Studieplan studieår Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst"

Transkript

1 Side 1/6 Studieplan studieår Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf

2 Side 2/6 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 OPPTAKSKRAV... 4 KVALIFIKASJONER... 4 PRINSIPPER FOR VALG AV LÆRINGSFORMER... 4 INFORMASJONSKOMPETANSE... 5 STUDIEINNHOLD... 5 VURDERINGSFORM... 5 LITTERATUR... 6

3 Side 3/6 Innledning Videreutdanningen i Psykodynamisk er et utdanningstilbud utviklet i et samarbeid mellom Institutt for Psykoterapi og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap. Instituttet for Psykoterapi har som formål å fremme en landsdekkende utdanning i og forståelse for psykoanalytisk psykoterapi. Instituttet tilbyr blant annet terapeututdanning for psykologer og leger som ønsker fordypning i psykoanalytisk psykoterapi. Videre har instituttet et ønske om å tilby undervisning og veiledning til andre yrkesgrupper. Dette studietilbudet er et resultat av denne satsingen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap har et sterkt fagmiljø innen psykisk helse og. Fakultetet tilbyr mastergradsstudium i klinisk helsearbeid med en egen studieretning innen psykisk helsearbeid. Den nye videreutdanningen i gir et viktig supplement til fakultetets studieportefølje innenfor området psykisk helse. Videreutdanningen ligger på masternivå (jfr. Kvalifikasjonsrammeverkets syklus 2) og tilbys som en separat utdanning, men kan også være aktuell som en valgbar fordypningsmodul for fakultetets mastergradsstudenter i studieretning psykisk helsearbeid. Utdanningen går over ett år. Studiet har en sterkt klinisk forankring blant annet gjennom at det inkluderer praksis med pasienterfaringer som knyttes til studiets teoretiske og metodiske perspektiv. Det legges også stor vekt på brukerperspektiv. Læringsutbytte Etter fullført utdanning har kandidaten utviklet følgende kompetanse: Kunnskap Kandidaten; - Har avansert forståelse av psykisk helse, psykisk lidelse, lidelse og relasjonell fungering i et psykodynamisk utviklingsperspektiv - Har inngående psykodynamisk forståelse av hvordan psykisk lidelse og/eller lidelse er integrert i en persons totale personlighetsmønster og manøvreringsmåte i forhold til seg selv og andre personer og omgivelser Ferdigheter Kandidaten; - Viser hvordan psykodynamisk forståelse av psykisk lidelse og/eller lidelse er praktisk anvendbart ved holdninger og tiltak i behandling i sykehus eller kommuner - Har avanserte relasjons- og kommunikasjonsferdigheter overfor mennesker med relasjonelle problem i psykisk helsevern og tiltak - Har gode dokumentasjonsferdigheter - Anvender det teoretiske fundamentet i egen praksis - Kan utvikle verktøy til å møte mennesker med relasjonen og bygge opp en allianse med brukeren Generell kompetanse Kandidaten; - Forholder seg empatisk til mennesker med psykisk lidelse og/eller lidelse

4 Side 4/6 - Er bevisst på språkets betydning innen psykodynamisk arbeid - Kan analysere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til psykodynamisk tilnærming/forståelse av psykisk helse, psykisk lidelse og lidelse - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen psykodynamisk forståelse på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter - Kan bidra til nytenkning i det tverrfaglige teamet rundt mennesker med psykisk lidelse og /eller lidelse Opptakskrav Videreutdanningen i Psykodynamisk er et tverrprofesjonelt studietilbud. Målgruppen for studiet er profesjoner innenfor helse- og sosialsektoren som f. eks sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosialarbeidere og barnevernspedagoger. Krav til opptak er 3-årig helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning eller tilsvarende og minst ett års relevant praksis. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet. Kvalifikasjoner Dette studiet vil forberede studentene til arbeid innenfor psykisk helsearbeid og tiltak både innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Studentene vil etter fullført studie ha kompetanse til å etablere allianse med brukere og bygger relasjoner over tid. Studiet ligger på masternivå og gir etter bestått eksamen 15 studiepoeng. Videreutdanning kan tas separat eller gjennomføres som en utbyttbar fordypningsmodul i tilknytning til mastergradsstudiet i klinisk helsearbeid, studieretning psykisk helsearbeid, ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Prinsipper for valg av læringsformer Studiets læringsformer er utviklet med grunnlag i et sosialkonstruktivistisk læringssyn. Dette innebærer blant annet at det legges vekt på å skape arenaer hvor studentene får anledning til å synliggjøre egen erfaringsbasert kunnskap og utvikle ny, personlig kunnskap som grunnlag for fremtidig kunnskapsbasert praksis. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett studieår med forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Undervisningen har et omfang på 15 dager à 6 timer som er organisert i samlinger à 2-3 dager over to semestre. Samlingene inneholder ressursforelesninger, kliniske eksempler og seminarer med gjennomgang av fremlagte kasus. Studentene danner basisgrupper på inntil 8 medlemmer. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver/arbeidskrav. Det forventes at studentene avsetter tid til selvstudier utenom samlingene. Forventet arbeidsinnsats pr. uke er 10 timer. IKT anvendes som verktøy for kommunikasjon/informasjon og kunnskapsinnhenting. Det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT. Det forventes videre at høgskolens studentportal, Fronter, benyttes aktivt under studietiden.

5 Side 5/6 Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse er å forstå når det er behov for informasjon, definere og formulere behovet for informasjon, kunne lokalisere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og forskning. Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis forstått som det å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. For å stimulere til kunnskapsbasert praksis samt at studentene skal kunne holde seg oppdatert i faget etter fullført utdanning, fokuserer studiet på tilegnelse av kunnskap om ulike forskningsdesign, ferdigheter i innhenting av ny informasjon og kildekritikk samt normer for referanser. Studentene vil bli utfordret på å finne oppdatert og forskningsbasert kunnskap knyttet både til arbeidskrav og avsluttende eksamen. I tillegg til grunnopplæring i bruk av bibliotekets læringsressurser, gis det derfor opplæring i databasesøk i relevante databaser og trening i kildekritikk. Studieinnhold Studiet inneholder følgende hovedtemaer; 1. Psykodynamiske perspektiver på psykisk helse, psykisk lidelse og lidelse 2. Psykodynamisk forståelse av o diagnosesystemer o psykoanalysens bidrag i diagnostisering o utviklingsperspektiv o karakter og personlighetsforstyrrelse o psykisk helse og psykodynamisk utvikling o lidelse og psykodynamisk utvikling 3. Psykodynamisk klinisk arbeid ved o angstrelaterte lidelser o depresjon o psykoser o avhengighet Vurderingsform Vurdering gjennom studietiden Studentene arbeider med obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene. Arbeidskravene består i å anvende ny kunnskap og verktøy i egen praksis. Erfaringene nedtegnes i et refleksjonsnotat. Det er krav til innlevering og presentasjon av eget arbeid i samlingene. Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Avsluttende vurdering Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen som går over 4 uker. Eksamen tar utgangspunkt i en selvvalgt, klinisk problemstilling. Problemstillingen skal formelt godkjennes av høyskolen. Det gis tilbud om inntil to veiledninger (2 x 45 min.) i eksamensperioden. Vurderingsuttrykk Eksamensbesvarelsen vurderes med gradert karakter A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

6 Side 6/6 Kriterier for vurdering av eksamen Faglige kriterier: Temaets relevans for det kliniske felt er begrunnet Studenten viser innsikt i temaet Studenten behandler stoffet selvstendig og reflektert Den valgte problemstillingen drøftes i lys av teoretiske perspektiver og kliniske utfordringer/erfaringer Etiske implikasjoner skal være vurdert Formelle kriterier: Oppgavens lengde overskrider ikke 3000 ord Normer for skriftlige studentarbeider er fulgt (se Fronter) Normer for referanser (APA stil) er overholdt; Litteratur Pensum utgjør 1500 sider, hvorav ca. 300 sider er selvvalgt. Det er utarbeidet oversikt over obligatorisk pensum samt anbefalt litteratur (se egen pensumliste). Rett til endringer forbeholdes.

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer