BAo cao rhudttc trttetrt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAo cao rhudttc trttetrt"

Transkript

1 CONG TY c6 PHAN DICH VU O TO HANG XANH HAXACO ***** BAo cao rhudttc trttetrt 2015 (Ban hanh kdm theo Th1ng ttt s6 52/2012/TT-BTC ngdy 05 th6ng 04 nam 2A12 cua B0 Tdi chinh hudng d6n v6 vicc Cong bd th6ng tin tren thi trddng chfng kho6n) TP H0 chi M NH Theng 03-20f6

2 MUC ruc 1. Th6ng tin chung 2. T]nh hlnh hoat along trong ndm 3. Bdo c6o ve ddnh gi:i cria Ban Gidm Ddc 4. Diinh giii cira H0i dbng Quin trivb hoqt ddng cria 5. Quen tri COng ty 6. Bdo ciio tii chinh COng ty L 35

3 BAo CAo THUONG NIEN Cong ty Cd ph6n Dich vu Oto Hang Xanh Nem 2015 I, THONG TIN CHUNG 1. Th6ns tin khiiiouat: - Ten giao dichr cong IY c0 PHAN DtcH vu 0 T0 HANG XANH - Gidy ching nhan dang k)t doanh nghlep s6: Vdn didu tc: 11t. 6L aldng - Vo-n dau td cara chir sd hijur 1 I l.l6l, d6ng - Dia chi tru sd chinh: 333 Di6n Bien Phi, Phudhg 15, O. Binh thqnh, TP.HCM. - Chi nhanhl: 2008 V6 Vin Ki t, P. An Lac, O. Binh Tan, TP.HCM - Chi nhanh2: 46 Lant Ha, P. L6ng Ha, O Dting Oar TP Ha Nqi - Sd di6n thoai: SO fax: Website: haxaco.qom.vn - lvd cd phi6u: HAX 2. Ra ddi kha sdm so vdi nhidu cong ty kinh doanh xe 6 t0 khac trcn thi trddng noi dia, co th6 noi Cong ty Cd phan Dich vu 0 to Hang Xanh La mqt trong nh0n8 cong ty c6 b6 ddy kinh nghiem nh6t trong linh vuc kinh doanh 6 t0 va cung ca'p dich vu 6 t6. HAXACo ti6n than la CiJa hang tr(ng bay va XLldng s0a chlla xe O to vdi ton g9i la SAI\iICO 3, trdc thu6c COng ty Cd khi o to Sai Gon dudc thanh ap theo quydi dinh s6 1s5/OD-UB ngdy 03/12/1992 cia UBND TP.H6 Chi Minh, nay ld Tdng cong ty cd khi Giao th0ng V?n lai Sai Gon (SAIVCO). ;--;,.. :j: oa il!0t liir '''.'- Ngay 1 5/ 10/ 1 999, SAI\/C0 3 dudc cd phdn hoe va chuydn thanh C6ng ty cd phdn Dich vu 0t6 Hang xanh (vi6t tat ld HAXAco) theo quydt dinh 6148/oE-uB-KT cna UBND TPHCN,4 vdi nganh nghe kinh doanh nhu saul - Dicn v- sjd chdra, oao oudng. bao hirn cac'oa re Oro. - Dai l!, mua b6n Otd va phu tung c6c oqi. Tai thdi didm cd phdn h6a, HAXACO c6 vdn di6u le la 4, d6ng. NSay 01/06/2000, HAXACO chinh thdc di vao ho?t dong dudi hlnh thrlc c6ng ty cd phan. Sau khi c6 phdn h6a, HAXACo d; c6 nhljng bddc phet tri6n v6 quy m0 va linh vdc hoat dqng. Th6ng 6 nam 2000: HAXACO trd thenh dai li cira C6ng ty Li6n doanh Mercedes- Banz Vrei \am {lvlbvj v, Xr rgh ep t'e. doo 'h Sdr,<uat 0 to Hoa B nh tv\'4cr. Co18 ty cung bd sung them m6t sd ho?t dong mdi, bao g6m: d6ng mdi thung xe cac loai; mua bitn va cho thue xe oto; rnua b6n phu t!ng, may m6c thidt b! chuyen nganh 0 t0. Bito ceo thudng ni n

4 Th6ng 3 nam 2001: Ph6t tridn thcm hoat d6ng thi6t k6, cai tao phddng ticn xe cd gidi dddng b0. Thang 9 ndm 2002 HAXACO dat chung nhan ISO 9OO1:2000 do td ch0c Ouacert v2r JAS - ANZ cia Newzealand c6'p trcn 2 linh v(ci dai l)i b6n 0 to va cung cdp dich vu bdo dddng sua chrla 0t6. Thdng 10 nam 2003 HAXACO phat hdnh them c6 phi6u va n6ng Vdn dieu lc lcn I L ddng. Ngiry 11 /08/2A04 Cong ty Cd phdn Dich vu 0 to Hang xanh chinh thfc trd thdnh nhd phan ph6i deu tien c0a N,4ercedes-Benz tai ViCt Nam. Day ld cot mdc quan trong danh ddu slj n6 ldc hoan thien kh6ng ngdng dd dat dudc c6c ti u chu6'n qu6c t6 do l\rercedes- Benz ViCt Nam di-la ra. Th6ng I nbm 2005 HAXACO dbng k)t tdng Vdn di6u 16 len 16, ddng. Th6ng 1 /2008, Cong ty tang Vdn dicu l0 len ddng. Th6ng 10/2008, khai tnidng Showroom thd' 2 tai 104 Nguyen Van CJ TP.HCM. Th6ng l0l2009, Cong ty teng V6n di6u lc lcn thanh d6ng. Thdng l012010, khaitrddng HAXACO Cen Thd. Thing09/2011, khai trudng Showroom va Workshop Vd Vdn KiCt, tdng V6n Dieu le l6n thanh I d6ng. fhanr l0 /2014 nhan Gidy Chung nhan Ddng ki hoat dong Chi nh6nh Ha Ngi. Thang 02l2015 khai trudng Chi nhdnh HAXACO He NQi. Hien nay, HAXACO la nhd ph6n phdi Mercedes-Benz c6 cha-t lddng dich vu sda chrla hang ddu Viet Nam, tao dudc thudng hicu va chi6m dudc thi phan khd ldn trong dong xe 6 td cao cap Mercedes-Beu. i 3. NEanh nsh6 ve alia ban kinh doanh; \ - Ngdnh nghe kinh doanh: Dai ly mua bdn otd va phu tirng c6c loai; mua bin phq tnng, m6y moc, thidt bi chuyen nganh dt6. Dich vu sta chda, beo dddng, bao hdnh cac loai 0t6. Dlch vq cfu h0 6t0. Dai li beo hi6m. D6ng mdi thing xe cac lo?i. Sen xuat cac chi tidt vd ph / ting cho xe co dong cd (tril rdn, dic ciin, k6o kim loai, dap, c6t, gd, hdn, sdn, tai chd ph6 thai kim lo?i va xi ma dicn). Cho thuc 6to. Thidt k6, cei tao phr./dng tjcn xe cd gidi. Kinh doanh bat dong san, Van tai hang h6a bang dlrdng bd. - Dia ban kinh doanh:tp H6 chiminh, Hd Ndi, cdn Thd. : &io c6o thjdnt ni6n

5 4. Tinh hinh ni m v6t: NgAy 13/ 12/2A06, Uy Ban Chring Kho6n Nha nddc c6 Quydt dinh sd I I 3/ UBCK GPNY vd viec cho ph6p C6ng ty Cd ph6n Dich vu 0t6 HAng Xanh niem ydt cd phi6u trcn thi trudng chfng khoan. NgAy 26/12/2006, COng ty chinh thrc nicm ydt c6 phi6u tren san giao dich Trung tam giao dich ch(ng khoitn TP. Hd ChiMinh. Ngay l7l01/2008 niem ydt bd sung cd phi6u HAX phdt hanh them dua tdng sd cd phisu HAX giao dich tren thi trudng chfng khoan TP.HCIVI l6n cd phidu. 56ludng cd phi6u phat hanh thcm dddc chinh thfc giao dich ngey 25/01/2008. NEdy 2A/10/2009, tdng s6 cd phi6u HAX giao dich tren thi tr(dng tang len c6 phi6u, Ihatnr 09 /2011 ph6t hanh thcm CP, tdng Vdn Djeu le len thanh ddng. 5. Vi thd cia HAXACO so vdi Cdc Dqanh nshiep khic trong deanh. a. Trung hm dich vu hau nai vdi tieu chudn ben ceu Trung tam dich vu hau rnai try quy6n l\,4ercedes-benz cia Haxaco hien c6 mat tai c6c thanh phd trang di6rn trong ca nudc: Hd Chi N4inh va Ha Noi, dap mg citc ticu chudn chdt lr.ldng toan cau cao nhdt c0a l\,4ercedes-benz v6 trang thiet bi, va viec kidm soat va dam bao chdt ludng dich vu, vd cham s6c khach hang, cung nhu doi ngo Tu van dich vu va Ki thuat vicn lu6n dlidc dao tao nang cdp, dat chfng chi hanh nghe c0 gi6 tri todn cau c0a l\rercedes-benz. Haxaco tq hao la ndi co sd ldqng ky thuat vien cha'n doen nhidil nha't trong he thtjng, dat ti6u chudn theo qui trinh dao tao va kidm tra nghicm ngdt cia lvercedes-benz. o Haxaco Djen Bi6n Ph0, Tp.HCN,4: X(dng dich vu vdi 18 khu vdc s0a chrla/beo dudng (workbay) co kha n;ng bao dlidng va cung fng dich vu cho 50 xe moi ngay. o Haxaco V0 Van KiCt, Tp.HCN,4: Xddng dich vu vdi 33 khu vuc sija ch0a/bao dudng (workbay) co kha nang bao dddng va cung ung dich vu cho 100 xe m6i ngay. Ngoai ra day cdn la Trung tarn s0a chrja than xe (Body and Paint) deu ticn dudc l,4ercedes-benz cong nhan tai ViCt Nam vdi dey di ciic trang thi6t bi hion dai nhdt, phuc vu cong vi6c sia chua, k6o, ndn th6n xe theo ticu chua'n todn cau crla Mercedes-Benz. D6ng thdi Haxaco Vo Vdn KiCt cang ld ndi llng dung s0 sdn g6c nudc trcn xe Mercedes-Benz deu tien trong hc thdng. o Haxaco Ha Noii Xudng dich vu vdi l6 khu vric sta chda/beo dlrdng (workbay) cd kha nang bao dddng va cung fng dich vu cho 50 xe m6i ngry. D?c biet, Haxaco da deu t0 viio cong nghe sdn gdc nudc dd n6ng cao chdt llidng sdn vd gdp phen bao ve m0i tddng. b. Trinh d6 c6ng ngh6: D6 tr6 thanh nhir phan phdi chinh th(c cho l\iercedes -Benz Vi6t Narn, Haxaco phai dep (ng dddc ret nhl6u tl0u chudn kh6t khe cua chinh hang, ddc bict lar nhiing tieu chus'n d6i vdi showroom ve xddng s0a chua. C6c thi6t bi, rn6y m6c saj dung tai showroom vd xu6ng s0a chiia phai ld cac thidt bi hien dai, d6p rlng cac ticu chu a'n cila N,4ercedes-Benz. He th6nt TiCu chuen cho Xudng dich vu theo quy dlnh crla MBV: 860 c,o thudna nicn

6 Doi ngn C6 v6n dich vq, ki thuat vien duqc hudn luyen theo ti6u chue'n N/BV. Trddng phdng/ Gi6m ddc after sales c6 trinh d0 Anh vdn t6i thi6u ToElc 300 hoac TELTS 4.0 Khu vdc phu ting/accessories dap (ng du 150 m2. C6 tif 4-18 work bay. C6 xe service 24h. Co phtrdng ticn thay th6 cho khach hang khixe cta kh6ch harng ldu l?ixljdng Cd phdng chd cho khach hdng trong thdi Sian chd dqi, c6 qu6y bar trong phdns chd ph!rc vu nddc u6'ng mian phi, s6 ludng cb NV CN Cong ty: STT Trinh d0 S0 nglldi ty re/ tong Lo Ti l6l loaitrinh de 1 D?i h9c % 2 uao t]ang 28 10% 3 Trung cdp 08 03% 4 THPT 59 21% 5 CN KT 73 27"4 Trong do: Bac 5-7 c o5% Bec % 55% BAc 2 r8 a7% 24% rons cong 276 Trong dd lao dang na 79 29% c. Tinh hinh ki m trc chdt ludng sen phdm va dich vu Chat ludng xe, dich vlr ban hdng va cac dich vu hau mai ld nhllng ticu chua'n lua chon deu ticn cia khach hang khi mua xe. Ban lanh dao Cong ty Haxaco luon nhan th0c dudc tdm quan trong cia vdn da nay va luon quan um cai thicn chdt ludng san pham, dlch vu. Ddi vdi chdt llldng xe, ddng xe Mercedes-Benz do Haxaco kinh doanh dddc cung cap truc ti6p tu nhd m6y tai ViCt Nam ncn chdt ldqng xe luon d?t tlcu chuan todn cau cia chinh hang. Ddi vdi hoat dong ban xe, Cdng ty lu6n c6 gang cung cep cho khach hang cha't llldng dich vq t6t nhdt, giao hdng cho khach hang dung chdt Luong, dllng sd ludng, d0ng chrlng loai, dlng ndi, d0ng ltc kh6ch hing yeu c6u; dap fng moi ycu cau hdp li cla khdch hang dbt ra. Ouy trlnh cong vicc dtldc kidm tra thudng xryen va lien tuc, vl vay Cong ty de han chg o'ddc nhi6u sai s6t vd c6 kha nang kh6c phuc nhanh nhgng sai s6t da x6y ra. D D6i v6i dich vlr slia chda, ho?t dqng sta chiia d(dc kiem tra, gi6m s,t bdi bq phan ki thuat c6 nhi6u kinh nghiom va uy tin trong nganh 0 t6. Vdi phudng cham "Gi0 khach hdng bing chdt lddng dich vv", xljdng sala ch0a, bao hanh, b6o dudng luon phdn da.u laim khdch hang hai ldng khi ddn vdi Haxaco. Tlm hi6u ki kh6ch hang dd dam bdo san phdm va dich vu cung fng chic ch6n d6p dng ddoc nhu cdu cda kh6ch heng. Bao ciio thudng nl6n 2015

7 T0 chfc dao tao, huan luyen thudng xuyen CBNV-CN d! nans cao trinh d0 chuycn mon, ngoai ngl va ciic ky nang nghicp vu. M0 hlnh qu6n tri. o4r Hor o6noc6 o6no.an KIfM 60A' tot DtjNo orjan IRI PH6 T6NO OrlM O6C cra o6c TAI CNINH EKE TOiN TAICHINH Cd ceu be m6y quan li. + Dai hoi d6ng cd ddng: Eai hoi d6ng c6 dong la cd quan cd tha'm quycn cao nha't c0a Cong ty gdm tdt ca cd dont c6 quydn bidu quydt. Dai hqi c6 dong thudng nicn duoc td chfc m6i n6m mot len. Dai h6i tldng c6 ddng thddng nicn quy6t dinh nhong vdn dd theo quy dinh c0a phdp lu?t va Didu lc Cong ty, ddc biot th6ns qua c6c b6o cao tai chinh hang n6m va ngan sach tai chinh cho nam tari chinh ti6p theo, bdu, mi6n nhienr, bai nhigm Thanh vi6n Hoi ddng quan tri, Thanh vicn Ban Kidm sodt, v.v... + HOi ddng Oudn tri: HOi d6ng Ouan tri do Dai hoi d6ng cd d6ng thlldng nien b6u ra, ld co quan co day di quydn han dd thuc hign t61 ca cac qlydn nhan danh Cong ty trd nh0ng thdm quydn thuoc ve D?i hoi ddng cd dong. HoAt dong kinh doanh vd cac cong viec cara COng ty phai chiu sq quan l)i hobc chi dao thqc hi6n cia H9i d6ng Oudn tri. Quydn vd nghia vu cia HQi d6ng qu6n tri do luat phdp, Didu 16, c6c quy ch6 noi bo c0a C6ng ry va quydt dinh clra Dai hdi d6ng cd dong quy dinh. 36 llldng thanh vicn Hoi d6ng Ouan i cta C6ng ty la nem (05) nglldi. Nhicm ki'cia Hoi ddng quan tri la narn (05) n6m Thanh vicn HOi d6ng Ouan tri co thd aluoc bau lai vdi sd nhiem ki khong han chd. Tdng s6 thanh vicn H6i d6ng Ouen tri dqc lap khdng didu harnh phai chidm it nhat mot phdn ba tdng s6 thanh vien Hoi d6n8 Ouan tri. t; 1l 860 c6o thddnt nlcn 2015

8 Hi6n tai, HOi d6ng Qu6n tri cia Cong ty la nam (05) ngudi, nhiem ki ta n6m (05) nam. '[ Ban Kidm soat: Ban Kidm sodt do Dqi hqi ddng cd d6ng bdu ra, c6 nhi6m vu thay mit ccj dong dd gi6m s6t Hoi ddng Ou6n tri, Tdng ci6m ddc trong vicc qu6n l! vd didu hinh COng ty, chiu triich nhiem trudc Dai hoi ddng cd dongtrong thuc hicn cdc nhiem vu dudc giao theo dlng phep IuAt va Didu lc Cong ty. Hicn tai, Ban Kigm soat c0a Cong ty gdm ba (03) thdnh vicn. + Ean r ong u am uoc: ban o'tg uram ooc gom raot ong (ltan ooc, rno ro'rg Giam D6c va cac Gi6m ddc B0 phan. T6ng Giam d6c ddqc Hoi dong quen tri bo'nhiem hoac bai mi n c6 nhicm vu td ch(c didu hanh va quen li moi hoat dong cua Cong ty; Thqc hien cac nghi quydt cia Hoi d6ng quan tri vd Dai hoi ddng cd dong, k6 hoach kinh doanh, kd hoach ddu td va c6c kd hoach khac cta COng ty da dddc Hoi ddng quan tri ve Dai hoi d6ng cd dong thong qua,... T6ng Giiim d6c la ngddi dai djcn theo phiip ludt crla Cong ty. HiCn tai, Ban T6ng Giam ddc cta Cong ty gdm ba (03)thdnh vien. Cac c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t: + cong ty cd phdn cd khi O to can Thd. Dia chl: 102 Cdch Mqng Th6ng T6m, P. C6i Kh6, Oudn Ninh Ki6u, TP Cen Thd, Linh vdc san xuet kinh doanh: Dai li mua biin 0t0 va phu thng ciic loai; mua ban phu tirng, m6y m6c, thidt bi chuycn nganh 016. Dich vu s0a chua, bao dltdng, bao hanh cac loai 0t0. V6n Di6u le: d T!' lq sd hrlu cia HAy\ACo tai Cong ty can:7 5,7 4%. 7. Dinh hddng ph6t trldn Cdc muc ticu chi yeu crla Cong ty. o Giil vfng vi tri trong top 3 nhe phan ph6i ddng d6u c0a l/bv ve thi phdn. o l\,rd rong hoat dong kinh doanh dd da dang hoa va h?n chd nli ro. o Nang cao hdn n0a hoat dong Kinh doanh Dich vu, dac bict t?i Chi nhanh v0 Vdn Kjet, Chi nhdnh Ha Noiva HMACo Cdn Thd. o Teng clldng cong tdc dao tao nhrm nang cao chdt llldng can b0 cong nhan vi6n. o Thu hlt nhan tai va nang cao ddi sdng vat cha't, tinh thdn cho CB CNV C6ng ty. o C0ng cd va phdt tri6n thddng higu HAXACo. c ( uti ili ChiCn udc ph6t tridn trung va dai han. o Ti6p tuc d6u td nang cap cd s6 vat chdt, trang thidt bi, nang cao hinh anh thudng higu Haxaco tai Chi nhdnh Vo Van Kiet, o Nang cap Xudng s0a ch(a MB tai 333 DiCn BiCn Phi, Ouan Binh Thanh; 8Ao c6o th'.rdna ni n

9 o Kinh doanh c6c loei xe Mercedes-Benz cao cdp nhap khdu ve cac ddng xe ci nhap khdu; o Khong ngung nang cao hieu qua hoat dong nhem dam bao chinh siich chitra c6 t(c hqp l:i dam beo lgi ich cia cd dong, ddng thdi c6 ldi nhuan tich Iny dd b6 sung ngudn v6n kinh doanh; - C6c mvc ticu ddi vdi m6i trddng, xa hoi va cgng ddng cia Cong ty. o Dam bao thr,rc hi9n tdt ciic chinh s6ch, yeu c6u v moittudng; o cons ty duy trl vd thgc hien phat huy sang ki6n, c6i ii6n k!' ihudt, duy trl c6c hoet dong van h6a, van nghc, th duc, thd thao trong doanh nghicp nham tung budc nang cao ddi sdng van h6a, tinh thdn cho nglldi lao dong. s' gliei!-tei Roi ro v6 kinh td o Nganh cong nghiep oto cua Vigt Nam cdn cham ph6t tridn, thi trudn8 6t6 nh6 b6, gia 0 to 6 Viet Nam cdn kh6 cao so vdi khu Wc. o Cd sd h? tdng d Vi6t Nam cdn ydu, dudng giao thong nho hep, chua c6 quy ho?ch d6ng bq, cec dich vq phvc vu cho xe ot6 nh( ch6 gui xe, de xe chua c6 nhi6u vd khdng thu6n tien cho ngudi si dvng xe 6t0. o Anh hudng cia kh0ng hoeng kinh td toan cdu di lam cho tlnh hlnh kinh t6 xa hoi ven cdn phai ti6p tlrc dddng deu vdi nhi6u kh6 khsn thach thfc. Rii ro v6 Dich vu: o Chi nhanh Hi NQi di vdo hoat dong gdp phdn lem 8ia tdng thi phdn nhdng tao nhieu Ap lvc ban deu vc doanh thu cnng nhd loi nhuan. o Su canh tranh cua cac ddi thl van ti6p di6n gay git. l: Rrii ro ve Klnh doanh: rr o Chinh s6ch Nha nu6c thay ddi nhi6u t?o ra thi6u su dn d!nh. Viec tang c6c bidu C phi mdi tinh vao Oto nhd philtju thong dudng b0, phixdng ddu, moi trudng... g6p ; ph6n 6nh hudng ddn thi t dng 6to cung nhd sfc mua ngddi ti6u ding. = Rii ro v6 Ouan t.l: o Dd phn hop vdi giai doan ph6t tridn mdi, C6ng ty v6n dang tllng budc phei di u chlnh cac quy dinh, quy ch6. o Hoat dong cia HAMCO Cdn Thd van cdn chua dat hieu qua nhd mong mudn. il Bdo cto thudng ni6n

10 II. TINH H NH HOAT EONG TRONG NAM. Tinh hinh hoat dong sen xu6t kinh doanh trong ndn DVT: tricu ddng STT Sin ludng THrJc HriN 2014 THUC HIEN 20 t5 Ti LE 2015/2014 (%l 1 Xe bin 5rB % 2 Xe s[la ch0a r % DW: trieu ddng STT Doanh thu THIJC HIEN 20l4 THUC HIEN 2015 TV LE 2015/2014 (%) l Kinh doanh r 54% 2 Dich vu r % c9ng I.458 I 53% STT Ldl nhuen THUC HIEN 2014 THUC HIEN 20 t5 TT LE zo15 /2014 (%l 1 Ldi nhuan trddc thu s 198% 2 tong tar san r 83% 3 V6n Dl6u l6 1r1 tol % 2. Td ch0c va nhan sd - Danh sach Ban di u hanh (tai thdi didrn ngdy 31/12l2015): ; Tdng ciim Ddc: DO TIEN DUNG Giditinhr Nam Ngay thang ndm sinh: 27 /11/1972 Ndi sinh: Ha Noi 960 cio thddng ni6n

11 56 h0 chi6u: Ngaycdp: 13/05/2010 Qudc tich: Dan t6c: OUC quan: Dia chi thddng tr!: Ndi cdp: Cuc OLXNC Viet Nam Kinh Ha Noi 2084 LC Thanh Nghi, Phudng Ddng Tam, DT licn lac d cd quan: OuAn Hai Ba Trdng, Hd NOi Trinh d0 v6n h6a: 12/12 Tinh ito chuycn m6n: C0 nhan Tei chlnh kd toiin DH Thddng m?i Hd NOi, Ct nhan Luat Kinh td DH Luat Ha Noi Oua trlnh c0ng t6c:. In Nhan vicn KD tai COng ty LiCn doanh SX 0 t6 Hoa Binh VMC. fi1997-2oo1t Trddng phdng Kinh doanh Cty Toyota Hoan Ki6m. TJ : Trudng phdng KD Cty Lien Doanh Toyota Giai Ph6ng.. TJ : Chi tich HDOT kicm Tdng Gidm Ddc c6ng ty CP Deu Tdvd DV oto viet Nam.. Trl nayr Ph6 Ch(] tich HDQT Cong ty SX TIV va DV OtO PTM. Trl nay: Ph6 Ch0 tich HDOT Cong ty CP Hot Wheels Viet Nam.. Tal 2013-nayi Thanh vicn HDoT ki6m Tdng Gi6m d6c C6ng ty ; cp DV oto HAng Xanh HAXACO. \ Chfc vu c6ng tec hien nay: Thanh vicn HDOT kicm Tdng Gi6m d6c COng ty cp DV oto Hdng Xanh 56 cd phi6u nim gid {t?ithdididm 09103/2016): CP(17,80%) t : > clem Ddc Dich vu: TRAN ou6c HAI Giditinh: Nam Ngay thang nam sinh; 10/03/1973 Ndi sinh; Lam D6ng 56 CMND; c{p ngiy 01 /09/2012 t?i CA tlnh Lam Ddng Oudc tich: Viet Nam Dan toc: Kinh que qu6n: Nanr Dinh Dia chlthddng tri: Sd 15 dudng 302A, Khu B6ng Sao, Phudng 5, O 8 &i o c6o thddng nl6n

12 DT licn lac d cd quan: 0B / Trlnh d6 van h6a: 12/ 12 Trlnh do chuycn m6n: Ky sri Cd khi Ouli trinh c6ng tac:. IitoS/19991 KithuatvientaicongtyccLSdiGdn t It 02/2404: e Tit 09/2000: Nhan vi6n Kinh doanh Cong ty FIN4EXCO Cd va'n Dich vu COng ty CP DV ot6 Hang Xanh (HAXAC0) r Tn 06/2005: Pho Phdng Dich vu Cong ty HAXACo. fit 12/2006. TnJdng Phong Dich vu Cdng ty HAXACO. Tu 08/2011: cidm ddc Dich vq Cong ty HAXACO c Iir 10/2013: Pho Tdng Giem d6c phu trdch Chi nh6nh Vd VAn KiCt kicm Giem Ddc Dich vu HAXACo. ChLlc vu cong t6c hien nay: Pho Tdng Giiim Ddc liem Giam Edc Chi nhiinh Di6n BiCn Ph0 coa Cong ty CP DV oto Hang Xanh (tj thang 01/2016) Sd cd phidu n5m girl (t?ithdididm 09 /03/20161: CP (O,14vo). > Gi6m D6c Tei chinh:chuthi NGOC HUYEN Giditinh: Nrl / Ngdyth6ngndm sinh: 09/06/1972 Ndi sinh: HaNOi ll, ti 56 CMND: cdp rgi\y 23/12/2A0t \' tai CA TP.HCN,4 Ouo'c tich; ViCt Nam Den toc: Kinh OUC quin: HUng YCn Dia chi thudng tri: Lo R1-2 Khu ph6 Sky Garden, \ drldng Nguyen VAn Linh,P.Tan Phong, quan 7 DT li6n lac 6 cd quan: OB ! Trlnh d0 van h6a: 12/12 Trlnh do chuycn monr C0 nhan Tai Chinh Kd ToAn Oua trlnh cong tac:. 03/ /19971 Nhan vicn Cong ty LD XNK Ngdnh In Paprinex. 06/ O9 /2005: K i toen trudng Cong ty TNHH Ou6ng Cdo An Ti0m. 1a/2a05-10/2a07. Nh6n vien k6 todn XN COng nghicp & DV oto -Tdng cong ty Cd khi GTVT Sai Gdn. 11 /20a7-11 /20091 Nhan vicn k6 torn Tdng Cdng ty Cd kh' GTW Sai Gdn (SAMC0). 12/ /2013t Trudng phdng Tdi chinh - Kd toan XN Cong nghiep & DV oto -Tdng c6ng ty SAN,4Co 860 c6o thddng ni n 2015 I1 : lj

13 . 01 / nayi ci6m d6c Tai chinh kiem K6 toan tnjdng HAXACO. 56 cd phi6u n6m gi0 (taithdidi6m 09/03/2016)t O% - Nhdng thay ddi trong ban didu hanhr trong ndm 2015, Ban Di6u hanh COng ty c6 nhihg thay ddi nhu sau: + Ntay 09/03/2015, TdnS Giim Ddc ban hanh ouy6t dinh s6 60/201S/oD-TCHC v6 vicc bd nhiem ong Pham Van Phnc lam Ph6 Giam Diic Chi nh6nh HAXACo Hi N6i phu tr6ch Djch vu. - 56luong can b6, nhan vien: 276 ngddi tinh d6n 31/12/ Chinh sach ddivdi ngddi lao dong. + Chinh sdch tra ludng: theo hieu qud lam viec, thu nhap binh quan cia ngudi lao deng ndm da tdng lcn 6 m(c 10,9 trieu d6ng. * Chinh siich dao tao: trong ndm 2015, Haxaco da dao tao dudc 344 ludt CBCNV vdi r6n8 kinh phr la d. + Chd d0 bao hi6m va phu cdp: Tdt ca nhan vjen chinh th(c cia ddu dudc hudng cac ch6 d0 bao hi6m nhu bao hidm xa hqi, bao hidrn thdt nghi6p, bao hidm y t6 theo quy dinh cua phap luet. Ngoai ra, tiy theo cong vicc, nhan vien cdn nhan duoc cdc phv cdp nhu phq cdp xang xe, phu ca.p doan th6, v.v, + Phic ldi kh6c: h6 trd bda An ttua, ca'p ph6t trang phuc lam viec, v.v.,] / 3. Tinh hinh deu td, tinh hinh thdc hicn ciic dd iin \ a) Cdc khoan dau tli ldn: Th6ng , khai trudng Chi nhanh Cdng ty Cd Phan Dich Vq r- oto Hang Xanh tai 46 Ldng Ha, Phudng Lang Ha, Ouan D6ng Da, TP Ha Noi; Th6ng 09/2015 sfia ch0a lai toan b0 Showroorn tai tru sd chinh 333 (s6 10 c0) Dien Bien Ph0, Phddng 15, Ouan Blnh Thanh, TP.HCM theo ticu chuan mdi toan cau ciia [.4ercedes Benz Vietnam. b) Cac cong ty con, cdng ty li6n kdt: + C6ns ty CP Cd khi0 t0 CAn Thd (HAXACO Can Thd) STT CHi TIEU TH IJC H IEN 2014 KE HOACH 2015 THUC HIEN 2015 Doanh thu thuan , s Loi nhuan trudc thu6 ( L ) 3 Tains tai sdn , Vtin Dl6u le ,19s nnh hinh Aichinh a) Tlnh hlnh tii chinh BAo c6o thudng ni n 20i5

14 Chi ti6u % tens Rlem T6ng gi6 tri tdi s6n % Doanh thu thudn I53% Ldi nhuan tll ho?t dqng kinh doanh (1.669) (8.691 ) 521% Ldi nhuan khiic % Ldi nhuen trudc thue % Ldi nhuan sau thug % Ti le ldi nhuan tre cd t(c b) Ctic chi eu ftichinh chl y u Cdc chi ti6u 20t Ghi chri Chiieu ve khe ndng thanh tuen + He s6 thanh to6n ngin han: 1,38 1,17 TSLE,/No n86n han.r H0 s6 thanh toan nhanh: 0,59 0,35 TSLD - Hans t6n kho Nq ngan han Chi tieu ve cd cdu vdn + He sd Ng/Tdng tai san + HC sd Nd/V6n chi sd h0u 56,67% 130,77% 69,9 4% 232,63%,0N( CCF ihv \NG Chi ieu ve ndng luc ho?t dong + Vdnt quay han8 t6n kho: Gi, v6n hdns ban 9,97 oc Hang tdn kho blnh quan + Doanh thu thu6n/tdng tdi sdn 4,90 4,49 Chitieu ve kha ndng sinh ldi + HC sd Ldi nhuan sau thud,/doanh thu thudn + HC sd Lqi nhuan sau thud,/vdn chrl sd h0u + He sd Ldi nhuan sau thug/tdng tai sen + HC sd Ldi nhuen td hoat d6ng kinh doanh/doanh thu thuan 1,47% 16,65% 7,21% 1,55% 1,55% 21,12% 6,35% 2,0% 5. Co cdu cd dang, thay ddi vdn ddu tu cia chi sd h1u B5o ceo thrtdng nien 20'15 13

15 a. C6 phdn: Tdng s6 c6 dong tinh d6n ngay chdt danh siich cd dong Og/03/ cd d6ng, trong d6: Co d0ng trong nudc Danh rnuc Gi6 trl Ty ta (%) Cia tri uo oong nuoc T6ng nsoai Ty IC (%) C6 al6ng sd htlu td 5% trd len ,5A tri Ti lc (%) ' Td chlc 1.19r , ,72 ' C'i nhen ,86 o o ,86 Cd at6n8 ed hr:tu trt 1 atdn dlrdi 5% ,30 0 o ,3O " fd chtlc o 0 0 * Cri nhan a ,30 Cd dong sd hgu drj6i 1% 2.O34.O22 18, , ,12 'Ta chuc , ,61 ' Cii nhen , , ,52 TONG CONG , , r00 b. cd cau cd dongr - o Tdch0ctrongnLjdc: 50cdddng,sdhtu c6phan,tile11,68%V6n I di6u lc., o Td chrrc nddc ngoai: 09 cd dong, sd hiu cd phen, tt lq 1,64% Von tlitiu lj '-.1 o Ca nhan nddc ngodl: 97 cd dong, sd h0u cd phen, ti le 2,187o Vdn di6u te. 1 o cd nhan trong nudc: cd dong, sd h0u cp, ti le 84,50% Vdn oteu te. c, Tlnh hlnh thay ddi vdn deu tli cia chll sd hrju: khong co. d, Giao dich cd phi6u qui: khong c6. e. C6c chrfig khodn khac: khong cd. Brto cdo thudna ni6n 20'15 14

16 I'I. BAo cao VA DANH GIA coa BAN GIAM Ddc L Denh gi6 k& que hoat d'ng sen xuet kinh doanh: Trong nim 2015, btjdc ti6p nh(ng thay ddi ldn tren moi mat hoat d6ng cia nam 2014, Hoj d6ng Ouen tri, Ban Tdng Giiim Deic da trjng budc chung td nang lgc di6u hanh, quan li den d6n hicu qua dai dlldc kha ngoan rnuc so vdi r,m Nhrlng cai ti6n vd cd cdu td chljic, chinh sach, quan lil - NEAy 28/02/2015, Haxaco da khai trddng Chi nh6nh HAXACO Ha noi, Trung Tam Dich Vu HeLr N,4ai LJi Ouydn c0a N4ercedes-Benz tai Ha NQi, va d6y cnng la TrLrng tam duy nhdt tai Viot Nam chuyen vd kinh doanh Xe Da Oua Si DUng dudc slt 0y quyen cl]a MBV. TQa lac tai 46 Leng Ha, Ouan Ddng Da, Ha Noi - gidn vi tri giao c6t girla Dudng Ldng va Ldng Ha (2 truc dudng ldn ndi li6n gi[a c6c trung tam hanh chinh va thudng mai cia Hd NQi) vdi t6ng dion tich sj dung 5000 m2, trong d6, Showroom rong 700 m2 dudc x6y ddng theo tiou chus'n l\4ercedes Benz toan cdu, Xr]dng Dich Vu rong t 000 m2 co l8 khoang sua chna bai & d0 xe hdn 700 m2 c6 thd chrla hdn 50 xe, khu vuc vdn phdng 600 m2. Haxaco He Noi ddp Lrng mqi chudn muc mdi nhdt vd cao nhet cia Mercedes-Benz toan ceu vd trung tam b6n hang va dich vu mang l?i cho kl'ach hang sd t\oe. ra. ticn 'rgh va h,i o1g 1l'5t. XAc dinh duoc ydu t6 con nglldi la cdc ki quan treng, mang i nghia sdng con cia C6ng ty ncn trj khi ra ddi, Haxaco de tap trung deo t?o tay nghe cho Cdn b0, Nhan vien, Cong nhan theo hudng chuyen nghicp, C6c Cd van Dich vu, Cong nhan <y thuat da dudc tham gia vi hoiin thenh nhi6u khoa hoc cao cdp cung su ki6m tra, sbng loc kh6t khe c ]a lvlercedes-benz Vi6t Nam (MBV) do cac chuycn gia hang deu nddc ngoei trdc ti tp diio tao. Trong nam 2015, Haxaco da ddo tao ddgc 344 LLJoI CBCNV vdi t6ng kinh phi le d. - Chinh siich tra lddng theo hi6u que lam vioc cho hai Bo phan Kinh doanh va Dich vlr cung chinh sarch khen thljdng x(ng dang cho cac ca nhan da mang lai hicu qua r0 n6t. Edi s6ng c0a ngudi lao dong da tdng bddc dlldc cai thien, nanr 2014lddng binh qu6n cua ngudr lao dong la 8,9 trieu d6ng, n,m 2015 da tang len d mtjc 10,9 trieu d6ns- \ ia uvt ilneu oong STT NOI DUNG rh uc HIEN 2014 rhuc HIEN 2015 So sanh 2015/2O14 T6ng qui ludng ,45% 2 Ti6n Lldng blnh quan,/lao dong,/theng 8,9 10,9 122,47% 2 Hoat dons Krnh doanh hdi ljrch vu THI./C HIEN CHiTIEU 2014 Kd HoAcH 2015 THTJC HIEN 2015 Ti LE fh2o1s/ KH2015 (%l TY LE 2015/2O14 l%l Doanh thu r Ldi nhuan trudc thu Ldi nhuan sau thu B a6o c6o thddng nien ZO15

17 CAc GIAI THUdNG DAT DIJdc TRoNG NAM: > Giai nhdt vd Ben hdns D6ng Nam A {BEST SALES PERFORMANCE 2015). > Giai nhet Chdm s6c kh6ch hang toan qu6c. > Gi6i nhdt vd Dich vu Service Follow-up 2015 (Cham s6c khdch hang salr s0a chu'a). > Giai nhetvc Chdt ll/qng sua chda Fix First Visit 2015 (Sia chfa dingngayldn ddu xe s'l dvng dich vu). ) Giii nhdt v6 Hi u qui hoat dong chi6n dich Win back customers - Second owner promotion 2015 (Dich vu uu dai cho c6c xe da sang ten chi mdi). ) Gidi nhat vd Hi6u que hoat dong chi ln dich Summer check holiday campaign 2015 (Kidm tra /duy tu xe cho ki nghi hc). > Dealer c6 Nhan vien d?t chtng nhan C-Sales nhieu nhdt ViCt Nam (DBP: 5 - WK: 2). 2. Tinh hinh tei chinh - ThVc hicn tdt c6c Nghi quy6t c0a E?i hoi ddng c6 dong va c6c dinh hudng, chl dao cda HOi il6ng oudn tri. Viec quan li cdng nq d6n ddn di vao nd n6p, viec kidm so6t chi phi c0a BP Kinh doanh tudng ddi chet chc, Tdng Gi6m Doc var c6c Gi6m ddc B0 phan da kidm so6t viec dat h;ng xe, phu tung, da'y nhanh vdng quay hdng tdn kho vd vdng quay no phai thu, g6p phrn giam chi phi laivay. STT Chi s6 tei chinh t5 Dvl : tr 6u ddnp ss 2o1sl 2014 Vong quay hang t6n kho 9,97 OR 98,32% 2 Vdng quay c6c khoan phaithu 21,41 117,24% 3 Vdng quay cac khoiin phai trit 4,26 52,26% 4 Vdng quay t6ng tdi san 5,03 5,29 145,23% 5 Vdng quay v6n chi sd h0u I0,66 15,23 142,86% 6 Ldi nhuan sau thuti/doanh thu thu6n (ROS) 1,47% 1,55% 105,26% 7 Ldj nhuan sau thu6/bo Vdn chrj sd hdu (ROE) 18,16% 23,62% 134,07% a) Tinh hinh tei san: - Tdng tai sar ddn ngdy 31/12/2015 h d teng 82,74% so vdi cirng ki 2014, Gi s6n cd dinh t6ng 64,35% so vdi c0ng ki Vdngquayt6ngtai san tang 105,23 % - vdng quay v6n chi sd h0u tanr 142,86%: hjeu qu6 cta viec st dung tdi sdn, v6n ch0 sd h0u cua Cdng ty vao c6c hoat dong sdn xudt kinh doanh cang hieu qua. - RoS ting 105,26% RoE tang I 30,07%r Cong ty kinh doanh c6 hicu qua hdn. - Tdng NO phai thu la d chi6m 16,7% tdng tai san va giam 12,4% so vdi cing kj,ndm Trong d6, ng pheithu kh6 albi (nd xa'u): dchi6m 0,9%tdnSnd ph6i thu. cong ty da trich lap 98,45% dq phdns nd phai thu tudns dudng d. Bao c6o thlidng nien 2015

18 - Vdng quay cdc <hoan phai $u Unl117,24%t cho thdy tinh hi,^u qud c0a chinh sech tin dung ma ddn vi dp dung d6i vdi kh6ch hang. b) Tinh hlnh nd pheitre: - Tdng nq phai tr6 ddn ngdy 31/12/2015la d t6ng 125,5% so vdi cing ki 20l4, trong tl6 khoan phaitra ngudi biin la d, rzne 156,7% so vdi cung <i Vbng quay cic khodn phai tra Eiem 52,26% so\6ic lng ki 20i4, ddn vi dang chi6m dqng v6n va thanh toan cham hdn n6m trljdc. Vicc chi im dvng kho6n von nay giup doanh nghi6p giern dddc chi phi vd vdn ddng thoi thd hicn uy tin vd quan he thanh toan ddi vdi nhi cung c6'p va chdt ludng sen phdm d6ivdi kh6ch hang. 3. Deu tll XDCB: - Trong nam 2015, HAXACO de thuc hicn ddu tu sta chga nang cep, cdi tao, x6y ddng mdi cu thd nhu sau: DVf: eu ddng STT NQI DUNG Kg HoACH 2015 THrr. c H EN 2015 ri Le THlKH Xay ddng cd b,n l 56,15% B Thi6t bi cong ngho ,28% T6NG c6ng ,59% 4, Kd hoach phet tridn trong tddng lai: a. Nhen su: ' Khong ngung nang cao chat ludng tuydn dung, th! hut duqc nhan tai. co che d0 dai ngo xfng dang al6 duy tri ngudn nhan lllc c6 kinh nghi6m. i ThLldng xuyen hudn luyen nhan vien, hoan thien doi ngu nh6n vicn b6n hdng. ChU trgng hdn n(a cong t6c chdm s6c kh6ch hang, thdc hicn tdt nhat khau tidp nhan khach hang vao Showroorn va Workshop.. Dac bict quan tam ddn ho?t dong marketins, ph;tt tri6n va queng b6 thddng hicu HAXACO. b. Qudn li:. Luon luon nang cao bo mdy qu6n li. Xay dvng b0 quy chd, quy chu6n cho hoat do'1g c-" Co ^g iy pl^ir hdp voi t-ng g ai doar pla( t'ie1. c. Vdn. t6n kha:. Ki6m sodt chet ch6 cong nq cia khdch hdng, trdnh dd xdy fa viec nd tidn, chi6m dung vdn cia Cong ty.. Thnc ddy, tang clldng hoat dqng cira Showroom&Workshop WK, Chi nhanh Ha Nqi. OuAn ly tdt t6n kho xe va phu titng dd ddm bao kinh doanh c6 hicu qui nhdt.,r:: r;ir. CO itci lii {l &io c6o thddnt nicn 20i5 17

19 KE HoAcH DOANH THU LdI NHUAN CHiTIEU DVT: fieu ddng CONG 1. Doanh thu thuan T0ng ldi nhuan trlldc thuc Tdng lgi nhuan sau thu KE HOACH DAU TU chitieu DVf: tri6u dong DI, TOAN A. Xay dlhg cd ban: Nang cdp, cei t?o Showroom HAXAco Cen Thd theo ti6u chudn FUSO Nang cap Autohaus Vo Vdn Kict theo ti6u chuan mdi Nang cap xddng oic'r v! Dien B er Pl^u xay dqhg trung tam D6ng sdn Ha N6i - HAXACO Ha NEi Xay ddng, cai tao Showroom FUSO tai Ha NQi B. Tlie' b cong rghe: r Trang bi m?ng DN,4S theo yeu cdu cia l\,48v T'ang lhiet b dung cu chlyer durg TTB Vdn phdng CO NG ': I 5. Giei tinh cta Ban Giem ddc ddi vdi Jt ki6n ki6n toan: (khong c6). Beo c6o thudng nien 2015 t8

20 rv. DANH GrA coa Hol odruc ouaru rnr ve HoAT DONG coa CONG Ty. Denh giti cia Hdi ddngquent vacec mdt hoat ddng cia Cong ty: Nam 2015, HAXACO ti6p tuc gat hdi nhiou thanh cong tren moi phddng dien. Loi nhuan tang vudt bac, thu nh6p clla ngudi lao dong dudc nang cao. Sau day d mot sd chitieu tai chinh d6 thrjc hicn trong n6m qua: CHi TICU THIJC H CN 2015 '1. Sd xe dich vu So xe ban Doanh th r.r thuan Ldi nhuan trudc thu CHiTIEU Ddn v! tinh Ndm nay NAm trddc Cd cdu tai san va cd cdu ngudn v6n Cd cau tu san TA?il^- >di Lrtsd Lr dr / iu rarurd ^^ L^r!d ^:^ I % B.I,5B 78,11 sdn dai han/tdng sd t,i san % 18,42 21,89 Co ciiu ngudn vdn Nd phaitra/tdng ngudn vdn % 64,9 4 56,67 Ngudn v6n ch0 sd hnu/tdng ngudn v6n 30,06 KhA ndng thanh to6n Kh, nang lhanh toan hien hanh Lan a,a7 0,0 8 Kh6 nang thanh to,rn nd ngan han Lan 1,17 1,38 Kha n6ng thanh to6n nhanh Ldn 0,3s Ti sudt sinh ldi Ti sudt ldi nhuan ten daanh thu Ti sua't LO nhuen trddc thue trcn doanh thu ihuan 2,4 nhuan sau thud tron doanh thu thuan 1,47 fi suat l1i nhuan tren 6ng /:jis'n Ti s!a-t ldi nhuan trddc thud tren tdng tii san % 8,21 Ti sua't ldi nhuan sau thud tren t6n8 tai san % 7,21 fi suat lai nhuan sau thud tftn vdn chl sd huu 21,12 r 6,65 Bao c,o thddng nicn

21 1.l. Tlnh hinh thdc hicn k6 hoach kinh doanh. Trong ndm 2015, HAXACo da dat dudc hi6u qua rat d6ng tu hao. Ldi nhuan trudc thud nam 2015 la 36,3 ti ddng so vdi namtrddcla 18,3ti. Nguycn nhan ch0 ygu cia hicu qua noi tren la COng ty da thdc hicn ti6t giem d6ng kd cic chi phi ho?t dong, ban hanh, sata ddi mot sd quy ch6 qu6n tri, qlry ch6 b6n hang,.,.phn hdp vdi tinh hinh hoat d6ng thdc tien. ViCc quan lli cong nd da tdng brjdc dddc cai thien, t6c d6 quay vdng vdn t6ng nhanh. ViCc kidm so6t chi phi cia BP Kinh doanh chat chd hdn. Chi nh6nh VO Van Kiot, Ha NOi ddn ddn dn dinh, hoat d6ng ngey cdng chuyen nghi6p hdn. Tdn kho da giam d6ng kd, luu chuydn tidn tc dudc caithjcn. 1,2. Tlnh hlnh thdc hien cac nghi quydt cia DHDCD vd HDOT. Trong ndm 2015, Tdng Gi6m ddc d; thuc hicn ciic quydt dinh cda Dai hoi d6ng cd d6ng vd H6i d6ng Ouan tri: * Tidp tlc ddy manh ho?t dqng cia Showroom&Workshop VO Van KiCt..:. ThLJc hien tdt cric tieu chua'n quy dinh cia Mercedes-Benz ViCt Nam d6i vdi Dealer. t Hoan tet Beo cao Kidrn toan nam Td chtc tdt Dai hoi ddng c6 ddng thddns nicn len thf XVl..! Thddng xuyen kidm tra, hudng d6n ho?t dong cl]a CAMECO, thuc iia'y vd h6 trd moi mdt ho?t d6ng nham dat kdt qua t6t hdn. Ti6p tuc la cd dong chi ph6i vdi ti lc CP nam Eiir d75,74%tai cong ty cp cd khi oto can Thd (HAXAco can THd) T6 chdc vd didu hanh hoat dong kinh doanh dich vlr hang ngay. Nenr 2015, t5t ca hoat dong cia C6ng ty ddu nem trong pham vi dr.ldc cho phep theo GiSy danh ki kinh doanh, cung nhu theo c6c quy dinh va luat philp hien hanh tai Viet Nam. CAc hoat dong hang ngdy ddu th6 hi6n rd trach nhiem vdi quyen lqi ngddi lao dong, trdch nhi6m vdi xa hoi, trech nhicm vdi kh6ch hang, c6c d6it6c kinh doanh va c6 dong. 2, Ddnh gie cia HOi ddng quen ti vd hoat d6ng cia Ban Gietu d6c c1ng ty: Hoi d6ng Ouan tri luon theo sat hoat dong c0a Ban Gidm D6c, kip thdi chl dao va giei quy6t nhing van d6 phat sjnh thuoc thdm quy6n c(la Hoi ddng ou6n tri nhim tao di6u kicn thuan lqi cho hoat dong didu hdnh c0a Ban Tdng Gidm D6c. Ban Tdng Giam D6c da thuc hien dung dinh hudng clla l-loi ddng Oudn tri trong viec td chfc kinh doanh dich vq nhsm mang lai hiou qua cao nhdt, thqc hicn tdt Kd hoach ma Dai hoi ddng c6'dong thudng ni6n giao cho. 3. Cdc kd hoach, dinh hudng cia H6i ddng quen tr! - Ti6p tuc theo s6t va chi il?o hoat dong cia COng ty girl v0ng su dn dinh. Chrl dong dda ra c6c k6 hoach thich i/ng dd ddi phovdi su suy giam c[]a thi trudng(n6uc6) nh6't d nh0ng chinh sach iel quan dg'r carh t.an1 va gia ca. - Thic ddy ve tans cudng hoat d6ng cira c6c Chi nh6nh, dlc biet la Chi nh6nh Har Noi cen co m0t cd ch! dac biot dd h6 tro trong thdi gian ddu ho?t dong, - Teng cddng c6ng tdc kidm s6at chqt che chi phi hoai dong tdan Cong ty. Tbng cudng con8 t6c quan tri nli ro. - Ti6p tuc tridn khai l(inh doanh xe cu. Ddng thdi ph6i xay d!1ng chi6n luqc lau dai, xay dung thudng hieu uy tin, sll tin tudng trong ldng kh6ch heng. - Ti6p tuc thr-ic hi6n vi6c cong b6 th6ng tin ding theo quy dinh cl]a phap luat. \.< Bao ceo thudng nicn

22 V. AUAN TRI CONG W. l. H6l d6ng quen U a) ThdnhviCnva cd ca'u c0a HEi ddngqudntri (talthdi didn 31 / 12/ 2015)l > CHO TICH HOOT; LE OUANG DINH Giditinh: Nam Ngiy th6ng nam sinh: 05/10/1959 Noi sinh: S6 CMND: Ha Noi NgAy cdpt 23/03/2009 Ndi cdp: TP.HCM Ou6c tich: DAn toc: QUC quen: Dia chithudng tri: DT licn l?c d cd quan: Trlnh d0 van h6a: Trinh do chuyen m6n: Ou6 trlnh cong tdc:. \2/ / / /1996: Viet Nam Kinh Ha Noi 45 Tf Hai, P.6, O. Tan Binh, TP. HCM /12 C0 nhen Kinh t6 COng nghiep Nhan vicn c6ng ty cd khi 0 t6 sdi Gdn Ph6 phbng Kinh td Ky thuat Cty Cd khi oto SdiGdn. 06/ / / oa/1998i.04/ / / o8/2o101 Trudng phdng Kinh doanh Deu td Cty Cd khi 0t6 sai cdn Trddnt phong K6 toan Tai chinh Cty Cd khi 0t6 Sai Gdn K6 t6an trudng Tdng Cty Cd khi GTW Sai Gdn Thanh vi6n Hoi ddng Ou6n tri kicm Trudng Ban Ki6m s6attdng Cty Cd khigtw Sai Gbn o 08 / /2011t Thanh vicn Hoi d6ng Ouan tri Tdng Cty Cd khi GTVT SAi Gdn. 06/ /2012: Thanh vi6n H6i ddng Ouen tri Tdng Cty Cd khl GTVT Sai Gdn TNHH Mot Thanh vien, Thanh vi6n HDOT Cong ty CP DV 0 to Hang Xanh.. O1/ nayl Ph6 Tdng Gi6m d6c, Thdnh vi6n Hoi d6ng Tharnh vicn Tdng Cty Cd khl GTW Sai Gdn TNHH MQt Thanh vi0n, Th,nh vicn HDOT Cong ty CP DV 0 to Hang Xanh. Bdo c{o thudng nian l

23 Chdc vu cong t6c hi6n nay: Chrl tich HDOT COng ty Cp DV 0 to Hdng Xanh Sd CP ndm gin (tai thdi di6m 09//03/2016): CP (0,20% VDL) > Thahh vi6n HDOT: DO TtfN D0NG Gidi tinh: Nam Ngay thang nam sinht 27/11/1972 Ndi sinh: Ha Noi 56 hd chi6u: Ngay ca-p: 13/05/2010 Ou6c tich: Dan toc: Ouo qudn: Dia chithddns tnj: Ndi cdp: cqc olxnc Viet Nam Kinh HA Noi DT lien lac 6 co quan: Le Thanh Nghi, Phddng Ddng Tam, Ouan Hai Ba TrLJng, Ha NQi Trinh d0 ven h6a: 12/12 Trinh dq chuyen m6n: C& nhan Tai chinh kd toan DH Thudng mai Ha Noi, Ct nhan Luat Kinh t DH Luat Hn N6i Oud trinh c6ng tacr. fn Nhan vien KD tai COng ty Licn doanh SX 0 t6 Hda Binh VMC..til1997-2oa1 TrUdn8phdn8KinhdoanhCtyToyotaHoanKidm<. Tn : Trudng phdng KD Cty LiCn Doanh Toyota / Giai Phong.. Til : Chn tich HDOT kiem Tdng Gi6m D6c Cong ty.. cp Ddu Tu ve DV oto Vigt Nam. {. TU nay: Ph6 Chi tich HDOT Cong ty SX Tl\.4 va DV otd PTN4. Iit nayi Ph6 Chrl tich HDOT Cong ty CP Hot Wheels ViCt Nam.. Tir nay: Thinh vi6n HDoT kiem T6ng Gi6m d6c cong ty CP DV oto Hang Xanh HAXACO. Chtc vu cong t6c hicn nay: Thanh vicn HDOT kicm T6ng Gi6m d6c Cong ty CP DV oto Hane xanh 36 cd phi6u n5m gin (tqithdi dj6m 09/03/2016): cdphi6u (17,80%) Brio crto thddng ni6n

24 > Th.nh vi6n HDOT: VU THI HANH Giditinh: Nt Ngay, thdng, nern sinh: 25/A3/1972 Ndi sinh: Qu6c tich: CMND s6: Dan toc: QUC qu6n: Dia chi thudng tr!: Ch6 d hien tai: Hdi Dddng Vigt nam , ngdy cdp:.26/06/2006, Ndi cdp: Ha Noi Kinh HAi Dddng 56 7, ng6 7l Leng H?, Phudng Thanh Cong, Quan Ba Dinh, Ha Noi. Dien tho?i lien lqc: P3l6 Tdng 3 Nha 48 TT Bd s6ng, Chddng Dudng, Hoin Ki6m, Ha Nqi Trinh d0 van h6a: 12/12 Trinh d0 chuycn mon: Ct nhan K6 toan tai chinh Doanh nghiqp. Ou6 trinh cong tac:. Td ndm I995 d6n 2009: Cdn bd Tin dung, ci6m D6c Chi nhinh Ngan hang Techcombank.. TJnrm2009d6n201 l: Gi6m D6c Trung tam chidn lugc r0i ro-kh6iquan tri rui ro Ngan hang Techcombank.. Tfl ndm 2011-nay Chuyen gia phc duyct tin dqng cao cdp Hoi sd : chinh NgAn heng Techcombank,.; Chi'c vu c6ngtac hi6n nay: Thanh vien HDOT HAXACO : 56 cd phi6u n6m sifi (tai thdi didrn 0 g /03/2016)t CP (1 6,69%VDL) ; : Z ThANh V EN HDAT: TANG THI THULY Giditinh: N0 Ngay thiing nam slnh: 09/10/1968 Ndi sinh: Sd CMND: Ha No Ngiy c{p:12/12/2012 Qu6c tich: Dan toc: OUC qu6n: Dia chi thuon8 trt: Ndi ca'p:tp HCN,4 Vict Nam Kinh Ha Noi 91A v6 v6n T6n P.6 - Q3 TP.HCN,I 860 c,io thudng ni6n 2015 z3

25 DT licn lac : Trlnh d0 v6n h6a: 12/ 12 Trlnh d6 chuycn rndn: C0 nhan Luat, Cd nhan ngoai ngrl. Ou6 trinh c6ng tiicl : Congtdct?i COngtyli6n doanh lnchcape Hong Kong - ISAMCo nay; c0n8 tdc tai T0n8 c0n8 ty san/co nay: ThAnh vien HDOT HAXACO ChLlc vu cdng tac hicn nay: Thanh vien HDOT HAXACo 56 CP n;m gi0 (taithdi didn09/03/2016)t 0CP(0%VDL) > ThAhh vicn HDOT: LE VAN HIEP Giditinh: Nam Ngay, th6ng, nam sinh: A9 /4/1955 Ndi sinh: 0u6c tich: CIIND sd: Sai Gdn Viet nam 02A64075A,rydycdpt06/06/2A01, Dan toc: Oue quan: Dia chithudng trlr: Ch6 d hicn tqi: Ndi cdp: TP HCM Kinh Sai Gdn Dien thoai Ii6n lac: T 199 Trlnh d6 vbn hda: 12/12 Trlnh dq chuyen mon: Cao dang Cd khi0 t a Tran Hung Dao,Phudng l, 05, TP HCIVI. 811! Traf HUng Dao,Phddng 1, 05, TP HCN'1 Oud trinh c6ng tdc:. Ti ndm I978 d6n 1993: Nh6n vi6n XNOD Tei Sinh Dau&San xuat Dar Den. Td nam I994 ddn 1995r Chuyon vicn XN San xuzit vat tu GTVT Sei gdn.. Tii ndm 1996 ddn 2000: Nhan vien phdng KD Cty cd khi 0 to Sai gdn.. Trr nim 2000 d6n 2006: Ph6 trddng phdng Dich vu HAXACO.. Td ndm 2006 d6n 2010: Trudng BP mua hang HAXACO.. Til nbm 2010 d6n nay: Ph6 GD Cty CP PhU Khang Nam. :-tr tc ti ; Chdc vu cong t6c hi6n nayr Thanh vien HDOT HAXACO 56CP n6m si0 (taithdi di6m 09/ffi /2a16): CP (0.06% VDL) B:io c6o thudng nien

26 b) c) CAc ti6u ban thuoc HOi ddng quen tri: chlja c6. Hoat ddng c0a H6i ddng quan tri: Trong nam 2015, Hoi ddng Oudn tri da tang cddng cong tdc giam sat moi mat hoat dons cia HAXACO, thddng xuycn hop dinh ki m6i qu)t it nhit moi l6n theo quy dinh tai Didu le Cong ty dd xem x6t quydt dinh cdc vdn de thuoc tha'm quyen c0a HOi ddng QuAn tri vdl s!, tham gia cia Ban Tdng Gi6m D6c, K6 to6n trddng. Ngoai ra cdn cd nhnng phicn hop d6t xuat, xin y ki6n bing td trlnh dd gi6i quydt c6c cong viec cep b6ch dap fng kip thdi yeu cau c0a hoat dont kinh doanh dich vu cong ty. Hoi ddng Ouen tri th(c hien mot c6ch can trong, nghiem tic, chuyen nghicp cdc cong tac quan tri doanh nghiep, ph6t tridn thlidng hieu, quan hc nha dau tu, chi6n ludc v6 nhan s(... th(c hicn crc chfc ndng quan tri hoat d6ng COng ty theo dung pham viquydn han va nhicrn vu c0a H6i d6ng Qu6n tri quy dinh tai Dieu 16 td ch(c var hgat dong cia uong rv. Hoi ddng Ourin tri de phan cong nhi6m vu cl,r thd diin c6c thdnh vicn, tdng cudng vai trd tham nruu cua cac Ciln b0 quen li. Cac Thanh vi6n HOi ddng Ouan tri cnng da co nhi6u c6 g6ng hoin thenh chfc trdch c0a minh hdnh dong vl ldi ich cila cd dong trong m6i quan he hai hda vdi loi ich cia Cong ty vd Ngudi lao d6ng. Thuc hi-an ph6i hqp t6t vdi Ban Kldm soat tidp tuc duy tri tinh an tdan va diim b6o hoat dqng Cong ty theo dung quy dinh phap luat va Di6u lc c6ng ty. Trong ndm, Hoi d6ng Ouiin tri da tidn hdnh c6c di6u chinh va thay d6i kip thdi ddi vdi COng ty tren tdt ca cac linh vqc, ra sodt Cd cau nhan sq, xay dung m0 hlnh t0 ch(c phu hdp vdi dinh hudng ph6t tricn COng ty. Hoi d6ng Ouan tri tap trung quan li nhem dam b6o tinh minh bach vd tr6ch nhiem trong viec thljc hicn nhicm vu cia Ban Tdng Giam ddc va Ban Ei6u hanh, c6c chinh sach cia COng ty lu6n dam bao cdc ali6m cd bdn sau: 1. Cd dong va c6c ben licn quan dudc ddi xif cdng beng ve t6t dep nhu nhau, 2. HQi ddng Ou6n tri cam k6t 1dm viqc mot cach than irqng, chiu trich nhiern thvc hien crc nhiem vu nhim d6m bao hieu qua cao nha't, dat dddc ldi ich tdi da cho c6 dong va ngan chan bdt ki su xung dot ldi ich naro, cong nhu chiu trach nhicm cho bet ki quydt dinh neo hay thda thuan ndo do Cong ty thuc hien. 3. Teit ca cac ho?t dong dddc tri6n khai nrot cdch minh bach va cong khai cho vi6c gidm sat, vdi sri cung c6p thong tin tlldng xung cho cic ben c6 lien quan. 4. Cdc hoat dong kinh doanh lu6n tlnh d6n c6c rui ro vdi mllc quan l)t va duqc [idm soat r ]i ro han che vdi mfc thdp nhal. 5. HEi ddng Ouan tri da chidao thdc hien nghicm tlc cac quy dinh ve cdng b6 th6ng tin, dam bao cap nhat thong tin thlldng xuyen va kip thdi tren website Cong ty. Tidp nhan va xt li kip thdith6ng tin tu nha dau tu. Cec cu6c hop coa HDoT n,m Trong nam 2015, HOi aldng Ouan tri cda HAXACO da tidn hanh c6c phicn h9p vdi n6i dung dlrdc t6m t6t nhd sa u: A60 cao thudng nicn 2015

27 PHIEN HOP s6 THANH VIEN NOI DUNG Phi6n l 02/01/2015 Phten a5 /42 / 2015 Phien 3 07 /03/2415 Phien 4 24/03/2415 5/5 Chep thuan thu td nhiem ci.la ong V0 Ouang Huy th6i lam Trudng Chi nhdnh HAXACo LANG HA Tf'dng nhdt bd nhicm On8 Trdn fuiin Dat ldm Trddng Chi nh6nh HAXACO LANG HA thay cho ong V0 ouang Huy. HOi ddng Ouan trt lhong nhat giao cho ong Dd Tien D0nt - Uy vien HOi ddng Oudn tri kicm Tdng Gi6m D6c HAXACO thuc hien cic cong viec vdi Sd K6 ho?ch D6u tu TP Ha Noi de!thav d6i Nqudi d(ns dau Chi nhanh HAXACO L6ns Ha. Th6ng nhat thdng qua cac chi tieu K6 hoach 201 5: Tdng Ldi nhuan trddc thudr 18,5 tt ddng, trong do: K6 hoach driu td vdi cdc Danh mqc co tdng han m(c la 16,8 ti d6ng. Kd hoach tdng quy ludng sc do Tdng Giam D6c quy6t dinh c6n c( theo kdt qua thdc hicn Kd ho?ch kinh doanh dich vu va hieu qu6 hoat dong c0a Cong ty. Cho phep HAXACO Ha Nqi c6 co chd dac thir tap trung vdo ydu t6 con ngudi, tuydn dung cac nhan s!.1 cao cdp, cong nhan co tay nghd vdi co chd tra lddng phir hdp;tang cudng khuydn mai, ti6p thi, marketing nhem nhanh ch6ng d?t duqc lgi nhuan. H6i d6ng Ouen tri th6ng nhdt giao cho Ban Gidm d6c HAXACO chu dong xey dung cd chd va 6p dung cho phir hgp Unh hinh thllc td. Ban Tdng Gidm Ddc chi dong xay ddng Ouy ch6 lddng khoan ap dung cho Kinh doanh va dlch vlr nh:m d?t rruc ticu Lgi nhuan chung cho narn 2015 va lap Td trinh vd l\,4d'c l(dng nem 2015 dp dung cho Ban Didu hanh. Chi Ludns th6ns 13 cho CB NV CN Con.q tv. Thanh lap Ban Td chilc DHDCD thddng ni6n va giao cho Ban td chuc thdc hien viec t6 chfc D?j hqi d6ng cd dong thddng nicn ldn thu XVI nam chap thuan vi6c ch6t Danh siich cd dong du kldn vao rgaty 24/03/2015 va td chdc Dai h6i d6ng cd dong thddng nion Len thil XVI dli ki6n vdo ngay 24l04 /2015 tai Tru sd Cong ty s6 I0 Dicn Bicn Phi, Phddng 15, o. Blnh Thanh, TP.HCM. Chdp thuan thd tu nhiem cia Ong Vn Ouang Huy th6i lam Thdnh vien HOi d6ng Ouan tri. Hdi d6ng ouan tri th6ng nhdt dc c0 thanh vicn HDOT mdi le Ba Vi Thi Hanh hicn ld cd d6ng ldn clla HAXACO vdi ti I0 ndm gi0lar 6,80% dd thay thd Thanh vicn V0 Ouang Huy. Thanh vicn mdi nav so dudc HOi ddng Ouan tri dd c0 tal Bto c,o thudnt nicn

28 DHDCD thlldng nien lan thf XVI nhm 2015 bi6u quy6t cha.p thuan thong qua. Sau khj duqc DHDCD chdp thuan, vicc bd nhicm thanh vien mdi - Bd Vn Thi Hanh sc dddc coi la c6 hicu Vc vao ngay dddc HOi ddng Oudn tri bd nhicm. Th6ng nhet mfc lddng nam 2015 Ap dung cho Ban Di6u hanh nhu sau i Tdnt Giam DOc ; t6i da I00 triou d/th6ng. Phi6n 5 24/04/2015 Phien 6 22/46/2015 PhiCn 7 21/07 /2015 Phien B 23/47 /2015 PhO Tdng Giitm Edc : tdi da 70 trieu d,/than8. Gi6m E6c B0 phan :tdi da 50 trieu d/thang, Hoi d6ng Ou6n tri th6ng nhdt giao cho Tdng Giam D6c quy6t dinh mirc ludng cu thd cia Ph6 Tdng Gi6m Ddc va GjAm D6c cdc Bo phan tiry theo cong viec kiem nhigm va tinh hinh th(c t6 cia COng ty. Thong qua hqn mfc tin dung va thric hicn c6c giao dich ien quan tai Nh -\.4cP D6"1g Na"r A C\ Se Gor {SeABank) vdi h?n mi'c le 100 ti d6ng- Thong qua han mrlc tin dqng ve thlic hicn c6c giao dich lien quan tai NH Tl\/lCP Ky thuong Vict Nam vdi h?n mrlc la 100 ti d6ng. Thong qua han mtc tin dung va thdc hicn c6c giao dich lien quan tai NH TN,4CP Cong thudng Viet Nam - CN Tay Sai Gon (Vietinbank) vdi han muc la 100 ti ddng. ( PhiCn /48 /2015 Ddng ki mau ddu Chi nhiinh Cong ty tai 2008 Vo VAn Ki9t. PhiCn /09 / 2015 Phien I l 27 / 10 /201 5/5 Thong qua han mdc tin dung va thu.c hien cec giao dich lien quan tai NH TMCP Ngoqi thddng Vict Nam - CN Hel Dudng vdi h?n rrfc la 60 ti d6ng. Chdp thuan cho HAXACo dudc thanh Ii m6t s6 phu tirng c6 nhan hieu, quy c6ch khons phir hdp vdi nhu cdu stli dqng do cac phu tarng nay de nhap td nam 2008 d6n nam 2011, tdn kho qua leu va hlen khong cdn s( dqng diloc cho dich vu s[/a chda nh.m thu h6i v6n vd giai ph6ng mat bang kho. i\ / Hlnh thilc thanh li: chao gi6 canh tranh, bdn cho Ddn vilce nh6n mua vdi gi6 cao nhdt. Phicn 12 09/11/2415 ChAp thuan cho Cong ty CP DV Oto Hdng Xanh dudc ph6p mua thcm cd phdn cta Cong ty CP Cd khi oto can Thd. 860 qto thddng nien

29 cec Ouydt dtnh cia HDoT nem 20t5 STT sai Ngav N0idung l 01 a2/01/2a15 Thay dditrudng Chi nh6nh HAXACO Ha N6i /01/2015 Thay ddi Noi dung dang ki kinh doanh cl]a Chi nhenh HAXACO Ha Noi /03 / 2015 Thanh lap Ban Td ch(c Dai hoi d6ng cd dong thudng nicn lan thd XVI nam /03/2015 Thay doi va b6 nhi6m Thanh vicn H6i d6ng Ouan tri /03/2015 Thdng nhat thong qua cac chi tieu K6 hoach 2015 ve Tdng LQi nhuan trudc thue, Kg hoach dliu t4 dd xlra't DHDCD thudng ni6n thong qua thu lao HDOT & BKS dd trinh Oai hoi ddng ctj d6ng thlrdfg ni6n lan thf XVl /04/2015 Theing nhdt ngary td chdc h9p Dai hoi d6ng cd dong thudng nien ldn thf XVI nam 2015, dia didm td chdc vd th6ng qua cac tlii lieu hop DHDCD /44 /2015 rratn rap Ean Lnam tra Iu cact co 0o1g rar ua, no qorg co dong thudng nion l6n thf XVI ndm 2015 I OB 07 /ob /2015 Darg ki mau diiu Chi nl.anh Vd Van (iet. i:( C( ICJ d) HoAt dong c0a thanh vien Hoi d6ng quan tri doc lap khong dicu hanh: thrjc hien chfc tr6ch nhigm vu drldc ph6n cong vdi tinh thdn tritch nhi6m cao, d6ng g6p tich c{c cirng vdi H0i d6ng Oudn tri ban hanh nhing chu t dng nghi quydt xac thuc tdng tinh hinh cu th6, d6ng thdi phdi hqp thljc thi c6c nghi quydt nhdnr hoan thanh nhiem vu. e) Hoat d6ng c0a cdc tidu ban irong Hdi d6ng q!en trir hjcn chlja co tidu ban. 2. Ban Ki m soat a) Thanh vi6n vd cd cd! cia Ban ki6m so6t (thdi didm 31/12,/2015): STT HO VA TEN SL CP Sd HUU 01 Tran Thi Nsoc Phudne 10 a2 Hoang Thi N.4inh Nguyct 0 03 Dang Thi Phdong Loan 483 > Trudng Ban Kiim sosr TRAN THI NGOC PHUdNG Gidi tinh: Nd Ngay thang ndm sinh: 12/12/1975 Beo c6o thrtdng nlcn A

30 Ndi sinh: An ciang 56 CIVIND: Ngay ca'p: /2009 Oudc tich: Dan toc: Oue quan: Dia chi thddng tni: NdicAp: CA TP.HCM Viet Nam Kinh An ciang I 15 Tren Dinh xu, P Nguyen cu Trinh, ol, TPHC Ni]. OT lien lac d cd quan: (8+8) Trlnh d6 vdn h6a: 12/12 Trlnh do chuyen mon: Ci nhen T2ri chinh K6 to6n. Oua trlnh cong tdc: nay: Cdng t6c tai T6ng Cong ty CK GTW Sai Gdn {satvco). Chfc vu cong tdc hicn nay: Trudng Ban Ki6m so6t HAXACO Sd CP n5m siu (tai thdi dign 09 / A3 / 201 6): 1 0 CP (0% VDL) > ThEnh vich Ban Kidm soat: HOANG THI MINH NGUYET Giditinh: NgAy, thiing, ndm sinh: Ndi sinh: Oudc t!ch: CMND s6: Nrl 02/1A/1972 Hdng Yen Vigt nam , ngey cdpt 19 /oq/2o05, i: 'ls v! ; Dan toc: OUC qu6n: Ndi cdp: Ha NQi Kinh Hung Yen Eia chl thudng tri: 49 /22/26 aldngn$uyen Hdu Cenh, P.22 Ch6 6 hien t?i: Dien thoai lien lac: OuAn Binh Thanh, TP. Hd Chi l\ilinh. 1354, Dddng 318, P.An Phn, OuAn 2, TP.HCM Trinh do vin h6a: 12/ 12 Trinh d0 chuyen mon: C(nhankinhhtE- D?i h9c Thddng mai HNchuyen nganh Kd to6n tai chinh. Oud trinh cong idc:. Td nem 1995 ddn 1997:. Kd to6n c6ng ty lien doanh k6t cdu thep Poslilama 86o c6o thudng nl6n 2015

31 . Tii nam 1997 ddn 2002: Kd toan tdng hdp kicm trd li kd toan trudng cong ty Phan b6n Viet Nh6t.. Til nam 2003 ddn 2006: Kg to6n trudng Cong Ty Lien Doanh May Vigt Han.. Trl nam Chuyen vicn tai chinh cao cep cong ty Licn Doanh Capitalandvista.. TJ nam 2009 ddn nay: Chuyen vien ki6m toiin - Ban Ouan ry hop ddng thu6c Tap doan ddu khiqu6c gia Vict nam. Chfc vq cong tac hign nay: Thanh vi6n Ban Kidm soat HMACO Sd CP n6m gitr (taithdi di6rr 09 /03/2016)t ocp(0%vel) > ThiNh VI6N BAN KIdM SO6t: DANG THI PHIJONG LOAN Gi6i tinh: N[ Ngay, thiing, ndm sinht 15/01/1981 Ndi sinh; Oudc t!ch: CN,ND s6: Dan toc: OUC quiin: Dia chithudng tnj: Dion tho?i li6n l?c: Trlnh d0 van h6a: Trinh d6 chuyen m0n: Ou6 trinh cong tdc:. TJ n;m 2002 d6n 2003:. Td nam 2003 den 2013:. Td ndm 2013 dgn nayr Cht'c vq cong tac hign nay: Sd CP ndm gi0 (taithdi didm Chau Thanh - Ddng Th6p ViQt nam NEdy c6pt24/05/2010 Ndi ca'p: D6ng Th6P Kinh Ddng Thap Tan Mi, Tan Phi Trung, Chau Thanh, Ddng ThAp Z/12 Ci nhan ngoai ng0 Cty TNHH Thien Hoa HAXACO. Thanh vicn Ban Kidm soat HAXACO a9/$/2a1(i 483 CP (o% VDL) i.y )Ta lig I b) Ho?t dqng crla Ban kidm so6t: Trong n6m 2015, Ban Kidm soat da tidn hdnh kiejm tra, gi6m s6t vlec tuen th0 cec quy dinh c ]a phiip luat va cua Cong ty trong vicc quan lli, di6u hanh hoat dqng kinh doanh cia HEi d6ng quan tri, Ban Gi6m d6c Cong ty, cq thd: 860 c6o thudng nlcn

32 - Xem x6t tinh phdp li, trtnh td, tht tuc ban henh cac Nghi quydt, euy it dinh cta HOi ddng Oudn tri, Ban Giam d6c theo cdc qly dinh cl:ta phap luat vd cia C6ng ty. - Ki6m tra, gidm s6t viec tridn khai vd k6t qu6 thuc hien Nghi quy6t cia Dai hoi d6ng cd dong thltdng nien nam 2015 d6i vdi HDOT va Ban ci6m d6c. - Thdm tra c6c Bao cao tai chinh qui, n6m nham d6nh gia tinh trung thdc va hdp li cira cec sd lieu tai chinh, phi hdp vdi c6c chudn mllc, ch! d6 kd toen va chinh sach tai chinh hi6n halh cua Viet l\am. - Kiem so6t viec tuan thi cac quy dinh v6 c6ng b6 thong tin c0a COng ty theo cac quy dinh cua ph6p lu6t. - Ban ki6m soat COng ty da td chdc kidm tra sd s6ch k6 toan cira C6ng ty, Inh hlnh quen li c6ng nd va kha nbng thanh to6n, vd doanh thu va chi phi dd phan tich nhong ydu t6 anh hudng d6n l(6t que kinh doanh. Thdnh phan tharr gia bao gdm: - Bd TrAn Thi Ngoc Phddng - Ba Hodng Thi lvinh Nguy6t - Ba Ding Thi Phuong Loan K6t qu6 kidm tra, gi6rn sat nhu sau: TrLldng Ban Thdnh vi0n Thanh vien I. GIAM SAT cac MUc TIEU Kg HoAcH TAI chinh NAM 2015 VA TiNH HiNH THUc HIEN NGHI ouyet DAI H6r odr.rc cd o6irc LAN THIJXVI: l. Tinh hinh san xudt kinh doanh va tdi chinh nem 2015: - 56 ludng xe b6n: nem tdng 73% so vdi nam 2014 (894 chidc/51 I chidc). - Sd ludt sila chrja: nbm tdng 4t % so vdi nam 20i 4 (l trjdt/8.569 tddt). - Doanh thu v,r thu nhap kh6c: ndm 2015 tbng 54% so vdi nam 2014 (1.856,9 t9 d6ng,/1.206,2 t! d6ng). - Ldi nhuantrddcthu6n;m20l5teng98%sovdi ldi nhuantrljdcthu6nem20l4(36,3ti ddng,/18,3 ti ddng). - Mat sd chi tieu cd ban ten bdo c6o bi chinh ndn 2015 so vdi ndn 2014: + Nbng suet lao d6ng blnh quan nam 2A15 fina 29 % + Ti6n ludng blnh quan ^em 2US ftna 22%. + H6s6khanangthanhtobnndng6nhan; 1,17ldn>1 + H9 s6 nq phaitralvdn chir sd halur 2,3 lan + Ti sua't LQi nhuan sau thud BO/Vdn chir sd niju: 23,26%. + Ti sua't Ldi nhuan sau thu6/doanh thu thuan: 1,6%. + T6ng lqi nhuan trddc thu6/gie tri idng tai s6n : 8% - Cdc khoan deu tutdi chinh dai han: + Tdng sd ti6n Cdng ty deu td vao Cong ty CP Cd khi 0 t0 Can tho h 22,46 ti done, do trong nem Cong ty da g6p thcm 589,I strieu d6ng, tang ti lc g6p v6n tlt 72,62% l'n 7 5,7 4%. + Nam 2015, Cong ty CP Cd khi 6 t0 C6n thd 16 2,13 ti d6ng, t6 tui k6 ta 17,54 ti ddng, nbm 2015, C6ng ty trich lap dd phdng le 2,08 ti d6ng, tinh ddn 31 / 12/2A15 COng ty da trich lep du phdng giam gid luy kd cho khoan deu tu tdi chinh ddi han nay a I 3,01 ii ddng, Nhan x6t chung b6o c6o tai chinh nem 2015: - Ban ki6nr sodt l(hong nhan tha.y bdt ki ddu hicu bet thddng nao trong hoat d6ng kinh doanh c0a cong ty. COng ty tuan thi ding luet doanh nghi6p, luat chfng khodn, di6u 16 clla cong ty vd cac quy dinh kh6c cia phap luat, tuan thll c6c quy dinh vd c6ng bd th6ng tin tren thi trddng chllnp khoiin. D ( Bao c6o thddng ni6n

33 - BAo cao tai chinh ndm 2015 c0a COng ty me va b6o ceo hdp nhet dudc lap theo chura'n muc ch6 d0 k6 toan ViCt Nam hien hirnh va ding thdi gian quy dinh. - B0 mdy kd toin cta COng ty dudc td chuc tap tfung, cd bdn da dip dng yeu ceu quen ti sdn xlar linh doanh cia don vi. So ke toan duoc ;n ra ve lju in] rheo q,y dinh. - Ddi v6i cac khoan nd phai thu: COng ty c6 md sd theo doi cac khoan nd theo tirng d6i tudng n0, thddng xuyen ddn d6c thu hdi nd, theo doi tudl nd lam cd sd cho viec trich tap dlj pnong. - D6i vdi cac khoan nd phdi tra: COng ty de md sd theo doi day dir c,c khoan nd phai tre. - ndu ndt cic tii s;n Cong ty thu-c hicn quan i, theo doi vd rrich khdu hao toi s6n cd dinh theo quy dinh tai Thongl(t s6 45/2013/II-BTC ngay 25 thitng 4 nim 2013 cia BO Tai chinh. - Cu6i nam, COng ty co td chalc ki6m kc tai san, vat tlj, heng h6a va d6i chi iu cong nd theo quy dinh dd lam cd sd lap b6o c6o tdi chinh. - Tinh hlnh s( dung v6n huy dong: Todn bo v6n huy dong cia Cong ty ddqc si dung phuc vu cho hoat dong sdn xuet kinh doanh cira Cong ty. Cong ty bao toan va ph6t tri in ddgc v6n (H= 1,3> 1) 2. Thdc hi6n nghi quy6t Oai h6i ddng cd d6ng lan thf XVI: - Chon Cong ty TNHH Kidm to6n AFC ViCt Nam le ddn vi kidrn to6n da duqc B9 tai chinh cong nhen, - Thqc hien vicc trich thi lao cho Hoi ddng qudn tri, Ban ki6m s6at va ThU ky theo d0ng m(c dddc Dai hoi ddng cd dong thudng nien len th( XVI thong qua, - Thqc hien xong c6c thri tuc phap li lien quan den vicc md thcm chi nhanh theo nhu cau thuc td c0a cong ty theo quy dinh nhd nudc hlen henh, - Nam 2015, Cong ty da hoan thanh vudt k6 hoach chi tieu kinh tti quan trong theo Nghi quydt Dai hoi ddng cd dong thong qua. Cu thdr K6t qua san xuet kinh doanh ndm 2015 theo b6o c6o tai chinh hdp nhdt thrrc hlen lei 37,2 ti d6ng, d?t 201% so vdi Nghi quy6t DHDCD l6n thf XVI dd ra (thong qua lai 18,5 ti). III. VE HoAT D6NG GIAM satcua BAN KIEM soatv6i HDoT, BANT6NG GIAM Doc. - Hoi ddng quen tri da duy trl cac ki hop dinh ki va dot xua't. Trong nbm da td chdc 12 cuoc hqp va ra 8 Nghi quydt c6c vdn dd ddu thuoc th6'm quydn cira HDQT, Hoi ddng quan tri da ch0 dong trong vioc gi6m sit va di6u hanh kip thdi c6c chisn ldqc kinh doanh cung nhu cac quy6t sach cu th6 trong hoat ddng c ]a Cong ty. Hoat dong cia HDOT trong nam 2015 phir hdp vdi Di6u 16, quy dinh phap luat, d6p fng kjp thdi vdi yeri cdu hoqt dqng SXKD cia C6ng ty. - Ban Gi6m ddc da tri n khai thdc hicn ddy di cac Ouy it dinh, Nghi quydt cia HDOT va Nghi quy6t coa DHDCD, thuc hien tdt cdc quydn han va nhicm vu khac theo ding di6u lc cong ty, phdp l!6t quy dinh. Ban Kidm soat d6nh gia cao nh0ng n6 {c ve cej gang cia Ban Tdng gidm ddc trong vicc td chfc tridn khai hoat dong kinh doanh va vioc thdc hicn nghicm trtc cdc quy dlnh ve quan tri n6i bo cong ty cirng nhll cac (ng pho nhanh ch6ng kip thdi vdi nhung bidn dang ctra thi trudng. Nhin chung, HDOT, BO m6y lanh d?o, quen li cong ty van hanh ret t6t, tat cd CBCNV d6u n8hiom chlnh chap hanh su di6u dong, phan cong cua td ch(c, c6 g6ng hoan tharnh tdt c6ng viec dudc giao. Trong ndm 2015, C6ng ty de hoen thanh vuot m0c c6c chi ticu ve doanh ihu, loi nhuan, nang sudt lao dong va thu nhap binh quan c0a ngudi lao dong..., gia tang gid tri cho c6 d6ng, vddt k6 hoach Eai hqi ddng cd dong thudng ni6n nam 2015 thong qua va dat muc tang trudng cao so vdi n6rn Cong ty tu 16 lly kd la 15,1 ti trong ndm 2014 sang nam 2015 lai Iny k6 l, 13,1 ti (theo bio cao hdp nhal), lai l ly k6 16,9 ti (theo b6o c6o Cong ty me). / I 860 c6o thudns nicn

34 - Vdi nh0ng thanh qua trdn da dda cd phi6u HAX ra kh6i dicn canh b6o kd tll ngay 31 /8/2015. IV, DANH GIA sij PHdI HOP HoAT DONG GIUA BAN KI6MsoATVOI HDoTVABANTdNG GIAM DOC. - Ban l<i6m so6t da phdi hdp chdt che vdi HDOT va Ban T6ng giarn d6c trong vicc thrjc hicn chfc nang nhicm vu drjdc giao, ph6i hdp trong hoat dong kidm tra, kidm so6t theo quy dinh. - H6i ddng qu6n tri vii Ban Tdng gi6m d6c da hop tdc va tao di6u kien thuan iqi dd Ban kidm soit thdc hien t6t nhiem vu cta mlnh, nhd viec cung cdp cdc thong tin tai lieu, cf c6c c6n b0 lam viec vdi Ban ki6m so6t khi co Veu cau. - Trong nam, Ban kidm soat khong nhan ddqc bal ki <hi6u kien n;o c[ra C6 dong vd sai pharn cara HDOT va Ban Tdng giam d6c c6ng ty trong que trinh thdc hicn nhl6m vq. V. KIEN NGHII D6 cong ty ngay cang phdt tri6n vd 6n dlnh, h?n chd nhing sai sot, r0i ro trong qu6 trlnh di6u hdnh hoat dong, Ban Ki6m So6t c6 rn9t s6 dd nghi cong ty can quan tam: V6 vi0c thllc hicn kd hoach SXKD nam 2016r HiCn nay,vict nam da tham 8ia vao cac hicp h6i kinh td thd gidi vd v6i tlnh hinh kinh td trong nljdc da c6 nhi6u dien bidn theo chidu hlidng t6t hdn, tuy nhicn chua thuc su dn dinh, vi vay Ban Tdng gi6m do'c cran chu trqng md reng linh vltc kinh doanh, tap trung tirn ki6m cac hqp ddng kinh doanh vdi cdc d6i tbc nddc ngoai va cdc tap doan co ndng luc tai chinh t6t trong nddc dd dlia cong ty ngay cang ph6t tridn bdn vlrng. - Vd c6ng t6c td chfc: Ti6ptuccai ti6n cd cdu td chfc quan i vd nhan sll cho phir hop hdn n0a d6i vdi su phdt tri6n trong tddng lai cia COng ty, tuydn dung vi dao tao ngudn nhan llic c6 n6ng lr.lc chuyen m6n vd trlnh d6 ngoai ngfi dd tridn khai c6c dq 6n dau td mdi, - V6 cdng tec tai chinh: Ban Tdng gi6m d6c phai tap trung vao viec lap ke hoach vaj dong ticn dd ch0 dong gi6i ngan cho cec du en deu tli mdi, dieu tidt ngudn vdn hi6u qu6 nhari phuc vlr san xua't kinh doanh trong nam tdi, c6 muc dich sll dung ngu6n vdn vda huy dong phu hdp dd tdng cudng hieu qud hoat dong dau td, phat tri6n kinh doanh dat va viidt m(c chl tleu d?t ra trong ndm T6ng cddng larn vioc truc tidp vdi Chi nhdnh, Cong ty con dd nbm b6t kip thdi tinh hinh hoat dong kinh doanh, cong tec quan li di6u hanh, cdns tac quan li rii ro d6 kip thdi chi dao, h6 c )c il,i )- rrq. - Tiep tuc r; soat cac cd che, chrnh s6ch, quy dlnh noi b6, bao dam su d6ng b6, th6ng nh6t gilla cd ceu td chfc vd hd th6ng cac vin ban quy dinh noi b6, g6n quy6n han vdi trech nhi6m cia cd nhen trong vicc thuc hien ch(c ndng, nhi6m vu cia mlnh, ra so6t, thllc hi6n xay ddng, slla d6i, b6 sung kip thdi c6c quy ch6, quy dinh phir hdp vdi c6c quy dinh Nha nddc hien hanh va cua COng ty, hqn ch6 thdp nhdt nhnng rii ro trong dau ttj, trong kinh doanh g6p ph6n dem lai hieu qua nhdt dinh cho Doanh nghi6p - Ti6p tuc da'y m?nh vi6c neng cao chdt llldng dich vu chdm s6c khiich hang, xay d{ng thudng hiou uy tin, tao sd tin tddng trong ldng khech hang, nang cao kha nbng c?nh tranh tren thitrudng. - Dd nghi Dai hoi ddng cd dong thong qua Biio c6o tdi chinh cong ty mq va Bao c6o tai chinh ndo nnar nam 20 5 oa d Jdc kicm loan 3, Cdc gao dich, thi lao ve Ban ki6m sodt a) Ludng, thddng, thu Lao, cac cdc khoen bi ich cua H6i ddng quen t4, Ban Eiem d6c vd kh06n lqi ich: 860 ceo thudng ni6n 2015

35 Ho va ten Thu lao GhichU Le Quang Dinh D6 Ti6n D0ne VI Thi Hanh r s Vu Ouang Hly Teng Thi Thu Li LC Van Hiep ,000 ThLr ki Hoi d6ng Ouan tri d. Ho va ten Thar lao Ghi chi Tran Thi Ngoc Phudng Hodng Thi Nlinh Nguy-^t D6ng Thi Phddng Loan Tdng Lddng cia Tdng Gi5m DO'c n6m 2015 ld I ddng. b) Giao dich c6 phidu cia cd ddng ndi b6: khdng c6 c) Hdp d6ng hoac giao dich vdi c6 d6ng ndi bd: khdng c6. d) ViCc thqc hi6n cac quy dinh vd quan tri c6ng tyr tuan thh ding theo quy dinh cl]a ph6p luat vd quan tri cdng ty. VI. BAO CAO TAI CHiNH,Nr) T' ) ph,ii vq0 ciit 860 c6o thudng nien

36 CONG TY co PHAN DIcH VU I uea#ffirng d3 TO HANG xanh nim 20l6 860 cao thudng ni6n 2015

37 CONG w co PHAN DlcH vu 0 r0 Hnuo xlun B5o c{o taichinh hop nhst de duqc ki6m toan cho nim tei chinh k6t thfc vao ngay 31 thing 12 nlm 2015 f, li; \

38 f CONG TY CO PHAN DICH VU O TO HANG XANH MVc LVc Trang BAo cao c0a H0rDoNG ouan TR! BAo cao KIEM ToAN DQc LAP 4-5 BAO CAO TAI CHINH HEP NHAT Eang can oor Ke roan ngp nna( Bao cao k6t qua hoat d6ng kinh doanh hqp nh6t 860 c6o luu chuyen ticn te hqp nhat Thuy6t minh bao c6o iei chlnh hqp nhet 6-8 I '10 1l-37,4s c0 a,{c li {re irc \ \

39 CONG TY co PHAN DICH VU O TO HANG XANH 333, D:en B,en Phi pnuon-g 15, quen Blnh Tt'anh, Thanh ph6 H6 Cht [/rnh BAO CAO cua Hgt DONG QUAN TR! H6i d6ng Quan tri hen hanh de trinh b6o c6o ney cirng vdi Bao c6o tdi chinh hgp nh6t da dlfgc kiem bdn cia COng ty c6 phan Dlch v! 0 to Heng Xanh va c6c cong ty con (g9l chung td "Tap dodn") cho n,m tai chinh ket Ihic v3o ngey 31 rhanq 12 nem Th6ng tin chung vd Tdp doan Tap-doen bao gdm. Cdng ty c6 phen Dich vu O i6 Hang Xanh (cong ry me) va cong ty con ta C6ng tv co ohan Co khi O t6 Can Tho. COng ty me Cdng ty c6 phin Dich vu O t6 Heng Xanh ('C6ng ty ) le doanh nghrep dugc c6 phin hoa tu m6t xi nghrep cia C6ng ly Co khl O t6 Sai cdn (nay ta T619 Cdng ty Co kht O 16 Sai cdn) theo euy6t dlnh s6 6418/QD-UB-KT ngey 15 thang 10 nbm 1999 cia 0y ban Nhan den Thanh ph6 Hd Chl [4inh. C6ng ty ho?t dong theo ciay chtng nhan deng ky doanh nghiep s , d6ng kt dn dal ngey 17 tharg 5.aT 2000 ve dang kii thay d6i ta1 thu 19 ngay 08 tne'rg 12 nem 2015 do Sd Ke hoach va Dau t" I ranh ph6 H6 C1i [,4inh cdp C6 phi6u cia COng ty (ma chong khoan le HAX) dooc nicm y6t trcn Sen grao djch Chong khoen Thanh ph6 H6 Chi N4,nh tneo ciay pndp s6 113/UBCK-GPNY ngdy 13 tndnq 12 nem 2006 crla Chj tich Uy ban Chulg khoan Nhd nudc. Tru sd chinh cia Cong ty: - Dia chi : 333 Oicn EiCn Phl], phudng 15, quan Btnh Thanh, Thanh ph6 H6 Cht [4inh. - Dien thoai : Fax : Theo Giey ch0ng nhan ddng ky doanh nghiep, nganh nghd ktnh doanh crla C6ng ty gom: - OAr ly mua bdn phu ting ciic loai: - I\4ua b6n ohu rung Tdy n6c. rh 6i b chryen nganl 6 to: Dlch vu c&u h0 xe 6 tdl Dai ly biio hiam; oich vu s0,a ch0a, bao du0ng, beo hanh cec loai d toi - D?i ly mua b6n xe 6 t6; - D6ng moi thirng xe cac loai; san xuat cdc chi ti6t vd phu tung cho xe c6 dong co (tn:r rdn, dtc, cen keo klm loai, dap crt, gd, han son, taiche phe thai kim loaive xi m? dlen); - Cho thue xe 6 toj - Thi6t k6, caitao phlrong tien xe co gidi dlrdng bo; - Kinh doanh bat dong san; - Van tdi hang h6a bang dudng bo. Anh hvdng quan treng ddn tinh hinh hoat dqng cia TAp doen trcng nem 2015: C6 phi6u cria cong ty m9 (ma ch0ng khodn la HAx) bitem ngtrng giao dich ke tlr ngay 04 th6ng 4 n;m 2013 theo Quyet dinh s6 1 11/2013/QO-SGDHC \,4 ngay 01 thdng 4 nam 2013 cia T6ng ciem ddc Sd giao dich Chfng khoen Thanh ph6 Ho Chr lvlinh. Theo Thdng b6o s fie- SGDHClr,,l ngay_2s thang 4 nem 2013 cia T6ng Gidm d6c Sd giao dich Chfflrg khoan Thenh ph6 H6 Chl Minh, c6 phi6u HAx dugc giao dich trd l?j dudi dang bi ki6m so6t k6 tj ngey 03 th6ng 5 nem 20'13 vdi thdi gian giao dich B 15 phft trong dgt kh6p lenh dinh ki'xec dinh gi6 d6ng coa cia m6l ngay gieo dlch Theo Ouy6t dinh s6 21lQD-sGDHcM ngay 14 theng 01 nam 2014 cia Tdng Giem d6c s& giao dich Ch0ng khodn ThAnh ph6 Hd Chl Mrnh ve vlec duy tri c6 phi6u HAX thuoc dlen bi ki6m soat va Quyet dinh s6 133/oo SGDHCM ngay 03 theng 4 nerr cda T6ng Gr6m d6c sd gtao dich Chong khodn Thanh ph6 H6 Chl l\4inh ve viec chuy6n c6 ph 6u HAX tu dren kiam so6t sang dien c3nh biio kc tu ngdy 07 th6ng 4 ndm 2014.

40 oong TY co PHAN DIoH VU O TO HANG XANH 333 Di6n Bien Phl, pnudng '15. quen Blnh Tl^anh. Thanh ph6 Hd Chi Minh BAo cao GUA HgIDONG QUAN TR! Ki6m toan vicn C6ng ty TNHH Kl6m todn AFC Viet Nam dugc chi dinh ki6m to6n Bao c6o tai chinh hqp nhat cho nam tai ch{nh ket thic vao ngay 31 ihang 12 ndm c6ng b'5 trech_ nhiem crla Ban T6ng Gi6m d6c c6ng ty c6 phin Dich vq 0 t6 Hang Xanh (c6ng ty me) d6i vti Bro ceo tii chinh hqp nhat Ban T6no Ciam d6c C6nq tv chru v6ch nni6m lap 960 cao taich:nh hqp nhat va ddm bdo Beo ceo tei chinh-hqp nhet de phjr 6nh trung tnqc va hqp li va tlnh hinh tai chinh cia Tap doen vao ngey 31 thang 12 ndm 2015, cong nhu k6t qua hoat dong kinh doanh h9p nh6t vd llru chuyen ticn tg hop nh6t trong kt tdi chlnh_k6t thtc vao cing ngay cia TAp dodn. Dd lap Bao c6o tai chinh hqp nhat ndy, Ban T6ng Gi6m ddc C6ng ty duqc yeu cau: - Llra chqn phir hqp ve ep dung nh6t qu6n cac chinh s6ch ke todn; - Thlrc hien c6c xet do6n ve Lrdc tlnh mot c6ch hqp ly va th+n tfang; - Trlnh bey c6c nguyen tic k6 todn dang duqc 6p dung, tuy thuoc vdo slr kh6c biet trqng yeu c6ng b6 ve giai trinh trong Bao c6o iai chinh hep nhat; - LApl5c bao c6o tai chinh hop nhat tren co sd ho?t dong ljen tuc trlr khi gja thuyct Tap doan se 6p tuc hoai dong kh6ng con pl'u hqp va - Thi6t lap thqc hren vd duy tri h"a th6ng ki6m soet noi b0 nh6m ngdn chan va phat hien gian lan vd sal s6t. '-\ li v Ban T6ng Gi5m d6c cdng ty cam k6t rlng da tuan thll cac you cau nc! tfen tfong viec lap b6o cao teichlnh hqp nhet. Ban T6ng Giam d6c c6ng ty chiu tr5ch nhiem dam beo sd k6 toan duqc ghi chep day drl, phan enh trunq th!r; va hqp lv ilnh-hinh tai chinh cia Tap doan va d6m b6o 860 cao tai chinh hqp nhat crla T?p;oan tuan itirl iac cnu6n muc kd ban, ch6 do ke toln doanh nghigp Viet Nam hien hanh va c6c quy dinh phep ly c6 lien quan d6n viec lap va trlnh bay bao cao tai chinh hqp nhat. 7. Phe duyet c6c bao c60 teichinh hqp nhit ChUng t6i phe duyet Bao c6o trii chinh hep nh5t dlnh kdm. B5o ceo tai ch'nh hqp nhat nay,phan 6nh trung rhrc ve hop ly tinh l'inh tdi chinh cia Tap doen v6o ngay 31 th6ng 12 nim kdt qja hoai d0n9 kinh doanh ve Unh hinh llru chuyen ti6n tc cung vdi ben thuy t minh dtnh kem cho ndm Gi chinh k6t thlc cing ngdy, phir hgp vdi cac chu6n muc k6 toen, chd d0 ke todn doanh nghiep Viet Nam hien hanh vd c6c quy dinh ph6p It c6 lien quan d6n viec lap va trlnh biy bao c6o tai chlnh hqp nh6t. i-"-itsiabitse - / cai PfIAN :I DLCH VUOTO :-N^ CIL e \3t-# 6ng LE QUANG o!nh Chi tich TP. Ho Chi Mr4h. 4gay 29 tleng 02 nam 2016

41 Co-g ty TNHH ^ em Toan AFC V,dt r'iar AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. PK7 56 i 86/2016/BCKTHN-HCM.0056'1 BAo cao KIEM TOAN DOC LAP Kinh gi,i: cec c6 d6ng c6c thnnh vien HOi ddng Quan trlva Ban Tdng Gi6m tl6c C6ng ty c6 phin Dlch vg 0 t6 Hing xanh ch0nq toi da kl6m toen bao c6o iaichinh hqp nh6i kem theo cia C6ng ty c6 phan Dich vu O t6 Hang Xanh va cec conq tv con (qar tel la TAp doen r, duac 'ap ngay 29 th6ng 02 nam 2016 tu lrang 6 d6n trang 37. oao girm aring can d6i kc to6n hqp nh6t tai ngdy31 theng12nam caoket que ho?t-dong kirh doann h;p nhil Bao c6o llru chuy6n tren te hop nh;t cno na'n tai chilh (6t thuc cung ngay ve Bdn rh.ry6r m;nh bao cao tai chinh hqp nhet. /. ll: \ Trach nhicm cia Ban T6ng Gi6rn d6c Ban T6nq Gi6m d6c cniu lrach nh:em ve viec lap va trinh bey tung thuc va hqp li Bao cao tai chinh hop nnsacia Tap doan theo chuen mqc kd lo6n, ch6 da k6 to61 doanh ngh gp Vi6t Nam va cac quy dinfr onap t,i co ir'en quan d6n vrec lap va trjnh bey Bao c6o tei chinh hqp nhet va chiu tr6ch nhiem vd k;em sojt ;Oi bd ma Ban T6ng Giam d6c xac dinh la can thi6t dd dam beo cho viec lap vd trinh bay 860 cao bi cl^lnh rgp nher khbrg co sai s6i trqng ydl do grar lan hoac nham l5n Trech nhi6m cia Ki6m toen vien Trech nhi6m cia chuno tdl la dua! kren v6 b6o cao tai chinh hep nhat dqa tren k6t qua crla cuoc ki6m toan. Chlng toi d'e ti6n hanh ki6m to6n theo cac chuen mqc ki6m to6n Viet Nam C6c chuan muc nav veu dr; chunq tdi iuen thi chu6n mlrc va cac quy dinh vc dao d }c ngha nghiep, Ep k6 hoach vi ihuc hien cuo; ki6m to6n da det dugc su al6m bao hqp It va vicc lieu b6o c6o tai chlnh hgp nhdt cia Tap doan cd cdn sai s6t tfang y6u hay kh6ng. c6ng viec kl6m ban bao g6m thlrc h en c6c ihi tqc nh,m th! thap c6c beng chung ki6m toen ve c6c s6 lieu va thuy6t minh tren b6o c6o i chinh hqp nhai. cac thi tlc klem toan-duqc ll,pa chon dua trcn xet do6n crla ki6m to6n vi6n, bao gdm denh gia rii ro c6 sai s6t trqng yeu trong bro cao tai chinh hqp nhai do gian lan hoac nham l5n. Khi thlrc hlen d6nh gi5 c6c r0i ro ndy, ki6m toen vien da xem x6t ki6m soat noi bo cia TAp doan li6n quan d6n vlgc lap va trlnh bay bao c6o tdi chinh hgp nhdi kung thvc, hqp li nhsm th 6t kd cac thi t\lc ki6m io6n phi hqp voi tinh hinh thuc t6, tuy nhlen khdno nh:m muc dlch dua ra V kl6n ve hieu qud clla kl6m soei noi bo cia TAp doan c6ng viec ki6m roan ;ino bao 06 r dirh q 6 t:.h thich hqp cja cac c'r:rh sacl k6 toan duqc ep oung ve tinh l'op ly cia cic Joc t ih n6 roan Jia Bar T6ng G.am d6c clng nhr da'rh I 6 vrec trinh bey ldng t1a bdo cao teichinh hqp nh6t ching t6i tin tudng ring c5c beng chfng ki6m ioan me chung i6i de thu fiap duqc la dey di va thich hqp lam co sa cho i kian ki6m tosn cia chlng t61. V kiiin cia kiam toan vi6n Theo V kidn chnng t6, Bao cao iai chlnh hqp nhat da phdn anh trung thqc ve hqp ly tren c5c khia canh t'rqng y6u tl;h hinh tii chinh cia Tap doan tai ngay 31 thang 12 nbm 2015, c0ng nhu Ket q!5 hoat donq inh doanh hqp nh;t va tlnh hinh luu chuy6n t 6n te hqp nhat cho nem tai chinh ket thtlc cung ngd-y, phu hqp v6i carc chuen mlrc k6 to6n, ch6 do k6 toen doanh nghiep vigt Nam vd c6c quy O nn-pfr-ap ti co t en quan ddn vidc.ap va tr.rn bay Beo ceo ta: chinh hqp nhai Ho Ch Minhcry Head ojrce.te,/f ndochmp; ro{s.no.4nsuyendnhcheusteet.dakaowa.d'dst.r1' Nocrr Mnhcry'v AFcVe1^amsamembellmoilhePKFilena1onaLmlednfooleqaynd peidenlimsanddoesnolao

42 BAo cao K EM roan DQc LAP (ti6p theo) v5n dd khac C6 phi6u cia Cdno ty me ([4e chung khoen lb HAX) bitam ngt]ng giao dich ko ti/ ngay 04 theng 4 nam zots ttreo ouv6t elnh sd 1 1 1/2013i QO-SGDHC[,4 ngey 01 thsng 4 nem 2013 cia T6ng Gi6m d6c sd qiao dich chinq khoen Thrnh ph6 H6 Chl [,'linh. Theo Thong bao s6 486/2013/TB-sGDHc[,4 nqav 2s-thanq 4 nam cia T6nq Gram d6c Sd giao dich Chung khoan Thdnh ph6 H6 Chi Minh' c6 phi6u HAXdLrqc giao dich trd lai dudr dang bi ki6m so6t kb tlr ngay 03 theng 5 nbm 2013 voi thdi gian giao dich la 15 thtt trong dqt khqp lenh dinh ky x6c dinh gi6 d6ng c&a cia m6i ngey giao dich l Theo Quydt dinh sd 21lQD-sGoHcNI ngay 14 th6ng 01 ndn] 2014 c0a T6ng Gi6m -d6c so g'ao dich Chrrnq khoen Thanh phd H6 Chi Minh vd v;ec djy trl c6 phi6u HAX thuoc dien bi kiem sodt va Ouyet dinh # 133/OO-SGDHCI,4 ngay 03 lh6ng 4 ndm 2014 cia T6ng Giem d6c Sd giao dich Chung khoen Thanh ph6 Hd chl l\4inh vd viec chuyen c6 phi6u llax tlp dien ki6m soat sang dien cenh beo ke ttr ngay 07 theng 4 ndm Theo Quv6t dinh s6 382/QD-SGDHc[.4 ngay 27 theng 8 n5m 2015 cia T6ng Giem d6c sd-giao dich chlrlc!fua! Thanh ph6 Hd chi [4inh vd vjec dua c6 phidu HAX ra khdi di+n canh beo ka ttr ngay 015. /a,"r:- - /,,'.1',' cnruc rr :ri"':nill':y Ph6 Tdng Giam d6c 56 G dy CN DKHN krem roen: 2' l s6 Gi6y cn okhn ki6m todnr ' CONG TY TNHH KIEI\,ITOAN AFC VIET NAI\,I Thanh ph6 H6 Chl Minh, ngay 29 thang 02 nim 2016

43 CONG TY CO PHAN DICH VU O TO HANG XANFi 333 D en Bien Phi, phudng 15, quan Binh Th?nh, Thanh ph6 HO Chi Nlinh BANG can DOI KE TOAN HqP NHAT Ngey 31 thang 12 nim 2015 ME Thuy6t 31t12t t0'I20't5 TAI SAN 14 san NGi\riAN Tidn va c6c khoan tuong aluong ti6n T6n C6c khoen tlrong duong ti6n Deu tuteichinh ngin h?n Chung khoan kinh doanh DV phdng gi6m gld chung khoan kinh doan Deu tu ndm gi$ d6n ngay deo hen Cac khoan phaithu ngin h?n Pha thu ngsn han cia khech hang Tra trvoc cho nguoiban ngdn han Phaithu noi bo ngen han Phaithu theo Uen do k6 ho?ch hqp d6ng xay dlrng Phe th! ve cho vay ngdn han 135 Pha thu ngen han khac 136 Du,phdng phdl thu ng6n han kh6 ddi 137 -a san tnidu cho xi )i 139 Heng t6n kho 140 Hdng t6n kho 141 Du phdng gi6m gia hang tdn kho 149 Tarisen ngin h?n khac 150 Chi phitfe tfudc ngdn h?n 151 Thue GTGT du'qc kh6u trlr 152 Thue var cec khoen khec phaithu Nha nlroc 153 G ao dich rnua ben L?itrdiphiCu Chinh phi 154 Taisan ngin han khac , , , ' ' /ic lfl B B ( ) ( ) A

44 CONG Ty co PHAN DICH VU O TO HANG XANH 333 D e r Bien PhL, pllronq 15. qlan B:nh T1?nl^. Tranh pn6 Hd Cnl Minh BANG can DOI KE TOAN HqP NHAT Ngay 31 thang 12 nem 2015 ME so Thuy6i 3,1t12t2015 0'tt0,I2015 TAI SAN TAI SAN DAI HAN , c6c khoen phaithu dei h?n Ph6lthu daihan cia kh6ch hang Tre trudc cho nglroi b6n dali han V6n klnh doanh d don vitruc thuoc Ph6lihu n6i b0 dai han Pheithu vb cho vay daih?n Pheithu dbi h?n khac Du phdng phaithu dai han kh6 doi Ta san c6 dinh hou hlnh Nguyen gie ura tfl nao mon ruy Ke Tai sen c6 d nh thue tdi chinh Nguyen gi6 G 5 tri hao mdn l0y k6 Tdisan c6 dinh vo hinh NgLryen gie Gie trihao m6n loy k6 BAt dong san ddu tu Nguyen g16 uta IT nao mon uy Ke Tai san dd dang dai h?n ch phi san xuat, KD dd dang dai hen Chi phl xey dlrng co b6n dd dang oeu tu tdi chinh dai hqn Dau tu vdo cong ty con Dau tu vdo c6ng ty lien doanh, Li6n k6t Deu tu gdp v6n vao don vi khdc Dlr phdng deu tu tdichinh dai han Deu tlr n;m gi0 den ngay d6o han Taisan daih?n khec Chi phitra trudc dal han ta san tnlle Inu nnap noan a. h er b lar tr. pnu ting thay fi6 ddi han Tai san daj han khac Loith6 ihuong m?i s.ooo.;oo 72.A45, ' ( ) ( ) 5.894, A9, ( ) ( ), ' ' TONG cqng TAI san 't :tn vl 'P

45 CONG TY co PHAN DIoH VU O TO HANG XANH 333 Oien Blen Phi, phuong 15, quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Cht t\,1inh BANG can DOI KE ToAN HqP NHAT Ngiry 31 th6ng 12 nam 2015 NGUON VON Nle Th!y6t 31t12t t01t2015 NO PHAI TRA Nq ngrn hqn Phaitre ngudiban ngen han Nguoi mua tre tien tnroc ngdn han , ,-a!1,]!! Thue va cac khoan phiinop Nha nudc Phaitra ngudl lao d6ng Ch phl phaitra ngin han Phaitfa ngdn han khac Vay va nq thue tdi chinh ngin han Qut khen thuang, phlc lqi No d;ri han Ph6i trd nguoi ban dai han Nguoimua tr6 tien truoc dai han rrar pnreu cnuyen 0ol uo pn eu uu oal Thu6 th! nhap hosn lai phaifa von cho sd Hliu V6n chi sd hilu V6n gop cia chi sd h&u - C6 phi6u ph6 th6ng c6 quycn bi6u quy6t - C6 phi6u uu dei Thdng du v6n c6 phan Quy6n chon chuy6n d6itr6iphi6! C6 phi6u quy Chenh lech ty gie h6i do6i uuy oau iu pnat ITten QuY khec thu6c v6n chi sa h&u Loinh!an sau thu6 chua phan ph6i ' LNST chua ph6n ph6i liy kd d6n cu6l ky truoc - LNST chua phan ph6i ky nay Lo ich c6 d6ng kh6ng ki6m soat Ngu6n kinh phi va quy khec TONG C9NG NGUON VON 300,9t a 411b a 421b "", A e5.;e3, '1',I ' ( ) ' '111.'16' (15.17 L ) ( ) A 't IT I0 Ii iq icftvu0t0 Hr\UC L{t{fl LA NGec HUVNH,----'-/cHU f HlNGqc HUYEN D6 Tll Nguoi t?p biiiu Gffid6c Tei cnintr- DONG ki6m KC toan trudng TP. Hd Chi [,,linh, ngay 29 thang 02 nbm 2016

46 CONG TY CO PHAN OICH VU OTO HANG XANH 333 Dien B en PhD, phtlong 15, quan Binh Th?nh, Thanh ph6 H6 Chi lrinh BAo cao KET oua HOAT OONG KINH DOANH HgP NHAT Cho nam tei chlnh ket thric veo ngay 31 thang 12 nem 2015 N1e Nim 2015 NAm 2014 Doanh thu ban hang va cung c6p dich vv Cac khoan giam trl:r doanh thu Doanh thu thuen cii v6n heng ben Lt?! nluan sqp Doanh thu hoai dong tai chinh Chl phltai chlnh Trong d6: chiphl leivay LAi hoac (16)trong c6ng ty li6n doanh,lien kat Chi phi ban hang Chiphiqu:tn li doanh nghiep Lqinhuan thuan t& hoatdong kinh doanh Thu nhap kh6c Chiphikhdc Loinhuan khac.'.'; tong tqr nnuen Re rcan uuoc rnue Chi pl I rhr A rhl 115p doanh nghiep hjan hanh Chl phithu6 lhu nhap doanh nghle! ho6n l?i 01 a ! , ', a 28!s!!.0ljl , I.1a4.O A A ( ) 22.A Lqi nhuin sau thu6 thu nhap doanh nghl'p Loj nhuan sau ihu6 cira c6ng ty mq Lgi nhuin sau ihu6 clla c6 d6ng kh6ng ki6m so6t Lai co ban iren c6 phi6u ( ) ( ) I I fld]ch VU OTd LA NGOC HUVNH Ngrldi llp bi6u kicm K6 toen trudng N DUNG ng Giam diic TP. Hd Chi Minh, ngay 29 ih6ng 02 nim 2016

47 CONG TY CO PHAN DICH VU O TO HANG XANH 333 o:r Bi6n Plj. p'rrdng 15. quen B ll Thanl_ I l_ann ph6 Hd chl 1,4.nh BAo cao LL/U CHUYEN TIEN TE HEP NHAT (theo phuong ph6p sian tiilp) cho nam taichinh ketthtc vao ngay 31 theng l2 nim 2015 LUU CHUYEN TIEN Tt,P HOAT OQNG KINH DOANH Loi nhuan tru6c thue Di6u chinh cho ctc Rhoan Kh5u hao TSCD va BDSDT Cdc khoan dq phdng/ (hoan nhap) \L:r.16 crern lech ri gi6 h6. doaioo d6nn gia lai cdc khoen nr!c t 6n te c6 g6c ngoaile (LajYL6 illr ho?t dong deu tu Ch phi l5l vay lgjlhyy KDI!,09 nh!,nsl!!!jj!!!!j!! q6. lts (Teng)/g]am c6c khoan phaiihu (Tdng)ig am hang tdn kho Teng/ (giam) cec khoen phaitra Gh6ng k6 laivay phai tfa, thu6 thu nhap doanh nghiep ph6inop) (TAng)/ g dm chi phttrd trudc L en a vay oa lra Inue Inu nn?p 0oann nqnrep oa nop TiAn thu khec tir hoat dong kinh doanh Tidn chi khec iu ho?t dong kinh doanh Luu chuyrin tidn thuan td hoet dong kinh doanh M5 s6 Nem l 't ( ) ( ) ( ) ( s06) ( ) '1.209 (3.7s ) ( ss.873) ( ) ( ) ( ) Nem ( ) A ( ) ( ) (151.8s2.953) 54.22t LI,PU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TU Tiar -r 'r ra sam, XD TSCD ve c6c TSDH khac Tldn thu thanh li nhuqng b6n TSCD va TSDH khac T dn chi deu tu g6p v6n vao don vi khac Tidn thu hdidau iu g6p v6n vao don vi kh6c _Tidn ihu la cho vay, c6 tr/c va lgi nhuan du'gc chia Luu chuy6n tiiln thuan td ho?t dong dau tu 21 ( ) ( ) \ ) (' ) Lt,IU CHUYEN TIdN Ti.I HOAT DQNG TAI CHiNH 33 65s ) ( ) 36 Lou chuy6n tian thu5n t* hogt d0ng tei chlnh (36.,t ) en tnu Iu o vay Ien trd no g6c vay cd illc, oi nhuan da tra cho chll sd h lu LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY TIEN VA TUoNG DI.ToNG TIEN DAU KY Anh hudng clla thay d6i ty gie h6i do6i quy d6i ngoal lg rren va ruonc olronc lex Cuor xv 't24 H VU OTO LA NGoc HUvNH Ngrlor rqp Dreu Giam d6c Tai chinh ki6m Ki6 toan trudng EN DUNG 6ng Giem d6c TP. Hd Chi l\,1inh, ngay 29 th6ng 02 nam 2016 TO

48 CONG TY co PHAN DICH VU O TO HANG XANH 333 D al B 6r Phi pluong 15. q.uan Binh Tharh. Tharnl' p16 Hd Chi [,'l nh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT Cho nem ieichinh k6t thuc vdo ngey 31 thang 12 ndm 2015 Ben thuy6t minh hgp nhet nay la mot bo phan kh6ng thb t6ch roi duqc dqc clrng voi cic bao cjo tei chinh hqp nhat dinh kdm. 1. Dac orem HOAr oong TAp doan bao g6mr COng ty c6 phan Dich vu 0 to Hang xanh (c6ng ty me) va c6ng ty con la C6ng ty c6 phen co khi O t6 can Tho. a.4 Hinh thric si hti,u vi5n C6ng ty me C6ng ty c6 phen Dich vu 0 to Hdng Xanh ("Cong ty ) la doanh nghiep dugc c6 phen h6a td mot xl nghlep cia c6ng ty Co khl O td sai Gdn (nay la Tdng Cong ty co khi 0 td sei Gon) theo Quy6t d11 s6 6418/QO-UB-KT ngdy 15 tl'6ng 10 nan 1999 cda Uy ban Nhen dan Thinl phd Hd Ch' lvrch. COrg ty noat dong theo Gi6y chung nhan dang ki ooa,rh nghigp s di.g ki 131 d;u rg;y 17 Lhdng 5 n6m 2000 va dang <i rhay d6, l6n tnu 19 ngay 08 thing 12 ran 2015 do So (e hoach ve Dau tu I l^drh phb Hd Chi lvlinh cap. C6 phi6u clla COng ty (me chong kho6n E HM) duqc nlem y6t tren Sdn giao dich chllng kho6n Thanh ph6 Hd chi l\4inh theo Gi5y phep s6 113/UBoK-GPNY ngdy 13 th6ng 12 nbm 2006 cia chll iich 0y ban ChLrng kho6n Nha nlr6c. Tru sd chinh cia Cong ty: - oia chi : 333 Dien Bi6n Phrl, phudng 15, quan Binh Thenh, Thenh ph6 H6 chi lvlnh. - DiCn thoai : Fax Linh vpc kinh doanh Linh vl,rc kinh doanh cia Tap doan la hoat dong thlrong mqi ve dich vu. 1.3 Nganh ngha kinh doanh Theo GiSy chung nhan dang ky doanh nghicp, nganh ngh6 klnh doanh c0a C6ng ty la: Dai li mua b6n phu tling cec loail - [,4ua ban phu tr)ng, may m6c, thi6t bichuyen ngenh 6 t6; Dich vu cllu h0 xe 0 t0; - uat ty Dao ntem; - Dich vu sira choa, bao duong, bdo hdnh c6c loai 6 t6; - Da l\7 mua b6n xe 6 t6; - DOng rnoithirng xe cdc loai; san xu6t cac chi t6t.va phu tirng cho xe cd dong co (irlr rdn, drjc, can k6o kim loai, dap cdt, gd, han son, tei cho phe thdi kim lo?ive xi ma dien); Cho thu6 xe 6 t6; - Thiet ke, cai tao phuong tien xe co gi6i dudng b0; Kinh doanh bat dong san; - Van tal hang hoa bang dudng bo. Tfong nem 2015, hoat dong chinh c0a Tap doan la kinh doanh xe, mua b6n phu tirng va dich vq sfla chira xe. '1.4 Chu ki'kinh doanh th6ng thudng Chu ky kinh doanh th6ng thuong cia Tep doarn kh6ng qu5 '12 theng. 11

49 CONG TY cd PHAN DlcH Vq O TO HANG XANH 333 Dien _Bien Phi, phuong 15, q.uan Blnh Thanh Thanh ph6 H6 Ch,i[,4inh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho n6m tdi chinh ket ihlc vao ngay 31 theng 12 ndm 2015 '1,5 Ddc dirim ho?t dong cia Cong ty trong n;m c6 anh hudng dcn Beo cao tei chinh 1.6 c6 phi6u cia Cong ty (ma chlrng kho6n ld HAX) bl tam nglrng giao dich ka tu ngay 04 theng 4 ndm 2013 theo Quy6t dinh s6 111/2013/QD-SGDHCM ngay 01 thing 4 nam 2013 cia T6ng Giam d6c sd g ao dich chung khoan Thdnh ph6 Hd chi [4inh. Theo Thong bao s6 486/2013]TB-SGDHCM nsst 25 ihsng 4 n5; 2013 cia T6ng Giem d6c SA gj?o dich Chung khodn Thanh ph6 H6 Ch' [,4inh, c6 phi6u HAX duqc giao dich tra lai du'oi dang bi ki6m so6t k6 ttr ngay 03 th6ng 5 n;m 20'13 voi thol glan giao dich la 15 phut trong dgt khop lenh dlnh kt x6c dinh gia d6ng c0a cia m6l ngay giao d cn. 'I reo ouy6i dilh s6 21lQD-ScDHcM ngay 14 th61g o1 n5m 2014 clia T6ng GiaT d6c s-o g ao dich chunq kho6n Thenh ph6 H6 chi lvlrnh ve vlec duy trl c6 phi6u HAX thuoc dlen bi kl6m soet vd o-/6ad.rh s6 133/QD-sGDHclvl ngby 03 rhang 4 na'r 2a14 cta T619 Gram.doc sd g ao dich Ciunq k'roan Tlarh ph6 Hd Cht Minh ve viec cnuyel cd ph el HAX ti dien \i6n sodt sarg di+n cenh bao k6 tu ngay 07 thang 4 n6m Theo QuyCt dinh s6 382/QD-SGDHC[,4 ngay 27 th6ng B nam 2015 cia Tdng Gidm doc So giao dich chllng kho6n Thdnh ph6 Hd chl l\4inh vc viec dua c6 ph 6u HAX ra lhd dien cenh bao k6 tl) ngay 31 th6ng I ndm Cau trfc cia Tip doan Tap doan g6m Cong iy c6 phan Dich vu O to Hang Xanh ("cong ty me") va c6ng ty c6 phen Co khi O to Cen Tho ("c6ng iy con"). (i a Danh sich c6ng ty con dugc hqp nhet T6n cdng ty Trq sd chinh Hoqt deng kinh doanh chinh ri.lc s6p quy6n bieu ry lc loiich c6ng ty c6 phen co khi0 t6 cen Thq s6 102 cach N,4ang Thang T6m, phuong Cei KhC, quan Ninh KiBu, Thanh ph6 Can Tho. Ho?t d0ng chinh clla Cong ty la mua ban phu tltng va dich v! s0a ch0a xe. 75,74% 75,7 4a/o 75,7 4% 1.7 TuyCn b6 vc kha neng so s6nh lh6ng tin tren Beo cao tai chinh Nhu da trinh bey tar thuy6t mrnh s6 3 1, 16 tir ng:ry 01 theng 01 ndm 2015, TAp doan da ap dr,rng nr s6 2o2t2A14nT-BTC I'T'rong IJ 2A2 ) ngey 22lhdlg 12 nan 2014 cja Bg Tb chinr ve huong d6n phuong phap lap va kinh bay Beo cao tai chinh hqp nhat thay the Th6ng tu s a7fiT-sfc ngay 31 theng 12 ndm 2ao7 clira B0 Tai chinh. Tap doan da ftinh bay l?l cec s6 le! cia nem tru6c theo Th6ng tu 202, do vay, c6c s6 lieu trinh bey kong Beo cao tari chinh hqp nhdt cho nem tai chinh k6t th[rc vao ngay 31 theng 12 nerl 2A15 so sanh duoc vdi s6 reu tuong ung cta ndm truoc. 1.4 s6 luqng nhan vien 36 u,gng nhan vi6n coa Tap doan v:ro ngay 31 th5ng 12 ndm 2015 la 317 nguoi (vao ngdy 31 thang 12 nern nguoi). 12

50 cong ry c0 PHAN DlcH vu 0 r0 HANG XANH ir3 Drer Bien Pri. ohrong 15. ou61 Blnh Thanh. Tl-:nh pho H6 Chi[,4inh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho 1ar taic_:nr kdrthuc vao ngay 31 th6ng 12 n6m 201! NAM TAI chinh, oon V! TIEN TE SO DUNG TRONG KE TOAN Nam tdi chinh Nam t,ri chinh cia Tap doan duqc bdt deu tu ngdy 01 thang 01 va k6t th0c vdo ngay 31 thang 12 hang n6m. 2.2 Don v!tiiln tc sr! dqng trong kd toen Don vi ti6n te dugc s& dung trong k6 to6n 16 ddng Viei Nam ("') , CHUAN MLfC VA CHE OO KE TOAN AP DUNG chuan mpc va chii do k6 toan 6p dung Ngay 22 theng 12 nim 2A14, BO Tdi chlnh da ban hanh Thong ilr 202 thay th6 Th6ng tu s A07 fit-bic ngey 31 th6ng 12 n6m 2007 cia B0 Tai chinh. Th6ng tu 202 c6 hieu llrc 6p dung cho ndm tdi chinh b;t dau vao ho6c sau ngay 0'1 th6ng 01 ndm Tap doan ap dqng cac chuen m\rc ke ben, chd da kd toan doanh nghiep V et Nam duqc ban hanh theo Th6ng tu 202 va c6c quy dinh phap Ly cd lien quan den viec lap va klnh bay beo c6o tal chinh nop nnar. Tuy n bii vd viec tuan thi chuen mr"pc kii to6n ve chii do k6 toan Ban T6ng Giam d6c dem beo da tuen thi yeu ceu cia cac chuan mlrc k6 toan, ch6 d0 ke to6n doanh nghiep Viet Nam allrgc ban hanh iheo Th6ng ts 202 va cac quy dinh phdp iy c6 lien quan den vlec lap va trinh bay b6o c6o tdi chinh hgp nhat. cac chinh SAGH KE ToAN cho YEU Co so l?p bao cdo tdichinh hep nhst Beo c6o tdi chinh hgp nhat duqc lap tren co sd k6 to6n ddn tich (trlr cdc th6ng tin len quan ddn cac lu6ng ticn). Co sd hqp nh6t b6o c6o tai chinh 860 c6o tai chinh hqp nhat bao gdm b6o ceo tdi chlnh cia C6ng ty c6 phln Dich vu O t6 H;ng Xanh (c6ng ty me) (gqi tit la "c6ng ty") va Cong ty c6 phen Cd khi O to Can Tho (c6ng ty con) cho n:m Ul chinh k6t thtc vao ngay 31 theng Q nem2015. K6i que hoqt dong klnh doanh clla c6ng ty con dugc rnua lai hoac bdn di trong ndm duqc trinh bdy trong bao ceo k6t qui ho?t dong kinh doanh hqp nhat tu ngay mua hoic cho d6n ngey bdn khoan dau tu d c6ng ty con d6. Bao cdo iei chinh cl]a c6ng ty con d6 duqc lep cung J.i b6o cao tai chjnh voi Cong ty theo cac chinh sdch k6 todn th6ng nhdt vdi c6c chinh s6ch k6 toiir cia TAp doan. Trong trudng hqp cen thiet bao c6o i chinh c0a cong ty con duqc dldu chinh dd cdc chinh sach [d toan duqc dp dqng tal Cong ty vd cong ty con la gi6ng nhau. c6ng ty con duqc hqp nh6t hodn todn k6 tir ngay c6ng ry nam quydn k 6m soit vd s6 ch6m dlft hgp nhat ka tu ngey Cdng ty lhong con k 6m soat c6ng ty con d6. Trong truong hgp Cong iy khdng con nim quyarn hi6m soat c6ng ty con thi c6c beo c6o tei chinh hqp nhat so bao g6m ca ket qla hoet dong kinh doanh clla giai do?n thuoc kj/ bao c6o rna tfong giai do?n d6 COng ty v;n con nam ouven kiem soat. TAt ca cac s6 du va cdc giao dich noi bo gi. a cdc cong ty trong cirng TAp doan, k6 ca cec khoan lai chua thlrc hien ph6t sinh td c5c giao dich noi b0 de duqc loai trlr hoan toen khi Lap bao c6o tai E ci fl 13

51 CONG TY c6 PHAN DlcH Vu O TO HANG XANH 333 D en B'en Phj phudng 15 qu6n B rh Th?1h. Thenl pho H6 Cr.i N4i.h THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT Cho ndm aichinh k6t thuc v2ro ngay 31 thdng 12 ndm 2015 chinh hqp nhat. C6c khoan 16 chua thqc hien phet sinh tlr cac giao dich noi b0 c0ng duqc loai b6 iru khichi phiteo nen khoan 16 dd kh6ng th6 thu h6i duqc ,4 LQ :ch clia cdc c6 dong thi6u s6 th6 hien phbn lor nhjan hoac 16 va lai sdn hu:i1 cja cong ty con <hong ram g.r.t bdi cdc c6 ddng cla Cong Iy va duqc lr;nh bey d muc rierg ver oao cao k6t qud, r r ;oa1h 1qp ther va odng cin d6i k6 ro:rn hop rhet Lgi lch cda cd d6 rg.]iau.6 bdo qom gil tr; cac o ch c:a co donq rhi6j s6 ta. nq6v hqp nnal ^:r1 do 1h ban als- vl phin lq lcn cla c6 ddng t^i6lr s6 forg bren dang cria v6n cnd-so nl4r k6 tlr ngey hop nl_6t kilh doann. cec khoan ld trong ung '.o. pnan v6r cja c6 ddng thi6j s6 vjqt qud phan v6n cda no trong v6n cl_i sd hij coa cdng r/ con dvdc tinh g.em veo pnal lq' ich cla Tap doan Iru khi c6 dong tliej so co ngh-a vu -ang bj6c ve co kh6 nang bu dep khoan 16 d6 N6u sau d6 c6ng ty con cd lei, khoen lai d6 s6 duqc phan b6 v6o lqi lch c0a Tap doan cho tdi khi phan 16 truoc day do Tap doan ganh chlu duqc b6i hoan day di. Hoo nhat kinh doanh Hop nh6i kinh doanh duqc k6 todn theo phuong phdp gie mua. Gia phi hop nhit k nh doanh bao gdm 916 tri hqp ly iai ng,ry di6n ra hao d6i cia cic tii sen dem kao d6, cec [hoan nq phai tre da pnat i:ntr tro;c aa thua nhan va cec cdng cu v6n do ben mua phet hanh d6 d6i l6y quydn ki6m so6t ben bi mua cong (+) c6c chi phi lien quan truc ti6p d6n vjec hqp nhat kinh doanh. Taisan, nq phai tra c6 th6 xac dinh duqc va nq tidm tang cia ben bi mua duec ghi nhan theo gi6 tri hqp Lti tai ngay rnua. Ba hi kloan phj trai n:o gila gid p ri hqp n16i kinh doarn v, phel s6 h i- cda ben rua rrong g a t j hqp li thuen cia c6c tei sdn, nq phai ke c6 th6 xec dinh duqc va n? ti6m tang duqc ghi nhan ld loi th6 thuong rnai. Lqi th6 thlrong mai dlroc phan b6 theo phuong phep duong th:ng trong thoi gian s* dung hiru ich la 10 ndm. B6t ky khdn thi6u hut nao gioa gie phi hqp nhat kinh doanh ve phan sd hou crla b6n mua trong gia tr hqp lti thuan cia cec tai sdn, ng phei tra c6 th6 xac dinh duqc vd nq tem tang doec ghl nhan vao k6t qud hoat dong kinh doanh clla ki' k6 todn phat sinh hoat dong mua. Tidn va cac khoan tuong duong ti6n TAn bao g6m ti6n mit, ticn goi ng6n hang khdng hi han va tian dang chuy6n Cac khoen tuong duo rg t.'n a cdc {hoin dl)u ru ngin han co t1q her tl'u h6i ro5c dao han krolg qua 3 rhang co I h; n6nq chlyen ddi dd dang thanh mot lugng t An x6c dinh va kh6ng c6 nhi6u rii ro tfong chuy6n d6 thdnh ti6n. C6c giao dich bing ngo?it9 c6c nghlep vu phat sinh bing ddng tien khac vdi duqc quy ddi ra theo ti gia h6i do6i t?i ngdy_ phat sinh nghiep vq. VAo thdi dicm cuoi Ki tal chinh, sd du cec tai sen bang ti6n va c6ng nq cd g6c la don vi tien te khac vdi vnd duqc quy d6i ra theo ti gia cia ngan hang ihuqng mai co ph;n Ngoa thjdng Vet Nam c6rg bd vdo ngay rey. T6t ca c6c khodn chenh Lech f gia phat sinh trong ky va chenh lech denh gia lal cu6i ky duqc ghi nhan vao doanh thu tai chinh hoac chi phl l chinh tren bao cao ket que hoat dong k nh doanh. Veo ngay 31 thang 12 ndm 2015, 66 dlr c6ng nq phei ihu c6 g6c USD duqc quy d6l ra theo ii gia mua vdo cia NgAn hang Thuong mei co phan Ngo?i thlrong Viet Nam c6ng b6 vao ngay ndy la / USD.!{ {G T] fi!! 14

52 CONG TY co PHAN DlcH VU O TO HANG XANH l3l D.enBien Prd. ohrdng 15. qual Blnh Th?nh Trerh pho Ho Chl N'4i1h THUYET MINH BAb CAO TAI CH NH HqP NHAT Cho nam bi chinh ket th[c vao ngdy 31 theng 12 ndm cac khoan phiithu Cec khodn phei thu c0a khech hang vd phei thu kh5c duqc phan 6nh theo gld tri ghi s6 irtl di dv phdng phai thu kh6 ddl. cac khodn p,rei rhu duqc thrc hien theo nguy61 t6c sau:. Pha thu cia khach heng phan anh cac khoen phai ihu mang tinh chai thlrong m?i phat sinh tir qiao dtch cd tlnh chet mua - ban gioa Tap dodn va nguoi mua la don vidoc lap vditep doan. Phdi thu khac phen anh cac khoan phai thu khong c6 iinh chst thuong rnai, khong lien qlan d6n glao dich c6 tlnh chst mua - ben gitra TAp doen ve ngudi mua la don vi doc lap voi Tdp do:rn 4, ,9 DL? ohdna no oha, thu (h6 doi thd hien pn:in q'a lri d\-r "ren bitdn thil oo cac kho61 phdi thu kl^ong d,qc khic, narq thanh roan phat sinn d6ivd. s6 ou cdc \hodn phd tlu ta thd di6m lap Bdng cer d6l k6 to6n. Cec khoen tdng ho6c giam d\r phdng nay dugc ghi nhan vao chi phi qlr6n ly doanh nghiep tfen b6o c6o k6t qud hoet d6ng kinh doanh. Hdng t6n kho h;nq Ld'l kl'o duqc iinh rheo g 6 g6c. Truong nop g d t'i tluan co the illfc hidn thip l-dn g a 96c tri L.rl^ thao gie tr, t,ruan c6 lhe truc hi6n duoc C.6 gdc hang t6n kho bao gom chi phi mua c\i phi c.e sec i; cacchr ph lenquantrvc ep khac pndt silh dd co duoc hang t61 kl o d dia d:6m va lranq th;ii h +n tai Gia tri thu;n co th6 thvc hien duqc la gie ben udc tlnh tri] chi phi b6n hang uoc tlnn. Hang tdn kho duqc ghi nhan theo phuong phap ke khai thuong xuyen va gia xust kho duqc xac dinh iheo phlrdng phap thuc te dich danh. Chi phi san xuat kinh doanh dd dang bao 9dm cac vat ilr, phv iirng xust cho xu6ng s }a ch0a, beo hanh va cec chi phi nhan c6ng licn quan den cec dich vu dang thllc hien cho khsch hang Du, phdng cho hang tdn kho duqc hich lap cho ph6n gia tri d$ hliin br t6n that do giam 916 vlit tlr, ihanh ph6rn hdng h6a t6n kho thuoc quyen sd hlu cua Tep doin c6 th6 \dy ra (9i6m gi6, kem pham;hat, I6i thdi,...) dha tren blng cl-l0ng hqp ly va s!r'giam gia tfi veo ihol dl6m cu6i ky tdj chinh. Cac khoen tang hoic giam d{ phdng ney dugc ghi nhan vao gia v6n hdng ben tren beo cao - at qla ro?r ddng kirh ooarh. Chi ohi tra truoc ch phi k; truoc bao g6m cdc chi phi th ' c tii de phet sinh nhung c6 Llen qlan d6n k6t que hoqt donq san xuet kinh doanh cia nhieu ki k6 to6n. Chi phltre trudc cia Tap doan bao g6m cac chi phi saui - Cl'i p1i td tr-roc n9d1 hen.ach pl^l sjach:a.b6oki va c6ng cu.dung cu xlet oucg. Cni p1: tr; kudc ngin han se duqc phen b6 din trong thdi gian 12 th5ng ke ti khi phat sinh. - Chj phitre trudc dal han le chi phlcdng cu dlng cu va chi phi sia chfa duqc phan b0 vao kct qrd 1o?t dong kinh doarh trong khoa1g ihoi gian 36 the.g kd tu khr ph6l s rh Tiri sen c6 dinh hiru hinh Ta sen c6 dlnh hiru hlnh duqc th6 hicn theo nguycn gia trir digia tri hao mdn loy k6. Nguyen gi6 cia mot tai sen c6 dinh bao gdm gra mla va cec khoen chi phl lidn quan irric ti6p d6n vi6c oujtai san d6 vao srl dung. Nhona chi phi mua sim, nang cap var d6i mdi tai sdn c6 dinh duqc chuvan h6a thanh tai san c6 dinh nhirng chi phi beo tri vd s&a ch0a duqc ghivao chl phiclia n;m hien hanh. :Y : '1tl ti.) 15

53 cong TY co PHAN DlcH vu 0 r0 HANG XANH 333 Dier Bren P10, phllolg 15. q.uan Bilh Thann. Tnbrh ohd Hd Ch,4ilh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT Cho n:m tai chinh ket thic vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2015 {hi ban hay rhanh ly tei sdn. nglyen gi6 ve gie trt hao mon.0y ke cda tai sal duoc {oa sd rong cac bao ceo B:chlnh va b;t ^i cac khodn l6i 16 1eo phel sinh do viec thanh l)i d6u duoc hach to6n vdo beo c6o k6i que ho?t dong kinh doanh. Kh6u hao tai san c6 djnh hou hinh duqc tlnh theo phuong gian h0u lch uoc tinh cia cac tai s6n nhu sau: Nhd cara, vat ki6n tnlc Mey m6c thiet bi Phuong iien van iai, kuy6n d5n Thi6t bidqng cu quen ly Taisan c6 dinh hiru hinh khac phap kh6u hao dudng theng theo thdi 5-25nam 5-20ndm 5-10ndm 3-10ndm 3-10 narn 4.10 Tai san thu6 hoqt dong I/lOt khoan thue duqc xem la thue hoet dong khi ben cho thue v5n duec hu6ng phan lon ciic quyen q va phdi chiu rii ro ve quycn sd hiru tei san. Chi phi thue hoat dong duqc ghi nhan vao ba-o c6o ket qu; ho?i dong kinh doanh ph5t.inh hong su6t thoi gian thue theo phuong ph6p duong th;ng. \ 4.14 Tai san c6 dinh v6 hinh Tei san c6 dinh v6 hinh duqc th6 hien theo nguycn gie lru di gid tri hao mdn lty k6 Tel san c6 dinh vo hinh la quyen s& dung d6t. Nguyen gi6 cia quydn s& dlrng dat la toan bo cac chi phi ihqc t5 Cong ty da chi ra d6 c6 duqc quyen s& dung dat tai 331K,331H 333/4va335CDlen Bi6n Phi, phudng 15, quan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Chi Minh. Cac quycn s0 dung dat nay "long vac d:nh thdr har ne1 k1o1g I nh (h:u hao. Tei san c6 dlnh vo hinh le phan mem may tinh. Nguyen gia clla phan mdm may tinh lar toan b0 cac ch phl tinh d6n thdi di6m dua phan m6m varo s& dunq va dlrgc khau hao theo phuong phap dudng theng trong thdi gian 4 nbm Cic khoan ne phaitra va chi phi phaitra Cac khoan nq phai tfe ver chi phi phai ha duqc ghi nhan cho s6 ti6n phei trd trong tuong lai lien quan d6n heng h6a va dich vq da nhan duqc. Chi phi phei tra duqc ghi nhan dua tren c5c udc tlnh hqp Lt v6 sd ti6n phaitra. Viec phan lo?i c6c khoan phai ta ld phdi tra nguoi ban, chi phi phai re va phai trd khac duqc thqc hien theo nguyen idc sau:. Phei fa nguoi.b6n phan anh c6c khoen phii tra mang tinh ch6t thuong mai phitt sinh tii giao dich c6 tinh chat mua - b6n gitra TAp doan vol nglroi ben la don vi doc lap voitap doan.. chi phi phai ira phan dnh c6c khoan phej tfa cho hang h6a, dich vv var td san da nhan duqc ti-p nguoi b6n nhung chua chl tfa do chua c6 h6a don hodc chua di h6 so, tei lieu ke toen-va c6c khoan phai tra c-ho ngudi lao dong ve tldn Luong nghi phep, cac khodn chi phl sen xu6t, kinh doanh phai tfich trudc. Khi cdc chi phid6 phat sinh thuc te, ncu c6.chenh lech voi s0 de lrich, ke todn ti6n hdnh ghi b6 sung hoic ghi giam chi phltuong ong voi phan ch6nh lech.. Phai tre khac phen enh c6c khoen phai.ira kh6ng c6 tinh ch6t thuong mei, kh6ng li6n quan d6n glao dich mua, ban heng h6a va cung ciip dlch vu Ti6n luong Tjen LLrong phan b6 vao chi phi irong ndm duoc c5n cu vao muc luong va cac khoen phu cap da duqc thda thuan iran hgp d6ng lao d0ng.

54 cong TY co PHAN DICH VV O TO HANG XANH 3J3 D e' B:en PhL, pl'uolg 15, q,lan Binh fhann. Tldnh oho Ho Chi M:nh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho nam tdi chinh k6t thuc vdo ngay 31 thdng 12 ndm Bao hi,im xe hoi, bao hiam y tii, beo hi6m th5t nghicp v, kinh phl c6ng doen Tap doan trich bao hi6m xa hoi, bao hi6m y te, bao hi6m that nghigp vd kinh phl c6ng doan nhu sau: hi6m xa hqi duqc trlch tren t6ng quy luqng co ban vdo chj phl la 18% va trlch ttr luong nouoilao d6nq la 8%. - aio nl6m y t6-duqc kich tren llrong co bdn vdo chi phl La 3olo va trich iu llrong nguoi lao ddng ld 1.5%. Bao hism thst nghiep duoc kich tr6n luong co ban vdo chi phl la 1% vd trlch ti luong ngudi lao dong l:r 1%. - Ngoel r;, Cong ty cdn kich kinh phlcong doan 2% tfen t6ng quy luong d6ng bao hi6m xa hoi 4.15 v6n g6p cia chi sd h&u V6n g6p cia chrl sd hiru duoc ghi nhan theo s6 v6n thuc t6 d6 g6p crla cac c6 al6ng iheo menh gl5. 4,16 Thing du v6n cri phdn Thang du v6n c6 phan dlrqc ghinhan theo s6 chenh lech giu'a gia ph6t hanh va menh gia c6-phi6u p;ar r:rn1 lan d5u, ph6t h,nn bd sjng nodc clenh echq;ria gi5 tei ohat larh va gia v: s6 sech ^1r cjacdphrduqut Chi p'ri ructi6p ien qjar d6n v 6c phar hdnn b6 sung c6 ph el va la ohdl can'r c6 phi6u qui duqc ghi giam thang du v6n c6 phan. \ tl 4.17 Phan ph6i lqi nhuan Lqi nhuan sau thu6 thu nhap doanh nghigp duec phen ph6i cho cac c6 d6ng sau khi da aich lap cac quy theo Dieu le cia C6ng ty c0ng nhu c6c qui dinh crla phap lu4l va da dugc D?i hoi d6ng c0 d6ng phc duyci. vlec phan ph6i lqi nhuan cho cec c6 donq dugc can nhic den c6c khoan muc phr t en t*a nam trong loi nhuan sau thu6 chua phen ph6ic6 th6 anh hudng d6n ludng ti6n va khd nang chi k; cd tuc nhu khoan l5i do denh gi6 l?i tai sen mang di gop vdn; do danh g d lal cec kho5n muc ti6n lg; do danh g a la cac cong cu lai chlnh va cec khoan ruc t.e1 te khic C6 tlrc duqc ghi nhan ld nq phei t khi duqc E?i hoi d6ng c6 d6ng phe duyei 4.18 Doanh thu Daanh thu b1n hang Doanh thu b6n hang duqc gh nhan tr6n bao ceo k6t qua hoat dong kinh doanh khi ddng thdi thda man t ce nam (5) dicu kien sau: (a) Doanh nghlgp da chuy6n giao phan l6n rii ro vd lgi ich gen lien vdi quyan sd hou san pham hodc hdng h6a cho nguoi mua; (b) Doanh nghigp kh6ng con nim gia! quydn quan ly hang h6a nhu nguo'i sd hilll hang h6a hoac ouvdr ki6m soar heng h6a: {c) Doanh thu dugc xac dinh tuong d6ichdc chan; (d) Doanh nghiep da thu duqc hodc se thu dugc lqi ich kinh te tu giao dich b6n hangi e Xac d nl aluoc chr phr 'i61 qjal den giao dtcn ban harg. Doanh thu cila giao dich ve cung cap dlch vtt Doanh thu cung c6p dich vu dlrgc ghi nhan tren beo cao c6o k6t qud hoat dong kinh doanh khi ddng thoith6a man tet ca b6n (4) di6u kien saul rar Doanh rhl aluqc xec dinh tuong d6i chac chal: (b) C6 kh3 neng thu dugc lqi lch kinh t6 tlr giao dlch cung c6p dich vq d6;. (c) Xic dinh duqc phan c6ng vicc de hoan thenh vao ngdy lap Bang can d6i ke ioeni iaj xac olnn uuqc bhi phi ph6t sinh cho giao dich va chl phl d6 hoan thanh giao dich cung cap dich vu d0. ) 17

55 CONG TY co PHAN DlcH vu O TO HANG XANH 33- D el B er Phi phlrdng 15, quan B;nnThanh,Thanr ph6hdcri t\,,tiri. THUYET M NH BAO CAO TAt CHINH Hqp NHAT Cho ndri"r iai chinh kct lh[c v,o ngay 31 theng 12 nem2015 Daanh lhu ttt en lei Ti6n lai duoc ghi nhan t n co sd thdi gian vd I5i su6t thvc tc tirng n5m Chi phidi vey Chl phl di vay bao gom 6i ti6n vay va c6c chi pht khec phet sinh tien qlan trvc ti6p d6n cac khoan, Chi phl di vay lien quan truc t 6p den-v ec d;u tu xay dlrng hoac sen xuai iai s6n dd dang cen c6 mdt tndi gian di dai (tr6n l2thang) de c6 thd dua vao s0 dung theo muc dich dinh trudc noac bdn tl_l cl^i pl_i di vay nay drqc v6r l^6a. D6i vdr khodn vay ri6ng phuc vu vi6c xay dvng te san c6 d.nh. oal do-g sd- dau tu, ler vay.djoc v6n hda ka cd kh, i5d. 9 ar xay djrg dld,,2 rhdrg. Cec <hojr thu nh6p phsl sinh tr.r vi6c deu tu t?m thdi c c khodn vay duoc ghi giism nguyen gie tai san c6 ticn quan. O6ivoi c5c khoen v6n vay chung trong d6 c6 s0 dung cho muc dich dlu tu xay dung hdc sen xuet tai san dd dang thl chi phi di vay v6n h6a dugc x6c dinh theo ti tg v6n h6a d6i voi chi pht toy k6 blnh qugn gia quyen ph6t sinh cho vj6c da! tlr xay dung co ban hoac san xuat tdi sen d6. Tg lg v6n h6a duoc tinh theo ti IC ldi suet binh qlen gia quydn crla cac khoan vay chua tra tong nam, ngoai tru cdc khoen vay rieng biet phqc vq cho mqc dfch hinh thanh mot tdi san cu th6. Chi phi di vay kh6c duoc ghi nhan vdo chi phl ho?t d6ng tai chinh trong nam. 4,20 Thu6 thu nhlp doanh nghlqp Ch phlthud th! nhap doanh nghr6p ("TNDN")trong n;m, n6u c6 bao gdm thu6 thu nhap hlen henh va thue th! nhap hoen /ai. Thle thu nhap doanh nghiep duqc ghi nhan trong bao cao k6t qud kinh doanh ngoai lri, trudng hqp c6 c6c khoan thue thu nhap c6 li6n quan den ciii khoan muc duoc ohi thang-veo v6n chi s& hou, thl khi 66 cec khoen ihlr6 thu nhap nay c0ng duqc ghi thgnq vao v;n chi sd hriu. Thu6 thu nhap hien hanh a khoan thu6 dv ki6n phai nop dlla tren thu nhep chtu thue trong ki, sl] dlng cac m;c thjd suer c6 nieu luc noec co bdn co hiej l-c tai ngay k6t lh.jc nien do ke io6;, va c6c kr.odl dreu chinh thu6 phdi ndp li6n quan d6n cdc'rdm t uoc. - ' Thu6 thu nh4p ho6n ht dlrec ttnh theo phu'ong phap s6 du no tren bdng c;n d6i k6 toen, dua tren cic khoan chgnh lgch t?m thdigi0a gi6 tn ghi s6 ct]a cac khoen muc tar aan va n9 phei trd cho muc dlch beo c6o tdi chinh va gie tri si dung cho mlc dich thu6 Gie tri cia Lhojn thlr6 thu nhap hoan ai dugc ghi nh6n dva tren cach thuc thu h6i hoac thanh todn gie tri ghi so cia c6c kho6n ;!c tai san va nq phai tre dugc dv kicn si' dvng cac muc thud su6t -c6 hre-u tuc tar ngey k6t thuc ki, k6 IOan. Tai sen thu6 thu nhap hoan lai chi duoc ghr nhen trong pham vi chdc ch6n c6 di toi nhuan tinh thuc trong tuong lai d6 Bi san thu6 thu nhap nay co thd slr dufg du,qc. Tel sen thu6 ihu nhap ho6n Lai dugc ghl giem kong pham vi kh6ng cdn ch5c chan te ciic toi rch vd thug co len quan s6 duoc thrrc hi'an'! C6ng ty c6 nghia vu nop thu6 TNDN voi thle suat 25% tren thu nhap flnh thu6 truoc ngdy Oj thang 01 netn Theo Th6ng tu s6 78/2014rfT-BTC ngijy je thdng 6 nam do BO Tar chinh ban hdnh, C6ng ty co -g"ia vj rop rhje I \DN vo, thue al6t 22% r.er thu nhap tinh thue ke t0 lgay 01 th6n9 0. nin 2014 va thu6 suar 20% tfen thu nhap tinh thu6 k6 tb ngay O1 th6nq O.l n6rn 20i6.' Cic bdo cio thu6 cia COng iy se du?c kidm tra boi co quan thu6. Do sv ap dung cia hat thue cho ttng lo?i nghiep vu va viec giaithich, hi6u cing nhu chap thuan theo nhi6u c6ch kh6c nhau nen s6 li6u cia bdo c6o tei chinh c6 thd se khec vdi s6 tieu cda co ouan thu6. 18

56 CONG TY co PHAN DlcH Vu 6 TO HANG XANH 333 D,en B:en Phi. DnLrono 15. olan Blnh Thanh. Thalh pl'6 HO Chi [,4inh THUyET MINH BAb cao rar cnihh Hop ruuar Cho ndm tdichlnh k6t thuc vao ngay 31 th6ng 12 ndm ,21 Laico ban tr6n c6 phiitu Lal co ben tren c6 phi6u duqc tlnh bdng cach chia lqi nhuan sau thu6 thu nhap doanh nghlep phan b6 cho c6 d6ng sd hru c6 phi6u ph6 th6ng crla cdng ty cho s6 lueng binh quan gia quyen cia s6 c6 phi6u ph6 thong dang luu hinh trong ndm Bao c6o b0 phan BO phan kinh doanh bao gdm bo ph4n theo linh vlrc kinh doanh va b0 phan theo khu vlrc dja ly BO phan theo llnh v{c klnh doanh la mot ph}n c6 the xac dinh ricng biet tham gia vdo q!6 trinh sen xu6t hoac cung c6p sdn ph3m, dich v{ cd rii ro va lqi ich kinh t6 khec vdicac b0 phan klnh doanh khec. tc icr if( BO phan theo khu vuc dia ly ld mot phan c6 th6 xac dinh ricng blet tham gia vao qua irinh sen xu6t hoac cung cap san ph6m, dlch vu trong pham vi mot m6i iruong kinh t6 cu th6 va c6 ri ro ve lqi ich klnh t6 kh6c voi cac b0 ph4n kinh doanh trong c6c moi truong kinh t6 kh6c C6ng cg tai chlnh COng cu tai chinh - ghi nhan ban dau ve trlnh bay Tdisin tdichinh Theo Th6ng tu s6 210/2009/TT-BTC ngay 06 thang 11 nam 2009, tdi sdn tar ch 'rh duqc phan lo?i mot cich phir hqp cho muc dich thuy6t minh lrong c6c beo cio tli chinh bao g6m: t;r san tal chlnh duqc ghi nhan iheo gid tri hqp ly thong qla bao cao k6t qua hoat dang Irnh doanh c6c khoen dau tu n5m gcr den ngat deo han, cac khban cho vay ve phei thu tii sen tal chrnh san sang d6 ben. Vlec phan loai cac tai san ta: chinh nay phu thuoc vdo bdn ch5t vd mtc dich clla tai sdn tdi chlnh va duqc quyct dinh taithdi di6m ghl nhan ban ddu. Tai thoi di6m ghi nhan ban dau, tai san Ui ch'nh duqc x6c dinh theo 916 g6c cong voi c6c chi phi li6n quan trqc ti6p den viec mua, phat hdnh t,i san i chinh do. Tdi s6ntdi chlnh crla Tap doan baogdm: tien vd cac khoan tuong drong Uen cec khoan phei thu khach hang va phai thu kh6c. No phiitri tdichinh Theo Th6ng tu s6 210l2009,rfi-BTC ngay 06 thang 11 nem 2009, nq phai t tal chinh duqc phan loai mot cach phir hep cho muc dich thuyel mnh trong bio cbo tai chinh bao g6m nq phei tra tai chlnh du'qc ghi nhan theo gie fi hqp llt th6ng qua beo cdo kdt qua hoat dong kinh doanh, cdc khoan nq phditre tai chlnh duoc xdc dinh theo gi6 t phan b6. Viec phan lo?j c6c khoan no tai chlnh piu thuoc veo ben chst va muc d'ch coa kho6n ng phdj ta tai chlnh va dugc quy6t dinh tai thdi dl6m ghi nhan ban da!. ( Tai thdl di6m ghi nhan ban diiu, nq phai tre Uichinh dugc x6c dinh theo gia g6c cong voi cec chi phi li6n quan truc ti6p d6n viec ph6t hanh nq pheitrd taichinh d6. ) N9 phai ira tai chfnh cia Tap doan bao gdm: phai tra nglrdi b6n, chi phl phai tra, vay va no thue tdi chinh vd cac khoen phditra khac. Danh qia laisau qhinhan ban dau HiCn tai chua c6 yeu ca! xic dinh l?i gie tri cia c6c c6ng cu tei chlnh sau ghi nhan ban dau.

57 cong Ty c0 PHAN DlcH vrj 0 T0 HANG XANH 3JJ D elb dc Phi. phlrong 15. q,jan Binl'Tl arh. Th;nr pho H6 Ch,i lm nr THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT C1o ran- rai chinl^ ^6t rh:c vao ngey 31 rhdng 12 nan 2015 Bi tru cdc c6no cu tai chinh Cec Ui san tai chinh va ne phai tra tai chinh duqc bir trt va gia tri ihuen sc dugc trlnh bay trcn beng can d6i k6 to6n n6u, va chi n6u, TAp doen cd quyan hqp ph6p thuc hidn viec bir tru cec gia hl d6 duqc ghi nhan nay va c6 y dinh bu tru tren co sd thuan hoac thu duqc c,c tai san ve thanh toan nq phaitrd d6ng thoi C6c b6n c6lien ouan Cec ben dugc coi b licn quan n6u mot ben co kha nang ki6m soat hodc c6 anh hudng ddng ke d6i voi ben kla trong viec ra quy6t dinh i chinh va hoat dong. Cac ben c0ng dugc coi la licn quan neu cung duqc ki6m so6t hoac cing chiu su anh hudng d6ng kb clla mot ben th0 ba. ;'t ING fir ltt!'ie Cac cong ty sau day dlroc xem Ia cec ben c6 licn quan : C6ng ty T6ng C6ng ty Co khi Giao th6ng VAn tdi SAi Gdn TNHH mot ihenh vicn (Samco) hai do.g Qudn r, Ban Kidm so6t ve Ba1 Tong Giam doc Quan hc C6 d6ng dai dicn v6n Nhd nuoc Thanh v 6n chi ch6t 5. THONG TIN BO SUNG cho cac KHoAN Muc TRJNH BAY TRoNG BANG CAN OOI KE TOAN HEP NHAT 5.1 Tidn va cec khoan twong duong tia,n 3'l112120',15 01t04t2015 T An mat tdn quy T6n giri ngan hang - I en qur ngan nang - u5u A c) (') Vao ngay 31 th6ng 12 nsrn 2015, tuong duong s6 dlp tien g&i ngan hang c6 g6c ngoai te la 211,5'l USD 5.2 C6c khoen phaithu khach heng s 01t01t20't5 Phai thu cac bcn licn quan - Ch nhdnh Cong ty Samco Pheithu c5c t6 choc va ce nhan khac ' Cong ty TNHH Tu v6n - Thuong mai - Djch vu Nam Trung - Phel khu kh6ch hang khac C) 7't s ,l (-) Vaongay31 thang 12 ndm 2015, s6 du phei thu ngin han cia khdch hang c6 g6c ngo?i tdla ,00 USD tuong duong

58 cong TY co PHAN DICH vv O TO HANG XANH 333 D e1b dr Phj pnlrdng 15, q.uan Binh Tl^anh, Thanh pho Hd Chl l\,4.n1^ THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT Cho ndm tdichinh ket thic vao ngey 3'i th6ng 12 nam Tra tru6c cho ngpdi ban 31t12t20, Tra tru6c cho cac to ch[pc v,rca nhan khac ' C6ng ty TNHH Nhqa Phudc Thenh (J C6ng iy TNHH Mercedes Benz Viei Nam e = - T16 trudc cho ngudi b6n khac s6 22 HDTMB/PT-HAX ngay 05 th6ng 7 nam C6c khoan phai thu ngen hqn kh6c PhAithu cac t6 chupc va ce nhan khac. Tar ung nhan vien - Vdn phdng dai dien - tu AP Vi6t Nam - Phdithu khdc C6ng ty TNHH Oau 5.5 D!, phdng ng pheithu ngen han kh6 ddi ', (-) Day la khoan Ong truoc cho C6ng ty TNHH Nhua Phudc Thanh theo hqp d6ng thuc mat bsng JA Phai thu thuong m?i ciic t6 chu'c ve c5 nhan khiac Nq que h?n ttr 1 ndm du'i 2 ndm C6ng ty CP DT XD PVV SAi Gdn - CAng ty CP PT KT X6y dwg C.A.D - COng ty TNHH Deu tu BA Ba Nq que hen tan 3 ndm COng ty CP DT XD PW Sei Gdn Cdng ty CP Minh Th6lg - Nguyen ThiDinh Chien Vd ThjThu Phuvng - Chi nh'nh Pjico CAn Tho - COng ty 860 Minh Sdc Treng - Trudng Ky thuat Nghi1p vu GTVT dang bdng s6ng C*u Long - KhAch hang kh6c 31t12t t12t20',t5 01rc1t2015 t Tlnh hinh thay d6i dq phdng nq phaithu kh6 ddi lrong nim nhu sau: A ' t01t2015 G:e goc Gr6 trl co the lhu l_6i G.a g6c Gjd tric6 the tnu hoi A A A.0AA / Ndm 2015 Ndm 2014 s6 du deu nim Tdng dq phdng trong nam Hoan nhap dlr phdns trong n5m s6 du cu6i nem ' rtul t{l 21

59 oong TY co PHAN DlcH VIJ O TO HANG XANH 333 D e r B e^ Pl j phudng 15 ouar B rn Thalh. Thenh pho Hd Cl-; N4ich. THUYET MINH BAO CAO TAI CH1NH HqP NHAT Cho n6m tai chinh k6t thrc vao ngay 31 theng 12 ndm Hang tdn kho 31t12t2015 Gl6 g6c DU phdng 01t0 u2015 GLa qoc Dq phdng Nguyen ieu, vaf lieu COng cq, dqng cl,r Chl phi san xu6t, kinh doanh dd dang Hdng hoa (') c0ng ' ' 10, ' (') Vao ngey 31 th6ng 12 nim 2015, gia tri ghi s6 c0a harng h6a dlrqc dirng the chap dem bao cho cac khoan vay tai ngan hang h (veo ngay 31 thang 12 nam 2014 la ). Tlnh hlnh thay d6i du phdng giam gi6 hdng tdn kho trong ndm nhu sau i >o ou oau nam Tdngi(hoarn nhap) du phdng trong ndm 56 du cu6i nim 5.7 Chi phi tra tru6c Chi phi tri tru6c ngin h?n N6m 2015 ' ( ) 311' Nim t01t2015 Chi phls&a chtra.vdn phdng Chi phi bao tri phan rn6rn Cong cu dung cv Chi ph'kh6c 5,7.2 Chi phi tra truoc dei h?n Chi phisua ch0a v;n phdng C6ng cu, dung cu Ch phi thuc server FPT t12t20,t5 01t0'I O ,'155 i 22

60 cong TY c0 PHAN DICH vu O T0 HANG XANH 331 D e1b.en Phi. p1uong 15, quan Binh Thanh. Thanh pho Hd Chl l\rl.nh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT Cho nem tai chinh k6t thuc vao ngey 31 th6ng 12 n6m Tinh hinh tdng giam tai sen c6 dinh hou hinh Nguyqn gi6 Vao ng,y 01i01/2015 Ting trong nanr Giam do lhanh li ci6m do hudng chi6t kh6u tu l,{bv Phan oa a Vao ngdy 31/ ta 14 naa nan tuy xe Vao ngey 01/01/2015 Kh6u hao lrong fem Giiim do thanh li Gidri khac Vao ngay 31i Giefi cdn lai Veo ngdy 01/01/2015 Vao ngay 31/ Nha c0a, vat ki6f trllc ( ) Meym6c Phuong lien thicl bi van l truy6n dan ( ) \ ) ( ) Th 6t bidung cu Ta sen c6 dinh quen ry khac ( L ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B ,346, ( ) ( ) B6 ( ) ( ) B42.6?1 ( ) cons ( ) ( ) ) ) A Nguyen gi6 tai san c6 dinh n }u hirh da lheu khao h6t nhung v5n con srir o;ng Veo ngay 01/01/ Vdo ngay 31/ B Tinh hinh trng giam taisan c6 dinh v6 hlnh Nguyan gi6 Vao ngay 01/01/2015 Vao ngey Gi6 tr! hao mon IAy ka Veo ngdy 01/01/2015 Kheu hao trong nem Vao ngay 31/ uuyen su ounq oat Phan mem m6y tlnh c0ng cia 4 cbn IAi Vao ngay 01i01/2015 VAo ng y '

61 CONG TY co PHAN DICH VU O TO HANG XANH 33J Dier Bien Pr0. phrdlg 15. qual Bilh Tlanr 'l harh ohd THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP Cho ndm teichinh ketthllc vao ngay 3'l theng 12 nem 2015 H6 chi Nrinh NHAT 5.t0 Chiphi xay dpng co ban dddang Cong trlnh khu ph0c hqp Cameco (*) COng trlnh chinhenh Ha NOi Teng trong nam Kiit chuyin chi phi ( ) ( ), , ( ) 31t (') Thanh ly chi phl cong trlnh khu s6t xay d?ng cao 6c theo C6ng ddng Quan trlcia C6ng ty con. phuc hqp Cameco tai Cong ty con li6n van s6 104/cV ngay 31 thang 12 nem quan d6n chi phl khao 2015 gl]l Chn tich Hoi 5.11 Lqi th6 thwong m?i Nim 2015 Nem 2014 Phan bd vao chi phitrong n6m s6 du cu6i nam (519.s94.175) ( ) 1, 't2 Phaitra ngudi ben Pheitd c6c t6 ch!,c va ca nhan khac C6ng ty TNHH lv4ercedes'benz Viet Nam Phaitra nguoi ban kh6c 31t12t2015 G a tfl So cd kha ndng lra no 01t01t2015 Gia hl Sd c6 khd n6ng ta nq {26.1, , ,055 49, , Ngudi mua tri tiiin tru6c Vao ngay 31 fieng 12 nam 2015, nguoi mua tfa ti6n truoc a khoan khach hang ong truoc tien mua xeva d ch vu sla choa xe. 5,14 Thui.i! va c5c khoan phaithu, phaiha Nhd nu6c a) Phiiithu - Thue gi6 trigia tang - Thu6 thu nhap doanh nghiep - ThuC thu nhap c6 nhan - LLen Inue oat b) Phdi trd Thu6 gla trigia tang Thue thu nhap doanh nghiep - Inue tnu nnap ca nnan ' T en fhuc dat - Lnue Knac o1lo1l2o15 56 phainqp 56 hoan thuii s6 da th\rc nop trong nem!io!s lim tpng nam ( ) ( ) ) ( ) ,137, { t { ) , ' , , ( ) ( ) 'l ( ) ( ) ( ) , \

62 GONG TY c6 PHAN DlcH Vq O TO HANG XANH l33dinbenphj phuong 15 ouan B nh Th?,rh, Thdnh ph6 H6 Cl-l Nrlirh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho nem ta chinh kct thuc vao ngdy 31 th6ng 12 ndm ,15 chi phi phai tre ngin hqn 31t'12t20',t5 0'U01t2015 chiphiphiitr, t6 ch&c varci nhin khec - Chi phi l6ivay, Chi phi van ohuyen ' Chi phi deng ky xe, Trich trudc chi phi gie von ban xe - Chl phi khsc I cac khoan phaitra, phai nop ngin hqn khac Cac khoan phai tra, phai ngp ngen han Phai tra cec t6 ch0c va ci nhan khac Klnh phlcong doan. Beo hi6m xa hoi, y va th6t nghiep c6 tuc phaitr6 Nhan ky qlry cia C6ng ty Beo Vigt Sai Gdn Hiing thira chd x0 ly Pheitr6 dothu h0 tien bdo hiem Phaika khdc 31t't2t e ' i 01/ ' ,1.23S ry C i* KII rc ': Nq que h?n chua thanh to6n Tap doan khdng c6 ng ngin han que h?n chua thanh to6n t?i ngary 31 thang'12 ndm 2015 ve 31 thang 12 nem Vay ve ng thu6 tai chinh Vay ngin hqn Vay ngen han ngan hang: (a) - Ngan hdng TMCP COng thuong vict Nan - Chi nh)nh T6y Sei Gdn - Ngen heng TMCP NgoAi thwng ViCt Nam - Chi nhenh HeiDuong - Ngan hang TNHH MTV HSBC (vi)t Nan) - Ngan heng TMCP KY thwng Viet Nam - Chi nh'nh Thanh Da Vay ngdn hqn cia t6 chuc khdc (b) Vay ng6n han cia ca nhan (c) Nq dei han d6n han ha 31t12t t a ; (b) Khodn vay ngin han tai cac ngan hang d6 kinh doanh xe 6 to voi lei suat fieo tirng thoi di6m vav Cac hhoan vay nay duqc ddm bao bdng viec thc ch6p cac chllng tu hang h6a la xe 0 t0. Khoen vay khonq the chep b Cong ty c6 phan San xuit Thuong mai va Dlch v! 0 t0 PTM theo cec hqp d6ng vay vdileisuat 6,5%/nim. Khoan vay ca nhen kh6ng th6 chap theo c6c hgp ddng vay v6i lai suat 6,5%/nam. 25

63 cong ry c0 PHAN DlcH vu 0 T0 HANG XANH 333 Dien,Bi6n Phrl, phuols 15, quan Binh Thanh, Thanh pho H6 Chl Mjnh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho nam taichlnh k6t thrc vao ngay 31 Iheng 12nenzA du vay qu6 h?n chtra thanh toan Tap doan kh6ng c6 s6 dlr vay ngan han qu6 han chua thanh va 31 theng 12 ndm 20' ThuA thu nhap hoan lai phaitra Thu6 th! nhap hoan lqi phai tra lien quan d6n kho6n ch6nh lech do hqp nh6t bao c6o tai chlnh - Dlr phdng dau tu g6p v6n vao c6ng ty con - DLj phdng khoen cho c6ng ty con vay - Dy phdng lei cho vay ph6ithu cdng ty con to6n tai ngdy 31 thang 12 nem t12t ,t Theo Thong tu s6 78/2014ITT-BTC ngdy 18 th6ng 6 nem 2014 do B0 Teichinh ban hanh, Tap doan co 1gh"a vj nop thu6 thj nfap doanl nghieo vor tnue slat 2290 ten thu thap r;nn t.lr6.6 Iu rgay 01 th6nq 01 nem 2014 va thu6 suat 20% tren thu nhap iinh ihue ke tu ngby 01 th6ng 01 nam 2016.Thue suat thu6 thu nhap doanh nghiep d6 xdc dinh ihue thu nhap hoan hi e 20% V6n chi sd h&u ("csh"),]g T iul]i tql fl, cia CSH s6 du o1/oi/2014 1' Leiirong nem 2014 _Thdfg dlr Qui dau tu Oui dq phdng v6n c6 phsn phat kl6n Gi chinh Loi nhuan chua pnan pnol e '11K"i1,9# Tdng khec - :: s6 dv31n2da A AM.640 Phan loa la (") p ) s6 du 01l01/ i La tong fam Chenh lech gj0a g6 tfi dat] tu vao c6nq ly con t6ng them so voi g 6 tr Glsan lhuan clr.a co d6ng kh6ng kl6m soal chuyen nnu0ng G am khec s6 du 31/ (!,17e 19q:226) \ ) \ ) ( ) c0ng?333?3!3i3? 100, ( ) ( ) (.) Phan lo?i lai s6 du dau ndm iheo Th6ng tu s6 200/2014lTT-BTc vd hlrdng den Che d0 k6 toan Doanh nghigp thay th6 Q!y6t dinh s6 15i2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nem 2006 clla B0 Tai chinh va Th6ng tu s6 244I2009/TT-BTC ngey 31 th6ng'12 ndm 2009 clla B0 Tai chinh. Thong tu nay c6 hleu llrc 6p dung cho nam taichinh bat dau vao hoac sau ngay 01 ihang 01 nem

64 cong TY c0 PHAN DrcH vu 0 r0 HANG XANH 33JDe-B6r Ph: p'rlrong 15, q_l:n Brnh Than'] rhalh prd Hd Chj M.nh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cno'ar tji cl^ints kat th:c vao ngey 31 rhdng 12 ran 20'! 5,t9 V6n chi sd htru ("CSH") (ti6p theo) Theo Gi6y chung nhan d6ng-ki doanh nghiep s6 O3O2OOO126, dang ki lan ddu ngay 17 thang 5 nem 2000 va deng ky thay d6i lan thtl 19 ngey 08 theng 12 ndm 2015 do Sd Ke hoach va Deu tlr Thanh ph6 Ho chi Minh cep, v6n dicu le crla cong ty me la ' vnd, chi ti6t nhu sau: c6 d6ng T6ng C6ng ty Co khlgiao thong VAn tdi Sdi cdn - TNHH m0t thdnh vien Ong D6 Ti6n Dnng C6ng iy TNHH NhVa Phuoc Thanh Ba V0 ThiHanh uo oonq xnac 31t,t2t201s 01t Giie tr! v6n g6p ry tc Gie triv6n g6p a/o ri lc % , , ,63 ' , ,72 11.S , , , , ,00 cd phir!u So luong c6 ph 6u dang kli ph6r henn Sd luolg co ph eu da b6n ra cong ching - Co-phieu ph' th1ng - CO phi6u uu dai 56 luonq c6 phi6u duoc mla lai - C4phi6u phd thong - CO phieu uu dai 56luqng c6_phi6u.dang llru hanh - CQphieu ph) th6ns - C6 phidu u'u d4i 3'I12t20't5 1 1.' '11n t01t '169 ' ' Menh gid c6 phi6u dang luu hanh: lo.ooo /C6 phj6u 5.20 Loi ich cia c6 d6ng thiriu s6 ) N5m 2015 N;m 2014 ) i 56 dau nbm Loi nhuan/( 6) sau thue cia c6 d6ng thi6u s6 Gla tri ta san thuan Ei cong ty con tuong Llng phan von da chuy6n nhlrqng Di6u chinh giam kh6c 56 cu6i nem ( ) ( ) ( ).., gqs 748)

65 cong Ty c0 PHAN DlcH vu O TO HANG XANH 333Den,Bi6n PhLl phuong 15, quan BinhThanh, Thdnh ph6 H6Chl Mlnh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT Cho nem tai chjnh ket thuc v2ro ngay 3'1 th6ng 12 nem 2015 c6c khoen mqc ngoai Bang can ooi KC Toan a. Ta san thue ngoai: T6ng s6 ten thue det phai tra udc thh trong ilrong lai theo hqp d6ng b) c) r) thue hoat dong tai sen kh6ng hiy ngang theo cac thdihan (-) Du'il nem; Tren 1 nam d6n 5 ndm; - Tren 5 nam; Hang h6a nhan gio hol Ba MuFlll Tnt nang Ceu nang - Thi6t bipha son - USD 31t12t lugng A.0A A 01t01t lligng A ,51 211,39 cec khoen thanh toan ti6n thue hoatdong bao g6m: - theo th6ngbaos6gloo,tb-ct-ngay05tlalglonan20l5cdaclcrhl6thanhoh6hdcn. IVrl. t6ng sd t,en llud m' dat tai so 333 Dien-8i61 Phi pludrg l5 quar Bill- Thants. Thanh ph6 H6 chi Minh vdi gia ihue la /rir'z^hang tir ngdy 16 th6ng 5 ndm 2015 d6n ngay 16 theng 5 ndm Hqp d6ng ihue duqc ky vol thoi han tu ngay 17 thang 5 nim 2000 d6n ngdy 01 th6ng 01 ndm 2046; il, l/{ : \ - c6ng ty di thue tai 46 Lang H?, quan D6ng Da, Thanh ph6 Hd NOi theo hgp d6ng thle s6 1502/2415/LKll\,41-HMAcongdy'15 theng 02 nam 2015, thoi h?n thue 05 ndm k6 tu ngay 15 theng 02 nem 2015 vdi gie thue nhlp sau: + Nhe xudng trung iam dich vu mey c6ng clj vd san bei: /nam; va + Showroom, v6n phdng lam viec: ' USD/nbm - Theo Quyet dlnh s6 196/QD-UBND c ]a 0y ban Nhan dan Thanh ph6 can Tho ngay 20 thbng 01 nam 2014 thu h6i 3.891,8 m2 d5t t?i s6 102, dlrong cach Nlang Th6ng T6m, quan Ninh KiBu, Thanh ph6 CAn Tho, dien tich det thuo cdn l?i lar 3.913,79 rn2 vdj 916 thuo la /nem. Hqp ddng thue duqc kli vol thoi han 40 ndm tinh til ngey 05 thang I ndm THONG TIN BO SUNG cho CAC KHOAN IVIUC TRiNH BAY TRONG BAO CAO KET OUA HOAT OONG KINH DOANH HEP NHAT Doanh thu Nim 2015 Nem 2014 Doanh thu ban hang va cung cap dich vg Doanh th! kinh doanh xe Doanh thu dich vu s[ra ch&a ve ban phu ting Doanh thu ho?t dong kh6c Cec khoan giam trirdoanh thu Chlet khau thudng m?i Doanh thu thuan o ft6aa2.70a.7a I \!92q?,11?) 11!0:2:6:2: 't fi4q,,q6q?39) (148., ) 1.219,

66 cong ry c0 PHAN DlcH vu 0 r0 HANG XANH 333DienBiCn Phi, phudng 15, quan BlnhThanh, Thanh pho THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP Cho n5m tai chinh k6t thlc vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2015 H6 chi [4inh NHAT 6.1 Doanh thu (ti6p theo) (*) Trang d6: Doanh thu d6i vdi cdc ben li6n quan ChinhSnh T6ng Cdng ty Co khlgiao thong Van teisaigon -TNHH motlhanh vien - Doanh thu dich vu s&a choa va ben Ph! tung 6.2 ci6 v6n hang ban Gi6 v6n k nh doanh xe Gia v6n dich vq s&a choa va b6n phu tr)ng Gi6 v6n hoat d0ng khac Dq phdng/(hodn nhap) giam gi6 hdng tdn kho Nam 2015 Nam , Nem (1.16jrqq0 o00) Nim s Ll84.p :Pr- '/t rricl { t(l 6.3 Doanh thu ho?t dong t,i chinh Nem 2015 Nam 2014 LA ti6n g&ikh6ng ky han La cham td Leich6nh lech ti gi6 de thlrc hien Leichenh lgch ti gi6 chua thrc hien , Chi phi hoet dong tai chinh Nem 20'15 NEm 2014 Chi phi laivay Chi phi aimua hang ira cham L6 do thu hdikhoen deu tu cong ty con s , Chiphi b6n hang Chi phi nhan vicn ban hang Chi ph'khau hao taisan c6 dinh Chi phlthu6 Chl phi kh6c Nim 2015 ' Nim ' ,

67 CONG TY co PHAN DICH VU O TO HANG XANH 333 Dign Bien Phi, phlrong 15, q,uan Binh Thenh, Thanh ph6 HO Chl Minh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT cho nam tari chinh ket thuc vao ngey 31 thdng 12 nem 2015 chi phi quan li doanh nghicp NArn 2015 Nim 2014 Chj phi nhan vien quan ly. Chl phi kh6u hao iais6n cd dinh Tdng/(Hoan nhap) chi phid!r Phdng Chi philqithc thuong maj Chi phikh6c Thu nhap khac Laitu thanh ly taisan c6 dinh -1- rrzip ti thuong d?!chi teu bbn halg It Mercedes Benz ViCt Nam Thu nhap khac ' ( ) L 't A Nam N:m s 22.O ]NG ] l] f,}] ri.! T0 /IFT t 6.8 Chi pht khac Nim 2015 Nem 2014 L6 tu thanh ly tarl san c6 dinh <er chly6r chi phi khdo sdt \6y oung cao 6c khong thqc hien Tjen ph?t, truy thu thuc Chiphikh6c O , chi phi thu6 thu nhap doanh nghi9p ("TNDN") hien hanh Lq nhuan trlfdc thue theo k5 todn Eieu chinh c6c khoan tdng/(giam) 9l nhuan Lqi nhuan ch!u thu16 trong nim L6 ndm trudc duqc chuygn sang Lqi nhuan/ (16) tinh thu6 trong nam Thu6 suat thu6 TNDN Chl phi thue TNDN tinh ren lqi nhuan tinh tronq ndm hien hanh Bd sunq ihu6 TNDN theo quy6t dinh c0a co thu6 chi phi thua TNDN hien hanh thue quan Nam (3-3.4,5 7919!) I Nem ,17.887, ( ) 3,862, %

68 CONG TY co PHAN DlcH VU O T6 HANG XANH 333 Eien,Bi6n Phi, phudng 15, q.uan Binh Thanh, Thanh ph6 H6 Ch,l [,4inh THUYET MINH BAO GAO TAI CH1NH HgP NHAT Cho nim taichinh k6tthtc veo ngay 31 theng l2 n;m chi phi thui! thu nhap doanh nghiep ("TNDN") hoan lai Nem Chenh lech do hgp nh6t b5o c6o tai chlnh oia Tap doan ThU6 su6t ihu6 TNDN Chi phi thue TNDN hoen l?i Laico ban tran c6 phiiiu Lql nhuan sau thu6 phan b6 cho c6 d6ng sd hou c6 phi6u ph6 thdng cia cong ry me c6 phieu ph6 thong cia cong ty me dang llru hanh blni quen tong ndm LAico bdn trcn c0 phieu CP /CP Nem 20' ' S63 20% i'n \.,r Ndm v\ l r1lt ''Hl chi phi sdn xuit. kinh doanh theo y6u t6 Ndm 2015 N6m 2014 ci6 v6n ban hang h6a Chiphinguycn vat lieu Chi phinhan c6ng Chi phi khau hao Gi san c6 dlnh chi phi Lgithe thuong m?i Chi phidlch vu mua ngoai Chiphtkh6c , 't cac TH6NG TIN KHAC 7.1 Thu nhap cia cac thanh vicn H0i d6ng Quan tri, Kiram so6t va Ban T6ng ci6m diic Nem 2015 Nem 2014 Ti6n u,ong va thu nhap kh6c { Nghiep vg ve si5 du v6i c6c bcn c6 lien quan -ap doa'r co phat sinh rgh.ep v! chi ydu vo cdc bcn c6 li6n quan nhu salr: Ndm 2015 Nim 2014 T6ng C6ng ty Co khtgiao thong Van tei Sdi Gdn - TNHH m0t thanh vi6n - Doanh thu ban hang va slla chcra xe

69 cong TY c0 PHAN DlcH vu 0 T0 HANG XANH i13 Dian Bidn Pr0. ohjong 15, q.ua1 Bilh Thann T'rarh oho Ho Chi,4inh THUvET MINH BAb cao rat cninn uqe nnar Cho nem idi chinh ket tharc vao ngay 31 theng 12 nem Nghiep vq va si5 du v6i cic ben c6 Ii6n quan (ti6p theo) 56 dlr phaith! vdicac ben c6 llen quan nhu sau,,a,ar,r /s 01i 01/2015 Chl nhanh T6ng C6ng ty Co khi Giao thong Van tai Sai Gdn - TNHH mot thanh vien - Pheithu thuong m?l Bao c6o b0 phan Th6ng tin b0 phan duec trinh bdy theo llnh vuc kinh doanh va khu vuc dia lt. \ ;li,l Cac chi phi chung duqc phan b6 cho tirng pn?n. bo phan dua theo ti le phan tram doanh thu cia tung b0 BO ohan iheo khu vuc dia lv Todn bo hoai dong kinh doanh cl]a Tap doan chi di6n ra hen lanh th6 Viet Nam 86 ohan theo linh vuc kinh doanh D6 phuc vq mqc dich qudn lv, co c6u t6 chrtc cia Tap dodn duqc chia thanh 2 b0 phan ho?t dong gom : - Linh vuc kinh doanh xe - Linh vvc dich vu s[ra choa xe, ban phu ting ve khec Beo c6o k6t que hoat dong kinh doanh cia b0 phan theo linh vuc kinh doanh cia C6ng ty nhu sau: Kinh doanh xe Dich vu si'a ch&a, Cong b6i PhU ttrng, khec Nam 2015 DT thuan ban hang, cung cep dich vu fa ben ngoai DT thuan ban hafg cung cap dich vq gifta c6c b0 phan T6ng DT thuan vc ban hang vd cung dp dich vu cl6 v6n hang bantheo bo phan LaigOp theo b0 phan Cac chi phr ph:n b6 theo bo phan K6t qle kinh doanh theo b0 phan Cac ch phl kh6ng phen b6 fteo b0 phan Lqinhuan lu lroat dong kifh doanh Doanh thu hoat dong Gichinh Chl phi hoal dong tajchinh Thu nhap khac Chiphlkhac Ch phi lhlre filr nhap doanh nghigp hien hdnh Chiphithu6 thu nhap doanh nghiep hoan lai Lol nhuan sau thuc thu nhap doanh nghiep AA L \1.9?1 12! 6! nq (f4,6.952! ( L3!5) ) (32 88f.3q9?!l) -. (3:050 e6,2:8.8,.e) (35.sq5:3??:1{q) ',l S8 ( ) \2.27s ) ( ) ( ) ( ),_.f :793)

70 CONG TY c6 PHAN DlcH Vu O TO HANG XANH 33r O en B e1 Phj. ohuorq '5. ouan B r1 Thalh, T l'dnl pho H6 C.r [,4irh. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho nem tari chinh ket thllc vdo ngay 31 thang 12 nem 2015 Kinh doanh xe Dich vu s0a choa, b6n phu tirfg, khac c0ns Nim 2014 DT thuen biin hdng, cung cip dich vu ra ben ngoai DTthuan ban hang, cung cep dichvu gi0a c6c b0 phan T6ng DTftuan v6 ban hang va cung c5p dlch vu Gie v6n hang baf theo b0 phan Lai g6p iheo b6 phan C6c chi phi phan b6 theo b0 phan K6t qla kirh doanh theo bo phan Cac chj phl kh6ng phan b6 theo bo phan Lqi nhuan tu hoqt dong kinh doanh Doanh thlr hoqt dong t,ichinh Chi phi hoat dong ta chinh Thu nhap khac Chiphikhac Chiphiihuelhu nhap doanh nghiep hien hanh Chiphiihu6lhu nhapdoanh nghlep hosn lai Lq nhlraf sau ihu6 thu nhap doanh nghiep ( ( ) i L , (103:854:79q252) (::1e4: ( ) ( ) ' ) , ( ) ( ) ( ) t Bao cao tdisan va nq phdit a crla bo phan theo linh vu'c kinh doanh cia Tap doan nhu sau: Kinh doanh xe Dich vq slla ch0a, b6n phu lirng, kh6c c0ng Vio ngey 31 thiing 12 nim 2015 Tai san tuc t 6p crla b0 phan Cac taisan kh6ng phan b6 theo bo phan tonq Ia san Nq phd lra tryc li6p cira bq phan Ng phe lrii kh6ng phan b6 theo b0 phan t0ng no pnalta Veo ngay 31 thang 12 ndm 2014 Teisen irucli6p crla bq phan CAc teisin khoig phan b6 theo bo phan tofg san Nq phailra lrqcti6p cia bo phan Nq phaih6 kh6ng phan b6lheo bo phan lonq no pnatlra S i s

71 CONG TY co PHAN DICH VIJ O TO HANG XANH 333Dien,Bien Phrl, phuolg'15, q,uan Binh Thanh, Thdnh ph6 H6 ChJ Minh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho narn t,ri chinh ket thlc vao ngay 31 thang 12 nem ,4 C6ng cg tdichinh Muc tieu quen Ii fii ro tei chinh N0ni60 vu 0uan li rii ro la nqh ep vu hhonq th6 tri6u cto toan bq ho?t d01g (irh doarh Gia Tep 06a.. rap ob;n oa oung h tn6ng k 6r so6t nham tlam oao sq c6n bang d mjc do hqp li giia ch ^av ohi khl rii ro phdt;inh; chi phl qu6n ly rii ro Ban T6ng Gi6m d6c li6n tqc theo d6i quy trinh ordn ri r-i ro nhan ddm beo slr cen bdnq hqp i g Oa rji ro ve ki6m sodl ril ro cec nll ro iai chlnh cda Tap dodn bao gdm : rii ro thi truong, rii ro tln dlrng ve rlll ro thanh khoan' Ban T6ng Giem d6c xem x6t va th6ng nhst ep dung c6c chinh s6ch quan ly c6c rii ro n6i tren nhu sau: i. Riito thittlrryng R::.o t1i rrlrong lar rd. ro ma gii li hqp i cia cbc l-o1g i61 t'ong Luolg a cia cac cdrg cu Ia cdr,r cl -h s6 oicll ddng tneo nhtrg tnay d6i cia g'a Ih trudlg. Rdi ro th kuolg co bo-r loa IL ro.!.:". ro arslir.rl: ro ngoai t6. rd; ro gi6 hang hda ve r:i roveg6hh6c Taodod'1cl_ur:l rovengoa te' rri suet vd gi6 hand h6a. - Rii ro ngoaite RL' ro nqoa Ie li rd. ro ma q'd lri nqp li cja cdc lu6ng 6n fong ILrong lai cta cdc c6rg -cq Ia; chilh sd bi6n dqng theo nhing lh;y d6l crla ti gia h6i dobi. Tap doln chlu rii fo do sl,t thay d6i cia ii gi6 h6i doel llen quan trqc ti6p d6n hoat donq kinh doanh cia Tap doiin Tai ngay 31 thang 12 ndm 2015, Tap doan c6 c6c khoen tai san tei chinh chi! anh hudng cia rii ro tv qia h6i do6l nhlr sau : fr,. ' it vrf ;, Ti6n Phaithu khach heng USD 211, ,00 Rii ro l6i suet ld nli ro md gia fi hqp Ly hoac cac l!6ng ticn trong tuong lai cia mot c6lg cu tdi chinh se bjen dong theo nh0ng thay ddi cia L5l suat thi iruong. Rii ro thl truong do thay d6i l6i suat clia Tap doirn chrl y6u lien quan alcn cac khodn vay cia Tap dodn. Tap doan quan ly rii ro lai sust bang c6ch phan tich tinh hlnh canh tranh tren thi kuong dd c6 dlrqc al su5t co iqi ch; muc dlch crla Tap doan va v6n nim trong gi6i han quan ly rii ro coa minh Rii ra ve gi6 heng h6a Tap doan c6 nli ro ve sq bi6n dong cia gie hang h6a Tap doan quan li ril ro va qj6 hang h6a b;ng cach theo doichat che cec th6ng tin vd tinh hlnh co lien quan crla thitrtldng nham quen li thoi di6m Tua l-:ng va muc t6n kho mot cacl nqp li. ii. Riirotin dqng Rtl ro r r d-ng a 'r' ro na n_at bdl tham gia t o_g rrot c6ng cu tai chilh ho?c hoo do19 giao drcl^ kh6ng thqc hien dugc nghia vq cia mlnh, den.d6n.t6n that vd tei chinh Tap doan co rii ro tln dqng tu ca; hoat danq kinh doanh crla minh (chll y5u d6i vditai khoan phal thu khach hang), va tir hoai d0ng raj chinh c0a minh, bao gdm tien gii ngen hdng, cho vay vd c6c c6ng cll tdl chinh kh6c.

72 cong ry co PHAN DlcH vu 0 TO HANG xanh 333 D en B e" Phd phudngls.q-lenblnhtl^anh,thanhph6hdch_lmnh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT Cho ndm tal chinh kdt thlc vao ngay 31 thing 12 nem C0ng cv tii chinh (tl p theo) Phaithu kh^ch heng Tap doan thuonq xuycn theo ddi c6c khoen phai thu chua thu duqc. E6i vdi cac khach hdng ldn, Tao doal xern xet su sjy gjem trong chet luong tin dlng cia iing klich.ang t? ngay lep b6o c6o. Tap doen [m cech duy trl sq ki6m sodt chat che c kho;in phdi thu tdn dang ve b6 kl nhan sq kicm soal tin dung d6 giam lhi6u rrli ro tin dung. TrCn co sa nay va viec cec khoen phai thu khach hang cia Tap doan c6 len quan d6n nhig! khach hang khac nhau, flli ro tln dung kh6ng tap trung deng ke veo moi khdch heng nhet dinh. Ti6n gui ng1n heng Tap doan ch! y6u duy trl s6 du tidn goi t?i cac ng6n hang dugc nhi6u ngudi bi6t d6n i? Viet Nam. Ril ro iln dqng cia sd drj tien gtli t?i cac ngan hang duqc quan Ly bdi b0 phan ngan qu9 crla Tap doan iheo chinh sdch crla Tap doan- Tap doan nhan thay mfc do tap trung nii ro tin dlng d6i voi khoan ten g&ingan hang E th6p. Ban Tdng Gi6m d6c C6ng ty danh gi5 r,ng iit c6 c6c tdi san tdi chlnh d6u trong h?n va khong bi suy giam ngoaitru cec khoen cho vay, c6c khoan phai thu duqc trlnh bdy t?i thuy6t minh s iii. RIJI ro thanh khoen Rii ro thanh khoen la rii ro ma Tap doen s6 gap kh6 khdn khi thuc hien cec nghta vu Gi chinh do thieu v6n. Rrli ro thanh khoan cia TAp doan chj y6u phat sinh tq viec c5c tei sdn Lii chinh vii nq phai tre i chinh c6 thdi di6m ddo han l6ch nnau. TI tilt, 'tlil ;ta 9 ap doer gii-r rhieu r- ro tralh krodr b.rg cach duy fi rr6t luorg ti6n fet vi cdc klodr ruoag duorg tien va cic kl-oan vay ngan he.g d mt?c ma Bal f6ng Giam doc c.o ra'lg dj d6 ddo:.9 cho c5c hoat d6ng c0a c6ng ty va giem th6u rii ro do nhil"ng bi6n dong cda lu6ng ti6n. Beng dudi day trinh bay chiti6t cec mllc deo han th o hqp d6ng cdn ai d6i vdi nq phai tra tai chinh va thoi han ihanh to6n nhu da th6a thuan ken co sd ddng ti6n chua dugc chtet kh6u theo ngay som nh6t me Tap doan phai trer Nsey 31 th6ng 12 nlm 2015 Phal tra nguoi ban Chiphiphdiha C6c khodn phei trd khsc Vay ve ng thue taichinh Ngay 31 thang 12 nlm 2014 Phai tr6 nguoi ben Chi phi pheitrd Cac khoen phaitrd khac Vay va np thuc taichlnh Tu 'l n;m trd xu0hg TrOn 1 ntm oen 5 nam c0ng ' O , A S ' Tap doan cho rang mlfc da tap kung ri- ro d6i voivigc tra no a thap. Ban T6ng Giam d6c cho rdng Tao doan c6 the t?o ra di ngj6r tidn d6 d6p ung c6c ngn"a vj tar chinn dao 1a1. 35

73 cong ry c0 PHAN DlcH vv 6 T0 HANG XANH 333 Dien _Bien Phrl, phudlg 15, q,uan Binh Thanh, Thdnh ph6 HO Ch-i [I]nh inuver mtrun eab cao ral chitu Hqe nnar Cho ndm tai chinh k6i thtic vdo ngay 31 thang '12 n5m C6ng cg teichinh (tiep theo) Beno dud, dav irinh bev ch:t:dt muc ddo han cho tai sdn lei chlnh Bang djoc lep rdr co sd m"c aro't an ii'"o r'sp odnq;hua chi6t kheu crla tai san tai chinh gdm lei ilr cac tei san dd (n6u c6) Ngay 31 thang 12 ntrm 2015 Ti6n va tuong duong ti6n Pheithu khach heng Crc khoan ph61 thu khec Ngay 31 th6ng 12 nem 2014 Tidn ve tuong dlrong ti6n Phaithu kh6ch hang Cac kho6n phaithu khac Tei san dam beo Vao noav 31 ihanq 12 n6m 2015: T& I ndm tro xu6ng , A TrAn 1 nim oen c nam c0ng ,825 - r5p'ooan oa in6 crrap cac chung tu hang hda la xe 6 to de dem beo cho cac khoan vay (xern thuyet minh sd 5.6 va 5.'17); va - Tap doan kh6ng nim gi0 tai san dam bao cia mot ben kh6c. iv. GiA tr!hw ly Taisan tai chinh Tl6n vd tuong duong tlen Phe thu khach heng Cac khoan phd thu kh6c N9 phai tra tai chinh Phal td ngud b6n Chi phiphaltrd cdc khoan phaitr6 khac Vay vd ng thll6 tai chinh So sanh gi6 trihap ry ve gia ti ghi s6 Bang duoi day tinh bay gld tri ghl s6 va g e tri hqp ly clla cac c6ng c! tai chinh duqc trinh bay trong beo c6o ichinh cia Tap doan: Gii tri hqp li 31t12t ' Gia tri qhis6 31t12t t j A7 L ' A ' ,160 27A.694, '110, cld tr hgp lv cara cac t;i san ve nq phai tra tai chinh dugc phan anh theo gia tri mar c6ng cq t,ri chrnh cd tha dlroc chuydn d6 trong mot giao dich hlen taj glo'a cac ben tham gia ngo?l trir trudng hqp bit buoc phaib6n hodc thanh lt. 36

74 CONG TY c0 PHAN DrcH vu 0 r0 HANG XANH 333 D.en B:en Phi, pnudnq 15. quan Btnh Thanh. Thanh oh6 Hd Chi Mrnh_ THUYET MINH BAb cao TAI chinh HoP NHAT Cro 1ai tdicl'nl k6r tl^uc vlo ngdy 31 th6rg 12 nam 201'5 7,4 C6ng c[ tii chinh (ti6p theo) Tap doen chua d5nh gi6 lai cdc tdl sen i chtnh vd no phaitr6 Bi chinh theo gia tri hqp lti do Th6ng tu_ /TT-BTC ngay 06 thang 1 1 nrm 2009 cong nhu c6c quy dinh hien hanh chlra c6 huong dan cq the ve viec xec dinh gid ki hqp ly. Vao ngay 31 theng 12 ndm 2015 vd ngay 31 th6ng 12 nem 2014, gi6 tri hop lt? c0a-tai san tai chlnh va n0 phar kd tdi chinh tuong ung voi gi6 iri ghi s6 cia cac khoen muc ndy. Ban T6ng Giam d6c Cong ly cho reng gi6 tri hgp ly cia nh0ng Gi sdn tai chjnh va no phai ka tai chinh nay kh6ng c6 chenh lgch trang yeu voi gi6 trt ghi s6 cia chung tai ngay ket thllc nem tdichinh. 7.5 Anh hudng cia vicc ep dvng ch6 d0 ki5 to6n mdive thay d6l chinh ssch k6 to6n ViCc ep dlns ch6 d0 ka toan rioi vd thay d6i chinh s6ch k6 toan khdng dnh hl?dng trqng y6lr d6n s6 lleu so s6nh trong Bao cdo tai chinh hgp nhit. 56 du dau ndm 860 c6o tai chlnh hqp nh6t cia Tap doan cho ndm tai chinh k6t thlc vao ngdy 31 thang 12 nlm 2015 da dugc trinh biy lai theo Thdng tu s6 200/2014/TT-8TC ngby 22 theng P nam 2014 cia 80 Taichinh vc hudng dan Ch6 d0 kc to6n Doanh nghiep. BANG CAN ooi KE ToAN Phai thu ngin han khac Thue va cdc khoan phai thu Nha nuoc Tai san ngen han khdc Phd thu dei han khec Tai san dai han khiic Thu6 va cac khoen phe nop Nha nuoc Q!t dau tu phattricn Quy dq phoig tdi chinh Me Si5 tieu da hinh Diau ohinh teng/ S6 ticu trinh bay s6 bay 31t1212O14 (giem) bi ( ) 6A \ ) ) A73.6A2 12 A65.932) A Q ) ) I ME BAo cao KET oua HoAT oong KINH ooanh 6 sii lieu de finh Didu chinh ting/ s'i lieu trinh bay biy ndm 2014 (giam) hj n5m 2014 Thu nhap khac ( ) Chl phikhdc ( ) BAO CAO LUU GHUYEN TIEN TE Tang/(gidm) cac khoan phdi thu Ag 24.58L ( ) Ti6n thu kh6c tu hoat d6ng kinh doanh La rlco-c Nguoilip nuf l+r - rnh 16,,-46:heib\ t4b4 16 /a4,.4fr23eib4\ (404.23B.564) l' ''t"n'-'" \ r, - i:i,,ililil^ )/i \'', rrlrr ri i' /1,'" I (t' \-, -, t)' - '\---''''..-afu.4-ileoatu Glam tl6c TAichinh klom K6 toan trudng TIEN DUNG rjig-gain o6c TP.H6 Chl [,4inh, ngdy 29 iheng 02 nam 2016 / \

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la 14.09. Nhơ giâ y tơ tuỳ thân! Bâ

Detaljer

TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM

TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Xdy nheing giá nhang tthc mo- TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Bão cão tai chinh (15 duvr ki4m town Cho nám tai chinh kê't Mac ngby 31 thãng 12 nárn 21 TONG CONG TY CO PHAN XUAT

Detaljer

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin Giới thiệu SEO Tools cơ bản Seo Manager + Seo Guy Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Link

Detaljer

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 CONG TY CO PHAN CNG VIVI' NAM Dtromg so 15, KCN Phu MS, I, Huyen Tan Thanh Tinh BA Ria - Wing Tau Ma so thue: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 Bao g6m: - Bang can d6i ke toan -1(6.t qua san

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Ít Mange Nhiều Venstre Trái Høyre Phải Øverst Trên cùng Nederst Dưới cùng Lite Ít Mye Rất nhiều (không thể đếm được) Flest Færrest Oppe Nhiều nhất

Detaljer

TAM TINH MOT LANG VIET:

TAM TINH MOT LANG VIET: Tgp chi Ddn tgc hgc sd5-2009 39 TAM TINH MOT LANG VIET: DIEN GIAI Dl/OfI NHIEU CHIEU CANH ' ' NGUYEN CONG THAO 1. Dat van de Ram chech ve phia Ddng Bac ciia huyen Ddng Anh, Ha Ndi, vdi ten Ndm la Doe,

Detaljer

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG...

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG... Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... PHẦN I: LÝ THUYẾT... I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG.... 1. Định nghĩa:.... Toạ độ của một điểm và của một véc tơ:... 3. Các phép

Detaljer

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Tiếng

Detaljer

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 Deloitte CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 (7'hanh lap tai ntrac C 'Ong hoa Xci Hai Chu nghia Viet Nam) BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET Tai ngay 30 thing 6 nam 2016 CONG TY CO PHAN

Detaljer

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Người liên hệ: Vũ Anh Đức Tel: 04.35771380 Email: ducva@vcci.com.vn 4.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG... 1 1. Các thông tin cơ bản...

Detaljer

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới HÔ I NGƯƠ I VIÊ T TI NA N TA I NA UY Pb. 633 Sentrum, 0166 Oslo / Đi a chi thăm viê ng: Nha Viê t Nam

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008 Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy Utenriksdepartementet, juni 2008 (helsides bilde) 2 Vietnam-strategien Vietnam et land i rivende utvikling Vietnam, med

Detaljer

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC TÊN MÁY Bắc Giang Công ty nhà Hoàng Hải Cty Điện tử Deayang 1 Cty Điện tử Deayang 2 CTY Flexcon Cty Korea Vietnam Kyung Seung Cty Korea

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida)

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Vietnamesisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som

Detaljer

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Vietnamesisk/norsk Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden Søndagsblad Søndag 1. mai Uke 17, 2016 6. søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Begravelse: 29.04: Jeyasinda Gabriel 23.03: Ivan

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng.

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Carmela Bagasani Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo Som mottar Første Hellige Kommunion i høymessen i dag. Søndagsblad Søndag 10. april Uke

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom sommerleirer 2012 Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom Velkommen til leir! Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. Her finner du oversikt over NUKs leirer

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014 Søndag 14. desember PROGRAM Søndag 14. desember kl. 15:00 15:15 Vi samles i tempelhallen - Resitasjon, tale, meditasjon, lysseremoni 16:00 - Vi

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen:

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen: Korsveiandakter etter kveldsmessen: Tirsdager på norsk Onsdager på polsk Torsdager på vietnamesisk Fredager på tamil Søndagsblad Søndag 5. mars Uke 9, 2017 1. søndag i fasten Søndagstekster år A Messebok

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer.

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer. Søndagsblad Sommerutgave Ukene 26-31 DOBBELREGISTRERTE Hvert år i juni får alle tro -og livssyns samfunn en liste fra fylkesmannen om medlemmer som også står registrert i et annet trossamfunn. Vi ønsker

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember Søndagsblad Søndag 20. desember Uke 51, 2015 4. SØNDAG I ADEVNT Info side side 2 Messetidene for jul og nyttår side 3 Barmhjertighet i desember side 4 Ord fra menighetsrådet side 5 Norskkurs side 6 Den

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017 Søndagsblad Sommerutgave Søndag 9.7 14. søndag i det alm. Kirkeår, år A. bok side 542 1. lesning: Sak 9,9-10 Salme: Omkved: 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge. 2. lesning:

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1999

Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1999 Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.»

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.» Søndagsblad Søndag uke 44-2013 I dag: søndag 3.november 31. søndag i det alminnelige kirkeår år C Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Søndag uke 38,2014 I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program

Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program DATO INNHOLD OVERNATTING Dag 1 Fly fra Værnes Kl. 15:30, via Oslo og Doha med Qatar Airways, På flyet 5. okt. mat serveres

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest Søndagsblad Søndag 22. november Uke 47, 2015 34. søndag i det alminnelige kirkeår Kristi Kongefest Info side Bibelutdeling og Julebasar Barmhjertighetens år NUK og adventsaksjonen Vietnamesisk Polsk side

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 23. august Uke 34, 2015 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Info side side 2 St. Jo side 3 Konsert i St. Johannes 29/8 side 4 Vietnamesisk

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer