Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)"

Transkript

1 Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf

2 Side 2/9 Dato Sign Endring sos Tilført nettbasert Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 4 Internasjonalisering... 4 Læringsutbytte... 4 Læringsaktiviteter... 5 Vurdering og eksamen i studieprogrammet... 6 Studiemodell... 6 Organisering av studiet... 7 Obligatoriske emner...8

3 Side 3/9 Innledning Samhandlingsreformen (St.meld. 47, ) peker på at en stor del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten og har intensjon om at flere pasienter, også eldre får helsehjelp i kommunen i fremtiden. Sykepleierrollen er i endring, også innen helse- og omsorgstjenester til eldre. Der spesialisthelsetjenesten tidligere ivaretok vurdering og behandling av eldre, vil disse oppgavene i større grad ivaretas i kommunehelsetjenesten.sykepleiere er den yrkesgruppen som i stor grad vurderer behov og koordinerer og iverksetter tiltak for helsehjelp til multisyke eldre. I nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) understrekes i overensstemmelse med Samhandlingsreformen, betydningen av å samhandle, utvikle helsetjenester av høy kvalitet, og at brukerne av helsetjenesten tilbys tjenester som bygger på relevant kunnskap. Den geriatriske pasient karakteriseres ikke først og fremst av sin alder, men av helseproblemer med kompleks karakter.mange har opptil flere kroniske sykdommer og lidelser, bruker mange legemidler som kan få ukarakteristiske symptomer ved akutt sykdom eller funksjonssvikt.evnen til egenomsorgkan reduseres og behovet for behandling, rehabilitering, pleie og omsorg øker. Behandlingen har som hovedmål å optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. Dette krever at sykepleiere både i spesialist- og kommunehelsetjenestenhar avansert geriatrisk vurderingskompetanse og arbeider kunnskapsbasertfor at gruppen multisyke eldre skal sikres et forsvarlig helsetjenestetilbud. Videreutdanning i Geriatrisk Vurderingskompetanse (GVK) skal bidra til at sykepleiere kvalifiseres til å vurdere behov for og medvirke til at multisyke eldre får nødvendig helsehjelp. Etter fullført studie skal sykepleierne ha kvalifikasjoner til å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i tråd med nasjonale føringer. Opptakskrav Opptakskrav er minimum bachelorgrad i sykepleie (autorisert sykepleier) og minst ett års klinisk praksis. Studiet retter seg primært mot sykepleiere som arbeider i klinisk pasientrettet arbeid, som vil utvikle avanserte kvalifikasjoner i klinisk vurdering av geriatriske pasienters behov for helsehjelp. Studiet passer for sykepleiere som arbeider i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sykepleiere som innehar fagutviklingsstillinger eller som arbeider som saksbehandlere i kommunens tildelingstjenester av helse- og omsorgstjenester.for studenter som ikke har et ansettelsesforhold i relevant klinisk praksis, kreves en hospiteringsavtale som ivaretar klinisk forankring.

4 Side 4/9 Kvalifikasjoner Studiet gir 30 studiepoeng og er tellende som en videreutdanning. Det innebærer at studiet ikke er en del av den formelle gradsstrukturen, samtidig som det arbeides for at utdanningen kan innpasses som en modul i et mastergradsstudium. Internasjonalisering Utdanningen er primært utviklet for å møte kompetansebehovet ut fra norske forhold. Det er ikke lagt opp til at studiet kan gjennomføres i andre land. Det er heller ikke lagt opp til rekruttering av studenter fra andre land. Undervisningen vil gjennomføres på norsk. Læringsutbytte Emne innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studentene skal ha oppnådd etter gjennomført emne.samlet skal emnene bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte etter endt videreutdanning i Geriatrisk vurderingskompetanse: KUNNSKAP Kandidaten skal ha forståelse for sammenhengen mellom aldring, helse og sykdom ha kunnskap om geriatri ha kunnskap om eldres spesielle symptomatologi og respons på behandling ha kunnskap om faglig beslutningsstøtte analysere konsekvenser av eldres helsesvikt og kroniske lidelser vurdere konstruktivt / kritisk anvendbarhet av teori, forskning og nasjonale retningslinjer i kliniske vurderings- og beslutningsprosesser FERDIGHETER Kandidaten skal: utføre omfattende observasjoner og vise til kartlegginger som beslutningsstøtte i kliniske vurderinger analysere konsekvenser av helsesvikt og vurdere faglig, etisk og juridisk ulike forslag til løsninger formulere faglige/kunnskapsbaserte resonnementer

5 Side 5/9 kunne dokumentere behov for nødvendig helsehjelp arbeide kunnskapsbasert kunne samhandle med andre yrkesgrupper GENERELL KOMPETANSE Kandidaten skal erkjenne sitt ansvar for å ivareta sykepleiefaglige vurderinger av den geriatriske pasients helsetilstand for å forebygge helse- og funksjonssvikt respektere pasientens og pårørendes rett til medvirkning og samarbeide med disse som grunnlag for beslutninger vise integrerte yrkesetiske verdier og standarder i møte med pasient og pårørende ha innsikt og være bevisst egen yrkesrolle, ansvar og funksjon i arbeid med / for syke eldre Læringsaktiviteter Det vil bli tatt utgangspunkt i studentenes praktiske erfaring der egenaktivitet, problemløsning, refleksjon i gruppe og samhandling stimuleres. I og med at undervisningen er organisert som et deltidsstudium, vil studentene være i sin ordinære arbeidssituasjon mellom samlingene.studentene skal gjøre kliniske vurderinger og faglig resonnement som skal dokumenteres i studieoppgaver og/eller presenteres på fellessamlinger. Ressursforelesninger vil utgjøre en stor del av aktivitetene på fellessamlingene for å formidle ny kunnskap innen de ulike temaene. Selvstudie, diskusjon og systematisk litteratursøk er sentrale arbeidsmåter. Studiet tilbys som «blendedlearning». Det betyr at det både blir felles samlinger der alle må delta,men at det også legges opp til at enkelte forelesninger kan følges via nett. Studiet forutsetter bruk av høgskolens IKT portal Fronter og kunnskapsinnhenting via elektroniske databaser.

6 Side 6/9 Vurdering og eksamen i studieprogrammet Obligatoriske studiekrav Studieoppgaver Mellom hver samling gjennomføres studieoppgaver relatert til klinisk praksis og relevante temaer. Oppgaver løses individuelt og i grupper. Skriftlige studieoppgaver må være levert innen gitt tidsfrist og godkjennes av lærer etter fastsatte kriterier. Noen studieoppgaver gjennomføres på felles seminarer som presentasjoner og diskusjon. Konsekvenser ved ikke innfridde studiekrav Dersom studieoppgavene ikke godkjennes ved første innlevering, gis to nye forsøk. Studieoppgaver som ikke innleveres innen gitt frist, regnes som et forsøk og vurderes som ikke godkjent. Det gis kommentarer av lærer ved første innlevering, som veiledning for bearbeiding og ny innlevering. Alle obligatoriske studieoppgaver må være godkjent før eksamen kan avlegges. Eksamen Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om Universiteter og Høgskoler og i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det arrangeres en 6 timers individuell skoleeksamen uke 19 / Studiemodell Studiet er organisert som deltidsstudium over et år. Det legges vekt på at erfaring fra egen praksis brukes som utgangspunkt for faglig fordypning. Studiet starter i uke 37 i 2014 og avsluttes i uke 19 i Studiet gjennomføres som samlinger av 2-3 dager, til sammen18 dager. Studiet forutsetter at studenten disponerer datamaskin og har grunnleggende IKT - ferdigheter. Studiet legger opp til at forelesningene kan følges via nettet. Det er krav om tilstedeværelse på minst èn av samlingene i hvert semester.

7 Side 7/9 Organisering av studiet Det blir gjennomført fellessamlinger à to tre dager. Samlingene avholdes på dagtid på Campus Bakkenteigen eller via nett. Mellom samlingene gjennomføres studieoppgaver individuelt og i grupper. Eget arbeidssted er arena for gjennomføring av studieoppgaver. Innleveringer av skriftlige obligatoriske studieoppgaver skjer i Fronter Uke 37 Uke 41 Uke Uke 2 Uke 6 Uke 10 Uke 15 Uke 19 onsdag, torsdag, fredag torsdag, fredag onsdag, torsdag, fredag onsdag, torsdag, fredag torsdag, fredag onsdag, torsdag, fredag torsdag, fredag tirsdag (eksamen) Pensum Pensum består av ca sider, hvorav 400 sider er selvvalgt. Pensumliste vil foreligge ved studiestart.

8 Side 8/9 Obligatoriske emner Emne 1: ALDRING, HELSE OG SYKDOM, GERONTOLOGISKE PERSPEKTIV OG SYKEPLEIEFAGLIG FORANKRING 2 studiepoeng Fysiologiske, psykologiske og psykososiale prosesser ved aldring Helse- og sykdomsforståelse med fokus på ulike syn på helse og sykdom Individualisert sykepleie til multisyke eldre Emne 2: MULTISYKE ELDRE, VURDERINGSGRUNNLAG 18 studiepoeng Den geriatriske pasienten Aktuelle sykdommer, tilstander og plager Eldres symptomatologi og respons på sykdom, funksjonssvikt og behandling. Aldersbetingede farmakodynamiske og farmakokinetiske endringer Risikovurdering av sykdom, skade og funksjonssvikt Emne 3: RAMMEVILKÅROG SAMHANDLING 4 studiepoeng Tverrfaglig geriatrisk samhandling på ulike nivå Juridiske rammer Etisk refleksjon, argumentasjon og prioriteringer Emne 4: SYKEPLEIERNES YRKESROLLE OG ARBEIDSMETODER; 6 studiepoeng Kunnskapsbasert praksis Systematisk kartlegging, analyse og vurdering av geriatriske pasientsituasjoner Undersøkelse og vurdering av den geriatriske pasienten Refleksjon og kritisk tenkning/resonnering og argumentasjon

9 Side 9/9 Sykepleiedokumentasjon

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse)

Studieplan. Studieår 2014-2015 Høsten 2014. Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter (Kvalitetsledelse) Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Høsten 2014 Ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter () Tverrfaglig deltidsstudium 20 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme 1. år (2 årig modul, deltid) i en mastergrad i helse-og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper (60 studiepoeng)

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *)

3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) 3.1 Modul 1a: Aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) *) Foto: Arne Strømme *) Studiets Modul 1 a bygger på Rammeplan for Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16

Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE. 60 studiepoeng. Studieåret 2015-16 Fagplan VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE 60 studiepoeng Studieåret 2015-16 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Videreutdanning i Kreftsykepleie...3 2 Emneinformasjon 7 2.1

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst

Studieplan 2013-2014. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 høst Side 1/8 Studieplan 2013-2014 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 høst HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 fax: 32 20 64 10 e-post:

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer