Veiledende behandlingsplan Kognitiv svikt - Nev - SSHF Godkjent dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende behandlingsplan Kognitiv svikt - Nev - SSHF Godkjent dato: 03.12.2013"

Transkript

1 Dokument ID: G e n e r el l e f a g p ro s e d y r e r Gyldig til: Generelt dokument Side 1 av 6 FUNKSJONSOMRÅDER(FO) 1 Kommunikasjon/sanser 2 Kunnskap/utvikling/psykisk 3 Åndedrett/sirkulasjon 4 Ernæring/væske/elektrolyttbalanse 5 Eliminasjon 6 Hud/vev/sår 7 Aktivitet/funksjonsstatus 8 Smerte/søvn/hvile/velvære 9 Seksualitet/reproduksjon 10 Sosialt/planlegging av utskriving 11 Åndelig/kulturelt/livsstil 12 Annet/legedelegerte aktiviteter Eli Torgrimsen fagansvarlig: Agno ødegård Dato: forvaltning: Torhild Gregersen og Anna Linda Ruthjersen Dato: Revideres innen: FO NANDA Sykepleiediagnose Svekket bevegelsesevne - (apraksi, rom/ retnings problemer, nedsatt initiativ, m. m) relatert til (spesifiser) Nedsatt verbal kommunikasjon (afasi, dysartri, m. m) relatert til (spesifiser) Desorientering relatert til (spesifiser) Svekket hukommelse (nedsatt oppmerksomhet, konsentrasjon) (4) relatert til (spesifiser) Svekket tilpasningsevne relatert til redusert adferdsregulering/ personlighetsforandring - (spesifiser) Akutt forvirring (irritabilitet, uro, angst, apati, depresjon) (7) (spesifiser) Unilateral neglekt (spesifiser) Risiko for fall (spesifiser) FO NOC Mål 2 Har best mulig kognitiv funksjon 1 Gjør seg forstått og forstår kommunikasjon 2 Er orientert for tid, sted og situasjon 2 Har best mulig hukommelse 2 Føler seg rolig og trygg 2 Er oppmerksom på begge sider av kroppen 7 Unngår skade FO NIC Behandlingstiltak/forordninger inkludert ressurser Frekvens/tid 7 Nevrologisk overvåkning Observere mulig symptomer: irritabilitet, stressintoleranse, konsentrasjons og/eller hukommelsesproblemer, følelsesmessig labil, angst, uro, apati (3,7) Observere mulige årsaker: hodesmerter, svimmelhet, trøtthet, drukket alkohol, depresjon, medikament bivirkninger, metabolsk forstyrrelse, dårlig ernæring (3,7) Fremme riktig kroppsbruk APRAKSI []

2 Side: 2 Henvise ergoterapeut for kartlegging (8) Stimulere etter instruks fra ergoterapeut (8) (spesifiser) Guiding (8) (spesifiser) Gjenta handlingen likt hver gang Minst mulig verbalt språk ROM-/ RETNINGSPROBLEMER Lære huskeregler (spesifiser) Merke dør og lignende (spesifiser) Skape trygge omgivelser NEDSATT INITIATIV Hjelpe med å sette i gang handling Forbedre kommunikasjon: Talevansker Observere type afasi Henvise til ergoterapeut for å kartlegge afasi Bruk av kommunikasjonshjelpemidler (Kommunikasjonsboka, lightwriter, m.m (spesifiser) Bruke enkle ord og korte setninger Stille ja/ nei spørsmål Bruke ansiktsøvelser Henvise logoped Realitetsorientering Informere om tid, sted og situasjon Kalender og klokke på rommet (3) Bruk av egne klær (2) Begrense besøk (2) Henvise til ergoterapeut for Prosessdagbok Bruk av Prosessdagbok Hukommelsestrening Snakke med pasienten om hukommelsesproblemene (4,5) Opprette daglige rutiner (4) (spesifiser) Motivere til tro på egen lagringskapasitet for informasjon (4) Motivere til å notere informasjon (4) Motivere til å tegne vanskelige komponenter (4) Informere om nytten av å øve/repetere (5) Innføre hukommelsesteknikker (huskeregler, assosiasjonsteknikker) (2) Atferdshåndtering Observere type endret adferdsregulering (spesifiser) Observere type personlighetsendring (spesifiser) Skjerming (2) (spesifiser) Sette begrensninger (begrense antall pleiere, m.m) - (spesifiser) Etablere rutiner (2)- (spesifiser) Følge instrukser for tvang på avdelingen EKWeb: Tvangsbehandling og tvangsmidler Nevrologisk avdeling Ved samtale Ved samtale Som avtalt Hver vakt

3 Side: Kognitiv stimulering Henvise til ergoterapeut for kognitiv vurdering Bruk av ergoterapeut for kognitiv stimulering Stimulere etter instruks fra ergoterapeut (spesifiser) Sørge for kjente gjenstander/ fotografier Gi enkle instrukser Bruk av timeplan Musikk, radio, TV (spesifiser) Begrense stimuli (spesifiser) Tilstrekkelig hvile (spesifiser) Behandling ved unilateral neglekt Guiding (spesifiser) Ta kontakt fra affisert side Plassere nattbord på affisert side Tilrettelegge for samme handling i samme rekkefølge (spesifiser) Forebygge fall (se VBP: Bevegelsesevne, svekket) Familiestøtte Tilby pårørende å være tilstede (7) Lytte til pårørende (2) Ved behov Ved behov Administrere legemidler (spesifiser) Ved uro Observere virkning og bivirkning Undervisning: Sykdomsprosess Muntlig informasjon (7) (spesifiser) Skriftlig informasjon (7) (spesifiser) Pårørende informert (7) (spesifiser) Gjenta informasjon (7) (spesifiser) og ved behov og ved behov og ved behov Referanser (1) Gordon M. (red.) NANDA Sykepleiediagnoser: Definisjoner & klassifikasjon , Philadelphia, USA; Norsk utgave, Akribe forlag; 2005 (2) Dochterman JM (red.). Klassifikasjon av sykepleieintervensjoner (NIC). 4. utg. New York, USA; Norsk utgave, Akribe forlag; (3) Ackley BJ, Ladwig GB. Nursing Diagnosis Handbook An evidence-based guide to planning care. 9. utg. USA: Mosby; s. (4) Engelberts NHJ, Klein M, Ader HJ, Heimans JJ, Trenite DG, van der Ploeg HM.

4 Side: 4 The effectiveness of cognitive rehabilitation for attention deficits in focal seizures: a randomized controlled study. Epilepsia Vol. 43 No Hentet fra PubMed: (5) Metternich B, Kosch D, Kriston L, Hærter M, Hyll M. The effects of nonoharmacological intervenrtions on subjective memory complaints: a systematc review and meta-analysis. Psychother Psychosom 2010; 79:6-19. Hentet fra PubMed: (6) Sansestimulering for voksne. Birgitte Christensen Gammeltoft. Fa. Gammeltoft. Danmark (7) Riggio S.Traumatic brain injury and its neurobehavioral sequelae. Neurol clin Hentet fra Embase: (8) Apraksi guideline/ergoterapiguideline. Stehmann-Saris, van Heugten, Kinebanian D. Nederland. Oversatt til dansk av Tina Hansen Metoderapport: VBP Kognitiv svikt OMFANG OG FORMÅL 1. s (VBP) overordnede mål er: Sikre at pasienter med kognitiv svikt får sykepleie i henhold til kunnskapsbaserte mål, tiltak og forordninger 2. Helsespørsmål(ene) i VBP-en er: Hva er tiltak til pasienter med redusert hukommelse? Søkeord: memory disorder, cognitive disability/loss/impairment, concentration Søkehistorikk: 1 exp memory disorder/dm [Disease Management] (35) 2 exp memory disorder/ (49035) 3 exp coping behavior/ (33917) 4 2 and 3 (228) 5 exp cognition/ ( ) 6 4 and 5 (157) 7 limit 6 to "reviews (best balance of sensitivity and specificity)" (48) 8 epilepsia.mp. or exp epilepsy/ (168431) 9 4 and 8 (11) 10 exp Parkinson disease/ (89991) 11 exp Parkinson disease/ (89991) 12 4 and 11 (4) 3. VBP-en gjelder for følgende pasienter/brukere: Voksne pasienter med forhøyet kognitiv svikt INVOLVERING AV INTERESSER 4. Arbeidsgruppen som har utarbeidet VBP-en har med personer fra alle relevante faggrupper (navn, tittel, arbeidssted noteres): 1. versjon: Eli Torgrimsen, fagutviklingssykepleier, Nevrologisk avdeling SSK. Anita J Rabbersvik, sykepleier Nevrologisk avdeling SSK, Hellen Saga, sykepleier Nevrologisk avdeling SSK, Gunnvor Alfsen, hjelpepleier Nevrologisk avdeling SSK, Marianne Hauge, sykepleier Nevrologisk avdeling SSA. 2. versjon: Spl. Eli Torgrimsen, fagutviklingssykepleier Nevrologisk avdeling SSK, Hanne Kristin

5 Side: 5 Sigmond. Ergoterapeut SSK 3. versjon: Eli Torgrimsen, fagutviklingssykepleier Nevrologisk avdeling SSK, Hanne Kristin Sigmond. Ergoterapeut SSK Det skal ved 5. revisjon tilstrebes at hele arbeidsgruppen involveres 5. Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter/brukere.) som VBP-en gjelder for (brukermedvirkning) er forsøkt inkludert: Nei 6. Det fremgår klart hvem som skal bruke VBP-en: Alle VBP brukes av sykepleiere og helsefagarbeidere METODISK NØYAKTIGHET 7. Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget: Det ble søkt etter oppsummert kunnskap (de øverste nivåene i S-pyramiden). Litteratursøk med bibliotekar Anta Saur Haukvik Det ble søkt i Embase <1974 to 2013 september Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er: Voksne pasienter Skandinavisk og engelskspråklige atikler ble valgt. 9. Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er: Svakhet er at det var vanskelig å finne studier gjort på dette emne, det er derfor søkt mer spesifikt på redusert hukommelse Utarbeider, Eli Torgrimsen er ingen spesialist på dette området, har derfor samarbeidet med ergoterapeut Hanne Kristin Sigmond som har spesialkompetanse på emnet De to oversiktsstudiene er ikke kvalitetsvurdert, da slike studier er i øverste nivåer av s-pyramiden som da er kvalitetsvurdert. Ergoterapeut har tatt utgangspunkt i de to bøkene på referanselista, bøker er ikke definert som forskningsbasert og kan derfor være en svakhet. 10. Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene/forordningene er: Artiklene er gjennomlest av utarbeider og tiltak/forordniger som er beskrevet er vurdert/erfaringsbasert og brukt i VBP-en 11. Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av anbefalingene/forordningene: Denne pasientgruppen kan til tider være urolige og utagerende og det er derfor henvist til retningslinje på EKWeb: Tvangsbehandling og tvangsmidler Nevrologisk avdeling 12. Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene/forordningene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget (henvisninger i teksten til referanseliste) Det er fotnoter i teksten relatert til referanselisten etter vancouver-stil 13. Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VBP-en er: Etter gjeldende retningslinje for oppdatering, hvert 2. år. Ansvarlig for oppdatering er fagutviklingssykepleier Nevrologisk avdeling

6 Side: 6 KLARHET OG PRESENTASJON 14. Anbefalingene/forordningene er spesifikke og tydelige: Ja, det er vektlagt korte og konsise setninger 15. De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller det enkelte helsespørsmålet er klart presentert: VBP er en veileder man kan velge fra, det forutsetter at sykepleiere som bruker denne VBP har kunnskaper og velger riktig element til den individuelle behandlingsplanen 16. De sentrale anbefalingene/forordningene er lette å identifisere: Ja, diagnoser og tiltak/forordninger er rangert etter viktighet 17. Faktorer som hemmer og fremmer bruk av VBP-en er klart beskrevet: Det er ingen faktorer som hemmer eller fremmer bruken av dokumentet. Sykepleiere må imidlertid ha kunnskaper om EDS. ANVENDBARHET 18. Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er VBP-en støttet med: Det utgår informasjon på mail til alle brukere når VBP-en er godkjent og lagt ut i DIPS 19. Potensielle ressursmessige konsekvensesr ved å anvende anbefalingene er: Nei 20. VBP-ens kriterier for etterlevelse og evaluering er: Rapport om VBP-ens bruk er ikke mulig å hente ut fra DIPS REDAKSJONELL UAVHENGIGHET 21. Synspunkter fra finansielle eller redaksjonelle instanser har ikke hatt innvikning på innholdet i VBP-en: Ingen finansielle problemstillinger 22. Interessekonflikter i arbeidsgruppen bak VBP-en er dokumentert og håndtert: Ingen interessekonflikter

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon

NORDLAND UNIVERSITETET I. SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013. Kull10H. TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon UNIVERSITETET I NORDLAND SYK180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie 26.04.2013 Kull10H TEMA: Kvalitetssikring av sykepleiedokumentasjon Antall ord: 9883 Kandidatnummer: 26 Forord "Det er ikke nok å vite hvordan

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Fibromyalgi BACHELORPROSJEKT UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK FYSIOTERAPEUTUTDANNELSEN I ESBJERG

Fibromyalgi BACHELORPROSJEKT UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK FYSIOTERAPEUTUTDANNELSEN I ESBJERG BACHELORPROSJEKT UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK FYSIOTERAPEUTUTDANNELSEN I ESBJERG Fibromyalgi Forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som en del av kunnskapsbasert praksis til behandling av kvinnelige

Detaljer

Kommunikativ samhandling med slagpasienter rammet av afasi og dysartri

Kommunikativ samhandling med slagpasienter rammet av afasi og dysartri Kommunikativ samhandling med slagpasienter rammet av afasi og dysartri Betydningen av relasjoner, kommunikasjon og kunnskapsbasert forståelse av kandidatnummer 6 Finn Ove Arnes Communicative interaction

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN

Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2005 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag Mariann Mathisen Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten En evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet Masteroppgave i bibliotek- og

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter?

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? LINDRENDE BERØRING Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? http://www.massagenerd.com/pictures_massage/hand_massage/index.htm Bacheloroppgave

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Lungekreftpasienters symptomopplevelse i en palliativ fase Symptom experience in patients with lung cancer during a palliative phase Å leve best mulig til tross for symptomene dyspné

Detaljer