Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer"

Transkript

1 Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer

2 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål... 3 Læringsaktiviteter... 3 Arbeidskrav/Vurderingsordninger... 3 Emner, Læringsutbytte, arbeidskrav og vurdering... 4 Emne1 Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten... 4 Emne2 Helse og sosialrett... 5 Emne 3 Håndtering av legemidler (ikke for helsefagarbeidere)... 7 Emne 4 Kulturforståelse... 7 Emne 5 Nasjonale satsningsområder... 8 Pensum med forbehold om endring... 9 Nyttige lenker... 10

3 2 Innledning Velkommen til Profesjonsnøytralt kurs i Nasjonale Fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Emneplanen beskriver kursets innhold og arbeidsmetoder og bygger på Helsedirektoratets kravspesifikasjoner. Kurs i Nasjonale Fag er obligatorisk for helsepersonell utenfor EU som søker autorisasjon og som ikke omfattes av de nordiske avtaler og EØS- avtalen om gjensidig godkjenning. Kvalifisert søker til Nasjonale fag har bestått norsk språktest og er vurdert av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) til å gjennomføre kurs i nasjonale fag i henhold til Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell. Kurset gjennomføres som et delvis nettbasert studie med samling i høgskolens lokaler over to uker. Alle deltagerne avslutter med eksamen i Nasjonale Fag og test i legemiddelregning. For faglige spørsmål: For teknisk/administrative spørsmål Oslo, august 2015

4 3 Formål Kurs i Nasjonale fag har som mål å gi deltagerne kunnskap om norsk helsevesen for å kunne ivareta pasientens sikkerhet, sikre kvalitet i helsetjenesten og tillit til helsevesenet (Helsepersonelloven 1. Autorisasjonsordningen er regulert i 48). Læringsaktiviteter Det er et viktig prinsipp at en lærer av hverandre ved at deltagerne fra ulike kulturer kommer med egne erfaringer og ser dette i forhold til det norske samfunn og egen profesjon. Kurset er både samlingsbasert og nettbasert hvor både e- læring og mer tradisjonell læring anvendes. Hvert emne anvender ulike arbeids og undervisningsformer er bygget opp med ressursforelesninger, selvstudier, gruppearbeid, seminar, MC tester og caseløsninger. Gruppearbeid er vektlagt som pedagogisk strategi fordi det øker forståelse mellom både kulturer og profesjoner noe som synes viktig i det norske helsevesen. Det er videre chatteløsninger og andre interaktive muligheter i nettverktøyet Fronter som det oppfordres å anvende under kurset. Kursets pensum er sentral i arbeidet med emnene og må synliggjøres i studieoppgavene og på eksamen. Veiledning vil bli gitt både nettbasert og på samlinger. Forelesninger på samlingene vil bli tatt opp og lagt ut som link i Fronter. Arbeidskrav/Vurderingsordninger Arbeidskravene består av ulike studieoppgaver som er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen. Det vil bli arbeidet med studieoppgavene både på og utenfor samlingene og studieoppgavene består av to MC tester, en individuell oppgave, en gruppeoppgave utenom samling og 3 gruppeoppgaver med framlegg/diskusjon på samlingen. Hvordan studieoppgavene innleveres og godkjennes er beskrevet under hvert emne. Ved mistanke om fusk (direkte avskrift fra andre kilder) vil det bli foretatt plagiatkontrorll i nettverktøyet ephorus. Konsekvenser av ikke innlevert oppgave, og fravær over 10 % er at deltageren ikke får delta ved avsluttende eksamen.

5 4 Test i legemiddelregning. Leger, tannleger, farmasøyter og sykepleiere: Prøven består av oppgaver som krever ulike regnemåter. Framgangsmåten må vises og prøven må være feilfri for å være bestått. Varighet 3 timer. Det gis mulighet til å fremstå til denne testen maksimum seks ganger. De to første gangene er inkludert i kursavgiften, deretter 2 ganger som privatist. Privatistavgiften inkluderer to forsøk på eksamen, så totalt kan man ha 4 forsøk som privatist. Avsluttende eksamen i nasjonale fag. Eksamen er en skoleeksamen som går over 4 timer. Emne 1,2 4 og 5 blir testet i form av to oppgaver knyttet til hvert emne. Eksamen vurderes til bestått /ikke bestått hvor bestått er minimum 65 % riktige svar. Kriterier: Anvender kunnskaper knyttet til læringsutbytte under de enkelte emnene og kan sette det inn i en helse- og sosialfaglig sammenheng. Anvender det norske språk på en forståelig måte. Er kjent med, kan slå opp i og viser forståelse for relevant lovverk som blir utdelt under eksamen. I kursavgiften er det anledning til å framstille seg til eksamen to ganger, deretter som privatist. Emner, Læringsutbytte, arbeidskrav og vurdering Emne1 Oppbygging og organisering av helse- og omsorgstjenesten Emne 1 Læringsutbytte Læringsaktiviteter Oppbygging og organisering av helse- og Kandidaten skal ha kunnskap og forståelse om oppbygging og organisering av helse -og omsorgstjenesten gjennom å: omsorgstjenesten Delemner Kjenne oppbygging av og oppgaver for den sentrale helseforvaltning Forelesning, selvstudium, Kjennskap til finansiering, prioritering og kontroll av helsevesenet e-læring, gruppearbeid og Kjenne til yrkesspesifikk rolle og funksjon seminar Kjenne til krav til systemer for kvalitetsutvikling og kunnskapsbasert praksis Kjenne rutiner for brukermedvirkning

6 5 Kunnskap om koordinering av helsetjenester og tverrfaglig samarbeid Kjennskap til pasient og brukerorganisasjoner Kjenne organisatorisk oppbygging og oppgaver i: Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Innen forebyggende helsearbeid Arbeidskrav/ Tilbakemelding Vurdering 1 A: Gruppearbeid og framlegg på seminar. Muntlig tilbakemelding Innlevering av gruppeoppgaven i Fronter 1 B: Individuell Multiple Choice(MC) / tilbakemelding i Fronter Eksamen innhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Individuell eksamen under tilsyn Emne2 Helse og sosialrett Emne 2 Helse og sosialrett Læringsutbytte Kandidaten skal ha kunnskaper knyttet til lovverket som er relatert til helse og sosialtjenesten ved å: Læringsaktiviteter Delemner Ha kunnskap om Lov om helsepersonell med vekt på o Forsvarlighet o Taushetsplikt o Opplysning og meldeplikt o Dokumentasjonsplikt o Lovens reaksjons systemer Kunnskap om Lov om pasient og brukerrettigheter med vekt på o Rett til helsehjelp o Rett til medvirkning og informasjon o Samtykke til helsehjelp o Journalinnsyn o Klagerettigheter Kunnskap om folketrygdloven, ytelser ved sykdom mm o Relevante trygdeordninger Kjenne til: o Lov om kommunal helse -og omsorgstjeneste (kapittel 4 og 9) Forelesning, selvstudium og e-læring

7 6 Arbeidskrav/ Tilbakemelding Vurdering o Lov om spesialisthelsetjenesten o Lov om psykisk helsevern, herunder frivillig og tvungen helsevern o Abortloven 2 A: Individuell oppgave 1500 ord +/- 20 % /tilbakemelding i Fronter Eksamen innhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Individuell eksamen under tilsyn

8 7 Emne 3 Håndtering av legemidler (ikke for helsefagarbeidere) Emne 3 Læringsutbytte Læringsaktiviteter Legemiddelhåndter ing og legemiddelregning Kandidaten skal kjenne til lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndtering samt bestå legemiddelregningstesten ved å: Delemne Kjenne til regelverk som regulerer legemiddelhåndteringen i Norge Inneha kompetanse til å utføre forsvarlig legemiddelhåndtering Kjenne til sentrale legemiddelbegreper og benevnelser Legemiddelregning i håndteringssammenheng Kunnskap om rekvireringsrett Arbeidskrav 3A: Gruppearbeid på samling/muntlig tilbakemelding /tilbakemelding 3 B: Individuell Multiple Choice (MC) test /tilbakemelding i Fronter Vurdering Eksamens innhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Test i legemiddelregning Forelesning, selvstudium, e-læring gruppearbeid og læringssti. Emne 4 Kulturforståelse Emne 4 Læringsutbytte Læringsaktiviteter Kulturforståelse Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse for norsk kultur i profesjonsutøvelsen gjennom å: Delemner Diskutere yrkesetiske retningslinjer for de ulike profesjoner Kunnskap om kosthold knyttet til kultur Kjenne til norske tradisjoner Kjenne til norsk væremåte Den norske velferdsstaten Forelesing, selvstudium, e-læring gruppearbeid og seminar. Arbeidskrav/tilbakemelding 4 A: Gruppearbeid og framlegg på samling/muntlig tilbakemelding Vurdering Eksamen innhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Individuell eksamen under tilsyn

9 8 Emne 5 Nasjonale satsningsområder Emne 5 Læringsutbytte Læringsaktiviteter Nasjonale Kandidaten skal ha faglige kunnskaper og forståelse knyttet satsningsområder til de prioriteringer som er vedtatt for norsk helsevesen ved å: Delemner Arbeidskrav /tilbakemelding Kjenne til relevante prioriterte områder innenfor nasjonal helsepolitikk ved å ha kunnskap om: Eldreomsorg Psykisk helse og rus Folkehelsearbeid Samhandling, Individuell Plan Brukermedvirkning 5A: Gruppeoppgave 1000 ord +/- 20% /Tilbakemelding i Fronter Forelesning, selvstudium, e læring og gruppearbeid. Vurdering Eksamen innhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Individuell eksamen under tilsyn

10 9 Pensum med forbehold om endring Emne 1. Oppbygging og organisering av helse og omsorgstjenesten Nylenna, M. (2014). Helsetjesten i Norge et overblikk. Kapittel 3: Organisering og styring Kapittel 8: Den sentrale Helseforvaltningen. Kapittel 11: Helsepersonell. Kapittel 12: Brukerne. Kapittel 13: Finansiering. Gyldendal Akademisk. Emne 2. Helse og sosialrett Molven, O.(2012). Helse og jus. Kapittel 11: Rett til selvbestemmelse. Kapittel 14: Krav til forsvarlig yrkesutøvelse og virksomhet. Kapittel 18: Dokumentasjon og journal. Gyldendal juridisk. Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om psykisk helsevern Folketrygdloven Abortloven Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste kapittel 4 og 9 Emne 3. Håndtering av legemidler Olsen, L.A.(2014). Praktisk medikamentregning: dose, styrke mengde. Cappelen Damm akademisk. Sosial- og helsedirektoratet (2008). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. IS-9/2008 Rundskriv Emne 4. Kulturforståelse Eriksen, T.H. & Sajjad T.A.(2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal Akademisk. Yrkesetiske retningslinjer for de ulike profesjoner Emne 5 Nasjonale satsningsområder Helsedirektoratet: Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområde i 2015 Nylenna, M. (2014). Helsetjesten i Norge et overblikk. Kapittel 2: Oppgavene. Kapittel 15: Utviklingen. Gyldendal Akademisk.

11 10 Nyttige lenker https://www.sykepleierforbundet.no/ Lover og forskrifter fås kjøpt som hefter eller kan tas ut på Tillatt lovverk som blir delt ut ved eksamen må ikke noteres i.

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer