Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning."

Transkript

1 Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning av pasienter i somatikk skal evalueres i år. Ringerike kommune fikk i samme møte oppdraget med praktisk gjennomføring av evalueringen. Som en forberedelse til dette ble det i uke 6 sendt ut en spørreundersøkelse om hvordan partene Ringerike sykehus HF og kommunene i LSU opplever at avtalen overholdes. I undersøkelsen ble det tatt utgangspunkt i avtaleteksten i de mest sentrale punktene i forhold til praktisk gjennomføring av inn- og utskrivning. Det ble utarbeidet to spørreundersøkeler; En undersøkelse for kommunene som ble sendt til kommunekontakter i Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad og Modum. En undersøkelse for Vestre Viken som ble sendt til avdelingsledere på Ringerike sykehus HF og Hallingdal sjukestugu. Det ble brukt de mailadressene som står oppført på Vestre Vikens hjemmeside. Resultater spørreundersøkelse til kommunene. Undersøkelsen ble sendt ut til de 6 e-postadressene som står oppført som kommunekontakter på Vestre Vikens hjemmeside. respondenter har svart. Definisjon av utskrivningsklar pasient I hvilken grad opplever du at:. Problemstillinger ved innleggelse er avklart

2 . Øvrige problemstillinger som har framkommet er avklart. Det foreligger et klart standpunkt til diagnoser. Det foreligger videre plan for oppfølging av pasienten. Pasientens samlede funksjonsnivå er vurdert

3 6. Endring fra funksjonsnivå før innleggelse er vurdert 7. Forventet framtidig utvikling er vurdert 8. Det er etablert relevant kontakt dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester utenfor den aktuelle avdelingens ansvarsområde 9. Dersom det er behov for videre oppfølgning av spesialisthelsetjenesten er plan for dette beskrevet

4 Vurdering og varsling av pasientens behov for kommunale tjenester I hvilken grad opplever du at:. Vestre Viken innen timer etter innleggelse varsler kommunen om innleggelsen. Varsel om innleggelse inneholder opplysninger om pasientens status. Varsel om innleggelse inneholder opplysninger om antatt forløp. Varsel om innleggelse inneholder opplysninger om forventet utskrivningstidspunkt

5 . Vestre Viken HF varsler om antatt behov for tekniske hjelpemidler fra kommunen eller NAV så tidlig som mulig. Vestre Viken HF varsler kommunen umiddelbart når en pasient er definert som utskrivningsklar 6. Varsling til kommunen skal gjøres så tidlig som mulig på dagen etter kl. 8, og senest innen kl. 7. Ved endret utskrivingsplan eller ved dødsfall informeres kommunen umiddelbart Svært lite Nøytral Tilfreds Svært

6 8. Epikrise ved utskrivning følger pasient i tillegg til å sendes til fastlege, henviser eller oppfølgende instans. Det fremkommer i denne opplysning om utredninger, kartlegging, diagnoser, oppdatert medikamentliste og behandling samt tilstrekkelig behandlingsplan for videre oppfølging fram til kommunal lege kan overta behandlingen første virkedag etter utskrivning 9. Ved utskrivning sendes det vederlagsfritt med pasient resept. Ved utskrivning sendes det eventuelt medikamenter og annet utstyr slik at pasienten har nødvendig medikamenter og utstyr fram til første virkedag etter utskriving. Det avklares med mottagende helsepersonell i kommunen hva som skal sendes med pasient 6

7 . Ved behov bestiller Vestre Viken HF timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten før utskriving. Epikrise sendes fortrinnsvis elektronisk. Vestre Viken HF innhenter samtykke fra pasienten dersom informasjon og/eller epikrise sendes til andre enn fastlegen Kommunens betalingsplikt. I hvilken grad opplever du at. Rutinene rundt kommunenes betalingsplikt fungerer stillende. Åpent spørsmål ikke besvart. 7

8 6. Er det andre områder du ønsker å kommentere? Ringerike sykehus er generellt et sykehus som samarbeidet fungere godt med. ****** Fortsatt behov for å være mere nøye med medikamentliste,ofte forskjellig fra epikrise og spl sammenfatning. Kommunekontaktene på sykehus der det er fungerer veldig bra,mer forutsigbare behandlingsforløp enn sykehus uten kommunekontakt på avdelingen.der er det mere tilfeldig når de er utskrivingsklare ofte kortere frister der.det er også vanskleiger å følge opp tileggsinformasjon ved disse avdelinger som ikke har en rød tråd i behandlingsforløpene. ****** Informasjon innad på sykehuset må forbedres ift samarbeid med kommunen. Har hatt tlf fra nystartet avdeling på sykehuset hvor de etterlyste telefonnr. til alle kommunens tjenestetilbud. De var tydeligvis ikke informert om tidligere opplysninger fra kommunen gitt til sykehuset. Vi har kun ett tlf.nr de skal forholde seg til. Fungerer de interne systemene? Har fått meldt pasienter innlagt og utskrivningsklar i samme telefon fra sykehuset. Gjelder pas som har behov for opphold. Det er da vanskelig for kommunen å kunne planlegge. Pas var da ikke meldt innlagt innen t. Epikriser med medisinopplysninger stemmer ikke alltid overens med medisinlister fra før sykehusoppholdet. Burde vært mer automatikk ift utskrivning, gjelder epikriser, medisiner osv. Vi må som regel etterspørre at medisiner blir sendt med pas. Skulle ønske at det ble satt et formiddags- tidspunkt for når pas må være reiseklare fra sykehus. Har opplevd at de har ankommet kommunen seint på kveld, noe som gir dårligere kvalitet for pas. Når pas meldes utskrivningsklar må sykehuset også være forberedt på at alt er ordnet slik at pas faktisk kan reise samme dag. Opplever ofte at den som melder ikke er forberedt på at kan kommunen kan motta samme dag. ****** - Det er sårbart for hjemmetjenesten at man må melde til en telefon i en stor kommune da den som betjener denne ikke kjenner alle pasientene og ikke får stilt oppklarende spørsmål. - Varsel om innleggelse inneholder opplysninger om forventet utskrivning - men treffer ikke alltid! - Varsel om utskrivningsklare pasienter blir gjort innenfor kl 8-, men blir det gikk så tidlig som mulig på dagen? - Ifht epikriser: fastlege ikke alltid mottatt, manglende/uklar medikamentliste, generelt dårligere epikriser nå enn tidligere. Noen ganger utskrevet uten epikrise. 8

9 Resultater spørreundersøkelse til Vestre Viken. Undersøkelsen ble sendt ut til de 6 e-postadressene som står oppført som kommunekontakter/avdelingsledere på Vestre Vikens hjemmeside. respondenter har svart. Henvisning til Vestre Viken HF I hvilken grad opplever du at:. Det fremkommer av henvisningen klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet. Det fremkommer av henvisningen at kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig. I henvisningen foreligger det oppdaterte medikamentliste 9

10 . I henvisingen foreligger det opplysninger om hvilke kommunale tjenester pasienten mottar Ved henvisning til Vestre Viken HF av pasienter som mottar kommunale tjenester skal noen dokumenter vedlegges henvisning. Dersom dette ikke lar seg gjøre ved en øyeblikkelig hjelp henvisning skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. I hvilken grad opplever du at følgende dokumenter vedlegges eller ettersendes:. Sykepleie opplysninger 6. Informasjon om hvilke hjelpemidler pasienten bruker 7. Eventuelt oppdatert individuell plan

11 8. Nødvendige rapporter fra andre behandlere/terapeuter Mottak av varsling om utskrivningsklare pasienter I hvilken grad opplever du at: 9. Kommunene etter å ha mottatt melding fra Vestre Viken HF om en utskrivningsklar pasient, straks gir beskjed om de kan ta imot pasienten og fra hvilket tidspunkt. Kommunekontakten er tilgjengelig

12 . Kommunen forbereder og iverksetter nødvendige tiltak for å kunne ta imot pasienten når Vestre Viken HF har varslet at pasienten har behov for kommunale helse og omsorgstjenester. Kommunene legger til rette for at pasienten kan overføres til kommunen når pasienten er utskrivningsklar Kommunens betalingsplikt I hvilken grad opplever du at Det er rutiner som beskriver avdelingens ansvar for dokumentasjon i forhold til kommunenes betalingsplikt Åpent spørsmål ikke besvart. Er det andre områder du ønsker å kommentere? Mangler ofte relevante opplysninger om hvem som er pårørende og om pårørende er varslet. På pasienter som skal til opprasjon/fcf er det viktig å få med når pasienten spiste sist osv. Ringerike kommune er den kommunen som "glemmer" Sykepleie opplysninger. Hole kommune og (Kryllingheimen) Krødsherad er kommuner som får dette bra til.

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer