Rett pasient på rett sted til rett tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett pasient på rett sted til rett tid"

Transkript

1 Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom: Drammen kommune, Vestre Viken helseforetak, Høgskolen i Buskerud

2 Prosjektet skulle avklare følgende spørsmål 1. Hva kan betegnes som unødige sykehusinnleggelser og uverdige pasientforflytninger? 2. Hvordan skal tjenestetilbudet organiseres for å innfri at pasienten mottar avansert behandling der han/hun er? 3. Hvilke kompetanse og hvilke kompetansenivå er det behov for hos pleiepersonellet? 4. Hvordan skal samarbeidet med legetjenesten være (fastlege, legevakt, Drammen sykehus) 5. Hvordan skal kompetanseoverføringen mellom Drammen sykehus og kommunehelsetjenesten være?

3 Metoder 1. Spørreundersøkelse: Sykepleieres egenvurdering av klinisk kompetanse (Nurse Clinical Competence Scale) 2. Fokusgruppeintervju 3. Registrering av innleggelse i sykehus 4. Dokumentanalyse

4 Spørreundersøkelse: Sykepleieres egenvurdering av klinisk kompetanse Avdekke kunnskap om sykepleieres kliniske kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleie Identifisere og peke på områder sykepleiere vurderer å ha sin styrke og områder der det finnes behov for kompetanseutvikling Spørreskjemaet inneholder 74 spørsmål Utvalget: 325 sykepleiere i Drammen, Sande og Svelvik 165 besvarte skjema (svarprosent 51%) Avdelingsledere og fagkoordinerende sykepleiere er inkludert i undersøkelsen

5 Mangler kompetan se Beskriver min fagutøvels e svært dårlig Kvaliteten i min fagutøvelse Beskriver min fag- utøvelse svært bra Ikke aktuelt i min arbeidssit uasjon Meget sjelden Av og til Meget ofte 22. Jeg forebygger pasientenes medisinske problemer 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Jeg evaluerer pasientenes medisinske behandling 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Jeg tar selvstendig ansvar for gjennomføring av undersøkelser og behandlinger av pasienter med ukompliserte sykdomsbilder 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,

6 45 % oppgir at de har videreutdanning av ulik art 87 % har norsk sykepleierutdanning. For øvrig er utdanningen fra 12 ulike land (11 utenom Norden) Gjennomsnittsalder hos respondentene: 40 år (variasjon år) Gjennomsnittlig arbeidserfaring som sykepleier: 9 år (variasjon 0 27 år) Samlet sett vurderer sykepleierne sin kompetanse som god Scoren ligger litt høyere hos sykepleierne i hjemmetjenesten enn hos sykepleierne på institusjonene Høyest score på spørsmål knyttet til: Å arbeide ansvarlig og forsvarlig, være selvstendig og fokus på arbeidsmiljø Kompetanse i forhold til å skape et kreativt utdanningsmiljø på arbeidsplassen vurderes som lav

7 Områder der enkelte respondenter oppgir å mangle kompetanse og scorer med 0: Identifiserer alternative diagnoser ved bedømming av pasientens sykdomstilstander (mean 3,554) Kjenner til ulike legemidlers interaksjon og hvilke bivirkninger de kan medføre for de pasientene jeg har ansvar for (mean 3, % scorer mellom 0-3) Systematiske kliniske undersøkelser av pasienten (mean 3,881) Kjenner legemidlers virkning og behandlingseffekt for de pasientene jeg har ansvar for (mean 3,882)

8 Fokusgruppeintervju Fire fokusgrupper: 1. Ett homogent med helsefagarbeidere/hjelpepleiere 2. Ett homogent med sykepleiere 3. Ett med leger og sykepleiere 4. Ett med leger og sykepleiere Informanter fra virksomhetene i Drammen kommunes HSO seksjon, fastleger og Drammen sykehus

9 Områder som informantene belyste: 1) Unødvendige og nødvendige innleggelser 2) Uverdige og unødige sykehusinnleggelser og forflytninger innad i kommunen 3) Kompetanse og kompetansebehov 4) Organisering og struktur i tjenesten.

10 Fokusgruppeintervju, funn Fagutvikling vektlegges i for liten grad. Økt behov for kompetanseheving for alle faggrupper. Tverrfaglig samarbeid må vektlegges, spesielt må samarbeidet med sykehjemslege og fastlege styrkes. Mangelfull planlegging av arbeidsprosesser og pasientforløp. Avklaringssamtaler med pasient og pårørende er i stor grad fraværende. Brukerperspektivet er ikke vektlagt og pasienten mangler forutsigbarhet. Mangler ressurser i form av fagpersoner, tid og utstyr til å utføre tiltak som i utgangspunktet er mulig å gjøre i institusjon eller hjemmetjenesten. Mangelfulle rapporteringsrutiner og tradisjoner for å lese pleiejournaler. Dokumentasjonen avspeiler ikke pasientens reelle medisinske og sykepleiefaglige behov. Gerica er et komplisert verktøy som anvendes ulikt. Lederskapet må tydeliggjøres. Gjensidige forventninger mellom leder og medarbeider må avklares og konsekvenser når disse ikke imøtekommes må være kjent.

11 Registrering av innleggelse i sykehus 295 Innleggelser Fra hjemmetjenestene: 211 Fra institusjonene: 84

12 180 Innleggelsesårsaker

13 Innleggelser etter ukedag Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag:

14 180 Tidspunkt: Innleggelse / kontakt med legevakt Serie Kl Kl Kl

15 Type tjeneste/boform ved innleggelse Innleggelser

16 Legevurdering før innleggelse? 37 % Ja Nei 63 %

17 Kompetanse ved innleggelse

18 Er ønske om aktiv behandling avklart? 23 % Ja Nei 77 %

19 Innleggelser etter fødselsår

20 Dokumentasjonsanalyse 45 første registrerte innleggelser Deretter hver 10. innleggelse fra hhv hjemmetjenester, korttidsinstitusjon og langtidsinstitusjon Diagnosejournal Tiltaksplan Sykepleier- (og evt legejournal) siste 5 døgn før innleggelse

21 Funn etter dokumentanalyse i Gerica Tiltaksplaner har betydelige forbedringspotensial. Nødvendig informasjon i henhold til diagnoser, situasjonsbeskrivelse og klinisk tilstand er mangelfullt beskrevet. Mål og evaluering er i stor grad fraværende. Pasientens kliniske situasjon og behov for sykepleie er vanskelig å se av den daglige dokumentasjonen. Funnene viser mangler som gjør at det kan være sannsynelig at pleien og behandlingen blir tilfeldig og har liten kontinuitet. Det er åpenbare tilfeller hvor man kunne iverksatt tiltak på et tidligere tidspunkt.

22 Prosjektgruppas anbefalinger Kompetanseheving Organisatoriske grep Rutiner, prosedyrer og retningslinjer (Rapporten s 30 35)

23 Rett pasient på rett sted til rett tid fordrer KOMPETANSE

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer