Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå"

Transkript

1 Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Evelyn Sandøy Ottesen (Emneansvarlig) - Leif Arne Helgesen (Faglærer) - Ingunn Tollisen Ellingsen (Faglærer) Introduksjon Emnet er en innføring i fagene sosialt arbeid, psykologi, sosiologi og sosialantropologi. Fagene utgjør et storemne hvor hvert enkelt fag har en stor grad av selvstendighet. Dette skal sikre et faglig grunnlag for profesjonelt sosialt arbeid. Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne: Kunnskaper Studenten skal ha kunnskap om /innsikt i: faget sosialt arbeids historiske utvikling, teoretisk tilnærming og utøvelse fagets grunnleggende elementer som fagets formål, kunnskapsgrunnlag, verdigrunnlag / yrkesetikk og ferdigheter sosionomens rolle og arbeidsoppgaver i praksisfeltet Forståelse av forskjellen mellom vitenskapelig psykologi og generell menneskekunnskap. Begreper og fenomener innenfor generell psykologi, utviklingspsykologi, helsepsykologi og sosialpsykologi. Tenkemåter, sentrale begreper og perspektiver innenfor sosiologi og sosialantropologi. Sosiale og kulturelle forhold Ferdigheter og generell kompetanse Ferdigheter Studenten kan: side 1

2 BSO130_1 - Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå anvende basiselementene i faget (kunnskapsgrunnlaget, verdigrunnlaget og ferdigheter) anvende kommunikasjonsferdigheter med fokus på å etablere en god relasjon forstå hvordan personlige verdier/ holdninger påvirker yrkesutøvelsen Anvende psykologiske fagbegreper relevant på reelle livssituasjoner. Ha innsikt i hvordan mennesker kan løse sine problemer og utfordringer, både gjennom mobilisering av egne og omgivelsenes ressurser. Være i stand til å integrere sentrale sosiologiske og sosialantropologiske tilnærminger i en kritisk refleksiv orientering til det sosialfaglige feltets yrkesutøvelse. Strukturere en skriftlig oppgave med akademisk skriving (APA stil) Generell kompetanse Studenten: er bevisst egne verdier og holdninger og hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen er bevisst på og kan kritisk reflektere over faglige og etiske problemstillinger som er relevant for sosialt arbeids praksis viser forståelse og respekt for ulike perspektiv, verdisyn og livsformer er i stand til å reflektere over seg selv og andre, sine egne og andres handlinger, indre opplevelser, holdninger og verdier. har utviklet et ressursperspektiv på andre mennesker. har tilegnet seg kunnskap og kritisk refleksjon omkring sosiologiske/sosialantropologiske begreper og teori. Er i stand til å analysere og reflektere over sosiale problemers samfunnsmessige kontekst og sammenheng. Innhold Sosialt arbeid Sosialt arbeids utvikling og historie Kunnskapsgrunnlaget med vekt på styrkeperspektivet Verdigrunnlaget, yrkesetikk, samtale og samhandlingsferdigheter Relasjonen mellom klient/bruker og sosionom, brukermedvirkning og samhandlingsprosesser side 2

3 Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:31 Faget slik det praktiseres i yrkesfeltet (feltbesøk) Psykologi Tenkning, emosjoner, motivasjon Læring, intelligens og personlighet Livsløpets utvikling Stress, krise, psykisk og fysisk helse Sosial påvirkning og sosiale oppfatninger Aggresjon og prososial atferd Kommunikasjon og makt Sosiologi og sosialantropologi Med utgangspunkt i ulike sosiologiske teoretikere og tilnærmingsmåter i sosiologi vil undervisningen tematisere forholdet mellom individ/samfunn. Det vil bli lagt vekt på følgende sentrale begreper som går inn i kjernen av det sosialfaglige: Makro og mikronivå Sosialisering Integrasjon/desintegrasjon Makt og maktforskjeller Sosial interaksjon Roller og rolleatferd Sosialt avvik Kultur Undervisningen i sosialantropologi skal bidra til at studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse av de ressursene, mulighetene og utfordringene som de tverrkulturelle møtene representerer. Det teoretiske grunnlaget vil dels være knyttet til sentrale begreper i sosiologi. Arbeidsformer Sosialt arbeid: Forelesning (ca 100 stud.), ferdighetstreningsgrupper/sa-grupper (15-18 stud.) side 3

4 BSO130_1 - Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå og basisgrupper (ca 5 stud.) og feltarbeid. Psykologi: Forelesninger, gruppeseminar Sosiologi og sosialantropologi: Undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid. Forelesninger, ferdighetstrening i sosialt arbeidsgrupper, feltarbeid, seminarer og gruppearbeid skal forberede studentene til hjemmeeksamen (1 uke) i emnet. Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeeksamen 1/1 1 uke A - F Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studentene må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Skriftlig oppgave (sosialt arbeid), Faglig presentasjon (psykologi), Fagnotat, 75% nærværskrav (sosialt arbeid og psykologi) Obligatorisk(e) undervisningsaktivitet(er) som må være bestått 1. Skriftlig oppgave (sosialt arbeid) 2. Faglig presentasjon (psykologi) 3. Fagnotat 4. 75% nærværskrav (sosialt arbeid og psykologi) Arbeidskrav og nærværskrav: Når følgende tre arbeidskrav er godkjent/bestått og nærværskravet er oppfylt har studenten rett til å gå opp til eksamen: a. Sosialt arbeid: Skriftlig oppgave på 1000 (ord +/- 10%) b. Psykologi: Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling. Den faglige presentasjonen må være bestått. c. Fagnotat over oppgitt tema fra emnet med omfang 2000 ord (+/- 10%) Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i sosialt arbeid gruppene. (ferdighetsgrupper og feltstudier). 75 % må også være oppfylt i gruppeseminarene og på selve side 4

5 Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai :48:31 seminardagen i psykologi. Studenter som har et fravær på mer enn 60 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse. For nærvær mellom 75% og 60% kreves en skriftlig oppgave som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Psykologi (BSO140_1) 10 Sosialt arbeid I (BSO150_1) 10 Sosiologi og sosialantropologi (BSO170_1) 10 Åpen for Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på It's learning senest innen semesterstart. Sosialt arbeid: Damgaard, Irena og Nørrelykke, H. (2001) Den personlige samtalen, en introduksjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (72 sider) Levin, Irene (2004): Hva er sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.Kap. 1-8 (123 sider) Shulman, Lawrence (2003): Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. Del I og II (300 sider) Thompson, Neil (2009) Understanding Social Work (3.utg.). London: Palgrave. Kap. 1, 3, 4, 5 og 6 (125 sider) Kompendium Tilsammen 748 sider. Psykologi: Helgesen, L.A. (2011): Menneskets dimensjoner. 2.utgave Høgskoleforlaget. (425 sider) side 5

6 BSO130_1 - Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Sosiologi og sosialantropologi: Kasin, O. (2008). Flerkulturell- hva er det og hvem er de? Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold- fra utsikt til innsikt. A. M. Otterstad. Oslo, Universitetsforlaget (21sider)* Levin, I. og J. Trost (2005). Hverdagsliv og samhandling med et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. Bergen, Fagbokforlaget kap 1, 3,4,5,6 ( 120 sider) Schiefloe, P. M. (2011). Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Bergen, Fagbokforlaget. Kap 1, 2 (s37-47), 5,6,7,8,10. (256 sider). Thorbjørnsrud, B. (2010). Kulturelle fortolkningsrammer. Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse-og sosialprofesjoner. E. Brodtkorb og M. Rugkåsa. Oslo, Gyldendal Norsk forlag. (38 sider)* Kompendium * side 6

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.05.2012. Oppretting ved studieleder 09.08.2013, og 24.06.2014, gjelder fra opptak

Detaljer

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16

Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 0 Fagplan for Bachelor i barnevern 2015/16 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid 23.5.2012. Oppretting ved studieleder 9.8.2013 og 24.06.2014, gjelder fra opptak 2012

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst

Studieplan 2013 2015. Videreutdanning i Kunst- og uttrykksterapi. kull 2013 høst Side 1/15 Studieplan 2013 2015 Videreutdanning i Kunst- kull 2013 høst 75 studiepoeng HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 58 3044 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Fax 32 20 64 10 info.drammen@hibu.no

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Programplan 2013-2014

Programplan 2013-2014 Programplan 2013-2014 for Bachelorstudium Barnehagelærerutdanning Heltid Planen gjelder for 1. trinn 2013-2014 Planen bygger på Nasjonal forskrift for Rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt 4.juni

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

PSY100 Årsstudium i Psykologi

PSY100 Årsstudium i Psykologi PSY100 Årsstudium i Psykologi Opptakskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer