Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune"

Transkript

1 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende omsorgstjenester til pasienter med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester

2 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF og X kommune. 2.0 Bakgrunn Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom den enkelte kommune og helseforetak er fastsatt i helseog omsorgstjenesteloven 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. Delavtale 2 «Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende omsorgstjenester til pasienter med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester» heretter kalt delavtale 2 er inngått i henhold til 6-2. nr 2 i helse- og omsorgstjenesteloven og Overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr Lovgrunnlag Partene har ansvar for å sørge for at avtalen er i tråd med : Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61, og senere endringer Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63, og senere endringer Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64, og senere endringer Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62 Forskrift: FOR nr 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 4.0 Formål Denne delavtalen gjelder for pasienter som har behov for spesiell koordinering i tillegg til det som fremkommer av delavtale nr. 3 om innskriving og delavtale nr.5 om utskriving. Delavtale nr. 2 er en tilleggsavtale. Partene er også enige om følgende formål med avtalen: a) Styrke pasientsikkerheten ved både innskrivning og utskrivning i spesialisthelsetjenesten. b) Sikre at pasientens behov for opplæring, medisinske, omsorgsmessige og rehabiliteringsbehov blir ivaretatt ved overføring fra sykehuset til kommunalt ansvar. c) Sikre at pasientens særskilte behov, slik de fremkommer av Individuell plan og andre avtaler, blir ivaretatt før, under og etter innleggelsen. d) Styrke pasientopplevd kvalitet. e) Sikre at pasient og pårørende får nødvendig opplæring og opplever en helsetjeneste som gir et sammenhengende pasientforløp, med pasientens ønsker og behov og verdighet i fokus. f) Sikre at pasienten tas hånd om på riktig omsorgsnivå basert på LEON - prinsippet, også internt i kommunene. g) Bidra til å standardisere hva som er god kvalitet i samhandlingen omkring utskrivning mellom alle sykehus og alle kommuner på Agder. h) Klargjøre standarder for inn- og utskrivning som derved kan gi grunnlag for melding av avvik og kontinuerlig forbedringsarbeid. i) Sikre god samhandling og forståelse mellom nivåene i helsetjenesten. Side 1

3 5.0 Virkeområde Avtalen omfatter følgende pasienter: Avtalen omfatter pasienter med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner og inn- og utskriving, og som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester. Det vil i praksis si brukere som fyller vilkårene for rett til individuell plan. Avtalen gjelder også pasienter som ikke har, eller ikke ønsker individuell plan. Avtalen omfatter pasienter som får tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen, og som antas å ha langvarige behov. Avtalen omfatter pasienter med medfødt eller erverva skade. Avtalen gjelder for pasienter i alle aldre. Avtalen gjelder for pasienter med problemstillinger innenfor både somatikk, psykiatri og rus. Avtalen omfatter også pasienter som ikke tidligere har hatt behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester, og som antas å ha behov for dette i etterkant av et opphold i spesialisthelsetjenesten. 6.0 Prinsipper Partene er enige om at: Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom avtalepartene følger av de til enhver tid gjeldende lover med tilhørende forskrifter. Samhandlingen mellom nivåene er, og skal være, i stadig utvikling. Retningslinjer og prosedyrer for samarbeid kan derfor bli endret som en del av tilpasningen til intensjonene i samhandlingsreformen. Utredninger om oppgaveoverføring knyttet til pasientbehandling mellom partene innenfor oppgaveområdet i denne delavtale håndteres i tråd med avtalt prosedyre i delavtale 1. En skal legge LEON- prinsippet til grunn for ansvars- og oppgavefordelingen mellom nivåene. Hvordan kommunene velger å organisere sine tjenester varierer. Partene er enige om å tilstrebe likest mulig retningslinjer og prosedyrer på Agder. Hvordan helseforetaket velger å organisere klinikkene varierer. Partene er enige om å tilstrebe likest mulig retningslinjer og prosedyrer innen SSHF. Dersom pasientene har behov for behandling eller undersøkelse fra flere avdelinger og klinikker under oppholdet i sykehuset er det et mål at behandlingen er koordinert og samordnet også innenfor helseforetaket. Dersom ingenting annet er avtalt gjelder tidligere praksis. Side 2

4 7. 0 Informasjonsutveksling og dialog ved innleggelse, opphold og utskriving 7.1. Henvisninger og innleggelser Innleggelse ved SSHF skal skje etter retningslinjene i delavtale 3. I tillegg vil det for denne målgruppe gjelde at: I henvisningen skal det komme frem om pasienten har individuell plan og/eller mottar langvarige og koordinerte tjenester, og hvorvidt dette antas å ha betydning for oppholdet. Når pasient tas inn til planlagt behandling i sykehusets enheter, skal koordinator, eller annen ansvarlig person i kommunen, sørge for at aktuell informasjon formidles. Herunder oppdatert versjon av individuell plan hvis pasienten har det, og samtykker til at planen oversendes. Ved ønske om medhjelper (privat eller kommunalt ansatt) avgjør SSHF dette i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer (Sosial- og helsedirektoratets brev av 9. juli 2007 til alle landets kommuner, regionale helseforetak, helseforetak og fylkesmenn: «Ansvar kostnader til kommunalt ansatte i forbindelse med sykehusopphold», ref. 07/3749) Ved akutte, og ikke- planlagte innleggelser, der spesialisthelsetjenesten ser at det vil være behov for langvarige, koordinerte og sammensatte tjenester, skal koordinator i spesialisthelsetjenesten melde dette til koordinerende enhet i kommunen Utredning og behandling SSHF foretar utredning/behandling på bakgrunn av problemstillingen i henvisningen. Avtalte kvalitetskrav til henvisningen fremgår av D-3. Tidlig i forløpet vurderes om det kan være aktuelt med andre tilbud fra kommunen eller andre instanser i forbindelse med behandlingen eller etter behandlingsslutt. I samråd med pasient og evt. pårørende tas i så fall straks kontakt med aktuell instans. 7.3 Planlegging og utskriving. Utskrivning fra SSHF skjer etter retningslinjene i delavtale 5. I tillegg gjelder følgende presiseringer for denne målgruppe: Dersom pasientens behov tilsier at det bør holdes et samarbeidsmøte med bostedskommunen, tar sykehuset så snart som mulig kontakt med kommunen og fastlegen for å avtale møtetidspunkt. Ved behov forventes det at fastlegen deltar på dette møtet. Ansvarlige representanter for kommune og sykehus avklarer videre oppfølging som skriftliggjøres med ansvarlig person og tidsfrist. Ved utskriving skal det fremgå om pasienten og eventuelt pårørende har fått tilbud om eller er henvist til mestringskurs Koordinerende enhet og koordinator Koordinerende enhet for habilitering - og rehabilitering i kommunen Kommunene skal etablere koordinerende enhet (jf forskrift) Side 3

5 Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Enheten skal motta meldinger om behov for individuell plan Enheten skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan Kommunen har ansvar for at SSHF til enhver tid har elektronisk tilgjengelig og oppdatert kontaktinformasjon til kommunens koordinerende enhet Koordinerende enhet for habilitering - og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helseforetaket skal etablere koordinerende enhet, (jf forskrift). SSHF har ansvar for at kommunene til enhver tid har tilgjengelig og oppdatert kontaktinformasjon til helseforetakets koordinerende enhet. Enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i foretaket, kommunene i sykehusområdet og i Helse Sør-Øst. De ulike avdelingene i helseforetakets klinikker skal ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. De ulike avdelingene i helseforetakets klinikker skal ha ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. De ulike avdelingene i helseforetakets klinikker skal motta meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan Koordinator i kommunen Kommunen skal tilby koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal ikke oppnevnes uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende Koordinator i spesialisthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten skal tilby koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarige koordinerte tjenester. Dette gjelder uavhengig av om pasienten ønsker individuell plan. Side 4

6 Koordinator skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator bør være lege, annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig og forsvarlig Koordinator skal ikke oppnevnes uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende Individuell plan Ansvar for å utarbeide individuell plan Dersom pasienten ønsker det, har kommunens helse- og omsorgstjeneste og helseforetaket plikt til å sørge for at individuell plan utarbeides. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende. Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabilitering både i kommunen og den enkelte avdeling i helseforetakets klinikker har det overordnede ansvar for individuell plan. Dersom pasienten eller brukeren har behov for tilbud både etter helse- og omsorgsloven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres Varsling om behov for individuell plan Dersom pasienten samtykker til det, skal Helseforetaket så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering når en ser at det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Helseforetaket skal medvirke i kommunens arbeid med individuell plan. Helsepersonell både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator dersom pasienten samtykker. Varsel skal gis til kommunens koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering. 8.0 Ivaretakelse av mindreårige barn som pårørende Både kommunen og spesialisthelsetjenesten har plikt til å ivareta barn som pårørende. Dette gjelder særlig barn av pasienter med behov for omfattende og koordinerte tjenester, og når helsepersonell vurderer at pasientens barn har behov for videre oppfølging. Kommunen og HF skal rutinemessig informere hverandre om forhold som har betydning for barns omsorgssituasjon. Spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeider om felles tiltak for barn og unge som pårørende. Samarbeidet omfatter et felles ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak, rekruttering til tiltak og veiledning av personell som er involvert. Side 5

7 9.0 Rutiner for samhandling med fastlegen Hvis andre enn fastlegen ( legevaktslege, sosialtjeneste e.l) legger pasienter som omfattes av denne avtalen inn i sykehus, skal fastlegen kontaktes for å bidra med sin informasjon om pasienten. Se punkt 7.3 i denne avtalen. 8.1 Praksiskonsulentenes oppgaver og ansvar i forhold til samarbeid mellom fastleger, kommuner og helseforetak Praksiskonsulentene skal bidra til utvikling av samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksiskonsulentene arbeid skal finne sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter. Praksiskonsulentene skal bidra til å forbedre helheten i pasientforløpet ved å a) utrede og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis, innleggelsespraksis utskrivelsespraksis og epikriseskriving. b) utrede og tilrettelegge for oppfølgning av spesielle pasientgruppers særlige behov. 9.0 Hjelpemidler og lærings - og mestringstilbud: 9.1 Behandlingshjelpemidler - og hjelpemidler Behov for hjelpemidler formidles og avklares mellom partene så snart som mulig. Hjelpemidler som er knyttet til behandling som ligger under spesialisthelsetjenestens ansvar, selv om behandlingen skal utføres i hjemmet, vurderes, bestilles og skaffes til veie av sykehuset. Det visers til Nasjonal veileder for behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten om dette. Øvrige hjelpemidler (tekniske hjelpemidler) er kommunens ansvar. Kommunen vurderer behov, bestiller og skaffer til veie dette. Tekniske hjelpemidler dekkes av NAV ved varig behov, dvs over 2 år. Kortvarig behov dekkes av kommunen. Enklere hjelpemidler kjøpes av pasienten selv. Kommunen vurderer behov, søker og monterer hjelpemidler hos pasient eller bruker. SSHF skal, så tidlig det er mulig, vurdere behov for hjelpemidler og igangsette søknad og tilpasning av hjelpemidler når pasienten er innlagt på sykehuset i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det foreligger egne samarbeidsavtaler mellom NAV hjelpemiddelsentral og SSHF og den enkelte kommune. 9.2 Lærings- og mestringstilbud Kommunen og SSHF skal samarbeide om å utvikle helhetlige lærings- og mestringstjenester til diagnosegruppene; hjerte og karsykdommer, diabetes type 2, kreft, KOLS, lettere psykiske lidelser og muskel- og skjelettsmerter. Kommunene skal samarbeide om å utvikle diagnoseuavhengig læringstilbud med fokus på mestring Det forutsettes at prosessene rundt dette gjøres i henhold til delavtale 1 (jfr. pkt 6.). Side 6

8 10.0 Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert behandling Dersom pasienten har langvarige behov for behandling fra spesialisthelsetjenesten, skal SSHF tilby dette som ambulant tjeneste dersom dette er formålstjenlig Håndtering av uenighet Det vises til samarbeidsavtalen datert , punkt 8.0, når det gjelder håndtering av avvik og uenighet Avvik Avvik håndteres i tråd med gjeldende bestemmelser. 13. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra , og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet. Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper. Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. Side 7

9 For SSHF Dato. Administrerende direktør For XXXXX kommune Dato... Rådmann e.f Side 8

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM

2010/558 ELSO. Sykehuset Innlandet UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN. 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM - 2010/558 ELSO Sykehuset Innlandet HF 1.om kommune Postboks 53 2688 LOM Deres ref.: Vår ref.: 2012/00195-107/305/ Dato: 26.06.2012 Svendby UTKAST TIL 7 NYE TJENESTEAVTALER - SAMHANDLINGSREFORMEN Sykehuset

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer