Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull Sist endret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11."

Transkript

1 Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

2 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte... 3 Arbeidskrav og eksamen... 4 Praktiske opplysninger... 4 Faglige spørsmål... 4 Studieadministrative spørsmål... 4 Fronter... 4 SYBA1000 Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov... 5 Innledning... 5 Studieoppgaver... 5 SF-enheten... 6 Arbeids- og undervisningsformer... 6 Vedlegg til arbeidsheftet... 6 Program for veiledning i studiegruppene... 7 SYBA1100 Mennesket og grunnleggende psykososiale behov og sykepleie som vitenskap og profesjon... 8 Innledning... 8 Studieoppgaver... 8 Arbeids- og undervisningsformer... 9 Vedlegg til arbeidsheftet... 9 Program for veiledning i studiegruppene... 9 SYBAPRA1 Kliniske studier i sykepleie. Sykehjem Innledning Praksismappe Studieoppgaver Arbeids- og undervisningsformer Vedlegg til arbeidsheftet Program for gjennomføring av emnet SYBA1200 Sykdom, velferd og helsetjeneste Innledning Studieoppgaver Arbeids- og undervisningsformer Program for veiledning i studiegruppene

3 Innledning Velkommen til første studieår ved sykepleierutdanningen. Arbeidsheftet bygger på fagplan for bachelorstudium i sykepleie og beskriver innhold og arbeidsmetoder i de ulike emnene. Første studieår er inndelt i fire emner og består av både teoretiske og kliniske studier. Utdanningen på deltid går over fire år. I det første studieåret vil studentene gjennomføre de tre første emnene. Studiegruppene Studentene deles inn i fire studieløp A, B, C og D. Hvert studieløp inndeles i studiegrupper, bestående av 8 10 studenter, og hver studiegruppe har en fast lærerveileder. Studiegruppene møtes jevnlig ut fra et beskrevet program for hvert emne. Alle gruppens medlemmer er forpliktet til å bidra, slik at samarbeidet innad i gruppen fungerer. For å sikre dette skal hver gruppe inngå en gruppekontrakt, der regler for samarbeidet klargjøres. I noen av møtene er det lagt til rette for at gruppene arbeider sammen med én lærer, mens andre ganger vil to lærere være sammen om veiledningen i studiegruppene, se timeplanen. Hver student får i tillegg tilbud om individuell samtale med veilederen sin, der studentens individuelle studiekontrakt og studentens faglige utvikling danner utgangspunktet. Studieoppgaver I hvert emne skal studenten arbeide med to studieoppgaver. Oppgavene utføres individuelt og/eller i gruppe. Alle studieoppgavene skal løses ut fra fire prosesskriterier: 1. Er relevant for sykepleiefaget og emnets læringsutbytte 2. Anvender anerkjent og relevante kilder 3. Formidler fagstoffet på en systematisk måte 4. Reflekterer kritisk Studieoppgavene levers inn på Fronter, og veileder gir tilbakemelding slik det står beskrevet i hver oppgave. Læringsutbytte Læringsutbytte forståes som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse en student har etter endt program for bachelor i sykepleie, se fagplanen side 9 10, og etter hvert emne, se beskrivelsene av hvert emne i fagplanen. Læringsutbyttet oppnås gjennom de arbeids- og undervisningsformene som er beskrevet i fagplanen. 3

4 Arbeidskrav og eksamen For å fremstille seg til eksamen må arbeidskravene som er tilknyttet emnet, være godkjent, se fagplanen. Praktiske opplysninger Faglige spørsmål Ta kontakt med studiegruppeveileder eller studieledere. Studieledere for bachelor i sykepleie er: Studieløp A: Kari O. Jensen, Studieløp B: Liv Hovelsrud, Studieløp C: Gunnar Bjølseth, Studieløp D: Anne-Trine Woll, Studieadministrative spørsmål Servicesenteret Institutt for sykepleie / Fronter Fronter består av flere rom. 1. studieår har et eget rom, og i tillegg gis det generell informasjon i et fellesrom. Her legges informasjon fra studieadministrasjonen, fagressurser, forelesningsnotater, eksamensoppgave ved hjemmeeksamen, retningslinjer for oppgaveskriving m.m. I rom 004Fellesrom for SP-ansatte og studenter vil studenten under Felles dokumenter finne: Bestemmelser for arbeidsdrakten Bevis for deltagelse Læringsaktiviteter og arbeidsformer Studiekontrakter Vedlegg til arbeidsheftet 1. studieår 4

5 SYBA1000 Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov Deltid: SYBAD1000 Innledning Emnet består av flere fagområder. Ved å studere menneskets anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan menneskets organer og organsystemer er bygd opp og fungerer. Kunnskap om sykepleierens oppgaver og ansvar er nødvendig for å kunne identifisere pasientens grunnleggende behov relatert til alder, kjønn og helsetilstand, og for å kunne forstå behov for sykepleie når tilfredsstillelse av de grunnleggende behovene hos pasienten er truet. Emnet gir også innføring i ulike sykepleieprosedyrer og -ferdigheter knyttet til grunnleggende behov og kunnskap om grunnleggende farmakologi. Studieoppgaver Studieoppgave 1: Ernæring Hensikt: Studenten forstår næringsstoffenes og ernæringens betydning for helsetilstanden og kan tilrettelegge for tilfredsstillende ernæring. Oppgave: A. Ved siden av å anvende pensumlitteratur innhenter hver gruppe informasjon om ernæring fra helsebiblioteket.no. Deretter skriver gruppen et fagnotat: Gruppen beskriver mulige utfordringer i kostholdsammenheng hos pasienter i sykehjem. Gruppen gjør videre rede for relevante tiltak for å ivareta kostholdet, slik at det er i overenstemmelse med anbefalte referanseverdier. B. Hver gruppe får 2 timer i SF-enheten hvor de arbeider med utfordringer i forhold til ernæring når pasienten har behov for assistanse. Øvelsene gjennomføres i samsvar med prosedyren «spisehjelp» på PPS. Hver student skriver medstudentrespons ut fra erfaringene som pasient i øvelsen. Rammer: Gruppeoppgave, fagnotat på 1500 ord Øvelser i SF-enheten Medstudentrespons ut fra øvelsene i SF-enheten på 500 ord Tilbakemelding: Alle gruppene får muntlig tilbakemelding på problemstilling og disposisjon. Alle gruppene får skriftlig tilbakemelding på det ferdige fagnotatet ut fra de fire prosesskriteriene for studieoppgaver. 5

6 Studieoppgave 2: Kommunikasjon Hensikt: Studenten ser betydningen av å tilpasse kommunikasjon og samhandling til pasient i en gitt situasjon. Oppgave: A. Gruppen får tildelt en case med en pasientsituasjon hvor pårørende også er til stede. Hver student skriver en logg med utgangspunkt i casen, som redegjør for hvordan skape kontakt og vise oppmerksomhet. Eksempler på bruk av åpne og lukkede spørsmål, parafrasering, speiling av følelser og oppsummering i denne situasjonen skal integreres. B. Studentene får tid i SF-enheten, hvor casen simuleres med etterfølgende refleksjon. Roller avklares på forhånd. Hver student skriver medstudentrespons basert på utøvelse på simuleringsdagen. Rammer: Individuell logg på 1000 ord. Leveres før siste studiegruppesamling før simulering på SFenheten Simulering i SF-enheten Medstudentrespons ut fra øvelsene i SF-enheten på 500 ord Tilbakemelding: Det gis muntlig tilbakemelding på to logger fra hver studiegruppe. Disse trekkes ut av veileder. SF-enheten For oversikt over temaene på SF-enheten, se vedlegg til arbeidsheftet. Etter gjennomføring av temaene på SF-enheten vil hver student fremstille seg til en praktisk test, se timeplanen. Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, gruppediskusjon, SF-enhet, skriftlige oppgaver og selvstudium. Det forutsettes at studentene møter til forelesninger, studiegrupper og deltar aktivt i diskusjoner og utarbeidelse av studieoppgavene. Vedlegg til arbeidsheftet Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten 6

7 Program for veiledning i studiegruppene Samling 1: Ulike læringsaktiviteter knyttet til temaet grunnleggende behov og sykepleie. Introduksjon til oppgaveskriving med fokus på fagnotat, medstudentrespons og retningslinjer for oppgaveskriving. Studiekontrakter gjennomgås og leveres veileder innen samling 3. Samling 2: Diskusjon om hva kunnskapsbasert sykepleiepraksis innebærer med utgangspunkt i artikkelen på pensum av Hilde Strømme: «Bibliografiske databaser hvilke finnes og hva finner man i dem?» Samling 3: Ulike læringsaktiviteter knyttet til grunnleggende behov generelt og ernæring spesielt. Oppstart av studieoppgave 1 med fokus på formulering av problemstilling og disposisjon av fagnotatet, samt skriving av medstudentrespons. Samling 4: Tilbakemelding på disposisjon/utkast til studieoppgaven 1, som på forhånd er sendt veileder. Fokus på valg av litteratur og prosesskriteriene for studieoppgaver. Samling 5: Evaluering av å arbeide med studieoppgave 1 i plenum. Casen til studieoppgave 2 deles ut. Studiegruppene arbeider med temaene: hvordan skape kontakt og vise oppmerksomhet, bruk av åpne og lukkede spørsmål, parafrasering, speiling av følelser og oppsummering. Samling 6: Tilbakemeldinger på del A av studieoppgave 2. Introduksjon og forberedelse til simulering av casen i SF-enheten. Arbeidskravene 2 studieoppgaver, obligatorisk deltakelse på alle emnene ved SF-enheten og praktisk test må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se fagplanen. 7

8 SYBA1100 Mennesket og grunnleggende psykososiale behov og sykepleie som vitenskap og profesjon Deltid: SYBAD1100 Innledning I dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk. Studenten vil få forståelse for kunnskapsbasert praksis og forskning innen sykepleiefaget, med spesielt vekt på kvalitative metoder. Emnet vil fremme studentens innsikt i menneskets grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov, og kunnskap om pasientens opplevelser og reaksjoner på sykdom og lidelse. Studieoppgaver Studieoppgave 1: Sykepleie og etikk Hensikt: Studenten har kunnskap om prinsippbasert etikk og etisk refleksjonsmodell (SME-modellen, utarbeidet av Senter for medisinsk etikk). Studenten kan anvende etiske prinsipper og kan diskutere og drøfte et etisk dilemma. Oppgave: Identifiser det etiske dilemmaet i en gitt case, fakta i saken og hvem som er berørte parter. Drøft mulige handlingsalternativer i lys av prinsipper og relevant lovverk. Oppgaven avsluttes med deltagelse på seminardag, der studentene legger frem og diskuterer den valgte situasjonen og handlingsalternativene med de andre gruppene. Rammer: Gruppeoppgave, fagnotat 2000 ord Seminardag med veileder til stede Tilbakemelding: Gruppene får muntlig tilbakemelding av veileder underveis i skriveprosessen ut fra de fire prosesskriteriene. Studieoppgave 2: Livskvalitet Hensikt: Studenten har kunnskap om livskvalitetsbegrepet og har grunnleggende ferdigheter i forhold til intervju som forskningsmetode. Studenten kan utføre et litteratursøk og formidle egne funn fra intervjuet. 8

9 Oppgave: Gå sammen 2 og 2 og formulerer en problemstilling med utgangspunkt i kunnskap fra forelesning og litteratur om livskvalitet. Gjør et litteratursøk i aktuelle databaser i tråd med problemstillingen. Lag en intervjuguide. Skal godkjennes av veileder. Gjennomfør et intervju med en person i nær omgangskrets. Analyser intervjuet. Hvilke tema om livskvalitet kommer frem i intervjuet? Skriv et fagnotat der innledning, problemstilling, oppsummering av forskningslitteratur i forhold til livskvalitet, metode, resultater og diskusjon av egne funn kommer frem. Oppgaven avsluttes med en gruppediskusjon der gruppene legger frem og diskuterer sine funn i forhold til begrepet livskvalitet. Rammer: Søkeprosessen med en begrunnelse for hvilke valg og vurderinger som ble foretatt i forbindelse med søket, beskrives på ca. 1 side (vedlegg til fagnotatet). Godkjent intervjuguide av veileder. Fagnotat, 2000 ord. Forhold som kan ha påvirket intervjuet, samt etiske aspekter skal komme frem i besvarelsen. Gruppediskusjon med veileder til stede. Tilbakemelding: Studentene får skriftlig tilbakemelding på oppgaveutkast fra veileder underveis i skriveprosessen ut fra de fire prosesskriteriene. Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, studiegrupper, seminar, gruppediskusjon, skriftlige oppgaver og selvstudium. Det forutsettes at studentene møter til forelesninger, studiegrupper og deltar aktivt i diskusjoner og utarbeidelse av studieoppgavene. Vedlegg til arbeidsheftet Informasjon knyttet til studieoppgave 2: Livskvalitet SME-modellen Program for veiledning i studiegruppene Samling 1: Gjennomgang av refleksjonsmodellen (SME-modellen) og arbeid med studieoppgaver. Samling 2: Arbeid med studieoppgaver. Forberedelse til seminar. Samling 3: Utforming av intervjuguide. Planlegging av intervju. 9

10 Samling 4: Arbeid med oppgaveutkast. Analyse. Samling 5: Utveksling av erfaringer. Gruppediskusjon. Studentene legger frem og diskuterer sine funn i forhold til begrepet livskvalitet. Arbeidskravene 2 studieoppgaver og deltakelse på 1 seminar må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se fagplanen. 10

11 SYBAPRA1 Kliniske studier i sykepleie. Sykehjem Deltid: SYBADPRA1 Innledning Kliniske studier i første studieår gjennomføres i sykehjem over 8 uker. I tillegg inngår forberedelser og refleksjon over de kliniske studiene i høgskolens lokaler. Det er obligatorisk tilstedeværelse, jf. fagplanen s. 9. Praksismappe Hver student skal opprette en elektronisk praksismappe i Fronter. Praksismappen (papirutgave) skal også være tilgjengelig for veileder på sykehjemmet. Studenten har ansvar for at en slik mappe foreligger. Praksismappen skal inneholde: fagplan og arbeidshefte (bare i papirutgaven til sykehjemmet) forventninger til praksis turnus ukentlige planer og logger eventuelt skjema for utførte prosedyrer studieoppgaver (besvarelser) Ukentlige planer og logger De ukentlige planene og loggene skal danne utgangspunkt for veiledningssamtalene. Studenten skal med utgangspunkt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, se fagplanen, forberede, reflektere over og synliggjøre egen læringsprosess og ukentlig levere dette individuelt i Fronter. Planen skal omfatte: Hva vil jeg lære? (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) Hvordan vil jeg lære? Loggen skal omfatte: Hva har jeg lært? Hvordan synes jeg det gikk? Studieoppgaver Studieoppgave 1: Dokumentasjon av sykepleie knyttet til primærpasient Hensikt: Studenten har kunnskap om og ferdigheter i kliniske vurderingsprosesser i sykepleie og kan dokumentere dette i en sykepleieplan. Studenten kan kritisk vurdere dokumentasjonssystemer på sykehjemmet. 11

12 Oppgave: Med utgangspunkt i primærpasient som, hvis mulig, har en av de medisinske sykdommene som er nevnt i fagplanen s. 17, skal studenten utarbeide en sykepleieplan. Planen skal inneholde følgende: pasientens helsehistorie datasamling knyttet til status (grunnleggende behov) kort vurdering av data formulering av ulike sykepleiediagnoser i fritekst/klassifisert tekst Velg én av sykepleiediagnosene og formuler forventet resultat og ulike intervensjoner/tiltak. Evaluer de ulike intervensjonene ut fra forventet resultat. Oppgaven skal diskuteres opp mot avdelingens dokumentasjonssystem med avdelingens ansatte (helst i en tverrfaglig gruppe), medstudenter og lærer. Rammer: Individuell oppgave, ingen ordramme. Tilbakemelding: Studenten får skriftlig tilbakemelding på oppgaven fra lærer midt i skriveprosessen ut fra de fire prosesskriteriene. Studieoppgave 2: Kunnskapsbasert praksis observasjon av tema Hensikt: Studenten har kunnskap om observasjon som metode innen et gitt tema. Studenten kan reflektere, sammen med de ansatte, over kunnskapsbasert praksis i sykehjem. Oppgave del 1 (individuell): Hver student skal i løpet av én dag anvende observasjon som metode. Studenten skal velge ett tema ut fra følgende liste: etikk estetikk legemiddelhåndtering grunnleggende behov og ressurser smitteforebygging verdighet kommunikasjon, inklusiv flerkulturell/interkulturell kommunikasjon sansestimulering kulturforskjeller Temaene skal fordeles mellom studenter på samme praksissted. 12

13 Studenten skal fylle ut skjemaet Informasjon knyttet til studieoppgave 2, se vedlegg til arbeidsheftet, før observasjonen starter. Skjemaet skal blant annet innehold følgende informasjon: Hva skal observeres? Hvorfor er dette sykepleiefaglig relevant? Hvor skal observasjonen foregå? Hvordan vil jeg observere? Etiske aspekter Skjemaet skal godkjennes av leder på avdelingen før observasjonen starter. Etter at observasjonen er gjennomført, skal studenten utarbeide et kort notat der det redegjøres for ovennevnte punkter og for eventuelle forhold som kan ha påvirket observasjonen. Notatet leveres skriftlig til leder på avdelingen og lærer. Oppgave del 2 (1 4 studenter): Studenten(e) formulerer problemstilling ut fra observasjonene og innhenter en fag- eller forskningsartikkel fra relevante databaser. Oppgave del 3 (gruppe): Studentene diskuter funn fra observasjoner og fra fag- eller forskningsartikkel med avdelingens ansatte og veileder. Rammer: Individuell oppgave og gruppeoppgave, ingen ordramme Diskusjon Tilbakemelding: Muntlig tilbakemelding på notat av praksisveileder ut fra de fire prosesskriteriene. Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, kliniske studier med introduksjon og etterarbeid, gruppearbeid, deltakelse i studiegrupper, gruppediskusjon, arbeid med oppgaver i studiegrupper, individuell plan og logg samt selvstudium. Farmakologi og legemiddelhåndtering Arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsutbyttene for grunnleggende farmakologi og legemiddelhåndtering, se fagplanen, er forelesninger, øving på SF-enheten, regnegrupper, læringssti og kliniske studier. Etter å ha gjennomført de kliniske studiene gjennomfører studenten en evaluering av egen kunnskap ved hjelp av Multiple Choice-skjema. Hvis studenten har mer enn to feil, deltar studenten på en ekstra regnegruppe og gjennomfører deretter en ny evaluering av egen kunnskap. Dette er et tilbud for at studenten skal bestå en 0- feiltest i SYBA2100 Farmakologi og legemiddelhåndtering. 13

14 Vedlegg til arbeidsheftet Forventingssamtale Turnus Ukentlig plan og logg Informasjon knyttet til studieoppgave 2 Prosedyrer i klinisk praksis 1. studieår. Sykehjem Program for gjennomføring av emnet Uke 1: Uke 2: Uke 3: Uke 4: Uke 5: Uke 6: Forberedelse til kliniske studier, se timeplanen. Kliniske studier starter. Forventingssamtale. Bli kjent i avdelingen. Opprettelse av praksismappe. Valg av primærpasient grunnleggende behov, kommunikasjon, ulike prosedyrer, ukentlig plan og logg. Studieoppgaver1: Dokumentasjon av sykepleie knyttet til primærpasient. Midtvurdering. Studieoppgave 2: Kunnskapsbasert praksis observasjon av tema Uke 7: Fokus på observasjon og fremlegg av studieoppgave 2. Uke 8: Uke 9: Fokus på tverrfaglige samarbeid. Sluttvurdering. Uke 10: Refleksjon over praksis, se timeplanen. 14

15 SYBA1200 Sykdom, velferd og helsetjeneste Deltid: SYBAD1200 Innledning I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og forståelse av patologiske prosesser, prognose og behandlingsformer ved indremedisinske sykdomstilstander og psykiske lidelser. Emnet vil også fremme innsikt i velferdsstatens betydning for helse og profesjonenes rolle i samfunnet. Likeledes skal emnet gi en forståelse for helsevesenet i det flerkulturelle samfunnet. Studieoppgaver Studieoppgave 1: Samfunnsvitenskapelige emner Hensikt Studenten har kunnskap om samfunnsfagets betydning for sykepleien. Oppgave Hver studiegruppe deler seg i to undergrupper, og hver undergruppe formulerer en problemstilling og utarbeider et fagnotat ut fra ett av følgende temaer: velferdsstaten i lys av kunnskaper om folkehelse velferdsstaten i lys av offentlige/private helsetjenester velferdsstaten i lys av samhandlingsreformen og prioritering av helsetjenester velferdsstaten i lys av organisering av helsetjenesten og relevant helsetjenestelovgivning velferdsstaten i lys av profesjoner og tverrfaglig samarbeid velferdsstaten i lys av makt/avmakt og lovgivning om pasientrettigheter og helsepersonell kulturelle perspektiver på kropp og sykdom flerkulturelt samarbeid i lys av 3 4 valgte sentrale sosialantropologiske begreper Fagnotatet skal senere presenteres på et seminar med andre studiegrupper. Hver gruppe skal ha et framlegg på 20 minutter på sitt tema fra arbeidet med velferdsstaten. Rammer Undergruppeoppgave, fagnotat på 2000 ord. Undergruppene kan ikke velge det samme temaet. Med utgangspunkt i fagnotatet skal studiegruppene forberede et framlegg til et seminar. Dette seminaret finner sted etter eksamen. Her skal 6 studiegrupper samles. Disposisjon med fordeling av arbeidsoppgaver for seminaret skal leveres inn til veileder etter avtale. Tilbakemelding Alle grupper får skriftlig tilbakemelding på fagnotatet ut fra de fire prosesskriteriene for studieoppgaver. 15

16 Studieoppgave 2: Sykdomslære og sykepleieintervensjoner Hensikt Studenten har kunnskap om symptomer og behandling for å kunne observere og intervenere. Oppgave A. På Fronter legges det ut oppgaver som fokuserer på aktuelle sykdomstilstander som er beskrevet i pensum. Disse oppgavene skal danne utgangspunkt for en workshop. På workshopen skal hver studiegruppe arbeide med løsning av alle oppgavene. Workshopen avsluttes med framlegg/diskusjon av oppgavene. B. Hver student velger én av oppgavene som utgangspunkt for sitt individuelle fagnotat. Rammer Workshop på 5 timer. Individuelt fagnotat på 1500 ord. Tilbakemelding Alle studentene har mulighet for muntlig tilbakemelding på fagnotatet ut fra de fire prosesskriteriene for studieoppgaver, etter avtale med veileder. Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, gruppearbeid, seminar og diskusjoner med medstudenter og veiledere, skriftlige oppgaver og selvstudium. Det forutsettes at studentene møter til forelesninger, studiegrupper og deltar aktivt i diskusjoner og utarbeidelse av studieoppgavene. Program for veiledning i studiegruppene Samling 1: Studentene skal sammen med veileder diskutere hvorfor sykepleiere skal ha kunnskap om velferdsstaten. I løpet av samlingen skal studentene ha valgt tema for fagnotatet og ha startet planleggingen av seminaret. Samling 2: Gruppen skal, med veileder til stede, presentere sin problemstilling for de andre gruppene. De ulike problemstillingene skal diskuteres og «godkjennes» av studiegruppene. Planleggingen av seminaret fortsetter. Samling 3: Oppgaver i sykdomslære. Det blir lagt ut oppgaver på Fronter som skal være utgangspunkt for denne workshopen, som varer i 5 timer. Her skal studiegruppene arbeide med alle oppgavene. Samlingen avsluttes med gjennomgang/diskusjon av alle oppgavene, ledet av veileder. 16

17 Samling 4: Studentene skal ha valgt en av oppgavene fra forrige samling og bruke den som utgangspunkt for det individuelle fagnotatet. Studentene arbeider sammen med veileder med utforming av problemstilling og disposisjon for fagnotatet. Tid for innlevering avtales. Samling 5: Oppsummering og evaluering av studiegruppearbeidet. Forberedelse til eksamen og seminar. Samling 6: 6 studiegrupper blir satt sammen til ett seminar. Hver studiegruppe skal ha et framlegg på 20 minutter om sitt tema fra arbeidet med velferdsstaten (oppgave 1). Arbeidskravene 2 studieoppgaver må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se fagplanen. 17

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Utarbeidet av:

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert på bachelornivå og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

4I7212V Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse

4I7212V Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse 4I7212V Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4I7212V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav. Læringsutbytte skal ved sluttført emne ha følgende læringsutbytte:

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Studiested Pilestredet, deltid (SYPLGRD) Godkjent i studieutvalget HF: 11.04.2012 Endringer godkjent av prodekan HF: 01.07.2014

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov UNDERVISNINGSPLAN Bachelor Sykepleie EMNER: 101 (HSSPL10114) og 102 (HSSPL10214) KULL: 2014 LÆRINGSUTBYTTE EMNE 101: Sykepleie fag og funksjon Kunnskaper: Studentene skal ved avsluttet emne kunne: gjøre

Detaljer

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN

Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN Plan for Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits HSN 1 Innholdsfortegnelse Innledning.s. 3 Formålet med fagprøve.s. 3 Krav til fagprøve..s. 3 Opptakskrav.s. 4 Kvalifikasjon..s. 4 Krav for

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng Heltid Godkjent i studieutvalget 11. april 2012 Endringer godkjent av prodekan HF: 01.07.2014 Sist endret av prodekan: 13.08.2014

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Utdanning for kontorfaglig ansatte i Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1.år

Utdanning for kontorfaglig ansatte i Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1.år STUDIEPLAN Utdanning for kontorfaglig ansatte i Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1.år Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) i samarbeid med Uni

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Studiested Pilestredet, deltid (SYPLGRD) Godkjent i studieutvalget HF: 11.04.2012 Endringer godkjent av prodekan HF: 01.07.2014

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Pårørendearbeid i helsesektoren Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over to semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Tidsrom: Utarbeidet

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 051E6 Emne 6 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert og tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i deres eget hjem. Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og

Detaljer