Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng"

Transkript

1 Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015

2 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har et nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette oppdraget har sin bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer og det er utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening Framtidens omsorgstjenester" Kompetanseløftet 2015 og skal gjelde ut Handlingsprogrammet omfatter kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten og forplikter til å utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren. Ut fra erfaringer med ulike utdanningsprogrammer innenfor det tildelte oppdraget har det kommet frem et ønske om mer kunnskap om praksisbasert innovasjon og velferdsteknologi tilknyttet helse- og omsorgstjenesten. I framtida skal helse- og omsorgstjenester i større grad bli gitt der folk bor, i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og frivillige (St.meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen; NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg og Velferdsteknologi, Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse - og omsorgstjenestene ). Dette medfører økt krav til kunnskap om informasjonssystem og mobile tjenester. Med velferdsteknologi mener en teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. (St.meld. 29 ( ) Morgendagens omsorg). Velferdsteknologien skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og gi trygghet for bruker, pårørende og for tjenesten. Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse- og omsorgstjenesten er et grunnutdanningstilbud rettet mot personell som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten i kommunal sektor. Studiet består av ett emne som gir innsikt i og kunnskap om sentrale teoretiske og metodologiskprinsipper knyttet til innovativ praksisutvikling. Studentene får kjennskap til empiriske studier der samhandlings- og velferdsteknologi har betydning for kontinuitet, kvalitet og kompetanse i helsehjelp. I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. De moralske utfordringene må derfor vurderes for hver enkelt type velferdsteknologi. 2. Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap har teoretisk kunnskap om hvordan man fremmer kreativitet har kunnskap om prosjektmetodikk har kunnskap om etisk og forsvarlig bruk av ny teknologi har kjennskap til organisasjonsformer og organisasjonskulturers betydning for innovasjon har kjennskap til muligheter og fallgruver med ny velferdsteknologi i innovativ praksisutvikling Ferdigheter kan legge til rette for kreativitet på arbeidsplassen kan organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon

3 kan grunnleggende prosjektstyring for innføring av ny teknologi kan identifisere eksisterende praksiser som må endres for å forbedre folkehelsearbeid kan lede innovasjonsprosjekter kan være pådriver for innovasjon i kommunens folkehelsearbeid 3 Generell kompetanse har kjennskap til ulike perspektiver på innovativ praksisutvikling har kompetanse til å ivareta helsefaglige problemstillinger i innovative prosjekter har grunnleggende innsikt i lovverket knyttet til anskaffelse av ny teknologi 3. Målgruppe Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren. 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 7,5 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over et halvt år. Studiet tilbys desentralisert i landets kommuner. 6. Kompetanse Studiet gir kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten i kontekst av nye teknologiske muligheter og utfordringer tilknyttet systematisk praksisutvikling for samhandling og velferdsteknologi. 7. Informasjonskompetanse Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett https://www.hihm.no/bibliotek Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark; 12. Fusk og forsøk på fusk. 8. Internasjonalisering Ikke særskilt fokus på internasjonalisering i dette studiet.

4 9. Undervisnings - og læringsformer Studiet tilbys som et deltidsstudium, med samlingsbasert undervisning. 4 Som overordnede prinsipper for læring, vektlegges tverrfaglighet, samarbeid, relasjonskompetanse og studentaktive arbeidsformer. Undervisning og læring skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger og oppgaveskriving. Mellom samlingene, og for å oppnå tverrfaglig erfaringsutveksling, skal studentene arbeide i basisgrupper og ha et ansvar for å følge opp det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Deler av dette arbeidet vil være basert på veiledning via det nettbaserte e-læringsverktøyet Fronter, som er høgskolens verktøy for elektronisk studiestøtte. 10. Vurderingsformer Vurderingsformen framgår av emnebeskrivelsen. 11. Studiets oppbygging, organisering og innhold Studiet består av ett emne. Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium, går over et halvår og gir 7,5 studiepoeng. Studiet kan tas enkeltstående, eller kan inngå i en bachelorgrad under gitte forutsetninger i hht gitt regelverk. Studiet er samlingsbasert med 2 samlinger à 2 dager. Samlingene vil foregå på dagtid, med en varighet av 7 timer pr dag. I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper som en del av læringsprosessen. (Basisgrupper er organiserte grupper hvor studentene skal samarbeide om oppgaver). Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. Oppgaven vil være knyttet til studentenes praksis med utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene, samt hvordan teorien kan komme til syne og/eller brukes i praksis. Det sentrale elementet i transformasjonen teori praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor blir utvikling av refleksjonskompetanse et viktig element som følger samlingene. Hjemmeoppgaven legges opp og følges av foreleser og kursleder. Omfanget av arbeid mellom samlingene legges opp av den enkelte kursleder/foreleser og basisgruppene, med en progresjon og et omfang som tilpasses slik at studentene kan gjennomføre dette ved siden av full jobb. Foreleser gir tilbakemeldinger på arbeidet.

5 5 Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse- og omsorgstjenesten Emnekode: 8SHL675 Studiepoeng: 7,5 studiepoeng Semester: høst/vår Språk: norsk Læringsutbytte: Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: Kunnskap har teoretisk kunnskap om hvordan man fremmer kreativitet har kunnskaper om prosjektmetodikk har kunnskap om etisk og forsvarlig bruk av ny teknologi har kjennskap til organisasjonsformer og organisasjonskulturers betydning for innovasjon har kjennskap til muligheter og fallgruver med ny velferdsteknologi i innovativ praksisutvikling Ferdigheter kan legge til rette for kreativitet på arbeidsplassen kan organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon kan grunnleggende prosjektstyring for innføring av ny teknologi kan identifisere eksisterende praksiser som må endres for å forbedre folkehelsearbeid kan lede innovasjonsprosjekter kan være pådriver for innovasjon i kommunens folkehelsearbeid Generell kompetanse har kjennskap til ulike perspektiver på innovativ praksisutvikling har kompetanse til å ivareta helsefaglige problemstillinger i innovative prosjekter har grunnleggende innsikt i lovverket knyttet til anskaffelse av ny teknologi Innhold: Kultur for innovasjon Hva er kreativitet? Hva er innovasjon? Ledelse av nytenkende prosesser Nettverk og praksisfellesskap Struktur for innovasjon Målformulering / mål og delmål Prosjektstyring og -ledelse Matriseorganisering Ansvarskart og milepælsplaner Forholdet mellom prosjekt og drift Økonomistyring

6 6 Brukermedvirkning og etikk Brukerens medvirkning i innovasjon Lov om offentlige anskaffelser E-samhandling Kjernejournal helsepersonell og bruker på samme arena Etikk Velferdsteknologi/omsorgsteknologi Velferdsteknologi hva og hvorfor? Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner Samarbeid/forankring Helsefremmende perspektiv Økonomi Organisering og arbeidsformer: Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav). Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet. Vurderingsordning: Hjemmeeksamen i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter. Faglig ansvar: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.

7 Litteratur Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse- og omsorgstjenesten 7 Ringholm, T., Teigen,H. og Aarsæther, Nils (red.) ( 2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm (Del 1: kap: 1, 2 3, 4, 5,6. Del 2: kap.7,8, 9. Del 3: kap.11,12,13 og Del 4: kap.18 ) = ca. 206 sider Sørensen, K. H. (2005) Jakten på innovasjon: fra nasjonsbygging til dot.com i I. Frønes og L. Kjølsrød (Red.), Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.( Ca.20 sider) Vabø, M. (2004) Effektivitet og kvalitet i omsorgstjenesten - en dragkamp mellom nye og gamle styringsidealer i R. Dahle og K. Thorsen (Red.), Velferdstjenester i endring. Når Politikk blir praksis. Bergen: Fagbokforlaget.( ca.20 sider). Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helsedirektoratet. Bestillingsnr.IS Utgitt 06/2012. (120 sider) Westhagen, H., & Faafeng, O. (2008).6.utgave. 4.opplag Prosjektarbeid: Utviklings - og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademiske. (320 sider) Ytrehus, S. (2013) Kvalitet i eldreomsorgen i Bergland og Moser (Red.), Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (ca. 20 sider). Lov om offentlige anskaffelser, tilgjengelig på nett. Supplerende litteratur: Digmann, A., Engholm Jensen, K., Jensen, J.P.(2012). VI ER PÅ VEJ. Offentlig Innovasjon 2.0 København: Gyldendal Business Haug, S (2005). Kreativ ABC. Schibsted forlagene og Stig og Stein idélaboratorium 2005 Meld. St. 29. Morgendagens omsorg NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer