Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!"

Transkript

1 Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42

2 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi har liten tradisjon for å synliggjøre denne forskjellen. Direktør i Statens helsetilsyn sier: Liv er i fare på sykehus! De ansatte, og spesielt sykepleierne gjør at dette ikke går helt av skaftet (Aftenposten ) 2 av 42

3 Søkningen til sykepleierutdanningen går ned på landsbasis. Trender i samfunnet sykepleie er ikke inn? Elendighetsbeskrivelser av helsevesenet i media? For mye fokus på lønnskamp? Ikke fokus på mangfold og muligheter i sykepleie? Har vi selv bidratt til å tegne et bilde ingen ønsker seg inn i? 3 av 42

4 Trenger vi flere sykepleiere? Sykepleie er viktig for mennesket fra vugge til grav Likevel er det vanskelig å beskrive som suksess kriterium Institusjoner som har gode resultater løfter ofte frem: Rutiner Pasientseleksjon God legedekning Tverrfaglighet Da er det ikke rart man tror det ikke er behov for flere sykepleiere.. 4 av 42

5 Pasientsituasjoner genererer oppgaver og kompetansekrav Lite tradisjon for å dokumentere behovet for sykepleie ut fra pasientsituasjoner. Vi som sykepleiere må ta ansvar for å dokumentere hvilke oppgaver vi faktisk har, og hva slags kompetanse vi trenger for å ivareta disse. 5 av 42

6 Størst endring i oppgaver i kommunehelsetjenesten Omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst går fort. Helseforetakene skal spare penger prosent av behandlingen og oppfølgingen av pasienter skal skje i kommunene Nødvendig med en revurdering av finansieringsordningen for sykehusene? 6 av 42

7 Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige eldre som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom SIV Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold 7 av 42

8 Prosjektdeltakere: Prosjektleder: Gro Næss, høgskolelektor Høgskolen i Vestfold Prosjektmedarbeidere: Hege Elisabeth Holtar, SIV Solveig Osland Sandvik, Fylkesleder NSF Vestfold 8 av 42

9 Skrøpelige gamle over 75 år som kommer til akuttmottaket fra hjemmesykepleie eller sykehjem 1. Hvilke behov for sykepleie identifiserer sykepleieren hos pasienten når han kommer til akuttmottaket? 2. Hvilke sykepleietiltak iverksettes 3. Hva er hensikten med innleggelsen 4. Er det ulikheter mellom pasienter fra sykehjem og hjemmesykepleie? 5. Hva mener sykepleier i kommunehelsetjenesten kjennetegner situasjoner der pasienten må til sykehus? 9 av 42

10 Sykepleiefaglige behov Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov i tillegg til hans opplevelse og reaksjoner i situasjonen. Herunder kommer også de behov pasienten har som en konsekvens av sin sykdom og nødvendig behandling. 10 av 42

11 Skrøpelige gamle For å kalles skrøpelig må en eldre person ha tre eller flere av disse karakteristika: Lav fysisk aktivitet Muskelsvakhet (svekket gripestyrke) Langsom ganghastighet Tretthet eller lav utholdenhet Vekttap uten at det er villet 11 av 42

12 Forskningsfelt: Fase 1: Akuttmottaket SIV Fase2: Stokke, Horten og Sandefjord kommune 12 av 42

13 Forskningsetikk: Tilrådd av Regional komité for medisinsk forskningsetikk Meldt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Ingen personidentifiserbare opplysninger 13 av 42

14 Bakgrunn for studien En pasientgruppe hvor det forventes økning av pleiebehovet på 60% i årene som kommer Pasientgruppen har hatt en økning på 23% i bruk av sykehustjenester på fem år Vi vet mye om innleggelsesdiagnoser og liggetid for pasientgruppen, men lite om hva slags helsehjelp/sykepleie de faktisk trenger Det foreligger svært lite forskning knyttet til eldres behov for helsehjelp 14 av 42

15 Studien har to faser: Fase 1: Kartlegging av sykepleiefaglige behov hos pasienter som kommer til akuttmottaket i løpet av en måned. Gjennomført mai Fase 2: Intervju av sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie. Gjennomføres vår/høst av 42

16 Datainnsamling: 16 av 42

17 Datamateriale Pilotstudie Data fra 83 pasienter innlagt i løpet av en måned i 2006 Strukturert intervju av 10 sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehjem 17 av 42

18 Pasienten innlegges fra: Hjemmet: 60 % Sykehjem: 28 % Annen institusjon: 7 % Ikke besvart: 5% 18 av 42

19 Transport til sykehus Privat: 13 % Drosje: 6 % Ambulanse: 78% Ikke besvart: 3% 19 av 42

20 Innleggende instans Fastlege: 37% Institusjonslege: 17% Legevakt: 18% Annet: 3% Ikke besvart: 26% 20 av 42

21 Foreløpige hovedfunn I Samsvar mellom kommunesykepleierens oppfatning av når pasienten må til sykehus og innleggelsesdiagnoser Kommunesykepleierne ga på generell basis et samlet bilde som stemte med innleggelsesdiagnosene vi kartla 21 av 42

22 Diagnoser Innleggelses diagnose Senere diagnose Brystsmerter: Redusert alm.tilstand: 13 9 Dehydrering: 7 5 Pneumoni/dyspnoe: Atrieflimmer/hjertesvikt: av 42

23 Diagnoser Innleggelses diagnose Senere diagnose Syncope: 5 3 UVI/annen infeksjon: 5 4 Nedsatt Hb 4 5 Hypo/hyperglucemi 3 6 Forvirring/uklar av 42

24 Foreløpige hovedfunn II Ikke samsvar mellom kommunesykepleierens vurdering av pasientens behov for sykepleie og sykepleiebehovet som dokumenteres ved innkomst Kommunesykepleiere sier: Stort behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg Redusert funksjonsnivå Urolige pasienter 24 av 42

25 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket I 59% har tilfredsstillende respirasjon 31% trenger observasjon 56% har tilfredsstillende sirkulasjon 44% trenger observasjon 41% ivaretar egen ernæring 40% trenger hjelp til matlaging 25 av 42

26 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket II 45% ivaretar egen eliminasjon 28% trenger hjelp ifht inkontinens 23% ivaretar egen fysisk aktivitet 33% trenger hjelp til å gå, og 39% trenger hjelp til påkledning. 26 av 42

27 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket III 39 % ivaretar egen hygiene, 23% trenger noe assistanse, og 25 % trenger omfattende hjelp 39 % har ikke behov for hjelp knyttet til velvære/smerte, 23 % akutt smerte og 25 % kronisk smerte 27 av 42

28 Behov for sykepleie dokumentert i akuttmottaket IV 53 % har ingen behov knyttet til kognitiv svikt, 18% trenger hjelp til orientering og 12 % trenger hjelp til å mestre uro 75% har ingen behov knyttet til psykiske behov 80% har ingen behov knyttet til livssyn og verdi 28 av 42

29 Følgedokumentasjon Fra lege: 54% Fra sykepleier: 15% Annet( fra AMK): 31% Ingen dokumentasjon 7% Det betyr at bare noen få (6%) hadde med seg dokumentasjon fra lege og sykepleier 29 av 42

30 Kommunikasjon mellom kommuneog spesialisthelsetjeneste? Garåsen fant i sin studie at innleggelsesskrivene som fulgte gamle fra kommunen til sykehus var så mangelfulle at de representerte en helserisiko for pasienten I bare 4 av 10 var sykehistorie, funn og medikamenter godt beskrevet I Trondheim innføres kjernejournal for eldre pasienter der hjemmesykepleie, fastlege, legevakt og sykehus vil ha tilgang til digital informasjon dersom pasienten godkjenner det. 30 av 42

31 Hensikt med innleggelsen Hensikt med innleggelse er likt fordelt mellom behandling og behov for utredning 38 pasienter innlegges med tidligere kjent diagnose 45 pasienter innlegges med ny diagnose 31 av 42

32 Nye eller kjente behov? Sykehjemmene legger oftest inn med spørsmål om en ny diagnose (74 % av innleggelsene fra sykehjem) Hjemmesykepleien legger oftest inn med forverring av en kjent situasjon (55 % av innleggelsene fra hjemmesykepleie) 32 av 42

33 Hva påvirker innleggelse fra sykehjem? Variasjon ifht innleggelse i sykehus fra sykehjemmene ser ut til å henge sammen med pasientbelegg personalsituasjonen rutiner legedekning 33 av 42

34 Hva påvirker innleggelse fra hjemmesykepleie? rutiner personalsituasjonen tilgang til kontakt med lege ser ut til å påvirke innleggelse fra hjemmesykepleien 34 av 42

35 Hva påvirker om pasienten legges inn i sykehus generelt? (1) Avklarhet i pasientsituasjonen ser ut til å virke inn ifht innleggelse i sykehus fra hele kommunehelsetjenesten 35 av 42

36 Hva påvirker om pasienten legges inn i sykehus generelt? (2) Lite samarbeid mellom lege og sykepleier knyttet til vurdering av endring i pasientens tilstand medfører sykehusinnleggelse både fra sykehjem og hjemmet 36 av 42

37 Kontakt med lege Sykepleier: -Ikke ubetinget enkelt å få kontakt med lege. Vi må jobbe for å få det til. En annen måte å organisere på ville hjulpet, det er ikke godt nok. -Vi trenger kontakt med en lege som har tid, kunnskap og er interessert. Ringer i 100 år mange ganger for å få kontakt! 37 av 42

38 Når er pasienten for syk til å være hjemme? Sykepleier: -Sånn som det er nå, er mange pasienter for syke til sykehjem. Sykehjem vil ikke ha dem fra sykehuset fordi de er for syke. Da kommer de hjem, og vi må ta imot dem. Det finnes ikke grenser for hva vi skal imot! Ofte legges de da inn i sykehuset igjen. De kan ikke være hjemme! 38 av 42

39 Sekundær funn - følgedokumentasjon Pasienten mangler ofte dokumentasjon fra lege og sykepleier ved innleggelse i sykehus. Det gjør at det kan ta lang tid før pasienten får den hjelp han trenger. 39 av 42

40 Sykepleiefaglige utfordringer Større ansvar for å vurdere pasientens medisinske tilstand og behov for helsehjelp Vurdering av situasjonen er komplisert: Allmennsymptomer er ofte er dominerende Spesifikke organsymptomer kamufleres Sykehistorien er sammensatt Kommunikasjon med pasienten kan være vanskelig Kravet til sykepleiernes vurderingskompetanse er omfattende og økende 40 av 42

41 Sykepleiedokumentasjon Sykepleierens vurdering av pasientens funksjonsnivå, eventuelle endringer, symptomer og nye problem/behov må følge pasienten til sykehus Det er like viktig som legens henvisning for at pasienten skal få god helsehjelp i sykehuset 41 av 42

42 Behov for videre forskning Hvilke vurderinger har sykepleierne i kommunehelsetjenesten ansvar for? Hvilken vurderingskompetanse har sykepleieren behov for? Hvordan kan vurderingskompetansen styrkes i utdanningen og i praksis? Hvordan kan samarbeid mellom lege og sykepleier utvikles og kvalitetssikres? Hvordan kan samarbeid mellom 1. linjetjeneste og spesialisttjeneste utvikles for å sikre pasienten helsehjelp? Hvilke verktøy og rutiner kan sikre følgedokumentasjon ved innleggelse i sykehus? 42 av 42

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2007 Rapport 1 / 2007 Rapport nr 1 / 2007 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Stokke kommune Rapport 23.06.2005 1 FORORD Prosjektet Pasientansvarlig sykepleier i kommunen ble ledet av Marit Strandquist og er ett av flere delprosjekter

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid. Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud

Rett pasient på rett sted til rett tid. Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud Rett pasient på rett sted til rett tid Samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Vestre Viken HF - Drammen sykehus og Høgskolen i Buskerud Forord I følge Stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen (St.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer