Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner"

Transkript

1 Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ragna Kleppa (Emneansvarlig) - Ida Helene Mykkeltveit (Emneansvarlig) - Otto Margon Aareskjold (Emneansvarlig) - Evy Margrethe Gundersen (Emneansvarlig) Introduksjon Emnet er felles for videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjons sykepleie. Læringsutbytte Etter å ha gjennomgått og bestått emnet, skal studenten: Kunnskaper - ha inngående kunnskap om pasientmålgruppens sårbarhet og sammensatte behov - ha inngående kunnskap om reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og/eller kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død. - ha inngående kunnskap om kommunikasjon til akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende - ha kunnskap om forskning og fagutvikling innen temaområdene Ferdigheter - utvise forståelse for sykepleiefaget, og hvordan spesialsykepleieren handler i spenningsfeltet mellom medisinsk rasjonalitet og omsorgsrasjonalitet - mestre samhandling og kommunikasjon med mennesker som er alvorlig syke og døende - anvende etisk og juridisk refleksjon og argumentasjon knyttet til dilemma overfor pasientmålgruppens sårbarhet og sammensatte behov for medisinske og sykepleiefaglige tjenester side 1

2 VAIOB10_1 - Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Generell kompetanse - utvise forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasient, pårørende og personale ved akutt og/eller kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død - anvende sykepleiefaglig argumentasjon for å sikre pasientens interesser i et høyteknologisk miljø, og i et tverrfaglig samarbeid - vektlegge en flerkulturell forståelse Innhold Emnet behandler delemnene: fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende i alvorlige/ kritiske situasjoner etisk teori og dilemma relatert til pasientmålgruppe, spesielt forhold knyttet til alvorlig sykdom, behandling og teknologisk utvikling vil vektlegges etikk, rett og rettsikkerhet knyttet til etisk refleksjon og beslutningsprosesser lovgivning knyttet til pasientrettigheter, helsepersonell og spesialhelsetjeneste; samt anvender juridiske argumenter i løsningen av kliniske problemstillinger rammefaktorer, pasientsikkerhet og/eller risiko i sykehus og spesialavdelinger politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten Arbeidsformer Aktuelle arbeidsmåter i undervisningen kan være dialog/samtale, fag- og refleksjonsnotater, forelesning, gruppearbeid med og uten veiledning, problembasert læring i basisgrupper, seminar, selvstudium, studentundervisning, rollespill. Praksis 4 uker introduksjonspraksis. side 2

3 Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper i tråd med bachelorgrad i sykepleie etter rammeplan fra Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeeksamen 1/1 4 dager A - F Alle. Arbeidsmetoder og størrelse på besvarelsen: Individuell skriftlig besvarelse Besvarelsen skal være på ord + / - 10 % KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Refleksjonsnotat knyttet til introduksjonspraksis, 90 % nærværsplikt i basisgrupper, obligatorisk undervisning og introduksjonspraksis Ved fravær ut over 10 % i basisgrupper, obligatorisk undervisning og introduksjonspraksis kan et alternativt arbeidskrav avtales med fagansvarlig. Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være innfridd for å kunne gå opp til eksamen. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Kliniske studier 2 - Anestesisykepleie (VANP11_2) 5 Anestesisykepleie II (VAN110_2) 5 Kliniske studier 2 - Intensivsykepleie (VINP11_2) 5 Intensivsykepleie 2 (VIN110_2) 5 Kliniske studier 2 - Operasjonssykepleie (VOPP11_2) 5 Operasjonssykepleie 2 (VOP110_2) 5 Kliniske studier 2 - Barnesykepleie (VBAP11_2) 5 Barnesykepleie 2 (VBA110_2) 5 side 3

4 VAIOB10_1 - Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Åpen for Anestesisykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på it`s learning senest innen semesterstart. Den foreliggende liste representerer pensum. Noen av referansene kan være gjennomgående for flere emner. Alvsvåg. H Kunnskapsbasert praksis er ikke noe nytt. Sykepleien Forskning. 4(3); Barbosa da Silva, A.(2010). Humanistiske og ikke-humanistiske menneskesyn. I:Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Bie, K. (2007). Refleksjonshåndboken. Universitetsforlaget, Bjørk, I. T., & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie: en ressursbok. Oslo: Akribe. Kap. 2-3, Graverholt, B., Nortvedt, M.W., Reiersgaard,A., Jamtvedt, G. (2011) Evidensbasert praksis og det instrumentalisitske mistaket. Sykepleien Forskning. 03(11); Ljungquist, M.(2010). Pleiepersonellets verdiskapende egenskaper som en nødvendig betingelse for god pleie og omsorg. - I:Barbosa da Silva, A. (red.). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Moesmand, A. M. og Kjøllesdal, A. (2004). Å være akutt kritisk syk. Oslo. Gyldendal Akademisk, Molven, O. (2012) Helse og jus. Oslo. Gyldendal Akademisk, kap. 9-14, 18-19, s , Norheim, A. (2010).Pleiekulturens betydning for en god profesjonell omsorg - et etisk perspektiv. I: Barbosa da Silva, A. (red.). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Gyldendal akademisk, Sollid, S.(2010). Risikostyring i klinisk medisin. I: K. Aase(red.). Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget, Westphal, S.W., Frobes, M.P. og Barach, P.(2010). Pasientsikkerhet i et internasjonalt perspektiv: status, utfordringer og framtidens ideal. I: K. Aase(red.). Pasientsikkerhet teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget, side 4

5 Wiig, S. og Hansen, B.S. (2010).Risikopersepsjon på tvers. I: K. Aase(red.). Pasientsikkerhet teori og praksis i helsevesenet. Universitetsforlaget, Anbefalt pensum: Alvsvåg, H.(2010). På sporet av et dannet helsevesen. Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet. Akribe Barbosa da Silva, A. (red.).(2010). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Gyldendal akademisk Helsedirektoratet(2008). Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Informasjon til helsepersonell. (4s.) astet ned ) Helsedirektoratet: Rundskriv IS-10/2008, Lov om pasientrettigheter kapittel 4A HOD: Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. FOR nr 1217(8 s.) Johannessen, J-A.; Olaisen, J. (2007) Styring av Helseforetak. Hvorfor er sykehus så vanskelig å styre? Bergen. Fagbokforlaget Lovsamling for helse- og sosialsektoren Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar, L. M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert: en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo. Norsk Sykepleierforbund. Pettersen, R. (2000) Problembasert læring for studenten. Universitetsforlaget, Oslo side 5

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Ida Helene

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet Emne BBA260_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:26 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet Emnekode: BBA260_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR 3. ÅRS STUDENTER MED OPPSTART HØST 2012 1 www.haraldsplass.no epost; hdh@haraldsplass.no 2 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE... 1 Formål og mål med bachelor utdanning

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16 Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 60 studiepoeng Studieåret 2015-16 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie...3 2 Emneinformasjon 7 2.1

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn:

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer