykehuset. Enhet pleie- og omsorg. I sykehjemmet og deler av hjemmetjenesten benyttes plan og rapport i Profil som dokumentasjonssystem. I løpet av 2009 skal alle i omsorg benytte Profil som dokumentasjonssystem. Profil ligger på egen server på Rådhuset. Kommunikasjon mellom server og arbeidsstasjoner på de enkelte arbeidsplasser, er i hovedsak basert på fiberkabler. Kravet om et journalsystem i sykehjemmet er i dag ikke oppfylt da det benyttes både Winmed og Profil som dokumentasjonssystem. Omsorgsprogrammet Profil har en legemodul som kan benyttes av tilsynslege, slik at kravet i journalforskriften blir imøtekommet. Brukere i hjemmetjenesten benytter fastlege, og det kan være en utfordring å få oppdatert opplysninger etter legebesøk inn i Profil. Behov. I dag er det en utfordring å få oppdatert de ulike fagsystem med samme type opplysninger da det ikke er etablert skriftlige rutiner for hvordan dette skal gjøres. Servere til de ulike fagsystem ligger også fysisk adskilt i to ulike bygg. Kommunen har i dag lagt fiberkabel mellom disse 2 byggene, slik at det er fysisk mulig å sende informasjon mellom de to systemene, via Norsk Helsenett. Det vil være behov for å kvalitetssikre rutiner i forhold til å motta og sende meldinger mellom Winmed og Profil. Det er også behov for å kartlegge hvilke opplysninger som det er mulig/behov for å kunne sende over. Elektronisk medisinkort i Profil er ikke etablert. Muligheten for å sende medisinkort mellom Profil og Winmed bør også kartlegges og kvalitetssikres. Saltdal kommune har som mål å innføre multidose i 2009, og er da avhengig i elektronisk registrering av medikamenter i Profil 3

4 Godkjent av: Side 4 av 10 Mål og Strategi: Saltdal kommune har som mål å effektivisere og kvalitetssikre de tjenester som ytes. For å kunne nå disse mål, er det viktig å utnytte de muligheter som finnes i forhold til elektronisk samhandling. Initiativtaker. Enhet pleie og omsorg søkte om deltagelse i prosjektet i samråd med Rådmannen. Rådmann og den politiske ledelse har godkjent deltagelsen. Andre tiltak: 1.2 Forankring i strategier/planer Samspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren følger opp Visjonen om helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid ligger til grunn. Strategien er basert på videreføring av eksisterende og påbegynt arbeid. Satsning på samhandling mellom allmennleger og sykehus og kommunesatsning videreføres. Samspill 2.0 er forankret i Nasjonal helseplan ( ) NFS ehelsestrategi, ehelse er alles ansvar og i alles interesse sykepleiernes bidrag Prosjektet er forankret i NSF sin ehelsestrategi Overordnet mål i strategien er at ehelse understøtter et helhetlig pasientforløp og er integrert i sykepleiepraksis, ledelse og kompetanse- og kunnskapsutvikling. Delmål 3.4 handler om at elektronisk informasjonsutveksling og samhandling er formalisert i alle deler av helsetjenesten, riktig dimensjonert infrastruktur og tilkobling til Norsk Helsenett er tilgjengelig for sykepleietjenesten og at gode og brukervennlige elektroniske samhandlingsløsninger er utviklet og implementert i hele helsetjenesten. KS ekommune 2012 Prosjektet er også forankret i KS IKT-strategi ekommune 2012 i pkt. 5 Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten, der et av tiltakene er; KS vil bidra til å utvikle og implementere løsninger for elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og fastlegene, og mellom kommunene og helseforetakene. KS: Strategi og handlingsplan for pleie- og omsorgssektoren i kommunene Strategiplanen er en delplan til ekommune 2012 og setter opp mål for kommunene når det gjelder bruk av IKT til å kvalitetssikre pasientforløpet og bidra til effektive tjenester. Nasjonal IKT Prosjektet er i tillegg forankret i de regionale helseforetakenes overordnete IKT-strategi utarbeidet av Nasjonal IKT, tiltak 19, delprosjekt 2, som omhandler elektronisk samhandling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden. Statlig strategi ,

5 Godkjent av: Side 5 av Forprosjektets mål og ramme 2.1 Hovedmål Forprosjektet er et middel for å skaffe oversikt over hva hovedprosjektet krever av kommunen i form av personellressurser, opplæring, tid, tekniske løsninger og økonomi. Ved hjelp av prosjektmidler og egen innsats skal Saltdal kommune legge til rette for elektroniske samhandling. Delmål Legge til rette for elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og Institusjon/hjemmetjeneste. Ved å utarbeide gode rutiner på elektronisk samhandling, vil vi sikre kvaliteten på den felles tjeneste som ytes til pasienten. Når det er innarbeidet gode rutiner vil forholdene ligge til rette for et samhandling mellom kommunen og Helseforetakene 2.2 Delmål a) Slå på EPJ i Profil. b) Kartlegge de løsninger som i dag finnes i kommunen c) Kartlegge om dagens kobling mot Norsk Helsenett er tilstrekkelig. d) Kartlegge om de program som i dag benyttes i omsorg og på legekontor er klar for elektronisk samhandling. e) Kartlegge ressurser og hvem som skal ha opplæring f) Etablere driftsansvarlig internt i kommunen for Winmed og Profil. g) Iverksette opplæring og utprøving av meldinger. h) Utarbeide samarbeidsavtale med Helsesenteret i) Få nødvendige tekniske løsninger på plass. 2.3 Avgrensing i prosjektet Prosjektet avgrenses til i første omgang å gjelde kommunikasjon mellom omsorgsavdelingen og leger. Men som en naturlig videreføring vil et være ønskelig med samhandling mellom Nordlandssykehuset/kommunen og Apotek og kommunen. Helsestasjon, fysioterapi og ergoterapi er ikke med i prosjektet. Det vil også i løpet av neste år innført felles legevakt med 2 nabokommuner. Denne problemstillingen vil ikke bli berørt av prosjektet. 5

6 Godkjent av: Side 6 av Gjennomføring Administrative oppgaver. 1. Utarbeide en plan for utarbeidelse av forprosjektet 2. Produsere og sende inn statusrapport for elektroniske løsninger, teknisk infrastruktur/fagsystem/helsenett. 3. Utarbeide Prosjektplan for hovedprosjektet. 4. Utarbeide sluttrapport. Tekniske oppgaver. 5. IT ansvarlig kartlegger hva vi har av tekniske løsninger og har kunnskaper om hvem og hvor tilleggsopplysninger skal skaffes. 6. IT ansvarlig kartlegger hva vi trenger av tilleggsprogramvare for å etablere kommunikasjon mellom Winmed, Profil og Norsk Helsenett. 7. Få på plass de tekniske løsninger. Dette innebærer innkjøp av og installering av Unique Profilkom. 8. Prosjektgruppen vurderer hvilken maskin som skal benyttes for å ta i mot meldinger. Personellmessige. 9. Prosjektgruppen utarbeider opplæringsplan for de av personellet ved legekontor og omsorg som skal ha opplæring i bruk av elektronisk samhandling. 10. Lage plan for opplæring, herunder antall personell og omfang av opplæring. 11. Opplæring av tilsynslege i legemodul/profil. 12. Informere om, demonstrere og teste ut meldingstyper sammen med personalet. Organisatoriske oppgaver. 13. Holde kontroll med utgifte, avpasse forbruk i henhold til budsjett. 14. Etablere beslutningsdyktig styringsgruppe som har interesse for prosjektet. 15. Etablere arbeidsgruppe med innsikt i legekontor, hjemmetjeneste, sykehjem og IT. 16. Nedfelle rutiner og avvikshåndtering for PLO/Legekontor i forhold til meldingsutveksling. 17. Opprette en avtale med legekontoret om bruk av Elin K med utgangspunkt i journalforskriften, samt sikre at nye rutiner er hensiktsmessige og funksjonelle. 18. Starte prøvesending med tenkte pasienter på testdatabase. I dette kapitlet beskrives kort de oppgaver som skal gjennomføres i prosjektet 6

7 Godkjent av: Side 7 av Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Styringsgruppe Prosjektgruppe IT personal Prosjektleder 4.1 Prosjektansvarlig Saltdal kommune ved Rådmann Anna Welle 4.2 Styringsgruppe Anna Welle Rådmann Anne Marit Franing Enhetsleder Pleie og Omsorg Magne Franing Kommunelege I Åge Kristoffersen Prosjektleder Styringsgruppens ansvar er: Sikre at de avgjørelser som tas er forankret i ledelsen og at prosjektet blir fulgt opp. Sikre at de økonomiske rammer overholdes. 5.3 Prosjektleder Prosjektleders ansvar i prosessen er: Informere styringsgruppen om fremdriften og hente innspill fra gruppen. Følge opp rapportering og sikre fremdrift i prosjektet. Etablere samarbeid med aktuelle parter i kommunen, ansatte og leverandører av programvare. Innkalle til møter og føre skriftlige referat. 7

8 Godkjent av: Side 8 av Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av: Åge Kristoffersen Prosjektleder Terje Furumo IT ansvarlig Kjell Gunnar Skodvin Tilsynslege Kirsten Vik Eriksen Leder hjemmetjenesten Per Arne Østerkløft Administrasjon omsorg Prosjektgruppen har ansvar for å: Komme frem til løsninger og vurdere om disse er gjennomførbare. Sette opp opplæringsplan/finansieringsplan for prosjektet. Fremme forslag og budsjett i forhold til nyinnkjøp. 6.0 Budsjett og finansieringsplan Budsjett, finansieringsplan og kostnadsspesifisering er vedlegg til prosjektdirektivet. 6.1 Timerapportering Prosjektleder og prosjektdeltakere skal dokumentere timer brukt i prosjektet. Medgått tid skal dokumenteres og sendes til sammen med den månedlige fremdriftsrapporteringen. 7.0 Milepælsplan Innholdet i milepælene skal være beskrevet under kapitlet oppgaver tidligere i dokumentet, EKSEMPEL på milepælsplan Aktivitet Når EPJ er slått på i Profil Når vi har kartlagt de løsninger som finnes i kommunen. Når kartleggingen av kobling mot Norsk Helsenett er kontrollert. Når Profil og Winmed er klar for elektronisk samhandling Når vi har kartlagt behov for opplæring Når forprosjektplan er godkjent Når det er etablert driftsansvarlig internt i kommunen Når samarbeidsavtale med Helsesenteret er klar Når hovedprosjektplan er ferdig Når utprøving er iverksatt Når nødvendig utstyr er kjøpt inn og er på plass Når sluttrapport er levert Desember 2008 Januar 2009 Februar 2009 Mars 2009 April

9 Godkjent av: Side 9 av Planlegging, oppfølging og statusrapportering Statusrapport ved oppstart leveres prosjektleder ELIN-k senest 1 mnd etter prosjektstart. Månedlig statusrapport leveres prosjektleder ELIN-k senest dagen før avtalt telefonmøte. Sluttrapport leveres prosjektleder ELIN-k senest og hovedprosjektbeskrivelse senest Rettigheter og taushetserklæringer Alle parter som deltar i prosjektet forplikter seg til å overholde de restriksjoner som gjelder ved tilgang til taushetsbelagt informasjon og rettighetsbeskyttet dokumentasjon. Prosjektets resultater skal være åpent tilgjengelig for alle interesserte. 8.6 Signatur et er gjennomgått og godkjent av 9

10 Godkjent av: Side 10 av Referanser 10

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet

25.09.2008. Stjørdal og Selbu Kommuner. Sluttrapport forprosjekt. Elin-k samspillprosjektet 25.09.2008 Stjørdal og Selbu Kommuner Sluttrapport forprosjekt Elin-k samspillprosjektet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer