Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS 1

2 Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner(vbp) til bruk i DIPS ble utarbeidet av DIPS sykehus i Helse Sør Øst på oppdrag fra Samarbeidsgruppe Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Samarbeidsgruppe EDS rapporterer til Systemeierforum i DIPS. Brukerveiledningen ble ferdigstilt mars 2008 og godkjent av samarbeidsgruppe EDS i DIPS den Brukerveiledningen er godkjent av systemeierforum(dato ) Gruppen som har utarbeidet brukerveiledningen har bestått av: Aker Universitetssykehus Akershus Universitetssykehus Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Sykehuset Asker og Bærum Sykehuset Innlandet Sykehuset Østfold Sørlandet Sykehus Spesialistsykehuset for rehabilitering, Kristiansand Spesialistsykehuset for rehabilitering, Stavern Sunnaas Sykehus Torill Wærstad Tomas Hajek Kari Dyrdal Elisabeth Einarson Karina Egge Jørghild Jensen Anne Marit Tiller Ellen-Anne Alvin Allex Gude Hege Navjord Sæther Hanne Myhren Anne Marie Lunde Tanja Bjørneby Trine Lando Inger-Brit Torbjørnsen Eli Torgrimsen Heidi Fedog Jacobsen Elisabeth Eftevag Anita Borg Siri Solem Anne Geard 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Hjelpemidler ved utarbeidelse Utvelgelse av problemstilling for veiledende behandlingsplan FREMGANGSMÅTE Oppbygning Sykepleiediagnose Sykepleiemål Sykepleietiltak Forordninger FORVALTNING REFERANSER

4 1. INNLEDNING Formål med brukerveiledningen Sikre samme kvalitet på veiledende behandlingsplaner, uavhengig av utarbeidelsessted. Være et hjelpemiddel ved utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner. Gjelder for Poster og poliklinikker som skal utarbeide veiledende behandlingsplaner. Generelt En veiledende behandlingsplan er en preformulert oversikt over sannsynlige sykepleiediagnoser/problemer og relevante sykepleietiltak/forordninger for en pasientgruppe. En slik plan kan også inneholde ønsket resultat/mål for pleien. Veiledende behandlingsplaner er en av grunnstrukturene i DIPS elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS). Skal man klare å få ut de gevinstene systemet gir muligheter for, er man avhengig av at hver enkelt post utarbeider veiledende behandlingsplaner. Dersom det er utarbeidet veiledende behandlingsplaner på samme pasientgruppe ved andre sykehus, kan disse brukes som et utgangspunkt, men det vil likevel være nødvendig med lokale justeringer/tilpasninger. Behovet for justeringer kan variere mye, siden kvalitet og detaljnivå i planene varierer mye fra sykehus til sykehus. Det finnes pr. i dag ingen nasjonal standard for slike planer. En veiledende behandlingsplan kan utarbeides for en pasientgruppe ut fra en medisinsk diagnose eller et problemområde (f. eks. feber, kvalme, sengeleiets komplikasjoner). En veiledende behandlingsplan kan også være en type sjekkliste. Dersom flere medisinske diagnoser/problemområde krever tilnærmet lik sykepleie, kan man finne en fellesbetegnelse for disse og lage en plan som da dekker problem, tiltak og forordninger for alle disse. Dette er mulig fordi man i praktisk bruk kun plukker ut det som er aktuelt for den enkelte pasient. Veiledende behandlingsplan Nyresvikt (akutt og kronisk) Veiledende behandlingsplan Arytmi (Rask og langsom) Veiledende behandlingsplan Sengeleiets komplikasjoner Ved utarbeidelsen er det viktig å være klar over at planen skal være en liste man kan velge fra når man i praksis skal lage en behandlingsplan på sin bestemte pasient. Det er ikke en prosedyre som gjelder generelt for alle innen denne pasientgruppen. 4

5 1.1 Hjelpemidler ved utarbeidelse NANDA Sykepleiediagnoser: Definisjoner & klassifikasjon , Akribe forlag NANDA versjon 2.3 med definisjoner sortert etter funksjonsområder Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC), Akribe forlag NIC - tiltak versjon 2.2 sortert etter funksjonsområder Mal for veiledende behandlingsplan (Word-dokument) Oversikt over situasjon/frekvens med definisjon innlagt i DIPS Relevante prosedyrer (i forhold til sykepleiefaglig problemstilling) Behandlingslinje for samme problemstilling (der dette finnes) Relevant, oppdatert faglitteratur Liste over hvilke prosedyrer og litteratur som er benyttet ved utarbeidelsen, skal medfølge hver enkelt behandlingsplan når de sendes til gjennomsyn. Dette for å sikre samsvar mellom sykehusets prosedyrer, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner. Den litteratur som benyttes, skal i størst mulig grad være kunnskapsbasert. Evidence based practice eller kunnskapsbasert praksis, som er den vanligste oversettelsen til norsk, innebærer å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med best mulig tilgjengelig kunnskap fra forskning. Denne kunnskapen skal sammen med erfaringsbasert kunnskap, pasientens preferanser, og ressurser en har til rådighet, danne grunnlag for beslutninger sykepleierne tar i praksis (Nortvedt, Hanssen, Lyreng 2004). 5

6 Det anbefales at personell som skal utarbeide veiledende behandlingsplaner, undervises i hvordan kunnskapsbasert litteratur kan fremfinnes ved hjelp av databaser. Sykehusbibliotekene er behjelpelige. På finnes en idébank for veiledende behandlingsplaner (Denne finnes ved å gå inn på Produkter EPJ og Pas Behandlingsplan Idébank Veiledende behandlingsplaner). Her finnes et utvalg planer utarbeidet ved andre helseforetak som benytter DIPS. Mange sykehus har dessuten utarbeidet enda flere planer. Det anbefales å undersøke dette før arbeidet med nye planer igangsettes. Selv om lokale endringer må påregnes, kan disse planene være et godt utgangspunkt. 1.2 Utvelgelse av problemstilling for veiledende behandlingsplan Personalet i den enkelte post avgjør hva det skal utarbeides veiledende planer på ut fra hvilke pasientkategorier de har i sin post. Dette kan være en medisinsk diagnose eller et sykepleiefaglig problemområde (eks. feber, kvalme, sengeleiets komplikasjoner). Ved utvelgelse av problemstilling anbefales det å være selektiv, dette fordi for omfattende problemstillinger gir store planer som blir uoversiktlige og lite praktiske og dermed brukes lite. Eksempel på selektivitet: En veiledende behandlingsplan for diagnosen ankelfraktur kan med fordel deles i en plan for preoperativt forløp og en for postoperativt forløp. En veiledende behandlingsplan for psykose kan deles i ernæringsproblematikk som følge av psykose, aktivitetsproblematikk som følge av psykose osv. En oversikt over valgte problemstillinger sendes definerte personer/gruppe som kontrollerer om det er behov for disse, eller om noen allerede er utarbeidet ved andre poster. Planene skal i størst mulig grad kunne benyttes på tvers i sykehuset. Dersom det allerede finnes plan på noe som ønskes utarbeidet, skal posten få mulighet til å komme med synspunkter på denne, slik at eventuelle forbedringer og tilføyelser kan gjøres. 2.0 FREMGANGSMÅTE 2.1 Oppbygning En behandlingsplan består av 1. Sykepleiediagnoser 2. Sykepleiemål 3. Sykepleietiltak og forordninger knyttet til disse Disse defineres under aktuelle funksjonsområder. 2.2 Sykepleiediagnose En sykepleiediagnose er et problem/behov som sykepleietjenesten har et ansvar for å iverksette tiltak i forhold til. For å finne fram til sykepleiediagnoser i DIPS, benyttes klassifikasjonssystemet NANDA. Det vil si at dette er standard formuleringer som ikke kan endres. 6

7 Ved utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner for bruk i DIPS, anbefales følgende fremgangsmåte: Tenk igjennom: Hvilke sykepleieproblem/behov ser vi ofte hos denne pasientgruppen og hva gjør vi med dem?. Noter disse. Gå igjennom NANDA - heftet, et og et funksjonsområde. Skriv ned diagnoser som er relevante i forhold til det som er notert, nummer i NANDA samt nummer på tilhørende funksjonsområde. Noen NANDA-diagnoser kan tilhøre to funksjonsområder. Velg det nummer som er aktuelt i forhold til den aktuelle pasientgruppen (kun et funksjonsområde pr. diagnose/tiltak blir synlig i DIPS). Tenk realistisk i forhold til denne pasientgruppen og vær bevisst hva som er bestillingen i vår post. Det er viktig å lese diagnosens definisjon for å kunne velge riktig NANDA. Tenk både aktuelle problem/behov og potensielle problem/behov. Enkelte NANDA-diagnoser dekker hverandre delvis. Vurder om noen diagnoser kan fjernes uten at kvaliteten på behandlingsplanen forringes. (Dette må vurderes videre når det jobbes med tiltak. Er tiltakene de samme i forhold til to eller flere sykepleiediagnoser? Da er det trolig unødvendig å ha med begge diagnosene). Har disse pasientene problem som vi ikke finner i NANDA? Den vanligste årsaken til at denne problemstillingen oppstår, er at det tenkes medisinsk diagnose istedenfor sykepleie. Hvis man tross sykepleievinkling ikke finner problemet i NANDA, noteres dette foreløpig i fritekst. Enkelte NANDA - diagnosene har veldig generelle formuleringer. Det er mulig å konkretisere disse i forhold til den aktuelle diagnose eller problemstilling ved hjelp av en kort kommentar. Knytt gjerne dette sammen med relatert til. Sett bindestrek mellom NANDA - diagnosen og kommentaren Risiko for svekket hudkvalitet relatert til immobilitet Navn og nummer på NANDA - diagnosen samt eventuelle kommentarer, føres inn i mal for veiledende behandlingsplan. Dersom det finnes en egen veiledende behandlingsplan på en sykepleiediagnose som inngår i planen, kan det henvises til denne. F. eks Angst Se Veiledende behandlingsplan: Angst 2.3 Sykepleiemål Beskrivelse av forventet mål/ resultat for sykepleien skal dokumenteres. Av rent logiske og profesjonelle hensyn er det nødvendig å presisere ønsket resultat for å vite hva man vil oppnå, for dermed kunne overveie hvilke tiltak og forordninger som bør settes inn. Et ønsket resultat må kunne måles, derfor må det være realistisk, konkret, motiverende og ha et tidsaspekt. Et 7

8 ønsket resultat bør videre være basert på prognostiske vurderinger og være koblet opp mot de tiltak som planlegges. Dersom det synes hensiktsmessig, kan mål legges inn i en veiledende behandlingsplan. Det finnes pr. i dag ingen klassifikasjonssystem for sykepleiemål i DIPS, og derfor må de eventuelle målene man velger å legge inn i en veiledende behandlingsplan, skrives som fritekst og formuleres i presens / nåtid (har, er). Målene i en veiledende behandlingsplan kan være helt eller delvis utfylt. Eksempler på mål: Føler seg trygg, ivaretatt og tilfredsstillende informert. Opprettholder kroppsvekt på: kilo Er selvhjulpen og oppegående med hjelpemidler innen: Dato:.. Bevarer hel hud Bruk av kolon viser at det skal tilføyes informasjon. 2.4 Sykepleietiltak Det er viktig å skille mellom tiltak og forordning. Tiltak hentes fra klassifikasjonssystemet NIC og tilsvarer intervensjonene i NIC - boken. Dette er samlebetegnelser og beskriver en gruppe konkrete gjøremål. NIC er standard formuleringer som ikke kan endres. Hvert enkelt intervensjon er beskrevet med en definisjon. De fleste i sykepleietjenesten har under utdanningen lært å knytte tiltak til hvert enkelte av pasientens problem når man skriver pleieplan. DIPS behandlingsplan er imidlertid konstruert etter en noe annerledes tenkning. Tanken i DIPS er, for å si det enkelt, at et og samme tiltak ofte utføres i forhold til flere av pasientens problem, og at det er unødvendig å dokumentere tiltaket flere steder i samme plan. Det viktige er at tiltaket står i planen og at det utføres. For å sikre at alle nødvendige tiltak kommer med i planen, anbefales det likevel å tenke tiltak ut fra hvert enkelt problem ved utarbeidelse av en plan. Start med den første NANDA - diagnosen. Benytt NIC (boken og heftet) for å finne relevante NIC -tiltak til denne diagnosen. (Obs formuleringer i disse to avviker noe fra hverandre. Det er pr. d.d. formuleringene i heftet som ligger i kodeverket i DIPS). Det er verdt å merke seg i den forbindelse er NIC - bokens del 4 der de ulike NIC - tiltak er knyttet opp mot hver enkelt NANDA-diagnose, samt del 5: Kjerneintervensjoner for spesialområder innenfor sykepleie. Disse kan være til god hjelp når man leter etter relevante NIC - tiltak. NIC - bokens DEL 2: Taksonomi for sykepleieintervensjoner og VEDLEGG D: NIC - intervensjoner plassert i Taksonomi for sykepleiepraksis, er kapitler som letter arbeidet med å finne fram til NIC - tiltak innenfor de ulike problemområder / funksjonsområder. 8

9 Enkelte NIC - tiltak kan synes som om de dekker hverandre. Det er derfor viktig å lese definisjonen på tiltaket for å sikre riktig valg. Det er også viktig å lese de aktivitetene som er tilknyttet tiltaket for å finne ut om en er på rett spor. Navn, nummer og funksjonsområde på NIC - tiltaket føres inn i mal for veiledende behandlingsplan i rubrikken for dette. NIC - tiltak brukes i størst mulig grad framfor forordninger (Se under). For eksempel kan det være fristende å skrive Administrere smertestillende som en forordning under NIC - tiltaket Pleie ved smerte. Det finnes imidlertid en et eget NIC - tiltak som heter Administrering av smertestillende. Dette skal da brukes. 2.5 Forordninger Et NIC - tiltak som står alene, er ofte lite konkret og det må derfor tilknyttes aktuelle, tilhørende forordninger. Detaljene i tiltakene beskrives ved hjelp av forordninger. Disse skrives i fritekst og skal som hovedregel angi - Hva som skal gjøres - Hvordan det skal gjøres - Hvem som skal gjøre det - Når det skal gjøres Forordningene kan være - Selvstendige; initiert av sykepleieren selv som resultat av en sykepleiediagnose - Samarbeidende; der andre helsearbeidere også deltar - Delegerte; der sykepleieren utfører forordnede tiltak fra lege eller andre samarbeidspartnere For å finne fram til de nødvendige forordningene, må man tenke hva gjør vi med pasienter med dette problemet. Det er viktig å kontrollere at dette er kunnskapsbasert praksis. Språket i en veiledende behandlingsplan må være lett forståelig og forordningene skal være konkrete. Praktiske retningslinjer for forordninger Det bør legges vekt på å benytte et kortfattet og lett forståelig språk. En forordning er noe vi skal gjøre i forhold til pasienten og formulringen skal derfor starte med et verb. For eksempel: sørge for, gi, obs.., kontrollere, mobilisere.. osv Forordningen skal starte med stor bokstav Antall tegn, inkludert mellomrom, kan ikke overskride 200 (versjon 4.0), pga begrensninger i DIPS. For å oppnå oversiktlighet, anbefales maks 50. 9

10 Ordet pasienten kan oftest utelates i setningen. Det er underforstått at tiltaket skal utføres i forhold til pasienten. Hjelpe pasienten med påkledning skrives heller Hjelpe med påkledning. Dersom det er behov for forklaringer eller beskrivelser i planen, må dette skrives i stikkord. Det anbefales å skrive forklaringen i parentes. Observere symptomer på infeksjon (rødme, hevelse, sekresjon, temperaturstigning) Ved lengre forklaringer, vurder om det finnes en prosedyre som det kan henvises til, eller om forordningen bør deles opp i flere. Ved henvisning til prosedyre eller rutine, skal navn og plassering stå i planen. Frekvens og/eller situasjon for utføring av forordningen skrives i rubrikk for frekvens/situasjon. For valg av alternativ, se under rullgardinen i frekvensboksen i DIPS. Dersom frekvens/situasjon er svært varierende, kan denne rubrikken stå tom. Dette kan da tilføyes i den enkelte pasientens behandlingsplan. Dersom en frekvens/situasjon forekommer hyppig eller at forordningen alltid skal utføres med en bestemt frekvens eller i en bestemt situasjon i følge prosedyre, skal denne skrives inn (kvalitetssikring). Stikkord i forhold til hva som skal stå i frekvens/situasjonsrubrikken: Hvor ofte skal det gjøres? Når skal det gjøres? I hvilken situasjon skal det gjøres? Skal det gjøres i kombinasjon med noe spesielt? Merk. Det er viktig å huske at tiltak og forordning i praktisk bruk av veiledende behandlingsplan bare hakes av hvis det er aktuelt for pasienten. Det skal derfor ikke være med ord som Hvis aktuelt eller eventuelt i selve forordningen. At det bare hakes av når forordninger er aktuelle, har også betydning for hva som legges inn under frekvens/situasjon. Måle puls og BT v/behov. Men: Det hakes kun av for dette når det er behov. Det man da trenger å vite, er hvor ofte Puls og BT skal måles, f. eks. x 2, hver time etc. Det kan være lurt å tenke hva som utløser behovet. Her kan det f. eks. være svimmelhet. Skriv da V svimmelhet i frekvens/situasjonsrubrikken. V behov kan imidlertid benyttes i rubrikken for frekvens/situasjon dersom det f. eks. er slik at forordningen skal gjøres når pasienten uttrykker behov for det. Hvis det ved mange forordninger under en NIC skrives Alltid i rubrikken for frekvens/situasjon, bør en tenke på om man tenker mer prosedyre eller lærebok enn arbeidsredskap. Tenk igjennom om dette er forventet kunnskap hos personalet eller om det må det stå i planen for å sikre kvalitet. 10

11 Ved legedelegerte sykepleietiltak skrives som forordnet i frekvens/situasjonsrubrikken. Forordninger som alltid utføres i tilknytning til hverandre, knyttes sammen i planen dersom dette lar seg gjøre i forhold til antall tegn. Dette letter arbeidet i praktisk bruk fordi man da kan hake av i én rubrikk isteden for i to eller flere. Skriv - Administrere medikament, observere virkning og bivirkning istedenfor - Administrere medikament - Observere virkning og bivirkning Ved forordninger der ytterligere konkretisering i den konkrete pasientens plan alltid vil være nødvendig, kan man tydeliggjøre dette ved bruk av kolon. Informere om væskerestriksjoner. Ml / døgn: (spesifiser) Støtte ved gange. Hjelpemiddel: (spesifiser) Ved slik formulering må (spesifiser) fjernes og de spesifikke data tilføyes i pasientens behandlingsplan. Når det gjelder graden av detaljer i forordningene, se eksemplene nedenfor. Eks 1 Egenomsorgsassistanse: Personlig hygiene/kroppsvask (NIC 1801) - Tilrettelegge for hygiene - Hjelpe med fotvask - Hjelpe med intimhygiene - Motivere til egeninnsats ut fra tidligere funksjonsnivå Eks 2 Egenomsorgsassistanse: Personlig hygiene/kroppsvask (NIC 1801) Ressurser: Trenger hjelp til: Motivere til: Hvis det er behov for få forordninger (alternativer) etter et NIC - tiltak, vil det være mest hensiktsmessig å skrive dem som i eks.1. Man kan da enkelt hake av det som er aktuelt for den enkelte pasient. Dersom forordningene (alternativene) blir mange, kan det formuleres som i eksempel 2. Her må det gjøres tilføyelser i den konkrete pasientens behandlingsplan for at den skal bli et godt arbeidsredskap. Dette er derfor et noe mer tidkrevende alternativ i daglig bruk, men resultatet viser seg ofte å bli mer individuelt. 11

12 Forordninger som synes selvfølgelige også for en uten sykepleiefaglig utdanning, skal ikke med i planen. Eks. Lufte på rommet hvis dårlig luft Skifte sengetøy hvis sølt på Kun pasientrettet behandling skal dokumenteres i journalen. Opplysninger / tiltak som omhandler personalets arbeidsrutiner, skal følgelig ikke dokumenteres.. Eks. Informere laboratoriet v/blodsmitte Ringe scopvakt v/midlertidig frakobling av telemetri Eksempel fra veiledende behandlingsplan i DIPS 12

13 3.0 FORVALTNING Sørlandet sykehus har utarbeidet egne retningslinjer for forvaltning av EDS. Retningslinjene finnes på EkWeb Kapittelstrukturen 1. Foretaksnivå 1.7 Administrative rutiner 1.7. IT Informasjonsteknologi 1.7. IT.1. DIPS EPJ 1.7. IT.1.8 Sykepleiedokumentasjon 4.0 REFERANSER Prosjekt EDS, Sykehuset Østfold v/trine Lando: Brukerveiledning for utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner, versjon 2.1. NANDA; Sykepleiediagnoser: Definisjoner & Klassifikasjon Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC). 4:e utgave Norsk sykepleierforbund: Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. 3. utgave februar

Utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner (VBP) (0707)

Utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner (VBP) (0707) Utarbeidelse av veiledende behandlingsplaner (VBP) (0707) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori

Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Grunnleggende teori Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS Grunnleggende teori Innhold Juridiske og etiske aspekter Sykehusets overordnede prosedyre for dokumentasjon av sykepleie Grunnstruktur i DIPS: Nye begreper,

Detaljer

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER

KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER KUNNSKAPSBASERING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER Slik gjør vi det i Sykehuset Innlandet Anne Marit Hagen og Anita Dobloug Rådgivere i Avdeling for Kunnskapsstøtte Avdeling for kunnskapsstøtte Består av:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ

Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Sykepleie i elektronisk samspill ehelsekonferanse 2010 Kvalitetsindikatorer og elektroniske rapporter som ledelsesverktøy i EPJ Tor Johan Helgesen, Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge Sykehuset

Detaljer

Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal

Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Helse Sør Øst Logo Brukerveiledning Behandlingsplaner, opprette og bruke_bv Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø DIPS elektronisk pasientjournal Dokument ID: 65714 Versjon: 3 Status: Godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF. 6. RVBP Selvmord - Risiko for RHF/13/03/ Innhold FO NANDA Sykepleiediagnoser Risiko for selvmord

Helse Sør-Øst RHF. 6. RVBP Selvmord - Risiko for RHF/13/03/ Innhold FO NANDA Sykepleiediagnoser Risiko for selvmord Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Utgave: 2.00 Utarbeidet/revidert av: Sykehuset Østfold HF

Detaljer

Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706)

Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706) Opprette behandlingsplan i sykepleie Somatikk (SO) (0706) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Versjon BRUKERVEILEDER FOR UTVIKLING, KUNNSKAPSBASERING, REVIDERING OG FORVALTNING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER I HSØ

Versjon BRUKERVEILEDER FOR UTVIKLING, KUNNSKAPSBASERING, REVIDERING OG FORVALTNING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER I HSØ Versjon 1.0 2013 BRUKERVEILEDER FOR UTVIKLING, KUNNSKAPSBASERING, REVIDERING OG FORVALTNING AV VEILEDENDE BEHANDLINGSPLANER I HSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning... 3 1.1 Målgruppe... 3 2.0 Kompetanse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING DIPS ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE HSØ KURS JOBB SMART MED EDS

BRUKERVEILEDNING DIPS ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE HSØ KURS JOBB SMART MED EDS BRUKERVEILEDNING DIPS ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE HSØ KURS JOBB SMART MED EDS 1/19 INNLEDING Kursmaterialet til Kurs i EDS for nyansatte har blitt utarbeidet av DIPS sykehus i Helse Sør-Øst

Detaljer

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN

RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN RAPPORT OG PLEIEPLAN VED SPESIALPSYKAISTRISK AVD UNN Målsettingen er at alle pasienter innlagt ved SPA skal ha pleieplan/behandlingsplan. Pleieplan og bruk av sjukepleieprosessen er virkemidler som styrer

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Veiledende behandlingsplan: Selvmord risiko for

Veiledende behandlingsplan: Selvmord risiko for Utarbeidet av: Sykehuset i Østfold (SØ) og Sykehuset Innlandet (SI) Trine Lando (SØ) og Anita Dobloug (SI) Gjennomgått og godkjent av regional VBP gruppe: 06.06.14 Sidsel R. Børmark - OUS, Morten Aas -

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701)

Dokumentasjon i sykepleie med behandlingsplan somatikk (SO) (0701) () (0701) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 18.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere?

Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Strukturert dokumentasjon og kodete termer akademisk jåleri eller noe for oss sykepleiere? Noen betraktninger fra et utdanningsperspektiv på dokumentasjonspraksis, på ICNP og på utdanningenes bidrag i

Detaljer

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon

Skjema for vurdering av skriftlig pasientinformasjon Utarbeidet i august 2005 av: May Solveig Fagermoen, Førsteamanuensis og Ragnhild Hellesø, Doktorgradsstipendiat Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Revidert

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ. Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI

Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ. Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI Prinsipper dokumentasjon av helsehjelp i EPJ Sidsel R. Børmark,CRNA, PhD Teknologi og e-helse Regionalt senter for kliniske IKT-systemer RSKI IKT løsninger/systemer i pasientforløpet HSØ EPJ Modernisering

Detaljer

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie

Metoderapport VBP: Nikotinavvenning - sykepleie 1. Å formulere mål for n er viktig for å oppnå endring og gi en konkret retning for tiltakene. Fins det i den veiledende behandlingsplanen tydelige mål for n til den pasientgruppen som omfattes av VBPen?

Detaljer

Sykepleieplan - somatikk

Sykepleieplan - somatikk HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Sykepleieplan - somatikk Solveig Laukhammer Navn: Veileder: Praksisperiode: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 2.0 Pasientopplysninger (G1)... 3 3.0 Datasamling (G1)... 4

Detaljer

Veiledende behandlingsplan: Ernæringssvikt - underernæring

Veiledende behandlingsplan: Ernæringssvikt - underernæring Utarbeidet av: Sykehuset i Vestfold (SIV) og Sykehuset Innlandet (SI) Anne Karima Lindberg (SIV) og Anne Marit Hagen (SI) Gjennomgått og godkjent regional VBP-gruppe: 17.03.14 Sidsel R. Børmark - OUS,

Detaljer

Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP

Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP Bedre helse med e-helse 16.02.17. Unni Stensvold Prosjektleder NSF og USHT Vestfold Dokumentasjon

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Kvalitetssikre gjennomføring og kliniske observasjon av pasient som blir behandlet med perifere nerveblokader

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet

Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet Sykepleieprosessen og PPS et fundament for kompetanse, kvalitet, kontinuitet og sikkerhet Ann Kristin Rotegård, PhD, Avdelingssjef PPS Brukerforum undervisningssektoren 20.11.14. VIPS modellen en visualisering

Detaljer

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702)

Dokumentasjon i sykepleie uten behandlingsplan somatikk (SO) (0702) () (0702) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutine

Detaljer

Veiledende behandlingsplan: Svelgvansker- dysfagi

Veiledende behandlingsplan: Svelgvansker- dysfagi FUNKSJONSOMRÅDER (FO) 1. Kommunikasjon/sanser 5. Eliminasjon 9. Seksualitet/reproduksjon 2. Kunnskap/utvikling/psykisk 6. Hud/vev/sår 10. Sosialt/planlegging av utskriving 3. Åndedrett/sirkulasjon 7. Aktivitet/funksjonsstatus

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Veiledende behandlingsplan: Fall - forebygge

Veiledende behandlingsplan: Fall - forebygge Utarbeidet av: SIVHF og SIHF Anne Karima Lindberg (SIV) og Anne Marit Hagen (SI) Godkjent av regional VBP-gruppe: 05.05.14 Sidsel R. Børmark - OUS, Morten Aas - OUS, Anne Grethe Johansen - OUS, Anne Karima

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

ICNP og veiledende planer

ICNP og veiledende planer ICNP og veiledende planer Bedre helse med e-helse 16.02.17. Unni Stensvold Prosjektleder NSF og USHT Vestfold Funksjonalitet i EPJ-systemene i dag For det meste ustrukturerte data Lite sammenheng mellom

Detaljer

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt

Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Hva kan studentene lære her? En beskrivelse av læresituasjoner i klinisk praksis. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt Ragnhild Nicolaisen, Universitetslektor, Sykepleierutdanningen UiT, Campus Tromsø

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse: 14.03 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Faglige og Tverrfaglige pasientplaner:

Faglige og Tverrfaglige pasientplaner: Faglige og Tverrfaglige pasientplaner: Veiledende sykepleieplan vs Forventet pasientforløp NSFs e-helsekonferanse 2009, Tønsberg Hilda Riddervold Aslaug Berge Berit Haugan Ann Kristin Rotegård Historikk

Detaljer

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF

Spørsmålsformulering. - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Spørsmålsformulering - hva skal du lete etter hvor? Hanne Elise Rustlie prosjektbibliotekar i litteratursøk Sykehuset Innlandet HF Agenda v Kunnskapsbasert praksis v Forberedelse til litteratursøk v Spørsmålsformulering

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 10. september 2014 Suksessfaktorer Faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen av prosjektet og må derfor ligge til rette for at prosjektet skal bli

Detaljer

Hensiktsmessig? Klinisk dokumentasjon av sykepleie. Superbrukerforum Trine Stavseth. - Tryggere for meg! - Enklere for oss!

Hensiktsmessig? Klinisk dokumentasjon av sykepleie. Superbrukerforum Trine Stavseth. - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Hensiktsmessig? Klinisk dokumentasjon av sykepleie Superbrukerforum 03.12.15 Trine Stavseth - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Rådgiver KDS Avd. for kliniske systemer Delprosjekt KDS i Kvinne og barne

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, stipendiat, OuS / UiO Innhold Om terminologier Om Internasjonal Klassifikasjon for Sykepleiepraksis

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2002

Nyhetsbrev Desember 2002 Nyhetsbrev Desember 2002 God Jul og Godt Nytt År! 2. årgang Kjære medlem! Det er gledelig å kunne informere dere om at SfID har fått til sammen kr 20 000 i stipend som skal tildeles medlemmene i 2003!

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned

Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh. Last ned Last ned Begreper i psykiatrisk sykepleie - Gunn von Krogh Last ned Forfatter: Gunn von Krogh ISBN: 9788245002980 Antall sider: 272 Format: PDF Filstørrelse:12.45 Mb Boken gir en systematisk fremstilling

Detaljer

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS

Arketyper. Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Arketyper Hallvard Lærum, dr.med. Leder, Nasjonalt redaksjonsutvalg for Arketyper NIKT Fagansvarlig Klinisk IKT, OUS Status for EPJ EPJ er dominert av fritekst Stasjonær, tekstdominert elektronisk pasientjournal

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt?

1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? METODERAPPORT: MUNNSTELL TIL INTUBERTE BARN 1. Hva er prosedyrens overordnede mål i forhold til helsemessig effekt? Prosedyrens overordnede mål er å forbygge komplikasjoner og nosokominale infeksjoner

Detaljer

ET STEG VIDERE START BAKGRUNN BAKGRUNN START. Hva er START ET STEG VIDERE. Bakgrunn for valg av START Hva er START Behandlingsplaner Implementering

ET STEG VIDERE START BAKGRUNN BAKGRUNN START. Hva er START ET STEG VIDERE. Bakgrunn for valg av START Hva er START Behandlingsplaner Implementering ET STEG VIDERE Psykiatrisk sykepleier Kenneth Åsenhus Psykiatrisk sykepleier Truls W. Pedersen ET STEG VIDERE Bakgrunn for valg av Hva er Behandlingsplaner Implementering BAKGRUNN KVALITETSHEVING AV: RISIKOVURDERING

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog. Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum

Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog. Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum Standardisert terminologi for dokumentasjon av sykepleie Utvikling av en ICNP-katalog Lene B. Laukvik Kathryne L. Mølstad Mariann Fossum Ord gjør noe med hvordan vi tenker. Diffust tåkeprat skaper avstand

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard 1. Hensikt og omfang Prosedyren skal sikre at pasienten mottar korrekt ventelistebrev i henvisningsperioden som samsvarer med nasjonale lover og retningslinjer

Detaljer

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er:

Metoderapport OMFANG OG FORMÅL. 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Metoderapport OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med kols-egenbehandlingsplan er å fange opp kolsforverringer tidlig, forebygge og redusere utvikling av en forverring, hindre

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert)

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Samhandlingsreformen Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Styrker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er forberedt

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP

Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP Utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer med bruk av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis ICNP Fag- og samarbeidsråd USHT Vestfold 31.05.17. Unni Stensvold Prosjektleder NSF og USHT

Detaljer

Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger?

Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger? Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger? 1. Læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk og forebygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Målet med legemiddelgjennomgang (LMG) å sikre at

Detaljer

Norwegian Manchester Triage Group

Norwegian Manchester Triage Group Styringsgruppen NMTG Deres ref: Vår ref (saksnr): Endre Sandvik Referent: Mrh Dato: 06.03.2012 Referat fra styringsgruppemøte Tilstede: Henriette Tyldum, Ahus. Germar Schneider, Bærum legevakt. Martha

Detaljer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Minstekrav for kunnskapsbaserte fagprosedyrer Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver. Sekretariatet for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Hvem gjør hva? Dere Helseforetak/kommuner

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer

Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer Nasjonalt topplederprogram Tove Elise Johansen Helse Fonna HF Haugesund, høsten 2015 DISPOSISJON: 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf.

Først i Norge med Sykepleie. elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi. Asddfsdf. Først i Norge med Sykepleie elektronisk veiledende pleieplan til pasienter Sda,fsdsad som er til øvre endoskopi Asddfsdf Bjørg Kjos Fagutviklingssykepleier Medisinsk avdeling, Seksjon for Fordøyelsessykdommer,

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ?

De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? De største utfordringene i tilgangsstyring til EPJ? Bjørn Magne Eggen Enhet for medisinske fag og strategi HelsIT, 27. sept 2007. Bj. M. Eggen, Ark 1 Feil!! Dette er ikke våre nye EPJ-terminaler HelsIT,

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer. 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver

Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer. 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver Integrasjon av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis i EPJ-systemer 17. september Kathy Mølstad Norsk Sykepleierforbund Seniorrådgiver NSF strategi: SYKEPLEIERPROFESJON I UTVIKLING: EHELSE

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Tilgangsstyring (grønnlys) (1101)

Tilgangsstyring (grønnlys) (1101) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 25.04.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen skal

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP

Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP Veiledende tiltaksplaner basert på ICNP - et langvarig prosjekt i en startfase Bryggen i Bergen Foto: Jarle Bjordal Bergen 24 og 25 mars 2010 Can.san Heidi Snoen Glomsås Bakgrunn Nes kommune benyttet ROR

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem

Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008 Tilsynet ble gjennomført over to dager i tre kommuner/sykehjem i perioden 3. juni til 24. juni 2008 1 Innhold:

Detaljer

Veiledende behandlingsplan: Kvalme

Veiledende behandlingsplan: Kvalme Utarbeidet av: Oslo universitetsykehus (OUS) Trine Stavseth og Silje Hermanrud, Klinikk Kvinne - Barn, Mina Dybdal - Medisinsk Klinikk. Gjennomgått og godkjent KDS-gruppen OUS: 09.01.14 Sidsel R. Børmark,

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7 Prosedyre Dokument ID: Gyldig til: 28.11.2015 Side 1 av 6 ENDRING FRA FORRIGE VERSJON: Ny. Tilpasset foretaksovergripende prosedyrer for blodbestilling. HENSIKT Gi brukere av InterInfo en generell informasjon

Detaljer

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT

Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Blodsukkermåling og diabetes METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyren om Blodsukkermåling, og dokumentene Generelt om blodsukkermåling, Hypoglykemi og hyperglykemi og Generelt om diabetes.

Detaljer

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD 1 / 8 Anbefalinger til regionale standarder for område Prinsipper for skanning Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Benedicte Børge-Ask Programleder

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Katrine Aasekjær Senter for kunnskapsbasert praksis 12.06.13 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Dentistry Evidence Based Mental

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer