Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie"

Transkript

1 Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember 2010

2 Undervisnings og forskningspersonale tilknyttet studiet 2011/2012 Faglærere i videreutdanningen innen AIO. Interne og eksterne forlesere. Undervisning/arbeidsformer Undervisningen består av ressursforelesninger, individuelle studier, gruppearbeid, seminarer og praksisstudier. Gruppenes arbeid skal muliggjøre læring gjennom kritisk gransking, deling av erfaringer, fordypning gjennom refleksjoner og diskusjoner. Temaområder Sentralt i utdanningen er å stimulere studenten til systematisk refleksjon over etiske og juridiske forhold som er aktuelle i dagens helsetjeneste generelt, og ved spesialavdelinger spesielt. Systematisk refleksjon over etiske utfordringer, kunnskap om politiske, økonomiske og juridiske føringer for arbeidet i helsetjenesten og videreutvikling av evnen til å finne informasjons og hjelpekilder vil være grunnlaget for gjennomføring av tema. Sykepleiens samfunnsmessige mandat. Politiske prioriteringer og økonomiske rammer for helsetjenesten. Lover som setter rammer for helsetjenesten. Juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon. Kvalitetsutvikling i helsetjenesten, organisering av helsetjenesten. Pasientsikkerhet. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Etisk refleksjon og beslutningsprosesser. Etiske dilemmaer relatert til pasientmålgruppe. Arbeidsmiljø, teamarbeid. Samarbeid, konfliktforebygging og løsning. Studentens forutsetninger Emnet forutsetter at studenten har grunnleggende kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og etisk refleksjon, helsetjenestens organisering og overordnede lovverk og retningslinjer. Læringsutbytte Det forventes at studenten: Har kunnskap om sentrale problemstillinger og etiske utfordringer i helsetjenesten Har kunnskap om og anvender etisk teori, etiske prinsipper og yrkesetiske retningslinjer Viser evne til systematisk refleksjon over etiske dilemmaer og yrkesutøvelse Har innsikt i rammebetingelser som påvirker utviklingen av helse og sosialtjenester på ulike forvaltningsnivåer Kan arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i omsorgskjeden Har et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie og spesialisthelsetjenesten, og kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve forsvarlig spesialsykepleie, lede eget fag og arbeide i team 1

3 Organisering, ressursforelesninger Ressursforelesninger innen temaene: Innføring i etisk teori og etiske prinsipper Etisk refleksjon i praksis Juridiske rammer og lovverk for helsetjenesten Ledelse, politiske prioriteringer og økonomiske rammer for helsetjenesten Kvalitetssikring og pasientsikkerhet Veiledning Generell studieveiledning og veiledning på oppgaveskriving. Emnespesifikk (faglige spørsmål). IKT basert veiledning Studentene kan fritt benytte Fronter og/eller mail til å sende spørsmål, gruppevis eller individuelt. Mailer rettes til koordinator, som videreformidler til rette vedkommende ved spesielle faglige spørsmål. Arbeidskrav Arbeidskrav Fagnotat i gruppe Innlevering /seminar Se oversikt arbeidskrav Kriterier Retningslinjer for oppgaveskriving ved Høgskolen i Gjøvik ord. Aktiv deltakelse i seminar Vurdering Godkjent/ikke godkjent. Studieoppgave i gruppe: Ta utgangspunkt i en situasjon eller problemstilling fra egen spesialitet hvor det kan identifiseres etisk og juridisk usikkerhet med hensyn til hva som er rett eller galt. Beskriv situasjonen og diskuter den med bakgrunn i teori. Pensumlitteratur Brinchmann, B. S. (red.) (2008). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal Akademisk. Heggedal, K. (2006). Sykepleiedokumentasjon. Oslo: Gyldendal. Akademiske. Kap. 4: Juridiske rammer for sykepleiedokumentasjon. Kap. 8: Fra fritekst til standarisering. Kan standarisering bidra til å usynliggjøre pasientens erfaringer? Jakobsen, Rita. (2005). Klar for fremtiden? om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Lov nr 63: Lov om pasientrettigheter html 2

4 Lov nr 64: Lov om helsepersonell m.v html Lov nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m html Lov nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven) wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=arbeidsmiljølov*&& Molven, O. (2009) Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 1: Sykepleie og jus Kap. 2: Rettslig regulering av helsetjenesten og sykepleiervirksomhet Kap. 7.4: Krav på spesialisthelsetjenester Kap. 9: Tvangsmessig påføring av helsehjelp Kap. 10: Kravet om forsvarlig yrkesutøvelse Kap. 12: Medvirkning og informasjon Kap. 13: Pasientens rett til medbestemmelse Kap. 15: Taushetsplikt Kap. 16: Forskning Kap. 17: Ytringsfrihet, lojalitet og varslingsplikt Kap. 18: Pasientklage, tilsyn og reaksjoner mot helsepersonell Kap. 19: Pasientens rett til erstatning NSF. (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler [online]. Oslo: Norsk sykepleierforbund. Tilgjengelig fra: https://www.sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/143292/yrkesetiske_retningslinjer.pdf (lest ). Stortingsmelding 47( ). Samhandlingsreformen rett behandling på rett sted til rett tid: Kapittel 10 Spesialisthelsetjenestens organisering og oppgaver. [online] Helse og omsorgsdepartementet /stmeld nr html?id= Anbefalt litteratur Henriksen, Jan Olav og Vetlesen, Arne Johan (2006) Nærhet og distanse : Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo : Gyldendal akademisk Helsedirektoratet (2008). Rundskriv IS 10/2008. Lov om pasientrettigheter kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Norsk sykepleierforbund (2008). Det du bør vite om faglig forsvarlighet. https://www.sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/135908/faglig%20forsvarlighet.pdf Norsk sykepleierforbund (2007). Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. https://www.sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/135844/veileder%20%20sykepleiedokume ntasjon.pdf Skau, G. M. (2005). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Oslo: Cappelen akademisk. Kapitel 5 Konflikter og konfliktarbeid 3

5 Aase, K. (2010). Pasientsikkerhet: hendelser, begreper og omfang. I: Pasientsikkerhet: teori og praksis i helsevesenet, s Oslo: Universitetsforlaget. 4