Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

2 Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasient sikkerhet, og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt bruker innflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus. Den kommunale helse-og omsorgstjenesten skal styrkes, og spesialisthelsetjenesten videre utvikles.

3 Formålet med samarbeidsavtaler er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave-og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienten og bruker opplever at tjenestene er samordnet, og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

4 Hva er nytt? En formalisering av samarbeidet mellom kommune og sykehuset vedrørende innlagte pasienter samarbeid satt i system En konkret standard for dokumentasjon av samarbeidet mellom kommune og sykehuset. Felles retningslinjer for alle helgelandssykehusene kokebok i samarbeid.

5 Hverdagen : Samarbeidsavtalene trer i kraft. Personalet var dårlig forberedt på avtalenes innhold, og praktisk gjennomføring. Opplevelse av stadig endringer, og nye tolkninger av avtalene mellom kommune og helseforetak. Ulik praksis mellom kommunene. Tidkrevende skjemavelde!

6 Hverdagen 24 timers melding Endringsmelding Funksjonskartlegging Melding om utskrivningsklar pasient Epikrise Men hva med henvisning? Medisinliste?

7 Pasient kasus Kvinne 82 år gammel, bor hjemme, vaskehjelp hver 14. dag. Hjemmesykepleie utleverer dosett. Tidligere KOLS, osteoporose, hjerteinfarkt, mulig begynnende demens. Innlegges fra legevakt grunnet akutt forvirringstilstand.

8 Samhandlingsavtaler 24 timers melding: Pasienten vil kunne ha behov for økt omsorg etter utskrivelse. En redegjørelse av innleggelsesårsak, diagnose, pasientens status og forventet utskrivningstidspunkt Endringsmelding: Daglig? Funksjonskartlegging: Når i forløpet skal denne skrives? Møte? Utskrivningsklar pasient?

9 Pasienten kasus II 76 år gammel mann. Sprek og oppegående, bor hjemme sammen med sin kone. Ingen hjelp i hjemmet. Går sjeldent til lege. Bruker ingen faste medisiner. Oppsøker lege grunnet trykkfornemmelse i hodet. BT 220/125 mmhg. Innlegges til behandling for høyt blodtrykk.

10 Samarbeidsavtaler Første vurdering; pasienten har ikke behov for kommunale helsetjeneste ved utskrivelse. 2 dager etter innleggelse får pasienten symptomer på hjerneslag; kraftsvikt i hø. arm og hø. fot. Er avhengig av støtte til forflytning.

11 Samarbeidsavtaler 24 timer melding: Sendt etter 2 dager. Endringsmelding: Ved nye medisiner? Ved endring i funksjon? Funksjonskartlegging Melding om utskrivningsklar pasient? Møte? Epikrise

12 Kasus III 60 år gammel kvinne Påvist kreftsykdom, får behandling ved regionsykehus i kurativt siktemål. Innlegges lokalsykehuset grunnet redusert Innlegges lokalsykehuset grunnet redusert allmenntilstand.

13 Kasus III-forts Første vurdering: Pasienten har ikke behov for økt omsorg eller kommunal hjelp. Behandles for infeksjon, ingen klinisk bedring. Evaluering av kreftsykdommen viser rask progresjon, pasienten kan ikke lengre bli frisk av sin sykdom. Pasienten har kort forventet levetid. Ønsker å dø hjemme.

14 Samarbeidsavtale 24 timers melding: Pasienten har vært innlagt på sykehuset i > 2 uker før melding sendes til kommunen. Funksjonskartlegging Møte med kommunen Melding om utskrivningsklar pasient? Epikrise

15 Kasus IV 83 år gammel mann. Bor på sykehjemmet. Sitter i rullestol etter gjennomgått hjerneslag, lite verbal kommunikasjon. Hjerteinfarkt for 20 år siden, hjerteoperert for 11 år siden. Innlegges grunnet brystsmerter

16 Samarbeidsavtaler i praksis 24 timers melding Funksjonskartlegging? Utskrivningsklar pasient Epikrise

17 Overordnet målsetting Til pasientens beste! Ressurser må brukes hvor de er til nytte for pasientbehandlingen. Oppgaver må være meningsfylte. Avtalen mellom kommunen og helseforetak er lik for alle kommuner. Felles forståelse av hvordan avtalene skal praktiseres og gjennomføres. Enkel og oversiktlig.

18 Utfordringer Tidspress Mange pasient innleggelser Ingen ekstra ressurser Mange involverte parter leger, sykepleiere. Økonomi Henvisninger ø-hjelp Medisinlister Ulike kulturer i kommune og spesialisthelsetjenester.

19 Samarbeidsavtaler Helgeland, et lite stykke Norge: 3 lokalsykehus 18 kommuner innbyggere

20