TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM"

Transkript

1 Xdy nheing giá nhang tthc mo- TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Bão cão tai chinh (15 duvr ki4m town Cho nám tai chinh kê't Mac ngby 31 thãng 12 nárn 21

2 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY KING VIET NAM BAO CÁO TAI CHINH fa MAX KIEM TORN Cho nain tai chinh ket thtic ngay 31 thang 12 näm 21

3 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NH,AP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM TOa nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Quail Bong Da, thanh pho Ha NOi MVC LUC NO! DUNG TRANG Ii BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC BAO CAO KIEM TOAN BANG CAN DOI Kt TOAN 8 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 9-1 BAG CAO LUU CHUYE,' N TIÉN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH

4 TONG GONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Xsy nhcmg gia tri, dung nhiing tick ma BAO Cik CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TOng Giam d6c T6ng COng ty Co phan Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam (goi tat la "Tong COng ty") de trinh bao cao nay ding voi bao cao tai chinh cua TOng COng ty cho nam tai chinh két thdc ngay 31 thang 12 nam 21. HOT BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC Cac thanh vien cda HOi ding Quart tri va Ban T6ng Giam d6c Tting COng ty da dieu hanh T'Ong COng ty trong nam va den ngay lap bao cao nay Om: HOi Alta Quart tri Ong Nguyen Van Tuan Chit tich Ong Hoang Nguyen Hoc Thanh vien Ong Nguyen Thanh Phuang Thanh vien Ong Trinh Hoang Duy Thanh vien Ong To Ngoc Thanh Thanh vien Ong Hoang Anh Xuan Thanh vien Ong Nguyen Manh Hang Thanh vien Ong Nguyen Thieu Quang Thanh vien Ong Phan Minh Tuan Thanh vien Ban Tone Giam doc Ong Nguyen Thanh Phuang TOng Giam dec Ong Nguyen Dinh Thiet PhO Tong Giam doc Ong Doan Chau Phong PhO Tong Giam doe Ong V Quy Ha Ph6 Tong Gidm doe Ong Nguyen Huy TuOng PhO Ring Giam doe Ong Nguyen Ngoc Dip PhO Tong Giam doe Ong Mai Long PhO Tong Giam doc Ong Wang COng San PhO T6ng Gidm d6c TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TOng Giam die Tong COng ty co trach nhiem lap bao cao tai chinh hang 'lam phan anh mot cach trung dive va hop ty tinh hinh tad chinh ding nhu ket qua hoat ding kinh doanh va tinh hinh lun chuyen tien to cda TOng COng ty trong nam. Trong viec lap cac bao ca.() tai chinh nay, Ban Tang Giam doc dugc yéu cau phai: Lua chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach do mot cach nhat quan; Boa ra cac xot doan va uoc tinh mot cach hop ly va than trong;, ch trong yeti Neu ro cac nguyen tac ke toan thich hop có dugc tuan thd hay khong, co nhang ap dung sai le" can dugc cong bo va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong; Lap bao ca.() tai chinh ten co so hoat Ong lien tuc trd truong hop khong the cho rang TOng COng ty se tiep tuc hoat Ong kinh doanh; va Thiet ke va thuc hien he th6ng kiem sat *1) mot cach hdu hieu cho muc dich lap va trinh bay bao cao tai chinh hop ly nham han che rui ro va gian lan. Ban TOng Giam d6c TOng COng ty chiu trach nhiem dam bao rang s6 ke toan dugc ghi chep mot cachphii hop de phan anh mot cach hop ly tinh hinh tai chinh cua Tong COng ty 6 bat ky thai diem na g va dam bao rang bdo cao KO toan Viet Nam va cac guy dinh hien hanh cg tai chinh Man thu cac Chuan mac KO toan Viet Nam, He thong lien quan tai Viet Nam. Ban TOng Giam doc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai sari cila Tong COng ty va thuc hien cac bien phap thich hop de ngan chan va phat hien cac hanh vi gian lan va sai pham khac.

5 TONG LONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM ly nlifmg gia td, dung nhang uric ma BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiep theo) Ban Tong Giant d6c xac nhan rang T6ng COng ty da tub thn cdc yëu cau au trén trong viec lap brio coo tai chinh. Thay mat N/a dai dien cho Ban T6ng Gidm d6c,.6\156 TONG CONG TY CO PHiN * xua"t NHĀ P ' i VA XAY DuN CA. VIET NA G x r Mann Pluming Tong Giám doc Ngay 28 thong 3 nom 211

6 Thanh vibn Deloitte. C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam Tang 12A, T6a nha Vinaconex 34 Lang hl?, Quan DOng Da, Ha NOl i, Mat Nam Tel : +84 () Fax: +84 () So: /Deloitte-AUDHN-RE BAD O) KIEM TORN Kinh Cãe co dong Hoi dong QuAn tri vä Ban Tong Giäm, d6e T6ng COng ty CO phfin Xuat nh4p khfiu va Xfiy dung Viet Nam Chung toi da kiem town bang can d6i ke toan tai ngay 31 thang 12 ndm 21 ding v6i bdo cao ket qua hoat dong kinh doanh, bdo cao luu chuyen tien to cho ndm tai chinh ket thdc ding ngay va thuyet minh bdo cao tai chinh cao tai chinh") din Tong COng ty Co phan Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam kern theo (goi chung la "MD (goi tat la "TOng COng ty"), to trang 6 den 42. Bdo cao tai chinh kern theo khong nhdm phan dnh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat d6ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien to theo cac nguyen tdc va th6ng le ke toan duoc chap nhan chung tai cac nude khdc ngoai Viet Nam. TrAch nhiem cua Ban Tong Giam dew va Kiem town vien Nhu dd trinh bay trong bd. cao dm Ban T6ng Gidm doc tai trang 2 va. 3, Ban T9ng Giam d6c T6ng COng ty co trdch nhiem lap MD cap tai chinh. Trâch nhiem cua chling toi la dua ray kien y e cac bdo cao tai chinh nay dkra tren ket qua cua cuoc kiem town. Co so' cua v kien Cluing toi da thkrc hien kiem toan theo cac Chuan muc Kiem toan Viet Nam. Cdc Chuan muc nay yeu cau chimg toi phai lap ke hoach va thuc hien cong viec kiem toan de dat duoc su dam bdo hop ly rang bdo cao tai chinh khong c6 cac sai sot trong yeu. COng viec kiem town bao g6m viec kiem tra, tren co se( chon mau, cac bang chung xdc minh cho cac so lieu va cac thong tin trinh bay tren bdo car) tai chinh. Chfing t6i ding dong thoi tien hanh ddnh gia cac nguyen tdc ke toan throe ap dung va Wing uerc tinh quan trong cua Ban T6ng Giant doc, cling nhu trinh bay tong gnat cua cac bdo cao tai chinh. Cluing toi tin tuang rang cong viec kiem town dä cung cap cach nhitng co so hop ly cho y kien cua chting t6i. )IT Y kien kien cua chung toi, bd. cao tai chinh kern theo da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong Theo y yeu, tinh hinh tai chinh cua Tong C6ng ty tai ngay 31 thang 12 ndm 21 ding nhu ket qua hog dong kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien to cho ndm tai chinh ket thric ding ngay, pha hop voi cac Chuan muc Ké toan Viet Nam, He thong Ke toan Viet Nam N/A cac quy dinh hien hanh co5 lien quan tai Viet Nam. Ch'ing toi xin luu Y: kien ket Th6ng bao s9 19/TB-VPCP ngay 23 thang 2 ndm 211 dm Van phong Chinh phu thong bar) luan cua PhO Thil Wang Chinh phn ve xrr ly tai chinh sau thanh tra viec co phan h6a T6ng COng ty Co phan Xuat nhap khan va Xay dung Viet Nam" co de cap mot so van de da" duoc neu trong bd. cao cua Thanh tra Chinh pha. Y kien ket Juan y e cac van de nay co the lam phat sinh cac khoan cong no tiem tang dm Tong COng ty. Hien tai, TOng COng ty van dang trong qua trinh lam viec, giai trinh voi cac co quan quan ly Nha nude co tham, quyen y e cac not dung lien quan den y kien ket luau cua PhO Thu tuérng Chinh phii. Chi tiet 7 COng no tiem cua cac van de nay duoc trinh bay tai Thuyet minh so 3 phan Thuyet minh bdo cao tai chinh tang. Bdo cao tai chinh cho ndm tai chinh ket thlic ngdy 31 thang 12 ndm 21 chua bao g6m bat dr dieu chinh nao lien quan den cac van de neu tren.

7 I I 13;k Cit KIEM TOAN (Titp theo) Nhu trinh bay tai Thuy6t minh s6 4 phan Thuyet minh bdo car) tat chinh, T6ng C6ng ty ap dung viec ghi nhan chenh Lech ty gia theo huorig dan tai ThOng to s6 21/29/TT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 15 thang 1 nam 29 ("Th6ng to 21"). ThOng to 21 guy dinh viec ghi nhdn cac khoan chenh Lech ty gia do danh gia lai cac khoan muc tien to cuoi nien do ke toan co su khac Net so voi Chudn muc Ke toan Viet Nam so 1 (VAS1O) "Anh huvrig caa viec thay doi ty gia hoi dodi". Anh huerng cua viec Tong C6ng ty ap dung ThOng to 21 den bac, cdo tai chinh cho nam tai chinh ket thhc ngay 31 thang 12 nam 21 dirgc trinh bay tai Thuyet minh so 4. ung ViiMai Huang PhO Tong Ginm dew Kiem town vien Chang chi Kiem toan vien s6 D.3/KTV Chdng chi Kiem toan vier' s6 897/KTV Thay melt vci atai dren cho CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM Ha NO!, ngay 28 thang 3 nam 211

8 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Bao cao tai chinh Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Quan D6ng Da, thanh ph6 Ha NO Cho nam tai chinh k6t tit& ngay 31 thong 12 nam 21 BANG CAN POI KE TOAN Tai ngay 31 thong 12 n am 21 MAU SO B 1-DN Don vi: Tk huy TAI SAN Ma. 31/12/21 31/12/29 minh A - TAI SAN NGAN HAN (1 = ) I. Tiki va cac khoan twing dt ung tier Ti'n Cdc khoan twang throng Wen Cac khodn dau tu tai chinh ngiln han Ddu tu ngdn han Cac khoan phai thu ngan han Phai thu khdch hang Tra truec cho ngtrei ban Mai thu not 1) ngdn han Cdc khodn phdi thu khac Du phong cdc khoan phai thu kite dei 139 ( ) ( ) IV. Hang ton kho Hang dm kho Du pheng giam gid hang ton kho 149 ( ) ( ) V. Tai san ngan han khac Chi phi tri truec ngdn han Thu GTGT duvc khdu trir Thu6 va cac khoan khdc phai thu Nha nutc Tai san ngdn han khac B - TAI SAN DAI HAN (2 = ) I. Cdc khoan phai thu dai han Phdi thu n'ei b dai han TM sin co dinh Tai san co dinh hau hinh Nguyen gici Gia tri hao man 1u51 Ic' 223 ( ) ( ) 2. Tai sin co dinh ye hinh Nguyen gia Gici tri hao man lug Id 229 ( ) ( ) 3. Chi phi xay dung ca ban de ding Wat dong sin d'au tu Nguyen gia Gici tri hao man 1u9 lc" 242 ( ) ( ) IV. Cdc khofin dal.' tu tai chinh dai han Dau to vao cong ty con Ddu tu. vao ceng ty lien k6t, lien doanh Diu to dai han khdc Du pheng giam gid ddu to tai chinh 259 ( ) ( ) dai han V. TM sin dal han khac Chi phi tra truec dal han TONG CONG TAI SAN (27 = 1+2) Cac thuyjt minh tir trang 11 cle'n trang 42 la bo' ph(in hop thanh clia boo cao tai chinh

9 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DENG VIET NAM T6a nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bão cdo (Ai chinh Qu5n D6ng Da, thanh ph6 Ha N5i Cho nam tai chinh k gt fink ngay 31 thang 12 nam 21 NGUON VON BANG CAN DOI Kt TOAN (Tiep theo) Tai ngay 31 thcing 12 neim 21 Thuy'et Ma so 31/12/21 minh MAU SO B 1-DN Don vi: 31/12/29 A - NO PHAI TRA (3 = 31+33) I. Ng. ngan han Vay va no. ngan han Midi tra ngu6i ban Ngueri mua tra ti gn tin& Thug va cac khoan phdi n5p Nha nu6c Phal tra ngu6i lao dong Chi phi phai tra Phai tra not b Mai tra, phai n5p ngan han khdc Qu'y khen thuang, ph6c NI7 dai han Vay va no' dal han DI): phong try cap mat vigc lam Doanh thu chua thuc hien B - NGUON VON (4 = 41+43) I. V6ii chu so' VO'n digu Th5ng du von co phan Ch gnh lgch ty gid h6i clodi 416 ( ) Quy dau tu phat trign Quy du phong tai chinh Lai nhu5n sau thu g chua phan ph6i Ngu'On kinh phi vä quj, khac Ngu6n kinh phi Ngutm kinh phi da hinh thanh TSCD 433 ( ) TONG CONG NGUON VON (44 = 3+4) Nguyen Oil& Ilea Ke toan tru O.ng Cac thuyjt minh ter trang I1 cljn trang 42 la V) phon hop thanh cua bcio cao tai chinh

10 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY KING VIfq NAM BM) coo tai chinh Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Quan D gng Da, thanh ph g Ha Nei Cho nam tai chinh k gt thik ngay 31 thang 12 nam 21 BA() CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH Cho nam tai chinh Ice't thiic ngay 31 dicing 12 nam 21 MAU SO B 2-DN Dan vi: CHI TIEU Ma Thuytt so minh Doanh thu ban hang va cung cap *11 vu Cdc khoan giam trir doanh thu 2 3. Doanh thu thuan Nit ban hang va cung cap dich vu (1 = 1-2) Gia von hang ban va dich vu cung cap Lyi nhuan gop vt ban hang va cung cap dich vu (2 = 1-11) 6. Doanh thu hoat Ong tai chinh Chi phi tai chinh Trong &la: Chi phi IX vay Chi phi ban hang Chi phi pan 1f doanh nghigp Lcri nhuan (18) thuan tir hoat dong kinh doanh (3 = 2 + (21-22) - ( )} Thu nhap khdc Chi phi khdc Lcii nhuan khac (4 = 31-32) Tng nhuan toan truck thud' (5 = 3 + 4) Chi phi thu g TNDN hign hanh Chi phi thu g TNDN hoan lai 52 Lqi nhuan sau thu g thu nhap doanh nghip (6 = ) Lai ca ban trgn co phi gu Ngay 28 thang 3 nam 211 NguyZn Que Hba town truli.ng Cac thuy& minh ta trang 11 cla trang 42 la b phan hop thanh cua boo Mc, tai chinh

11 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DIXNG VIET NAM Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bao ea() tai chinh Quan D6ng Da, thanh phi Ha Nei Cho nam tai chinh k gt th6c ngdy 31 thang 12 nam 21 CHI TIEU B1'64. CÄO LUI1 CHUYEN TIEN TE Cho nail? tai chinh kjt thtic ngery 31 thcing 12 nam 21 I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG KINH DOANH Ma s6 21 MAU SO B 3-DN Don vi: 1. Lai nhrtrin frit& thug Didu chinh clto cac khodn Khali hao tai sari co dinh Cac khoan d6. ph6ng Ghi giam tai son co dinh ( ) (Lai)/Lo chenh lgch ty gid hoi dodi chua thqc hign 4 ( ) (Lai) to hoat deng dau to 5 ( ) ( ) Chi phi lai vay moan tie boat Wing kink doanh trtelic shay (161 von hat d(mg (Tang) cac khoan phai thu 9 ( ) ( ) Giam/(Tang) hang ton kho ( ) (Giam)/Tang cac khodn phai tra (khong bao g6m lai vay phdi tra va thu g TNDN phai n6p) 11 ( ) (Tang)/Giam chi phi tra tilt& 12 ( ) Ti gn lai vay da tra 13 ( ) ( ) Thud thu nhap doanh nghigp d'a nip 14 ( ) ( ) Ti gn thu khac hoat Ong kinh doanh 15 Ti gn chi khac cho hoat deng kinh doanh 16 ( ) Ltru chuyen tien thuan tir hoat d(ing kinh doanh 2 ( ) LITU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG DAU TU. 1. Tien chi de mua sam, xdy dung TSCD va cac tai sari dai han khdc 21 ( ) ( ) 2. Ti gn thu tir thanh ly, nhugng ban TSCD va cac tai sari dai han khac Tign chi cho vay va mua cong cu ngcria cac dun vi khdc 23 ( ) ( ) Tien thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu ng cua don vi khdc Ti gn chi dau to gep von vac) cac don vi khac 25 ( ) ( ) 6. Tien thu h6i dau to gip von vac) cac don vi khac Thu lai tien gui, lai cho vay va co tirc Luu chuyen Ben thuan tir hoat dong dau tu ( ). LI.J. CHUYEN TIEN TU. HOAT BONG TAI CHiNH Ti gn thu tir phdt hanh co phi gu va nhan von gip cna cac co dong 2. Ti gn vay ngan han, dai han nh'an dugc Tien chi tra ng g6c vay 34 ( ) ( ) 4. Co tirc cid tra cho cac co clong 36 ( ) ( ) Ltru chuyen tien thuan tir hoat d6ng tai chinh Ltru chuyen tien thuan trong Ham Tien va twang atrung tien dau nam Tien va ttrung dtrung tien cu6i nam Ccic thuyjt minh tir trang 11 cljn trang 42 la bo phėin hop thanh cria bcio câo tai chinh 29

12 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Tda nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bar) ea tai chinh Quail Dong Da, thanh pho Ha Nei Cho nam tai chinh ket thirc ngdy 31 thong 12 nam 21 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Tiep the()) Cho nam tai chinh ket auk ngay 31 thcing 12 nam 21 ThOng tin be, sung cho cac khan phi tien te: Tien dung de mua tai san co dinh va chi phi xdy dung co ban da dang trong nam khong bao gom so tien trieu, la so tien dimg de mua them tai san co dinh va xay dung cu ban der dang Oat sinh trong nam ma chua dugc thanh tan va bao gom so tien trieu, la so phdi tra cho tai san co dinh mua trong nam truck va duoc thanh tan trong nam nay. Vi vay, mot khan tien tuong dugc dieu chinh tren phan tang, giam cac khan phai tra. Tien thu to phat hanh co phieu, nhan von gop cao cac co (lag trong nam kh'ong bao Om s ic!, tien trieu, la so tien khong thqc gdp bang tien trong nam nay ma dugc bu trir tix khan muc phai tra, phdi nep ngan han khdc. Vi vay, mot khan tien tuong ung da duoc dieu chinh tren pan tang, giam cac khan phdi tra. Tien chi tra ng ge")c vay trong Wain khong bao gom se) tien trieu, Id s6 tien khong thuc tra bang den trong nam ma dugc bu tris khan muc phdi thu noi be. Vi vay, mot khan tien tuong Ung da dugc dieu chinh ten phan tang, giam cac khan phdi thu. 7/effil Nguyen Thanh Phuong Tong Giain doc Ngay 28 thong 3 nam 211 Nguyen Qutic HOa Ke tan truang Cac thuy& minh ter trang 11 den trang 42 la b ph 'an hop thanh czia bao ccio tat chinh

13 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DING VItT NAM Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bão cao tai chinh Quan Deng Da, thanh phe Ha Nei Cho nam tai chinh k'et thuc ngay 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CH1NH MAU SO B 9-DN Cdc thuye't minh nay la mot bo phdn hop thanh va can duvc doc ddng thdi voi bcio cao tat chinh kern theo 1. THONG TIN KHAI QUAT Hinh thac him von Tong COng ty Co phan Xuat nhap khan va Xay Ong Viet Nam (goi tat la "'Citing C6ng ty"), tru gc day la Tong COng ty Nha nu& doge thanh lap theo Quyet Binh so 992/BXD-TCLD ngdy 2 thang 11 nam 1995 ctia Be twang B6 Xay dung. Ngdy 18 thang 3 nam 25, Thil Wang Chinh plat ban, hanh Quyet dinh so 56/25/QD-TTg ve viec phe duyet Be an thi diem co phan 116a Tong COng ty Xuat, nhap khan. Xay dung Viet Nam., Hoat Ong TOng COng,ty vii cach la, motcong COng ty co phan da clugc Bang 14 lai vai Ke hoach va. Dau to Thanh pho Hatheo Giay chong nhan clang 14 kinh doanh so ngdy 1 that-1g 12 nam 26, va situ clei Ian 5 ngdy 27 thing 1 nam 211. Tong COng ty CO ma se doanh nghiep la Tru sb chinh cua T8ng COng ty ctat tai Tea nha. Vinaconex, 34 Lang Ha, DOng Da, Thanh pho Ha. NOi. Tong so nhan vien cua Tong Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 21 la 1.4 nhan vien (tai ngdy 31 thang 12 nam 29 IA nhan vien). Bap cao tai chinh rieng cua TOng COng ty cho nam tai chinh ket thfic ngay 31 thang 12 nam 21 bao gom bao cao tai chinh dm Van phong Tong COng ty va cdc don vi hach toan phu thuec dm Tong COng ty nhu. sau: Ten Khach san Holiday View Khdch san Sam Son Ban Quan ly du. an Xi mang Cam Pha. Ban Quail 1)2 du an Dau to Xay dung Mat trien nha va. Do thi Ban Quan ly cac du an Dau to xay dung Khu cong nghe cao H6a Lac MO to Duvc thanh lap theo Quyet Binh s6 735/QD/VC- HDQT ngay 7 thang 6 nam 24 vai to cach IA mot don vi phu thuccila, TOng COng ty va clang kinh doanh Arai SO hoach va Dau to that-1h pho Hai PhOng theo Giay chong nhan clang ky kinh doanh so ngdy 22 thang 4 nam 28. Theo Bien ban ban giao ngdy 1 thang 3 nam 21, Tong COng ty cla ban giao Wan bo tai san, cong ng va lao clong cho C6ng ty CO phan Dau to va Phat trien Du lich Vinaconex. Sap nhap vac) Tong COng ty theo Quyet Binh s6 183/QD/VC-TCLD dia Hei citing Quan tri ngdy 29 that-1g 11 nam 23 vai to cach Id met don vi phu thuoc cua Ring COng ty. Duvc thanh lap theo Quyet dinh se 41/QD/VC-TCLD cua FIOi Bong Quan tri ngay 8 thang 1 nam 23 vai to each la mot dan vi phu thuec cila Tong COng ty. Dagc thanh lap theo Quyet dinh se 266/QD/VC- TCLD ctia HOi citing Quail tri ngay 27 thang 3 nam 2 vii to cach Id mot dan vi phu thuoc ctia TOng COng ty. Duvc thanh lap theo Quyet dinh s6 1781/QD/VC- TCLD ctia HOi deng Quan tri ngay 2 thang 12 Warn 23 vai to cach la mot don vi phi thuoc cila Tong COng ty. Theo Quyet dinh so 497/29/QD-DT ngay 25 thang 7 nam 29 cila Ding COng ty y6 viec chuyen giao nhiem vu Or Ban Quan ly cdc do an Wu to xay dung Khu cong nghe cao Elea Lac sang Ban Xay dung Tong COng ty.

14 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIVI' NAM TOd nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bao cat) tai Quan D'Ong Da, thanh ph8 Ha NOi Cho nam tai chinh kect thac ngay 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Ti4 theo) MAU SO B 9-DN Cac thuyjt minh nay la mot bo phan hop thanh va can &rot. cloc clong thoi vol boo ccio tai chinh kern theo Ban Quail ly cac Du an dau tu HOa Duoc thanh lap theo Quyk dinh so 734/QD/VC- Lac TCLD caa HOi d8ng Quart tri ngay 27 thang 5 nam 23 voi to cach la mot don vi phu thuoc caa Tong COng ty. Ban Quail ly Dv an dan xay dung mo, Ong Dung Lang H6a Lac Duoc thanh lap theo Quyat dinh so 1762/QD/VC- TCLD caa HOi dong Quan tri ngay 2 thang 12 nam 23 voi tu cach la mot don vi phu thuoc caa TOng Ong ty. I I Ban Dien hanh T6 hop Du an Thay di'en BuOn Tua Srah 1 COng ty. Ban Di8u hanh Dv an Xay dung H8 chan nu& Cda Dat Duoc thanh lap theo Quy6t dinh s6 I 548/QD/VC- TCLD caa HOi dong Quan tri ngay 11 thdng 11 nam 24 vdi to cach Id mot don vi phu thuoc caa TOng Dion thanh lap theo Quye't dinh s6 554/QD/VC- TCLD cua HOi ding Quan tri ngay 6 thang 5 nam 24 vdi cach la mot don vi phu thuoc caa Ring COng ty. I I I I!I 1 I Ban Quail ly Du an dau to xay dung th6ng cap ntrac Song Da HA NOi Ban Dieu hanh Du an Thay dien BuOn KuOp Duoc thanh lap theo Quy6t dinh s6 96/QD/VC- TCLD caa HOi dong Quan tri ngay 6 thang 7 nam 26 vdi cach la mot don vi phu thuoc cila Tong COng ty. Duoc thanh lap theo Quy8t dinh s6 158/QD/VC- TCLD caa Hoi ang Quail tri ngay 1 thang 1 nam 23 vdi to cach Id mot don vi phu thuoc caa Tong COng ty. Trueng Trung cap Xay dung Thanh Duoc thanh lap theo Quy6t dinh s6 1378/QD-BXD Haa dm BO Xay dung ngay 4 thang 1, ndm 26 vdi tu. cach IA mot don vi phu thuoc TOng COng ty. TruOng Trung cap ngh8 Ky thuat Xay dung va Nghiep vu Duoc thanh lap theo Quyel dinh s6 172/QD-BXD dm BO Xay dung ngay 12 thang 12 nam 26 vdi to cach la mot don vi phu thuoc dm Tong COng ty. Truerng Marn non Dan lap Duoc thanh lap theo Quy6t, dinh s6 447/QD-UB caa Vinaconex Uy ban Nhan dan Quan Cau Giay ngay 22 thang 4 nam 25 vdi tu each IA mot don vi phu thuoc T6ng COng ty. TruOng Marn non Dan lap Ly Thai D yson thanh lap theo Quye'tdinh s6 164/QD-UB Ti 2 Uy ban Nhan dan Quan Cu a Giay ngay 21 thang 1 nam 29 voi to each la mot don vi phu thuoc ctla TOng COng ty. Trueng Ti8u hoc Dan lap LY Thai Duoc thanh lap theo Quy6t dinh s6 122/QD-UB T6 Uy ban Nhan dan Quan Cu a Giay ngdy 26 thang 8 nam 24 vdi tu. cach la mot don vi phu thuoc caa Tong COng ty. Truing Trung hoc Dan lap Ly Thai Duoc thanh lap theo Quy6t dinh s6 4582/QD-UB T6 Uy ban Nhan dan Quan Cau Giay ngay 21 thang 7 nam 24 vdi to cach la mot don vi phu thuoc caa T8ng COng ty.

15 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DI,J.NG VItT NAM Toa nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bac) cao tai Quan Hong Da, thanh phe Ha Nei Cho nam tai chinh ket thnc ngay 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Titp theo) MAU SO B 9-DN Cdc thuyb ininh nay la mat ba phan hop thanh va can throe cloc clang thal val bao cao tai chinh kem theo Ban diet' hanh du an nha a xa hai Vinaconex tai Da Nang. Ban dieu hanh thi cong giai doan 1 du an khu do thi Bac An Khdnh. Ban dieu hanh du an xay, dung Dai hoc QuOc gia thanh pho HO Chi Minh Dunc thanh lap theo Quyet dinh so 389 ngay 17 thang 6 nam 21 cila Hai dong Quan tri. Dunc thanh lap theo Quyet dinh so 622 ngay 15 thang 9 nam 21 cila Hai dong Quail tri Dtroc thanh 15p theo Quyet dinh s6 28 ngay 29 thang 3 nam 21 cila Hai dong Quan tri Unit vyc boat Ong cua TOng COng ty IA: Xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thity ioi, cac cong trinh thily dien, nhiet dien, phong dien, dien nguyen tit, du:ong day va tram bien the dien den 5KV; Cac cong trinh ha tang ky thuat, xa hei khu do thi, khu cong nghiep, khu cong nghe cao, cong trinh ngam, cac cong trinh van hoa, the thao, vui chaff giai tri, cong trinh du lich, khach san vá cac loai cong trinh cong cong khac; Ddu tu xay dung va kinh doanh Bat ging san (khong bao gom boat clang to van ve gia ddt); San xuat kinh doanh dien thuong pham; Khai thac san xuat kinh doanh nunc sach, cac san pham phuc vu cho xn r ly nuac thai, chit thai, bao ve moi trunng; Khai thac, san xuat cite Wen, kinh doanh cac loai cau kien va vat lieu xay dung bao gom da, cat, soi, gach, ngoi, xi mang, kinh, tam lop, nhua duang, cac loai cau kien be tong, da nhan tao va cac loai vat lieu xay dung khac; Khai thac, the Wen khoang san (nit cac loai khoang san Nha nunc cam); Ddu tu kinh doanh khach san, nha nghi, sieu thi va cac loai hinh du lich (khong bao gom kinh doanh phong hat Karaoke, quan bar, vu trunng...); Quail ly va van hanh cac trung tam thuong mai, sieu thi, cac khu do thi, khu cong nghiep, khu cong nghe cao, khu che xuat; Kinh doanh xuat nhap khan vat tu, may mac, thiet bi, pint timg, day chuyen cong nghe tu do, ng haa, phuang tien van tai, xe gan may, hang to lieu san xuat, tu lieu tieu dimg, hang thn cong my nghe, hang nong lam tilt:1y san; Kinh doanh dich vu giao nhan van chuyen hang hoa cac loai cdu kien sieu trunng, sieu trong; Kinh doanh dich vu mua ban ruon, bia, thuec la; Kinh doanh dich vu an uong, nunc giai khat, bonh keo, hang cong nghe phdm, my pham va qua luu niem (khong bao gom kinh doanh phong hat karaoke, quan bar, vu trunng); Dai ly ban be xang dau; Hoat clang xuat khau lao do, ng; Thiet ke tong mat bang, kien triic nei ngoai that doi v6i cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep, thiet ke quy hoach do thi; Thiét kê ha tang cap thoat nunc d6i v6i cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep;

16 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DING VItT NAM Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, BA cao tai chinh Quan Deng Da, thanh phe Ha Nei Cho nam tai chinh kat thfic ngay 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Ti6 theo) MAU SO B 9-DN Ccic thuyt rninh nay la mot bo ph(in hop thanh va can diro.c doc d(ing th61 v61 bcio am tai chinh kern theo Thiat,ke cap thoat ntrac del yai cong trinh xay dung clan dung, cong nghiap, cong trinh xir ly chat thai ran; Khao sat trac dia cong trinh; Thiet ke ha tang giao thong, san nen, thodt nu& cong trinh xay dung; Thiat ke then trinh clan dung, cong nghiap; tu. van dau tu. va xay dung (chi thiet 1(6 trong ham vi cac thiet ka do clang ky kinh doanh); Lap va them dinh du an clau tir; Tu van clau than va quail ly du. an; Tu van thief bi cong ngha mai va thiet bi to clang hoa; Dan to gop yen thanh lap mai cac cong ty ce phan, cong ty trach nhiam him han; Dan to gop yen vac) cac cong ty co phan, cong ty trach nhiam huu han dang hog Bong; Dau to kinh doanh ce phieu, ky phieu, trai phieu va cac loai chang chi c6 gid; (Ian to thanh lap cac doanh nghiap lien doanh co 1% von dia TOng COng ty co phan hoat deng tai nu& ngoai; Nhan thau xay lap cac loai hinh cong trinh tai nu& ngoai; Mc hien cac dick vu cung cap, lap dal, sire chi na, bac) hanh dieu hea khong khi, than lanh, thiet bi pheng chong chay no, thang may; Dai ly mua ban, ky gdi hang h6a; Dai ly ban ye may bay cho cac hang trong va ngoai nuac; Dat may cong nghiap; Dich vu mua ban va cha bien hang nong lam san (trif cac loai go Nha inrac cam); Treng, cham s6c, to be, MD quan rang, trong coy cong nghiap va than nuoi gia suc, gia cam; Khai that va san xuat kinh doanh nuac ueng tinh khiet; I Kinh doanh khai tilde calf tang, bac x6p hang He thily, be N/A cho thué kho bai; Van tai hang hea bang duang ba, dueng song va duang bien; TO chat cac hoat dong gido duc, dao tao to bac mam non clan bac trung hoc pile thong, gido duc ciao tao twang nghiap, dao tao ngoai ngta va to van du hoc (Doanh nghiap chi duoc hoat &Ong sau khi duoc co quan Nha nuarc co them quyen cho phep). k la v 'V 2. CO SO LAP BAO CAO TAI CHINH VA KY Kt TOAN Ca so' 14 No cao tai chinh Bao cao tai chinh kern then duoc trinh bay bang Deng Viet Nam (), theo nguyen tc gid gec va phe hop vai cac Chuan muc Ke toan Viet Nam, He thong Ke toan Viet Nam va cac quy dinh hien hanh co lien quan tai Viet Nam. Bao cao tai chinh, tra Bao cao km chuyen tien ta, &roc lap tran co se. den tich. Bdo cao luu chuyen tien to duoc lap theo phuong phdp gian tiep. Bao ca.() tai chinh nay la bdo ca. () tai chinh rieng dm Tang C6ng ty va kheng bao gem ban cao tai chinh cifa cac cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket cua TOng COng ty. Cid tri cac khoan dau to vao cong ty con, cong ty lien doanh, lien kat duoc phan anh then nguyen gid. Tong COng ty lap bdo cao tai chinh hop nhat bao gem TOng C6ng ty va cac cong ty con trong mat bao cao khdc. 1(5i ka town Nam tai chinh caa Tong COng ty bat Tau to ngay 1 thang 1 va kat thilc van ngay 31 thang 12. Bala cao tai chinh nay duet lap cho nam tad chinh ket thik ngdy 31 thang 12 nam 21.

17 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM TOa nha. Vinaconex, 34 Lang Ha, BA cat) tai Quan chinh D6ng Da, thanh ph6 Ha NOi Cho nam tai chinh ket thoc ngay 31 tang 12 am 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH (Ti6p theo) MAU SO B 9-DN Cac thuy& minh nay la mot bo phan hop thanh va can chto.c doc cla'ng that vdi bao cao tat chinh Icêm theo HUONG DAN KE TOAN MOI DA BAN HANH NHUNG CHU'A AP DUNG Ngdy 6 thing 11 am 29, BO Tai chinh da ban hanh ThOng to s6 21/29/TT-BTC ("Thong to 21") huang dan dp dung Chan lime Bao cao tai chinh QuOc to ye trinh bay bdo cao tai chinh va thuyet minh thong tin doi vii cac cong cu tai chinh. Viec, dp dung Th6ng to 21 se yeu trinh bay cac thong tin ding nhu. anh huang cna. viec trinh bay nay doi vii mot so cac cong cu tai chinh nhat Binh trong bdo cao tai chinh cua doanh nghiep. ThOng to nay se co hieu luc cho nam tai chinh ket thiic ydo hoac sau ngdy 31 tang 12 nam 211. Ban TOng Giam doc TOng COng ty dang dinh gid mdc do anti Int6ng cua viec dp dung ThOng to nay den bao cao tai chinh trong tuang lai cua Tong COng ty. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU Sau day la cac chinh sach ke tan chi) yeti &rot TOng COng ty dp dung trong viec lap bao cao tai chinh: li(re tinh ke toan 1 Viec lap bao cao tai chinh tan thfi theo cac Chan muc Ke tan Viet Nam, He thong Ke tan Viet Nam va cac quy dinh hien hanh co lien quan tai Viet Nam yeu au Ban TOng Giam doc phai co nhang mdc tinh va gia dinh anh hirong den so lieu bdo cao ye cong no, tai san va viec trinh bay cac khan cong no. va tai san tiem tang tai ngay, lap bao cao tai chinh ding nhu. cac so bao cao ye doanh thu va chi phi trong suot tai chinh. Két qua hat dong kinh doanh thuc to c6 the khac vii cac u6c tinh, gia dinh dat ra. Tien va cac khoan tt ung (l ting tien Tien va cac khoan tuang throng tien bao g6m tien mat tai quy, cac khan tien gdi khong ky han, cac khodn dau to ngan han, c6 kha nang thanh khan cao, de dang chuyen doi thanh tien ya it rui ro lien quan den viec bien dong gia tri. Cac khoan phai thu va du pheng no. kv) del Du phong pi-tat thu kho doi dtroc trich lap cho nhang khodn phai thu da qua han thanh tan to sau tang tr6 len, hoac cac khoan phai thu ma ngubi no. kho co kha.nang thanh tan do bi thanh ly, phi san hay cac kho khan Mang tu. Hang ton kho Hang ton kho cluvc xac dinh trail co. sa gia tap hon girra gid,gec va gid tri than co the thuc hien &roc. Gia goc hang ton kho, bao gom chi phi nguyen vat lieu truc dela, chi phi lao Ong truc tiep va chi phi san xuat chung, neu co, co clugc hang ton kho a dia diem N.M. trang thai hien tai. Gia goc cua hang ton kho &roc xac dinh theo phuong pap binh quan gia quyen. Gia tri thuan,c6 the duly hien &roc dugc xac bang gia. ban u.o.c tinh tilt cac chi phi tr6c tinh de Ilan thanh san pham ding chi phi tip thi, ban hang ya phan ph6i phat sinh. Du' ph6ng giam gid hang ton kho cua TOng COng ty dugc trich lap theo cac quy dinh ke toan hien hanh. Theo clo, Tong COng ty cluvc phep trich lap,du. phong giam gia. hang ton kho loi th6i, hong, kern pham chat va trong truong hop gia goc cda hang ton kho cao hon gia tri than co the thuc hien duoc tai ngdy ket thuc nien do ke tan. Tai san co dinh hint hinh va khau hao Tai san co dinh him hinh duct trinh bay theo nguyen gia tit gid tri hao mon lay ke. Nguyen gia tai san co dinh hdu hinh bao gom gia mua va tan bo cac chi phi khdc lien quan truc tiep den viec dua tai san vac) trang thai sari sang su dung. Nguyen gia tai san co dinh huu hinh do to lam, to xay dung bao g6m chi phi xay dung, chi phi san xuat thuc to phat sinh cong chi phi lap cla't yä chay thd.

18 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DING VIET NAM Tia nha Vinaconex, 34 Lang Ha, Bac) cao tai chinh Quan Dong Da, thanh phi Ha NOi Cho!lam tai chfnh ket th gc ngay 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Ti6p theo) MAU SO B 9-DN Cac thuy 'eft mirth nay la mot ha phdn hop thanh va can cluov doc clang dial 116i bao cao tai chinh kem theo Tai san co dinh huu hinh vä lkhau hao (Titp theo) Cdc chi phi Oat sinh sau khi tai san co dinh hdu hinh da dua vao hoat dong nhu chi phi sda chi na, bao dugng Aid dai tu thuerng dugc ghi nhan vao hdo cao ket qua boat dong kinh doanh trong Dam tai tiled diem phat sinh chi phi. Trong truing hop co the ching minh mot cdch ro rang rang cac khodn chi phi nay lam tang lgi ich kinh to trong twang lai du tinh thu dugc do viec sir dung tai san co Binh hit hinh vuo:t tren muc hoat dong tieu chuan da duoc clanh gia ban dau, thi chi phi nay da dugc von h6a nhu mot khoan nguyen gia tang them c6a tai san co dinh hit hinh '11 I I 1111 I It I C I I 1 Tai san co dinh hint hinh duoc khau hao theo phiring phap duong thang dua tren thin gian him dung uic tinh, cu the nhu. sau: 21 SO nam Nha cira va vat kien truc 7-25 May mac va thiet bi 5-12 Phuong tin van tai 7 Tai san co dinh khac 4-6 Tai san co dinh v6 hinh vä khan hao Quydn dung chit Tai san co dinh vo hinh the hien gia tri quyen sir dung dat vo th gi han nen khong can trich khan hao. Phan mere nuiy vi tinh Gid mua cua phan mem may vi tinh ma phan mem nay khonghdi Id mot be) phan gin ket phan cling co lien quan duoc von h6a va hach toan nhu. tai san coo dinh vo Milli. Phan mem may vi tinh duoc tinh khan hao theo phucrng phdp cluing thang trong yang 3 nam. Chi phi xay dung co. ban do. dang Cdc tai san dang trong qua hinh xay dung phuc vu muc dich san xuat, cho thue, quail tri hoac cho bat ks/ muc dich nao khdc dugc ghi nhan then gia goc. Chi phi nay bao giim chi phi,dich vu va chi phi lai vay co lien quan phi.' hop van chinh sach ke toan TOng COng ty. Vic tinh khau haocila cac tai san nay clugc dp dung giong nhu vui cac tai san khdc, bat Tau tin khi tai san er var y trang thdi san sang sir dung. BAt d6ng san dau tu. Bat dong san dau to bao gom quyen sir dung dat va nha cda, vat kien truc do TOng COng ty nam gift nham muc dich thu lgi to viec cho thue hoac chi tang dugc trinh bay theo nguyén gia. trir gia tri hao man Itly ke. Nguyen giä dm bat dong san dau to duoc mua bao gom gid mua va cac chi phi lien quan truc tiep nhu phi dich vu to van, ve luat phdp lien quan, thue truck ba va. chi phi giao dich lien quan khac. Nguyen gia. bat dong san dau to tu xay la gia tri quyet toan cling trinh hoac de chi phi lien quan truc tiep cilia bat Ong san dau tu. Cdc chi phi phat sinh sau khi bat dong san dau to da dirge dua var y hoat Ong nhu chi phi sin Chia Ira bar) trl truing dirge ghi nhan vao bac, car) ket qua hoat dong kinh doanh trong nam tai thin diem phat sinh chi phi. Trong truing hop co the chirng minh met cach r'6 rang rang cac khoan chi phi nay lam tang lgi ich kinh to trong tuong lai du: tinh thu duoc do viec sir dung bat dong san Mu tovirgt tren muc hoat dong tier' chuan cid dugc, danh gia. ban &du, thi chi phi nay duoc von hia nhu mot khodn nguyen gid tang them cila bat dong san dau tu. Khau,hao duoc tinh theo phugng phap duerng thang dua tren thin gian him dung uic tinh cila bat dong san dau tu. Theri gian hit dung uic tinh nhu. sau: N5m 21 (S6 nam) Nha cira va vat kien truc 7-25 Quyen Sfi dung dat 7-25

19 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM Toa nha Vinaconex, 34 Lang Ha, BAo cao tai chinh Quan Dong Da, thanh pha Ha Ned Cho nam tai chinh ket thiac ngay 31 thong 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Ti4 theo) MAU SO B 9-DN Cac thuyjt minh nay la mat ba phon hop thanh va can du'c't clac clang thai bcio cao tai chinh kem theo Cdc IchoAn d'au Cac khodn ddu to diroc plidn anh theo nguyen gia. Du phong gidm gia ddu to trich lap theo Thong to so 228/29/TT-BTC cua BO Tai chinh ban hanh ngdy 7 thdng 12 nam 29. Tong COng ty khang trich lap dir phong khoan cldu to vao Cong ty Co phan Xi mang Cam phd, tong ty nay dang bi to theo ke hoach cla dirge xay dung trong phoong an kinh doanh truefc khi Tau to. Du' phong giam gio ddu to clogc lap khi Ban Tang GiOm (lac cho rang viec giam gia nay khong mang tinh tam that Du phong cluoc hoan nhap neu viec tang gia tri ca the thu hai sau do co the lien he mat cach khach quan tói mat so kien phdt sinh sau khi khoan do phong nay duct lap. Khodn do phang chi &roc hoan nhap trong pham vi sao cho gia tri ghi so dm cac khodn dau khang yogi qua gia tri ghi so cda cac khoan nu to nay khi gia dinh khang co khodn phong ndo da duct ghi nhan. Ddu tw veto tong ty con Cac khoan dau to vao cac Cong ty con Id cac khodn ddu to vao cac don vi do Tang COng ty kiem soot. Hi Sy kiém soot ton tai khi Tong Cong ty co khd nang chi phi cac chinh sach tai chinh va hoat clang mat don vi de thu dogc cac lai ich tir hoat (King nay. flan 1w vao cac cong ty lien kjt, lieu doanh COng ty lien ket Id mat Clang ty ma Tang Cong ty có anh huang clang, ke' nhung khang phdi IA clang ty con hay Ong ty lien doanh ciaa Tang Cong ty. Anh hoang clang Ice the hien a quyen tham gia vao viec dua ra cac quyet dinh ye chinh sach tai chinh va boat clang cfla ben nhan ddu to nhung khong co anh htrang ye mat kiem soot hoac Sing kiem soot nhung chinh sach nay. Cdc Ong ty lien doanh IA cac Ong ty ma Tang Clang ty co quy6'n clang kiem soot cac hoat dong cua cac ding ty nay, duoc thanh Lap theo thaa thuan hop clang va yen cdu nhdt tri cao ve cac quyet dinh tai chinh va hoat clang. ;I Cdc khoan van Op vao ding ty lien ket, lien doanh dogc ghi nhan theo gia gac va cluvc phan anh IA mat khoan dau to vao cong ty lien ket, lien doanh tren bao cao tai chinh. Cele khoiin Jan to' deli hirn kluic Cac khodn dau han khdc bao gam cac khodn clan to mua co phdn ty le nha han 2% von dieu le cila clang ty co phan, cac khoan ddu to dai han khac &roc phdn anh theo gia geic. Chi phi tra trw6c dai han 3A car,3f1 NH DEL iel Chi phi Nit trd Wu& Chi phi dot tra truiac bao gam tien thue Tat tra truck va cac chi phi khdc lien quan den viec bdo ddm cho viec sia dung dot thue. Cac chi phi nay clogc ghi nhan vao bdo cao két qud hoat clang kinh doanh theo phoong phap duaing thang dva tren thoi han dia hop clong thue at Id 2 nam. Phi Into Minh ph& hanh Will philfw Phi bdo lanh phat, hanh trai phieu the hien phi bao lanh phat hanh trai phieutra va phdi tra cho Ngdn hang lien quan den viec phat hanh trai phieu dai han. Phi bao lanh phat hanh trai phieu cliroc phan bas then phoemg phap duong thong trong yang 2 d6n 3 nam ke to ngay phat hanh. V6n chu so' hitu, trich lap guy Cdc quy thuac van cha sa hiru bao gam Quy ddu to Ira pilaf trien, Quy dir phong tai chinh va. Quy khen thuang va. phut lai. Viec trich lap cac quy thuac vancohil sio durgc trich nhuan chin phan phoi hang nam tren phdn tram then quyet,dinh ciaa O deng tai Dai hal dong co clong thoong nien. Cac quy dogc stir dung cho cac muc dich cu the then quyet dinh cua co Ong.

20 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DV'NG VIET NAM TOa nhd Vinaconex, 34 Lang Ha, Bao cdo tai chinh Quan Dong Da, thanh pha Ha Nai Cho ndm tai chinh kat fink ngay 31 thang 12 ndm 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tit") theo) MAU SO B 9-DN Cac thuyè't mink nay la mot bo phan hop thanh va can & oc doc clang thoi vai bao ccio tai chinh lcêm theo Ghi nhlan doanh thu Doanh thu cung cap dich vu Doanh thu ctia giao dich v'e cung cap dich vu duoc ghi nhan khi kat qud cita giao dich do duoc xac dinh mot cach clang tin cay. Truang hop giao dich ye cung cap dich vu lien quan den nhieu ky thi doanh thu duoc ghi nhjn trong ky theo két qud phan cong viac do hoan thanh tai ngay cila, Bang can doi ke toan cua ky do. Kat qua giao dich cung cap dich vu duoc xac dinh khi th6a. man tat ca. ban (4) dieu kin sau: Doanh thu duoc xac dinh tuong ai chdc chdn; CO kha nang thu duoc Igi ich kinh to tit giao dich cung cap dich vu do; ; 111 Xac dinh duoc phan cong viac da hoan thanh tai ngay cna Bang can ai ke toan; va. Xac dinh duoc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi a hoan thanh giao dich cung cap dich vu (TO. Doanh thu cho dine Doanh thu cho thue bat clang san duoc ghi nhan trong bat) cdo kat qua hoat clang kinh doanh theo phtrong phdp &rang thang dun vat) thai han dm hop dong thué. Cdc khodn hoa hang cho thue duoc ghi nhan trong bao cdo ket qua hoat clang kinh doanh nhu la mat 1) phan hop thanh dm tong doanh thu cho thue. Doanh thu tit twat d'ong chuyen nhuyng beit tang san Doi vai bat (tang sail ma Tang C'Ong ty ban sau khi c/a xay dung hoan tat, doanh thu va gia van duoc ghi nhan khi phan Ion tni ro va loi ich lien quan den bat clang san da duct, chuyen giao sang ngutli mua. DOi vai bat (tang san duoc ban truck khi xay Ong hoan tat ma theo d6 T6ng COng ty co nghia vu xay dung Ira hoan tat du. On bat clang san va ngtrai mua thanh toan ti'an theo tien do xay dung va chap nhjn cac loi ich va rin ro tir nhang bien clang tren tri,truong, doanh thu va. gia von duoc ghi nhan theo ty le; hoan thanh cong viac xay dung vdo ngdy ket thitc ky,ke toan. van cilia bat clang san ban tru :ac khi xay dung hodn,tat duoc xac dinh,dun tren chi phi thyrc to phat sinh cho xay Ong dat dai va. chi phi xay dung uoc tinh de hoan tat du On bat dong sari. Chi phi trait tinh de xay dung bat clang san duoc trich truac cac khoan chi thun to se duoc ghi gidm \Tao tai khoan chi phi phai tra nay. Hop dong xay dung Khi kat qua thuc hien hop d6ng xay dung co the duoc u:ac tinh mat cdch dang tin cay, doanh thu va chi phi lien quan den hop clang duoc ghi nhan tuong dug vai phan cong viac do hoan thanh tai ngay két thitc nien da ke toan duoc tinh bang ty le phan tram gicra chi phi phat sinh cna phan cong viac da hoan thanh tai thoi diem ket thnc ky ké town so vai tang chi phi du town ctla hop clang, ngoai trlr trutrng hop chi phi nay khong tuong throng vai phan khoi luong xay Idp do hoan thanh. Khoan chi phi nay co the bao gom cac chi phi phu them, cac khoan boi thtrang va chi thuong Unit hien hop clang theo th6a thuan vai khdch hang. Khi kat qua thu:c hien hop ding xay dung khong the duoc trac tinh mat cdch clang tin cay, doanh thu chi &roc ghi nhjn Wang throng vai chi phi cilia hop clang do Oat sinh ma viac,cluochoan tra la Wang doi chdc chän. Doanh thu khong duoc ghi nhan neu nhu co cac yeti. to khong chdc chain trong yeti lien quan den khd. Wang thu hoi cac khodn phdi thu.

21 1 El TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DING VIET NAM Tea nha Vinaconex, 34 Lang Ha, BA() cao tai chinh Quan Deng Da, thanh phe HO Nei Cho nam tai chinh ket fink ngdy 31 thang 12 nam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH (Ti4 theo) MAU SO B 9-DN Cac thuyet minh nay la not V) ph an hop thanh va can duvc doc da'ng the ri vai hew cao tai chinh kern theo Ngoai 111 I ill fil i I I ill COng ty ap dung xu ly chenh Lech ty gia theo huong clan caa ThOng tu. se 21/29/TT-BTC cua Be TM chinh ban hanh ngay 15 thang 1 nam 29. Theo do, cac nghiep vu phat sinh bang cac loai ngoai duvc chuyen doi theo ty gid tai ngdy phât sinh nghiep vu. Chenh Lech ty gia phat sinh tit cac nghiep vu nay duos hach todn van ban cao ket qua hoat Ong kinh doanh. S6 du cac tai san bang tien va cong ng phdi thu, phai tra co gec ngoai to tai ngay ket fink nien de ke toan dugc chuyen cloi theo ty gia tai ngdy nay va dugc xir ly nhu. sau: - Ghent( Lech ty gia phdt sinh tir viec danh gia lai cac khoan tien, phai thu va phai tra ngan han co gec ngoai to tai ngay ket thiic nien de ke toan dugc ghi nhan ten khoan muc chenh le", ch ty gid hoi dodi thuc muc von chu sa him tren bang can din ke toan. - Chenh Lech phat sinh tir viec danh gia lai cac khoan phai thu dai han dugc ghi nhan vao ket qua hoat cleng kinh doanh trong nam. - Chenh Lech phdt sinh tir viec danh gid lai cac khoan ph" tra dai han dugc ghi nhan vac, ke't qua hog deng kinh doanh trong ky. Khoan to chénh *11 ty gia con lai chua ghi nhan vao ket qua boat dong kinh doanh va dugc phan be vao chi phi tei da khong qua 5 nam. Huang dan cna Thong tu. se 21/29/TT-BTC nhu tren co khdc biet so vai quy dinh cua Chuan muc toan Viet Nam s6 1 (VAS 1) "Anh huang cua viec thay dei ty gid hei cloth". Theo VAS I, tat ca chenh,lech ty gia. do danh gid se du co goc ngoai to tai ngay ket thuc nien de ke toan dugc hach toan vao kêt qua hoat dong kinh doanh. Ban TOng Giam dec Tong COng ty quyet dinh ap dung ghi nhan chenh tech ty gid theo huang clan tai ThOng tu so 21/29/TT-BTC va tin tuang viec ap dung do ding vai viec Ong th gi cong bg clay du thong tin ve sy khdc biet trong tru gng hop ap dung theo hugng clan theo VAS 1 se cung cap day cid han cac thong tin cho ngu gi sir dung bdo cao tai chinh. Theo do,,viec Op dung ghi nhan chénh Lech ty gia theo ThOng tu so 21/29/TT-BTC lai nhuan trugc thue TOng COng ty cho nam tai chinh ket thiic ngay 31 thdng 12 nam 21 tang khodng 1.3 trieu (nam 29: giam 326 trieu ) va khoan muc "chenh tech ty gid hoi dodi" dugc phan anh trong muc von chn se him tren bang can dei ke toan cita Tong COng ty tai ngay 31 thang 12 nam 21 se giam met khoan tuong Ung so vai ap dung theo VAS 1. Chi phi di vay Chi phi di vay lien quan truc tiep den viec mua, dau tu xay dung hoac san xuat nhang tai san can mot thgi gian Wang doi dai de hoan thanh dua vao sd dung hoac kinh doanh dugc cong vao nguyen gia san cho den khi tai san do dugc dua vac) sir dung hoac kinh doanh. Cdc khoan thu nhap phdt sinh tir viec dau tu tam thgi cac khoan vay dugc ghi giam nguyen gia tai san co lien quan. Tat ca cac chi phi lai vay khdc dugc ghi nhan vao bdo cao ket qua boat Ong kinh doanh khi phdt sinh. Doanh thu hoat dong tai chinh va chi phi tai Doanh thu boat do,tai chinh bao gem thu nhap tien lai tir cac guy, dau to va cac khodn cho vay, thu nhap coe tirc, thu nhap tir hog Ong kink doanh chang khoan va lai chenh Lech ty gid. Thu nhap tien tai duvc ghi nhan khi phai sinh, sir dung phuong phdp 1( suat thuc té. Thu nhap co tirc dugc ghi nhan vao ngay ma. quyen nhan coo tirc cua TOng COng ty dugc thiet lap. Doanh thu to cac hoat clang kinh doanh chimg khodn dugc ghi nhan trong bdo cao ket qua hoat &Ong kinh doanh khi cac rui ro va lgi ich chd yeu gan vai quyen so hint do dugc chuyen giao cho ngoai mua. Cac rui ro va lai ich cha yeu gdn vbi quyen so hau,throc chuyen giao phu thuec vac! viec hoan thanh giao dick kinh doanh (doi vai chang khodn niem yet) hoac viec hoan thanh hop dong chuyen nhuvng tai sari (doi vai cac chimg khoan chua niem yet). Chi phi tai chinh bao g6m chi phi tien 15i to cac khodn vay va.18 chenh Lech ty gid. Chi phi vay duvc ghi nhan la met chi phi trong nam khi chi phi nay Oat sinh theo phuong phap lai suat thuc te, ngoai trir truang hop chi phi vay lien quan den cac khodn vay cho muc dich hinh thanh tai san co dinh him hinh du dieu kienhi khi de chi phi vay pi-1dt sinh trong qua trinh xay dung se dugc von h6a vao nguyen gia. cac tai san coe dinh lien quan.

22 TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP MAU VA XAY DING VICT NAM Tea nhd Vinaconex, 34 Lang Ha, Bao cao tai chinh Quin Dang Da, thanh pha Ha Nei Cho nam tai chinh kdt thnc ngay 31 thing 12 Dam 21 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tidp theo) MAU SO B 9-DN Ccic thuye't minh nay la mot b phon hop thanh va can dttac cloc gong thai vat bao cao tai chinh kem theo Cac khan du. pining Cac khan du pi-1611g duoc ghi nh5n khi Tang COng ty co nghia vu no hien tai do kdt qua tir met su. kien (la xay ra, va T6ng COng ty co khi pang thanh tan nghia vu nay. Cdc khoan du. phong xac Binh trail co sa uoc tinh cila Ban Tang Giam dec ye cac khoan chi phi can tkiet de thanh tan nghia Yu no nay tai ngay ket thitc nien de ke toan. Thud Thug thu nap doanh nghiep thd hien tang gia tri cda se thud phai tra hien tai va sa thud hoan 14i. So thud phi tra hien tai duoc tinh dua tren thu nap chiu thud trong nam. Thu nh5p chiu thud khac vai lgi nhu5n than duet trinh bay tren bdo cao ket qud hog clang kinh doanh vi thu nhdp chiu thu g khong bao gem cac khan thu nap hay chi phi tinh thud hoac duoc khau tru r trong cac nam khac (bao gem ca 16 mang sang, au co) va ngoai ra khong bao gem cac chi lieu khong chiu thud hoac khong duac khau Thud thu nap 'loan lai duoc tinh tren cac khan chenh Lech gtha gia tri ghi so va co sa tinh thud thu nh5p cua cac khan muc tai san hoac tong nu tren bao cao tai chinh va dirge ghi nh5n theo paving phap 9 bang can doi ke toan. Thud thu nap hoan lai phai tra phai duoc ghi nhdn cho tat ca cac khan chenh Lech tam thai con tai sari thud thu nhap hoan lai chi clugc ghi nh5n khi chac than co du lgi nhudn tinh thud trong thong lai de khdu trn cac khan chenh tech tam thai. Thud thu nh5p hoan lai clugc xac dinh theo thud suit du. Unit se ap dung cho nam tai san duoc thu hay no phai tra duoc thanh tan. Thud thu nap hoon lai duoc ghi vao bao cao ket qua hog clang kinh doanh va chi ghi vao von sa khi khan thud do co lien quan den cac khan mgc duoc ghi tang vao von chn Tdi sari thu g thu nhdp hoan lai va no thud thu nhap }loan phai tra NIkhi Tang COng ty co quyén hop phdp de"'oita tai sari thud thu nap hien hanh \Lai thud thu nh5p hien hanh phai nep va. khi cac tai sari thud thu nap hoan lai va no thud thu nh5p hoan lai phai 'na lien quan tai thud thu nap doanh nghiep duoc quail ly befi ding met co quan thud va. TOng COng ty co du dinh thanh tan thud thu nap hien hanh tren co sa than. Viec xac Binh thud thu nhdp ca Tang COng ty can cu vao cac quy Binh hien hanh ye thud. Tuy nhien, nhang quy dinh nay thay doi theo ttrng thai ky va If* xac dinh sau ciing ye thud thu nh5p doanh nghiep nil)/ thuec vao kat qud kiem tra cua co quan thud co tam quyen. Cac loai thud khac duoc ap dung theo caclu5t thud hien hanh tai Viet Nam. Lai tan co phidu C Tang C6ng ty trinh bay lai co ban va lai suy giam tren co phieu,(eps) cho cac co clang pha thong. Lai co ban tren co phieuduoc tinh bang cach lay lai hoac 16 thuec ye co clang pho thong TOng COng ty chia cho so luongco phieu pho thong binh clan gia quyen luuanh trong nam. Lai suy gidm tren phieu duoc xac dinh bang cach dieu chinh lai hoac 16' thuec ye coo dong pho thong va so luong co phieu pho th6ng birth quan gia quyen dang luu hanh co tinh den cac anh huang cua co phieu pho th6ng co tiem nang suy giam.

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la 14.09. Nhơ giâ y tơ tuỳ thân! Bâ

Detaljer

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11

Deloitte. BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 Deloitte CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KI-11 (7'hanh lap tai ntrac C 'Ong hoa Xci Hai Chu nghia Viet Nam) BAO CAO Ti( LE AN TOAN TAI CHiNH DA MAK SOAT XET Tai ngay 30 thing 6 nam 2016 CONG TY CO PHAN

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Ít Mange Nhiều Venstre Trái Høyre Phải Øverst Trên cùng Nederst Dưới cùng Lite Ít Mye Rất nhiều (không thể đếm được) Flest Færrest Oppe Nhiều nhất

Detaljer

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016

BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 CONG TY CO PHAN CNG VIVI' NAM Dtromg so 15, KCN Phu MS, I, Huyen Tan Thanh Tinh BA Ria - Wing Tau Ma so thue: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH QUY II NAM 2016 Bao g6m: - Bang can d6i ke toan -1(6.t qua san

Detaljer

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG...

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG... Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... PHẦN I: LÝ THUYẾT... I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG.... 1. Định nghĩa:.... Toạ độ của một điểm và của một véc tơ:... 3. Các phép

Detaljer

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin Giới thiệu SEO Tools cơ bản Seo Manager + Seo Guy Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Link

Detaljer

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Tiếng

Detaljer

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY Người liên hệ: Vũ Anh Đức Tel: 04.35771380 Email: ducva@vcci.com.vn 4.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG NAUY MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG... 1 1. Các thông tin cơ bản...

Detaljer

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới HÔ I NGƯƠ I VIÊ T TI NA N TA I NA UY Pb. 633 Sentrum, 0166 Oslo / Đi a chi thăm viê ng: Nha Viê t Nam

Detaljer

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008

Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy. Utenriksdepartementet, juni 2008 Vietnam-strategien Chiến lược hợp tác của Na uy với Việt Nam The Vietnam Strategy Utenriksdepartementet, juni 2008 (helsides bilde) 2 Vietnam-strategien Vietnam et land i rivende utvikling Vietnam, med

Detaljer

TAM TINH MOT LANG VIET:

TAM TINH MOT LANG VIET: Tgp chi Ddn tgc hgc sd5-2009 39 TAM TINH MOT LANG VIET: DIEN GIAI Dl/OfI NHIEU CHIEU CANH ' ' NGUYEN CONG THAO 1. Dat van de Ram chech ve phia Ddng Bac ciia huyen Ddng Anh, Ha Ndi, vdi ten Ndm la Doe,

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC MIỀN BẮC DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TRÊN TOÀN QUỐC TÊN MÁY Bắc Giang Công ty nhà Hoàng Hải Cty Điện tử Deayang 1 Cty Điện tử Deayang 2 CTY Flexcon Cty Korea Vietnam Kyung Seung Cty Korea

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden Søndagsblad Søndag 1. mai Uke 17, 2016 6. søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Begravelse: 29.04: Jeyasinda Gabriel 23.03: Ivan

Detaljer

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida)

Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Nh ng y u tâ v hiv vø aids (sida) Vietnamesisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som

Detaljer

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom sommerleirer 2012 Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom Velkommen til leir! Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. Her finner du oversikt over NUKs leirer

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Carmela Bagasani Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo Som mottar Første Hellige Kommunion i høymessen i dag. Søndagsblad Søndag 10. april Uke

Detaljer

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh

Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Vietnamesisk/norsk Nh ng y u tâ v chˆng vi m gan lo i A, B vø C vø cæch ph ng ng a { b n kh ng bfi l y bÿnh Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse

Detaljer

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng.

näüi dung cuía âiãöu âang âæåüc noïi âãún nãúu chuïng ta hiãøu biãút vãö caïc phæång hæåïng. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest

Søndagsblad. Søndag 22. november Uke 47, søndag i det alminnelige kirkeår. Kristi Kongefest Søndagsblad Søndag 22. november Uke 47, 2015 34. søndag i det alminnelige kirkeår Kristi Kongefest Info side Bibelutdeling og Julebasar Barmhjertighetens år NUK og adventsaksjonen Vietnamesisk Polsk side

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember

Søndagsblad. Søndag 20. desember Uke 51, SØNDAG I ADEVNT. Evangeliet etter Lukas 2, Pavens bønneintensjoner for desember Søndagsblad Søndag 20. desember Uke 51, 2015 4. SØNDAG I ADEVNT Info side side 2 Messetidene for jul og nyttår side 3 Barmhjertighet i desember side 4 Ord fra menighetsrådet side 5 Norskkurs side 6 Den

Detaljer

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember

Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014. Søndag 14. desember Khuong Viet Tempel / Buddhistforbundet LYSFEST 2558 / 2014 Søndag 14. desember PROGRAM Søndag 14. desember kl. 15:00 15:15 Vi samles i tempelhallen - Resitasjon, tale, meditasjon, lysseremoni 16:00 - Vi

Detaljer

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.»

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.» Søndagsblad Søndag uke 44-2013 I dag: søndag 3.november 31. søndag i det alminnelige kirkeår år C Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1999

Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. november 1999 Nr. 3/234 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer.

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer. Søndagsblad Sommerutgave Ukene 26-31 DOBBELREGISTRERTE Hvert år i juni får alle tro -og livssyns samfunn en liste fra fylkesmannen om medlemmer som også står registrert i et annet trossamfunn. Vi ønsker

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen:

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen: Korsveiandakter etter kveldsmessen: Tirsdager på norsk Onsdager på polsk Torsdager på vietnamesisk Fredager på tamil Søndagsblad Søndag 5. mars Uke 9, 2017 1. søndag i fasten Søndagstekster år A Messebok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår

I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Søndag uke 38,2014 I dag: søndag 21.september 25. søndag i det allminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn Søndagsblad Søndag uke 43-2013 I dag: søndag 27. oktober 30. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer:

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017 Søndagsblad Sommerutgave Søndag 9.7 14. søndag i det alm. Kirkeår, år A. bok side 542 1. lesning: Sak 9,9-10 Salme: Omkved: 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge. 2. lesning:

Detaljer

Enkel beskrivelse av vietnamesisk

Enkel beskrivelse av vietnamesisk Enkel beskrivelse av vietnamesisk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program

Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program Vietnamtur med Skogn folkehøgskole 05. oktober 29. oktober 2016 Dag til dag program DATO INNHOLD OVERNATTING Dag 1 Fly fra Værnes Kl. 15:30, via Oslo og Doha med Qatar Airways, På flyet 5. okt. mat serveres

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 I dette nummeret: Jul 2010 s. 3 Bilder fra Mariafesten s. 4 Nabohilsen s. 7 Høstkonserten s. 10 Gratulerer/kondolerer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 23. august Uke 34, 2015 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Info side side 2 St. Jo side 3 Konsert i St. Johannes 29/8 side 4 Vietnamesisk

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, 2016 4. søndag i advent Adventsaksjonen I dag blir det auksjonen av et stooort pepperkakehus av St. Johannes kirken og et sett med krystallvinglass,vin, og ost.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 39,2014 I dag: søndag 28. september Caritas-søndag 26. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Søndagsblad Søndag 24. april Uke 16, 2016 5. søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Menigheten gratulerer Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Første Hellige Kommunion: 21.04: Sheina Murugesapillai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Ho Chi Minh-byen. Ho Chi Minh-byen. Navnet Saigon. Administrasjon. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Ho Chi Minh-byen. Ho Chi Minh-byen. Navnet Saigon. Administrasjon. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Ho Chi Minh-byen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Ho Chi Minh-byen (vietnamesisk Thành Phố Hồ Chí Minh), tidligere Saigon (vietnamesisk Sài Gòn; brukes fortsatt av vietnamesere i dagligtale) er Vietnams

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282 Søndagsblad Søndag 17. april Uke 15, 2016 4. søndag i påsketiden Kallsøndag Menigheten gratulerer Første Hellige Kommunion: 10.04: Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok. 20. november 7. desember 2014

VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok. 20. november 7. desember 2014 VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok 20. november 7. desember 2014 Program for turen: 20. nov Avreise Norge med Thai Airline kl 1330 21. nov Sightseeing i Bangkok Bangkok Hanoi 22. nov Hanoi Sightseeing I

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok for IBM-pensjonistene 19. november 6. desember 2015

VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok for IBM-pensjonistene 19. november 6. desember 2015 VIETNAM og KAMBODIA samt Bangkok for IBM-pensjonistene 19. november 6. desember 2015 H Program for turen: 19. nov Avreise Norge med Thai Airline 20. nov Bangkok Hanoi 21. nov Hanoi Sightseeing I Hanoi

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... BLA BLE BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: BAL BLE BLA BRA BRU BUL BLU BEL BLE BRE BES BLU BIL BRI BOL BRO BLE BLO BEL BIL BLE BLO BLA BRU BRA BAL BIL BLO BRI RODEA EL SONIDO

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:... bla ble blo blu NOMBRE:... CURSO:... Rodea el sonido que tenga el dibujo: bal ble bla bra bru bul blu bel ble bre bes blu bil bri bol bro ble blo bel bil ble blo bla bru bra bal bil blo bri Rodea el sonido

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1

Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Nr 4-2008 Menighetsblad Side 1 Hallvardsvaka Bidrag kan sendes til menighetskontoret merket Hallvardsvaka eller til Aslaug Espe, Meyers vei 13 A, 1430 Ås e-post: hallvardsvaka@katolsk.no, tlf: 67408882,

Detaljer

Vietnam. Sykling og rundreise fra Hanoi til Ho Chi Minh. 02. - 15. november 2013

Vietnam. Sykling og rundreise fra Hanoi til Ho Chi Minh. 02. - 15. november 2013 Vietnam Sykling og rundreise fra Hanoi til Ho Chi Minh 02. - 15. november 2013 Reiseinformasjon og dagsprogram Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dagsoversikt

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 30,2014 I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Trắc nghiệm hoá sinh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH CHƯƠNG PROTEIN

Trắc nghiệm hoá sinh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH CHƯƠNG PROTEIN BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH PHẦN 1 CHƯƠNG PROTEIN 1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi thối, nguyên nhân là: A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 8. Mars Uke 10, 2015 3. Søndag i Fasten. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius

Søndagsblad. Søndag 8. Mars Uke 10, 2015 3. Søndag i Fasten. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius Kontortid p.jeyanthan side 2 Retrett & fastekonsert side 3-4 Påskedugnad side 5 Militærvalfart side 5 Pontifikalmesse side 6 Søndagsblad Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I 1. lesning: 2 Mos 20,1-17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener.

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener. Søndagsblad Søndag 7. februar Uke 5, 2016 5. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Gratulerer Dåp 30.01: Melina Bastien 30.01: Malena Rulinda 30.01: Melina Rulinda 23.01: Eliah Sylvester W. Barkat Innsamling av fjorårets

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer